Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1918

iUIISEEtlHIRIINT ZATERDAG 26 OCTCyBER 19X8 Twreeda Blad De lottBrpoUfct wSo AUe in i verworpen De mllKalre toeatend prte eii hoe t het lOTrenODlddelende battdwe week nog edöurd pB iieer Sahapet heeft zijn moüo be MBSTljfc wljilisjaï Hoeft da ml wegge MM do paoaage lo nkü de militalxo in dR d en en hij he er in een nadare msehrljving van de MÜcded die x 1 m oDxeohto in prlje xijn verfaoe i gaIjj eit Do motie drong au aan op kraoihtlgei eetriJ Kitg van den dandeetieuen ha n t on de gt Kdzne boTooivadtog en in beBlagnemliig van deze voocradien Voorts op pnjövorteging TOor aardappelen au iter i groenton vittabrood melk on botor Ten i slotte irerd attgieAprolt n dat een Tsrboo 4 gLng ran het brooilpantBoeü tn de teieen W ordig6 omMaKwUgrhedeo matige averwH ging verdient Br wheen geen id aan de gprekarai rij te lcoin k mr Marohanit mr Troel Btra da Kmiyl die besloot met een mo4 tie w aarln apeciaal de inilltalr voorra den verdw gfMMia tM mloBte oomid deUijlce vfgrdul wilqg Tan het broodïaotfloen geeiocbt irordt distributie door de arbelder rganiaaties ea opeobaannaltiog van aHe diatribuUe niaaitregQlea Daarna do heer Ter Hall viena debuut tege i nel het vw niet belangrijk en ntet eens aardie en de heer Stuhlman Mld denstavder waaj na eIndeUJfc de Minis er van JUandbouw veer aan t woord kon komen Aan sljii red willen we en Itelo puiUen onUeenan Er Ito geen uitvoer meer van voedsel of wat daaxvoor geaohlkt is Ie maken Het zou eohter een ramp zijn otn allen Uifivoer te iitokep Dat zou Nederland van de markt dringen i De Sobourwet zal de Mlnd ter met be dBchtzeambeid uitvoeren soodat zij goede vnichben afwerpt De Mlnla £ff cal maatiregelen nomen om alle afval te verzamelen voor vafkoDsvoeder terwijl hij bet monagewaier uit riolen en van de waa soherijen zal trachten te dvaren en düenstbear te rtak n verzette de Minister aloh tegen het verwijt dat hij tal vui pirijzec tteeft vefrhoogd Sledbt fiMt vaar de produetfeprtjzen waa en gestegen waa eeutgv ver hooging onvermijdeljjie Inmiddels stijgen ook de toeslagen Het la nu eenmaal on mogelijk om aUo prijzen op éto uLveaiu te houden Intu svhen la de MiirfBter be ïetd het ovaraohot van de ftraaarekenlng te gebruiken om den prijs van het wittebrood gedurende de wintermaanden te laten op het oude bedrag Mocht het broodrooitsoen erlang niet verhoogd kunnen worden dan z de prija van de vatgroeaten TretdeT verlaagd Zoo zal de prija van de kWatodappelen cok verlaa worden als dé veenaardiappelen op aijn Hrt sulkerranlaom zal lu het voorjaar verhoogd worden De meptpsU tal zijn voor zieken eo kinderen U cent en het rantóoen kter De volle melk zal 30 eent koeten en de Isjptemelk TS cent de eeoondenseerde taptemelk 60 oent De kin deren van 18 18 jaar zullen spoedig een aaq vuBiag8broodkaart krijgen De Minis ter hoopte dttt ewhog het broodrantaoen verhoogd kan worden Den aardeppeleoget htte hij in het algemeen bevredtgand en voldoend © voor het raatwem De vleeadi voorziening b Jn i eerstdaa B d klee renvoorslenlng 16 November Met krwfct zal die Minlater tegen alle overtreiBngen optreden en waaj hIJ kan zaïl hij den kettlggihandel tegengaan fltRIEK H SERSTElPLiUTS mm WERXTDIEEN m M9T0IEN AAMLKO van EMscbs LJÉ en XfaebtinslalliitJBs Gouctai 01 2d Opflobare ïerhuriiig tm HAASTRECHT ten veraoeke van het Pestuur van dan polder Beneden Haaabcetat op WOENSDAfl 30 OCTOBER 1 des voormiddags 10 uieo m bet ko tiehnia van den beer K JAAPXES ten overstaan van Ifotaria J KOEMAN ran Eenige Perceelen Land In Beneden Haastrecht en de bermlangs den VHsL 3676 33 Ën znlks in 6 perceelen voor 6 jaren De omichrijTuig dor peroeelen en TerderOj inhohtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris I n DE KLERK ZONEN ACHHRKLOOSTER eSi b s Tilif 4341 u 8050 il en h leemraien wan Rijnlandi brengen bg deie ter kennis van ingelanden 1 dat da begrooting voor het dienstjaar 1919 gedurende veertien dagen van 28 October tot en met 10 November aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 1 are op de Secretarie van het Hoogheemraadschap Toor een ledar ter inaage aal liggen an aldaar tegen betaling der kosten verkrggbaar is 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen d ze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dos vóór 19 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeien inzendaa S dat da Vereenigde Vargadenng op Zaterdag 23 November 1918 in eena openbare zitting cal overgaan tot bahandehng van da bovaabodoelda begroeting Dgkgraaf an Hoogheemraden van Rgnland PIJNAOKER Dgkgraaf C W VAN DER POT B n 3787 50 Secrataru LEIDEN 19 October 1918 FEUILLETaH De Uzeren Ring Naar het Dul4Soh van OLaX WQHLBBUOK Stei ds voorradig fen zfer mooie collectie Bloutu ottuuim Pejgniilrt en Cotiuumrokkon bsnenns de nituwste modellan Ho den nor Oamu en Jonge Mtltjat msto PASSAL N TER BESCHrKKINa Tbomaa Delfert bad ooolt eodara daamat zijn Damdïie fleaoupeerd die eerstiareluU naar de reohAerziJde vmi het menu keek voordat er wat besteld wewl m nu eadaa met oen eenvoudig meisje dtal galukking wa ah het in den kreerieoltijd een dub belt portie of in den winter een halve j jiedkireert kreeg Voor wijn had hij Mlden meer tm drie mank d flescb beeteod en daarbij meeste nog een syphon mineraal watw g Qomea om gezcndhetd radenen n uit aokii haid JSeo menu voor ecu TOomame joaufe dame aamep te teflen besortfie hem niat wdblg hooldbrekeos HIJ nam den wijn veel te Opoppif b t gebraad vael W ovfr vloellgi bet deaeert veel ta rtagro Tiwwhag zoet ËQ rwlj hij T n Bwuwachüigbeld niat Icon rton nam zijn mooie overbaurvrotiw mear uit bele dbeid nu en den eeDtaugJe utt het g w ea liet de hedft ataan van et fi w t hij op h ar bord ieigda Maadr dat bemerkte hij niet eens Het Ie heel 0rapplg dat vlj blar UJ elkaaar xitton dineeren tenrijl u aeapaer ttur sekfleo mij nog met beklaq le aangpralL Ik boud van zulke ooatraeten Tn wens vaa alle oontrmsteo Daar heb ft oog voor Dat u ni t bij uw bero p past bah i mi Ik ook dadidUk opgemerkt U maefct d L prui ot luccei er door beitreden ebrnik bi HuiduiUlaf woadai a te berelaa f 1 25 rkomitil T a de ulltok Maatsrt Aurora j TERORAAFSUBKR ROTTBRipAM biMlM a n direct nit Toorraad nitiloitend Toor HH Winkalun Uenbglmainn en Wederverkooperi 9n ppachtparlij Cretonne s ook CRETONNE Toor Ifeabelbtkleeding Moquette en Leerdoek Beotaohtige loiteermg Karp tt n in alle loortea en maten Tapestry en Brupaals Tapijt Vilrpgea en Allowernet Waljan an Caoe i Loopera LinolaHma en In ida OROOT succes I Vraag onie Imliafie LancMter Rolgordijnen Vardar Irt trt Kat oak bahoorl KLEIWES 3t Tdtfoon 5t2 SOUDA Keopt aa nor aw roorraad 4aar wacktan aUad aiaaf raM kait w balaar la tkan tt koopan 3788 80 CT iiJ Si A JgyWtigM W T W W I V ZAffiN 2 9 0 Hnta Vflar Toor ti M crpe Portret Fptp i dl a i lai J ii Blauwe Druivena Tafelperena Tafelappelen Tomaten enz 3794 Aeabanlead 15 De Qoudsclie Fruithandel Lmi Tltndtwtg 27 BOUDA Tilaf 313 A Villi EENIGE KRALINOSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREBREN NIKKELEN EN BMAILLEBREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RIJWIELEN Polanenstraat 15 17 Rotterdam 19S6 10 Ooadkoopste en BOlledste wlrea voor Meubelen Il Tal li Kastaa BuHettaa Stoalaa net lear a pluche Veereakwlitellea Wallaaea Satl a lekeai Thaatalala platala ckUaarllaa a aa aa a Mr laMlaal a4r veer iMigelel iel r ll kwlaun M KOMT ZIEN iUHBHllI InMHliHtlliiScHi Ml RotlartfainniLlM iegqt i offe km feren i cf 4 nun hoofd m t i f df ilf 9tt iic 7en h or t jf ymrfmcht tetr tjM At utxa odff vtfx onrwn II Zflf rzorgt het Haor ft TSo jchaofgaenafe MtnOertn onmtJióo r a 1 2f centen per dooft A vo do nd vc or i Liter BiKkt ftluitbead met o e hiDdleeke Dial L I AKKISR Kouerd VcrM t r bg de mmta dri iaea kSa m U p dtt Biad HATINAIE fiJlltKïEIEEIIIIillili Kapitaal en Resarwan f 7 20O 000 K ntopp aOUPiA EFrECTEN COUPONS INOASSEERIHeEH SArK oePoeiT HAMDELSCREDIETEN REKENINB COURiUlT OHEqUES OP BINHEN EN BUITENLAND DKPOSITO e BGWARINB VAN FONDSEN REIBCRQOrETBfUEVEN Zatardafa aa aur I I Vaal loe IM lt I VAN DUIN A Co Openliare Moopiog eD overstaan van Notaris R W H ltLO te GOUDA in bet HOTEL DJË ZALM aan de Markt aldaar pp PONDEjRDAO 31 OCTOBER I9I8 bg nzet ea op DONDERDAO 7 NOVEMBER d V bg afilag telkans jles Toormiddags ta elf uur van 1 Mmn flink Bouwmanswoning genaamd KRÖMZICET met bqbefoorende gebonwan stalling voor 45 ftnks vee en ongeveer 22 If A uitstekend WEI EN HOOILAND felegen onder Waddinxvean bij Goua lu den gnnstig bakenden polder Bloemendaal waarvan 19 50 H gelegen zgn 7 atakkan naait elkaar itan de Ooawe en aioh mtitrekken tot den Winterdijk en ongeveer 2 50 9 A gelegen eijn aan de andere zgde van den Winterdgk Alle in gebroik bg den Heer D P van Leeuwen hot geheel is geschikt voor tuinboaw n fabnakiterrain Het land wordt verkocht in 9 parcpelen en coinbinaties vry van huur dp boawmanswoning on arbeldersvfoniDg blgven in gebruik tot 1 Mei 1919 a Twee naast elkaar gelegen s ukken uitstekend WEI EN HOOILAND iq donzfalfden polder groot ODger r 3 31 HA Toor betzelfde doel geBqhikt Is perceel 1 i n gelegea ia da opmiddeUijke nabtjheid ctaarTao Verhpard tot 31 October 1920 san den heer T Zaïdam tegen t 328 8 jaaiB en 3 een Woning mjCt GETIMMERTEN gemerkt no 7 aan den Winterdqk te Gouda waar bi eenig tuinland verhnard tot SI Oktober 19 0 aaa da erven van Wgk te Gouda tegen 122 s aars en di arachter galagen best tuinland noh uitstrekkende tot aan de Gouwe verhanrd tot 31 October 1935 tegen f 12760 t jaars aan J Okkerse U Gouda eveneens gelagen in deosellden polder te samen groot ongeveer 50 VBn der Meulen s GILIAD l d mUdel o o deiK ekT a 3306 30 Aanvaarding en betaling op 16 De oember 1918 Met goedvinden van de verkoopers kan da koopar van perceel 1 voor Boover dit vrg van hnar 18 aanvaarden op 16 November 1918 vet kwelea wed e lj ea vooAianden en TM owo u Tuberculose ea Maaglijders De peroaelan iga dagalgks ta beziohtigea 8703 95 Nadere inlichtingen geeft genoemde Notans bg wien ook tevens op aanvrage no tie ago tj beko aji die door hei b k volkome J ee mj ro dea Alle kwalen die haar ooraaak m bet bloed riadea worden met loot luecei er door beilreden HAASTHEpttT Voor uitwendllfebr ea Ewereo seer a 1 f rij per leKli I 1 Voor a inrr§ g tot Chfniieh Madltok U te WATERQRAAi SHBER sUtiiKatVillllENS xich ie varvoegen by 4M8 is He ¥ Ik 1 Q 59 Verkni b bil AMTON OOOP fUaSVR ilT BaOON I EKatriMti Dnilhartl De UuniBte Heeft kort Ue puUijes nagegaan en zeker eeoige oonceettes geoaau Mi Minister van Blnnenlaudbohe Zaken ueeit haama w eenisfe medodeeltngwi Kcdaan o a ten aauait vaci degron uen op de Veluwe eo de ïwunenfokwrij lüdaar De K eriag a bezig hot viaag tuk te bestudeeren van de uitlireidintf aa viruobtbare groodea Lee wetaout wtrp oer z g kone onteigening Is in ikn maak De Mutiater eindigde met de verklaj og dat da motie S ap r overbodig w a Van de uajltalxo voorraden en de mo aeiUuyt werd met gekikt Na nog wal gerepücoer vöornamolijk luBfiohen d oonourreerende roode enrosi jocialitaten zijn aille moties verworpen De 3D AP had o 1 a da verklaring der Kegeering vetretand gedaan haar motie in te eUceu Blijkba r waa di dchter te veel verl A De ÖD P kreeg t en verwOTpCB motie de btDAP heelt jt zioh nu ook een beaored Zoo wU het de hedQodaa K8 he pieetuigMleioock aae 1 De repli 4en vaomamelijk van da BD A p ea 3DF govoa on nu de zaait beslist is weinig stol tot Mbetraofatiog meer De hew Sannea haeft don heer tt ijnJuwip fog eena dmc tig in het zon netje gezet en de ahroii heer Kru t kroeg menigan veeg uU de pan De heer ffljtkkoop natuurlijk ïel er tegen in he regende pirotesteii verwijten en wtn derzijdBahe besfdiuldigingea van demagogie Kortom het was alaoi een faaadelaai een jOBger ooncurreut verwed in hetaell de artikel te baodeleo ais hij do gevaa tigde en gerenonieerde ea omgedceerdl Hulde ten slotte aan den hear 1 eenstra die vaa het woord alaag ook omdat zijq bestrIjdeT de beer Sobaper ziek was alsof hU met den heer Schaper wÜdea rekenen om hem te overtuigen maar ook omdat bet z i tijd werd dat deze dobauen afUepen Kamer en volk hebben nu tot Woeosdag aa den Ujd om over de reeuItatecL na te peinzen j Alvorens d £ nterpellalie SGfaaper Voena dag werd voortgeaet legde de Min r preetident een r recrloffsverklikriiig af ln zake de mlUtalre verheven e wij be1 kend mogen veronderUeÜeu Naar aanleiding van deze verklaring wenaidite de Voorzitter de intwpeUaüe Troelstra en Hruyt ter zake van het ml litair beiteld uit te steilein De heerTroeJ Mra kon zloh daarbij neerleggen mits dan dadelijk comité coraAl word gebou den Daartegen had de Wijukoop groep na j tuurlijk beswaar omdat zij alles In heti openbaar WenMhte te behandelen Aan gesien In comüeé generaal eerst moet be slist worden of er gehebne zittnog zaj worden gehouden moeat men de deuren Bhilten De heer flohAper aohUe bet bedenk k dat sommige leden zloh niet meer ver plicht achten de geJieimhoudJug te bewaren De heer tfijnkoop zegde toe dat hij i en zijn vrienden de gebaUne ziLttiog it i zullen bijwonen uit protest Aangezien de geh dme zitting door tien leden erdge vreagd wetfden de deuren gïaloten Na een half uurtje werd de vergjaderii p her t opend en deeJde de Voorzitter mede dat de Kamer besloten had geen OMultó ge i neraail te houden Titans steOde de beer Troelfftra voor voor Donderdag zijn In terpeUatie san de orde te etellen ongeacht of de iDterpeUaae Sofaaper ie afgeloope Dit voorstel werd met 60 tegen 32 atensoen verworpen Daarna werd het t voorstel van des Voorzitter aangenomen om de Interpellatlea tot eui nader tebe en dag vaat te steUïn met 48 tegen 32 taoanen DE oohlog Om den Keizer Ovar da radaaknaaan dia gmntiBar wonton Rumoar In dan Rijkadaa DHitooiilatidaitOaataii rijk Da rada tat alkan prija TaganslaiMl dar Duitaohara ap hat WaaWrant Vardarlnoan dar Itaiianaa 0N8 Of ranaoHT in de toekwout aal r 14 Dultscbland geen andere macht i a al het Duitsche volk dat zijn pohtiak gesac door d volkanrertegenwoonkging n de daarop aUninende regeeiing zal uAoafenen Wat daardoor nog noodlg 1 aal esdUedon l n bet btJKoader moet het lagaé met i jiiL chafa 4uad nlg inhet damoeratiacb gejieel werdeq opgenomen dat over a n rol ala dlananda faator geea tw fel mear kan Iteetaao Hat la voor ons da vraag of Wttam aidi ladihiot x6 T l i t ala dit tatad wsU doaa g Umven Want de aJgenuuditfda Lod bcw hettf 1 dea Rmcadec d r dasn nog az ed en dat aeimie men nlat enr D Ineenatorfeldg kon voonuen werdea mti h t TCÜc had ttjdlg ugeUebt moet tt wonlen Daarentegen beeCt de mimstar van OorWit verklaard dat dq ooirbw Jun worden mort geaet Hij toont akbu de tw a Janusge achten onzer nieuwe regeering In onae foinnenlandeehe politiek la niets veranderd Ta Hallo weni eeif partlj eBoot mt de oorlot ige hacMosM ontslagen maar spoedig opnieuw gearraM teeni De Iheilloose invloed van d i kelaer moet werden opgege ven Interru vtie b de rMÜewil aoeialw ten Afdaoikent De epMéter wenl tot de or j de geroepen In dexeLfda aittjng was e n ruMeeiig too neeltje na de wdevoering van dr Solf b 1 op diens Uitlatingen betreffende da vijjui4 vim Polen gebracht door het Duitscbe Ie ger We oiteeren Duitache bladen De Pool Korfanty nep boven bet stormt achtig bravo roep uit Geroofd en geplunderd hebben jollial Aanatonds steekt er een stotm van verontwaardiging op Dr Wemar Gieaaen schreeuwt Korfanty toe JU sohofitl Aigevaanbgde Lesdnaky vliegj op Wemer toe en pas aan versobeidene af gavaardigdan kan bet gelukken de twe mannen van elkander te traldume IMdeil worden tot de orde guoepen De bewaginff bondt gerulmen tijd aan Vooral het eereta ineklant toont aan dat het wantrouwen ven Wiletm ecnigMi igMnn heeft De Voariaobe Zcttunv aehrttft de laatate nota vaa WUson ia niet alleen een voorult i gang van het diplomatieke onderhoud maar tevens een vooruitgang m de onderhandeliiH gen WU bopeo dat de voorwaarden voor den wapcButilatand soo sullen zl n dat Duitschland ze kan aannemen De regeenug dJe van het Duitacbe volk de opdracht heeft d BEen oorlog eoo spoedig mogelbk te doen eindigen zal in haar tegemoetkomende beid stelbg tqt de grene van het mogelijke gaan Dttt er van Bntente Ude wel d eIUk rekening gehouden wordt met een spoedig komenden wapenstüstand biykt uit het feit dat kolonel Houae Wilson s peraooniyko vertegenwoordiging en adnunuU Benaon leider der krjjgwverrichtaiwen ter zo te Panfa zijn aangakomen en de Vereenigde Staten sullen verte genwoordigea bij het OTerwe gen van Oultsehlaad a ptan nopene een wapenatUatand iv vredesonderhandelingen Wat Eng aand batr Maaaingbam achrüft in de Nation bet is meer dan een toevallige samenloop van omatauHghedan dat de Tunes een reeks gemaitigde gedaoh ten uit redevoei igen van d n eerate minie ter in treffends oreraenatwoming met die De laaMe nota van WiUon heeft de oogen van het Düitniie volk oinlauw naar den keixer gericQit Wie had twee maamltn geladen nog kun uen droomen dat een Doltscli blad alcl thans aoo bout tot den Sceuer wenden sou als de Praafcfurter gisteren d teerden het de d Omm logt het bUn opnlsuw naar aa nlaktln r van het feit dat men 4iot brave DuMache volk voor een leer gevaarlUk goseladiaii heeft gehouden dat de weretd bedreigt dat het voor de hand ligt aan den Ketaer t dei en H i heeft het aekM goed gemeend en ijn jeor reli timm natuur etaat daar alleen reeds borg voor H J heeft etelUg niet op den grooben oorlog aangeatounJ waann mm ten lotta meer gleden dan gaan is Doch dit alles verandert er Hi s aan dat hij lieh door hetgeen h l in de 30 jaren stjaer rogeermg geavreken en gedaan heeft tot het symbool van het oude regiem heeft gemaakt e n het moet goaegd dat de stem ming ia het jDaltsche volk tej geaoverden kelaer niet zoolst als hlJ wel gelooft Breedekrüigeq laten er geen twUfel over bestaan dat zl dankbaar zouden aijn geveeat als hü b J de radicale hervonmlnff der binnenlaodsche en buitenlaodsohe i Uttek die ia ingeleidi daaruit persoonlpe konsekwenüee had gebrakken v6iT alles ter wille van zioh self Het blad kendltt met dsae ngelen gro u te gebeurteniaesn aan die sla wtj oW niet venflseen vandaag zullen plaata hebben De hinnenlandeohe politiek neemt thans de openbare ofanerkzaamheid dermate in beslag dat zelfs de belangstelling voor W Uen a nota daarvoor op het oogenblik op den acfatengnmd treecK Men neemt aan dat de benadslaghig op vsndasg In den RUkadag omtrent de overdracht van de kommandomacht van skeixers handen u 1 1 aan het rijks bestuur een verheWenng van den toestand zal meebrengen die de internationale at moepheer van wantrouwen waarachijnliik ter lilde zal stellen Giateren ia onder voorzHteiachap van den ketter een kroonraad gcAwoden W j hebben naar aan Këng van Wilaon e hola geweeen op de nauwe samenhang diO er bestaat tusachen d kaneen op een ipoe digen waipeaatilatand en é eo kielizer QJateren zijoi vóór de voltallige zitting In den Rijksdag de partyen bUeen gekomen om over WJkson s nota te beraadslagen De Nonklieatache AU t Ztig schrift Dmtsohland vepwacht thana de mededeebng onder welkie Toorwaardeii de vtjand een wapenablatand wil sluiten n of hU bereiid ia vredesooderiiandeUngen aan te knocpen op gronidalag van het nrogram van Wil son Het moet het atreven s jn van aHe volkeren om te aorgen dat aan den noorddadigen oorlog zoo spoedig mogelijk een einde komt om dan bet overige in den gieeet a ereobtighekl te regelen aooala Wilson dat beeft eëlacht Ami beaprekiog over bianaolandsohe aangelegenheden aal Doitsehland sioh niet baboeven ta onttrekken wanneer Wilson be raid ia ook tan opzichte van dat vraagstuk één van izljn voornaamste beginselen dat van het zelfbeachdddngsrecfat der volkeren Ie waarborgen En de VorwÜrts egt Wilson reiviet zich wanneer hU denkt dat de vroegwe macbtb Ciberi In Dtutsch buid ooH weer een gezaghebbende rol kun looh moeten alle meoschein die adhtor jorrière zltton bang Voor u aiJHiails kleine £ utl ren voor tien boenmn Hoe bent u zulk een gioed menaoben 1 kenner geworden op uw jieutfifBea lee 1 tUd y Hij legde de handen over etkaar en zijn wat zwaarmoedige donkere oogen v oltfdeQ met vemiklclDg awt levend epsl darer Blanke blanke vMgers Aob basta mijnheer Delfwt dat Is e n laas geeohidlenls Dan zou Ik u van mlja eu moeten vertellen vaa mijn dterbato famUio mijn gouvertiantes onderwij em s 3n dat Vetitvaal zou u idbsschien in bet haal niet beVaJIeo Dat kan ll n wel zeg o Mijn ouder bebbea aloh welnlis om iilj beklommerd eo evenmin d lieden die mij hebben opgevoed Uijn moeder wassen aanzienlijke dame en bad ia he g Itoel geen ÜJd voor mij klein meisqe Vtaar mijn vader waa een ecbt Kusulsoh a nbtwMar die vltbuMerde t en sij on Ji ne koeren een dienst hid bewezen aan geaodoi worden Het was afschuwelijk hoe de dtlrïu man met de é la rijderor ei om mij heen dwarrelde Uijn vader liet mij Qod Weet boevee obajnpame diin ken opdat ik iiiet helder meerkn den üaa en ja zou zegig n Maar Ik laohto slechta voorUiirend En ta n de oude ma mij baar begon te pnjzan irok ik mijn pnJk aif ea laohle hem uit Daairop sQodan laijn ouders mij e o Jiar tang nuar e n eeozaam landgoed Toen ik wi thuis kwam was mijn broer er ook aed rt naendoQ van dooir gegaan en malste pto p ganda onder het volk voor de ivrijhed HiJ schreef mij la t geheim briaveo eo irachlce mij voor de Jteiilgo iiak te in nen Eens ontbood hij mij bij nch Eo toen mijn oudere ergens op de thee waren reedlik heimelijk naar mtJQ broer Ik zA biun dat f voor de heilige zaak nleL was te vloen als die zooveel moiffifrheid ea kedijke vrouwen verlaagde Mijn broe tor ïond mij tamelijk onzaoht woöt weg ea noeeide mij oen gana Ew paarwekoii lator groette blJ mij niet op straat an Ik boa r van overjilgd dat hjj met de jTootafe zlelekalmte ons hula In de lucht zou hebben latoo dprlngien Indien het revolulitxinaJire eomtte dit verlaagde Spoelig daarop atlart mijn vader van aohrlk dat men mijn broer gevangen bad eno men en als ze r verdacht niar Siberië haj gezonden Ik blee alleen met mijn moeder dlo euo zeer mooie vrouw wa en van wie men niet wilde gelooven dat zLJ een volwaoaeit dodhter bad Zij wa tevreden toen Ik mij twee jaar na den dood mijns vaders verloofde Vearifon dagen voor de bruiloft vond fc bij het ontwaken een brtet van mijn moeder wairln zij mij veraoebt haar te vergevwu Mijn v ri o da 1 opgövat en DO Moort deiypeschÜcten en kvoop voor zlja meorde ren In mijn broar zijn aoon vouj hl ijn meeet wl ttar a vijaul Na Teel strijJ kroeg ik mijn zin naar het g mn iUm Ce mogen gaan en daar werd In nil dè eèrete Wem gelegd om critlek op mijn ouders uit ts oelenen Aie rerzet te g D de vrouweNjkiiekl mijner moeder ieecUe Ik mij als een vogatfrareefarlkster aa kmipte mij o luuur kort Het wa heel belanbelijk Maar door dene uHeniJke be Iftobelijkhedea beproeven wij In Rueiand het allereerst ooae zeIfMin gheid könbaar te maken Mijn ouders zag ik dt atijds nootl Toen Ik mijn eerste balkleed poste Mg Kijo noedar voor bet eeret düt Ik een Iwffl droeg Toon zlJ mijn koit knlp haar iMg kreeg Ik een oorveeg Men e r B r Icwiinon natuurlijk van alle kanten Moedv rw tMen op die mij bij ziob wflUen nemen Maar nj had Ik genoeg van de familie En zoo reta Lk sedert drie Jaren rood bekijk de wereld en blijf daar waet lk mensohen vltd die mij bevailon U win sohlllorM worden Hij vrofog haar dit omdat hij den draad van hst verhaal vreoSde te verllezai 7ij 90 Kien hem fU onwezenlijk en bijnn rni begrijpelijks Een fatsoenlijk jong meltjp dat m de wereJd ronddwaalile als een zi geunerln Diat bracht bem in vorwarnn Fn hel klonk bijna valerlljk lo nhij sU Op den duur U dat tooh oniioudbaar n et waar U moet toch ergeai em tehuia hebben een famHtekrlng vindett Hij dadbi aaa de Ma s n tra va HIJ wUd haar bl lijn lonlle l tiwduee rei Zij inoobt niet me r o l bernKl sfau moobt niet me r In omrtan iiguden to ikan as wairln zij helen waa H rte pcraituuT zou haar peg genoej and re pCftsen kunnen spelen In de naMUnactiool de onTebeodnaït H van jongelirf Zij was mooi njlt Hojloht koe het gebeuren dM iemand laar et liOMd op hol brach Vn h taeniirl 9 ni t lat 7tj glimlaoite idvjl hlJ roo adfr lijk t V en dit h ar glimiao rct BCSinlKfl en wereWwiJ wee Au tij woorden HJ zocht bur op Den eersten keer toet den boogwi bo l U de hand en In gekleide ai Ucbl band sehoonfv ang ttf u op bedacht den voor enn o mte bezoek gapaaten tijd nM te Twroetwijden ZiJ nuD gfcitt Botlüe van sljn plMlttg doen NoodIfKba hem ok toe dttwljlii te pruik En op eewte bal oqleren die mijn radar viteofael had een bartatechtriUke UaUs voor haa komeo als bij lu bad eo mrniM b tt mmmmmmm van WOaon openèaar maakt Aldus i d hoop op bet apoedig intra dan van eft redeiyiceit vrede ofeefaoon ia Uaf brandt geenasine gedoofd Zelfs ben lk dat oaie voorwaarden T a ten vorm hebben aanganomem en dat se niet onredeTök stfnDa vrede is in aller beUn ea de Dukaelwn jagen dien nu ze de overwinning eans voor al hebben affeeachrevan mat d al de mefahodlache haidneUdg MÉI m waaxtnee ea oorlog ftmwL In Frankr ia men ook dnik baalg met dtt ottderweip In de waodelgwigea dar Franecbe Kamer veiluklt dat r een talegranvwJMeltng tuasdum Clemeneean en l och over da Jongste gebwMenieaan heeft plaats gettad Foch beeft i bc kieel de mogeltlWield goedgekeunl alle bevochten vuordeelen by een wapenstlIetHid t veraskeren voor aoover de vljaBd daarbo eeriQk en zonder ultvhicjiten bereid ia De Petit Pariaen z de militaire i maritieme raadeleden der gealUoerdan met inbegrip van dia van Amerika s y n het eni ffewordan over de waarborgen die ourerm drijjk nMMrten won den vericregwi opdaA volgena WRatHi e aigen woorden elke besnrattlng van bet trtjgabedrilf door DultseUaAd nmogeiyk Het is daarem dukMtft d t de tydau lljke besetting van veratwrkee steden gebieden en havena alemede het a itev r ia vta bepaald o orl ogremiterlaal oinr wogen zijn Efan wapenatibrtand la voor de entente aannemelijk Indien blJ ons praetei deeelfde r iiu t ten vtmebaft de everwinning waar w l niar bee tnakkan es waarran wU voortaan adur atln Ir s n oHaonderidflen miluttri k Zoo heaffe de Duttsch eonaeiwallOTa greep van den R kadag dan rükriawMlkr M daaer de volgende metie owerbandigd De vandaag bekend gemaakte nota tm president Wilson elaeht envoerwaaiMUke eapitttlatie onttroonmg van den kelear bslag van onae aanvoerders an oneetltaeW onderwerping onder een vrede daer geweltL Duitachland moet eerat e n teaa d ea weerloos gemaakt ve r rp i gena Temietl rd warden De aannenlng van diae voerwaarden zou voor da volgauto teataiiibHii ieéa rea Dultacher tot eau toagtawi va etaat kundige rechtelooaheid en oeconosniaabe alavent öoemcn Zuid n Waa Dvltaeblaad wonden r ebt ti eks bedreigd De Dulteabe bodem aUca Jwerve elke weikplaaila aooden aan v aadlge wilMraur onie vroufwan en kinderan aan daden van garweld vu deer haat opfanroBten bubaaiMbe beidHLprJMgegmen 9 Wülan bet DoHadie volk en het leger nM eolang onze traapea ep vijandelijken grond etaanT Ben vette dat tiA onder daaiAoe g dweng K te alja aaa smadaliPu voorwaarden ondMwarpt doet WW de toflbnnet veer geld van eer an kracht afstand De Dultodie eer oabladt dat de re eerinc soo aaderaMUag af wust De veiligheid dee r jka gebiedt dat ie het DnitKhe volk tot dea laatatm atrüd oproept Leger en volk willen niet op bevel onzer vijanden de trouw aan dan keizer koning bi en Nog leven In beide de wil en de kracht om een vijand dia ouvoorwaardelijke ondemeaviMT vevUi t tefe het vUeis at het hoofd te bladen Het bind der oonawTatlena de Kraw zeitung eohrijft In het kamp dar coMarr tiama te nur één antiwoord op ta triide tot den lut efn adrantocfat De nwnankle maar ook bet bestaan van een ieganiyk by stt koot of laag laatet etaat op bet pal Hei groote doel der landeveniKUging moet 1len vereenigen n de twieespalt vardriegan die ons blnnenlandsche front benadeajt De Tfrnwnnltnnir vennolgt wfj venrnek tM daA de regeering ala em natnurittk c haar nietende pUcbt de lakUng op aleh neemt en het volk met geeatdrift besMt Dat aal onder deze amafenrtigheitoa ean bede toer ilfn De correapondflot van de Vo a Ztg te Boedapest verneemt dat feiten van mlU tairen aard en de ematige oi uMm poeiïu e i tandje ati hIJ een dag vooe ij H H gain zonder baar t b aOe 1 U 4iet v roitBndié e aou IJa letde pzèkeroD dag dat u in aiji Hij keek baar btjua vareobrlat ana Wlat zIJ wat SU Ue 11 e be b ra Kttfide oofiuetferle of ongeUhf Ukeea idT Maar lj kesk h m onbevangen Ib é jigen iD dien gülmlicbt de inejadheo l eu is d e fe n hl kd rpal n i o n Eb ilj vo A feoa aatvrooii voelde da b luen HlF Aits Meriier Aa aljn 0pVord4 be ivklen Mtaed Maar legvütkertijd ward hy er web V u i VA hoe lUn gevoel voor dtt Taein Ifl itgaewUkge aofaeps i dlap r wari hen tcelTa maaj één w g opaotl ZIJ sprak over baar aoilU rai 711 nurikite ord rln n De pre wur beil haar nai r wlen A n nwAtRt die na r da I moonntelliiig W iide Hot wae bijna en volmaakt w r i W t lij e rf nderwljs wae bqifonnnn v rani nie gaandeWe Ü hiar tot een ariwtïf acèeppao Zij sprak er over eeo hec u hetai toet een klt4ae wnaing er blJ Haar u kunt Mb oM soo eiaüii wonen r ThooiM Delftti kaA baar bijne o taii VaarMn n tl Bike vorklaring ou alj n beleeAtfB kunnfwi opnemen Z bBgraap hett ouk in het eheel neet Ik ben ttMfc niet bug I We e l nlj Mi doen Vervelg lk t velgaod TtfiadeyeiiiMnr