Goudsche Courant, maandag 21 oktober 1918

57e laarganj e Kedaotiei Telef Intero 545 D antimooini nota vam Xhiitaohlaad Iaat op zicb waebten Maar die van Wilaon aan OoatenrjjJc ia gdoomco 2Q lujidt I e presixtent i Terptteht aan de Oa t n irjjkBchJIoivearaclM rqreerlnf made te deBlien dat hU zich op dit oogenblik nlot kan bezif houden met liet voorstel Tan die rege e r i n ff iTOEeiw celoen ccdMurteniiSacii Taa het gnxitfite fowicht di daar 2 pilwats grepen sedert de vwidcoadiigiiig afjiQ Adras Tan 8 Januari 1 1 noodiulcelUlc de houding en de aanaprEücelükbeid dar i geerinig van de V S moestieai wijjdgeik Onder de 14 mdesvooiwaardeoi iwelke de pTeaident dei tvda q iateUle bevwid sieh j Tolgende pAa n de volken van OotfaetirüJc Hongarye welks plaat oouler de natiea wy beschermd en verzekerd wwiechea te zien moet de meest oiiibeleronierde gMei nheid tot autonome ointwiikkelinig woinien Terachaft Sedert deze ukapirask weid neergeschreven en voor het Congres der V S wend geuit ia de regeering der V S tot de ervaring g komen dat er een skaat van oorXoig bestaat tusschea de Tsjecho aSlowaken eenerz ds en de Ihiitacdie en OostenrijkBch Hongaaiische rykeai tuu de andere zy ïe en dat de Ts cho Slowak che Nationale Kaad n de facto oorkxgvoerende regeering ie bekleed met behoorlijk geaiag om da nulitaire en politieke aan lagenheden der Tsjedio Sloiwaken te beatuien Zij heeft eveneens op de meest volledige fv de rechtmatigJheid erkend van de nation listLsche wensoheoi n verlangens der JoQgoSlaiven en hun etroven naar vrijheid De President kan dus ni t langer vr heid viixkA een eenvoudige aubmomie van deze volkcA te aanvaanden ak grondslag voor den vrede maar ia aroodaaakt er op aan te dringen dat z jzelven enniet h j er over zullen ooideelen weülc treden van de züde der Oostftnrijkflch HongaarKhe regoeriing sal v oen aan hunne verlangens en aan hunne opvatting van het groots gezin dor naties Men kaijgt door dttw nola een versterking van den indnik dat Wilson zich er af wil maken en daarom Ooetairifk met een kluHje ia t riet tuurt Carbid Kamerlampen uiuluiland betrouwbare oorten io ruime keuce vcMrhaoden DEGELIJK SIERLIJK GEVAARLOOS la pr s n Tan 18 tot 3S gulden PRIMA CALCIUM CARBID 3407 voorridig per kilo en per bui 25 Branders Brandernaalden enz RMWIELMAGAZMN J i uuuun LAN8E TIENOEWEa S in 18 T l f 960 704 bl 10 Weijer Hoefhamer Apotheek Gouwe 135 73 Nu loeet hei geiwioht der dame ruim twee hoDd rd vijft g pond bereikt hebbed fiïuur neus stak geb en naar voren het ooderste gedeelte eenlgezioe naar beneden baagend aUol tengevolge van baar giewoonte steeds de punt m haar vingers te bewerk o decs naar beoeden g b ra was Myn bo Ah riep mevrouw Forsaker Hardy haar anben opensprdidend Je bent mij teruggegeven je bent tot de Genade teruggekeerd Tranfar torg er voor dat Mareus een mosterd voetbad in zijn kamer Eeefia Vsitwl ter Ik heet je wöUfótot W arom heb je mij gsen beridil gtteonte dan sou ik tijn gekomeii en alK iÖ edef diat weet Dfc sel UaroM nrij om den hals ilJn gevaUen en heUten gektM met nieuw effeotbej W nieawe gewaden ook eenbrandttWtt ttWtt gJBBMst kalf Haar de zaak Is dat Ik het HeW niet aKhans niet op het luid Kaar moeder n dat Abdijtabletten Formaminttabletten 3707 bq 10 ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Adverteert in dit Bl d ROTTEeDIlM CANADA AyPOTIIEEKBANK De gelegenheid lof conversie der 5 7 Pandbrieven blijft uiterlijk opengesteld tot OVEMBER as DE DIRECTIE Beric ht van Inzet VRUDAO 25 OCTOBER 1918 s voormiddags II are in het Notarishuis aan DEN BURCHT te LEIDEN ten overstaan van den Notaris B H STUMPBL aldaar AFSLAG van de Bouwmanswoning ca genaamd ADRIANA HOEVE aan den Noordeindschen Weg te Waddinxveen met diverse perceelen uitmuntend W i on Bouwland en Dl k samen groot 4B 30 86 HoolOPOn in den Achterofsohon sohonen Pulte Polder geveild in 29 perceelen staande inj veiling en verbooging op V mnint 1 18 18 H A Weil nd 40 40 A Weiland all Tuinland 1 57 30 H A Weiland all Tuinland 1 54 60 HA Weiland ali Tuinland 1 54 80 H A Bouv en Weiland Idem 1 59 50 H A Bouw an Weiland idem 1 59 70 H A Bouwland 1 53 90 H A 1 59 80 H A 1 55 40 H A 1 S1 40 H A 1 57JO H A 2 01 20 H A Nr I4 1 96 90 H A Bouwland 3850 15 2 08 60 H A 4000 16 37 30 A Weiland Dijk 3000 17 1 72 80 H A Weiland 6900 18 1 75 30 H A 6300 19 1 70 80 H A 6100 20 1 56 80 H A 5100 il EueM 21 1 49 70 H A 5200 22 1 51 40 H A 5100 5400 5200 4000 3050 3300 3IS0 3200 4000 23 1 41 60 H A 5100 24 1 69 90 H A Bouwland 5500 25 1 69 90 H A 5000 26 1 71 10 H A 4900 27 1 72 80 H A 5000 28 1 6960 H A 4900 29 1 74 80 H A 5700 Totaal 3693 84 Tot n met a s Donderdag 24 October s voormiddags 11 ure worden ten kantor van voornoemden Notaris Stampei Hooigraoht 40 te Leiden verhoogingen aangenomen tegen genot van één vjjMe der verhoogsom E n mooi SI NIcolaaB Cadoau li UI gold portrat nu U of an Sladafoto in kunttnlli uitvaaring Laat U tijdll fotofrafeerea wc vna groot St Niaolaaadrnkt Ppaohlaoptoorina LIJSTBN f ntsiin III iukuck ceugesiraai 1U4 uuuiM leiar 433 j 8700 Badipl matardain OalH 30 f HEDEN SPECIALE ETALAGE STADSPOTO S IN FUNE LUSTEN f Atelier Th TUKKER Zeugestraat 104 QOUDA Telaf 453 Badipl matardain Oallt STADSPOTO S IN i REPARATIE IIIIIICIITIIIG a la minute S701 40 Aonbovoloitcl EZ a Th HEESEN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizerigracht 153 Amaterdam LelieCraeht 30 CURATORIUM Mr A W Jacon ttL Oud AdvocMt in N0d Indil H J Calkoan Buitea ew Lid Ged Suteo Bur emeeiier tu Edam en Schoolopziener J Qrrltêf Oud Reaideot vu Ternale Hanri PaUIc Lid Eerffte Kamer PMtinai Schoolopziener P J Raaymakcr Oud Sccretarii QeBeraaj der Rtjk eraclMriB ebank W N Wtattervlioveii Gep Uit Kol O I L AuMnfoort StniaHs Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ooder leidinl vaü 80 b kende leerkractatan ooder wie Joh Bonman Directeur cener Handelatchooi Mr Dr J Bl atan Directeur eeuer TucliUcfaooI Jhr Jan Feith JouraalitI Dr A A Fokker privaat docent UniTertiteit Dr A J iVI Qarfeanne leeraar H B S P H van Oiatel leeraar Handcincbool Prof W C de Qraafl Hoo leeraar Uaiveraiteit Utrecht Dr A HAlberatadt oud leeraar Gymaaiium Dr J M Hoogvliet privaat doctot Univeniteil Dr C Hnysmaa accountant en aodere mannen van naam 20 leeraars H B 8 7 Mn ia de Rechten 7 ia nican 6 accounUali 3 artaeo eaa wordea door ona eor aniaeerd nwar dan 400 sclirllteUJka carsnuen o m BOEKHOUDEN DEENSCH NOORSCH STUDIETBCHNIEK HANDELSCORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEISCH WETENSCHAPPEN BEDRIJPSRECLAUE LATIJN STATENORDE ETALAGE GRIEKSCH MUZIEKOESCH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHNIBK WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGRAFIE SCHEIKUNDE 0EZONDH LEER BCHOONSCHRIJVEN NATUURKUNDE METH SPREKEN NEOERLANDSCH WERKTUIOKUNDE GOEDE STIJL PRANSCH ELECTRO TEOHN HANDSCHRIFT DUITSCH TEEKENEN VERBETERING ENOELSCH BOUWKUNDE VLUG EN GOED ITALIAANBCH ALO ONTWIKK REKENEN 8PAAN8CH LOGICA FRÖBELEN ZWEEDICH RHBTORICA SLUD Opleldinff per briel voor alle exameas voor alle ambtoa en boroepea voorALLB actoa L O en M O ALLB practllkdlploma s StaatiaaaMa NoUrlaat Mr la de Reebten Oeneente Atlmlalstratie Actuaris Acconntants Onder wtiMr Bouwkundig Oplichter oa toelcenaar Opslchtof Waterstaat Bodrlifsfelder SecretarisRedacteur enz ou 873 150 Cursussen voor beginners eenlgszins gevorderden meCrgevot denden eo vergevorderden A angename metfipde Persoonlijk contact tusachen docent en cursist UiwEkende correctie collectief en individueel Billijke conditiSn minver ogenden kunnen van ons Studiefonds profiteeren Qoede re Haten wie werkt slaagt Adviezen Inzake Beroepskeuze Toor tuuter itjichiingen vrage men ie intaressante gratis brochure een boekdeel van 144 pagina s M verbindt ncA Aieriiaar tot niets r3528 94 Hodevakscliool roor 6onda eo omliggende plaatsen Aaaieelotoa bIJ do voreoaldat voor Modo vakicholei te e OraveBbage Qoedgekenrd bg Kon Beel 26 Aag 11 No 45 Opleiding lot Oostumièpe Coupeuse en Leapopee M HiHHtau TNf Hm lantt tl iMNi nitii Hiut n iniRnsn D Scbool Ia Twplaalal ui Oonw 109 naat Oawva ISI waar riek aienw ImUdMo kneaan aaoBBaldea DIr Dames t HBVZELBNOOORN FABRIEK ea HEISTELPUATS ïan WESKTUIGEil m MOTOIEN AAHLBO von Electriscliii Licht ao XriÉiiistallatiis J VAN DUN CO Gouda van fKê mg Mm 9704 U Abonneert ü op dit Blad i i8 i0 Maamlau dl October imH fiOMCHECOllKMT aacxatxe ce iap VERSCHIJNt DAGELIJKS TócVNEHENtSPtlUS per kwartel ƒ 2 per week IB cent met Zondagablad ner kwartaal ƒ 2 00 por week 22 cent overal waar de beiorgiiir per looper geochletlt Kanco per poet per kwartaal ƒ 2 60 m Zondageblad ƒ 3 40 Alonnemsnten worden dagelöks aangetionion aan ona Boroao MARKT 1 JOÜDA bU 00 sgflöten deal boekhandel en dfe poBtkaat en AnrtIBTENTIBPBIJS Uit Gouda en dnwtreken behoorende tot den baiorikring 1 S regdt ƒ 106 elke regel moer ƒ 0 30 Van buiten Gouda on den bezorgkring 1 6 regeU ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 36 AdTerteRtiëli van puhUfke venaakelijkbeden 12H cent per regel BEHALVE ZON pi Ë ËSTDAG EN I GEtoNOEN HEOBDEELINGENi regele LM elke regal na Oi a Op de vootpagina 60 hooger Gewone advertantiïn ea Ingeioaileii me4ed U ii ës W eoirtnuit tot eaalr Miieearden prije Gioote letteie ea randen wonden Iterokflnd naar plaataruimtA Adrertentltn kunnen erdaa lagwendia Uoor taurliemniMt van aoUede Boekba delaren Advertentlébuzeaiuc en onse Ageal Bureel LifminiitTatic I T laf Intero 82 ut MARKT 31 GOUDA a o Brugge naar Gaat oir iv twldkaa ra ba reikten op hun linkervlauf al d NvdariawU oh grana op hun raetarvtmgti Aaltra halverwaga tuaaeW Bragga n Gaat Het Franaob lagw k VUandam ia cria g alaagd bat dorp en hot hooge tarrala In da buurt te veroveren mdaidu dra hardnAkigen tcigmtstaml van den viHukd dia dan weg naar de Leie traohtU ta varapanea Op het einde van den dag b r iktcn da Franschen de Unie van Hulleriifeat an langa de lieie tot Prammegotten en Wlelsbaka Het tweede Britac he lager zuiverda Kortrijk volkomen an bracht sijn earata Unie vooruit tot zea kitomatar tsn O tmi de stad Naar het Zuiden bereikte hst dan weg van Kortrijk naar Doornik Ondanks het feit dat alle verbindingen vernield cUn slaagden de galsohaa oi tot da Seh op te nikken Sedert het b gin der oparatias in Vlaanderen vonferda d Isgwf r oep vijftig kflo meter over en ft t Tén maar dan tO ld lotnetar M n gakMift niet meer dat Antwer paa étappanffablad zal worden doch veeleer dat da Daltaeheva terugtriAJcen de linie Na men Luik Er kernen nog steeds tn Hn te Antwerpen die dan in de richting Luik wegtrekken Ook een maaaa materiaal komt te Antwerpen doch de Dultschers zeggen dat dit stukgascihoten kanonnen zijn die in d reparatio moeten Hoezeer d Duitschors verwachten binnenkort Antwerpen te moetan verlaten blijkt ook uit t Mt dat veïe militairen hunna bezittingen van de hand doen Fletaaa bodia itj t koop aan voor luttelsn prIJa Wat de v uchtali i en b tr tft ia la Ant werpen nog geen sprake van en vhieht naar Holland galijk in 2914 Ook liJn te Antwerpen nog g n Tlucfatalingae uH ffnnkrijk aangeioomen Da Nederlandseht actirlstiadw profaaao mi der Koogaashoot te 0 nt ijn Z IokIi ten getale van onfevaer J to Saa van Gent aangakomea Onder hen bevinden zich de profeaaoren I abbertoD Qodée en Molab nP n Horgen komen er nog meer ZU zifn reada afgaredsd naar Ter Neuzen De Duifeachers heb ben d Belglsieba pTffifaBoren bdat ta Var trekken Hoover de Amerikaanscha voedselreg laar heeft mad gedeeld dat de conuniMia voor hulpverieeniriv aan d Belgen Bo rlatt Relief Conmiiaalon een iHgelhig ha g troffen met dttü Britachen kwartlermeaster gBneraal tot beschlkbaArstalllng van 26 000 000 noodrantsoenai voor de bavr f burgerbevolking van BelglS Deae ranttoonen zulten w orden veratrekt uit de voorra den van het Britaeha kw hi Bdfl doeh voer nfcsntag van da tfommkttl vertraging der tegemoetkoming weinig zin ht hU il d oderhaiideiiiiifen wd slepend houden om don generaPJsimui Fodi tijJ tot nio uWé krugsverriohtingon te geven en dan is niet goed in té z en waarom w h m bti dove pogd2 zallca bijstaan Vitor alfes ma ni n t hot a g worden verlowii hoe htft wo onze bowljwooten staat T jrkije ia in mJUtalr optlchi zoo bedreigd dit men daiat me piitse ingg gebeurtenissen rekening moet htniden In OostenrykHongarije driit ft men op ten iel sluiten van den vrede aan Kan order zulke omstandigheden een onderhandelingsmethode geiyk zü thans onder nieuwe invloeden wordt aanbenH l€ai de beate en nvt tigsta zijn WÜ z n van h t tegendeel overtuigd Het bwtaur dor 8 D paartjj heeft inmiddels an opro t gerioht tet DuitschlaiMl s mannen n vrouw n waarin bet w op d onuMttting v n het land van everheidaetaait in voöcaatBat en de pücht ntuir vor n brengt pal te staan vow het behoud van de DuiCacba rwïten In geheel Pniiisen la gisteren voorts een bjddi voor dan vrede g boad a Meer n nteer wnndt het dakMjjlBer dat de Daitscb ni d atwdon niet m er opzettelijk verwoesten Het mooie Brugge b T is onbeschadigd Thana heeft volveoB een bericht in de dagbkulen van Madirid dé Spaanache regeering officieel bericbii oatningen van de Duitsche regeering dat de dntirallteit da duikbooten bevolen heeft onmiddéUyk naar hun baals tarurST t ik ren Dit zon erop wjj n t A duikbootoorlog ia gestaèkt Misschien kunnen wfj dit alles besohou wen als inwilliging van door Wïlson gestelde voorwaarden on kon het zijn dat het Duitsche antwoord een oplossing brengt H t voomomen beetond ie nota ook den leiders der Rijkadagpartüen ter goedkeuring voor te Leggen Waaraeh nlijk zullen ook vertegenwoordigers der onafhankeiyke aociaaldemocraten aan de bespreking deelneOTMn Dit geaohiedt op uitdrukkelijken wenach der partij lïe afgevaardigden Haase en Ledebour zijn bü den presid it van dan Rijkada Fehrcsibach geweest en hebben hem den wenach der onafliankelijke saciaaljdemocraten modegedeeld deel be nemen aan de parlementaire beraadslagingen over de antvMonlnota ten einde den eenparigen wi des voliu tot de noodgedrongen verdediging tot uiting ts brengen Wij wachten s nog Maar wü hopen niet teveel Ben iliplomati k m d0W riGer van de Daily Ohrbniclo schrijft Er ia reden om te gfrlooven dat de geruchten over een afstand vM den Duitsehen Keizer die Woensdag e i ondergrond van waarheid bevatten H t ia eeange urm waar geweest dait de Keizer tUe miseehien niet zoo standvaathr van karakter is ate idiole van ziJn vrocsere b wofiid raars wel zouden wtnachan voiur ijn troon beefde en meende dat zi laatste uur gekomen was Het achUnt dat hij r werkriijk aan dacht om afstand te doen a waarschijnlijk ia dat hiJ een stuk net die strekking onderteekend had De regeerende kaste kwam ecditer tuaschen beide en de ooriconde van afstand werd te niet fedaan Op dezeIMo wijze was naar m gekxNCt en aanneming van een wapenstilstand op de voorwaarden van Washington zoo go d ala beklookan Zij werd waarschijnlijk door deoelfda Invloeden her roepen pit verklaart dat het geracht zoo algemeen verspreid werd an vele DuitachMS gelooven dat het ongetwijfeld volkomen gegrond was Het klinkt wel m beetje vrij utg En db eischen komen sterker naar voren Zoo maken de Amerikaanache bladen een nota openbaar van officfeuzen aard waarin wordt veHclaard dat Ekaa Lotharingen aan Frankrijk moot worden teruggegeven n den vorm moet herkrijgen dien h t völSr de annexatie heeft gehad zonder rekening te houden nwt het reaultaat dw IJNiitseba ko oniMtiBa e Het meest teekenond feit van de laatste dagen ie dat gisteren weer Belgische soldaten aan de Zeeuwsch Vlaamsche grens stonden Men meldde van daar uit dat de Duitsihe aehteiboede in Vlaanderen tuaschen het Leopold kanaal en de grens was ihgesloten de Engelache troepen hebben alle uitgangen afgeoet De Duitschers lie ten de bruggen spidngen n houden nog etand doeh telkens komen troepjes van ongeveer 10 man over de Nederiandsc e grena Tot op het oogenblik zijn er ongeveer IW geïnterneerd Het gerucht gaat dat de geheel Duit sche fchterhoode 15000 man sterk op Ne deriand oh gebied zat terugtrekken Tdi dutfvel be vestigen d feiten dlt bericht niet Wel hadden giat reffimorgen gevechten plaats tuaachan vooruitrukkende Belgische patronillea en de achterhoede Van do Duitschera en werd aan onze grens kanongebulder uit de richting Wynghem Thielt gehoord De brug van Stroobrugsre tusschen Aardenburg i Mal4eghem lieten de Dultschers springen Een officier werd hieibij gewond n stierf Men haid geen tijd meer hem daar te begraven 1 het lijk werd over de grens bij Eede overgegovlen thM verzoek bot daar ter aarde te bestenen Gisteren zjjn Duitsche vUagtuigen boren het Vüuunsche kustgebied geweest Zij die er elf aoo bestookt waren wierpen er nu op hun beurt bommen Db Belgische kast la thans gebert fai kan dan der gealHearden Hun linie loopt thans van de Kederiaadsche grens tot ten Oosten van Bmgge en vandftir naar Kwtrtjk Be i che troepen zifn het kanaal van DE OORLOG Da nota aan Oosteni ijfc Hot antwoard van DuitaoMand laat aioh waohtan Een opraap tot de arbaidora an aon btdifag Oa daibbootooHag gaataaktf Belgiaeheaohildwaohten aandagrena Oa Mnia Hamen Luik Amei ikaanaohe hulp Een nederlaag der BoKjearikié Een aanval op de DardJinellen ONS OVBRZICHT De DnitHiM atota liaat op zieh waefaten Dit zott n govolg zi van verwegingen die ontstaan zijn door dat zoo a int men uit Berlijn de Entente een druk op Nederland uitoefent In d n la tBten tijd en i dat Denemarken zich in t geding mengt voor Slaeawijk Holstein Ddt is momen teel een I niisiBché provincie die tot 1864 aan DaMmaricen heeft toebedioord en toen bestond uit de hertogdommen Sleeswijk en HolstehL Vemwedeltjk wil Denemariiion tit ge ed dat in den Laatsten thiitsch Deenacilten oorlog is verlors gegaan terug hebben De Norddentsche Allg Ztg schrijft de S kandinavisehe en in het Unonder de Deensche pei houdt zich gedurende de laatste dagen lovendig bezig met het vraagistuk be treffeode Noovd Sleesw j k Senige bladen dioen het vooikMn i of deze aangelegenheid geschikt ia om bij do vredeeondeihandelin gen te wonden besproken xn aldus een htwestie die stetihts Duitsehland en en zijner neutrale en hovriende buren aangaat aan onze tegenstanders ter beoordeeling voor te le mien Het is van belang dat de eriietreffende bladen er zich van bewust worden dat de gelijke beschouwingen imet tot vereenvoudiging van den toeetamd bijdragen MijMohJen verschilt Denemarken van opi nie iraet de officieuse Nordd omtrent deze kvrestje Althans zj j i s op het tap t gebracht D Eaffclaehen foreaarden dan overtop over da Selle rivler tuaschen La Cataao aa Daaala Tsiwaidau da dorpen In het dal sn SolaoMn a aaatebWa Mch op hat hoog Het Berliner TagebLatt ia er ook al niet zoo mee ingenott dat de Duitsche nota van antfpooid tioo lang uit blijft Tege iorer het voordeel dat de vyand ziet dat Duitachland niet zoo n haast bij den vrede heeft stelt het blad de nadeelen n l dat behah dat het verhaasten vam den vrede met één dag voor de menschhcdd een winst beduidt de snelheid van een antwoord de slagvaardigheid er van verhoogt Wilson s tweede antwoord bAeft onlange een onloochentoaren echter niet juist verheugwden indruk gemaadct omdat het onmiddellijk na 1 bekendwonlen der Duitsch nota is gekrapen Voorts dieiKt te worden eitgemerkt if Wilwm wil de omderhandeHngen niet lepeod bowlen en dan heeft en opzetteiyke Feuilleton meevoelend hart Nauwelijks had alj den aanzienlijken en wereldberoemden of al naar betgeaiohts punt waatutt men hM bekeek vcHrforidea naam gestoord of zij sne4de naar IdaHa die sfcÉi op hailr beurt nfet zonder gratie san de omhelsing ond rwlerp en voor het oos enMik aas bet gesicht werd onttrokken doür de veelomvattende moederlijke handeding Mijn lieve dochter riep zij met hel schoone vuur Mitsproten nit een leveoelange toepassing van mosterd en water Jk wkt dat Ik Je moest liefhebben van hel eerste oogenblik af Een bek op Je lief gelaat was voldoendet Het was alsof het geopenbaard was Maar wie la dit Uw zuster Zij lijkt soo op u Werkelijk uw evenbe d Ik heb haar lief ea heet haar w kom ter wifte van u Welk bfijx aaawlnat zult gi beéden vtjn Wü zuilen dadeli k een aaakotond bondon Tranter ga den heer ee me nwiw Arntinell Howard Hodge vra n bij mij fe komen 1 DU ts iuffrou laLrch een vriendin tie m n vrouw nmebraottt voor geaeléchap vfel Marebs baast g in Juist Intijds om lone bet lot van Idalla te be piireT HIJ zag aaa looe s geclcirt da tIJ In haar tegemvroeragen genoeielcie stand niet In Maat waa die beproef lag te dragen 0 een i am van geeelfcdiap z l toartyria Evicta Lueretlh oogenbltkksltJL baar eoAonatasme bedwlogend en ook da Qk haar bélangiMelling verllflEends ZIJ wendde ztoh naar IdaHa ongetwijfeld ia bet verafgelegien land geweest en heeft zijn vermiageii nltgiagoven □ u od r vrouwen die Ik det Dader wil aanduiden I Moeder zei Marcus WMnMhswend De dttme met de wenkbrauwen vweeg Elet was duidelijk dat alj foede redenen had OIR bang voor baar soon te zijn Nu zd zU op aachter toon ala Je werkedijk getrouwd bent bedank dan dat je je eigen bed gespreid hebt en er op moet Uggeo En al jij en deze vrouw een paar armen bent kcHu dan udet bij mij jKiraneren denkende dat ik ietavoor jelni zal deeal Je weet dat het beetje geld van mij geheel bestemd i voor de zaak van dm heiligen ittenst ZookUkgala ik leef krijg je geen sent meer dan je toelagel Ik waarschuw je duAl Zij eétiOfA haar roode sjaal over baar hoofd en keek met günstermde oogenals een oud K rCkgodln neer op het oabezeflnen paar IM r Uarens ww kahfier daQ gewoonlijk Hij kende zijn Boeder Moeder zd hij adltolooa Ik heb tl gezcffd dat dh mijn vrouw wae Haar rooLijesnaam was Idi Judd en zij Is de doeMer van den heer John Cyrus Judd den groeten AmarlkMnBcben mlllionntAr Het was de laatste i eerste keer ilat Maretw dfe bijvoegelljke naamwoorden noemde om idjm setMonradei te beecbrijvea BIJ deas geleffcnbeld bewees menrrïmw Forsaker Hir èat zij een vreow waa fgB flt wuujlÊlÊl 0frfJxti f Xi ea een Maar rertet nm over JaaeK mijo Uovet Ia Ja beate boata vader b j Jef Of je bakoorKJka BMMdar Ik veronderatal da4 ja mesdar laaft ZIJ konden boMen vaa groot an aüa la da Zaak Indien HJ er maar toe i lmuèl kon den worden het hebt t sin Ik hoop dat Ja er favoe Hg voor snit zijn mlja Movet 4 ina n tel IdaHa jftija vidarea ncMtr slja bast wel Zn iija b aarnlat bij ons Gedampt voegda liJ er tegn HareDs iian toe zonder dat Msrtyrfa b boorde maar ik alsketttng aittml HOOrÖSTl K XXXI De feclmiliilaata ondar tia Uailairii Op dit oogéabllk kwam door aan aljdepr aen man Manea die aohijiAaar rreftal i eaa hengelroede ge rarmd waa alt In la elkaar geaoborsn doelen an v ik a4 bter heaa volgde aen kMn vrouw net aaebt gelaat doch met de scherpste an ko tote die ooit In de wereld bobben roodroa abïftt mrt dat aoberpe al iilblauw dat én b r i ér vartooat als ta wfavl ruw nil het Noorden bhwat Mowonw roraakar Hardy verliet Sd Ua analtloanar heft toe en sloag de armen om denhals ran dea langni man HU bakte zloh om e omhetKlnir te ondergaan mat dan go maaktra tHlnilacb vaa ara verwMde Mhoone Il een verN t oooiplinu t oat van t Da rna haar arawn ev aoelwan loalaleDd wenddt lij zleh om en kaata a VTiniw Bat de er heel goed uit lONE MARCH TM B GS OOKITT Ilil VAV ROflMJH MMc t Ik heb teomlnste vrede gvmndea mijn Koon antwoordde de lange donkeredame met nadruk desea keer ongetwijfeld Het gtthefm Is mij gwpenbaord al wat Ik weten wil wordt mij geopenbaaid Deze gecegende engelen de heer en mevrouw AjHnlaeU Howard Hodge hebbm bet gebeim van mijn leven volkomen ontdekt wed da atj aaa da nieuwe hielen Het Duitzendiarig rijk is te Raylelgh Abb begonnen Ja st Ug en het la zulk een voorrecht zoo koatelijk Wij hebbtm een mode meeting gehad t zoo verkwikkend nl waar Admiraal Het OU je ziel zeer veel goed hebben gedaan mijn arme lieve tmgeloovige zoon Maar wie zijn die twee damf mDo eene Is nHjn vrouw zei Maroua Idftlla kom ea geef je moedereen kual H kwaib ottgetwfjfeld zeer onverwaobl Ms r hef bloed van Cyrus Judd wae tot les n ÜNÜ Idalla trad naar voren i t een lJ rfit6 bewe ng van elfvefloochening el8o zij In het belang van haar echtgenoot op het punt was mot alle dieren vw Ephne Ie vAéhten Tïerwijl rij naderbij kwam wierp zij een blik op MaroDs die even auldelfjk alsof het gedrukt end zei Zie eens wat Ik terwille van jon bereJd ben te doen Maar mevrouw Forsaker Hardy wenkte haar mei de hand terug t Vag van Uer vronwl zet zlJ h4M gw hartlgi haar wenkbraawen bijna tot de wortels van haar bann optrefckenée pro r bQ nlat te aadaren Ujn mbb Is