Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1918

to dMl daarmn is iageluuik B ut ir T rne nt dat de OostenrQ k ra drie dirimi as k t W tt iyk front h bb ti onttrokken om t eoow de BiitKhaUli Moachfl atrtJdkrMfatm eUUea die un gwe otidt fMi de opnikkm De OorfeUJk vleucel óm in Senril operMMOde OoetMMiJkacfae traepen beeft dm rertoofat neu dcö noowkJAiteen oerer van den DoiiMi reede voMaoUen Uit het Weirt WMig aim Bevraeten Saout ï ergeaux in de ncbUnc van iKHfie 146 x laer levendiffe fwoch tea aan den fans D i aiiecb n bebben veiecbexten Dwteobe tegwaanvaUen weer taao De eenate trctn van Havre naar Brugve sal binnenkort in het verkeer worden ge JtH otU Uu a de ambtenaren der muuste neele kabuwMan vervoeren ive orbËnOen iiauüeu edn wa wnirtapeiplaata ge nu ru waanioor meer aas MM man met genreren en munlüa cijn vgwsiaa De Lokal Anzeiffer vecne ut uU Traag de Keixerujke aoidkten i n overal verwijderd i lrieaboraen met JJuMBone oSMlshxitten werden naar beueoen geruat eveoabt de ICeizerlljke adelaac a bet veraobJJaen dw extra bladen met vredeagerucbten bewogen zieb duizendea menaoben in de attraiea gebeel vreemde lieden omanwien eiaaar iaenten en weenden en zongen het iejeobiaohe vo lied Up aüe opeoMu e piauwa en bij lal van godenkteoiieueu werden fodevoerlogcn gebotuien die eafi oniaaglijk gejubel ontketenden en waarin de l jeatuaotae repubbek werd veriiecrbjiLt i echlaobe eol daten en ofbelereo namen iiuo kept a al ruiden kokarden af en wierpen die ouder de jubti leude menigte Diuteub Uoetenxtjkmhti en Hongaarecbe eoldaten werden aangehouden eo eawongen hun JCeizerJijke ketifeMjkeneu af te doen J iHaeohlacbe troepen tooiden bun kepda met baten la ieieohiaobe kleuren Voor bet gebouw der KeoaerlyVe poaterijen werd aeu K K adelaar naar omlaag gebaald ea ia den modder jieworpen ii veneene werden de borden van de Duitscbe HlUavereln losgerukt en vertreden Uver l bieioeu agitatoren redevoeringen tol do mei4gte Uegeohiaobe mUi au e muztdl trok door de atraten en apeelde Teacblacbe bederen De l rager poUüe hield aoh bij al deze gebeurteoieben zeer ruatlg en liet de menigte begaan Ook UiiLtiiKbe firmaborden werden door de meoiste afgerukt en vernield De Dultaeb Bobeemeobe algevaardii den hebben zbsb tot e p n n a tionalen raad vereenigd en iHulüten eene worloojilge grondwet vooir DultsobBobemen vaat te Stellen tot aan de raj üg van bet beatuur van DuitechBobemwi op dtanocratiechen grondelag De vei iadenng van alle buidlge Duita Kijk raadalgevaardlgdoa in Bohemen vormt den voorloopigen Daoddag der profvmcie DuitscfartBoliomen De voorlooplge zetel der landevertegetiiwoordlgltng is de atad Keichenbefg Tot beatuurder ta de voorzitter der CuUfioh BobeemsGbe vergadeiring Fa er gekozen Het ie eeotgeziiia enaardilg dat de corr van de N R Cu te Berlijn zich haaat te veraelceren dat de laatete gebeurtenteeen ia Ooetenrljk Hongorije te Berlijn geen politieke uitwerking zullen ultoeienen oAndat men daaxop al geruimen tijd wae voorbereid en ze bij de besLisaiogeu der iaatate maand in reliening heeft gabraobt ZoiMler eenlge onvuet verwacht men uu hier zegt hJtl de vooratellen der entente voor den wo enstiietand dewijl men deo toeetaod aan het front ffunetag avennaOg gebruik vaa atarkcQ dmak niei aUs apMuulfltt uit da legerptaata ver ue ktewAiiting gieeeiafldt uuwuteud op aen WeeaauaOig yenuariog siet opgave der daa 3o é de weaeiiiaaoiie boeveeinaid eo deo ujd gadunode welaan deveraurea lOqg moet piaMs hebben met dien veratdnde dut o dezelfde veruiainng de toewyzmg voor nu laugor du 4 weaea zad geacï e ien i ae verj ianng bahow oe medB oodtfteekealog vaa den oootroiee Hoito geoeeMtundiCe of Tan den t iaueea ihUMJteu VevtnMiwpijArMUi aan wien uet oexidbt ter plaatee ie opgedrage Aan een i oüi verpieegüUn belte kan per wee van i tot tea iKWgate 6 oiw worden veretreiU 6 eo ij o ta voo naoieiiju auin auubvzteken Auti zieken verpleegd bi ziekenbuld sonaiona en andere inncbunijeu waar z eiuKi wbivben upgenomei biijU vooclooPVE cfp advies van bat GeoeeaUundiig Burettu geujwidekl 4 ons voor eUt tot eweieo Aaor de geoeeaoeeren der Uu iebong blijft dan overgei Uea de ontvaagüa iioevaeHfioid te verdeeieo over de pad nteu ua r felBUg deze indtvldueel noodhg heboen Vioor oijzooderbeden outvaiogieo de met het loezLout oel iete geneeeaundugen zoo uoodug aodieve a uwij zil igen van den me tkaooen advuseut vao Met depanemcot hoofd van net Oeoeeekundig BuOaau der afdeeiing Ohaiazakeo werp t M wiiit ftm der wet op d B fUttt van Uoriu en beleg De beer de WUt r lootb r fc beteaurde dat geen aobadevergoediag kio guttomeo Voor verntnaerkug vua ttk georUiMueadiig vau terreuiea De tiüHiMOt van Oorlog de hetf AI tluj van Üeuaau ineeuds dat dm quaeaae ooder de oogen ia te zien bij de oeaaodebng van bet groute ontwerp tot wijziging der wet op den ata i rm oorlog OU beieg dat aanirtang g ie De beer Kruyt c s j verkiaaide dH de revokiuouaireu zullen legeoiAeuimen ofodat z bet mihbur gezag nM orkeunen oe de tonde verdeJO iDg uleta aniderB ki dan v tffdeüiguog van het jutpiiausuaooe at 4del dei oiQtwerp werd aungeuomen met ftJ te Ib Biemmen tegea de revolutUMMtiren en aociaai oemocratea Aeio da orde kwiun daarna het wetaostwerp tot oaJere voorztouing vaa bet goederenvervoer met het buiteoiactd De aaar van Beresiga i vdO ver jtlaairde zich legen de bevoegdheid der regeoriog em ot eea oabeperitt beuxug atatatagaraoue te varleeoen voor Krediet au bet Duiiaulaad en viweg o een zeer dure indtellAug ats de N U M wei nuodig ia De neer DreaaelJiuye v i j oppari de eveneana bezwaren te eo bet verleenen van een iJtianoo iuedJet aiia de Uegeermg eo stelde voor m verband met de iu oegiQg van de ttevoejidlieild tot onbefierkte Btflwfc fi lj ft PdnÜe na btx aideetüogaoudenMek de wijzigingiao na bet uitbrengen tau bet ver Aatf uii jebracbi in de aideeiuijgt te onderzoakei De neer Kink ui steunde dit voorstel met liet oog o p nieuwe bepaltngea aai jaande de U uidade vao veroenigia geo De Minister vau Ficauciëc de beer d e Vrkea zsd zob tc en dit voorstel niet v erzattao onder voorbeboud dat de Kamer spoed zal mailteo eo goedvindt dat de regiaetung Jtrediet verleent ala s land belang dit vordert in verband met de aoonomiecbo ooderöandcJingeo De iieer Marobant v d betootfd dait de ij mer dit laatste voorbehoud niet kan aaavnaarden De beer Kutgers r diende een mot e m oQ te verklaren dat de Kamec acte neemt van de verkiartog dor regearing I e beer Nolena r k MbÜ de mot var aerd Hot gaai met a n de re geeru mbeperkt Icrediet te varleeneo Da Minister ia het daarmede eeoa en verklaairde nu dat de reuearlng op aigjan verantwoordeiijkbeld 2 beoordeeien wat ZIJ doen moet De hqer Rutgers a r trok zijn molie in Het vooreteftDresseUiuijs werd zondier boofdélijke stemming aaag eoomen I e vtergaderlng werd deiarop verdaagd tot i oiiderdag 1 uur VeerbareidbigaB tot da temgliMr Naar bet Corr bureau vvneemt zijn de volgende beeren door de regeeiiogio commiMSte geateki om met de i ïaoecne n BeJgiBcbe gezanwcbappen dMi terugkeer vao de bier ts iatkOe onder daii gebrachte vreeotdeangen naar bun land zoo apoedig mogelijk voor te berebien mr J B Kan secrelaris geneiaai m algemeenen dienst mr baron Vao fieeoiteren cbef van de afdeaiiiig pobtieice ia lüfoi aan bet departemem van Buitaniandsohe Zakw gi kapitein ter zee von Lesoben werkzaam bij den marinaatafl voor bet veriteer te water majoor Noothoven v Goor te Bergen op Zoom voor bet verkeer te iand Voor de Fiaoaohe legatie heeft zitting in de comnasele de luitenant ter zee Cruebon manneatiaohé dier legatie en voor de Belgische legatie graaf v Karekbo en de Dentergbem lïgauenaeoretaris Gleteren beeft naar ona vetder bleek eea eerste bijeeok Qst van bovenbedoelde heereo plsata gebad ia bet deparitfient van lUnnenlandacbe Zaken welke werd bijgewoond door den Fraosoben geMnt don beer Allizé en door mioMter Buys de Beeaenlirouok SpMudM gdep Overal breidt de üpaaosche griep siob oanifilbarend u4t In Hilvaraum zijn Ottofl ook aUa ebolen geefolen In Baara adfeen de bijzondere sobolen Voor Den Haag wordt een algemeene slmüng van scholen verwaobt Te Eindhoven begmt de ziekte ook weer te beecsohen versdulieode sterfgevallen kwamen reede voor sy ueuekamp en de beeren L uu t 4iriapUQ jr van Uaaterea Viabeek en Uwuluekdmlzea Dat belooft een bij oader mooie ayond te wordaa V ipaite Bmuv V gttiek H V Hi Ü UVV aüAï IBilRFO Af C DV S VVA t Ooet OeoMdia £ fpa aau D tf Anobi Faij M Md lt r O d V V Hermaa Ji A AUao Weerbaac Ojvnpla G C O vau D Jk Hi vamum oJ J KaoyMfViotOf a aD L f C LVV Haa 2 0 tiJj inpU S Btkrafwin 9 F H Uttftiiwaï Voorwawla S O OiJ 9 l V V 3Gool UoudMne Beod i Wtapetkruls Go d T O F d a 1 GAV 8 8ahooiihoT ii i èk Cooeonlta Ot B 4 T O F 5 Good a Aaa bM SMTflMte fr U PABUS 1 Oot Offtflteel De Servi che oavaUorle beeft tan O van B aNBdrU den Doaau bereikt en i ojarevau braeL Da v aod verbaast zijn tenigtoobt voor de üervtepbe eg n die bet front GrouMUaatfvao lopoWm alaaU op 60 K M ten Z van Belgrado bereUU be en iwaarbij slj opntsow gevaogaiMa maaktm an oork gHaateriaal namea Tagm afarhaidtog BEHLIJN il Oct Oe Duiteoli Oostw rijtaeaibe naoonale verkering namlnblMr tweeds zUting bet volgende beah De voortoop e nadjtiale vergadorinj ma DuiVOb Ooeiaurijk biHijU de poging van den minister van buiteniandsoiM zaken om zoo gauw mogiaiyk tot onderbandeliogaa voor dw wapeoacUataBd te geraken Het ia stater niet noodzakelijk en datutooi niet toelaaitaar bze pogog of zulk een wijze te oiidementea dat daardoor tu4 eben Diiitao4 OoatMirij k a het X ultsobe rijk eeii ouoveritomatilke kloof zou kunnen ontstaan die de loc mst van ons vota bedreigt De voorUwpige nadouato vergadering van DullAVi Oostatflj k p Mo8teerl legtn do baikd tg van dun mtnËTer rvan built n atf ehe zaken die de nott laeu ftileon opKcetold eo vewonleo beeft zonder toet tb vcctegiDpwoordigtrs Tt de I iitaobe regearlt in Ooite uijk benadala ïd te hebben te meer daar de natie die de tegenwoordige minlatar vao buiteo aiwleDhe zaken mot symuaihie be Efftjet iflder a ii en aao ufJ tmUtekik bfwijiw De iMbiooale ve pdferWig verklaart dat alleen zIJ en baar orgeoen iMvoegd ztjn be Daltaoh Oeateorljkacbe volk in den buitoal lnoben politiek en in bet biiuo dor bij vrodeoondorhondeilogen te verte fettwoordigen In de dleou proiteBtieren a Ie aprekftf tegea de laaitote notavan dan mintster vaa buitenIwidsobe aakf n Oinaf Andra i7 aan Tfllaon Da aooiawl deroooraat EHenburgiBn nownd © de afval der Ooatflurijksche rtvfeering aa OutlHcMmid Smadelijk TrouwbrauV Da poalUa van DiütadUand KOPENHAUfJ 31 Oot De JDeenadna pei beapreekt bet antwoord vn OoXeo r trHoo rije aan Pre eit WihiOn en zegteonaMnmtg dat bet gebjk staat met eea capitulatiB Potitiken acbrijfi De ciPk om Dulw4iHid 1 au a ur g 4Meowotdea en bet blijft aftieco zondci vrienden eo zonder boodgenooten Dak bewijside Vorwaris dis Varttlaart dat de duurvan den wereldoorlog nog elecbts eeukwbMe vw dagen Is Lvanala voor Bul gorge eo Ooetenrijk HiCHigarije is de vredS et absolMta ncM daak ijkhelrl voor Duitatbland gewordea Baatrfla PiaaÉigrtuek noopt ons de raoaOM vaa de oipvoenog van MBeatrua door bet AotlanL iooneeig MilJKÉU4 tot miprgaa tm ku a ataao Spaar a Halpbank Gouda Mtdumwo üe maaod outooer z a inga it Bti 11 hij Ufc e M4U de navo gqudo uxatfen iiucg ia 3ct pusum liiJb ajbrevtM rea Toruaiwt In Wfl poateo ikMC iugekigd dau terug ftjud f 3320 76 Aan htH ebide der maajidCM mtHjc was t i nal4 der luieggerB logesuureivea f bAJ253öÖH Zoedeit bun le o l Ullba UotDUur Ueuroeg UUMl VM vadMrMdaB IB verband met de n ataeds KUataaaile venk v a hualoot bat bestuur van diaN V U uMstei vao aen wedstrijd te gaven bdleQ é n dt partij eo aulka wr xwjUt v6ór LKMMjerdsg ooder 0 ve untUatiw apele die tüet ielegraliacl WeerdencK Hm bumMtamlud 773 ta WM r U U l i im tmr ml ntM M WMta 0e troepen der Conwl uante babbeo naar verluidt benlotes UA lajel liieit terug ts trekken en too noodkg ook due aUul pr a Ie geven £ 1J bopan ikiti met de guaiiiverdeu in Ü betiü Ie kuooeuvweeiugen om In bek voorjaar een oUenald legco de eovJeUe bUek te beigilnnen In Ooetenrii komt iiei meer en meer lot uitbexstbigen Teiecblecb Bobemea beeft ziah iü des aam iddag van 26 October onail ankAlijk verklaard Een nattooaie raad heeft het boetuur vae bet gebetile land overgenomeo Op atreat wwd de verbroedering tUBfacben de aoldaten ea bji i pub41ek gavjk rd I e aUdhouder la near Weenen vertrokken I e nationale raad beeft deembttuuwren uut deo ttandBlag den eed van trouw afgeoomeii Tusacheu liea aaüonaJen raad en de legeraanvofiiiug la een overaenkomet tot stand gekooien volgeiw welke de aoldaten atoiibiB tot lüt hand baiveii van de orde uilen worden ga bruiUt Daarentegen verpUoht de nationale road zlm de verxoxgüig van bet leger ofi sU te neonen De Kroatkohe Landdag hstitft gneteren eea lootl ai feooiuett tlM da ulaatsrecblelijke betradungen tuaeobun het koninkrijk X lmaue ICroadd Blavonle en Flume en bet koninkrijk Uougarije a o de eeue sijde bwovene htasoben koninkrijk Kroatlfi en Uoetenrijk eau de andere zijde zullen ibouden te beetaao Voorta dat met name de wet € p de Aupglelcb uaGoh u Kroabfi en Hongarije met de aavuliingsariiketen nul en van j ecner waarde wordt verlUaard en dal ttentengevolge bet koninkrijk Kroatië tilavonifi e Dalmatlfi vaa dit oogeublik af eUetiUüdig en abi v Hongarije en Ooeteivilk in elk opzicbt ona f b a n k e 1 ij k dient beeobouwd te worden De kouunaodeereode generaad beeft zich bij des BLroadacben aaiiMulen raad vervoegd eo éezBD medegedeeld dat het ge beele mlUbilre gezag In den lande zich ter beaohikking atelt van dm natiooalen raad Qiaterea zlja de keizerlijke kokarden van de kepi e der Kroatlacbe troependeelen verwijderd en dKwr KroaUaobe kokacden vervai en öSlto09 eifi Verkoopen bovaa aailUMprttaw Wagens be veikoopen van naaiga ren boveu den maxMmMnprua ia proces verbaal opgemaakt tegen oe iirma W v U bu de Mimm Vrooon en Dreeaouui albMr in verband mat dsMBi varkoop zyo een aantal ktoaaen gaiwn ia baalag ganomeo Wegenabet verkoojpan van boter boveo den maxjjnumpr ja z jn p B O c e o aan verbaai opgemaakt tegen H 4 v d L K J v d L en A B aUen wonande Uottoidam du aan een hankettiakker tuerter stads U ICG boter boven den geoorloo an prijs badden afgeleverd De boiter is ten baboeva Tan bet Vatkant ut baalag ganfleuo Fraodiilaw varvaaib Tegao den koopoan a C ojt t Gnmobage IS proces verbaal ojpgeniaakt wegens fraoduieua vennoer van an Geudacbe kaaa Oe kaaa wand in beslag genomen Tegm J J F attner an A C H M L woneode te a GraTaobage ia pAtcai verbaal opgemaakt wegens frauduleou aüevenng en vervoor van vet Het veft IS ten behem Tsa bat Vatkan toor u beslag genooiao iV de K u iiLug diendtpltiohtige vao de bouiaay ltii4 dienende o net Ue bag lnfaDt ne is deo 2i October J l mei onbepaald klein verlof huiswaarts I ND EM ZJËKUAOHT wliad uur iMmJM nut t WW pU Hnt w Ui tit Molc n w MonainUk iMhter De i Uitain varbnrcn H Ned Urr üuraau meldt nij vern uKia uit goede oren dat Lndiuu net vedojp der gebtiurteunaBea aan onze zuMgu nzea getm ander Jiara uer aanaod ut üau iu de laMaie tlagea Met gevai Wds itigiau net tkul deeer weuu vOur de iseuute LTKHiiea aJüevkiigfti weer degewotue vuiuovea zuiiea utuieji worden verleend BtJKQtaunüi CTAwa GOUIÜI OBBOmNt iê Oe Oaiant Ceiulia i G C Varlaan mlLi Um améakA Wil beliuna d t F VaiMI en i C aa U gelen 80 Comalia d t U ScbMitaB au D Sohottten Ibanaia livina Bbmia Haai i T C A M N Kaat an M L Jaaata GBSWUWOt S Oei A H SMIfP U F A mn italv G V tUi i t Klak DuartebtiaUg B j IfDtaisteneele üeacm iiiug ia m de iajfieruinlera ter kennis gebraoot du de duurtetoealag ovüt bet jaai Idlö auaiiog zuoOKij vvrreüauuig t l worden umbeiaald Jat wil üua zeggen dat de varrci üeniug tut 14u pCt van uen bijalag met bet uaUria volgens de nieuwe regeiimg toe te i ennen v irvalt 1 duurteoijdidg hooulen iuuiieroijelagj b ijit gebanonaaid zoo dis die oorBpronkeUjlt waa lJoeis e fliid De Uüitbet iing van dezaa bijaiag moet zoo apoeUig mogeiijjt godOiUeden eo wel ovar bel geheele jaar 161ö ioeena VOM öet personeel dat ouder de werkitig der niauwe üaiarisregeUng In dtenat traa w rdc Ie duurtebijrfiag over li lö toeiaekend over bet arloon hietwelk oe lai fneobeode zou genoten iiebban mdien ZIJD aauVdogetjraatemenL ae bereiuiad op den voet van de oude 8aiaria geJlng Het bataaUoaer atelien vaa den vierdoo tamujn ven den duurtebijsiag lï l aan tijdelijk pereoneei mag ecbler met aan atouvW gesobieden docu moet geacMettea in evenredige deelea tegelijk met liet loon STAlMMUtUWa C deo Haac en N J M S pp l rin w K m own C laijwtttM lo U i Boekraad t i Barte B T atiHaai P Maraa a K Radder B m vw Lena at f C Uak ü Geobaat i aWk B mb Laanna m M H dan EdaL OV£RLED£N M Oei Helm K BitdIinaa tab mat r i4 t W J Saank IVn SI i FieMr J datiw Mk 4 i WDtadU na de Jong 10 und Geaaenteraadavergadering Da lUad dezer Oieiaeeote is bijcjoajQeroe pea tegen ijuuajag ö Nov ember des na uiitije fj te ly uur Aao de orde konten de vw geoOe punten i e tkaiioeuuiug vao u u iq oiioei wijzur m het haodwekeuen aan de lUgere ouoien en den opVadingaouRüus vour bewearactiool aoudereüaaD u uao ouderwijzar in da gi muaatj aao varenveruieide ouraua c eaa endarwyaer in rekenen aerdrtjkavoreunverineldau cursus d een ondeTM Ijzer in de kemo der natuur aiuiu vojrenvuninelden Ouraua Jiut voor uM lot voorloopige beatemmbig van eau dit iabtfjjf vao dmu Hanüeis üorOua als lostokial der 2e Burgersoho voor Jongens D beg Pi4HV £ i den dienst 1919 vaa de beaUe iiatisaaoté jCtestioiiian ea ttxade Baak vatB Leeobtf Het vourstel tot wijziging der Uemeeote t roouftg djlt Utw voorstel tot wijzigüig der qemeeuteijegirootUig iie voorateJ uizake de vcrbetenogi der Cornelis Kelaistraal Het voorstel tot wijzigmg der Voor waerdea botreffeode de leveni fvao gaa Het vourAeti tot bet aangaan eener Irans aojw böti talende gronden nabij de iiTU gerlaau met het van Itereon Zlekenbuis ilet ivoocstel tot eleotnoite ialeveriqg do giemeenien hoouwJjir öi lwijkv i ambïciU oa Vinmersto Het voursiel tot ooderhaodecbe verleo gbbgi der buur vereenkomst betroffaodï rouden jaan dan Boachweg en de Bleekeïskade Het voorstel nopens voorlgezetu tolgeldbefflog ap luet Ametenlsohe en Goudecbe Hot voorstel tot ottderhandsohe vwlengutg der overeenkotnstön nopens de tolgeidi E ffinig ca op bat Amsteidamsobe en Uoudt iie Kg pad Het voorslBl tot vaatatelUng van Vsrordienjii j eu op de beffing ea ln vordenng vaoa gemeeiateiijke opeeatoii op de booidsom divideod en tanUème beladdog Het rapport der KaadecommB in zake de vorleefltng vao © eo veriwü d vooraonot aan de Bt iwveree MgisQg Het Voik belaD0 efjhier ter acbai ooeaiteiUng van deo heer C Maliepaard De v oorBteilen van Burgemeeater on Vethouflers deo beer dr Broekhuiaeo eo deo heer vao der Werf tot wijziging dar Verordduni op de bailing d r plbateelijke direote ibeftwtioig naar h inkomeat Het prumüef kobisr votn dt MClogvaa Hobooigeld op de Burgereotadleo dfeoat 19l8 a9l9 De veraoekaoi tot outheffbw vao dkootgeid op de Bnrgezaoibnilea diaoat 19a 1916 en vwder voorkomende zakai Uixummmjoi ItAATSTB BEKICUTBN BuitoEuiut aieit ei lee Gemeaae OOÜDA kenqa ws raouuBw GEAiENQDE BEB1CUT£UN laBohwe BKliJt UN SI UctuUi UU Pna vilKlt gwielil du hel UdlUull rUJiL battuui tu Uühemeu tot ovaaiMte n i n i t Dg a gskontia betnUauia ds csaMMlupixiUlL ld diofl Over de deUUs vonk noc ondw Ontavrtdanhtld onderde mlliUlren In Amersfoort laisteravond omatreeius b uur trok ean troep van pim bOO militaiT m onder het zingen en roepen van Meef ons verlbl en 3oiiger door de hoofdstraten van Amersfoort Veieobillende bedreigfögen werdep geuit Op eomimade van een ka itëiii der infanterie werd de troep uUeengedreven doch deze verzamelde ziob telkens weer op varacbL ende punten zoodat strenge mtlitaire maatregelen noo dig waren Grooto militaire patrotUUea docrkrulsten des avonds tegeo d uur de stad De cavalerie beeft alle hoofdstraten afgezet De militairen werden naar da kazernes gedrongen Ook op de Vlaeakkers bt bet gistaravood tot ogeregeldbeden gekomen BljflOtHderbeden ontbraken ecbter nog In den Haag Oialeravond openbaarde zi h onAar een kletn gedeelte eea SO k 40 miUoiens veldarbUeriateo m de AlexanderlEafEerne in den Haag onteVredenbeid over tekort aan voedeel Do maneobappan werdwi daarop door den oonooandant van bet 2e regilaent veld rtiUerie kolon Ds bsuiyu toegeapnsken Aan aUe in de kaaerne gelegerde manschappen w rd daarna een half broodje verstrekt waarop ook de Itlagera ordelijk naar bun kamers giogen In Laren De te Laren gelcampeerde tro KO be gioiken ook cratevredui te wordan ZIJ lOageo over bat meer dan slechte voedsel HerbaojKfeliJk badden samenecboÜngea plaats Toch ecbijnt het nog met tot verzet te Itomen wat veridaard wordt door bet feit dat de ofHderMi aUeedo a wat in bun vermogen is de toeatanddra gelijk te makeai In Anuterdam Naar de Tel verneemt is aan de manaohappen van bet Amsterdamsobe garaizoeu gistermiddag een extra rantaoen gtirt uitgedeeld Ib TUborg Men sebit one uU Tilburg Dinedagavond ts onder de ndlitalrea gelegen in de wijk Bssterd eeo demonatratle van ontevredenen voorgekomen tengevolge va a de verstrekking van onvoldoende middiget L Een groote groep liep van dekenken naar bet bureau van den commandant om zich te bekfagen De grieven zijn in hoofdkaak tegm ooderaobeldene auperieurso gericht De soldaten zeggen dat voldoende voedsel wordt verstrekt docb dat het langs vereohUlende wegen van den voorraad wordt afgenomen en zij daardoor te wainig krijgen Gistemvwnd hdeid de ve t enlgu de Uaobib atolwuk baar iaarUJk cha vergadarbkg De vengadeniiv werd gffrtrtdeerd door den vooraatiter de beer C Kook daar de vooraibter de beer Krt t door slak te verbiodeni was de vergadering bu to wonen ÜJt bet verslag van d n Feaixiag laaeetwr bleek dat de ontvangaten bedragen ƒ 478 20 de ui gav tt 472 62H De afto daode beart uialaden da bearen J C Kroon J C Kr mt U Vradrika en T C KaoL wanden beifcown Na afloop der veigadenng wenden 2 paar baatsen v rb oit die aan da beozw N VartMii n J S opi tl oimig ian dMt via Da Blïtifc Uitstal vaa liiM viBg UbLueel Do Uilijviog van de aao de zaamiLue ió nffiv ezoa dieöai plictitigeui vam de plo g der bcbtu ii li wolfce in lijvwg zou puaats lieobeo in bét tijdvak van 11 18 November lalö wordt tot een oadw te bepalen tijdvau uiitgesteld aan gezien in verband met de thana beoraobmOe gr i p eptiemie tiet smnen breien la de gemeente Uen Heider van een groot aan di bema lKib$gen uiU veraciujlebde oorden ded landa met wenacnelijk moet worden geaom Ook voor zeeoaliciens en autötonqpbabtlufen wieo uUslel van eersite oeMOing waa verleend lot een datum valleode in bet ujdviair vaa il 13 November of tot eea latenoa datum m die otaand wordt de opkomst uitgaBteid tot een nader te bep leo tijdstip NadrukJtieÜjk wordt er de aaodacbt op gevestaigd dat luet de gelegenheid openstaat voor ben die fit zouden weoaolien om toob op bet oorspronkelijk bepaalde tijdiatip te worden In iijM op op te komen Zoodra de omstandighedeo zuiks toelWan xai bet tijdabp van inbjving of opkomst nog wonlea bepaald en ter keonla van Ddan i jeoaeii ffebracht Iq verbaud met hot vorenstaande zal de iQlij jag vian de aan de zeeimlüte toeg weae KliieafiK iUChtigBn van de de pioêfii der liobting 1919 zoomede de opknmat van ben wlen tot Febru Kd 1919 uitstel van eerrte oefenung was verleend vermodlelijk ook eer t in eea later tijdperk plaats bebbSn dan iB 20 Februari 1919 JTïi Bon lla Vrijdag X Zaïgnleg 2 tloveiuhar Beo ïxtOt t Novembari Ben 94a Maandag 4 Naval bar Bon 9ta UHnadag 9 Novembari Ban Ulb Wotinadag 6 November Boa Ml Da derdag 7 Novanbcr Boa 9 Vrijdag t November Bon t4b Zalerlag ONavemSan beo 99b Zcnüeg lu November De malkiilljlire die dea Zondag nm melk vwkoopen mo0ea reeda dia JwM dage mik atiavin Voor klodeiea benadao dao leaWtd M drie jaw au vnor llokan ia de Von Bohreven hceveelb mailt beaoUkbeer wel U Ben 10 ot per D De IngMeienea wenlen vanaakt kt kan nl r1n van mo ngalmadge dUIMI a loovw modelij br bij bun gawooeo uMd leverenlDltr Ie knopen Over de rarantk Unr van taille eo ol kameme aalnate mauf eelin wosdco gedaAO ISouda SI OoioMr IMS Bttiannaeaier n Wa aa4H Turlilla a KONWANTINOFM Dl October afxonder Jke ondtrhandelingen UuikiJe en de Entente ilJn thana oillolael besouoeik la eon onderhoud met Tiaver Ëf kian deaide de groolviaiar mede dat een onmiddellijke overeenkouiat te wachten la Indien geeo nkuwa voorwaardeo het noodig maken dat de Turkeohe aigevaarthgdea opnieuw rapport uilbrengeo Du voorwaarden zijn Ihana liohter dan voor bulgarije daar geen militaire baaetltw van K Ml nluiopel f ander Turkeohget ed wordt geelaoht Do irootvUier verklaarde dat Turklja na de Ineeuelo ijgr van liulgarlje tot een aizonderlijken atap wi gedwonijBa daar DuilaoUand niet In ataat waa da beloolde veraterkii o te aendao Da KooiaglnlaM Zaldaa U M de KoDlD in la bedeomorgan ie 10 32 te Vllaeingcn aangfekomen Naaankoniel bi ai U li iloh aan booad van een torpedobool die haar naar ZaattwaabVlaaoderen moeat breuken t lwijkv BeiK 0N2E DRAAOLOOZE DIENST De gnoie lUf tn h t Wwtra DuUKk LofujbwkU BERLI m 31 Oct CWdeol Weaielijk oorlaisat Mla el Legttrgroep krooaprina Hup pre ïit BIJ ZoiiMrgem aan de Leye wt rd eüü plfwWiolijke atwivftl der Belfai a joslagen t i Z vaa de Sohelde u aMi ttet MoriuiilbMali van tijd tot tijd artllwieMtrljd eu kieiii ra iniaatcrieffevMlitaa L igergrci i Dtuidoiiea Krooiipnn Ëen viJandeliJJce aanval te Ml dea kauaalseotor II Z rao Coailoo Dinadagavond was een uU vele duUei dea perecmon beetaande menigte op bat piAolapioln te Boedapeet voor het olul ktk al der Karoiiyl partij verzameld om te waohten op de beebeelng van de Inweudtge orlaia la Hongarije wetke eobter in do avonduren nog niet wae getroffen lUet volgend parool word ulltf Vaven Liateo wU naar aartabertog Jozef gaan eo bflui zeggen wat bet volk wul Het Horgaaracftie volk wil een volkaregeeriogl De Qwniffte begaf lüob met vaandelai voorop op weg Op bot Frana Jozefpleitt atlet zij op een mUtalr oordon datepoe Ug doorlxrokao werd Ook bet tweede oorden werd doorbrokou waAraeihter de Boedapester poUtïe met een greote gendarmeHmaebt opgeateld aloud Uter werd een acbot geloet Dit wae bet idgnaia voor voor een kraobüge oltftrge der poiiUe Pollde te voet n te paard nikte op de menigte loa en weldn werd bet en all uieene achietpaiüj Kr werden revoKereoboten tueeohen de betoogere a de poikleagunteu gowiaeeid Kort daarop volgden aailvoe der gondacman en macbk goweervuur Kon aautai zwaar gewonden eu doeden bedekten de atrateu De betooger werden door de kracbHIg optredende poUUe terug ealBgen en trokken zieb voor bet cbiblokaal der Karolyl partlJ terug Het aantal dooden mi gewooden ia neg i K met nauwkeurlgbeid vaelgeateld m Volgens een der biciQgen aoudea er aobt dooden zlja In het oli lokaal maakte Feynea bekeod dat aartriitftog Joad de Karolyipartij per telefoon er van in kennia beeft doen eteüeo dat blJ het volk van Boedapeat mtxiedeeit tet gietereu aan bet volk voor betgeeo den vorigen avond ia geaobied chltterende voUoendng aoa i rdan geBcboid iL Te teeken na rouw i pniteat wordt bedeodduand van 10 lot 13 unr ta aüe bedrijven den arb neergelegd Oiateravood beeft zich e n alvaardlglDg van poIltie mUeiiaren onder leUUng van den boofdconuniaeaAa Sze itUra4gt blJ den Hongaarooheb natJonaleo raad ve oegd en verklaard dat bot poUtfeoorpa der hjMifd i fltad zich onder bet geaag van dao naHonalaa raad mM ULBO 3 MI Ja De Beerstarla M VAN DBK VBUB MtoTliOtM AainiM A aUaraB aar l é i ii W I m leyarillaladan De DlKËCatXJH van hetUiVEWiNIDDli U MU l ltlJl maakt bekend dal a Zalerdag i Nwembar eJl la de bowfcal ouder hel sMxdai van daa vaenniMaga 9 uur lot dea n a in id ri ag 3 uur aannaaf lonaUiaran kunne voadan atpkuüd voor bet verkrijgen van boa veoraaka oen aiyol repaialialoder De aanlna loimuUeran kunnen denaeKdau da aUaar worden temggetaaeiit en daaroa 4P kal O van Zandi ay onderaohidlde aioh ponder rwt reeerve uaaatenereginiAu do 270 Üoic de tot aan den avoiui n baruieuwde vuuraole en ouder het liuatieu vdo eau groot aaalal panleerwa oofl nuerinjAoa faerhaalie vij 3deiijke aaov llai iniBhiktim Weer het deo tegonetander ge luliie tijdeliJHC den voet ia onae lloiea te zetten worden ij door onie teflenaaqval I leo vieAr cerugijeworpen Up hjrt gevecntetevren tueeeheo Nl 2y leComte 1 de Aisoe bleet de anUlerleaolte loveodl Teo N W van flerpy werden lil den avond heroleuwde eterke aan vatlao va 1 deu tagoortander gedegen LeajrUroep JflJllwltz Op de beKie ooveiv mm liet artillene uor kK De actie der vIlegtuigBO was gistoreo Uzonder ievettli Wij schoten 66 vtjB ud4iijke vLeg ilgw en t kabelhslloni neer Ftaiaek Ugotatlck FAiUJS SI Oot OffideeL T lnel k veadwe artiUene actie op het front vaa de Oue Gieterarond heeft da Tfjaad een bevigen tegenunna gedaan tan W nui St Feiceui De Frannhen hebban hoin atelUa gen gebouden In 2 d an i het atantal ge evangmien door het 6o Praje a leger gemaakt vermeenierd tot 1460 oodei wie een knioad der onalerie van de rnda a 1 hataiUoi blj MAüKIWIUOHTaN GOUDA M Cal KAAS Geen aanvaar BOTBK Weinig aanvoer VOO de R geeiing VEËUAKKT Uelkvee en SKareay Aan voot pi m 100 atnka Voor da Ref eerlag Vette varkens Aanvoer pijn IWMulH Voor de Beceerlng Magere vaiiteaa Waliidg aaavmr Baadel flauw l0 8O i 90 per hall K O Magere biggen WelnV aanvoer handel Ireiv 11 2512 Schapen aanvoer pIm 130 alulia Nuaktere kalveren aanvoer pl in K atuMa tJlraakalverett aanvoer plm M atk Alles voor de Regeerlog Fokkalvereo 120 170 1 BIEHEN Weinig aan 100 etuka 180 Sl DaSeheepTMrt ea d Oorlog Oue graaoaehepan Het Stoomschip Kennemeriand la glataren tut Amsterdam naar Naw York Ter trokkeo Op nader vaat Ie alellai dagaa wederom aanivxeagtonnuüerw wardaa uil garaikl veor ken die Ihana wigaaaodrla genda behoaile babbai at niih ailiO aa ai reparatiekidar Da aaadaokt wank m t tavaatd dal alecbla wainif raparüleMar aa rWUBDB KiJUBK Vi Xaderuig van 30 October Voorzitter Mr D FoOlt Na betedigiDg vao bet nieuwe Udi deo bear Bakiter vnwa de beer Kruijt onmlddeUijire behaodeUng zijner Intemeilatie over de mededeeUia Ki der rceeerinj vao 6 Ootobar over da eoboretog der verfa De Mluister van Bmnenbudaobe Zaken da beer Huys de Beerenbrouok zekka dat de R gjeerbig geen bezwaar beeft dajr ï te antwoorden alleen dteot baar tijd galaten te worden Da beer Kruyt o stelde daarop voor deze vrSfgen moi geo te be iaodelen De boer Troelatra ed ap vroeg behafideUng van zij o InterpeUade over bet gebeurde bn de Harskamp De beer Duymaer vao iwlst sjA vroeg verlof tot het boudeo oeoer tolerpctlatie over de samenstelling ran de ooinmiwiie van ooderzoalt inz ike de Hars ItcampmuteeriJ Da Voorzitter alelde voor alle vier de iDterpeilaties te houden op Dlnadag a a Dit voonotel werd aao ecutneiL Op een f vcreoek van den haer M a ro h a p t om te interp leeren over het diatr butien lement van 21 OotobeT Ml morgen woideo beMiat Am de oida Inraia daarna bet watioot1 Dabroodkiut De directeur vao bei fiijlcaèuiltoor voor Brood maakt bekend dal de broodkaürt van hel 71e tljdraJi geldig 1 vw 1 NovvAn ot eo mat 7 NovelniMr a I eaboaoen zlja vooi aohoaoen eo raHraOaladar allaoo mogen wordao uUganlkt raar aoavarda aanvragen onvwwUld ea add driaiad behoede hebben a4k nlaawe aabaaaio al aao hel vooreien aiet oieuwa aotan en hakkeo van reedt gedrageo aahaenan dal de betangbebbende aad ia niet la aiia behoefte aaa aakoalaH kan vDotalaai op da wijae ala raar kaaa la daan gaknl kallikla Zil die oen boa voor aao paar nieawa aaboaneo lo oamngM nemen aaoendaai BKdr de rtrpllebtbc op ifch kat paar aobeanen ter vervtaglnc waarraii ka D M Good TMi doi Kat Bood m VaaMB en Koiitoort i end n JJerariM 1 op Maandag 4 Novombor een ledeover rin houdM dea avondi t 8U uur ia honodeniaal v o iMt SohaalüronL i Atnonwoeo t avoowtallinf Dondeidag 7 Novembtr u lal laden Nlxiwen Sohowtarg door Bet BoMad ToOMd Mreotia Cor van d r L i lUal f ah 3e vooretelHjig In tet bonnem nl worden egeveo JUjo ea Dijn Spel vao Eannclit ea IJdelheid in tbe drijven door ia ran Anmer KUller het bekende atuk wawin EUe Uauha heelt gqnbeld en dat overal h o opaaii De loUen lijn verdeeld ovw de damea Ehe UhV a rl itfJtt llWde BdUiMt Cmo loutt ChriajUï Hetty Beek CU NIEÜWERKEBK a d IJBSEL 30 Ooi oOperahove Tulnbouwvelliog Nieuwer kerk a d IJaael en Omatekea Bkiealkool 118 aU IlSO beide per lOOg aelderü 11 O andijvie 1140 3 80 belda per 100 boei pr U Ml b oenao a IM37 dito atam 134 beide par lOO K Q peen 13 30 7 40 per 100 boe dlla 111 por lOO KO Rkeln paekb Il l pronkboonea IS SS balde per M a Stüjbooneo 10 60 per 100 Icmatan 18 dlla 9e aoort 17 70 4 90 beUe per 100 KQ ABMrikaanaek UgatkariakU PARUa 31 Oct omdeel Og laat Irani van Verdun had gedurende deo nniOht aan oeide ifidea der Haaa heng anlikiiiie eg madldDegeweervuur plaa Ten N ven Oraaljeró hebban lanie troe hun lanlae voonKi 9 ecèerea en da boerderij Beil wovtra bazel jliderMi strooMen de bodlmeb oolers van het eer ae ea tweede Mer bij aocoeWJXllle aleuwe paar daet dianan neag aan het OanaanlafceaUar lo lale veren ter piai t ae en btuoan eeo termijn deoi dat beatuur te bepalen lulka lagen vfwgoedlnc Ie bepalen Igena re flilcn door den mlnkfer vao Andka w Nljinrkeld m Handel Vaiit Ie alallao Oaudn 31 October 1818 De Dtreolaur vaanoon r k oni TMH Brand is da Vlasakken In b tramp de Vlasakkers is eeo z g bureau barak welke als sohoen en klearmikerij Werd gebruikt geheel Jgebraod Op onier vaib rlen gamizoenscomimaadaat wordan de depdta eo de braiblweer te sp rr Vaetkak lat w tii dprogramBa not ma I raida eea ü k bïmiST aJt W WswÜU raioa eea aaol bominaa lat aan gewit I Hat w tii dprogrami van ies ton op BarlMwn BkyiuVllo ao I dag faM Loaguj lAi D P C AJU Zaa wijderd zijn Sehilf talttke vragM Het Kamerlid de beer De Jopm baeftl de rotgctide vragen gwioht tot den mialMtf van Landbouw Ndvwbcid en Handel Is het den mlnlatet bekiMid dat onder maar zekere De Maar te Baraudaal Lim burg wonende in een wooing der boawvereeod iQg genaamd Vaereodaal aet lot ooiriuming fijner woning boeit ont vainffHi van de vereeiUglng igeaereB daar bij op de i taatamijiien ia oveigiegaan f Ie het den minister bekend dat In dit govaj buturopccegguig ia geechled op 14 Aufjiuetua liljH eo dat dat bij voooie iaat ot ultzetdog ia gegeveo tegen 15 Nov mi f WU de mialater mededeelflo welk maatregielea bij van piao ia Ie trefteo egaa éii eo meaniere decgp ke gevallen van daklooemaklng van arbeÜers die luinvrijheia vao beweging weoaoheo te behouden VlBcbteUagai oh Noonl Frankryk an België Het b zoek m de Koniogiiii aan bet Zuiden uea lande m veroocui luet ue oergk i g vaa viuciKeiluijen zal heden en uioiijPHi ptoaia nebbao ilet bezoiQk geldt aata Viaeiider a Noord Bxddajnt eo lomburg waartoe H U bedeuoQuteuii vroeg per Uoliaudaoüe m Mt de reaideniie heeft verlaten H M wordt Vrgoagavond la den Haag terugverwaobt Het drnkkandsr v U an broodkaarten up de vragen van bet fweode KauijrJd De Buieoditjó beireitende liet drukueo der brooilr an vetKaarten beeft d nuuia dr van ijandbMiw geauiwoord dat deze vroeger bij o doen tcrnm ia veraleiod lormaec oij d drakkerijeo gedrukt worden en met ingan j van J i November In nog meer veriLielad iorumat bij 6èa druiciCerij Geuze en Ui te Dordve vervaardigd zullen worden terwijl audis diatrlbutie matanadl ie Nijmegiea by üe firma icueme vervaardigd wotdt Id de druJueriJ te Dorireotd wonil dag en oaobt toetsteat geiioudon ten auüle ontvnaemdlngi te0en ta Voor beoderd mUliociL aan zUverbooa Bij ia Iweede Kanker la logedieod een üotnü vaa wijziging betreflende het wetaojftwarp tot nadere vaststelilng vaa bet eedragi waarvoor zidveubons kunnen worden uiigeg ven Aaogezien aedert de indiening bet in omloop zijnde bedrag de fitf nül iitMö beeft ovewcareden wordt voorgesteld bet laaxUuum vao 60 op lOOraitUoea gu ldecDr te brengen Voorts wordt de wet aangevuld met da bepbling Jat kigetroitkea ziiverbona vaa oea bepaald kenteeken vaa onwaarde voocaea worden om fr ude met deze bone te voorftomon De fltimfftÊr deelt mode dat na den voattgoluMsen diefstal van een klein bedlPOS aan ingetrokken bona waarvan de dader nug met vonden ia de oonMle 19 v sracberpt De geaa t te WaaUngteo De bour J T Uremer aaeuwbeooemd be gezant te WaatubgiDoo zal op Woenadag 6 ootdeelt Men krikt den Indruk dat de Novtember a a vao 10 30 in 12 30 des stomming ia poUUelte kringen na bet voormiddags aan bet dapariement vmi Bul toiUalaiscnie aken dogaaên ontvangen die hem oior dienstzaken wenaohea teapreken 2ij die biervan gebruik wcoecticii ike maloen worden uitgepoodlgd tich eobriftelijk ai3D het departemeoit voornoemd op te w met mededeehngi van bet ooderwerp van besprebiDg verflaufwen dei epaonlng ut de binnenlavdaobe pojétlek vaster la geworden Uitvoer r Iag vaardm Naar bet N v d O verneemt la een ovancenkomst tot sitand geiiomeo tusseheii de NeJerldindeahe en BelgfiacUe regeactogsn Kracbteiis du oootraot zullen oamiddeibjk na hot talstandkomen van den vrede 30 OÖQ Nederlaiidisobe legerpaarden naar BelftlÖ wtordiau lutgevoerd om daaj voor badbouwlLoelelnden it dienen Een leeraarabeBoemlng Dr H Stuttorhein m Den Haag benoemd tot reotoc vao bet gymnaatupi te Middelborg beeft berjcbt dat tuj zijn aalarie f 3650 gezien het feit dat te Mtd l lbu iig eeo geaoaikte wct Jigl to krijgen tla en bij in een hotel zijn iaasréi zuiu moeten nemen te gering acbt waarom hiJ naat in fiucüe zal Iredeo alvorens de Kaad zijn aarwedde io overeenstemoaiig heeft gebracht met de regeling in bet rapport der ooipmj8ale 6tork neerjeJcgd voor de leerarea bij bet n ddelbaar ooderwija Wij voor ons gniooveo dat de groote gisUng in Oostenrijk wei degelijk van invloed zal zijo op de ateoxolng in het naburige DuitaolilaDd Hoe kan bet andew BINNJSNLAND TW£EDfi ILAMBB Begkmeut van orde De hoeren Vau Douru Dely De Morali Ottu ea Itiok iiebbea het amüulemenl vaa net vroegiare bd der Kamer den beer Van Hamei op bel la te voegen artakei 12 m Het it inoat van Orde voorstal van d ii i eer iïoeietra opoJauw ingediend Het amiiudeinent strekt om bet ée lid van dat artilcel atdua Ie lezen OSISIS MUlLTEBaMJBN Do Ommisste brengt oaWeDt alte zaïten welke door baar zijn bebaodekl gereg aan de K uaer erstlag uit voor zDo m haar d or de ilegeeriug geen geluuidiouJing la opgejegd of de inededeeUngfin niet reobtetruoos vanwege de Itege rUiig zijn ge aoluerl Üniveraiinderd de motfelijkhedd dat ziiia o k op andere lijdaiippen en achiif telijk g Mbledt worden voor bet geregelde uutbrengen van bet voratag der Commisaio bij den aanvang van elke zittjig eoü of meer dugen en uren vastgerfe d Nadat dit veTBlag der Comnnaaie la tdlge braoUt kaa aaostouds tot beaprektog daarvan worden overgegaan Het Rijtskautoor voor KunatmestetoÖen KuiwUaeKvt BommlssU maakt bekend dat east aanvang ztU worden gemaakt met de erdeeUog van zwavelzure aapooiak tan behoeve vaa de bemesting voor deaoogat 1319 Da prijs door beetrtiere voor deza frJ beaahjkklkog komende bo veeibed o te betalen is vastseeteld op f rïO per 100 KXl bruto voor netto In zakken vr j iHt schaal aan de opatagplaatsea waar de Hlevei ng zal plaat vtadeo Hnitery In den Haxakamp De vrsdig weiike de heer Duymaer van Twist met oecrekklng tot bel gebeurde in de legerpleate bij de Harskamo tot den mimsier van Oorlog beeft gerlohi kiidt als volgt Wti de miuiatdr zoo apoedig bet ooderxouk uear ti t gebeurd op Vrijdwg 23 ea Zattfdag 3ü October bi de logerplaau bij du j Iaral amp afgeloopen Is de Kamei aavei wijU vx lcdlge medadeeltaemfk Levering van wUd aaa het Buk De mialater vao Landbouw Nijverheid 1 Handel heeJt bepaaH dat gedurende net jaotitseizoa i 1918 1919 gelegejilMld aal KCidén gegeven tot levermg a i het Hijk van tt iid aÖeen voor zoover betreft voile vtnjde eenden rotganzen piuvJHtea Oo wilde lumijneo Het Hijkskantoor voor Fbdmiviee eo Eieraa bêaliat wte voor rtte levetiog In aanmerking kuooeo konMo DaifbiJ moijen 4 volgende viagea beaMwioordW rtndeo ie Is bet Juirt dat In bet Ie rc miMit Infanterie ainds gerulmeo Ujd een ouluvimien gaest heorsctue eo datdltaaa de mllUao e autoriteiten bekeod Is Aan welke directe oorzaKen is bet uttbraken van de muiterij toe te sckrijveo 2e Zijn w j de otigoregelibedoo vao Vrijdagavond maatregelen getroffen tot biodibavbig eo t rsteikii van het i c et tot bet voorltoineQ van meuwe ukbar I ftingeiii En zoo ja wellre f Vlaesdi voer ci k De mit£ster van Lamdbouw Nijv f4ketd en Handel haeift neder bepaaM dat voor toewijzing van VleeHCh In aanmerting kamen suiiwrzekea h steliaiden na Onderhane beeikundLge kunatbewerkiaB en aonimige tubercbloaa lekffi Se Hobbo de oommnndaoten niet overwogen om toen Vrijdagmiddag vao v rs Meek de aoberpe patreoan in ts nemen 4e Hos li het te verklareo dat ofatonmtkUillJk n dat de eerate oi angaUhe ém jdob Toordedeo mode taogevolga vao Aiuortioori te flulp geroe H De Amers loonene toandweer die spoedig l r plaatsa versoueen DeDoefde eoui r öeu dienst te doen daar de braud lomiodaiB met benulp van de te Viaaak ar g lsg iditjf o gwtuacöt was Hdewei on er deaoöpwi Keep rumwrige geeat heersclit is bet met oumogolgit dat eeaig raddraaiers dezea brand ueboen geaticnt te me r da r Wi giswravoui eeo l g vso Drajid i ew iSr maiwonappea to rawu weed onU dekt De toastadd in dan Harafcamp Omtrent uen PMUnd m den Harakamp kaa de lei aot nuudea dat op het oogeutiUit twaa brfaljons opgaJot zga i e wwauiUPtroepeo woruen lUagefijka omgfiwmam i M öii bawiione uit hOa ea MlWgeo Hel ia volkomen rusUg ia nel lUt Dfi Nieuwe onge reyuldliedeo xjjn met voorgievalwn ii en groot deel dar iDaosoQaiifiea jvan net eers ie xeguuem naar scuaaing vijihonderd is n g zoek eo outbrait op net appel Of het eerdte jt iiem vefvpreitl zoj worden ts ooi itaüd lur zga oog geeo zoodaoige maatraden genomen ijij a iere mformatie bleek het blad dat bij de okuuaien der vorige week geen dooden zyn te bekeuren zooals door Uet Volk U gemeU Ue toeetaud van Overste Jeekei die ba Doeabarg verblijft La erostig pa miUtaire eominiaale van onderzoek Naar de iel verneemt beeft gene raalmajoor J Buigers toegevoegd aan den opperbevelhebber vergezeld van generaal JUet commandant der e divisie en kolonel jhr Qcamswinoitel vormende de oomnaaaie tot hel inateüen vaa een onderzoek naar bet gebaalde in den Harskamp gepaaseerden Dinsdag t onderzoek in t kamp aaogevangeAu Serst warden aUe beroepn QoderofÜoieren ontboden daarna de waoht oonmuuir daaten vervolgena de officieren die in het kamp waren gebleven en de officieren dip des nachts het kamp waren ontvlucht eö ten slotte het nmi e kader AUeo werden bi de gelegenheid gaeteld bun zienswijze a rvantngen mede te deeioa UoovarfMBuUn bi de hoofdatad XS istenaaoat neeft eaa dertieuLal inbrekers geiTftcbt het We Indlectie buis aan bat eüiravenbeitie te Amsterdam te plioaderen De nacbtwe ter waarscbuwde de pobtie m Ma agwti moeat zicBi tegen die dertien schhvuiten weren HiJ beeft zicb slec met behulp van zijn sabel icranig van zijn taak gekweten en is er i vendien ifi gealaa i nog een verdaclMe te rrenaeren Naar aaoieidbig vian dit feit aalinjit Ie Tel Het ooaebooide feit dat een bande vao 13 zegge eo echrij Ve d e r 11 e o peraoneó zich des naöhta op eeo entrepot werpt illustreert de veliigheid lin da WdBtad volkjamao AmsterdlMD is niet veil meer itoovertjanden swerven das nfchts rond en breken In waar se maar kunnen Het aaatai inbraken waarbij KiOb méér dan vijf p ersonen vljid is A angetwekiteeod gei tegen Bij bentallen zwerven Apacbeo preotSe als da oude Parijzer benden door de aieitót verliahte en mi teii j volge vfin de Hpaaneeue ziekte slecht bewaakte scad 2 gaan er op uit met njtitigen vaairluiigiea zelfs met auto a MeorinBlea Is het ffobaartJ dat de pokte eeoi vehikel of vaarlmtg volgepakt met geetoleo waar Onlangs werden biJ een der vearoeo op tw03 veraobiliende naohten re8 eddeveii it i i n 16 baien koffie gestolen Om die te veBVoeren is eeu pK g mlH ekers noodig gewjaeat met de noodige karren Ën waaruit beetaat bet boevenpak dat d nadbts de stid afsciuumt rooit plundert ai mishaAiielt Het beataai uit tuig dal peeds lang ohter de getraliede d ir bad behooren te zitten da reeds meermalaa is gearmsteerd maar door de justitie wear op vrije voeten gt teld Dit brutale vlegMa diei na m vrg beid gesteld te zijn wew een bezoek aan bet poliüsbureau breotfui eoireL en aiUeen om maar te nM ïn d t ze zich op vrije voeten bevindoQ De sira ret boezemt bun niet meer de mbiete vreea tn en bet aajUal prooeaaepverbaal dat tegen beo werd opgwrnaaitt la Ic po Ze heobea er mating aan omdat ze weten toco weer op vrge voeten geetcJd te w den Op deze wijze wordt door da re ear4ng voor de eiiigbeiid in de boofdAdd gewaakt de poUtie veegt bet vuile water in de goot maal aao den anderen kant loopt bet er weer uit De nncbteUgeD SUstereo zijn weer 2 00 viluobtetfngto in Maastncbt ftiwigfi F alien uit N rankrtjk Allen zijn door Maaetriobt vra veerd naar d Bek en andere imrichtingen te Limmef De bagage wordt daar dadelijk ia wagcos geladen en aUeeo dakene worden ar uitgeboudeo Vereohalde jonge mannen bobben kans gezien mee over de grens te komen een in een toegespukerde kist Op NederUwdbob gebied werd bu uit zijn gevaugeaie bevrijd ËeUge anderen veracboten zkb onderde kleeren der vrouwen die in de wagens hurkten £ eo man toonde dadelijk S portretjes van zijn kinderen die al anderbali jaar la ons land warett Waar bij vinden kon Men aelde bem dalhet informaoebureau op de Bek bem daarin behvlpzaam zou zijn Een kom warme ep melk an cfcocobule beretd en aangeboden door een Bejgisoh oomllA van deo Courrier de Ia Meuae verkwikte de arine reizigera Hier werden vele zieken In het ftoode kruis opgenomen waar ar ihans ongele 80 zijn Anderen gin gwnaar Nacaredi m Ummel Enkele t lfcivaJien kwamen voor Heden zijn bet Sturgebouw de zaal vanda Spbinx o de Domiiifean kevk voor da vlttcbteUagen i g iadit