Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1918

iOSTELOOS BnlOufwh mbnm D BIHEbTBtn v n heiLEVBNSMlD J JJ j BED1UJF l r ng Ier alniMeM einW I dat de bons 2lb tm 2Sb i 26b Urn0 van het Levaajüniddelenboot e op nader n Ie wijio i dagen geldtj ij la i j Mr djn imitaop vin gruttera rart n II M deze ar lkeien ïiTkrii sr lol JU w lWri ioatokl ij wiikeJor die op oen daldijigk ii olitbwe pi b hun wm I u r PB igon door het Ljtms niJdoleabedrIlf verstrekte M jeJi n verniel lente do verkoop va n dem arakeien Mn li Wmvw v p 28 lm T winkelier wmbedaoia ter k ize van den hoad r n lint b 4 o Ier etempeling moeten enj obodee worden lerwtj l ten bewijM dat Ie bea ülinj heeft piaata gehad de alcm ivMt genoemde bona beviniiende onmirers vorlen Ingemompn IV d l de winkelier de lujaoomen ton nol Ie verz mel9Uil n moeten laleveiMi ten tviloM TTO bot Levens rddelenbpdiH on rijdng 25 OetobPi k voomdldeii floada ïl October 1M8 Da Ulrectetïr vooainowmd P L GILLISSEN STOLWIÜK HUlSSUeHTIIIIIEII te STOLW IJK Zie die varlieni ot Icoeien we sullen te slachten voor eigen g bruik moeten daarvoor DINI OAOMVOND te h ll save ten kantore van de CoOperatlevig LandlMuwveivenit ing ONS B LANQ een formulier teekenen Namens hét iRijksburea voor Vee en Paarden De Secretaris H VERHOEFF J Stolwyk 19 October 1918 PISTRIBUTIE BEDRIJF UITREISnVG BROODEAARTEN op Woensiiag 23 Ootoh P ISia van 12 v ni en van 1 4 n m ten huiM ▼ an den Heer KROON Tentwef aldaar 3712 30 Alle corporaties van welken aard of godsdienst 0 A worden verzocht in bun geheelof door afgevaardigen blijk van hun belangstelling te geven op de SAMENKOMST vap Dinsilag 22 Oct 1918 Biddaga 2 üssr in de Hoofdsteeg Rottepdasii en hetwapen van hun gilde mede te brengen 3714 jj VERBANOKISTE i9laaM vsonetfiftan dar Ailisidaliupscils L I ANTON COOPSl Drogist Wijdstr 29 Tel 328 lUi iiiiuimi In diverse maten verkrijgbaar bi de 2670 ig HanilelsaiiiltnieiiHiig MüllCOLTIIIlil Kapasmallulaol 82 t BOUoa Tor ötmsepte SeoreUria v n öoada wordt g vr gd een tijdelijk Ambtenaar a n da fdeeling Expeditie Arcliief Armwezen en Woningwet op een a belooning van f 40 per maand Grondige bekendlieid met typewritan veraÏB tt Sollicitati n Töór 27 October 1918 aan den Bnrgemeester Persoonlijke kennismaking alleen na oproeping In fanctie treding boo spoedif mo Igk Igk3697 21 Redactie I Telef Intero 545 lit aBtiiori nn DaitsclilaBi Wazmeeir wjj bat amtwoonl Tan Duitsdtland aaatfC de viacea van Wilrnm lerxen moeten wJJ weJ tot de cooduaie Inanan dat dit aatnvooni S uiistig toot den vrede is i ndi eii vrede door Wilaon wordt v vrlaaif d Want aaituurl jJc zal wed weep doer varsehndene Amenkaamche bla dm een uitlas aan deze nota worden ffeveTCD die zeer eeuo difr a voor DuitscMand s betrouwbaariiaid ki ikend ia n nuaschien zal Wilaon nu wel weer met nieuwe eischen komen maar dan zal ihet peyclioIo£iadi moment tot het sluiten van een wapenatil5tand zijn vooibljcecaan lonmers thana heeft de oep van gealUeeorden bereikt wat te bereiken was Üuitsohland is in adle opzichten tegemoet igekcnntn aan de wenschen van den ovenwuttiaar en het xroote rgk van iwt miUtafiame ericent in alles zf het dsn nd WA oooveei woondoOf dat liet vesla flWi is Stammen Uit het volk zelf Icoimen na met b€bdi uldiviiifi en tegen de maniun die tot nu toe de leiding hadden Ken kapitean Persius wiens artikelen VToeffer zoo vaak door d ceivauur z n ge aehxapt krijgt uu seletreoiheid te ichnijven dat het VOO Tirpitz iegrewecstdie onheil heeft sebracbt over het Duitaehe voik Tirpita iieeft de eigeniyke aanileidiDg tot den oorliof rc en oi door te snel irnx te schepen vodr de vloot te laten bouwen Daar is geen twyfel meetr aan £ n het ie Haw Delbrück die in de Preus sisehe Jahi4 ilober schrot over De verkeerde mannepoktaek van Tii tz die in plaatB van du 1ri eetem de eene dreadnought na de andere van ataipei liet loopen die toch de blokkade van de Noordzee niet kunnen vertunderen maar de argwaan van de Ëngelschen ix t raoetnjj heeft doen etijffeiL Pernua zegt o dc nog dat hü te zyner tijd aal bewezen dat de schepen die Tirpitz heeft laten ibouwen ig e e n van alle deugden en ver achter stonden bü degen e die E a e1 a nd terzelfder t d bouwen liet Hy elscht dat TUrpatz voor een SkkataCrerechtBhiof zal worden verdaagd Daar zal dan ook blijken dat hij den aanbouw van duikbooton ten zeefste heeft veromachtzaamd Dat zün f iten apnken voor de rich ting waarin het Duitsche voik zich ontwikkelt die bewijzen dat het eiaoht van zjjn regeenng verantwoordmg voor daden welke in trüd waren met do belargen vaö het volk Daar ia geen Wilatm meer noodig om dit proces te beapoedijpesi Het zal dch van zedf ontwdklCelen aodA de oorleg tot het veiled Ii behoort Coodïa de rekening wordt opgemaakt m het voUc in cijfers zal zien BERKENWOUDEa Advertentién en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwouda voor Berkenwoude Achterhoek door I HflBMEH BBiBfsciiB SJULWüH Van der Meulen s GILIAD BIoedzuiTeread middel neemt de oorznalc v vele kwalen wetf BeWijaen Toorhanden van 3306 20 Tnbercuiose en Maaglijders die door bet gebruik volkomen genezing voadeR Alle kwelen die hear oorzaak In het bloed viodea worden met groot auccet er door beitreden Voor uitwendig gebruik bij Huiduitalag wondea en zweren zeer aan te bevelen Pnja per flcKh f 1 25 afkomatig van de Chwniseb Medische Maatteh Auron te WATERGRAAFSMEER Verkrijgbaar biJ ANTON COOPb WMOsrqaaT boud T r ofwiumt gangtboden een Stoomketel 37U hl 1 60 DiMuie 0 60 M 9 a EERUND iCamiliiitiig 43 4 lepeboomen TB KOOV b iMcbriJTint kpebooBea lunde ten weitao ▼ de T atwef aan betdorp Stolwijk Mocltn ao desc week gerooidworden Inicbrijviiitibitietten in te leYcren bilt DE JONG Sr TÓÓr Wo aida 23 Oot 191S T m 10 nar 3717 10 Q m ul ii iHl Zit en Slaapkamer te hvur f Traagd met of Konder peoiioo door Heer i b b h Brieven franco no 3719 Bureau GoudicheCourant Gouda 0 Engelsche Les ▼ raagde Aaobicdingeo onder no S720 bureiu dexcr couriat 7 Ha astre ciit Abonnementen en advertentlEn Toor de GOÜDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE OOUEANT worden te Haastrooht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT Abonneert U op dit Blad NIEUWE SCHOU WBURG WOENSDAO 23 OCTOBER 1918 half acht OASIMO EI SEMBLE Dlraotia Ph SOESM en onder al eheala leiding van ALEX PRANK Gebruik geen stofkam meer doch wasch hethaar Uwer schoolgaande kinderen eens perweek met LAX dat onrein stof neten enroos verwijdert Een doosje Lax geeft bij oplossing in lauw water een halve liter hygiënisch hoofdwater SANGUINOSE Vinum SangulHoautn In vacuo Beslist beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Sangutnoae ia een zuiver plantaardig tonicom n ewi degelijk veraterklngimlddel voor cwakkea en faaratellenden Hot wordt met vrucht toegepaat bi bloedarmen bij zeouwhoofdpijn en zenuwzwakte bij jonge noedera bij kllerachtige kinderen bij heratellenden van tfpheuae koortien en in aile dia gevallen waar de normale bloedvorming geleden heeft Zij werkt degelijk en geleidelijk en zonder achadelijke bijwerking Oe Saoguinoae la h e t middel voor lie gevallen van ultputtiim en algemeeoe veralappi ngaloeatanden Pnja p r fleacb met iebniikaianii ziag i 2 25 6 fl f 12 50 12 fl 24 Verkrijgbaar bij ApQthekera en Dro i ten 3675 35 VAN DAM Co Riementroot 2e 4 Den Haig Te Gouda bij Aoton Coopa Wijdatraat 29 Schoonhoven N A v Zeiam TROPENllDEL l Eaa waoia iH alt M laMselis Isnn In 3 W4na TSB HENM VAN WERMEIKIIKEN Prilsao der plaatsaa Slallai en Loga f 1 10 Balcoa I 1 Laden f 1 Balcoa I 0 7B Galerij I 0 40 PlaatibaatraUng U loting Dinidag 22 October avondt 8 uur 3716 30 78 Deae o idenrea er zlob sieehta aan als een Bpbinx eo keek al dien tijd oiver havr ediovden naar stevrourw Fot akeirH rdy 1 0 gij tteveUugwn attumride op eens bulten adem en met geefiidrilt de Vrouwe Overtte van Rat letgh Abbey wat hebt gij ons eea heerti ken tijd gegeven Heel Kriker w desea vond de maioht geepenbaaxdr De lange nan trad naar vwen met on n oz l gflniiadiend gcjaat n uitgestrekte baiid maar de kleine vrouw BÉmd atil en Het haar bHk avfetfp eo doordrtngend Bchtereenvolgens op de penoBeo van bet gezelNhap tuetm Haw ogen bleven het MngBt op lone luBten en tegen haar sprak zij hel ent Mijn lieve sd si op den gBhetmidMdgen braUetocn die bij alle gelegenheden door de bewoners vao het kameel Orfaiantek werd aangeelageiL zijt gIJ ook gekomen om gienezen en gwaUd te ir ndenf H tss vrees dat er geen oIIb gHweg lal ztjik In d geSie stad na m Pünibeuiniii nat feiwaan n Eisebl afiluitband met onse handteekening L 1 AKKER Rotterdam Verkrijgbaar bij de meeste drogisten Ta Coisda bij Anion Coops Mej S H v Loon Bodairaveu P Raveste n C J Scheef Wed J v Vliet Zwamnevdaoi J W Hoogeveen Boskoop G J Spiiker i Wed J SpmHl J G Mens A Blonk Waddingsveen A v d Halden C Fijslennan Moordreobt J v Gennep Reenwljk C Verbeek L Verwelj Zevealialaen Wed Alles SlelpwIJk C Verweij v h C Burger C Verbeek Moereaaelle C Stri dfaorst J v Tol W v Helder 3345 130 FABRIEK u UERSTElPUilTS nn WEHKTÜIGEN to MOTOIEN aANLaa vast ElectrJsclie Liclit en Uliiistallaties AOBNlaA 22 October 3 uur Itelkaaltin AldoilmiJ zen Markt Vergad riii v d Ver V Vojketuintjea I Ootober 3 unr Gebouw Bouw en Woningtoezloltt Onderstandaoonn sale a Armenoorg a J VAN DUIN A Co Oouda 2703 24 Mt iM iii iia Advorloopl In dK Bl d Bieotrlnba DraUKrij A BBINKMAN A ZOON OODIM I SPOKT Vottb L UIMltleii Tu itterw 1 A A H r C 1 0 lu H V V H cui 2 IXF C B 1 Dordreoh 4 0 Qooi D s t5 8 V V oS k a c tr irTcjrr f 2e W C Voonra rti 2 HUv t S7 L y ï ié 1 4 Quick N Orgcalalit p n der rwl v fa B i v to BjWmJIj hwn A F C hMl oTÏ ÏÜr ta behMld p H F IJt loftnde Veloi jiioh iterkar dui Km f t Lerfsclu MabiMtto TOl WM öoud aaagut Ol ylM l a oerate maak hst teUgram vao nwwri ig kwMa wlM Wj w deam mjdatrljd nog n m jïSïïrt f P AJP wo l Jjloep jspud brwht het er kmrtg itf mej 3 in lljOT nwt Leiden getrSlck n l tM d roodwitten ni hard irerlten een zUn L V V LF C Gouda en T O P Men 1 punt k ljt on Alphen 2 punt sJiliSïïï i W op hel gWrUerreIn laM i Olympla 8 onl5 SV ÏTn 1 T T vkum en wonnendan ook met 4 1 L Ï C Oonda 0 0 Ooud Tang aan mei den wind In den ng la daardoor bedaidonit sterker doch lult eleeda de heeble verdedigtng van de Leidaohe ab terwijl de doelman daar ran atUttennd op drea la Het g nle Tan den mldvoor doet zich leer gevoelen J de Jon BohlM enkele malen konrig in do4i vindt den doelman op iljn post terwijl eakete sohoten julel over gaan Na nut Is L F C Ter de meerdere dank U hel ToonM Tla dm wind do enorm verdedigen Ttn Gouda waarin de mldhaB Mtlert benerena eieelit aeliieten Tan e LeMeimn l oraaak dat de Gouda nao ilJn doel vrij gemakkelijk weel ehoon te houden Vermelden we een Wtterend aehot vu den reAMwiten van L ir C Ufx de paai Het TeU was teer Bleekt H ea overlaad te Goudi ia het Centr 1st Oade Ll d a4 Btieht fa dea ouderdom a 84 jair oaze iiera Moeder Behuwd a Grofitmoeder MimHw EllUBETil ILOK WaO tM wV dag Haar JAOOIAWUHAM TRUMTI S 1 TRUBIT8 I C TRIIBITS I BaNKDicTua BETTY TRWBITS H NIJSTAD L NIJSTADI Tainiri BERTHA NU9TA0 ABRAHAU NIJSTAD I co Vafloofda I 8 VRPMSN L VROMIN Nusrao Amskrétm Lottum 20 October 1918 3721 31 EtHitt tn MtiMêini hêmnulmng AOVKSTENTICN 67e Jaargan Dinsdag 32 October lUIN eOIIDSCHËdOeilVT 3iTie CLT3vs © XL i£i d Trert©xi tl©TDlsLd Troor Q o vo d © © ia OaasLfetxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS Air BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABOXNEIEENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 per waelc 15 eant met Zondatsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beaorjin per loepar tescUedt Franco per poet per kwartaal ƒ 2 50 met Zeodajr lad 3 40 Abonnementen worden dagelÜks aangenemen aan 0B Bïtean MABI r II SOVDA bij onae ayenten den boekhandel en de poetkantoren AOVHtTrarriEPRIJS Uit Gouda en omstreken befeoemde ta den kaaol olnt 1 5 n els ƒ 1 05 elke reiel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouds en den besorfkrinK 1 e regela 1 80 elke resel meer ƒ 0 25 AdrertentlSn van publieke vermakeUikfaeden 12H cent per resel INQBZONDBN MIDEIHSIUNOBNi 4 n eU 1 6S alka rsfal maar 0 4O Op de Toorpagina 60 hoofer Gewone adrertentilln en ingesondati madsdealincen by eontraet tot saar faradu eeerdfln pr s Groote letters en raodan worden bereksod naar plaataruimte Advertentlin kunnen worden incaaondan door tiiaantwakoaat na aoUada Boakkaodelartfi Advertentiebuzaaux b onae Agentan Administratie I Telef lotmo 83 Buceaut MARKT 31 GOUDAa Dtt Dirftsche regceriMg w wt eivp dat d pnaidMtt der VeMndsde Staten geen eiaeb zsA goedkeuiwn die net de eer van het DuHsehe volk en het voerberetdcn van Mn vrede onvereearighaar se sUk Dat as logisch durftt ns Veider eiflctate de pxwudant dat de Dtntsehera beschaafd zouden oorloyvoeiwv en hii aehoof hun allerlei beschuldiginrgen dn de sohoenmi o a dat zij passagievBechepsn in d prwid boren n op raddingd eot R sdiieten dat z j m Vlaanderen en PrsiJcrijk opaettemke verwoestingen aanncihten De nota antWtKndt De Duitaehe regesrmg tedwnt preteM avt tegcift het verwijl van onwettige hi enRwmdMliHEe bandeUngem dat tegen de Dültaelw strijdluraehlcn te tand c ter zee en daarme t gen het IMtacbe volfc wordt gericht Verwvestfngen zoHctt tot ddtUng van een terugtocht altijd noedig n en djn In aoou ver volgens het veUc recht geeor l eofd De Duitsehe traepen heMNn de strcfligste opdracht het particidiere eigen dom te ontzien en voor de bevolking naar Inmchten te zorgen Waar niettemin iiltBpaittiiigen voorkomen wonle de sdlioldigCA bestraft De Didtsche regeeritig betwist eek dat de Didtsebe marine by het hi den grond boren van schepen reddingbootea met hun inzittenden opiettelijk vernietigd heeft De Duitsehe regeering sldt voor op al deze pimten de toedracht doi Hizijdlge commisaies te laten ophelderen Wit kunnen er aan teevoegen dat die oonanlasier e al k Zij bestaat uit den Spaanaohan gesant masUes de VlUalobar den Nederilandschen mdniater reeident Van VoUenhoven en de volgende vertegeniwoordfligetv der Relief oramiane den Spanjaard Saura den Nederlander Laogenberg n don B lg Van Brea Ook hierin wordt dus volkomen toeeeg ven aan de weoachen van Wilson De Duitsehe regeoring w i 1 mde Dat Minkt ook m t vervolg der nota Om alles te verhoeden wat het vredeswerk zou kannen bemoeileken aijn door toedoen van de Duitsche regeering aan alle duikbootcommandantcn bevelen uitgevaardigd die een torpedeering van pasaagierssehepen uitsluit waarbij echter om techni sche redenen geen waarborg aanvaard kan worden dat dit beveU elke duikboot di op zee is voor haren terugkeer bereikt Hier staat dus dat voor het oog nbMk die torpedeeriaigen nog wei kunoan plaats hebben omidat met alle UJbooten bercdkbcuir zijn Men mioet ofver deae inwilliging niet genn denken Want al zijn nu de bases in Beltgiè vreg de duikboot bleef een machtig wapen zoolang zij maar in t wilde schieten kon De duikboot kan echter vooral geoien den steeds grooteo geworden aifistand niet onderkennen of een schip ai dan niet een passagiersschip is In hoofdzaak echter niet of het echter passagiers aan boord heeft De betecdcems dezer tegemoetkoming is een zeer groote Opoffering waarvan veel menschen ia DudtBchlsOMl vreezen dat ij het land noodlott worden zal Zij beschuUHgen er dan ook de regeering rondweig van dat ziJ het r k midden m den strijd oim ziJn bestaan zonder eenige waarHchujiljjkheid dat Wilson geneigd is een aannemelijkea wapenstilstand tot stand te brengen vaa een der beet aan het doel beantwoordende gevechtsmiddelen en van het eenige op het oogenlbik met goede uitwerking toe te pasaen gevechtsmiddel ter zee dat voortaan zonder eemgen twijfd met succes zou zijn gehanteerd beroofd Verder laten wij het woord aan de nota Als hoofdvoorwaarde voor den vrede noemt de preaident de terxljdestelling van eUte op willekeur berustende macht die op richseif Bonder contrftte n na r eigen goeddunken den vrede der wereld kan storen Hlenv antwomrdt de DoUachs rageering In het Duitsche rijk had de volksvertegenwoordiging tot dtuver geen Invloed op het vormen van de regening De grondwet voOTzag hij de beslissing over oorlog en vreds niet in een medewerfclag van de voUisvertegenwoMdiging In deacn toestand is een fandamenteele verandering gnomen De nieuwe regeering is In voBedlge overeenstemming met de wenaehen van de volkavertegeawoortUging die uit bet gelijke algenveene geheime en rechtstreekache klearcht voortgekomen Is gevormiL De leUers van de groote partijen van den RUksdag bdMiorai tot bare Isdsn Ook voortaan kan geen regeering haar ambt aanvaarden of verder beklesdsn sender het vertrouwen van da meerderheid van den Rijksdag te beritten De verantwoordelijkheid van den rijkakanseller tegenover de volksvertegenwoordiging wordt wettelijk uitgebreid en verzekerd De eerste daad van de nieuwe regecring Is geweest b den Rijksdag een wet in te dienen waardoor de grondwet van bet i k in dier voege gewijzigd wordt dat voor de beslissing over oorlog en vrede de toe stemming van de n ksvcrtegenwoordlglttg noodig is De waarborg voor de duurzaamheid van het nieuwe stelsel berust echter niet alleen op de wettelijke garantie maar ook op den onwrikbaren wil van het Duitsche vollg dat hl zijn groote meerderheid achter de hervormingen staat en hun krachtdadige voortzetting verlangt De vraag van den president met wlen htj en de tegen Dtdtsdilsnd verbonden règeeringen te doen heU en wordt dus duidelijk en ondubbelzinnig hi dezer voege beanU woord dat het aanbod van vrede en wapenstilstand uKgaat van een regeertng die rti van eiken wiUekenrigen en onverant wowdelijken lavk ed gadragin wordt daar de instemming vaa de ovsrwdUtgonda meerderheid van bet Duitsche volk Dit laabste z wri gean vorduidolijldng behoeven Het q reekt v er liohaalf WQ gelooven dan ook dat Wilson tamadm kaa zijn Maar dit dachten wij de vorige maal ook en we haddan het toen mis Wüson vroeg meer De vnaag is of hy dat nu wesr zal doen Het antwoord la am iMBk uitgeilrukt boe groot atin TerÜeBtn zijn boe zwaar zi n schold ia Aan den anderen kant xijn itriMMera die vetüdsEren Wg èrttsea niet etise vezned rii wvlke gij Wilvoo ons wilt oplecfcn t MRigwrand dat CÖ en regeermg wilt breken en def demaocratie Wilt doen zegeneren tracbt gij onze kracht onze fierheid ab volk te vernietigen pias opl Nog leeft er een kracht m ons ondanks de uitbecnog waaraan wü bloot standen of miaschMa wel iffist esxdass 0 9 dfW tdbt db kracht der vertwijfeling BUITENLANDSCH NIBUW DurrscHLANa De gr 1 p De cholarageivaUen in Bariyn m ken waaromtrant l egin September il g mold liJn volkomen vordwonen Ia het ga heel waren r IS ganrallsn waarwi 16 uat doodelijkeo afloop De griep die oent in JaU vw dit jaar in grooteren onwang in Prolsan in Duitschland is opgotraden n daama tiJdatijk is vermindord is sedert 14 dagon op nieuw en in aanzienlijk grooteran omvang verschenen Niet aUoen het aantal genUen doch ook de omst er van is Ln dsn laatsten tijd aanmeokelijk toegtnomen Fmrwiaki zulks bU vroegere epklemiën het geval waa n l In dèn winter van 1889 en 1S90 da i zich rware longontstekiagcn voor dia voslal doodelijk zijn Bizonder talrUk xi do gevallen onder Jeugdige personen voornamelijk vrouwen De geruchten die oiMlar het publlric verspreid rijn dat in Burlijn of in Duitechland longenpest n hongerty ua amttei zijn ui ebroken moet men niet gekloven Daarvan is geen praka Het is waarschijnlijk dat de tiakte ln m paar weken za3 verminderen De door de autoriteiten verordende sluiting dor Aolen zal daar stellig aanzienlijk toe bijdnu goD £ r la vwr hi pnbbek geen rad om onbenut ta zijn Ontploffing Bi een ontplofffaic in de Anhaltseba macMnefaln ak te Desaan zijn 70 personen ga dood en ongeveer 60 zwaar n licht gewond Het is evenwel nj t uHgeeloten dat daxo c fers met nog eenige offers zuUen worden verhoogd daar de nibnli sarbeid en di itlitaire hulpverleendng nog aan den gang z De mededeelingvm otot ds oorzakan hebben nog nlot ot ern resultaat g oid Wilaon zou geen wjjs staatsman zijn wanneer hij die stemmen niet boorde an er rekening mee hield V flgen onlangs de Times en de Manches teir Guardian niet g en dag langer te veóhten dan noodig waa n weid er niet vi £ zigelsche nulitaitre aijde op gewezen dat de toestand der Duitsc ten op het front verre van hopeloos ia 2ekeir we zyn het er over eens dat Duitst Uand wanneer het gedwooi gen wordt door te vechten ten slotte zioh ovengeven moet Maar dat kan nog maanden duren en himderdduizeaden tnenschen levens eischen Laten wij aan de himd van Wilson s voorwaatd ni eens slen wat Diütaohland antwoordt Bet vttrloop van de ontruiming en de voommarden voor den wapenstilstand moeten woirdiBn avergei ten aan het oordeel en advies van de mlUtaire raadgevers der en tan t Ik moet waarborgei hebben dat volkomen beveiltging en waaiborgen geg ven worden voor de handhaving der tegenwoordige oppemwf t der geallieerde legers Aldru WOaen ItoitBchland aitttnKXHtlt daarop De Doiteche regewing Is biJ de aaiue mlng van het voerstd tot ontruiming van de bezette gebieden ervan uitgrgaan dat de metbede UJ deze ontruiming en de voorwaarden van den wapenstilstand aan het oordeel van de militaire raadatied e n overg aten meesten worden n dat de tegen weor di ge kraehsverhoud 1 n g aan de fronten moest ten grondalag liggen aan de overeeakomBteii die de verhouding verzekeren ea waarborgen De Dnitxhe regeering laat het aan den president over tot regeling van de httaonderfaeden em gelegenheid te scheppen Wij kunnen daar niet anders dan een volledige toesteanming uit leoen Men kan aanmerken dat er staat militaire raadalie dan en niet er bij g aegd wordt dat die van de iEntente muoeten ziJn Doch dat is dunkt ona duidelijk te leoen uit het lAot de DuitBche regeering laat het aan den president over De opperma t der Entente wordt duidiedijk uriE i d in 4e tegenwoordige kraehtsveibouding Een beding wordt gemaakti FeuiMétoffi laat giDBohreven De Macht zedt zou u niet kupoen helpen Want alechta door bjden suit u de v nMktqg der zi kunnen bemrkea a uit dnt evso knnnen kessen als gpaA dat sevsnoaal wer gelouterd Op dot geabUk zorgde liaretis voor een welkome afleidfog M Jl tkve neadsr zet hij Idalla en J tfFO w March sMn bmc van de rei U moet baar tst mofgn nwt geven Indlea Je kiwinede vlH se en dat g B u tn UW vsrtrelckea wilt torugtrekken dns kan Ik niets anders doen dan mijn Move deobter eeo kn geven en mi onderwerpen seé de dame Maar waar is Je vriend Kelth Ik had begrepen dat hij Je zou vergezelten Dit was de eento keer dat zij iets dat noch baar zelf noeh de zaak betrof nwt een g 9tep van belangsteUfng besprak O Kelth antwoordde baar soon hij komt ovetmorgetï dat will zeggen als hij vrrt genoeg Is om te rsizen Hl was de laatste zee weken emsitlig ziek bijna was hij bezweken de urne oude Keitb bij zon er idet meer geweest zijn Sb irfet Harco viel rija vwujw hem plotsetfng In de rede ak Je nn niet dadelijk mee kond zal Ik nog neervallen van honger en Aarstl Wat giH MevroHW Forsaker Hardy idth Harford was ztek en Ik heb bet niet g w teo MiJn Goede Geest Is buitengewoon onachtzaam geweest Waarom heb Ik geen waairBciuiwlnc gehad Wuroffl bflb ik geen voorvevoel fshsd Maar als hij eenmaal naar dezen geiegenden tabeTnldcel In de vrilderala komt dan zullen wij hem verzorgen Spoedig zal hl den Oéset ontvangen Wij zullen bijzondere dlenflten boud i met lalvibg en genezing In den Teoapd De Tempeir vroeg MarOua Ja de Tempel Z ij laobto e oi giezina onooozel tegsa den Ziener en de Zienares JQoeden nkobt moeder riep Uaroua wi zien u morgenocbtend Kom mee meyjeat jQoeden nacht dan als bet moetr rtq de donkere Mar a Ëvtcta nog eaosde weerspannige ül van den vlwr palmend Ach wU zullen too n eboona naaise ting hebben beperkt tot een paav heiligen om de zonden dor eenw te bewenun en de kraobtetooaheld van do ftwone geoeeeheereo Ik zal perao Rdijkde toefrpraak houden en do Admiraal zal de Britfache Phannaoopaela vsrbraoden on ook wat van oog ipootsr betaekenfa is Squire 8 Uskkerr Indftan gs toehuutr koodt bestuiten t Uijveo dan wsn nr ziel xelcer gexegend wordeikl Maar moedor wij moeten wi toeb otA wat te etm hiAibcnt riep Maoos opgaruimd de trap afgaande nadat hij lija moeder eon haastigen kus de waag had gegevaik Mevrouw Forsaker Hard bleel mat opgeheven handen doorpraten stj fsUsk op een fotHohe gezetpte Cassandra vaa bet Nieuwe Gdoof O jODgoneden jongéliedfn risp atj hen na bovm van den IJzeren dwarsl Mk kon ik u doen zlan van boowelnljT Wit het voedaiM éu vergaat ts In v rg4 ltJk1og mef Am Geest die ons la tftftnt stelt hH zonder brood te daan o lenmlrate zij voegde er de ImIMs woorden bij baar wel doorvoede HoiMUMn vervoering h n en weer aohuddand den Geest Te veridesen bovM bet volproppen rmn dezen brooana tabwoaksl der zonde 7is balde en een bediende kwasa oiu inlddeltijk eerbiedig uit de waahdtaaw He ft Ttwoter het blad en bord met couvert naar mij o slaapkamer gebnoht vroeg zij ik weet het lüet mevrouv maar Ik zal i n ki ken Doed zei de dame so ug bso d b j vanavond een kwart In plaats van en pfnt gecCi m dat b h t Ro d ln het Ijs zet ft ben vrnxavond ago oatooHcnl lamrwaidiag rW fvIt vtwvnl l te heiligen lONE MARCH m B cböi 7 wunaaBOMriA mhdm MiMk iwfc liii lone nam de kleine boude uitgestrekte hand maar gl mlac e sleohts tot antwoord De woorden van de Zianarea olscboon ze op bijaoader kalman es sober pen toon werden gesproken safaeueohaar geea gr tje wiiser of samenhangeQder toe dan het gehuil van d woeste vrou wen in de bal iferrottw Foraaker Hsirdy wendde zich voor den vij flgatm keer haar jaalreobttrekkend naar haar toe Met verontwaardiging zag ze dat mevrouw Howard Hodge de hand van lone vasthield U vergist n zei zij at is mijnsohoondcehter niet Laat ik u mijn Ueve Awliter vooretelleo de vrouw feimijn eenlgen zoo Marcus over wlea umij heeft hooren spreken Zonder twijfelbeeft u gedurende u vele Amertkaanache toeren den 8even lle ven vader vanmijn dtiohter ontmoet den heer JohnCynu Joddp den grooten AmerikaaosiqhenmilBtamolï Htivtis kreeg een hoog roode Ideur loen hij lijn igen besohrijvingi zoo boorde herbalen Ik heb nooit bet groote geluk giehad nw vadMT te ontmoeten mevwraw zei de lan e man voor het eerst bet woord tot IdaUa rfohtende Zijn vrouw cM otetB en steide zioh tevreden met Idi en Marotis de hand te reiken waarna zij ziob weer dadelijk tot lone wendde V heeft verdriet gvèad id zij de konde blaowf oogen Vaat op haar gerief n beeft een naaste bloedverwant vertoren En a moet nog meer lijden Het noodlet Is met hnedt UJiua p mr ge