Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1918

Nó 138 i0 57e Jaargang De laatste df en was tiiekend geworden dat Duitscfalaikd op do nota va Wlleon een antmnoonl zenden zou Wat dat kon bevai ten begreep ei renlvk niemand en men wem er han r vooo dat die veelheid vaa antwoordt schade aan de goede saak aou kunnen doen Vanzelf ntoeet men In de viifMideI k ta den nu op dit nitivraotö iwadtten en guteren wend dan ook uit Londen eseind dat Ie Entente haar voorwaazKkra vowr een wapenstilstand met bt kmad zal imaken voondKt Duitsobdawl op WuleonV laatste noU had geantwoetd GMerairond ia dit Duitecbe utNVWvQ uit Berlin geMind De Duitsche Bot van antwoonl luidt ale volgti De DtOtaebe regeeiing heeft kennis genomen van het antwo wd ran den President der Vereenigde Staten De President kent de diepingrypende verandenngen welke in t Doiteehe ctfUtitntl Uieele leven plaats rooiden en nog plaats Tinden De rredesonderiuuuleUngen wwden door een volksregeering geroerd in wier handen de beeUssende gexagsbevoagdheid feiteldk en volgens de gnmdvet bemst Ook het mi litair gesag is aan haar ondergeschikt De Duitsche regeenng ziet thans de voorstellen tot m wapenstilstand tegemoet die den vrede der rechtraardigheid cal inleiden zooaU de President die in n ver klanngcn heeft gekenschetst Weg Dr 90LF Staatssecretaris van Bnitenl Zaken Zooals men leesrt legt het anifrwwrd notf eene den nadr op het feit van veramde nog van het reeeerdngsByateem due door de verldarmven in de Zatendag gehouden B ksdagxLttmK saig meer k tot klaai4teid geJoomen omdaifc daarm dmde k werd dait het miHtmre gesafir aan de regeennc onder geschikt ua gemiden Uvt FMJo voTdt na bericht dat kt ouél House m antwwwd op en h m gestelde vraag heeft veridaand dat er b de algemeene beraadslaging der geallieerden aNeen sprak zal zQn van oorlog en niet van vrede en het Petit Jouraal dnngt er op aian dat er alechfte over vrede gespucJcen zal woiden wanneer Duiitachland de voorwaanden van den wapenstüötand aanvaaid en uutgevoerd illli llllPIll llllMIhl 78 Het mi9i zag ploÊuHtsig haar vriend tegenover zteh toen zij drentelend den hoek omsloeg vaa een gnmien met klimop begroeiden nmur Keith was vurig en hartstoohtelljk ala een ilongen naar haar toegesneld lone jufh euw Uaroh ri£ p hij vergeef mij dat Ik a zoo noem Maar als een man iemand zijn leven te dan ken heeft dan houdt hij er geen pUohtpleglngeo op na Vertel mij van u zelt Weet ge wei dat ge er Ueek en üék uitziet Ik vrees dat wal ge voor mij heb gieleden te veel voor u Isgeweeat Hli greep ha6r hand en hield die stevig In 4jn belde gekneM en keek baar ondertueabhen aan zonale een veroordeel de het een engel der genade z hi kunnen doen die pk iseUi voor hem aModkalde met een boodtaoiia i van liefde oho uit een fli4er wereld J ank n zei ïono opgewekt terwijl j baar hand temgtrok en oor all kerii maar la a uk van haar hal houdMbort tide wut lij Ud CUebc hoipm nat bet kokw Ik lm t i mm ifflt m imfiiiiisiEtii AUxllaf GODDA a OMITKBKBN LEZINQ o R o h Érokeiiiiiith W tft 1790 Dt gwann in dan Vnda an da mlddaltft om za af ta wandan tp DINSDAa St OCTOBER nil I Grondt uH hi 8N OiRiuRl OnUiivM BMrit Toor Ut ladan t 0 50 KuRea rMllxv bi dan bodluaihl J DE VEN a ▼ oadi MB dm ul Aanbesteding De Koninklijke Pypen enAardcwerkfiibriek P OOEDEWAAOENA ZOON t Qouds lal op Vrydae8 Nov 1918 dm Toorm lO i uuria H t Schaikbord aldaar trachten aan to bestedan Het bouarttn van een Fabriekagebouw BMtak an tmkemog k f 7 50 per tal welke k t b Veder worden ingenomen bj 3785 t8 P D STUURMAN Bouwkundige Waddinxreen torif N F Cinblar vm Noaton te GOUDA aal op DiNSDAO 28 OCTOBER IBI8 dee avoodi 7 uur m het geboaw der i K LeetTereeniKing a d WeatbaTan aldaar publiek verkoopen de rol Y genda te üonda gelegen Onroerende Goederen an wel No 1 Een aangenaam WOONHUIS en ERF a d Bleekeniingal 74 Niet verhnnrd No a Een goed onderbonden Woonhuis met AFZONDERLIJKE BOVENWONING en ERF a d Flaweelenimgel 9 an 10 Per maand verhuurd Toor f 30 No 3 Een dito WOONHUIS en ERF aan de öonwe 218 vooruan Tan gai aleotnoiteH waterleiding en welpomp bevattende beneden 8 kamen keuken kantoor en grooten kelder en boven 3 kamen en lolder Noi 4 8 VIJf Woonhuizen en Erven a d Boelekade 132 184 158 188 140 Par week verhuurd re p voor f 2 26 3 21 f 218 f 216 en f 2 31 No 9 en 10 Twee Wemriuilien en Erven a d Stoobteeg 18 20 ep23 Per waak ▼ rhanrd no 18 voor 2 ai aoe M aa 22 voor f 612 No U Een WOONHUIS en ERF a d Nieuwahaven 169 Per week verhuurd voor f 226 Noi 13 en 13 Twee Woonhuizen en Erven a d Boschweg 1 en 6 Niet verhuurd Te becichtigen de laatita 3 kerkdagen voor eu op den verkoopdag van lO lB en 3 4 nni wat fua 3 aangaat op vertoon van toegangtoe i tè verkrggea tea kantore van g aecden nolani Te aanvaarden pero 3 op 15 Ja aaati a of looveal vifleget all met flarkooper wordt overeengekomen an W avenge pemeelen op den betaaldag jar kooppenningen 28 November a Verdere inlichtingen geeft genoemde Notarii b wien van 21 October ji notitita te verkregen ign 3602 83 ANTON COOPS DROGIST WIJDStRAAT 29 3 02 10 Fomminttaliletteii Mevrouw BERGMAN VEHLOSiaJNOlOE Spraekaar la 4 aar nJeaoaaiaTwuiT 4i cD i aa vm BU lülM M Na M T U Bloscot p OOtlOA VOORUIT rmt Allrastli Pngnmini ntt dut wtik MIt hti HdtfdniiMiinr l £rWLLDE ROOS tow glQBUWlttM BaltwmwtM inwuil niipil iii 4nm M w fl HlilieW I ftmHnHt Hnmit MnweWe i ASTA Nlgl BM I E fllia praeMml jmtf m w ipil Aiti illiliM lg f rel nii Zl iuii ln Wuida OVIRIIL EHORM SUCGEa vniT Ma rBAearvof BunoaiAMiiA Tllly mamt ti ouw n Dol Soimieli 3783 KIwIloMIa CHARLKS WAIINKR 50 Electroteehnisch Bnrean Tnrion yinanliclil eftMliiislallafa j f w turion LANGE TIENDEWEG 24 Telef 326 S A S VAN DAMTZIO MIIIIKT 4a 80 3806 IIUIMB KKUm n yaMMA a Pirma B DB JONa StsHeerden BeMaanaktre V rkal lni B Tel 47 Qouwe 91 I Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws CURATORIUM Haari Polak Lid B rft0 Kitaer 8 Poetmas Schoolopiieaw P J Raaymakan Oud Seeretarii Gfloer l der Ri kiTenek ia lb i t W N Wlatanhovaa Qep Lult Kol O 1 L Ameriioort S4criiarit Mr A W JaeomettI Ood Ad ocMtiaNéd ladil H J Calkoea Baiuntn LM a d State Bw m Mtw T a Bd m 8 hoolop iuar J a rrlta Chid R ld at Tanala KeisarigMeht 153 Amaterdam jLeliedraeht 30 Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oadet leldiM n e beklad l rkraoktaB ader wie Jok Boamaa Directeur eeaer Hudeliichool Mr Dr i BI lUa Directe eeaer TachtKhool Jhr Jaa Paith Jounulilt Dr A A Pokk r prWMt doceat Uoiaereltelt Dr A J M Iar aa leemar H a B P H Tia Qi tel leereer Haadelnchool Prol W C d Onitl HnoflMreer U Wertilelt Utrecl t Or A HalbenUdt oud leereer GjrngailuQi Dr J M HootvUat pri ael doceat Uni nitelt Dr C Hvimaa accoiiauu eadere maaae e uaii 20 leereer H B 8 7 Mn I de Reckteo T iodenl en 6 accouataau 3 artiea aoa wordea dtwr aae gewgealaeerd aM r daa 400 Liirlft ll ke enniiee a o m i DEENBCH NOORSCH RUSSISCH MALEiaCH LATUN OBIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKVNDB ELECTRO TECHN TEKKENEN BOUWKUNDE ALQ ONTWIKK LOGICA BHETOBIOA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINiaTRATtB EBDRUPtRECLAMB ETALAOE ORGANISATIE BEURSTECHNtEK STENOGRAFIE CHOON9CH RIJVEN NEOERLANDSCH FRAN8CH DUIT8CH ENGBLaCH 1TAUAAN8CH SPAANSCH ZWEEDSCH STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN8TATBNORDE MUZIEKGE8CH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VBRBETERINO VLUG EN GOED REKENEN FRÖBELEN 8LUD Optaidlat par brtal vaar aBe nm ae voor all auMtea a k nM Ma voerALLE actea UO aa M O ALLB praeUlkdiplaaui i Staataanaa Notariaat Mr la 4e Reehtea aaaieaat AdailBl tratl Aetaarli AMOaaUatt Oadaf wilier oawkaadlB OaiUht r a tMk aaar Oaatditar Watantaat Ba drütalaldar BMratari Ra acUar aa aaa TS ISO Cureuaaen voor baginner eenlgszln gevorderdea neergevor dandeo en vergevorderden Aangeoame methode Penoonll k contact tueachen docent en curaiat Uitatekande correctie colle itief en iodividiMel BiHIjke conditl8n mlnver egenden kunnen van one Studlefonda profiteereD Ooada fe Itatea wie werkt aUuigt Advteaan inxake Baroepekeuxe Teer oiian mUdüMigm vragt m ieeUMi l t ptgtna i MHH dé Mttrt anf gratii lndmn Mim veriMwtt nek luariovr M mett Bericlif Veev ervoêr Met de Rnadennarkt te Goricbem op VRIJDAG 1 NOVEMBER a a 1 de VEETRANSPORT U Kap Oomi avondr nit OHOEWATER vertrekken ora 10 uur ajtQOIIDA om 12 uur bios a Tenig nit eORMIHEM om I uur s middags precies Cdtl ote voor 43 alléén slaande Blinden Met taeetemming van de Edetaohtbare Heeren Bnrgemeeiter en Wethin den der Oemeente Oends isl op MaiMlag 21 Oliabsr en volgende dagen een Colleote worden gehouden tea bate aa het TEHUIS VOOK ALLEENSTAANDE BLINDEN ven alle gesindten uit Nederland geVeetigd te Wolfheian Bovengenoemde Collecte wordt ten zeerste aanbevolen m t het oog op de dure levensmiddelen Uit Qoad zgn er twee blinden opgenomen Beschermbeer Z K H Prins Hendrik der Nederlanden RAAD VAN TOEZICHT 3809 50 HET BESTD0R FLUADE Cacaoppaepapaaf met vaedingazouten varkrUifcur bil 3803 13 P WEUER Apotheker atarla N Ft CAMWGII VA N0OTEN te GOUDA eal op MAANDAG tl NOVEMBER 1918 dee avond 7 uur m Hotel De Zalnt aan de Markt aldaar publiek werkeopeni da navolgende alle te douda gelegen en goed onderhouden Vulcaiiiseereii iiiirotriinil lliKiltrBi No 1 en 2 i ven IweriEEIEIINIZEilnEnM Rjwiellianile aas de Turfmarkt 107 en 111 elk verhuurd voor f350 per jaar en wel 107 tot 31 October aa en 111 tot 30 April mo No 8 Een HEERENHUIS en Erf ijij UUE TIEIiOEVEt l Ti ü aan de Waohtelitraat 62 Verhuurd voor f 280 pet jaar tot 30 Apnl a s No 4 t m 6 Drie Woonhuizen en Erven OragisteriMjlMIKT B MMNMAROT S MaaifltableMan Laix ptabl Heii I VerkrUk kil S H VAN LOON 10 v k woLPF a Ml aan het Moordreohltohe Verlaat 1 3 en 6 Per week verhuurd 1 en 3 elk voor f 185 en 5 voor f 1 80 Noi 7 t m 9 Drie Woonhuizen metErven TUINEN en SCHUREN aan de Heerenitraat 11 13 en 15 Per week verhuurd 11 voor f 2 40 13 voor f2 36 en 15 voor f 3 No 10 Een WOONHUIS eit Erf Haasfrecht Abonnementen en advertentlCn voor de GOÜDSOHE COURANT en de HAASXBECHTSOHE OOURANT worden te Haaetreobt aangonomeii door onzen Agent J SCHEER e HAASTRECHT aan do Prin Hendrikstraat 67 Perweek verhuurd voor f 2 50 No n eu 12 8801 80 Twee Woonhuizen en Erven aan de Cornell Ketelstraat 3 en 6 Per week verhuurd elk voor f 2 60 Te bezichtigen de laatste drie mrkdageo voor en op den verkoopdag van 10 12 en 3 4 uur wat perc 1 2 en 3 aangaat op vertoon van toegangsbewg t verkregen ten kantore van gezegden Notaru IncHorr nnon ukkelt met m tcchtea itD l eo ea oosalTif bltMd lut d Q een 9 2016 U kl lfi pil U helfwa Luearpillra ▼ b Apotheker raiveno hti blotd ▼ mijderca ille onre toffen en beTorderea een foaden atoel Allmn echt in ealotea dooijee met bendteek aln Firma A M Boom Pnji par dooija U m 50 et Verkrljibaw is da maarte Apothakaft an DroilitwmkaU toGoudabij ANTON COOW Te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen 12 December as Verdere inlichtingen geeft geaegde Notati bg wien van 4 NovoMber of Notitiën te verkrggen lyn m 1 C SIBBES GOUDERAK AdverteflHCn en abonnemente op dit blad worden aangenomc door L VLEGGEERT Goudera Hoogstraat 7 Gouda 3807 Telefoon 423 30 Jaeger Ondergoederen BOSKOOP AdvertentlCn en abonnemeiriai op dit blad I worden aangeo door P AaWELLER Zydeweg7 i WOL HAtFWOL an KATOEN VOOB HEEREN DAMES an KINDEREN BILLMKK PIIMZKM Adverteert in dit Bied Maandag 28 October lill8 GOIIMHE COIIRMT 3 Tie u ws oaa ca v exteanLti©TDl© a voor a o u d SL © xt Oaaastxwlceaa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELUKS INGEZONDEN HEDEIHtEUNOBNl Op d voorpa 60 hooffer 1 4 rscel ƒ elke n el meer 04a ABOKNBMENTSPRIJSi per kwartaal ƒ 2 per wMk 16 ceat met Zoadafsblad per kvartul ƒ 2 90 per wede 22 at overal waar de bnoixinat per loeper sescluedt Fram per part per kwarh f 2 60 met Zandagsblad ƒ 3 O Gewone odverttntiSn en bicesondan mededeeUaien blt oootraot tot seai ceerdea prtja Gnwte letters en randen wolden berekend naar plaatsralwta AdvertentlSn kunnen worden la soaden door toaealwakonet van loliede BeekkMdelaren Advertentlebureaux en oaM Ageoten AboODMieateal worden dageljjloi aanceagmen aan ons Bureau HABKT SI OOVOA bD OW agratm dan boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPBUS Vit Gouda en omatrekan behoorende tot den bezoi kriag 1i nt f lOe elk reaal meer f 020 Van bulten Gouda en dan bsaorgkrinc 1 e regels ƒ 1 30 elke reiel meer ƒ 0 20 Advertentibi van inibUeke veimaJeslilk hadta 12 eent per reëel Redactie t Telef Intero 545 Admïoittradfli T M Intero Sa Bufeant MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Het Duitsoiio ntwoonl Voor de bealiuingi oorlog of vrede Do nieuwe koers diÈingt Luden dorff ontslag te nemen Groote geveohteaotie aan de fronton Een weekrekening ONS OVSaiZICHT heeft De mUitaira TOorvraanden sniUen wer hand j n TocBrt het blad er aaa toe Maar er zfjn nog andere meenut rpn m Frankrijk wowcd als in EnigvIaiKl In elk geval wordt aan de voorwaardep ge Pruisen woixit van zijn he en beaUsaen den invloed beroofd Dat ia een volkomen recbtabenooving van Prolaen ten bftooeve der andere staten Men zou de handen ineenelaan als de Bondsraad die goedkeurt U kunt niet ontkennen dat Pnusen het rtjk groot heeft genuudct De riikskanseher moet voorbaan verantwoordelijk zUn voor alle daden des keaers van pokUck belang Aan dazen sin heeft men klaarUykel k versdinTtkeJijk gekaufwd Zonder toevoeging mn het een of ander ts hij niet verteerbaar Steeds zal hU uitgelegd moc n worden De laatste alinea echept een collegiaal rijksmmisterie Men moet verbaasd ataan over de vermetelheid van den rijkakaneelier die daaraan zijn zegel hecht n sich tegeldk hier op den bodem van de federale grondslagen dca rljkB stelt Dat ia een onoplosbare tegenstrijdigheid Daarmee ligt on hede ryksgrondwet omver Wi zullen tot toestanden als In Rualand komen Het leger zai worden verpolitiekt Welke uitwerking moeten deoe voorstellen juist op dit oogeriblik op onze legers hebben Dat u slecihte mensdhonkenners xijt heeft de bUval gisteren van de tnbunes af kunnen bew ja en toen hier nationale ana ren Werden aangeroerd Het moet de veldgrijzen bizonder verbitteren als u aan de I peraoonlyke verhouding tot bun annwerders tornt ala u hun het monarchiaWsch gevoei uit de ziej w41t rukjken Daarmee wordt het bolsjewisme in het 1 g Br gebracht Waar is dan mijn opperbevel 7 zal de soldaat moeten vragen wanneer hij tot den Rijkedag die zich bij elke ver kiezing zal veranderen s tot zekere boog te zgn opperbevelliebber moet opzien Naar m n pereooniijke ervonng ben ik overtuigd dat het leger deze Inbreuk op ztin hoogste palladium ala ieta bizonder gnevenda zal ondervinden en ik hoop dat dtpgenen in het leger die den toon aangav n zich daaibij niet zuJlen neaileggM Daarop ontstond groot kabaal een om opiintasag tot een staatagreep pronunciamento der graeraalsl Met de ongehoorde manier waarop men giaberen aan den alerhoogaten persoon kritiek geoefend heeft wil men den DuiAsdiers het monarobiatuKh gevoel uit het hart ruk ken Dit al nooit hikken zelfs niet bi de socialisten Het Berl Tagcfclatt beeft tocgegevw dat deze voomteUen met ale vrede polltnek dtia met Wilson in veri and staan Ze dienen dus om da onderiiandelingen te vergemakkelijken U kunt den ndruk niet uhwisschen dat niet eerder onderhandeld zal wonden ahoren de kroon en de kommandojmacht gescheiden zijn doordat ten epoedigete de keizer kontng als opperste oorlogaheer overboord wordt gezet opdat de grondawilen der rijksgrondwet zooala die t t dusver woa vemieW worden Het beteekent het te niet doen van het federale karakter van het rjjk Tot zoo n breuk met het verieden wensehen wij de hand nfet ta teenen De gvnhiedenis ü ultonakan wl aelijk heeft Aan het slet van de altitdng haalt de R ksdug het regeeringeontwerp rno Kiê d grondwetaherzieoiingen en de daarop éoot de meenkrhaid Uande unemlementen I met aUe etenunen tag i die der conservatl TOn en eenige leden d r Duitsche fraeti aangenomen De v o r aÉa M an der onaAaoi uke sociaaljdnnmraten volgnis walke do rukakanselier gi ndw ttal aou wordm verplicht op zijn minst aaos pw jaar over den toestand van Dudtsclitaial ca diana la tamationale betPeUdi a sehriftaiyk np port uit te brengan wavdm naar d grcmdwetsconuniesi gewaden Ludendorff is daanin faeagegaan Da e rst kwartéentteeater enenMl lo vr d commandant van de SSato brigade lafantfr rie heaft Zatendag ztfn vaniDak om oat riag door den ke er ing wlUigd Tarena heeft de keizer in b ketidmakli den gena raal meegedeeld dat het Neder Ki nadi regiment soherpsc9 Htte No 39 waarvan d generaal al gandmen tüd oh f Ja voort san den nawn g B al LodradorfT zal tiragen Ludendorff faaa t m t Hlndenburg aamengowerkt van het oogenbÜk In Augustus B14 af dat dese uk Hannover naar het Ooetkcii werd geroepen om ckar een dam t werpen tegen de KusskMfaa drommen oie Oo tPndaen oventroomden en Keningabcrgon al bedenkeiyk nadenden Aaavanke lijk uverstraalde de roem van Hindenburg fll diHteluk met de overwinning bij Tannenberg gevestigd dien van zi n raadsman Bij dez scheen het strategièoh overinr blJ den ander de uitvoering op den voorgrond ta staan Allengs werd Ludandorff s naam meer dan die vaq den ouderen Uln Isnburg gehoord ook in da blnnenlandache politiek Toen Roemanié zich in Augustas 1910 aan dan kant der entente schaarde en h t er vaor de mlddetr ken hachelijk uitzag mr den beiden uit het Oostel ke hoofdkwartlar ontboden om voortaan de hcele ooriogatel ding iln handen te nemen Ludendorff ia daarb de madhttge stuwkracht geveasL Een uitvoeng hescfaouwing van bat Bert Tagebl w den afgetreden veUbaer vartcdt van hem nadere btlaondeittedan Het ia igwaanüg dat nu op aUe froo ton de gevechteactia tot groote ho ta wordt opgevoand n van beide kantm grootsche aanvallen loskomen Zoo is w een Italaoansch offensief losgekomen maar een Oostenrilksch was st m gereedheid gebracht zoodat de laaultaten niet soo groot aijn Uit Weenwi wvnl Zaterdag ba richt De gevechten op d boogrlakte dar Zerta Gemeenten z n giateren na de tegenslagen werkt De Sn el8ahfi premier Lloyd George en de minjBter van Buiitenlandsehe Zaken Balfour zijn vewgcteW van eenlge officieren van l er en vloot naar Frankrijk vertrokfcen Dese week nog kan men de voorwaarden die de Entente aan Dujt0chlaad stellen zal voor aen wapenstilstand die gel k het einde van den oorlog beteflkent tegemoet zien Zaiendaig was m den Rjjkadag de derde loEUig van het ontwerp op de iheiziemng van het elfde artiel der rüJoagnondwet aan de onde Hierop hebben de meerderheidiB partem een atnendement voongesteld aan gaande de positie van het bur g erl jk gezag boven het militaire Verder steJUen de onadIhankeUJke sffciaaJdemocraten het volgende toevoegsel b i artikel 15 voor de rgliskan selier behoort dien R kisdag op iz n mmst eens per jaar over den toestand van ihet Durtsdie ryk en de intematKoiale betrelkikingen daarvan acihriftelyflc rapport uit te brengen Op verlangen van don Rijksdag moot het oorbonden matehaal over beipaalde onderwerpen g heel en worden vooiigeilegd en over elk punt op Z1C 2éa te aJIen tude rapport uit gebracht Staatasecretans Grdber zea dat de regeering wanneer de vooreteL lenwordeo aangenomen voor hun aanneminig in den Bondsraad zal opkomen bijval Doorde wtogmg van artikel elf wordt een oude eiêa van den B kBctaig in wiiligd De vflrantwoordelqkheid voorden oorlofl c p nlftt op é ecli a delKs van een enkelen pereoon worden gel gid Dea osUsoglijiee of fers aan goed en bloed moeten door het geh ele volk worden gedmgen De oork kan heden sleciits wonden gevoerd wanneer h een volksoorioig is Daaniit volgt dat de volledige goedkeurinff der voIkOTerte reit woonUging voor het voeren van den ooriog en ook wor het aluiten van den vrede doo dig M De grondslag voor de verantwoorde lljjkiiekl van den R JikHd en den rijkakanaeber is reeds gele en In het InwiÜigen der gelden Het oppercommando in vredee en oorlogstud bl ft ak te voren in handen des keiaejB In Beieren Sakaen on Wurtembeïg bestaat reeds een toeatnoi aar w j naar streven nJ dat alte tMnoémtogmi van officieren door den minJister van orlog moeten lïfonlen onderteekend Ook in Pruisen heeft oorapronkelyk deaelfde praktijk bestaan De persoonlyke verhoudmg tusscdien de officieren en den monarch wordt door den meu wen toestand naet aanffetast De vènttrekkjwide vooratellen der onaflUmkel ke so cjaaldemocraj n heIbdMn In tsschen den iy odigen steun gevonden n ib tlen In debat worden gebracht Landebeiv ed mI dat d ingediende voorstellen van do grootste beteekenie zün Door hen wondt hot regeeringngemg In gewichtige punten ook in handen des Totks gelegd Dat ook in parlementair geregeende linden de kwinMig a nder mvloed behoeft te z Jn heeft koning Eduard VII be we en De Kremazeitung wees er op dat alle hier ingediende voorstellen reads langs door de democratie wenden geeisclut en tegelu kertUd wondt ons verweten dat wy deiee vooratellen ïöerihto op aansporing van WjlfMHi indienen Zy hadxlen van den aanvang af een bestanddeel der grondwet moeten z n Het moet ophouden dat een enkele mm er onrer kan besllBsen ctf het geheele volk vele jaren lang zulk een ommenadielyke oorlog mioet aangaan Wü verlangen den staat in het volk Niemand wil een vrede ckMr verbroickeliBK van Dultschland Bernstein onadSi etx hcht het voorstel z ner pazty toe en eosdit een weikelUken volken ood geen bond van staten Hoe radkmler wij te werft gaan des te beter zal de vrede zijn Sdheuoh mimater van oorkig ssei Het was met m jn voornemen m als epi ker op te geven doch de loop der Iberaadsl ging noopt my daartoa Ik Iran in overeenstenumng met het betoog van Groeber na r Jp beraad deze voor stellen in don vonni dien ze hciïben gdtre gen noch in den inhoud iets meer vinden wat den stengen bouw van ons leger n u kunnen bedreigen Imtonderhedd tomen de voorstellen luet aan de pemooniyke veriiouduig tusachen koning en officier De I uit sdie mannetnouw zal o voontaan onwrikbi r staan als een der stewst fitounpUaW van ons legw Feuilleton BU de alvameene henaadslavingw apiakde csonservBÖef von GrSfe die heftigttgeende togen de niaatregel i van de nieuwe regeenng I if Deze voorstellen gaan veel verder dan de vroegere besluiten der grondawetacorami Bie Na de veridaringen van von Payer staath t vast dat ze © en stuk van de staart ayn die wU den ouden rijkj and naar Wilson s voorbeeld zullen afslaan vrooHJkiheid kelijlc heel wel en heb ontzettend vutu pleizier Waairom zljt ge dan zoo bleek zoo mafet De wind van deie klippen zal u wei iazeii als ge u er op waagtt Ö wal dat betreft a woordde ij 7 ik was altijd een booneetaak Het dient 1 tot niets om vleefloh op ftleohte beenderen te zetten zooals mijn vader plaobt Ce zegigen Maar u ik geloof dat de beerlljke zeelucht die recSit van Frank rUk komt u al soed moet doenl Kunt ga er het patois niet bijna van ruiken de blauwe hulzen de karr i met witte huiven wat boud ik van ze de dienstboden met de groote mut en O er is geen land la de wereld als Frankrijk En toich hebt ge Engeland gekocenl Om er mijn brood te verdienen ja natuuilljli zcd Icme peimeai maar niet om er te leven nöet om er nleta te doen stel u de heerlijkheid voor van een wandeltocibt ia Fnüikrijk Een wandeltocht ael KelÖi een zucht Blakend bij de weemoedige herimierisgen die plotseling In zijn geest opdoken Ik heb een gevo of ik no t waer soa kunnen loopen Ik ben predas ak d heer uit uw oud uationaal Teihasl die vermoeid geboren werdl Pïaolesl riep looe hUJ te mei ken dat hij opgeroiiader w rd oob kan Ik mij een waodeltooibt voorstellen met u als gl Kunt u riep Keith uit terwijl IJo hart vre ktopte en een oteawllehf In sijn oofan ehean Zeker aal lone kMttUc hei vernadtfid laifla 41nlBMb ijw cwt na lor msTï HBa weu zijn to tBMp behoedïiaamheld wawieeren Zij wUt dat de tenigiheudend h d vAn Keith Iets tljnera en zeldasi iffa was dan de meest orerwekKgen e hark tocht van een sterker man Maar zij was eau vrouw ais andere eo la hetdlepai van haar hari sluimerde bet Terlaogén bol hof gemaakt Us worden niet door voriiielljkfl pliobtpI ng n maar oostulmlg onml Melllik dcenoods op de wlJie waarop de sIriJAare burgcra van Rom Kun SabijnmAe bru den het bof maaktea Deze man met lijn eerbied iljn hoogs piatling n van do pUchien dt een man moet kunnen vf uirnh voordat bij m vrouw vraagt om itjn lot te deelen Jat alles tvof haar leer Haar haar overheersend gevoel was toch medelijd t M lo bliedb Jd dl 49 even sterk gloeleade liefde Diet km alen if etke haar haH vervulde sa ook mei Iets ala nabiacbdng voor de swakhe die geen gebruik wl8t Ie maken van baar awdhMd n liaar tot de ovérganre te diringea lono wlBt dat het hart van Keith ar ord h i geheel loebeboiqde Want wat anders bad zij behalve bet gehf m van baar Igea hart geleerd gedurende die ntchten voa vafaaoc etid hooMmbitdden loan zij bij hem geuién en hem gade eelagen bad Waar anders had sij naar gelu stnd in de degtn toen de levenalioorteu bijna geeloten waren en al de koordtv van een man toageaiaakt waren 7iJ glimlachte toan aQ K Hh ta de oogen keek vrouw mot een goed figuur 1 verouderd den zoom van haar kleed Maar dit zijn de vroegste etedta Ato het getij rij at tot een vloed en als oen overvloeiend reservoir plotseling overstroonit zijn itef ds een uitweg zoekt dan verlangt zij geen eea4 led of terug udlug Zij ge t nr de voorkeur aan stormenderhand genomen te worden als een b egerdostad en overwoniien te midden van een hd tlgen strijd boven de tdtputting vaneen langdurig belegt waarbij mijnen en tegenniljnen gelegd worden En Wj al haar verlangen naar werk en vrijheid was lonfe een vrouw Daar6o gen wasKeltb oen man Ingewijd in veel dingen maar onwetend in het A B C dor liefde Bij had de mysteries van het zuWer ver stand onderzocht Maar het hart der vrouw wawin Goddank bijna ajtijd reinheid maar lel verataiv zetelt bleef voor hem geslotfn Hij bed zeUs geen Rauw vcnnoetten van de innige kraeht van een vrouwenhart ZIJn vertorgen gen bad hij nog niet ondenócht Zoo kustte hij nu ook koel en beleidvol haar hand iDpMta van looe OEwtulmlg inde armen te dnddcen en vau baar liefde b it te nemen voor tijd en eeowl eld lone Ueetf een oogenbtfk beslmteloos fttaan en Het hem haar hand vaslhouden Daarna trok Ij met erugkef reode zeti boheeraehlng die even koud en vsHt was als de zlj oe ha band tenig en keek den man aan von wien rij by na baar leven bad weggeaobimken Nu daohl zij U bet ndnder geschikt tot falj alles weet Toeb k D alj betv d t 4 aatftoTrw lONE MARCH ik kan me u voorstellen als lender van een wandeltocht natuurlijk elders dan op uw gelidde Alpen U zoudt al de nigiakken keurig In orde hebben gebracht Wij komen aan het etation Wij landen op hot perron Maar o wee daar hlj den uitgang Mhui rervoennldldelen rljtulgCT victoria s wat ge maar wilt in lange rijt J aat ona Instappen se t u de voorzienigheid heeït ons deze klaarblijkelijk gezonden als een beioonlng voor onze goede werken Wij rul len onzen wandeltocht beginnen als de paarden het opgeven Luister eens is dat ntet uw opvatdng van eect wan dellocÈt P Zo denk Ik er vrij wel ook over Kelth lachte 0p het oogenbHk vrees Ik d het er wat op lijkt Maar gij gij ziet er ziek en vennoeid uit lone ik weet wat grcote dingen gedaao hebt voor een loan die doodelijk aiek wae O aki Ik waarlijk een man wis en geen gebroken zwakkeling zon Ik u kunnen danken Nu het andera Is kan Ik alleen uw hand kuMen En voordat zfj zldi kon verzetten zelb Aia Bij Jiet gewild had braebt Kitth lacht en eerUedfg veöl te i rM Hg lone s hand aan zij D tippen Nu Ib er geen ei ele vrouw een te vee aan eerbied vcrtai t In den man en zij ttefbeeft Bij mag Mriil dlgen zooaie de aniGeké phrase hiidt dea grond waarop ilj treedt Hij mag kussen oÉschöon de goede gewoonte m de verdwijning van ds robe princess dat meest flatteerend kleed war een