Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1918

No 13840 Hat loont nat snelle admden nair heit einde riateiaiviond ia qA Waenen belaend ge maakt dat de OoateniTjkache oppetvte legeraanvoenng reeds in den ochtend van den 29ea Ooboher door een parle mentair de vezblndlng met de Italiaanache lageraaavoemog stand had gebra dit De Ooataorillame opperbevelhebber vond dait geen nuddeden onbeproefd moeaten worden gelaten ter venntjduig vaa verdere noodeloooie offers tot ataken dea v jandeMj3 h den en het eliutan van een wapenstil De Italiaanache legeraaavoenng heeft tegenover dezen door de beete bedoelongen ge kaden abap aanvankeluk een onmiskenbaar afwijzende boudug aangenomen Pas In de avond van den SOen October kon generaal Vott Weber met een afvaardbgkg met iwttemanmg der Italiaianeche legeraanvoesbog de gevechtalinia oveiachrijden ten ein oe ondeifaandelingen in ta telden Wanneer deihalve aagt Weenen dn oorloOKgroiwel op het Iitahaansche g evecbtsterrean m nit voortigvoet moeten de £ obuld en de verantiwoordelijkheul slechts op rekening van den vijand worden geBcfareven Laiten wQ dat bencht eena wat neder Het iB bqgrUpel dat de Italiaanaohe laigevleddlqg nu van geen overleg wilde weten Een kind kon uitrekenen dat het nu het xn t binnenland oo n chaoe ia aan het front met langer goed kon gaan De vr wÜIge ontruimang waa door Oosteiïirijk mgduid n inmiddels waarsch nl k nog wat vethaaat door den druk der Italitaaen en bun geallieerden begonnen Het Itahaanache communiqué van gistfr ren zegt dait het aantal gevangenen de 60 000 ta boven gaat en het aantal buitgeanaakte kanonnen mear dan 800 ia Het ItalaaamKhe leger an dat der bondgenooten noesten dit aaeces eerst bevechten Het waa zoo aanlokkelak Maar aal men nu dan den atnjd verder Haastrechi Abonnementen ea advertentlSn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAA8TBECHTS0HE COURANT worden te Haastreoht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT 81 lone hterlaleede lu den allw onliullenden nlat die ran omlaag kwam eu door den Hultonden wind over den rand aa de klip ward jwoord lone voelde haar zenuwen waren door vreemde medadeelin toen ilj ioh w de poort van den tuin wondde nog eed de hoop koeaterand Kellh Harlord tegen te komen Zij 1 p teleuagealeld worden Het duurde Met lang 01 öj lag hem aai omen met njeuïre veeirkr l t In ijn houdln Hat aoheen werkeUjk aM hel Noodlot on dekoon van loven voor loven eenmaal we aan milMJl hun uMl lou WUven Hll stak hand vrll en m longenaadittea oa e von eiAdd uit maar de oudeVarlegenheU bukt tod m oggwWlk uUaMn Ik ten Wij u loo ta 1 B looMn rrt Ion hem toeueheod ZerfT heb Ik ainda Orladolwald niet rtmT Wet Hik kt lang goledenl Kalth ln vlak n M het neiaf fc P B k leader i pdoMoT Mlla rnaca BIJ koek mat h Ooedkoopste en soiledste adres voor Menbeicni al Talela Kaata BalfatUa Steele met leerenfhMbe Vaeren bedatene Welle e atlMekana Theetalela Spietnls SAUderlte bofl dea SOMT xnn tmniufia mnuiiiHiiuii Éi iio toni M M un GOUDERAK AdveHentlIn en abonnementeo op dit blad worden aangenomen door L VLEaOEERT BoudtraL AukMi üliyriEllEPAIJlTEOI OKVRAAaO Ilwi lkui4 l ITRUMVOaEL 3 h Tlndnr i M GEZOCHT tag J5 November een goede Woaing hefit omtrek Kauveafabnek Hnttrprgs ± f 30 per maand Brieno onder No 3837 buraan GoudacbeCourant 12 CineiiiiM Tit ii Slaipkiimr MtT PEUIOa Tt HUUR AANGEBODEN BrUveo ood r Dumoier 3841 B aH GoudicheCourial 9 D OOMMISSIE na STOLWIIK uaalt II VMbooden rta Siolwp attent dat tij Zaterdagavond 7 uur ZITTINO houdt m het kantoor vande CoSperatleve VereeniEinK tot hetfitreikeo mu LEaiMITATIEnURTENNa dien datum z de kaarten ïiiet meet bg de Commune t verItr geta 881Q IS TC KOOP Een WiRkeiliois PAKHUIS t MR itvtlferHdti nu 1 IM r Te bevragen by W BOKHOVEN Gouda 8823 18 Beslagen tong Ata U imorleaa opitaat met eenvlezen anuMk Tn den mond kijk danip dea apMlel of Uw toog bnlageDil Uw roedael la In de maa aaahei ftiaten gefaao hetwelk gewoofilllk gepaard gaat net een leer onwelnëkcodea adem Gebruikt hierlegen Abdl tabletien welke ook met uccea aaagewend worden tegenmaagpija maagkramp het tour bartwatcr miaielijkheld een bedor êd msi éa 3834 43 Abdij tabletten Adverteert in dit Bied SHNGUINOSE Vinirni SaNBuiHoaum I BesUet ette mlddd tegen Bloedarmoedeeii Zenuwzwakte flangumoee la e a vuirer plantaardig tooieum en een degelijk vertterkingf middel voor awakkan tn beritellendcB Hti wordt met vrucht toegepati bij bloed armen bij enuwhoofdpijn en sonuw Kwakle bij jonge moeden bij klierach liga kinderen bij faeratetlanden van ly phcuae koortaen en in alle die gevallen waar de normale bloedvormiog geleden beeft Zij werkt degelijk en geleidelijk en sonder ichadelijke buwerkmg De Sanguioose ia bet middeLvoor alle gavallea van uiiputtfog en llgemaene vcfilappingaioettanden Prlia per flctch met gebralktMBwijiIng 2 25 6 fl f 12 SO 12 a 24 Verkrijgbaar bij Apotb eia en Drogletea 75 35 VAN DAM A Co D Rttmeratmal 2c 4 Dea Hug Te Ooudn bij AaUm Coopa W dafnU 29 BduoBbovaa N A ▼ Zaaaaa DE NEDERLAKDSCHE VOORSCHOTBANK AMSTERDAMU CONVERSIE vun 4 i pet in 5 pCt Schuldbrieven Aan houders van i l pCt Schuldbrieven ten laste van Del ederlandache Voorschotbanjc vordt bekend gemaakt dat voor hen eencirculaire Teiiir gbaar is te Amsteedau ten kantore de Bank Frederiksplem 51 bij de firma VAN MAKKEN EN MIDDENDORP Heerengracht 141 en te Rottiikba by de firma C DE RÜIJTER Wijohaven 69 3838 M AnaTUDAH 1 November 1918 Dt DIreetI TrFl T BOMILLONBLOKJES ALOM VERKRIJGBAAR r AMHIKANVEN J H NIEUWEMHUIJS C IJSWIIM O Hl iKimiHtiiH ZEERVOiDIAAMZIIN ritt i iliH Bureau tot Publiciteit van WetensQhaRpelijk Nieuws Keizeretfraoht 15 Amaterdam LeÜegracht 30 CURATORIUM Hanri Polak Lid Eerale Kamer 8 PoitmiUi Schooloptiener P J Raaymaken Ond Sacreuria Oeneraal der Riikaveraekeringibank W N Wlntorahovan Gap Luit Kol O I L Amerifoort Sicritari Mr A W JacomattI Oud Advocaat la Ned lodiS H J Cafkoan Bmtengew Lid Oed Staten Bnrgemeeater tan Edam en Sehooiopsiener J OaniU Oud Reildent van Terfiaia I Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ondtr Iddinl vu 80 b k ad l rkr cht n onder wi Joh Bonman Directear Mo r HlDdeUlchool Mr Dr J Bl t B Directeur eeoer Tuchtlcfaool Jhr Jan Paltll Joaraklllt Dr A A Pokkar priva t docent Univereiteit Dr A J M Oartoaana leenir H B 8 P H van Oi Itel leeraar Handelaichool Prof W C de Omafl Hoolleeraai Univeriitait Utreebt Dr A Halbarttadt oud leeraar Qjm BHlnm Dr J M HootvU t privaat docent UniTeniteit Dr C Huyiman accoun Ual an uidare mannaa van naana 20 laetcAr H B i 7 VLi in de Rechten 7 Indenieara 6 accountant 3 artaen ena worden door on feorfaniaeerd maar dan 400 acftMItalllln enranaian o m 6OEKHOODEN HANDBLSCORR ADMINISTRATIE BBDRUPBRECLAMB ETALAGE OROANISATIE BBURSTECIUJIBK BTENOORAPIB SCHOONBCHRIIVEN NEDBRbANDSCH FRANSCH DUITIOH BNGBLSCH ITAUAAN CH rAANBCH ZWBBDICH DEEN8CH N0ORB0H RU88I8CH MALEI8CH LATUN GRIEKSCH EBPERAKTO WI8KUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDB ELECTRO TBCHN TBEKENBN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RHBTOKICA STUDIETECHNIBK STAAT WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKGE8CH HARMONIELEER JOURNALISTIEK QEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN PRftBELEN BL8JD Opleldlu par brlal voor alia axamana voor alia ambten a baraapei voorALLB aetaa L O en M O AU B practllkdiplonia i ttaataaumaé Notariaat Mr In da Raakten Oamaanta Adminlatratla Actnarla AeconnUnU Onder Itaar poowkandli Opalchtar en taakanaar Opdcktar WaUrataat Badrtlblelder SeeretarlaRedastenr tn ena 87 ISO CurauMcn voor bcKlnncrs eenlesiln gevorderden meerEOvordeoden en ver fevorderdeo Aftogename methode Persoonlijk contact tuaachen docent en curaiat Ultatekende correctie collectief en Individueel Billijke conditiEo miover ocendenkluuHn van ons Studiefonds proflteeren Qoede re Itaten wie werkt slaast Adviezen iuwke Beroepskeuze Yaor nadtrt inhMtnfen vrag mên ie tnttraaanle graiu tnehun een ioelbiisl va 144 pagtna t itoi vtrhtndt nch hiardoor tot nwta ftlllEK II lERSTELPUATS ni WERKTUItEN MOltKEII AANLBHB itmt Electrische Licht en Kracbtinstallaties I VAN DUIN COa Oouda wt IMaUMM 27M 24 W Het Advertentiebnreaa De Goudsclie Courant MARKT 31 TELEF 82 baaorit de plaiMiiiK van ADVBRTENTIEN in alle Nedoriaadsohe en Bnitenlfendsohe 1 daif en weekbladen en andere periodieken onder eeniia prijsTerhoogini imMidlna vam n I chrMf steecle volclo ncl f VRAAGT UWWINKBLIER NaMiP d WeralalbaroOTVMl Meubel en LInoleumwas A S R A Het beste artikel voor bet wrijven van meubelen en llnoteum la vaal Boadkaopsi n voopdMvHaar in het gebruik dan de beste bus was Koopt één fiesch A S R A en u blQft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel ea Unoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HooMdapOI houdap voer Oouda en omstreken de firma 362 60 L VMM DKft BBBK Grossier In Koloniale waren QOUOA DE BESTE lUDMBïER VBRKRUOBAAK BP ALLE SOLIDE 412 58 HORLOGEMAKERS BN OOUDSUBDBN IQ dlverie maten verkrijgbaar bif db 2670 10 HamlelsiRilerneniiig AtlllCliLTURIl lelkaloot aa te aoUO Van der Menlen s GILIAD Bloediuiverend middel neemt de oorxaak vanvele kwalen wegBewijaen voorhanden vaq 3306 20 Tuberculose en Maaglijders die door het gebruik volkomen denexing vondi Alle kwalen die baar ooraaak in het bloed vindê worden met gloot aucce er door beatredeo MÉ MeÉli Voor nhwendtg debmikbi Hulduiulej wondea en awereo zeer aan te beTolen Prlj per fleach f 1 25 afkom tig van de Cliainlaoli Msdtsshs Msstsoh Aaron te WATERGRAAFSMEER Verkri ba r bi ANTON OOOPat WUDSTirA T OUDII iünMEÉA 31 October 10 our Beo Ooa Oenoegan £ rli 9 Hon lllj T Laodbonv 81 Oc m utir Boreniaal 8oe de lU aal Soc Dem Vrouweiwkib aATOodr S tiar Sla aootelo laoba caiaoaaTOiid Tan de Q B B ao da aM Oosda der aD A F 1 Nor 8 uur Blauve Eiula Wealba Ten Varbibidnmaa EHBO S Mot 8 uur Blauwa Kruta Pror sdaoTond Nqj faX T da koL EleeMaebe DntheiU A BBiaUAB a ZOOI aODIM 57e JaargADg Vrgdag 1 November 1 18 eOIIMHE OOVRAIVT 2 Tie a ws exL A ca e3rbean tieTDl© ca voor Q o clcLol mxx OascaaStrelcem VERSCHIJNT DAGELIJKS MliL BEHALVE ZON feN FEESTDAGEN INGEZONDEN MKDEOEIUNGENi 1 4 i ela US efts r el masr i M Op de Toorpaftea N 1ioo er Gewone advarteotUIn e Immnii mtMasUate Vi eemliBet tM saw ceerdea prtja Groota lattaaa nMlan woidaa benkaöd aaw plantiralmia AS0NNBMENT8PBUS par kwartaal ƒ 2 per waak 15 eant met Zondafililad par kwartaal ƒ 2 90 par waak 22 cent overal waar da bmoTguit par loopar gaaohiajl Fienco por poet per kwartaal ƒ 2 60 mat Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnamantan worden dagelyka aan enoinen aan ona Bureau MABKT 81 OOUDA Vj anxa afantaa dan boekhandel en da poatkantoren ADVBRTENTIEPRUS Uit Gouda en omatrdien bediooraoide tot den faecoiykrlng 1 rfi n tl f 1 05 elke zoflel meer ƒ 0 20 Van btriten Gouda en den baKorkriDg 1 £ neela ƒ 1 elka maal maar i 0 25 Adrartantian rmn pafaUaka TatmakeMJkbedan 12H cent par raseL AdrertwttiSu kiuman worden iivaeonde door delaran AdTOrtentieburaaux en onia Afaétaa MaMÊftmémt T l f Intwo S2 Redaodei Telef Intero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG Oostenrijk geeft den strijd op 00 060 gevanganen n 300 kanonnen Da apanning Da kaizar zal aftraden in heft haofdkwarliar Polltiaka moorden Tiaza valft ala aiachftofffer Een aanval op Wilaon en xijn 14 punten Wapenatilstand tuaaohen Turkije en de geallieerden In Ooatenrijk De vlooft overgedragen ONS OVEBZIGHTa ito tot all AmarilkaaMcfce raUcaliii 9 6 Nov ubia ui dT l L e e J öe TBidciMrisicm lu Ainerilca kimiie nog wal en mf mêk in bet wmI atricen Roon T U en Taft hsbb n e oproep a iwt n haa r amaakt waarin woidt g Mgrd dat da republikainen d onToorvaardftiyke overgraT van Duitacfaland wanacheneea kraafatigiar atcnt voor de repubUitetnadia paittï by da tMtatdllngf van de vradeevoor waantan eÜKiian n dtl4 punten Tan den praaident over het al gremeen vaac achten en ffeadUkl opi bat opatidlen rran tot een eüidelooM dlaouaBle te malnen e TerUarlnc u van oordeel dat de preaidant geen macjit baefit om de Vareenigde Staten aan da Taartlen ptin ten te binden renmin aM hl da maoht heeft onse edele bondtenootan te Unden Wy wvtan mat of date punten al bervatten vat oiu bondffeuooton reehtraa tigr mogmi é en of nM in iets toeatemmen wat xy rechtonatig mogen onthouden Wy lUn onsen bondgvnootan den grootetan trouw TeiaehutddiBd voor h ti aan a voor ona hebben gadauk Dit beteekent een dlractan aanval op WiUaon en zjjn 14 punten £ n ala Amerüia r niet voor ii wat nog moet blljloea dan ia het zear onxAar of de bondganootan er labi roor voelen BU de wiawiing van nota i it tot nog toe veronderatald dat da vredeaondarhaad kngen op gronddag dar 14 punten uUm plaata hebben OndtKMaiid gaat uit van de Teronder atelllng dat de geaaaooteepden uch bÜ de rredeamidarhandeüngan op den grondalag van Wjl on fl pogram nullen tellen een varondersteEinig die door de Duitacbe regaenng uitdpu eljjk w geformuleerd en wel ke verondersteUiing WJIaon in t n iu ta vaa 23 October heeft oveiigenccnen Maar nog u uit g en enkele veridaring geblelcen dat deae verandaralriUiv Juiat waa In de Franache Kamer heeft aünlatar Leygues giateren aangekandlgd dat tengevolge van de onderhaadetlngen tucken Fransdie ea gealUeenlc geralpiachtlgdan en Turkichc gaTafaBackÜgdea glatarailddag om 12 nar de wapeuttbtand la geteekend In het Lagathaia heeft Cave by afwaaJg hedd van Bonar Law dk zich te Parjja bevindt ipl teren den wapanotilatand met Tur kiie aangekondigd en gezegd eeoige dagen geleden werd generaal Townahend bevrtld ten einde ter kennia van den Britocben admiraal van de vk ot in de Agelacha laa ta brengen dat de Tuilcache regeetlng verzocht om onnUddeUi k ODderhandehiitfen te openen w or een wapenatUatand vtuaedieo Turkije en de geallieetden Het antwoord luidde dat indi n de Tuikache regcnüig Tolkmnan feaoeMdMaada gapralmaolitlvtei naar vgeajackalnal Ctllfaaipa ami aaodn deae gwnaehtifd wat hna van éa Toerwaar den ia kewda ta alattin waarep de gaalUerden in bat itafan dar v faaMtfMwIan as het ondertealctBaa van m wipeiialllstaiiri Da Tarkaohe g rDlinaditlcd a kwaiMB la hat begin dsaar wek ta Moadna op hat land I emno aan en da wapwMtllstaad werd hadennadit door vi adminuil CMtherpe alt naam dor gaaUlasida r ag a a riu ga a gotdekend en ia kadmmidil n IS nw ta wezidnv g atr laa kiAd te JtdGMi Het la nlat nqgal hai aU voarwaardaa van dn wapanatdlalaad belBMd ta maken doch aij bavatkin dan vrtfan doortocht voor do vUot dor ffoalUoordoa door do Bogpo ma naar do Zwart Z Kot beaattott van da forten aaa do DardaneUoB on d Boaporu ten ainda don dQOrtoohi ta f oia a h a iOB j4 mad dm onmlddol koa torugkaar vaa do galUoardo vaa ganoB Volgeoa berhiht uU BoedipMl heeft do mlnlsienaad do repubVek UoogartJa tilt geroepen SoMaten eo otnoUren tx uU daor de attateo oadar geioiidi voor da republiek Da ravcéuUonairut hebben aiob bIJ hen aaogcalolen D hivgarbovoUd vooraiet ek van wapena Karolyl meldt d ftalsrao i ta B o da peat haeraoht een revolu tie De nattoaala zaad heeft da regaerine tn banden genomea Hst vuntooeo eo de politie erkendeo d a oatlooalso raad la aJloo deela De bevo ütg ub graaf MUfaaal Kosolyl dao prastdeai vaa dan aatloaatoa raad kw De Dlniatar prmldent HadMi beeft aan een verte nwoordlger vad Az Eat xerklaard dat hij een groot evohitU door wil zetten hij wU een demoenltaiAi ontwikkeling maar gaea revolutie Het verluidt dat Hadlk mat de v i m al UnkerpartjjHi ood handelao wti dat hij aocUaUamoeraten In het k lMI wJ trachten op te nemen in da earots pJaats wil hij met de Andrsiay eaAp ponylpartijMi en met bet zoogeaaanda tlnkor iMotinm oodca habdel si Er cutlat getin leden vu de ffokerl TiaaawpartiJ li hu kabinet zUUng nemen Hadlk lal mlft soMan ook ds port r uUle van büuMOtaodtoclie zakae vom ikOi betwudao front T rtrokkea Is zUa laatate ajttingen heeft faet oor logskafcinet lleb eek met het vraagatuk batreffenda den troonafatand bezig gehouden Naar verluidt aal faH hooW van het civiele kaUeat Delbrikk mat aan gewichtige opdracht T B dan ryks kanaelier evenee naar het front vertrekken Utaubien xal de loaueer en seer varstan dig bealuit nemon Er z a m Do schland zioowel aki eldeia elemeniMi die voor g een moord terug deanzen £ n m n heet voorspeld dat zoowel de keiaer als da kroon pnna op de iwarte l at etaaa Tootteetten of noE verder faaa met bloedvergieten T I a Uandieeter Guardutn sevt dat de dl pUnnaten geen t d moeten verlaeien om Ooetenryk van de voorwaarden van een wapeostiletand in kennie te tellen ten einde noodelooa bloedverrieben op de Ooatenrljkeclie gavecirieterremen te vermeden en bet dnn t er op aan dat de voorwaardeu voor Ooateur k deaekMe als dio TOor BulEar e moeten a n Dat vril zoggie vellediee overgave met enkele adiAerdehaodache atapraakjes die ter coDifenrentie pa duddeltjk zullen wor den e Sn dan eet het ar roor DuHechüaod heeJ aoonber vnfydm Men kan api dcen van een pro mteote een anibl DuitBohe atenumng jn Ooetenryk Het aal den troepen der ffeailieerden den tocht naar de Seitache grens niet beletten Be epanndng ie in IMtadUand gewridlg groot Een corr eeint uit Berlijn dat de l uiteiilaml0die poUtGeke vraagetukken nauwelufcs orden beeiii jieii alle geeprekken draaien om de aaak welke hans de apdj veai den poli ieken toestiaad ia Men Iwopt op een qwedige en daardoor gemekkeljker optoaing De veraodenng die hder te een paar w ken in de algvsneene politieke gevoelens iaingetreden spot met eUce beochnjvh enwanneer thans de druk van buiten zou vervallen a u er nauiwelyke jifl r een andereontniiUMlinig mogelijk jn De invloed vande VorwilrtB geweldig toegenomen weikshoofdartikielen in alle knagen groote belengeteUing vinden Overal iet men hetblad ook ki handen van offtcieron Menweet dat dit tdad liet aftreden van Wil helm eiacbt en daarop zinaneslt de corr Bed De Voaauehe Zeltung meldde Woendtwaivond de gerudtten over een reeda plaala g ad bcMiend a treden van den keizer lün naar onxe inkahtwigen op iJn mdnat voorhang De keizer la naar het In de roea van opwinding faaeCt men ta Boedapeat graaf Tisza vamioord Hfj aa het slachtoffer van een aanslag gewonden Terw l de graaf met een fiunlbalid wandelde werd hij door eemge soldaiten met revolverschoten redood Z n m tgazel schynt gewond te z n Waarom deze nuedaod werd begaan ia vocMT ons duister Tiaza waa in Ooetenr k de man van den vrede wiena stem geaag had £ r vallen by en revolutie altijd offers Het ia jammer dat hi daartoe moeat behooren En het wordt een aoort wreede sport De moord op aartahertog Frana Ferdinand waa de vonk die het oorlog vuur ontstak De moordenaar is gisteren uit de nahtaire gOTanganis bevrüd M 1 s schlen aal nu spoedig ook de vrede loskomaol Het valt te begrijpen Aat kt desa dagw on DuiifaBchland het antwoord der geallieerden vurig wordt verbeid Te Washington verwacht men dat ile volgcakle atap de bekendmaking zal zijn van de voorwaarden tort den wapenstilatand Deze bekendmaking zal uitgaan van da hoofdsteden der geassocieerde mogendheden Uit Londen deelt man mede dat de oon ferenties die te Parya gehouden z n het karakter van een voorloopige gedadbtemviaseling hchben gehad en de belangriJlEate beraadalaging Mi nu moeten begilnnen Ta dien einde heeft Bonar Law zioh b de Bnteche vertegenwoordngera gevoegd Mo g e 1 jj k zal tegen het einde van deze week een mededeeling te Pa rijs verschijnen die eenige aanw i mng zal geven aangaande de houdb van de geallieerden tegvnover da Duiïvche voorstellen tot een wapenaUlatand Te Weenen verliep de dag van over het algemeea zondar batteasporlflL heden Tegen zeven uur aavoodi eladlgdeo de betoogingea voor faet Land baus waarop een groot gadeette vaad deelnemers naar h pariemaat trok mag Te Berlin is mm al eerdgsoiins ongerust dat het nog later zal worden dan eiiode dezer week Een telegram uit Berlijn meMt Tot dnaver zon de voorwaarden voor den wapenatUatand hder nog ndet ontvai en FeuHIeton Volgena de uitlatingen der entente valt op de bekendmaking erva de eerate dagen met te refcenen ZeÜta verluadt dat de n het gedonder van den storm en dcustos t regen zoodat hij door eo door nat thuis kwam Mear lone lag op baar aoalle bed en redeneerde hopedooa met baar algen ziel Want zij wlat niet dat Selth en zij waren ala twee met eleotriiclteit geladen wolken die niet voor het ullharaten vanden storm vareenlgd kunnen worden ndet voo da de blikB netraal heeft geClikkerd en het antwoordend gedonder ben hu monieerend heeft gestemd HOOFDfiTUK XlaVl De Inotaring dar bitzondere mensehaa lone had sedert de Wg uldtlge ontmoe ting In den tain noch iels gemien nooh gehoord van haar gastvrouw Het wag daarom met een zeker gevoel yan ver ohtlng en verbadng dat aij aan da deur van bet tuinhuis bet volgende brl ie van Cal ootvlog Samenkomat van de bijzondere men aohen HayWg Abbey Baylelgh Eeristfl dag van de tiraaitde nmaad van het twee Ni dertigste jaar De kracfct aal vaoavo d te aobt imr geopenbaard worden Uevrouw Forsa k r Bardy heelt de eer mejnfïroaw March nit te noodigen De trompet zal gefalaaen worden van da wallen en de grftosen van Zltm geantverdl 3nlten zljo hradml Tbee en aOI ffebed te half aofat predea lone waa alleen fli het Neatfa faiaiilini de Bladeren waarras Oaleb aSeaa ba toiaBde waren vrocig In den morgen naar de stsd gegaan voor een op riiM lng zooaLs de laatete het oneMbiedig uitdrukte lone had hen ii et wUlen vergeaellM daar rij varstandig genoeg waa om t begrijpen dat be4 beter was de joogelut en paar dagen alteen te laten C k zou zij door met hen naar Londen te gaan waarop ziJ genoeg hadden aangedrongen nog zoo kwam faet baar althans voor een bamère tuaachen zlchseU en Kaith fiu ford plsataen Zoo bleef zij kk Ra rlelgh Abbey en braobt den dsg laaande nd t tuin door De oMmoettng in den vroegen morgen niet de Zleaarea bad haar zenuwen wat h de war gebracht en het vreemde gou zende geluld dat haar gedtu eode weken had vervolgd aeheen zeer te zijn toegv nomen lone had zioh den gaoacben dag nauw en ziek gevoiM maar ondaaka dat iiealoot zij de ultnoodlgtng van haar gM vrouw voor dien av md aan te nemen De dwaasheid zou baar opwekken meen de s J Zij waa Iets verpUotit aan de gast vcijhald die sIJ genoot en bovendien het k D zi n dal slj JCetth Hatioidsag Thee en atll ebed waj en reeds voor bU toen loae oader geteéde van Caleb de groote ijzeren trap bereikte die naar bet balkon van de kapel ledde Caleb had er op §eataan ds lone wat gabmlkte van het uHnomende dat hij voor baar bad h3ai Bet regende nog ateeAi maar op eaa bezadigder manlctf du ta n mo va Daarom had loas voor haar toeht door dm daafceren tuin haar mgeaaanM jaaagtnomen en een roode matroaeuonli oiM a n nvt aiidan ttoft v ooi Um om zet waaraan vc4g as haar eobt vrouw tljke overwt itng tooh ateki ta bedet ven viel wai er ook moobt gebeur Toen lone neerkeek van de plaats dlei meu voor baar voor op het balkiui op a had flchouden asf aii da M rtdilw van de kapel reeds hk het 4Uat wm gehuld liet hooger gelegao tooaeel of koor was k en leeg ter iJl van cmlaag het gegons Mt het gedempte geritsel vaa veel menaoben Üe dicht op elkaar zaten ea niet ongewone belanasteMiw wacètteo iMtorbaar was tOechla eahelea keken vaa littt badkoo omlaag of Uepan op en no I e paterre aoheen bijna idl gatrouwea tol zioh grirokkan te hebban Bat ww duidelijk dat de trompettea en ds Louu HDg een btjzondere aantrekkatijkhetd h fcien voor da dwepexo van dan NIaa wen OooMieaat De dleoM begon op da swona maatar MewoBw Foieakei Bardi at tto aal no w waanhi ald wawaaa het afglijden vaa haar roode ajaal wal ee ea alhrwh dMd naar dnt hoogen trooo aan da reohtawll van hot platform Maar nu vergsaalde haair eea nleova gedaante Mr Cliadind fiataiL waa het dia daaM lONE MARCH wondering naar haai krullend haar dat daar het natuurlijk wal m het door wind en regen verdeeld wte ta duiiewl Sinatweode ktulletiea schitterde HIJ JOU er allee voor gegeven hebbon wat hlJ baiat zoo zei hij blJ zlohzoll voer het leoh een er van mei zijn hand aan te raken Haar hot volgend ooaen bHk lachte hl Inwendig bedenkimde boe welmg blJ te geven had Wa ham be tr hij kon alechla kijken en vortaagen Ondertusechen zd lone niets daar het geheim van het onbekende haar drukte Haar yoetan schenen met lood beslagen Hear hart roeide ongokwlliik algemai en ond Een gevoel van het naderende on weorstaanbare noodlot joeg haar voor het eetet In baar leveo sehrlk aan ZIJ ver lan ie er naar alleen te zijn Oji zlih op bed te famnen werpen en In bawu telooehold de droeve leleuielelling en de doHe OBOFhoudellJk Iqiagiande pijn te var geten Eeltb Qarford kon eveim de fe moed ommlng van een vrouw volgen ala nl h gehdm der starren kon lezen HIJ waa een van die ongelukkige mannen die nooit gehik bU vrouwoihebben wijl zij te zeer aditen dan lat liJ sa ooitn den kunuee begrijpen opraapte eo die da Dame Óvfcato naar Vaarwel zei lone zonder haar handuit te steken toen zij aan den voet vande met kUmop begroeide trap kwamen ik a nu naar Mnnen En gij moestopeen dag ala heden evemnln bofte blilveo Waarop KeKg Barlonl om ileh tewre y trtemwelBiif over haar anal verdwijDaB huffi das rteé der kappen ii wadalsm au Ion ankaada Sdei