Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1918

m r c ktti iwft Uw 4a WMtf 1 Ho0 atMada Zoebruaga duldalUk j 4 iKi ga lm grtllUia4 n la Owt f k M Aaucika WJXNKN 18 Oct Naar wU aullea u Wasaaii voorrfria ontvaagst Tan Wilaon a antwoord aao Oortaurtilbilaava riJ g naenachaw Dte taapiaklagw ptaaU bebbao van v rtag lwoORUg n Taa OoaUmriJkHongariJa Duitaebland Tur kUe ter vaaUt Ul g van hunne gMlMO achappalijte boudlng teganovw do ll ifclltw Man verwacht dat Wilson s antwoord aasi OoatanrtJUioiicartJ eerst na de oattaagat Tan Dultaehland s antwoord aan Amartka aal worden vwioskd l HM Dultaeh antwoord aal la iadar t val da mogaltJkkM ras rwdan aa4t kaB daUngen o KBlatiD WASHINOTOtl 18 Oet OtöclaaL Aaa OoatanrlJIuUoingaaiJa aal t antwoord worden teaondan aivorana DuitaaUand p da nou van Praaidmt Wllaon dia Maandag i l la TanHodaa datinttlet hadt cM kwootd Aalwarpw la staat vaa ar4a4tglag gabraekt Mta a 4nt ona uit Kooaaodaal Ue Pultaohera hebben da poldar eaolg n het wealelljk deel VHS do TsatbgAaU werpan ader wsiar geast Dit w Jat o een vooigenoana va dadl lnt dernattaf Da Vlaektallagaa Uen seint ons uil Kooleulsal dal da vluohte ln en uit BeIgU vaarwbUnUik Zatenlag at Zondag zullen kooMn De oadaakaadeliagaa mt Bigalairf Hot vertrok van de Eeottomiaek Com miaaie beataande uit da hMnn Valstaw Talma Stheamaa Snouck Hurgronja q Lavink dat bepaald waa op morgMt ia gttgastald tot Maandag ot Dinsdag HM vyfda lid der Comralaaia 4a hMT ColUat bmindt sieb iMda hi Eacdaad Tet p ratt8cli WtH rbenelil Hoogpto baromelorata 167 7 ta Hetn taand Laaaste barometerstand 76 ta Zal4llXlilsdUand VerwaohUng lot den Tol n4an dag Zwakke lot matige winden all Oeata lljke rlnhangen nmel lol HoU o hall bewolkt weinig ol geen n f mogvlljk uobtvonit In hel Ooalen nlj Mhtover dag AUVKItTBNÏIlN KOiSTELOOS I BVRGGMEBSTER D WETHOUDEKS vaa GOUDA btangu tv algameane kmala 1 dat op 19 u 21 October aJi varkrilg f baar sdl slin op bon No 8b van bat U vanamIdAalmboekj 1é na ort l k aant 18 et p4r pond 2 dat yp Zateidag U Oetokar MU tMf houders an Viachkaan ia Mn nn 4 aa rlaaAltnO niMAgenBltotanniM B 6 nrkrijgbaar aal z n op bon No 7 van vlsdikaart 2 ona vleeseh bil all sla ultgeaoodwd Kietvald Sebinkal T d Sprong T d Statn TmIhu aw n M J Vanill an WoUt Jr lat na 6 uur n m nog btl 4 alagaa aaa ilge vlaaaob ma ttü w 4ta TMkdit dat van 21 tot n mM 88 OMaUi Jk vakrllgbaar lal aün op ben na lik Taa bM Lavmamiöddmboakja 8 K Q vaaaaanl appelen 11 et 4 dat van 21 tot an mM 26 OMobw X op de navolgende bona van bat Lavansmtddalmtioekje de daarachtwr varmalda Una rittgsartlkelcn kunaan wordaa gakoehtt Ben no 4b 1 ona aago eODt Bon no 84b 1 T rpakt be c eladai a a 12M oant o 1 onvarrakta 4koooIa4ai av U cent Bon no 8 2H ona aikar Mali 1 1 cant of 24 ons saikar SMrtaa 6 dat 4a aardappalan g rt an aago uHahiltand v rkr jgbaar stin bjj 4aB wiakaUaf dM da betrattaBda bona baaft ttNUnpaUl dat aadarbona snllra wai4m amMfe soa T04r 4aa aankoop van aard apu le a aa girt ou4a 18 Oetobar IMS Burgemaaatar on Wathoadan votta ULBO J MBB De Secretaris M VAN vm VBOft Witte Biosooop Vuiaf VRÜOAQ De Stieiilochtars Oroot ipanneDd drama in 3 dealan Tao da beroemd MIA MAY FILMS Co WOENSDAOMIDDAO 2 Familie en Kindervoorstelling A t Dondtniaa gulotin UUR 3 n U nyverbvMJfdbiedi VAtt RijBasl Houbaix Tourcoim Mn de iioot dtyd volkomsn open terwyl m b t weflton en zuidwesten de Kngetsche pitttoeiiea die het Iwniua tod de I tiuie hebt a overachred en tot Lom KUidwtwtalijk van RUwhiI z u Toortf drongen de onufitLgeUjocibcweffing vui het leger van Firmer itteuDoa Uevangen genomen Dulticbe offldertn hebboi medegedeetd dav de Duitiehe legeraauToering reeds totde oatruimlag t ii Bcigië becloten had dooh dat iMt in betlHwi la haar in drie aMeelingen te rernchten met een UUtand op achtereenvolgende vardediginv iniea De eerste dezer Uoiea werd de Kersthme gcau emd hetgeen aandmjde dat z j tot 26 JDecember atand m e t houden de tweede heette die faaschlinie de derde de Fiuksterhiiie AfdeeUngen vaa den BngeledicB luchtdienst van de vkut en Franiche patrouUJee die gUterea t Ooeteode zün gekomen heb ban gerapporteerd dat lüuu geen vfjaaden meer ziJn choutJiy na ht Keyea heeft glitenii teOoetende voet aan wel geact Nieuwe berichten van hedenmorg n van de grene meiden dat waarnchUQlyk ook Zeebrugge u benden der geellieerden ie en er vlak bM de grens gevochten wordt WU krijgen dus binnenkort Engelscbe tn plaati van Uuitsche soldaten langs de grois Gisteren werden tè Sluie venwhillaade branden m de nchtmg ran het ivoiA waargenomen waarvan een waarsch nl in o by lirugge Het aantal ontploffiugen nam HOS toe terwtjl s nuddsffs een scAaldeel geallieerde vliogere door acht groote tweedekker gevolgd lanjfB de grend koerste en over het I itsche front been verdween De afweerkanoÜHien achoten mder succes D Dulteche poetw aan d grens houden vol dat ze gereed taan om te vertrekken n voUedife insitructieB daartoe hebben Wat wel op te verwachten gebeurtenissen wtjet iB dat Sluis welke plaats z n gas van Brucge ontvancrt gisteren zonder gas sat sonder eflnig e aankraidicing van Duitsehen kant Om MS uur brak een ceweldljre brai aan de Vlaameche kuat uit waarschfjkiUjk t Zeebrugge Nle gloed laaide tot den hemel op De stad achunt xn Tlammeo te ttawi ZeUs iB er blikbaar brand m Blankenberge groote ontvlamming n met door ontploffingen gevolgrd schieten herhaaldelyk op De DuitBcbe eoldaten zullen nog diese week alle poldeni bezuiden de Schelde onder water zetten en hebbui den bewoners dezer polders al aangezegd om aanstonds have n oed in veiUgheid te brengen en hiuuM woningen te venlatea RtJeeti ia niet óoot de DuÜachers in brand geetoken en mA hadden in die stad reen ontpl rff ungen plaat Lord Robert Cecü heeft in het Engelsobe parlwuut m ec deeld dat de kwestie van achadwraivoedii voor de brooddronken vanüellng Tan Ftansche en Belgische iteden bU de geaUieenien m behandeling U Reuter ♦ emeemt dat de Franschen Ipet hebban vermeeaterd de eerste gewichtige Montmegruneche tad die is bevr d In Portugal schünt het nog wet pluis Uit Liseabon wordt gemeld dat het garnizoen van £ vors aan bM muiten k esla r n n den eonunwkdattt in MH ht ffflV genooien heeft De meofiohen xijn daar de oorloff zeker eveneens moe QifiMËNQD 00UL0GSNIEUW8 De ontruiming De militaire meuewerker van de Berliner 2 eitung aiA julitagj sohrijit dat de ulOgeiijrLe oulruiJdug van het bezette febied lu Nouru i Toukxijk en Üelgiti gwuiuiui ttjd eeidgu maanden wei kan duren Vtant niet alleen Uioeten le troepen terug worden genomen doch ook al het It rmatariaai oat gedurende vier Jureu daar opgestetd ia In veiUgfael worden getedcht Het gpheele miLuke bestuur moet ontbonden en het beheer aan de Uelgeo weer worden overgedragoif De spoorwegea helden eieohte een beperkte os acuelt £ r dienen natuurlijk waarbor gen worden g ven dat het transpoit van pticaonen en materiaal ongestoord aal kuuuen p W vipden en dat er voldoende ujd zal overblijven het Duitoch leger op te ebeUen acihber do Duit obe greoa ObVoorwaardolljk moet worden gettlscbt dat hoc ontruimde gttbjed vau Uelgifl blJ bet ihervatten van den oorlog In fsen geval Hoor ICntente troepen betreden sai wordea dat het dus volkomen neutraal btljtt eu dat BeJgi zeil niet meer aan den Jirijd zal deehiomeu Deae aUohen lijn in de eernte pk ts In het belang van Bol0 opdat dit land eindelijk rust krijgt en voor verdere vernleliugi bewaard blijft Wordt de neutraUteit van üelgl aanvaard dan krijgt Duitadiland t elijkertijd d waarborf dat oen gededlte van IJü gnenzen niet aangovaUm aal worden Uet toekomatlge oorlogModÜêel zou dau beperkt bUJven tuaeohen Dledeahofen aaa de LuxcmbuxffMÜie grcus au Muhi hauun aan de Zwltsersohe Dit la van bijzouder belang omdat dan het kadustrie tbiod van het Rijnland en Vesttalen niet ooiiidMlljk In den oorloff betrokken IWrdt Dat door de ntniindng van het bezette gebied de miUtalre aAluatle aeer veel eleciiter wordt ta duldeUJk Ëen nleu WO strijd zou aldb onmiddellijk aan de Dultsohe grenzen afspelen o Erifs een voorapoedlge verdediging zou niet kanoen verhlikderen dat i uiii cb groodgeblod wordt vitmieia Ut zou men in Duitsolilond d te meer vMlon omdat bet gewlohtlge Induatnegebied van Lotharingen dat on mitkitiUijk aail de fiiens ligt eu ook hut ktjl nibi U d vau du baar luet zlju vUu laUrle u en üoogovwiai uioi ver van dogrena la vervrljoe tik sohot van den vtjaud zou JJultschen g road raken i uit ciic stedtü en dorpeft veruAoieo i uUBohla id zou uoiiTverdedtgeDde hou dmg moeten blljveu a4inunMn osodat voor eeu cttisutiiit tuaacbeu i ieéNihoiea ea UütUhauwiü de traoachu beveertg nasn voel e sterk zijn hetceen 1 roede g Uloken Ie in den herlai van IVU Uoob zeiSa waoiuier het utot komt tol de hervatting van deu btrtjd dan nog laX uw de uadeelen beapeuiea van dt concentratie der troepen op Oultsch febied aoliler greoa Voor deze troepen moet ooa groot 0tapi eogebLed worUtia k erloht Uver een breedeV wordt Jwt land oiporadegebied waardoor alle QUEbcht overgaat oy dtf militaire baVtflhebbers Uekeut men op nieuwe ge vechteo dan zal waarechijalijk longade htiole gTMU em breude veirdedi ia pitimu gemaakt moeten worden Wuarbg geen fokenliig gehouden kan weiden met hot land Met ajjeou zuikn in de akkert ktopgraven moeten wordM gemaakt Baar oOhL utenig hulfl en mei g bobch zal ttA oifer vallen Ook aan hiA transport vui üe bUiTgerhjke bevolklzig zU men moeten deokea in vrot ere tijden zijn ook we le ra aobt ruiigwgaan om in bet vLgea land vtul ge winterkwartieren ie betrekkeu maar toen gfu het aleohu m tienduizenden Legers van mUUoeu a mot alles wat daarbii belwort zijn nog nooit op deze Wijze teruggenomen Dit la tela geheel nieuws in de krggBgeechiedenls t UH tranapoit zal de hoogste eleohen tellen aan het organisattetoieot van demllinüre eu burgerlijke aukviteiten aan de spoorwegen i aan andere traneportuuddelen Nikolaaa Romanol f Dn bladen bevatten een draadloos benoht uit iWrskoje tjelo volgens hetwelk Nlkolaaa Uomiuiof de rro eero efyperbevelbebbar van de KuSBis he legeM erg ter is doodgeBcfaoten BUITËNLANDSCU N1£UWS DUXTSCUIAM De nieuwe koers Volgene de bladen is de ooeÜiaokeUJko aooiaol iuuocra t Kurt Eisner die bg de stakingübeweging In Januari in heohtunK werd gaoonien en sindsdien m voorloopige heobteois bleef glsteraveikl op vrije voelen geateld Üet Kijksdagild WilheUn DlUmann dl tot viji jaar vestln traf Veroordeeld was Ie begenadigd en uit de veaüuffsiraf te NeuntroUta ontslagen Kon betoog ng Woensdag hebben de Beilljasohe lalhaiikoiijke aociaal dwaokraten een betoogiüg voor bet gebouw van den Hykadag gehoudeo De stoet die eerat olet sterker dan 700 personen was groeldo gie adig aan en wust onder gejoel ea geschreeuw tot OotdCT de Linden door te dnogen waar hij door de poUUe met de blanke aabel uiteengejaagd werd BINNENLAND De verkiezingsuitslag liet vtfrau f is vtx ijatMiea van iax uit pidg awr VöT ldüUigüa v n da lod n uei iw Hlo Js tuni r opgvmaoUit door us cojn lUisde iaur ds ivamer Oeuut niK M on eiifuuH vuu ue eiooisuriovtn VVoec de Ogvjc mv dleuWd i iiuig JwijKen van de todi oet prouvs vtirudal vsji net Cea raai p ifUjo reau ziju dtMs lawtdie bg deuUitt e Cii in loMutiun ootbsttM tfepiJkitst iMoakt r odd vruuttex vermeid werd huelt uu ifwijüoiule ui JHU0 g a wij jn gijurdiout m den uiLSiag der veirJUesLug U4 r uoovtu do ge uzeu iieuuu uo ji i our vfijwöl ttljo party eu Weirden d ailna4Mudii UMlere cijterfl v nrregen terwijl kW j OJiisouhitaiJtoii Uf n direct SU zetels urwiofveu u uiet 2J zooais de uitaiat vun u t UtuLNKiii frItfintMireau aangaf en de P D A f 2i zeteiB en niet De b D A P bhok bg de verdere loewg Eiug og reoat e hebbeu oip i plaati 1 Ut uiisiagborukMung vun ti et 0 üiirea tftdiijwreau was dit he geval ok de r k pwawpertij in de naugaobdkkiug van de op iedere lijdt ivoorüUuMude met gekozen caodhiaueu M bij oveutuxwle i amervaontures vooreen beuotiioiug in aouuoerkiag komen aijn er op aoti vijbal liji tua wijzigingen gekotaea Op de S Jk iijat atel no 4 waarop de Itoeroi Kn elB en Van Vuuren gekuzen wunlflu it de volgorde Berger Lot h ii firouwin iJeroiAua J FraDaohen Jz eu i aa vodgens de vaatatelflng van bet Contrjei btembureau was deze iOigfOtim i Üerger Lootniis Htfmons B rauaen Jan Brouwer en i aa Do anOore wijatgiDgeo batrefifen de volgoode lijsten waarbij we hui jea plaatsten do vol rde door bet Centraal Stembunwu aniieegoven ijz Dero stel no 8 waeawp eko iea zijn le heeren Marcbaot Temstra en Oud ËUalfl ÜAaiet Voorbrool inmld4eld overleden Sctillthuis Beuter Norc liUivMugh Afeijer en Andreae Ebelr Voorbroiod Koster SchUthuis enz üiiie iiberedon Stol no 2 wawrop de büxtf De MuruU fpskozen werd Haiitga bfJcOmk Van Oilae Mlchlels van Kesaenileh Rink S v Hiel Smtwoije Vos Broek Van Oosten Bltigeland Voa Vaii OotftoDL Siingeland Broek S D A i Lijst no 6 K aarop de loer Albania okozen la Dijkgra a faittiKpiifl overledenji Laiemus De BoorB 1 feB B ers ËlOhelsheim TeeriJik eu Ipaak DlJkj Tal Lsdenlue Bevers De iW r U dUea iV titfuu K o UbÉiim en f a J ihouawcnruuah iitai m i niem Jki aV 11 IJ waarop tfeuo eu zijn de h ereu Noieua üou mn v urueneAaaei llermans uj i oe UeCkOira ootkiepiidu wui titempat Tan der tte dao Koiai W F tt en iluimeriuaus Koi mxa V d Weydeu ilmmerman Ueto wijugiuigen zijn niet van dlaa attvd o uetrefieu nia ZiUk lijsten dat iij vjun beteeuiaata ziju voor de Qlet aiU E n oaudidatetL die net eersL voor benoemnaec veratering bij eveatueels vaoaUuca Op iuu lijst ia aaamerkLug komen K d aanbod door Anarika De Ameriaaamiche legatie deelt mede daf door de AmenkBa ifiGibe Üegeerlogop 16 dexqr aan do Nederiandeohe Uegewruig het volfeode aantiod ie gedaan De regeeilng der VereeoJgOe StatMi la op betrouwbare wijze Ingeiicht dat bet NederUndache v sleobbB in staat Is Dui mbe steenkolen te belUHuen in onzekere hoeveelheden m onjler harde voorwaarden waaronder begrepen b de uitvoer uLt Nederland naar Dubtciriand van levenfindddtAen waaraan 1 M Nederlandache volk zSj behoefte heeft Met bet oog op deztm toeataxid en de nadering vaa den wloAer met daaruit voortspruitende boboelte aan steenkolen heelt oe regeering der Vereenigde taOten een zorgvuldig onderzoek ingesteld naar den toestand in ttgen ieno met bet oogmerk om na ta goab of kolenbed parlug kan plaats hebbeu ten bate van het Nederlaudache volk kj is een zeer merkbaar teaort aan kolen la de Vereerngde staten en stxi ige iaaati egeien zijn gwonten om het gebrubc voor buisetgke doeleindeu te beporitOD De regeerlog der Vereenigde Uwten vertrouwt desniettefuén dat het AnienkaaiuKhe volk bereid ia zltb touaemende opofferingen te gotroosteu ter wille van een vriendaoh ppelijk volk welks uood welliobt gi oter is dan zijn eigen nood Di Uongevolge biedt de regeerlng der V reen Lgde btaten aan om aanstonds ter boecbittkiïig van de Nederlindeche regeerujg to aieUen ten minste honderddulzeud toaii steenkool per maand voor de eerat volgende IJ maanden of tot bet einde vin den oorlog blwien dien termijn Deze kolen zullen in een Attantisch har ven worden geleverd aan uit Nederland ui ezoMen schept om ise te balen De regeering der Vereenigde Staten vraagt voor zlèy zUye geen oompenaatle van Nederland voor deze kolenivoor enlng De eeulge aan bet aanliod verbonden voorwaarde is dat de Nedertandacha receering de geboden gelegenheid benutte om dtn uitvoer van levenflmJddieleo naar Dultaohland te staken De regeerlng der Vereenigde Staten erkent dal de aanvaarding van dit aanbod mede aal brengen het In dtaaat stellen van een aanztetduk deel van de Ned rl ndBcbe s epcfli welke thans doeilooa 10 Nedortand a EuropeeBohe havens llg geu Ten einde daarom het balen van andere baudelewiren met het minst mogelijke gebruik van sioheepsrubnte mogelijk te maken U de regeering der Vereeiügde Staten ber met de Nederlandsehe regeerlng van gpdacihten te wSeaelen over de voorziening In een aanalenlljk iaei van de Nederl sdache behoefte aangrau door de Vereenigde Staten cetve Uet zal duidelijk zijn dat door het halen van graan uit de Vereenle e Stattm bi plaats van uit meer verwijderde havens een groote besparl van 8ohee arulmte wordt verkregen Gezant te Waahlngtoa De StaatBOOuiani van gisteren bev tde benoeming van den heer J T Cremer oudmlnieter van Koloniën lid tmi ÓÊ li rste Kamer tot Ur kik bultengewom gezant en giavolmaohtigd minister te Waahlngtoa NiterttAw Directour eaeraal der Poatertt Telegrafifc Naar wij vernemen is tbaoa met iagiang Vau 6 November bg Kouluklijk besluit benoemd tot directew generaal der l oeterijen ea ielegiriiJie de heer £ P Mo terveld oud jtee ohicier directeur van sHijkswerf te WLlkmmsoord BiJ hetzeUde KmiiiuJLlyk besluit ia aan ihr AiUng von ieu au eervol ontsUg VerleMid als directeur generaal der Ir en J onder dankbetuiging voor de vele In die betrekking aan den lande bewezen gewichtige diensten De heer Evert Pleter WeeterveU die te Haarlem den 2len Augustus 1873 ia geboren begon zijn loopbaan bij de marine op 1 September 106 als ad lbordt 8e klasse lot luitenant tear zeiMe Lk benoemd in 1697 werd hiJ bütenant te zee ie klasse In 19QÖ Ns q versohUlendo schepen te zjn geplaatst eu verechltlende zeeretaen te hebben getnaokt werd hij in 19M als lult ter zee 2e kl tijdelijk gedetaobeerd bij het marlne etabUseement te Soeraboja voor de betrekking van ingenieur van soheeps bouw biJ die lDricfatln In Nederland teruggekeerd werd hij tater blJ hbt departement van marine bj deltjk werkzaam gestedd op bet bureau voor strafzaken eu tevens als etatofiloler der zoemaobt toegevoegd aan den comaundant der stelling van het UoUaodsob Diep m bet Volkerak ter staodplaats Breda Daarna was ïflj werkzaam onder den chef van den marinestaf n tegeofwoordlg bij de gereedmokiog van de torpedobootjagera In aanbouw by de fabrieken De Schelde en Feijenoord zijnde hij iaFebruoil 191S bestemd om te zijner tijd met het bevel over een dier bodems ta wor deu beUtot XntuiwUieii werd die beetemUMug korten Ujd daarna ingetrokken en werd hij beatemd voor NederlaadaahIn die om voor den duur van d aendug daarheen van den vioe iuluilraal Ü t lydemon aan deaeo te worden toegavoegil us seoretarls ftedar In het vaderland tarifggekeerd werd bij In 11 11 tn oommhMle gesteld uij sKljka werf te Willemsoord omiich op de hoogte te stellen van de kiriohUog van het bedrijf ena eo van 1 Jan 1 16 al deo directeur dier veri van voorlkditing te dienen bij het Invoeren van een oommwcieele boekhouding Daarna werd hem met Ingang van 1 Maar 191 ï op zijn veraoea eervol ontslag uit den zeedtenst verleend en werd hij benoemd tot directeur van s rijks werf ts WlUemsoord De heer Wwterveld heelt zibb in ondersdieidene opzichten aSs eohnlMih atensotiappelijk man doen kennen o a door zijtt uitgebreide kennis op bet gebied van zeekrijgsiwetensehap ala hoedanig zijn verdiensten in 1910 werden erkend alsmede terwijl hij zltUng had In de teofanisolve oónmilsele tot het advlseoren in vereohUlende vraagistukken b re fende het marinebeleld in 1912 TWK£D £ KAMER Vergadering van Donderdag 17 October De beer de W ij iter slooth r k zette zijn rede voort Spr waarschuwde lu het belang van den eerbied voor de wet tegen te veel en te ver gaande maatregelen en tegen te jxooie oemraiisatie keurde in dit verband den aardappeiopslag goed Spr hoopte dat deoe r g ring nlet als de vorige zich acdiuldig zal maken aan te slap optreden tegen nalatige burgecneeeters eh aan te ffroote gahBUTMinnlgbeid bpr betreurde de prgsverhoog van vere üUende artikelenen hot afzied van vleesohdisbribuUe De Mnister van Landbouw da heer van IJsselsteijn deelde mede dat hoewel het Nederlaudscb X ndbouwtwmité met 11 tegen 9 stemmen en de adviseur van den MlniatM ad riseereu voort te gaan met het afmaken van vee ter bestrijding van het mond en klauwzeer bevel Is gegeven tot het staken van bet almaken om de groote duurte om bet belang van de voedselvoorziening ea omdat exportbelangen thans niet wegen De heer Weit kamp o h bepleitte de belangen yan de landiboeren UiJ was van mecnlng dat de gameeoscbapeain van de boeren ten voorbeeld kan word nestekL De hear easelhuljs y L raadr de voorzichl ield tMA In zake den soheurdwan VooMictiLi eid met het verMedbn van uitvoer is eiscii Spr noemde bet oövooiffiohtig den boeren graan te laten Veel zal aan den voorraad worden onttrokke Oontr le is meende epr onmo De heer van Bereateyn v d lok rm irde naar de 23 millioen HL aa dappelen die in 1918 zoek geraakt zijh Hij vro ook naar de rol die thans door de N U M gespeeld wordt Spr drong aan op meer bezorgdheid bij het eerbiedllgeQ v de rechten van winkeliers en op een blijvende bestrijding van het aio Aollsn e nu Schiedam door omfllandlgfaeden gesloten is De beer Koltbek ap heeft geen vertrouwen In de boeren ifle alle maatregelen van de regeering hebben gesabotteerd Hij gei den beer Sobaper In overweging in zijn moUe op te nemen dat bet teeliplen moet berusten op e abeoluut uitvoerverbod De beer Staalman obr jlem hoopte dat de Minister een einde zal maken aan de woekerwinsten van mlddeoatanders Hl anderen Df vergadering werd daarop verdaagd tot hbdenmkidag 1 uur LAND EN ZEEMACHT Inkrimping der depots In verband met de latere ojjtkomst onder de wapenen van de d enstpUciitig i dor llchüng 1919 is door daa opperbe relbebbw bepaald dat bij de reorutendop ts bet aantal compagnle i tot de helft al worden teruggebracht en de daardoor beschikbare officieren onderoUlderen korporaals en minderen op 21 Oolober a a zullen terui teeren naar de ooderdeelen der brigade waartoe zij behoorMi De inspecteur der Infanterie zaj bepalen of de kaj teme lnstructeur de depots mode zuilen verlaten don wel voorloopig biJ de depots moeten blijven De Sch êpT rt n de Oorlog Graan uit Argentinië Set ministerie van bulteolaadBOhe zaken deeit mede dal van het gezantoohi te Washington bericht Is ontvangen dat de schepen die eerlang van hier zullen vertrekken om In Argeatinlè graan te balen zidh in de Ver Staten van denoodige bu erkolw zullen kuonen voor len De ThaUa gewnkea Be llialla groot 2000 ton bruto een fonkelnieuw acblp van de Kon Ned Med Stoomboot MIJ door de requireering overgegaan In banden van dsgeaS Moleerdsn is geaooken Do Thatla U reeds het derde mbip dat de Kon Ned Stoomboot Mij door oorlOflBnoodaaak verliep OEHËNQDË BERICHTEN Honuuent Ds 4alBa üet Hionunient op bet graf van de A S ialma te UomehroeK zal W decer onthuld worden de mlolster van justitie mr iii Ueeuaikerk ui In de Ned Uarv kerk een rede btmden 1 Spaanscfae griep lu het garu zu n te Lainen komen weer talrgke gevallen van bipwinsobe griep voor In de buitensocloielt Mwie Saorum li ea ongeveer bU bjdera De noodtoestand fai de slgarenindostrla liet ptAr tiureau Vaa Dbis verneemt dit bluneiikOit een beperkte ezpoirt van sigar n worden toegeetaan Van hetsuri iLs ven eau miiiard sigaren dat tbans uauwezig is zou een kwantum van aOO uuliioen gdèxporteerd mogen worden De Inzameling van ongeoeatroleerde boter en onze vetvoorxiening i vun de HouJvie zijiJu scJwijit uien aan uet tiïhü iu da ooiaureuau van Zwollb en Deven ler vtWfyW lil d piaatdan iJai 8 jn i a4ke iletieii iriüS t B iievr nurjOA Wie po e ua Lj mt aanjoitien Vur uoptn tui bo icx otiis i4S a iuubiugi n aan te nemea AdHUfuziofl oo tegen liOt verVuer Tan Jüter Oüwf de autori eniöu nM WunU Ojp d rejon kunnen de zsUümruh eirun hun r iuot vrij vervoejh eu iflu KWgo prijzen vwa de nftui doen i k we t natuuriyk wi vel bij de öoerac wvl e uij do zaivej taiijriO en ztju a ugeaiotm ea at loopt zehs zoover dat hut aau dezul tiBfauneK in haxilLo etjii puui vau ovea wu iug uwiiaakit om de faonek tijuelgu op be zejteu opduY de b ertin welke t uins auu meU a m te hiunek levureu deue zek iiaroen en de boter De zal lua uDoeren beweren dat bet voor jiin aan lok eaabeaoflfie la en dM zij an xlerê gieen joag vee meer kuauan hjudoL Dit us niet waar bet is aileen oju kwösde vm s d Wanie de ive e riDg u et i ue ii ijfscb lugrtjpv en ae UstieLi a teea blijft togrfoa oy de boeren die hun melk aaü tie labne an lever n dau moet Oei met de vetv oorzioüing spaaiii lajpe i Huisslaehtingen Onder leiding van den directeur van bet bijkantoor Zuid iUolland van h rijkskantoor voor vee en paarden den hear Vaaodxager Is te K tterdam een verga dering gehwiden van vee en varkenshouders wanrop de huiisslaohtuigen besfiroken zijn JJe beer Vaandrager norande in zijn opeaiingewoord de levering van siaobtvee bevredigend Hij beepraa de moeiUjkefae den bij de hooileverlng ontstaan door de vermeerdering van bet aantal paardenhou dera o a door het vervenen van automobielen door equipages lïiindelijk zal de afrekening van de bedragen toegekend voor de bwaoelingen der cornmiBsies voor de veetellliigen volgen Het vraagatuk der hulsalachüngeB besprak de heef Vaandragjer aan de hand van hem eohnftelijk gestelde vragen UU deze beantwoording bleek dat geiten en bokken wegens gebrek aan voer zullen mogen worden gëslooht Met de fimisalachUoigen kan begonnen worden dooh ten Opzichte vso het slaohten van runderen zal Sa verband met de vetLnzam ling nog eenige reserve moeten worden botracht Strenge straf zal worden gesteld op fraude bij de inlevering der vetten Men zal met scbiomui bet varken van dezen mt de kuip te nemen De heer Vaandrager erkende dat de prijs van het vet laag i doch zijn pogiingen om daarin verandering te brengen hadden gefaald Daartegenover staat dat deprlja der varkens voldoende is btalkaarten zutilen nau vkeurlg moetan worden ingovuld vee dat in Stallen wordt aangetroffen en niet op de stalkaarien vermeld la zal worden opgevorderd Van 1 November af zal een m w model vervoerbewljs worden ingevoerd De vetlnzamoUog van varkensvet zal geachioden door de plaatselijke Qorrespoudenten per varkeu zal 50 cent vergoeding worden gegeven Dp ruodenlBühUng zal naar epr s meaning aJleen mogien geeoUedeu door veehouder Men is tn den Hoog niet van meemog dat de toestemming tot bet slachten via runderen met een ge Iegenheid mag scheppen om te provlaodeeren voor particu beren Uit de vergadering g een protest op tegen het afmaaksysteem bij mond en klauwzeer Het Kou Ned Landbouwcomlté ba doof den Minister om advies In deee xaak gevraagd Gaat men met dit uitmoorden Bsonder resultaat voort dau zuUöi de kaaepnoducenten en melkveehouders een luacbtige actie daartegen op touw zetten TUINBOUW BoomkwMkers Op KaofiftlcfetLog van bet beetaur vftDda Groep Boomkweekers uit den NederL l umbouwrfuui weird gletereo te Utreobfe eea veigoderiog gebeudea Taarfn beelo ton weid tot opricbtinf van eeo algemeene boomlbweekersvereeoigln aangeel ton bij den Nedorl Tutabouwraad Tot Iteetuurcileden wgfdect geU itea de h ren Jaoe Santa en Q A van Roeeem beiden te Naarden J Blaauv te Boeltoop J A Donilnioua te WeUeldlnge B Gioaiievegea Ie De BUt A arolle M NiMiw AmatoMuii K vu Ne te ApaklMin B Kuya i iwleranraatt en W O KeeMen Tem Nov te AaJanMor de eecretarle vaa den Tnlobthiwraad sel teveoji eeoretlffia van desa nieuwe vereenj nv gijn 4iae arAATa I OTËRU e U TrekUni vui Vi4da 18 OcL No UMJ ƒ 711 i K l vao MOO fVXl aa 206M fm iM HM urn Prlizen vaa 70 i 9M 222e S422 H umi 4626 6651 6878 7076 8411 67 B997 10W7 16888 1M6 17266 17864 18760 19404 196 944 18 6 1419 1686 187 2260 8164 8270 sa6s W08 8748 8897 4629 4824 6192 66 S 6760 6961 6098 6186 6488 6688 6697 6724 6827 6869 7268 7716 8026 8288 8647 8802 8944 9166 9368 9616 9688 ioi71 10428 10629 10640 10966 1Ü967 11804 11324 11621 11774 12293 12664 18696 18912 18966 14174 14190 14488 16147 16326 16466 16408 16626 16666 16884 16171 16680 17166 17221 17986 18064 18648 19476 1964S 19807 19979 20478 20616 20994 Vorif l at ila 3809 moM lijl 8899 Ho 12818 ƒ 70 m X 12843 ƒ 70 tnAJUüMKUWH UUUDA 18 Ootouer itflit PaardeUBukt f Üp de Iv iea ujur nouden i iaarapjriUMeuiitairkt waren 110 p i ir t a am e t ovni ue Mwoiel waa over bet gebetl redelijk i k werd beateed l i jamge I 40J i 1000 2 i ri o I MO 1 l njO 4 i o aci8 1 TüO K loOÜ WeiUpiard 0 i 600 1 12U0 VeuleuB 1 1 1 bOO Hiileo 1 160 1 900 IH jarige menfea lorden voor boofe prgzen vafiooni Ezamen Wiatauida U O k 1 Te Qiraveno e aAWae iiaterA 4e Mor A id Knoja onderwijzer vu de Openbare faojKWI voor voortgezet I o aiiiier vuor bit ezainen aato WUknuda U O K 1 Exauaa wiakimda L k Voor bet examen wtaitunde I o i laagde glaterao te a aravonbaga de beer J f atree adbier Examen grmnaallek Voor bet aL mm vrije en urde oe onln gen iBieigden gisteren ta Louerdam de 4 me b V d heiden en ad 1 U d bloot betden altuec Baneutellfaig Brandatoffeneoiii Dour den Btirgeoieeeter ij aia bd der BTMfiMi leuoomuueain voor net dietrtot Gouda benje iid de beer C Vergeer sUika tot voorzieiuii ia de vaoature ontaiaun doof de omainjfieniW vau den bear ff A Boyng Ver voor VolkaluilUKa De vereeaigl ng voor t olkatulntle boudt op IXnadag 2j Oetpbor der avonde 8 uur een vergadering in de MeUtealon vanden beer Aidenbuijzea aan de Markt albier Ked lar Kerkeraad Bij énkele oandidaatetelUog zijn tot Ie d o van don Nod Israül Kerlittaad gekozen de beeren L S Cata U A Cta eu M V Dontzig De verkiexiug an da vier overige leden beeft 20 d zer piaatn de oandidaten aijn de beeren 3 v Greveld Jr ü Davidson A Qazan N Mogendorff J h Bood M van Tijn eo A van ffgnber Goudache WintalterararMiiitini Glateranavond werd xn De Harmooue eeo vergadering gehouden van de Goudacbe Winkelieravereeujging welke gepreeideerd werd door den vice voorzitter den heer Van Vreumingen wegeoa mtatedighebl van dcoi beer C C Krom De beer Kampbmxan aecretairia dead m dedaeling dat een gnwt aantal baren aich 9i fid baddeoi opgegeven Aan de orde werd geateld de beantwoording der Tragen geatald door den Hidden ataodabond betreffende te nemen maatregelen voor volgeiule jaarbeurzen Verscbiltende opmerkingen warden gemaakt o a dat op de jaarbeurs zaken wor den afgeeloten terwijl men de waren met levert dat men bet nationaal karakter wenacbt te bebouden maar dnamaaat ook intemationale iniendmgen een plaata wil mrmmen dat bet tgdatip gunstig ia n dat de manufactuners er voor zyn m Pebruari en m den Herfst een Beurs te oigamaeeren De heer M Meter bracht een mtvoeng veralag uit over bet te Haarlam gebonden congres waarvoor de voorzitter bem dankte De beer Rietveld voegd er nog aan toe d t de oontributiebefiing veranderd ia dat 1 1 per persoon gehevan wordt en la ver hoogd van 30 op 60 cent per Ud Spr bepleitte ook de op bet Ooogroo uitgesproken wenacbelgkbeid van opnehUng van vakbon den Zij bavoniereo eerlijke coocurrenti en maken den atmd tegen bet komende Btaatasociabame gctnakkel ker De Voorzitter hoopte dat de poging tot oprichting van die bonden welke vroeger met geslaagd was nu beter kaas bad De beer Meter hield daarna een lezing over afsebaifen van kortingen fooien cadeaux voor fancy fairs enz ZtJn conclusia was geen cadeaux meer ta gevan voor fancyfalrs niet meer te adverteeren in go legonheidsprogranuna s 1 v n de rekenmg met meer toe te staan gean enkele korting meer ta mi welks daa ook ook gaan eaaaabooa as doft Hat gtran laa fooian in bat alcemaan af ta icbtfftn 1lesD wat het wlnkaUiedrDf aangaat Na enkele besprekingen verklaarden S4 ladsn aich voor de conclusie 2 steiii4v blanco an 1 tecen De verdere j ropagaiala ward aan het bestuur ovargelatan Daarop ward d vergadering gaalotam BBBKBNWOUDIIL Tengevolge van bet bceradiaa vaa 4a 8paansohe griep oAk onder onxa eouiaateobezorgers voor Bvkenwoude zijn wij genoodaaakt onze oonrant xig t dsgaa por poet te zenden Zoo epDMlg moff lijk hopen wiJ weer aavooda onse lasers hun oo u nt te kunnen dsea bea rgen BOSKOOP De heer B vuU der Uiiii UooM dw Upaabaire school aliuor la benoemd tol leuraetr in bc4 Neilertilndt Ëa eua aan de itij ka Dag Normaaischool e Qorluohenk QOUOEBAK n Landbouwcursus Ue heer iuial ii uoolU Jer o 1 soaOol iM In ae a wialermuauden eau land uüuwojxsiat i oudeu i eeds gaven atoi tt abomomers o IM Spaa isosie pr ep iiiwrsöut ook In once meeiitte suo erg dat ile opeuuaio aouOoi vjoriuopig üs j n is Vau kat onuamijzomI pdiAjUuüi ZIJU i vtxa de o diad en ia uiljAJ reoas loQ kinderen jeutttkie e ikineu ilg ei siek OUIIEWATÜJO Upeobare vergwieriug van deoKaedvan Uuuewater op UinsUag 1 Zcwber Vain Jje laarweode vaia den tijdelijuen onderwijxer H O Verüookl werd vaual ziju m lunotietredlng verhoogd tot f 7UU lieWoten weni de dö peroeeien tuiugxond opiuieuw publiek te vertiursDi tbans voor zes aren jvlwijzeod werd beeoluat op een aanvrage van eea v ftal Ingeaetenen dezer gemeente om een gedeelte weg dat t j hen in onderhoud is door de gemeente te doen overnemen Met algemeeue steuunen werd besloten adhaesie te ueUiigea aan eau door den iiond van Geih Ambtenaren aan Ged Staten gericht adres i z aanmerkelijke verbetierlng van de jaarwedde van Burgemeesters Seoretarisseu Ontvangers en Ambtenaren ter Secreurie Verder werd besloten den pachters van de gemeentetram toe te staan de tarieven met M pCt te verhoogen en hun 1 1000 te resiitue ren wegens geleden verhes over hoi laar 1917 laiö De gemeente zal toetreden tot de x geltog vervat m bet WerkiooaheUsbeelalt Xan Vastgesteld wordt een verordening op de helUng eecer retribute voor hot gebruik van eea sohoojlokaal De looun der Btadsarbeiders worden aaiulenlijK verhoogd Bij de rondwaag oefende dehe r vau de Jfavoordt ernstig oritiek uit ap bel beleid van het Flaatseiijk Steuneonuté bU het iKToduceeren van voedlngigewasseo BëCHTSZAKEN KnoeierUen net examenopgavm De Kechtbank te s Grav6ahage heeft uitspraak gedaan in aake de knoeierljen müt examenopgavw voor de laatst gehouden eUuUexamena van de H B B Veroordeeld weirdeD de drukker C van de Landsdrukkerij tot 6 maandMi gevanganl sbrat voorwaardelijk met een proefttld van 3 Jaar de letlerzetter v d H tot 6 maanden gevangenisstraf en de student T wegens het omkoopen lot 2 maanden gevangeolsstral voorwaardsaijk met een proeWjd van 2 laar OWZE DKAAPtOOZE DIENST Be froote êUff ia het WMten Dultsch Ugerberlcht B£lti lJN Ib Oot ütiiolael In da laatste dagen bebiwa wij gedeelten van Vlaandüreu en Noord frankrijlc met de steden UïKbudo iourooing Houbalx Hijssel en i ouial ontruimd en achterwaartaohe atelliugen betrokken Tusschen Brugge ea de Leye deed de vijand gisteren meennalen met sterkere strijdkrachten a avals pogingen Deze werden aigeslagen £ ngel che oompagnleön die ten N van Kortrijk over de l eye Tooruitdrongen warden In een tegenaanval weer teruggeworpen Ten O van Kgsael en Doual is er slechts eenige losse aanraking met den vijand lussohen he Cateau en lieOlBe ia da strijd opnieuw ontbrand De Engekchen Franschen en jVmerikanea traohtlen weer onder insetting van geweldige strijdmiddelen door ons tront heen te breken Aan weerakanten van Le Oateau zijii aanvallen van den vgand voor onze Unieb mislukt Oostelijke doorbraakatelllngen werden door onze tegenaanvallen weei van vijanden gezuiverd Tuesohen Le Cateau eo Aisonville drong de tegenatauder op enkele piaatsen onze linies biniiMi Na een wisselend gevecht brachten wij den vijand ck or onae artillerie op den van Le Cateau naar ffasslgny leidenden straatweg bij de vallei Mul tre en Meunevret alsook ten N 0 van A onvllle tot staan Waar de vijand hier vooniitdrODg werd hij door onze tegenaanvaJlen weer teruggeworpen AisonvUle ea de duidelijk daarvan aansluitende linies Weven tegen den meermalen oodernomen vijaodeiUjkea stornuanvai stand houden 0 in den namiddag alja voor die Uflde heralettWde kaïÉVattan mlalukt Kveosoo btoven de tegwi het Uiaelrontten N van Orvlgny gerlohte vijandelijke aanvallen zonder suoDeH Aan de Alsoeiette de tegenstander itjn hevige aanvaliao ten ü van ÜlUy vooru In aen iwafoastrgd werd hy algeslagen De Prulaisobs jageia letten ten W van Graodpr da Brandeuburgers op dan ooatetijken Uaaaoevsr bun suooeavolle aanvalapogMXeu voort Franich Lagarberleht PARUS iu Oct OlfkueaL Aao tei i V taro var van ds Oiae heeft da vijand iQn verdediging b erkt tot een hevig artililenevuur lussenen de Uiae en de i erre heeft de druk der rrnnache troepan vaa de laatate dagen den vuand g aoo aakt taa front een nieuwen plooi te gavea Da l raasche troepen h ben na het verlaten van Lhoisy en Acnery in ten laten nacht de Duitsche achtamoeoen achtervolgd n An uikourt bezet i o W van GrandiirA z n de gevecb ten met buitengewone Jievi iMid voortgeMt vanmorgen was de atrua tot de hoogte van Vouxiers uitgetoeid witj aüa de Auum hiar overgetrokkan ItaUaansch Ugerberlcht HOUë 10 Oot Vla Ooltano Naun zwaren tocht hebben groepen Alpeojdgeih fi voonütgeeohoven vijandshjJte pos ten beaet waarvan de beiattiag oa swaren strgd zlc heeft overgegeven De varlevenden zijn gfBvaugen geoomen ie bUemol op het plateau van Asiago is een l rauscbe pauouilie stoutmoedig de vijandelijke Unids binneDgedroagen waar ZIJ met den tegeavMaiMler In hevig handgomeeu raa ilo Do patrouille maakte o2 gevangenen en braohteo 1 mitrailleuse mee in ie tiedi o va ltu in de Ciiuüic nrie vttkei aan de Assa en In de Breata valeu oraoniien onze vernennerd Vörle jm aaa de vijinieiiijue waoufposen toe Een grjiOt4 vijaodeiiijae alueelng word aaogevuleu m vflfsUdgtA in de Aauoo vailsi u dLor uoK piuxouUiea naar de £ rauzBia valia taruggedrefven De verwoesting van tedaa en dorpen B£KL1JN m Oct Een der boogare Ëngelsohe olUoleren majjoor QUle pie van bet ucg KoyaJ Field AriiUery die 3 jaren aan bet tront waa komt ik de Natl o n tegen de bewerbig op dat de vernieling der stedm en dorpen hi Frank njk hoofdzakelijk het werk is der Duit sobers Het Is voor een deel zoo zegi hij het werk van mljtt eigen kaiMoneu Uaaoor Oillesple doet er niet aan mee om in de verwoesting dier plaatsen een aanleiding te vinden om ook Duitsohe steden te kunnen vernleligen Zij diezul weuscben denken er blijkbaar niet aan dat WIJ voor wij den DuUsebeu tiodem betreden kunnen noodgedwongso nog lüü vlerkante yujlen Franacben en Belgischen grond moeten verwoesten die bij het openen der vredesoaderbaodehjjgen daarvoor zouden worden gespaf Indien men eenige dorpei an de Somme had gezien in 191b toen de Engelscbe lagers daar naderden en men had ze geaien nadat de Engetaciieo ooodge dwongen deze dorpen tot aen ruïne hadden gesohoten b moet men toch tot oen andeure meemng komeu Juist omdat hij Yperen en Atrocht m puin heeft gezien zoo schrijft deze oUicwr vindt hij er geen genoegen In Keulen en Malnz In dlenzeUden loestand te aanachouwen en zulks te meer wijl voe Keulen eu Mainz ook Brussel en Straateburg aan de vomletiginc zouden moeten worden prijsgegeven Geen Dnltsdi beataur la Polen BEKLlJN iti Oot De nstionoal Uoerole J£ respOödenai vorlangt dat de DuitBoue troepen U idolen worden ternggetrokkeu en geen Dulteche bestuursbeaiutt ten daar meer acb ter blij ven De boudlng der l olen is niet zoo dat de Duiiachers In dit land de orde nweten handuaveu en naar den wensoh van het Poolsobe bestuur een bolwerk vormen tc san de Bula jewiktgieuxiden De Zweedsche pera ver Wllaoa s oordeel De burgerhjke pers in Stockholm DiLi LiJ iè Oct De burgarlgke pen in btookbüdm is over WUtiOus aniwooril teleurgesteld zijn voorwaarden worden hard eo de formuleerlog daarvan vaag Jdon bod na het eerste duidehjke antwoord van WilBon een vlugi e aJwlkkeliDg ven de vredeebeepreklag verwacht Op verechiUende wijze wordt betoogd dat uit het antwoord t emoetkooitng blijkt aan de haatxaalende pers er Entente Daglens Nyheter betreurt dat de neutralen zich niet bij elkaar hebban aur gesloten om era wQord mee te spreken Veel wijst er op zoo scshrljft het blad dat de oorlogsleiders au In een toestand van ophilaing gekomen zijn zoodat hun den raad der neutralen die faun koel hoofd eenigermate konden bew ren van nutiou kunnen zijn Stookhohn e Tldn 1 ng tf ofarijH Bat de vrede op de eea of lder manier komt Is zekar maar het is voor het geluk dw toekomsUge wereld volstrekt niet hetaolfde b6e hij liomt Uet zlot er naar uit of de verandering in leiding niet alleen aan den oMien maar ook aan deo anderea kant noodlg is Misschien zijn de baoden der oorh g manuen voel met bloed beaoedeU sn hun harten te veel vaa wraak vervuld om werkelijk in staat te zijn een nieuwen tempel te bouwen waarin reoht verzoening eo vrede zunen wonen Op Wilson s verwijzing naar de redevoering m Mount Vernon sa rijh bet Stoekholmer Dagblad Zooabi bekend heeft de DultMihe regering ree4s het vowrstei tot verandniog dat etaats regelliig iBgedleiid MtM den ktuwr hi lake oork en Vrede slat Veel grooter meer is als die vaa dan l rwkleat der Vereenigde titaten Meer kau Hlhwn op het gebied ma betstaatsr alln l nauwelijk verlangen Opstand SwtU I AKIJS 16 OoL Volgens bier kigekumen btirlobifU zou een ernatlge oiNttaad Ktju uiigeteokeu In de Serviaolie kud Htreken die nog door Oostentijkaeln troapea beaet zlja Diiitsdilbad In gfTUr Een oproep in do Verwkrta BËRLUN 18 Oct In een oproep van het bestuur uer booiaaLDamocratische part in Duitscülaod ki da Vorwkrta aan Duitschiand s mannen a vrouwen beet het DU dat de toestand van bet land hoogst amatig is Uet zuidoosUront is Ineangeatort en aao het weeUront stormen tegso onze tronen de maaaa legera dar Entente die beataan uit strudkracbten van dne werelddeelan ntet een reusachtig overwicht aao tuenschen en materiaal Duitschland vi hat Duitsoho volk verneoren in gevaar tou oUcr te valiao aan de T rov ruigsiucht dar JSd gelsche n l raiaaGhe chauvinisten u da g waldrpoUtieL Wat wl 4 Aug 1S14 h beB vwtUard jn da ure des g vaara ons Vadeiiand niet in den Steek te laten gekit heden in sterker mate Een vredo door goweld ou vornodonng n met schending van z n Uvenabelangen xal het Dulteche volk nooit eo nunmar gedoogen AUean om ons Land in aljn maatschappeluk levwi voor uiteenvaUen t behoeden hebben dt verteganwoordigera van onxe partij i het offer getrooat o i deel uit te maken van da Itageenng hebban m dezen J oogst emsttgan toestaod hun verantwoordelyk ambt aanvaaid met het voornemen ons volk vrede eo vrl h ld te brengen Het aanhr un vao dan dageraad van vreda en vr haid mag en aal de klaaae b Vruste arbeidersstand met tot onbeaoniMO heden verleiden waarvan de vijanden des volks slechts voordeel kunnen h bao lot de vrede nadert en lot na bet slulteii daarvan ataan ona nog zware dagen te wachtoni Wy moeten en kunnen die doorstaan in het volle bevnistzijn dat de toakomst behoort asA de democratie di da volkeren verzoent n aan het aooialisue LAATSTE BERICHTEN Duitschiand s antwoord Zaterdagavond varwaoht Uit Uerliin wordt 44 1 Oei aaa Da TUd geseind De olficieele ovcrretking van PeaUaat Wilaon a antwoord heelt thana plaaU gehad Da beaprakingen dar poUtieke raeliaa Ojn nog met geeudigd De Hoofdeomlaiaaia vaa den Btjkadag aioet het ontwerp aatwoord van Duitschland nog goedkeuren De publicali van bet Dultache antwoord wordt Zaterdagavond verwacht Het aal nieuwe conccsaiea bevatten maar den President tegel k voor de beslissing plaataal De koning en de koningin van B lgi la LONUKN Ic Uoiobcr Uit PsirIJs wordt ge neld dl4t de Koning en de Koniugji vua tlell beden te OetMide zijn aaugtikomoa Van vorSclülli ud gebouwen waren vktggen uj4jugtokon Veie vilegtulgea daaldeo up t strand Da besaltint vaa Ostande LONDEN U Uolober JJog siieda konen 1 rüpponen bl men over bet bez ten van UaieBJo Bo Iroojen rokken laii0i bel e ranid OstSade we d beset son r Jat tóen schot word gelost Oo vüügtuiKon de in de buurt van Os tciido Qp vorKon dog w tr n beiuerlitw dal Ja naar Oatctide ieldeiide w gcii virlj w ren en het mogelijk waa om zonder ue jenaland op tu rul loon Op btt ooget bkk dat de Dudtscbors de atad veriidtd kwameu da Engeifloli n fvoor de ad Ontruiming van Lttxeaibarg gevraagd BÊ tLlJN VD Ij Ootjber De Luiem buri che Kamera gevaard jdon ttebben aicb lot fi uiiaei Wilson gewond mil het er zouk tea gunsui van Luxemburg op te iredon en die ontrulmUg door da IXiKacba iroopen te elaoben Da Blitid kl VMa4araik LONUEN U October OnioUcl De ijifOiiAJlie eo Beigiaobe aaavagli welke vaiuii tleu i4en October wortien Ingezet ZIJU volkomen gesiaei De vljuid zet over het geheeie front in Vlaaiiidiren siin terujjIDOGitil voori achtiervijlgd doordalroapeo dor goaiaeerdei BlJ bet vervolgen va don Mjand sijn de Belgen de aer overeatrokkeii ea la de Belslsoho in endene in den nsmlddo Qatcnie biinetvgeru t De Beilfiaene oavaUrlo bee t de Ouulen wjkiei van Brugge bereikt D viJandel Ji o colonnoa die aieh op fiecioo teru oitken worden met gfonaten bepdhoteu lu het oewrum hrfibeii do FrasisohtMi aan nerkelij k vorderingen gemaaid voarbij Hwevezeele en l iaabanfc Wyngbent il genomen en debuitenwijlien ven Tldel zijn baretttt Vl in da ZeeuWBClio j oaa werd badeamorgeq gomekl Voorutturcnd wordt hier geweervuur ea ivdht vei il eaehut gehoord Nu aa 4aa liOfirl inon zware slagen van boliuliaa Men veriiioeiit a eme n dat er geveobtim plaata iKbb ii vlak bij de grena lledMiiuorgon kwamen vele geiMeerde vliffWr n de richting GeoJ liat DulwoH alweeTKeScimi was la werking O nstreek 10 uur ocrien ilhn leng Men heelt op jeiueriti i it nieuwe Du scbe troepen bij d gï ns zgn aingakomen allen ivgorzleo van gaweer an nwaal