Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1918

Vrijdao 18 October IWIH o 13838 vO TEU 08i MacImuapiÜMB M fntUMti P BtjrtGEilliESXBK der Qem KKJDA it agi ter aigemeene kennlA laf de aiTolKeDdfl maximumprijxen toot a tuKoawliaSldaprifKen X 4 5ü ra KQ Ij U intHaadelprijzea dit xijn dn prij tm m eV blM toot zolen en itltlten Ma ze ffep r teurs ton hoogste zal MgMi warden verkodï f 0 56 per oi t du eaa a r l iii i Th fc kei voor het vooniun tria aohoeneo met nitiuwi zoien en hjk o teo boag zal mogen ber 4b nea H Mi9 cl enen en vrouwenacooeWD gfcouïr dan 43 hoiitpepend ol geapj eri fS i Kolepl gmaaid S 7S eiidemaasscfioeneik maat 36 t m S hout e i u tl gMplJltem I 2 70 al Uwt ge ill 8 se vraiiw nKtii Mii m 36 t m 42 kout Kii o iMpUk I iM ii m iiald r 2S5 lni rsclioe nen maat 31 tm 35 houtce1 ol grapijkerd 1 86 a gelapt gei lU l i iindorecnoenen maat 24 t m 30 houtge Mnd O gsapijiranl I 1 50 afgelapt gewald f IfSS 8 f va met Üen verstande dat de repemtle houtwpend ol geapHketd dan wel a ieUipi il m worden verrtclit naar W7evan dfflig ie vlene Rhoenen zulleD weeion herateld OoimU 17 October 1918 De Burxémeefrier vwwnoemd ULBO J MUS lf finepteelt 70 Tot zoover Calebl riep Miuotw BIn nen oon uur zuHen wIJ voor het tulnUtbi zijn en dan zal ft je Jij latm rijd n Qflor dat bijzondere broeds van vampyrea ttat wij nu uttbroedeti Je bent de eeolge veratandlge In dezekrankclnaég plaats de © enl die zijn hoofd nog reefet op d © echoudere heeft Hemel wat zou ik Uer au graag sduwn aehtp makuk MarouB knarato zijn tanden toen hij rondkeek in dm pool aehti ieo met glas ovecdaktai kelder dlè hal dlenat deed Kom melaie riep hij moeite doende ecB opgfmekiBo toen aan te alaub tjAten ve noei er opzoeken boe eer da achter öeo rog la hoe beter zei hij ABfi teekeneo wijzMi er op dat we eeo geweUtgen eaniftTiMuuKtit te iaoet BJWn Wij treffen het idalia Deo eeraten nvood dat wij naar bet g l lt nj 4 komen vallen we me omteo netu In een voomtdUng van opg eioten dio anl t e r bad lone mu aulzeode pljit in hu boofd Uwxad m htH gv oalmi JUMIUIHi ymajkan vaoc 4 Jana Ooedkqflp t njMlW t adrea yoor M i i feUH alt TjleM ISaaM WJattef k atene Wofia ea aatUaMeu ÏÏMtalala Aplatelt UMMerUaa ttlfiilMiliifzsflriiitfiiNiliiiil on te Mbcuren boofdcakcliik voor hennepteell Opaave van huiirpnja ftroolleen Utfalni ordt ln e tckl bit den Meer H A ïCHtfPER H o G0ÜDERAK MHPripiOta en aboanemeotea op dit blad vordco aMgenoneo f VlEBBEERT Reuderak 418e 8T ll rS L0TERiJ Ie U TnHUnf tmi Vfbmikt Oct aiimmxs t mmM Mk 1U 1M ïu üMi 8o au 4Bt MS MS 4H MS JM U2 Ug UO M2 M7 Mt M Mt 7 7 722 II gu M7 as M Miaau ui ioa iMaioe9 ugo im UM UM ast uit Utl UM U63 IMe Ma l II U i MH UHM lia Mts 1770 1MB uw UM uu US7 UM lt 70 U74 m stM iiof giu UM 2i 2aM ma a M aa aKa tti mw us au ua Mti n f 7H trra vim tw mu sus MMWMMMMUMSUMSaUMM MM U 0 il27 MM IM MC lUl UM utê tea OM au J87 M o au uit M M SM am avu 87a aiw 776 M WH atM aaes agu im ihi aat6 OM Wai 1 ÜW 414C 4177 4ias 4117 itm 4Wa 4P71 4 78 4SI77 418 4888 4a l ma 44at 4 4 m im 4iM u mos MM MA 49M 4TE6 4788 M8 4868 4888 4888 4iM 4t e 48 8 4881 4 8t 4 8a 4M7 6040 6118 6140 6162 6164 621B 6263 6293 ttU 6867 878 8406 6482 UM UU 6617 MM ImVTU lm eTM ml 6sai mo mi m mi oü dok na M 289 8 0 868 3 0 418 494 619 It88 tos U 7 eeu 74 7i 87so m 744 als RS a m mi 928 949 981 982 7068 7086 tlSa 7187 71 7164 m llM lilt nst Tl 7W3 7489 7 19 7161 rBTr TWO 7861 7 91 7T44 7T80 7771 itOS nu 7838 7846 TSW 790 7929 7944 T l 7Ï74 JOa 8040 8089 8117 8180 8152 iOSTELOOS VolkiUwiUt De BUBQEMEE8TER ia Gom GOUDA brengt ter algemeene Ireutlie dat Tieveriog loor den kieinhMHifld van VolltabiMuU nechta zal mogen plaala hebben in booveftlhodeo van niet meer dan twee hectofraro k Jk GioaAl a OeMler Mt Do flTiT emeestor Toornoemd UiAO J M IJS 8117 8141 81 8 tm 8190 8198 8199 8219 8221 2 aan 8Sa4 8866 8888 838 84481 aatit 8494 nm 867t 8884 8806 na saeo KOSTOLOOa UitnIUiK Tap AantplUngikroodkiiMtm De DIKBCTBUB vaa het LEVENfiM IDUEIjENBEDR Ur bronst Ier algemeeoe iat qp dezeiide dagen tti lijk jnet de iroodkl eD de aanvuIUngekaarten kunlen wordton afgehaald en wel op veriTon na de ma ybtigin slunrt wairvan iftt nummer overeenkomt twrt de teglelijk kan Ie Heden le linwtiekaart Alle autohtl ln kaairtw welke woiden vaugï wien moeten voomien zijn Y n H n ouxlerteelyonlng In het 2e va pe over la 19e brood Jtaartperfqte Zoiylpr goliHp m iiileekonlniar Kunnen geen aawvulltogs aarten wwden afeegevei Oonda 17 October 1018 De SNK eotetir ToonuMmd P L QII4 I8SEN W Stda 87t8 872 8811 8820 88t ai27 8987 8989 018 M8 0 1 ÏKl 9180 ltl 18 9187 9188 91 T 92M DM 9247 9276 8 T S2 S8 8 1 W98 9404 9426 V436 84 8 481 W2 M B S44 9666 9687 9681 M24MTl WtM n 8V7987298 l N9a 99n tMM 1 D87 lOOiS 1 1088 10091 10092 10136 10167 10184 1017 lOTTS 10216 J 2 l J71 1027 18274 18811 10314 10820 10847 M rt Wa75 K Ott 10441 10484 10489 10624 10634 lOtlS 10660 10746 10766 10834 10921 10082 10987 11000 11012 11017 IMii 11061 11098 HITS lia7 11247 1IS17 11368 IMW II4 1 114M 1U16 11487 11488 11610 UM9 11661 U 8 IMIS 11880 I180T 11744 U781 11809 lltM tU88 11 80 11066 12001 13040 U046 121 4 12128 18131 18184 12144 18164 UU68 laiaa uaaa U266 ia8 8 12286 12303 12313 12342 12362 12364 128S6 12444 12606 12621 12692 12624 12634 12667 12666 12668 12OT6 12666 12693 12707 12746 27S t 12818 12824 tMW 12869 T2867 12398 1J963 tiaao 12911 UI017 13022 13047 13102 13135 waoo iseao i327 13299 i3S4i 13345 tssto M p uw SPIT Or k thstrut M VRAAGT een Me ItiiflsM olet It Mritie Uee0 Wegens onvoorziene omstancliglieden y oor direct gevraagd t a Bn hoog InOJI 165 20 M4 e 18470 13646 13718 13732 1 1 131 13706 18798 13816 13634 138t6 13874 13903 13942 VaSl 13999 14006 14011 14020 14019 U il 403t 4102 14130 14160 142R 14228 14261 14104 14331 14389 14400 14481 14490 14609 14836 14641 14649 14688 14677 14701 14714 14942 14780 14761 14786 14327 14917 149M UM 14 76 14992 16080 16111 16183 16 6 M187 1 161 7 16184 16208 16241 16316 16343 18848 11474 18888 16418 1 427 16447 15470 tSm 16668 1I 14 16 88 16673 16704 15732 16828 16869 lt 14 16916 16948 16999 16026 18088 18040 1 102 1 129 1 207 16218 16283 18808 l mitt l li 1IU88 18 26 16686 I4W1 IW I irl 88 1 703 187 9 l n 0 MM Mrri M8M 18M0 1 M 1688 18887 êimi tmit timt M 6i i4 r7 8 it 7 if M mm 17811 ma me itm 17340 VMWMStf Vn88 mM mM 17884 17478 iw iMo M 8i inn vHt itmt i7 7 lil Adres Mevrouw J MOGENOORFF Bleekerssingel 55 Tarstoii fwrmmté leMaMla ooat HIER t üioie Kamers bcaeden vatiltaplBg bp prlrai itnid 44a geheel O0 Mi dwl t MdM ge ofiiteliiki twwMpiar Ufm WMr wUfoon M Pri MW t a on4ier pfiaeion o ad f letl T oekluiulel ltt7guMi im0 1V7M 17 Wt 17848 17918 MSMJl804a4 0S iaM2 8Vn 18 7 181 2 IMM Mtt 18lIM l U4 I8I7 18 88 18841 Hl Ma M4 18 1 M7 M4M 18618 laen 18S I8674 I8699 18 08 18 26 1S II9 NMki MBk4S7n MMe M776 ia M 1 801 lM0 il8ll i M 8 IMOLiaW 18 64 18WT 18984 19007 19080 19036 19077 IMII me8 19147 19160 19178 19249 19346 19364 10397 1 418 1 194M 19624 19691 19601 19627 19647 19884 19692 19720 19760 19764 19774 19911 t n 2 046 Ü006 28098 20114 21018 24122 20240 202 0 202 20290 20a26 20364 20402 26427 i043l 20439 20506 20642 20626 20644 20 78 20732 20736 20816 20326 20869 20880 203 2Ó8S9 209O4 20916 20972 V i1 lUrt HO 6112 ƒ 70 moet xUi U72 fin 1 0 ej 4 m 6044 DO 9014 m i0é ua98 m ma INQEZONDBN Gouda 16 Octoiw 1 18 ültumUmn au Uaderem Aaa tilma dia om taundea nat hi rif t Hl alln ü 4ltiau diÉM aama not lMa itaf w iit wlW l i Mt a Ttddoe Mm fii jM cm dd ld ii n da kMa rea dar eeijpta cr ip ia da z i waken Ta ïim imWijf M a ntnxMl itn Unt maar é4n pflnd j4 l ai MMarea meer dan mtt IfjK TWediaW P 1 O var anrim Sttt 4 Jll e oud ni waa kovas al a ir y i l hn ua i waeMan og füm l te ITOliWnK jasx ooiti ADVyHTKNTlfN Mmneaicn icii en dvertentUn V rlttl wt M SMion Cl J rM OER m Toor 4 GODDSCHB COÏfRANt en d JUUSTKE ÜHXSOHE COUJBAST wrdea t f Mtraetit Mngettoouii d or mm J gmt X BCMEJSM Govtu UraaGHT te tttASTRECHT 38M 10 NIEUWE SCHOUWBURG ZONDAG OCTOBER 1918 aiiaaikUac 2 uur onder leiding van JMEPNINE WWTERI Moeder de Gans a i 1 i i iJiii j i Ill iiiijjin ipMOl M rmvm Ia fëMlIogM dour JOeBPHINe VINTBR Pertoneo Moeder d Gent Tippt Hippi Mippl Wippt heer kindereo AiKbepociier Bjèawbeerd RoodiMpje Geleende Ket Soeeuw Wilje PrHieei B kvel Rikct met de Kuit OoornroDiier De TocweriWe KMn Diiiaip e OK Leden der Sociëteit hebben vrijen tocfeng Entree T mr DAifM q lUnfUva ven leden Loge en StalW f 0 75 Balcon f 0 50 TOor nict Leden hunne Damea en Kinderen Loge Q Stellet f 1 gelcon f 0 75 GelerJJ f 6 35 Pteetebeepreking bfj loHag Zaterdag 0 tober4des xood 8 uur 3654 33i BOELHUIS Da Notari J VAN DER LEEDEN U Outferkerf a d U sel ia voor nemeni op VRUOAI f OCTOBER tttt dn morgens ton ï j are aan de Bouwmanswoniag 8 60 in hai Baijersohs ondgr Stolwijki in bet openbaar ie verkoopan 9 kalfdragende Koeien 4 vare Koeien een ifit Kilibrlk zoo ffoad alinienweBnrtii i wagsii Ka uMM tNkkaa Bateula en Bawlaktaa Kam St raa Kulpka enl velerlei andesa lÉr iioMgefiiiibliap 8 Morrens vóór den verkoop af ge nnmmerd te beuahligan 3652 31 naag krijgt U door hel eten van voedwl dat U aiet verdrag i t kunt Dit i echter g fnakkeljjk te verhelpen dpor regeld oa wt eten tvro AbdJi abletten io fe nemen Ook blJ een ilechte eetlutt een bedorven maag maagpfjn het xuur hfirtwiter mlaaelijkbeid een riekende adem cQ endere maagongemakken wpidcn Alfdijtsblctteo teer geroemd all een probaat en inelwcvhead middel Abdij tabletten lesliil If ibÉierk Ui llriBkiiiuilZND Blitdiringidi Zeuwzwikti JUgiSiuiie nrslippiiig In le Afvallen van bloedarmoede teouwivtkt ctf algemeene ilaptetoeatan den de Sansulnose het middel dat fnel en afdoende verandering brengt Een groot voordeel v n de SariiTUlnoe Ia d t xij ook door de iwakile gettellpn verdragen wordl n geen ichadelijke bUfrerki eD rer 9t tNeem er de proef ven Meer xor del gij de echt 8 lgninoa héhL WACHT U VOQR NAMAAK SANGtnNOSB koet 3S 6 3S per 8 2 25 6 A f 12 50 I2 fl f24 00 M duld iike gebrui aa nw xiog VvkrijgbMr bii elle Apoth kwa e Orotfiftan VAN 0AM it C El9 RlemantTMt Ze 4 Ona HMg Te Ooude bij Antoa Coom W dattut 29 fSohocwbove N A Zmml tMOf Brandstoffen I Freevia JEMran TURF u b i ljt flil mat d Induttrli TE KOOP AANOEBODEN voor dlivMo iMorhip Brtota norraai PrJli ja nouiu 3 H J JONGENBURGER Waddinxveen ZEEIVOEbZAAMZMN l y fi T BOUILLONBLOKJES ALOM VEHKRIIGBnAR PAaniKaNviEN i H NtCUWi NHWIJ i i r HIJSWIIN f r 3435 68 t T 3i n fijivfrf iJ i im j uii iv jiü i i ii mnj nii Bureau tot Publiciteit van Wetensehappi ltik Nieuws E k rigr eJbt 153 AtipsM m JLdUagaMht 30 CÜRATOBUUM H 4 Ptfhdc LU Bent Keenw S Poetmiia Schoolopalener P J Raaytnakere Oud Secreivrii Geoeraal der Rijlkitemkerliigibank W N WlfitaralioveD Gep Lult Kol O I L Amerifoort SêcnUiriê Mr A W jMonxttl 0 d AdvMa in Ned Indl f1 J ijlflkocn 9ultABgew Lid Qcd Sta en B rgel nee t r v o Ed m A Scboolopïiener J Qcrrltf Oud Reiident vas Ternate kil SCHRIFTELIJKE CÜRSÜSSIN Oader l idla TUD 80 k Bda laerkriÉchtAa oailer wi Jah BonmaM DirMteur eeoer Handelaachool Mn Dr J El ltftt DjrecfcHr c a r Tuchtuhool Jbr Jaa FelUi Joffifydy X r A A Pakker prlvau dpceni UginnlUit Or A J IL a tt oaa Ifaraar H B S P H vaaiOi ltal Inrur Hud Uacltaol Prof W ft de uraan Hooljoarwir tjal enitflit Utrfcht Dr A Halbaratadt oud leer ir GjrnBMlnpi Dr J W KoogvUat prlTin dècent Uaivanlièlt O r C HayimaD ccou Uat eo aadaM aiaaaea vaa aMm 2 iMiaua H A ï 7 Mn In da RodlMa 7 iBtfaDiaun 6 acoeuauoli 3 artaea aa wari a deer aa gaargaaiMard DMer dat 400 aduiftaUlke aoniiaaaa o bi t BOCKHOUDBN HANDEL8CORR ADMINISTKATR BBDRIJTOREGLAMB ETALAGE OROANISATIE BEURSTECHNIEK StENOQRAPIE ICHOONSCHRUVEN NESERLANOaOiï niANBCH OUITBCH ENOEL9CH ITALIAANÏCH SPAANSCH 2WEED8CH 0EEN8CH NOOR CH RU88iaCH MALEISCi LATIJN QRIEKBCIl EaPBRANTO WI8KUNEV 4CHBIKUM0E NATUURRUNDB WERKTUKHCUNOB ELeOTROiTVCHH TEBKBNS I BOUWKUNDE Klfi ONWitR LOGIQA miETORI U STUDIETECHNJEK 8TAATS WETEN8CHAPPEN BTATENOHDB MuauBKoaacH HAftMOÜUCUUUl toURNAmTIER ÖÖpNPW LBER METH SPREKEN OOBDE STIJL HANDSOHRtPT VBMBTERINQ VbUO EN ODBD JICMNBM I BN OpMdlnf per brtef veer elle eaameas or alle aniMMi ea beroepea voor ALLB actea UO ea MiO ALLB praatllkdlploma a SUataaxamaa Notariaat Mr la 4a Raektao aemaeata A4ail4latnHtl Aetmrla Aecoaataata Oa4ar jirUaa r BouaikiwiUc OpitaliMr ea rteeke ei r qpfl Uer Watantaet a Ft a el ler Secmtarla Reilaefaw e a i 1 iso CurauMcn vpor beginaera enie zina ij evon cr Ua QMCixqrardenden en verjcevorderden f angenagie metfipdit r P mnmtijk coaUct tMs b H docent ep i iinit t Ujttatekwda artasUa lariitetM anladiirltlniwl BiinjkYqmditf 8ai ndnw aea 4en kunnen vaa ona Studielanda proliteeren Qailo Itatan nle werkt aiaagt Adviexan inzal e iBarMIWfcetMC Foor tidd iriwAt tV4 vragt jm initrtMonle fraÜt hntchiM Mn Midti vu Ui gagim H fmifi ai JtwniMr M mate mmmmm BOSKOOP AdverteqtMn pa t oniieaientag op m t f$4 wmim awgenoineii PW P lA WELi£R ZiJiieiweg72 wmsnii IRMMUIM bwWiiÉllkbMi Ml ltvH MlliM W tM 17 Ootoixr 8 mfr Calé Hbnwule fittti acbe WtnleUetavereefil iD m ie OnL Maiive Knile 8 nnir TvbtwA EMS O i któbet 2 tmr Oebomr Boiiir m WoolDgtoeElebt OndcfraiaojiiooneiMe Annenaorf Bealrladw Draktec A BBIKKUAN a ZOOM OOU A ÜMHE COIRAIVT ooxG o cLd a esx OaaOaStxelceaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 3iTie iiLTxrs exj d Tre3rtexi tieTDla c3 VERSCHIJNT DAGELIJKS INOBZONDEN MEDEOBIUNOENi 1 rageU ƒ l M elke ngel meer MO Op de Toorpaglna 60 ho tt Gewone adnrtentibi en Ingeioiiden mededadinten bt eontnct tet eear taredaeaerden prjja Groote letten w randeQ worden berekend naar plaatarulmta AArertentWn kunnen worden Ingeaendea deer toaaclMiikoiut na wIMe llinHMn dela Aiirertmiilaburaaux a oaia Agattfeea ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 par week 16 cent mat Zoiida ablad mr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de baïorïin per loopar eacttedt Franco per poet per kwartaal I 2 60 met Zoadatgeblad ƒ 8 40 AlKMJiemenleii worden daïalüta aangenomen aan ona Bureau MABKT It GOUDA bij ome genten den bo Sdiandel en de portkantoren ADVliBTB fTIEPBUS Uit Gouda en omatreken behoorasde tot den bawrglcrini 1 6 n ela ƒ 1 06 elke regel meer ƒ 0 20 Van balten Gouda on den beaorgkrins 1 6 ngeli 1 30 elke legel meer f 0 26 A ir tentiën ran publieke TermakeUlklieden 12M eeat per regel Adinioittratie i Telal Intare 82 Redaotiai Telcf Intero 545 I J rijk een statenbond aal worden men zie oiM r telegramnMn in os blad van gisteren Uit Weenen wordt nader over het besluit omtrent het constitueeren van naUooale vergaderingen binnen de grenzen van de monarchie meegedeeld dat bet niet over de Boekowina apreekt dewijl thiarover met Hongarije overlegd zal worden Triest wordt rijkahaven Duitsch Bohemen o Duitsch Silezl komen bij Dultach Oostenrijk Tevens wordt de Bestendige consti eerlng van dd In Oostenrijk woonachtige Roemeniëra en Italianen overwogen Tot de nieuwe staten op eigen beonen staan rust op de tegenwoordige centrale regeermg de taak voor het veortschrifden van het bestuur te xorgen e den overgang van den huid en in den toekomstlgen bondi staat voor te bereiden Ter afbakening van de grenzen t rden commieeies gekozen op den grondslag van het kiesrecht voor den ïltfksraad De nationale vergaderingen moeten verkiezingen voor de natioaiale regeeringen uitschrijven Behalve het hoofd des r ka zoUen de staten de vert g nwoordtging naar buiten en de v dedliging emeensebappe l k hebben De vertegenwoordlgUvg naar bulten valt in buitenlandsche douatte n handelspollti uiteen De Bondsvergadering zorgt daarvoor die uit vertagenwoordigera der nationale vergadering bestaat De Weenache oorreapondent van bat Barliner Tageblatt seint Naar ik uH hoflcringen verneem ia het optimisme waarmede de keizer ondanka de radicide efereomdngeii wéh iMi hij de Tsjechen en ZuidUSlaven doen gridan den toes tand beschouwt aan J paalde m ededeelingen toe te schrijven die de kroon uit Washington en uit Bngeland heeft ontvangen Volgens deze mededeeUngen zou president Wilson niet afkeerig zijn van het denkbeeld eener federa tie VS nde volken van Oostenrijk met uitzondering der Polen Dit standpunt zou ook door Engeland worden ondersteund daar wordt gevreesd dat in geval erner volkomen oplossing van OoetenriJk Rongarije d Duitache geleden aan Duitsehland zouden komen Het is een feit dan ook in het voorjaar van dit jaar de Amerikaansehe professor Harron die betrekkingen met Washington onderhoudt en tijdelijk in Weenen vertoeft gezaghebbende personen op de Engsleche opvatting in het Witte Huis te Washingttm heeft gewezen De mededeelmgen waarvan hier sprake is heeft de keizer om en nabij den 20en September ontvangen Het valt niet te ontkewnwi dat men ook in Tsjechische kringen met groote nnmg het antwoord te gemoet ziet dat president Wttson ten slotte Bureau MARKT 31 GOUDA dsM Me meentng la die wÜ hier uitsprakflo n 1 dat het berleht in de toritomefc waarheid zal bevatten De Timw b v zegt im n haoMartikel Vroeger of later zal Duits iWaMi gedweogcn worden om te capituleercn en de geallieerde rageeringen mbeten zich onverwyld op de komst van don vrede voorbereiden m een toekomst die betrekkelijk nabij in De voorwaarde die naar men zegt door Duitschland reriwnden zal worden aan het geen anders een onvoorwaardelijke overgave zou zyn de voorwaarde dat de belangen van het Dultsche volk in acht genomen worden kan een DuJtscho poging lün om Wilson in de positie te brongen van bcredderaar van den Duitschen boedel Er zijn verschillende aanwijzingen dat het op het oogenbUk sterk gist in Duitach land Het bericht oa van de betoogmg der onafhankelijksociallaten tfien zie onder Ihiitschland en het feit dat de mimo voor de oorlogeleening niet groot is De ter mün van inschrijving is voorloopig reeds met 24 dagen ver I e n g d Ook het bericht dat Oosten rijk met de ontruinving van de bezette gebieden ia Servië Albanië en Monteargro reeds eon aanvang je maakt zo u heb ben IS nog niet officieel b vesti gd De antwoord nota van Amerika aan Oostenrijk zou te Weenen aangekomen zün volgens het Berliner Taf att dat Schrifft Te Wtfpnan verlutdt dai Iwt antwoord van Wüson aan Oost ir k Hongarije daar Dinsdagavond al bekend was Waarom het noch te Weenèn noch te Washington openlijk bekend Is gemaakt la niet te begrUt en Het blad zocht w ivaftrse jnlijk iets achter Maar graaf Burrian heeft Woensdag In de eommiaeie voor buitenlandsche zaken der Ooatenrijksche delegratie in antwoord op een vraag over WUeon s Antwoord aan OoMtanriJluHongarUe gezegd Z o o d ra het binnen is zullen w oniriiddellijk met de voorzitter der commisale overleggen Toch veroorloof ik m ü ei op te wijzen dat wij btj het betaadvlagen over de nota s welke thans tusl ben ons en onze tegenstanden w vden gewisseld steede in overeen eten mihg met Dnjtfchland handelen Daarvoor is lechts korte tijd ttoodig maar bet kan o A 24 uren duren Eert k rte ruggeepraak met Berlijn wordt t eds vereischt opdat onze Standpunten geen haarbreed a f w ü ke n Inmiddele staat vast d t OostenKa deze verklairlog trokken IdaUa en lone haar rokken nog wai hooger op en liepen nog keuriger en met nog grcoter omzicbtdgAieid Boven Mn de breede ijzeren trap kwamen zij een een lange rij lichten met kappen Ook boorden zij het verwijderd geluid van etonmm maar goen mensobelijk wezen vemoheen om ben te verwelkomeD Zij sobenen eohter desen muffen onderaardeöheu geui van voohtlg etroo en petroleum g heei onder zloh te laten zoodra zij de bovenverdieping bereikten De ontepennlngBzaal ia aan de rech tenhand de kapel au den linker zei UarOue Loten we daarvan het eerst bet sobttm wegtrekken IDn muren van de g ng waren mrt een vreemde decoratie bedekt Plekken bleettg l pepier beeloegfd het midden derpaneelen lone beke e n er vannanwkeurig Het soheen een heel genroon papier met een soort vernis bedekt en hetgoheel vereiMd met sohrfHe kleuren het e wel het verbljetereod resultaat van de eerste pogfaigen tet aohUderen door een kind Dat Jb Kngelwhe gflibhledenta zeC Haroui met een air van een spi etnao Ik denk dat bet Iets vooratelt uit den ooa bmchen de Wtte en de Koode Rooe Mijn grootvad pJncht dergelijke prenten iHt de gmohiedHila op te plaV ken die bU uit sttdverabinden baaldepoe sleohter de platen waren des te moeder vond hij ze AU het ongunstig weer wee Uekl bij er siob mee bezig leoren en zei dan dM de geest hem toch aan Ooetanrilk HongariJe moet gwrsn In T addeehe krii en ia sa niet lekar of da p s as l daftt zich op het ataatueehtelyk ftan Dftt dar Tsjechen zal stellen en ook de toetreding der Oostsnrijksche gefaiedan in dan toriwnsttgen Tajaeha lawakaehanatMt aal WKbaa Tom raaf TLhm na aAoop van de sitüng hdt Huii van Afgevaaidigden in aijn auto wilde stappsB trad aw opfsschotan jongen met esn revMvw In de hand op h n toe De bestuurder sloeg hem in het gezicht waar door hij achterover tulm de n de rev var liet vallen zoodat hij geen scbot kon loa sen HU werd door de poUtis in heehtvnis genomen bij zijn verhoor au de politie gaf hij op dat hij Johan Lekay Lettner heet 21 j n beambte is aan de centrale voor veevoer Hij vericlaards voorts dat hU den aanalag wÜde plegen omdat hij Tisza ean beletsel voor den vnde en een derganen acht die voor het verlengen van den oorlog aansprakelijk Un Tijdens bet verhoor voegde hij hiw hij dat hij van plan was ook een aanalag op dan Duitschen staats secretaris van Hüttle tijdens dien vaihMjf te Boedapest te doen doch das was 1 Vi viór hij s jn plan koin voWoaraii Alvorens aan den orlor ta taglnaia moeten we nog mm tMedeelen dat volgeu het Bei Ta da Pwia In veihaod nat de vredentappan bat barhaaldl viilaag de oonaiatorio tagan Daecmbar d Idtaai roepen Zoo mogelijk stolen jlla hm lnalen van de ga h aa l s wasvtd r mm daalwwMa é Tijk tin Rijseel In banden d r feallia dan s morgens was de aanval begonnen op da linie Le Cateau Bohaln De Belgen gitaren ten Noorden van Dikamuidett over de Yasr en bereikt n Schoorbakke De Britten stak n de Lde onr as droo gen tot verscheldan kUovaetwa voeriu Haanen De Belgen namiD Tluianwt da Fiwa schen Lichtervtids ea Ardoye Da Britt rukken Kortriik binnen Maar dan tidntif dorpen werden bevrijd De Duitschers beschoten dan haaUn dif Duinkerken en la Panne Desa nieuwe vooruitgang maakt da post tis der Dultsche marinedi ales het front van den Uzer en oe kost nlterst moeilijk De Franechen hebben den rand van Coolacaiiip op ipinder dan v jf K M vmn Thielt bereikt een gewichtige ksoop rat tusschen Kortrijk Brugge en Cie In Kortrijk werden verwoede straatgeraehtaa ta leverd De Leis Is tuasehsn Armentürsa sa Meenen overschreden en de geaJIlserdsn zUn door Halluir aan da FranM h Bidg 8eïie grens getrokken De umeming van KertrÜh en het varschrijden van de Lele leggen het ultvsatnii veiikte hij zijn dames Knijp JeaeU eens mnk als aMM om er saier van te sijn dat je lesftea kijk dut z 4 hij Ion kwam naar de bak rade m dssd zooals haar veraoeht werd Vlak onder haar waar het pastnrra van s acèwmw burg kon zijn vertoonde zloh esn émtkcre kft l gehi tn een blauwen nevel van wierook en fefavakUg verMebt k or bunpes Ke vaa ds aoldWiac BeerKingen SB dts op stippen vuw ffelsksn wtdke Uw sn daar la de dniswrais l lk ndeo De vlosr zi er ail als bet k vaa etm Mblp Uat acbCersIe gedeelte was gevuld met de meest gesroo baaiien waarin vee mensohen p elkaar gedras gen zaten f el vopnse gedeelte dat veal vnabat kow Miner fsjvone kark had as tn h t rood beèplkkeld net kleine Hohtpun ton die oBftrreer i halverboogts se flrbel van kkloe v tamm vohndsOhWaK lie een igedompt suwKgelen straleiduaaa ver de half atforgebogiti BestsMen sn de duUieriitauwe gordijatv wlerpan De gestalten pcbwen i knlefw s wft ren in e D hsjvra cirkel opgeat Ierwijl Iwes srvan g eed tn vtekkslooa witte priesterlijke U pen aèsof i t n looo nakte haar naar aden sn haNvan banf t worden dat 61 haar vantand baar b af M dM sU sender hst la walen haar voeteü had gaMt tn ftmnlt sinaicasilBKllcht DE OORLOG Onwapa barichten Giating in Duitaohlanrf Wilaon a nota aan OoatanrIJPi De Statanfaond Ooatanpijk Een aanslag op Tisza Thoui ut KoHriJk Rijssel en Oostende in handen dep Bealliaepden Zeebpugge in brand In Montenegpo MuttepiJ in Portugal ONS OVEBZICHTa de ceawuur z do gelaten en aangttzien wu van deze berichten in den Haag een volledige bevestiging ontvingen ia bet bericbt van Wolff a bureau alleen z6ö ie verkltk ren dat men te Berlin te elfder ure van mcening veranderd ia en het bericht dat men voornemens waa te puMiceeren beeft ingetrokken Omtrent de oorzaak van die frontveraa daring kan men aleehts vermoedens uiten Het ware b jvooirbeeld mogelijk dat de invloeden die tegen een yretle oor toegeven iJn tijdelijk weer sterker ziJn geworden Wat wij veronderstelden Is inderdaad juist gebleken de Rijksdag komt heden niet bijeen Waarschijnlijk komt men pw de volgende week bijeen De officieele tekst van de nota van Wüson was gisteren nog niet te Berlijn aangekomen De beraadslagingen over het antwoord zi n echter r eds aan den gtatig doch kunnen vóór de aankomat van den officieelen tekfit niet tot een bindende beabssing ledden JS o telegram uit Berlijn aan de Frankfurter Nachriditen meldt t in de zittingen der Rijksdaggroep n de opvatting heerscht dat Wilson s nota de vredesonderhandehngen wel moeilUker maakt doch met afbreekt Het nieuwe antwoord van Duitschland zal niet afwijzend zijn doch in een verzoeniyken geest zijn vervat Merkwaa1 lig ie een uitlating door Heit Volk ontleend aan de Duseeldorfer Nacbncbten de regeering laat den vijanden de meerderheid der overwinnaars n geeft Ëlza Xot har in gen de Pruisische Oostmark lemede de koloniën aan de vijanden p r ij a De opperMe legerleiding heeft deze bMluiten goedgekeurd zg zyn derhalve onvermijdelijk geweest en niet meer te veranderenw Wie niet kan steunen op Sheideman of Prins Max moet Hlndenburg en Ludendorf vertrouwen dat een verdere strijd alechts bloedverlgleten zou beteeke non zonder dat aan den strijd een eind kan komen hleda laoeten wij thans iberusten Het bericht van de capitulatie was ook in Engeland doorgedrongen en men heeft daar De ï ieawe Bott Crt heetft dtti laatoton tyd hee wat stof opgejaagd Woesisdag i kidag buUetuieerde zïi dat IHiJtschland zich had overgctfeveti gisteren maalrte tÜ bekend t d Duitsche legerleiding be vel zou hci bea gegeven om alle Terwoeetmgen m bet te oDtruimcai gebied te ataken Ook dii bericbt werd offld el door bet Woüfbureau tegengesproken Het IS jammer dat eeoi dergeiyk groot Naderlaodêch blad op deze w ze bezig ie zija naam te TerspeleiL Ea heft f t dat deze berkbtea juist gedurende Beuntïjd konwn ea du daar zcDuwacbtigheid wekk a b eft er reeds Woensdag enkele Beursbezoekers toe gie aacht te veranderstall dat er muziek achter zat dat met tuuiere woordeo de iN £ Ct zich leenen zou tot speculatie Thans valt de Tel in eeu klein scherp artikel het blad aan Wat voert op t ogenblik de Nieuwe Botterdamscbe Courant m haar Bchild Of juiater Waarvoor wordt ddt blad op t oogenblik g brttikt 7 De bedoeling van eae onware BsasaiS m berichten echUnt Toldoeade duidel k Ze zjjn er vooral op berekend om verwarriiOg te stichten onder db geaUieetden en in zekeren zin oodc onder de geaüieerdigezinde neutralan Niemand anders dan de Ni we Rotterdamache Courant vein reidt dit soort benchten W r haalt het éénige blad van Nederland dat zich bü dan Lusitania moord onbetuigd Uet deze berichten vandaan Ea als het zidi Woensdag zou hebben laten beetnemen hoe komt het er dan toe den volgenden dag er opnieuw in te loopen aangenomen dat hier van beetne men sprake zou Un Een eoort bult afdeelmg is hier blijkbaar gevormd om naast bet tichten van verwarring q onze Beurs te stroopen Wg gelooven dat hét blad daarvoor te hoog ataat Maar het heeft zich door die bericbtoa wel geblameerd Wij zetten onder het telegram van de N R Ot dat het rffM Ieel werd beveetigd De N R Ct verklaart het geval als volgt AangeD i6n de berichten van onzen goed iiigelichten Berignachen correspondent door Feuilleton uitiiagen Bijvoorbeeld Warwiob de Kingmaker wa aMiJd In het groen gieklecd met een Tooden neus en koningin EUsa bath Icwani gewoonlijk te voorsohijn in eea bont gewaad van de hanista en meest vcfKflilitlMide kleuren zoodat men baar aonzlfcide een gevoel kreeg of men e lang 4q do zon had gekekcsia En wat Adam en Eva betreft daarvoor moet ge In de eetkamer achter de sofa kijken U rcusl ri Idalla wakrschitirend HooFcerniK XXX De dame aset de roede ajaaL Het oHnacAelijk gegons w d InUer an luider De verbreide llohten w den meer geocmemUeerd de lucht beoauwder zij kwamw op een lange galerij gelijk aan did van een museont Hlar wanhtten verschetdMiD mSnKihen eeoigen In avondcosluuiD anderen n de gewone takenstèo pieken vaa het atledaageche t en een paar In zed zwart dat san den achtenswaardiKen Bbbot In ZoiidBvagi wa i deed denkaa De mewdsrlieid H rood als dagjcsraonschea op een pier l rwljk oritelen lopteloo over een sooH aleoo keken ais ran de loges In een sc4iouwbuTg efffi fainwlt la het patme GeMi meoMh chonk de attn te aandaeèt aan dfe relzlffsra nltnaaod van hen aeheen den joBffsmaa te kenaco ale de loakonatlge eigenaar van dit i esrade hid UkMsw stapt n r voren tdt waar een optadne toaMien de Hjaii was keek ftvw de IJBeren lewdpg DadsOjfc dMurop lONE MARCH Nmt tet dat al deze geweldige gebouwea roBdom haar wellicht niete andeire wïwen dan een hol geraamte Van cofiUsen pijnigde haar R OLOOKSTT vtrtMüd éMv SaUL IMSJViJI BOWlTlf efc WÊmèmém £ r hing een vreemde bioht op detoap en In al de laig re gangen een geur waarvan ij zloh geen rekeusohap kon geven naar het sobeen J9co netfg van mul vodittg etroo eo gecuiverde petroleum Uarois gel er met een woerd deverkkuing van welke de med es echter allermlnet g n8tet lde wat bleek utt de wij e waarop ziJ Vwder op de teenen Uepen en verachtelijk ha rokken ophielden KakHtek lakkent MilUoenen kakkerlakl nl sei hij verg rti keod Wacditmaar tot den naoht 4an komm zij In allen ernst te voorschijn om he paJef tegen deo vijand te verdedig Napoleon zelf durft niet tot dm aabival overgaan over hun tn het etof gebogen llohameD Nella greep den arm vafo haar echtgenoot Uaroiitft riep clj ontete ft zal bjer geen ooffenbltk slapm Je moet mij op staanden voel hief weer vandaan tven enl Ik zal onsdddeilljk zeiuiwunvaMen krijgen Ik voel ze al komen ais ik maar een van die afaiafauwelijke dieren In het oog kt jg te klaoi p i s Jii e VofH Zij k HDen niet naar borreo Idalia zei Maroua sussend en over een paar dagen zal je nirt meer om de hHht geven ze zal je dan let eeos meeir t valleo w ot don ben Je gewend aaadcn Cenr van alle opreohte Lkbaani ea Ziel VhtwaaJloMfiKd F eMHr aUvv Mk