Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1918

toMpwüten gohoudon werden en daroodeTi fwml ootpl ld Tot ndlfe beioofflütfon kwttiu hot ook voor het depar ttpiQot vflui uviios ittw alHiuad ofi u de punten uuwJctcn oi üsch eii Jougemsiog MO bBldwif edea KhuldSM UetSNA der manileatMttea omi liierwHiMkler een deel VM ei ketaenijk luit lu de Ooa lenrgiwih HongMTMbs utwine mo dw ZuUb lKviadien naUoBtleu rud te A nm OvergedxafODi Voorts hmi de nuulAu aJdtMidiQg In bet mlnkterie i n oorlog alleu manrwhappon ypvmomt niet van uid av K e oatbiwlltvlt d fl geweiiBoht rargund met groot vwlol naar hun MwdMwkn terug te keareu Bur da vlag om iatwnatlo nal redenen niet op taanden voet kon worden venripBeld moei na de oveiga ve aan de odrlogavlag nleta In den wcb woMten geJegd Üe heele Mai mag na de ovwgave op de eeohadon tor vloot en bU de ov heid in dleoot Wijven Van de marlnealdeeliog sal een verte enwoor dfcer met den uld MavlMhe naUonaien ïaad te Agram voor de regeling van iMtere blxonderheden roobtotreeka uver binding reden Het koamnand der DooJui lottWJe moet t ij de ovctdracht daarvan aan de üon gharaohe regeerlng dreeguüjke optreden Dti Duitsoh Oosteiirij kBcbe r twrtag is giatereo gevormd e MhMaga je de voorloopige reiod Tan Ms me do vertegoawooralgcrB der o tion ile vttc faderikitj ter ovttrnenitntf v n do regoerkig te rfeeuen bijeengekomoni Da raad van awe matf zlob elecbta a B eau aanllAng van de nationale vorgfutering n Qii4 Als zel atajullg Wgaaa bescbouweo Viau de geveobisterrelnen behalve daa het OofltenriJkBch It Uaansclie weinig ntauwü I B Brttaobs Iroepea dte op de hoog vtadtte Mao Aalago werkzaanl zijn tro ken G np mvere blmieu Het aantal gevajfcgoQon van hat 10de leger fa tot 12 000 Do CoDisul iCkueraU von Nederland ta Loiidoa de beer Maoa dlu hier te jwide vuplooltle lu verband niet du tooftuiairo cxAuteup fa guiterou uaac oait Wni J gekooinl het plan beeuat m aan de hoMs 1 10 van de totftlo hoeveelheid Vleeseh toe te wgzeu Hol gevolg daarvan zal zijn dat de meer gegoeden nog meer x Moft te cousumeeren zullen krijgen Nu is dit do vraag lu hoeverre is het biUiJk du de veehouder verplicht worden tot veujovering wur het vleesch vrijwel uitsluitend tcreoht komt op de tafels der meer gegoedeff die tooh nog wol in staat zouden aijn om voor bgvoedlng zorg te dngen F De veehouders hebben in den afgeloopon zomer vrljwttlig vee geleverd omdat zg wisten dat bet aoodig was voor de zieken en voor de inteudance Nu hoeft echter de Minister in do Kamer betoogd dai bet zoo erg niet was als de arbeiders geen vleesob te eten kregen omdat de voedingswaarde van vleescÉi zoo giroot niet ie Ongebiulde tarwe b v bezit een wet twintig maal grootwe voeding waarde En verstrekking van vleesch tügeu goedkoopere prgzen zou enorme tl nauoieele offere eischen Maar ala de arbeiders het dan wel zonder vleei h kunnen stellen waarom kuniien de mera gegoeden het dan nietf Moeten de veehouders gedwongen worden om van hun bodrgbvee af te staan ten einde de meer gqgoedon van vleeech te voorzien dat do mln gegoeden wel ontberen kunnen Lr zal in den a s winter meor gevorderd worden dam tot dgsver geechleddo Spr heeft zich afgevraagd In hoeverre berust de veevorderiog op wettelijke gronden f Vdlgeos de Dtetrlbutiewet kuur non voorraden gevorderd worden doch kan een veestapel als een voorraad wor den beechouwd In d u Aa waarm de Dlstributiewet dit woord beelgitP Spreker meent van niet De veestapel vormt het bodTijfsDioteriaal van den boer zonder vee kan bij niet boeren zoomin als een fabrikant kan fabnceeren zonder ma hl 2UU Dl hoofd a ke OfwUg t Zaïiidain ia du ti H r nuad te Zaïuuiaui gehoudjüu i ii v iwa iuring deeido Oe wejioudt fuJjh uat a Uj4 ui imi coliugu van U en W jij uiCK r luruQid van hwuiuimi bcHloteu 1h Mn dun ttwtd voor te eloUen de aftruk voor uuiisailce ijk levüUHOnd irhoial In be treUouii UH Ito pfwusulijlui inkomate bola tfaig van f U te Yeruoogea tot l iOU DeFrlaia iiul otooniMidp l rli4a van den Kou Uull Uoyd döi m ui Amurika graan voor ouijkland k gaan € aleu en laatste lijk nau een Noord AmerUaa pohe ba vuu wae vertrokken heeft titiana deaor dagen naar UaJiiax koere goset I tacha achq tn geintemeetd Gürfer ü twftiiiüii Uil Aonworpon taHaoaHwn mut drie i uuscbe ühopan we foniMakl k In VUaalDgeo semtarh iBKvl ullau woidao Bommen op Zeeuwacb Vlaandercn Men Uk dt ua itrutiuzai HMiai TVisia W u jiBUa uu clit Uier giüeta d aifUa dniLucU we tki hot ikevig luuioo jouuKlw aan ouza uld roua ubat In dan tdiyduag zijii tiooyiujipuiit btJdi OLk to eu ook lieOtM orgioii oog aia rafeivumr vlonk wetiJao WIJ geturavoud ouutreuks 11 uur iiddat valun w etwa arta v i i muc liut e hud iiQfi vt auir i hi jji eii poUHMjig opgpLjoiu Üct 4ooir Zis x Kuuro uüatfioa de duu ludiMü Miikvlcui ailjoi die uoiavu zpudtfi inf iiOr a HoJonmorgofi word vomomeo dat öp deu iid idtven dgic van den ui don braak m ijtMQi polder diüiii bij lequelM diuu tbolit luuuiMMi Eiju gtvaa n zomdiiT pjjTdOJtïlijiUi Muade hj veruor iaiK euv Chriat HiaU Unie Xe Ulreolit werd gisteren oen drukbo zochte algoiueeuo vwgaduring gbboudou van de Uirlaielgk H vtHorischo Uulo ou dor voor ttontohaf van het i woede Ka uierjid mr dr i bchokkiug uit Leidon Na opening der vergadering wevd medogedofiil dat in de plaa t s van dr J ih dA Vleeer baooeuid wae door het hoofdl totuur tot voorzUter iiir dr J Ë hoickuig on tot ondorvoorz itier jbr mr dr D J de Geer Na uttvoorige besprekingen werd in zake de a 8 vorklosiugen vpor de I rovlfaiomlo Staten het voiigende voorstel aan gouomen Llke provioKde zal vrij zijn te bepei ftiu hoe door hare kiesvörooidgiingen zai worded gehandeld in het bijzonder om Uont de vraag of één candadat ijst zal worden uuongeeteid voor de gehoole proviu ie ol wel dat In elkeu etatea Xriug of im ee i groep Matenrkxlngen een aisoudeirlijko lijat mJ worden govormd in geen provincie kan worden l e6lo ten de lijst ot lijaten der Üme te Ter biuden met de lijat ot met Igaten van auuere poiidoke partij on In een bgson der geval door fksi hoofdbestuur te oor deflen kan daarvan worden aigewektn Uij de beaprekingen werd voorad er op aangedrongen do Umc wik bg du dtatanverkieeingeQ hare zellsita kdigiieid eai büwarec en dat van een coalitie met an dere recfatsobe partijen geen eprakè kan zijn Daar het boofdboetuur nog geen odvlea had kunnen opetellen in zako de as gomeenieraadaVerkloedngen werd bajioteu dit punt aan te houden tot do volgende ver gaderlng iun tte MeM prot dr J B Blotemaker ie Bru n © een leda over De geestelijke beteekenia voor one volknleven vaA een goede sociale politiek kuimp iu iuienburg bg HMder wgK yfOii hw gisnaren oon onnwilg OuSavrodeabeiu over Ue vtsrti XOB to raoluüoiiMU Cd do iiooifclzaak VVoetiSdiiigmiadag werd jnoOT oiou goc idcut De luitenanUko lonol word g ewuarbchuwd en deze gaf m vol dat aiu Roderen man eeu üaif broodje bjvou t gewoiiü nmtooem z hi wordeo ver atrokit luiiuafechen wareu rotde verSUioi dome soldateu naar do loodsen gegaan u hiKtJen zieh daar wortelen toegtöiseod D iW iitoit vfto t miWageteu kau zeer gooil wonlou goüoemd enkele ooidaton uit ueitü kjiijj xMi dje we sprake aklu l a iél getuiguon dat or met op viel aMi i nwr ktdi ZfO uoeuidcu net etoa o n goeden t atiguilppt Doou hi t Iq aniiim lujn grootor ziju voor 6 bocrLiyongciia kuoi n met het rautaoeu met i9o du IS ook oorzaak djt doJcuoI leijvojdeu m den omtrek het nog al ecu oFkjuJdoü iiwoten iekioagd wordt ook over de tucèMboeiiaid ondor de jongeoB Lr iS geoti ouizag meer voor de maer durelr hot Is ai voorgoWmen d eeu olfioiur Uit oai der barahken wcvd g e dronigcQi Ën waar men dit met een ofd c © r durft doen it t geen wouder dat kataïoraaja en onderolHciereo dikwijls aun ouaangunouto beyegonuigen bloot staian HeA Veekantota koet kapitalen aan de veehouders duizenden per week Alle koe ten op de If veevordering vallende worden op de veehouders verhaald Is het langer geaiotlveud vraagt spr dit Insti tuut in zijn vollen omvang te handha ven f Deee vraag klemt te meer wau de statiadek beeft uitgewezen dat per dag ongeveer 2000 hulden me worden ingeleverd dan volgens de offloieele eiach tingen mogelijk te Een dergedljken Mnvang heeft het flwtduleus slaohtea aan genomen Er ie erai plan ontworpen tot het Invriezen van vleesch Het IngevrorMi vleeeoh zou beschikbaar kunnen worden goEteJd als versch vleesch ontbrak en de veehouders zouden met rust gelat kunnen worden De kosten van het Invrie zen komeü op f20 000 f25 000 per dag Dat geld wordit uitgegeven uilalul tend om de meer gegoeden van vleesob vooreien 1 Mag de vleesoh dlfitributle zoo geregeld blij ven f Er moet op het oogenbUk door de ve houders nog mets gedaan worden Ëon nieuwe inventarisatie van den voeetapel ie op handen en een nlleuwo regeling der vieesohdietributle zal 1 December in gaan Eerst als die bekend is kunnen de veehouders hun houding nader bepalen De boer O den Hoed Bergambadht wees V m op de koeien die ten behoeve van do vluchtelingen worden gO vorderd en de heer D C Oskam Bz bergambacht vroeg of bg de verplich tü leveringen met de vrgwHiJgo leveringen in den afgeloopen zomer rekening zal worden gehoudeo Voorts werd uit de vergaderuig gevraagd onuuddellgk tegen verplichte levering van vee te protesteeren op de gronden door den boer Van Wgnen aangevoerd De hoer V an Wgnen antwoordde dat or langs den of cieelen weg reeds wordt geproieeteord Voor openlgk prot leet of weigarLog is het de tgd nog niet Uet Voekantoor huldigt de opvatting dat het vee voor do vluohteitogon strekt m mindering van de gewone levenugon de veehoudars hebben er dus goMi aobade van dat voor dat d gevorderd wordt De vraag van den heer Oskam beant woordde spr ontkennend de nieuwe Ie veringen zuUan berusten op de uitkom eten der meuwe Inveutarieatie Nagegaan zal oobtar worden welke gemeenten sedtrt Apnl bobben geleverd en tot 1 December a s aal In de eerste plaats wor doP gevorderd ut gemeenten Üo nog niet geleverd hebben De heer D C O e k a m Bzn merkte op dat dan de veehouders in verschil lendo plaatsen verkoord zijn ingelicht hun is gezegd Levert maar bet gaat la mindenug van wat later geleverd moei wordwi De heer Van Wijnen Dot is lo wijten an de fout van het Veekantoor dat het do veehouders niet voldoende beeft voorgehoht De plaatselgke corresponden teu wiflten niet wat te adn ieeeron en in d eene gemeente golden geheel udare regelingen dan In de endere E e heor L de Vries Gouda vruog wat er gebeuren zal als het 1 10 g d elte dat do gemeenten nog vóór 1 De cember moeten leveren er niet ie ïiB heer Van Wijnen Ala er bedrijiSevee geleverd moet worden zou ik in dat geval aanraden het geval te rap portieren aan het Veekantoor en af te wachten zij dat vee durven te halen De bedoeling van het liijkskantoor zoo deelde epr verder nog mee la om na 1 December 1 op de zooveel nog onbekend hot aantal hangt van de uitkomsten der inventarisatie éi koeUa te vorderen en piet te vragen of het vel métk of kaifvee Is Ër komt dus MD unlfonne n eüag Er aal nu olst meer eoo hord wonhn gevoobten VoJ wia de Beooio heeft Iwitó ïijn voofwaairdeu v or een wapeuetolfltaml en vrade göJormuIeerd op dep gro iag Tan te la iJia iiirachen d geallleeffW gesioMD vMdragen De hardnekkig atrijd a o do Ti r£a den Slco October U begonnen la dm Sffai October poMThJpl De gebeeje Turkaché strij liDMJit VI n 7000 man jo nu in liao dm dur all ecden ea de wapenatülaiaad U nu gealown Do Evenii4 Standard vemoerat dat idab la Masipotarala bij de lurkache em x groep aan den ITjris oödei bevel tan lemafl Hakfc wn hoelc divisie èu htï boab gAd 6lte van twe andere diviBtea hebben ovargqg von Od dit lorreln il voor oni aig werk Vogt nog het ffeaten UM Londen Vordt gfw iml dat het 2c Biitsobo leger güefer ooMtnl ma h nval AninieTreetdllJk van Oudaruuarden Itigeaet en f sjjo doeipun t i vorrofe tprd heeft Het maake du cnd g0va ig nen Do Biyjeieche vliegers hebban eerglstc ren Dulüohe vitegflulgen neel getuhoteo en 15 atumrlooa lot dalem gobiracjit Reuter ïetft dat d enwtige tocAand vAn hpt Duiw che logj kan wordsn booordfleld uH hot feit dat terwijl het in Maefft van dit Jaar oea reaorve van fcO vwwohe divisies bewt dit aentt l hans tot 50 ia geslonken waarvan er elects s aavBn Ml ruBt vao 14 dAgan hebben ge noi43S Do Duliachera habbeia geen enkeU dïvliie Itt reserve die Irlaoh kat woAlon J rM em Fr wopdt gewhat dat de vijandoltilce vpriïpzen Wjeft den loa Januad Vm 2 eoo 000 niHo bedragett waamnan een 1000 000 tot de doFiiütloVfl verÜeMtt doo dan vermtelaten bdhoomem De reserVM In DuUaohe depots worden op niet meer dan 3 000 man geAohat w irof dw een groot deol van de lichütng 1920 Daanleltemïn vecht de vij and op Tersoheiden de l4 fi raa h04 front met vaatbar den held o r I nfets van oen al RÏ ene demoraMaatie te b pouroD Hij poogt BiJn terti ocht vafiragen tee eloda zijn gnoto haov e1 fafliien mattfiaal te vervoenok H t 1 K gi ent Infanterie HnAr do lol vernoemt zga d volgtin do oIficli3 rii i ovurgep aaiat naar hei lo l jiiiueiit jmfan oilo jia kdf i eu s Sduaopmao v Beijeren en Uriuua de ro rve napittins vani der Zee iiTUiOhhun on Ëkhart de Ie luituutauti Bs0 s XI Voorwcli do 2e lui naais Mul dor Ou ilaalem do rajerve Ie luuonant do Kutuil leiers jtir van B ee Buma JOda an VVèuHitersiai er eu de rtjeerve 2e luitenauiff Wluloma Morwitz Goouoe Lou liii CU iSbit xcrs Bovendien s erai oeutrAlje ooiniuiajie be noemd bestiEtacuie iflt kapU J P J vdin Blaui am Ie lullanaiH H F Boots on eeurve ie luituiaut J H Koi ten tot hot Uoudeu Van oen nader ooderzoolc ubJT de pla4uui gehad hebbeoje Oiigerttge oJeii M Hareaamp TWKKUK KAM i n Het aardappelrsntsoen verhoogd ilu riuiunxrii voor de miiiuairen is i iuG per mau p r dag verhoogd Vluchtelingen Officiwle cyfers Du ouii laoiudaut vau liet voiidileg liout dut op dU Ootobur over de grens zgn g omuu to ijundort doO vluohifiiliQ i u wajxi an 3JJ irauschen 10 Belgen m 1 iLiiliïAn t Baarle Nassau 236 waar V t oii ï mododcelingan van het Du t ooom laofto te Selzaete te ter Neuzen ontvangeo arullon tusscjien 1 en 3 NovemberaldBar 5000 vluoUtelingen ovw de g onflgelaten wordoa f Te Meppel zjn 650 Franacba TluClUeKn y jii imicrgebrnoht iii Deventer num feOOO Bij MoioatrioJtit kwamen or gidtermorgjen jOOO over de grens Vorjgudoruig ynn dl ÜoOooer A n genomeu werden de aupplatou Jug L tobogroüUüg kwi wetsontwerp ter ver krjgiüii au iHt Lr govaugauieruiipite or do öupploio ro bogrootiug van Lnauoi n Aiju io oflp liw m d ma het vowrstol Ipoiojatra UH luatt iwi ajx eene va te aouxaleiae voor buite lioudache aaiigdegeiü De haer Ban mor ar betoogde dot liöt voorhiel otel aitrgdig Is met tt jiond Witt wu1k uet oppeurbostuur van do om ttui KJcJchje botrekkingoa aan de Kioon upJraagt Do l eor Kooien r k vxirw t de a d p dat ziJ ojot tr aht hooft sam nwerkwig te zoükew mot aud ro par tg n Do heer Viaaer vanlJzondoorn v 1 juioiito de strekking van het voor hm toe Öpr weneolite dat alle Kamerleden net roo tt zullen iiebböu de vorgaderingw der oommlstdo bij to wcuieu S pr beeft bezwarou togen geheime uiodo deelingou aan de oommisate waar d au dyro haraerlctJeii buiten blijven Het rooht ym edero af fe vaardigde aan de btdata zaak moei oniverkort biljvw jetm veiswak iliIl g van de miiijSteriotJo v iraojtwoordoIijkiidd weuechto pr H landifbelang vordert dat die verant wooifdelgkhed voor liet buitenlaodBch be lAld biijït bg de regoorlng en uiot ten iloeki wordt aigeaoliovOn op eoa ouvetaiit woordelijke oomnüsHie Dat Is alleen te boretlcen wauuoor de oommissie geon ge hoinjttoudJng wordt opgelogd Db hoer van Doorn ui stelt zioh ftu de hoele zaak nJlet veal voor al aoht hi de commisHie ooodig H 9t voorstel komt te juister tijd omdat do regeering nioot weten hoe de Kamör over verecmfcleinlo quatstles denkt Groots gahoimon aal do i i eeriug uiot aso de cwmuissje mededoelen en ander ljda k bet nootizakólgk dat sommige modedeelingen door do oommtsHio worden gohelin gelwu don In aon oommissje ouder geltebnhou dlQg waar bovendien iedereen komen kan 2il db mlDlsiter van Bulteolandeoho Zaken 4Som mededeel ng doen Da beer van itavosteyn sdp ontkenJe dat de Saak van weinig bedaiaz ou zijn Do En e4Bche admiraliteit maaltt bohcac dat eon Brltnohe Aorpeddjag 29 OotoJïor Ttmkcn 1h na oen anvarni mei e n koopvaardor Oeen pcrdoanlljka Dngokjk t ti BINNENLAND Nomiiiatia Boog Baad T r verv ul lng van eoo vaoaturo als faadb eer In de Hooge Haad hectft do Twieoda Kamef doze nominatie op gemAalkt 1 Jhr mr P L Van Meeuwen vice pr aaimt van de ArrBeofatbank te Den UMg 2 Mr B Ori oud MLniaier vab Juati U 9 £ r dr C J H 9obepel proatdeuê Hoiag Mifltalr Ctn eohtahof te Utreobt De grau gralotenf lUt Lidli ox oil wordt aun de i I molt Do troomtram keerde gtaiteravond met 7ovijn toogo wageaifl van de grona to Eind Ifovou terug omdat de vluolitelingen met iiieoT over de grens mochten ie l bowteorde dat w vandaag vrb weer pogingen f het werk Zoirien wor don gie toid om do vluchtelingen adsnog te hitilen Doch oo £ dit voornemen is efge la t flit gerucht ga t dat de te Eindhoven vortoievoude vluchtelingen iiiet veidor vervoord mogwn worden Aa de gPens wordt beweerd dat deze ii aitrogo en vierbaoi houden met den spoedig verwachten wapenstilstand Cwuulaltv dlanrt Nana ihot Oorr Bur verneomt Ie da b ei W Dani l8 4oc 0onaul toatetslljk w idctfaani aan het Ponftilaat Oeneraal dor Ntlierlataden te Londen te s Ozwaihaga aa ijpiikomen met de bedoeling dat bfj tS deigk zal worden belast mot de waanw tninu va lnei NedoriaedsQbe Oonsvlaat Generaal te Antworpo nu de Consul Oancmal aSdaar de lieer Vao den Beigh overteden De heer Daniels ntl In het beigin der voigonde wsek naar Antwerpen vertrekken Do beer A baron Van Aerw m o Baywren van Vo h I Is benoemd tot ComuI t u Nsderlawl te aavilia Spani Aan den hoer G L Jauokeai ts op zijn verzoek eervol ontslag verleood als vtoeoonauf dei Haierlandiéa t Santos Bra H M de Koningin aan de grens Do Kckiilni9 n kwam gislermorg mi te on govoer hfltlf 12 te Sluis vergezeld van een k em evolg Zij bracht een kort bezoe Tooh kan spr het voorstel n aanvaaf l Bun pen M hetostrwt geen demoorSKlBeiering gtaii ï als btii MS sdiijwnanowivi © v Vl gi8eatooi ea de bevolking bmoht H M ih vergjadomig weM daarop v iidaagll tot Dinsdag i uur yuboLfiuiU ovailos Daorua voru ok 11 M p r auio naar aoidere greuBptiaemju üe SoheepTAgrt ea d Oorioc ie liuilf i lurr veerde li M te lerneu au luet Mn m riuttvaanuig o i eswout dalokajiiOit voor dw o amiujf dur vlucb eUigen op he dpoorwv cmpuoement en devofor opnaaüing van uokwi ingenkibie lAaliu liet Uiaooulehuis ij Ver ntk vervolg 3nfl voor h tzo Ide uoal n ar Aa ealiust om over lerueuieo naar Vl aioguu lerug te varen Daorua rertxolr H U naar filudhovtn waar ziJ nd aanige oezoeMHi te Mbbeu afgvUigl in haar maapwa eu op het ptt PHi te hJuUhofen overnAcntte UÜJHUANtillifi BlfiftitJl iJfiN De militain relietjea ill liuu 11 tdg ll ueii i oh glciieran ver cK iultiaiMe Uiithugvu Vu outuvrwUü iLlu iji lio Aiexduderitaaeme openoaarde zicti iii vtirze f p t i iAivtwi unSUBti iiitiuter fu ii iusauii ppt n uu ttti ite baiierg Hedoumoiigeo vertrok H Ü uur Woari tm Uointr Out oo iieerdo drca fi uut uumt du tnaaideuii t rug Het Jump t Zeist Ministorleele jbelangsteliing De jjir UfiUHer VAn tuiiiau auduHOue akea ttuja 00 lieurunijrouCji Is voor lie iieuB a a aienlag eon bezoek te br a gen ddu not vlucüCoJuuguJbuunp tu z e at 1M U wolk kdiup dezer üageoii on k een t e zoek na gebraoiit dooa mr J B Kan sücrctar s t aeraai in ai emoeuea dienst Venrarmde wachtltamers Op de statioiu zuUen dezen winter al Itcp die wachtkamers worden verwarmd waar gelegenheid is voor hot publiek om consumptie te gebruiken JÜTing 11 der Uoll MaauoÊ ppiJ vAn lAndbouw In e n guteren ui de bocieteit f m Cr noflgen aiiaier gohoudon vergadenng uttgescJireven door iunng 11 der Haüaaüscho MaatsAhappy van Landbouw en aJioen toegankeluk voor loden dier MaaMohappg hooit de hoer A ven Wunon de vraag behandakl of veevordoiung ondor alle omBtaadigiaeden gew lbtugKt is B g afwesigheiid wiogens famiUeomstandugheod van den Voorzitter den heer H N Vaickemer de G fV laukie 6e heer i Biomond uit Bleoawykt de veigademng Deze weet de aleohto ipióotnist met aan en tekurt aan beiangsteihng maar ten deele aan het fraaie weer dat den boeren de gelegenheid haedt om nog werkzanmhedan o p den akker te vemAoten ma de vele regenachtige weken die achter one Itegen en ten deete aan de vele ziektogevalfen Voorts zetite S pr uuteen dat de laoidbouwers in deze omgenng nog in een tajcuel k hevoor reobte poantie verkieeren wat ten gevolge heejlt dat aedereen de Kegeenng incluis vian hen proi eeiTt te trekken Maar er zal ook voor hen een czuais komen als de prezen der mqohinw enz zullen stagen en die öer landbouwproducten zullen diai n OrgamsaUe kan daartegen waken Hierna las de eecretans de heer M J de Lint mt Oudewaiter de notulen voor De heer H A nicer Oudewnter vrofig oaar aanleiding van de nobulen of de bemoeiingen van het bestuur inzake de lolevenoig van granen tot resultaat hadden geleid De voor zit te r aojjiwoonlde dat de pogingen mat micoe zgn bekroond £ n etlce genieeate in Zud Üolland bestaat nu gelegeohaid om het graan volgens oud ge bruik bg de platbelamtohaadelaren af te BCihepea Het graan wordt dan m de gemeente zelve getaxeerd maar bg aankomat bg Van Stolka ConuniMi uuwlel aan een her taxatie onderworpen Spr vindt het een vreemde reohtaopvatting dat het Ry wel mag her taxeeren en de boer met Aan den wenech om plaatael k het graan tte mogen inleveren ia ech ter voldaan be Tot bd van het Idtoofdbestuur in de plaats van den heer vnu Wgnen die mat 91 December moet aftreden en met herldesb ar was werd gekozen öe heer J Biemond te Bletswgk met 28 van d 60 temmen De h r J de Groot Jaczn te Berkenwoude secretarus van den Bond van Kaasproducenten kreeg 16 stemmen De gekozene nam de benoeming aan Va ihet hoofdbestuur was een bnef ontvangen naar aanleukng van een ingekomen aohruven van de afd Zoetermeer Zegwaart over de muaschenplaag Het H3 verzAcixt aan den Amg om over dit onderwerp van gedachten te wiueelen en z n meeoing aan het H B kgibaar te maken voor 1 Morcnu ber Na mtvoenge duMusnie waaiifÜ de VoorziMer op het nutbtge van plaatselgke mosfiohenfondsen de aandacht vestigde en het premiestelsel ter beatxgdi g van de pla ag aanbeval wend bg acoUunatie besdoten dat als het oordeel van den Knng aan het H B zal worden goochreven lo dat het zoowel m het alg eaneen belang als dat der landbouwers Is dat tegen de mussobooplaag wor opgetreden 2o dat de HoU Mij van Landbouw voor 50 pOt moet bedragen In de kosten der beêtrgding en 3o dat het g rwenscht Is om aan de Begeering subeldie te vragen vo r dit doel adliuie en InapeoteerJe votvioI am zoen Geheel Bluis wae in Hierna verkroeg de heer Van ffijnen he woord tor behandejuig van de vraag of voovordering onder adle omstandigheden gewottkgd is Hij beantwoordde haar ontkennend lot dusver ie het bedrijfs vee bij de veevorderiog geepaard de fttapol bedrijlavee ia vrijwel intact gebleven a hij ook in do todtomet intact blgvei Spr vreoedo van niet Het Nederlandecbe voBk Ie in den ai eloopen zomer voorgeeplegeldv dat faet In dezen winUir vleeBob zou kunnen eten Maar nu is er een djetributleregellng welke oor aak ff dat alleen de nieergego eden vleesch kunnen eten de minder gegoeden bUJven er van verstoken doordat zij het dure Vleesch niet kunnen betalen Er ijn gemeenten die het toegewezen kwantum vleosch niet meer willen ontvajigen om dat er geen afnemers zijn Het gevolg Van he niet afnemen van him rantsowi door de arbeiders en andera mfln vermo gend i ie dat de meer gegoeden een grofrter kwantu n kunnen koopen Voorts dient In aanmerking te worden gaiMOten dat De heer J do Vries eprak ato zUu oordeel uit dat r niet Mb motlid U aau to voeren voor de vordering van be dryfavoe zoolang er nüg Do boer H Anker beschouwde do vee houders zcM als de aohuldigeu dat er zoo geweklig veel vee frauduleus wordt gosUoht Hot moreel ven vele veehou d 6 staat nog op lug peil Na nog eeniga djisouaie wurd beeloten dat de Kring een adres zal zendon ui hl U B hfltwelk ook vertegenwoordigd is in de l rovlujaialo Vereemgiug om ec toe mede te werken dat in don a s win ter in geen geval bedrgfsvee Zttl worden gevorderd Bg de rondvraag werden zeer veel kwtwties boèiproken vooral hot Hooi eu 6troobureau en de hooivordertng braoh ten de langen in beroering De heer Van Wijnen verlüaardedat de veehouders e 1 e o h e n dat eerst al het haodolehooi moet zijn gevorderd voor dat bg de boeren mag worden gevraagd Van dat standpunt za ge i duflmbreëd worden afgeweken Het bleek echter dat men in enkele gemeenten reeds bozig Is mol van de boeron hooi te vorderen hetgeen éaa heer Ven Wijnen zeer verwon derde omdat dit tegen de afspraak mot bet Hoolbureau Inging len slotte werd op voorsted ven den voorzitter besloten om aan hot B B der U M V L te verzoeken er bg de Hegeering op aan te dringen dat de Bieta en het Hooi en Stroobureau on midoelUJk worden opgedoekt ook al gaat al de whet die de H M v L zelve dkur middel van het Hocabureau kan ma ken een feit dat door de hoeren J de Vriea en Van Wijnen wae aifgekeurd er door verloren Met wat de voUESvoedlog niet raakt moee de RegeerUig zloh soo zeidede heer BLemond maar liever niet bemoeien de vrijheid der landbouwers mo t met meer beperkt wordeo dan strikt nood zakelijk Is en het is niet noodzakebjk dat de Regeering zich met hethdoi en atroo bemoeit de zaken loopen dan maar in de war Op voorstel van den heer J de Vries werd beeloten hei sohrijvenaAn hot H B te doen opnemen in het Ned Landbouw Weekblad Daarna eloot de Voorzlkter de vergadetingi STADBMJfiUW GOUDA 1 NoTember 191Ö Verpachting Burgemecater en Wethoudcs hebben na op P nsdag 29 October 1918 gehouden jpcnb re msohryvang het reoht tot heffing van loorvaartrechten door het Reeuwyk iche en Sluipw fkscdie Verlaa met gebruik van a b behoorende sluidwachteswomng in de gemeente Reeuwgk ge turenda de jaren AJ en a O verpaoht aat H Schffygrond t lleeuwgk ali hoogste ni rgver vooi eene j tui gkiche som van ƒ 30 Meds was ngeschreren doo J Kalkman te Reeuwgk voor eene Jaa gluehe som van ƒ 430 40 Jaren Direeteor Heden is het 40 jaar geleden dat ds lieer JAP Mont n benoemd werd tot mededirecteur der Nederlandoohe Brindwaar borg Maotschaippg voor Boerende jtoederen cnikel van Landibouwerii en Veehouders On deitbng alihier welke inateUing tijdens zgn beheer ala directeur tot gnooten blosn ge raakte Hoofd M U L O schooL Naar w vernemen au onze oude stadgenoot de heer J A Pronk beooetnd tot hoofd der meuw te openen M U L O school te Xish Ontvanger registratie en domeuot B Kon Besluit as bfnoemd tot ontvanger der registratie en jd n UMn alhier de beer W W KaJds tfiaoB te ÏW De vetkaart De Mudüter van Landibouw Ngvwbeid m Bandel maakt b end dat de bon 6de wee van de boter melange A en B ea margannekaarten voor het tweede tgdvalc geldig is van 2 November tot en met 11 N jfhnber 1918 VeiUng Net Pitlo B de guttersn geihoud i veohng ten overstaan van notaris R W H Putlo werden de bouwmanowoningen en de petveelsn land ingeset n met de verïiac ng gebracht op De bouwmanswouing met hmd perc I opƒ16800 perc 2 op ƒ 12000 pei 8 opƒ7600 perc 4 op ƒ 11200 pew 5 op ƒ 14700 perc op ƒ 1900 perc 7 op ƒ 9200 perc 8 op ƒ 11400 perc op ƒ 7600 perc lp opƒ5700 pere U op ƒ a600 V HAA9TRBCHT Door Burgemeester en Wothoudera u aan den heer J J Wonsveen onderwgzer aEhser ziekteverlof verleend tot 1 Januari 1819 Beooemd wend tui tydd k ODderw zem Mej Chr Snoeiiebos te Gouda In de vacatunen ontstaan door hert over UJden van w ilen meJ F Ggistra zal weJdi Vonden Toonfen MOORDBECHT B j Kon Beelmt met ingang Wn 80 October heibenoflond tot burgemeester denr gemeente de heer J 3 SneL TOONJIlfiU Baatr i MysteiicHpvl lu 4 lateroefeo van l elii Hutten Do Itotlerdammors Als do vertooning van Boatrye aan l eind van dit tooueoUelzoon ons de mooi die hermnerlngcn blgkt te geven Is dit ekor Ie dank eu aan de wboous legglug dur verzen door mevrouw lartaud lu geloot wol dat sommige ueosobeo uit uen schouwburg komend iulouxgwteild waren ouMiat ilj zich iets heel anders vuorgestekl hadden eu andortu weer ven dou de Maria verecvlug de nabootsing an de stem van Uod dtwaas maar zg veretoudeu de eohoonheud niet vau do verzon uooh konden zg de outrooring dio door het etttle spel on do muziek van iovr lartaudw stem werd gewekt Dio zich wel buwuet warou van wat gistdreuavo d ten tooueete zou worden gevoerd Uobbeo gedurende do gansuhe vorto Hilng opgetogen gediuslord eu het heeft hun verheugd dat eou sproke uit de 14e eeuw door oen Jongen dichter werd benut ale ocu straioleu waarop hlJ de rgko potaie van den modernen l d ItOn borduren het IS daarom dat voor ons het gegeven fei elgk sloohts wedmg telt en de Vrm waarin het ona geboden werdi het zoeto rh thmo der verzon onze zinnen beitoort liet eerste tafereel toonde de kapel van een nonuenkloOBter en daarin stond aster Boatrys de bloemen toesprekend 1 oilt gij tian de geSaohten vaU een mensob en weet wat onruet woelt luzgn gemoed De tuinman bezweet van t werk bin neokosnend zegt dat zij t hior goed beeft Maar zuster Beatrye voel den last der eenzaamheid en wij weten wat lij begeert uit het antwoord dot zij geeft Gij zijt getwee des levens laat te dragen En weer alleett peinst zij verder Nu Is t of tsf e i wonder gmg go beuren Gilde oi er t hold re klaren van do lucht Of boei de zon ge hemel In muziek Ging openbloden en mij tot zisÉt trekken Maar hier zijn aïle dagen steeds gelijL 03 grijs grauw van eoDtonigbeid en alkijd is alles eender morgen middag avond Hoe dreef do vrees voor ongewissen strijd mij tot den vrede van dit stil oonvant Ik vlood de wereld maar mij zelve niet Daar eoheert een zwaluw onder t blauwl Nog een zg gaan getwee in Uefdetrouw vereokl £ a dageraad en stonn en zon en nevel kleurtm in Untonwiseoling Immer nieuw djn diepen aohtergrond van hun geluk Als Beaitrvis nu Valentgn den apeedmak ker uut baar jeugd weerziet bezwgkt sg voor zun beden Hij zegt haar dait de vreugde der wereld hem minder waren dan korlig zand dat door de vmgera glgdt Hg zoekt na veel vluchtig heil een vaat galulc en smeeM Beatr f 4 e moigen blankt uw pad en bouwt uit bobt en klaarte een wat paleas voor liefdes zegepraal en hooggetg Bn Beaitrgs belooft hem te mülen komen Dan spreekt zg tot liet Maiia beeld anak naar vrghead want ik stierf van wee in deze omtraliede eenosaamibatd der ziel Verwerpt gij m j voor uw vertoornd gelaat nu t knmpend hart mgn plicht m j doet verzaken Genade Heer Ik kon ik kan met anders Adh zijn voor t ameekeu mgner arme stem De poorten U w r deernis nu gegrendeld T Gy weet de marteDH die wij lijden Moeder en voelt de kwalen Uwer kind ren mee Het goede heb Tc tooh altgd wel gewild Maar wis met sterk genoeg en was ik zwak Gg weet mij faalde kracht Zoo nel ik Zie aoo werd ak trouwedoos qen zondares en onberroepelgk is t geschied Dan legt zg haar kleed en de sleutels by het MaTi 4 eeld neer luidt nog eenmaal het Angelus en gaal Valentijn werd ons gegeven door Verstraete die dat verdieMtelgk deed doch soms wat te vlug sprak Ook het spel van BUen Wiarda een ouder zuster en dfen tumman De Wagenaere valt te Xown Het tweede tafereel geeft zeven jaar ter de wgde lotdcamer waar Beatris in eer edhcifin gewaad haar man wacht öm tot in den naoht uitblijft Hg heeft haar niet meer hedC en zegt dat later ook als lig tiiuitóomt Valent jn biadt zgn mmnarei en beiUB aan voor haar en liaar twee kin d reo zij weigert verontwaardigd En dat het weer zeven Jaren later ia ak in het derde tafereel wij haar zien aan klq ipen btj een herberg is den meenten be zoekers niet diudelijk geworden eveiunin als het feit dat zg deze seven jaren ge leeM heeft hi schande voor ieder veil zooals zü later aan den pneeter vertelt Het i in deze herberg dat zg verneemt dat Zuiu ter Beatris in het nabunge klooster nog altijd haar phcbten doet en dit wonder wordt haar verldaard door een gelansptem die Beatrgs zegt dat veertien jaren iang de Moeder G ds haar kleed heeft gedragen en haar werk heeft gedaan Dezelfde sttrp wekt haar op naar het klooeter terug te keeren en haar kinderen m de herbeig ach ter te hiteo Ook Gods stem spreekt a heveelt haar te gaan Zoo komt z j In t vierde bednjf in t klooster terug vindt haar kleeren en de sleutels weer op de plaate waar z ze heeft gelegd en boort dat niemand haar heeft g oust Ak siJ den priester dn diofMa ootooed haar zonden beleidt weigert deze aaovan kelgk haar te gelooven maar aU M her bergiewtor met de twee Undewa ksmt doonuei Mj het wonder en neomt htn in h t ktooster De pneeter l oUwrt Kramer WW hier heel goed i sobooa werd hier weergegeven den dank van Beatris aan de Moeder masgid Zeeg ik verwoipe bedorvsa aoo di in maad in soiiande u pilo Uw medeiy W niet gestnrven Hoe donker ook m n zonden iii y n de doornen woideu rozeiarertb t stralen vU uW lonDMohiJiLDe saknatue kon wal voldoen n mietnsde andere tooneelen Ook d coirtumes warenweUverzorgd Mevrouw lartaud kreeg ukttle bloenutukkien Het pubüok hseft haarmet een lang aangsbouden aj pluu gehulfUgd A ÜNZt ORAAOLOOZE DIENST De f roüte alftf in het WMton DuiUch LegerberichU liLivLiJN 1 Nü V Uiüoioet Legergroep iu uuupffine hupproobt ia Vlaauaeron neeit de vgaud oputeuw syn grooteaan vtüitn aangovaii cu iuaecbeu do Hoilaiidr stlit greuü LU Dciuze deoeu Belgen u xituisuhcu aanvallen op het punt aan de Ll o en wel m t bgzouder op de brug gtiioofden op deu wetiteigksn oever Aan biiao zijden van Zomergeni nauien vg dti aauvttiJ olijk verloren bruggeboofden door togeututnvallen terug Aaa hot ove rige front wierpon wg den vijiod voor oiizo limoB terug Do hoofdaanval word ondernomen door do Logeasoho ou ï ransobe troepen tuaacbLU Delnee eu de tsdielde lea zuiden vtin Deinze bij Zulte en Ane em drong de vijand deze Unloe Mnneb Ten zuiden vau Deiiue wierpen onae garde balalUons dtu over den straatweg DelnzeKruis houten aanvadienden vgand terug Aan beide zijden van Anaegwa brachten onze achterwaarts staande veldtroepen den vij and voor onze artMlerie tot staan De benoorden den spoorweg Koririjk Ouden aarde etrgdende troepen die d i vgandctgken aanval voor huQ linies afsJoegen teneinde do aaDeiulÜng met de aur dere troepen to bewaren werden teruggoao men tot op de hoogten aan beide zijden van Nokere De gevechten kregen des avonds hun bealieaing op de hnie westwaarts van den straatweg Deinze Kruishoutem en op de hoogten van da lidie Nokere Kark itove alsmede 1 8 K M ooMwaarta van onzt oude voorste postenUnie la de t heade vlakte gaat de vernieling der plaatsen door den vijand voort Doornik Valenciennes en Peruwellg lagen onder het vuur der ii ngelschen Aan beride zijden van Le Queflooy en Landredes levendl ge artUiesbrgd on verkennlngojj Lflgergroep Duitachen kroonprths Op de hoogten aan de Aisne ton N W van Chateau Portelen nam de artiilortestrijd met grooto hevigheid toe Met versohe krooh ten zette de vgand zijn atefke aanvallen aoordweeteMjk van Herpy lo die echter mc4 groot verliezen voor den vlj and mislukten Legerffipilbp Oallwitz Op deu ooatejij keu i ofaBDever levendig artllleri geveobt Fransch Legerbericht PJCR 1 J6 1 Nov Gedurende den nacht hovKo arUUorieetrijd In den sector van OuJw en ten westen van Bt I ergeuz Va t het overijl front nietfl te melden Amenkaanscb Legerbericht Pi IJfa 1 Nov Op bet front bij Ver dun werd de naobt gekenmerkt door ar liUeirie vuur aan beide oevora van de Maae Overigene is er mets belangrijits Aan het Zuid Oostetijk front BEUL UN 1 Nov Officieel Do DuitBchü Irocrpeu wevden op den aoordelgken oever van den Donau aan belde zgdeu van Belgrado en Öemendrta teruggeno men Do overtocht over den Donau had zonder eenige stoornis van den vijand plant De toestand In OostenriJkJlongar e BLltLlJN 1 Nov Volgeus de laatste berichten uit Boedapest zijn de beriohtuD ovar de revolutionaire bgwcgingdaar zeer overdreven Ministar Karolyl hoopt blnutenkort het terrein meester te zgn De mededeeKng van de overgave van de vloot aan do Zuid Slaven heeft In de DuitscdirNationaJe Vergadering een pijnlijke verrassing toweeggobracbt De soldaten werden heden opni iw h eedigd Gisteren heeft de plecJUige beOedlglog plaats gefiad van den Notaris van Staat Dr S rlveflter Staatsraad Dr item Kr en de nieuw b u emde Staataeeoretarls In Zuid 6tavifiche kringen verwacht men onmiddellijke bezetUng van TrUM door de AmerikaanKhe vloot WEENPN 1 Nov Elr heerscfct ruet In de stad Er worden onderhandelingen gevoerd over de doorzetting van de demobilicatie de oph ing van de kazerneering wordt doorgevoerd Do keizer bevindt zich to Weenon De t ïvolger van Uidaidarf f Blijkens de onderteekening der I uitsche iegerberlobten ia Generaal Gri ner opge treden ak Erste Oeneral Quardennelster 1 Prins ven HoliaüiAfc WKENBN 1 Nov De OostenrljkaobHoiigaawtAo gezant te Berlijn Prins v Hoihenlohe die naar Weenen was geko men om te verzoeken van rijn ambt te worden ontheven moet aar van bevoegde zgde wordt gemeld zijs NitBlag aanvrage heblmi ingetnAlwfc a Zald gn Naar de V D oorr uit fUburg selnl hoeft de DuitK e mllltairo overheid iu BulgllS bepaald dat de grens vpor yluojth teUngeif wordt genlolen WapwjMUstandsToanraanUn LONDii N 1 Nov V D In bevoegde kringen verwwcht men dat de voorwaarden voor den wapaoatlletaad welke ds gealheevden aan OoakauriJk HougatiJe lul len atollen iu de eerste plaaU zal be vatten do v r U o doortooiu hunner troe pen door Ooeteurijk Hongarije a grondge biod naar de oostelijka grens van DuiteUi land Os IHraMchs vtiichtetingeD lAHlJd 1 Nov i o l rausobe gezant lu Dun lloag heeJt de Nodvriandiiobe au turiteiten dank gebracht vclor de maat rugelLu dio ten behoeve der 1 rouwho viuohLollngeii werden getroffen Deze viuohtoliugen zullen zoo spoedig luoge igk naar hun vaderUnd worden terug gebracht iMtt nota aas den tSpaanarJitti geunt tVAHUlNOlUN Jl Oct Draadlobs N P h De Btaatsaocrotaria maakt bet voigoude bekend DeparteuHUtt van ütoat Jl October Lxoelleuiio Ik aarzelde met dou preeident do nota voor to leg gen weUo u hem zoud op 14 deser on ing overhandngde op dian daUun Handeiend vo ns de iiuAruotios van uw Kfr gtoring sloot U bij deze nota deu tekst van een mededeH door den Bpaan M then minieter van Buitenlands Aie Za ken van den Turkeohen zaakgelastigde te Madrid op 12 October waarin de vrion deiijks bemidd ng van de üpaaiwohero gterlng werd verzocht om ter kennia van deu Amerlkaanschen president te bron gou een verzoek van de keizerlijk l lrk edie rcgoerlng opdat de president do taak op zkh MU neoiea den vrede te hersttllca en i le oorlogvoerende elaten op do hoogte te stellen van het verteek en bon te verzoeken gevobnachtigde af gevaardlgden te zenden tot het beginnen van onderhandelingen De keizerlijke Ottomaainnis regeerlng nam als batds voor de besprekingen bet programma aan door den presidsot neer gelegd In zgn boodschap aaa bet Con gres van Ö Januari en in zijn volgende verklaxhigen In t bijzonder in sijQ rode van 27 September Voorts is door de keizerlijk OttomMn ache regeeriog veraociit stappen te doen voor den oomlddeUijken wapenstfiitand t land ter zee en in de luoht In opdraebt van den president heb Ik do eer Uw Lxcellenilie te beiüchten dat de regeering der Veveenigde Staten de n ededeollng van den Turksoben zaakgelastigde ter kennis zal brengen van de regeeringen die met Turkije ia oorlog sljn Aaftvaard Excellentie de hernieuwde ver7ekaring van mijn boogaohtbog wg ROBERT LANSING Aan Z E senor don Juan Riand y Gayangoe gezant van Spanje LAATSTE BERICHTEN ErnstiivIJegoBgelukopSiittirliiri Vier dooden HM V D Persbureau setot dat hedonmorgen te Soesterberg een ernstig vUeg on geluk heeft plaats gehad B en botdng van twee machmes in de lucht ziJn twee officieren en twee onderofficieren gedood Men seint ons nader dat de botsing plaats had bU h t hondoi van oefeningen boven het vbegterreln De alacbtoffera lan dit mibtlg ongilnk zUn de luitenants Van Oosten ra Van Doom en de sergeants de ftwcf Schoppenhauer Ontsporhiiit Van een te circa tvrao uur hadenmldifaig van Gouda vertroldEon Zandtmin is op d baan Goudar 3cho Hibov n In de bodit ven vooibd halte t Beieradbe de op édn na laatete wagen van de rails geloopen De trein was biinj direct tot atiatand geOrach waar door eigei vooritomen is Mei hulp van flpoedlg aangekomen wegwerkers on d machioiaten en stokers ook van tmn 2 05 mt Sohoonboven was de weorjpannige wagen wcei poedig op de rails geaat FVrsDonliJke n mateneele eoiuide Icwamen niet voor De redzogers yva trein 2 6 uit Schoonhoven moesten biJ holte t Beiaraehe uitstappen en vervolgden te voet hun weg naar Gouda De tmn van i 16 vlx Gouda lai l erdoor waarschjjnli met ess kwartier vertraging vertreïcken LAPm EN ZEElf AOHT De verlovai weer toegestaan Door den OppeatwvetheUMr van Land oA Zeemacht is aan de maUtaire auteriteittn de volgende legerorder toegezonden i Aan de miUtalren der Land en Zocinacht kunnen vanaf Zaterdag 2 November a s weder de gewone verloven en bewegingsvr beid worden verleend behalve voor zooveel hierin met bet oog op de veiUcheld ea dan dienst der vlachtelingai doM den Comnisn dant Veldleger en door den Commandant dor Stelling van d Monden der Maas en der Schelde beperking wordt noodig geacht tot welke beperking genoemde antoriteateai bi deze worden gemachtigd MOt vwaook C41 daaromtrent te berichten Van deze gnnat slJn voorts in han gehod oitgoaloton allo korpoon of ondordoolon waarvan roiUtalren zich aan ong regolttodcn of aan openlijke onkriügatnchtelilke uitingen hebben schuldig gemaakt s m aanzien van dezen behotHrt elke zwakheid I tBigiydhiM te lUii uitgoolotea a Ik tel TwaatwMréeMIk v r de atlyte htaé kaving dwnr Iwtallag Ds batakkaa onlerittltM hsUw M f wdlM korpsen of ndsrdselaa daso mMtrcg l door bon U toog Mt n do te xQiwr Ittd aan mü om voorslot MlM ophoffbig daarvan door hsa wcaseMIJIi wordt goaalit Aan de atytions bolMort streng tooidckl op de vsrlorpsaaen m vervotfhowttOM worden uitgeoefend Stalloswaokkn Wluwren voor looved noodlg t wordn go gsveo of versterkt Door hot Iwdon vm appèls op daarnior geschikte tijdstlppni moet eontriUs op do af wedgkeid worden nltIMwresd UU d M hff n nWr tOOH d t hot k r band nltt ToonMowH is good te vindan do pogingen tot gowsidpleglng en tet vorsst tegen het gezag aooala die dezer dagen In veraohillatMle ptaatssn sUn geopenbaard De opperbevelheÜwr gaat hoewei luU reeds oa met veel ophef door de Tol lo geuit door wader verlof tot te sta nlei voor de manifeotantsa alt d n weg doah grijpt intogendwl mot vaote hand Jn ra aan de nimmer te tolerooreo ongortgoUbodon on olnd te makon ADVKRTeNTISN IN FLAATS VAN aUSVBN Heden ovarteed lot omm dtepe droef beid ODse hertslltk tti Cil Maa Zoon I aa BnMuUr Drs A VAN IJSENDUK Arte Ie M M wolds ia den onderdoaè vaa 83 Jaar A B VAN ÜaBNDUK FirrzLHAH VAN KayriN Dr A VAN U8ENDUK I S VAN IJSKN01JK P0 T M VAN IJSBNDUK I H G VAN IJSBNDIJK 0 m4ë 31 Oetober 1911 SM9 77 BMnwhea huaea alot wordn slfowsdrt KOSTELOOS lïintioeisiingtllMnni B URGBlEESTËK eu WETHOUDEnS van ÜOUDlA bra eon Mr alfsniieae kdinlii I dat op 3 uü 4 Novouber k op boaNo 23 b vw h4t I 4V i4 ndl loai ot Jóitrkrggboar zal xi n k oaa bavermout 2 ot l6 p p II dat van 2 m ov mber veikl g bibaff zal zjn op boa So S6b van bet Leven pi teleii aolBje 1 ons zachte zeep 3 et U et p p en op bon No 1 tja de ziokaart voor boderen boaeden het laar b e n van dé m i den verkjop belaste wbKtlk n wi uaam bogtnt met een der iHilerH A t III dal v ii i t m 9 November o kverloijgbaar zullen zij o op de volgendejons van het Le eoBmidd itnbo kJ4 dt oa vó goode rtikeJiA bon No aOb 3 KG a é laDpcrtin U kou No 38 b 1 onojg iM erwb n t osut Mm iw i oad bon Na S7 b 1 veip fuocoladenep 1 et of 1 unVdrp otuiooltde reep 13 bon No 98 b Sït BH aulkff Helt N 1 15 ot I outt niktfby QOrieo diat bij a ukcpup vau ItotLr la hstiiJdvEÏ van 2 bm n November ok naastbon No 5 van de itljzovot in UottfksArtvoor het tweede Uiiivok moet wordeo gelüver l bon No 8tib vii het I veuiwHtotetriMekje dat de aardai an de htvarmout u de boenen utisjhiileo j verkrjjjfiiiAAr zutle xijn blJ den winkjeder die de betrelfesdooona ivU iu qhaQ ka d IV l dot c 3 Novembn ck vr or hosietB van viscbkMkrten lu t en van ds o iiieB J S t m J 9 op bon No vashun kaarten en voor houoMw van vlschkazrian tn een van de seriofl A 1 i m A 4 i bon No 9 van bun kaart 2 ons rIeoKti u ik vjqM ft kal vorftlHjgMu lin de wiai rH Mbbenog en an der Post iCMiAi leesoh tiij de dtagers Rl9 eld Sohiakil Bpoor van der fttrong vu lier 8 ecn U J VenlJI 1 vw Uk U van Vüo de WH Woif 8r i WoM Jr 0£4teibvitoaBK tegen f 1 ptsr K O utii obefind bij da sts pen Ptaij an Vorbiauw Vil dst nader oog bow zullen worden aougewezen voor dw Mnkoop hm hjvwnnout en aardappdea Ckmdw 1 Novtfnt er UlS Burgemeester en Wothooien voorooeaiid ULBO J MUa Ds Seereuri M VAN DEK VEUR KD TELOOd Groenten D BIJRGEUEESTEK dor Oom QOüDA r Ml üsr algemeeiie kennis I tyt de navi ende maxlmumkjoinhiao i Iprtjzeo vocn gjroanteo zijn vaolueMeU i Hoode Koot 7 Ct por JE O QAe Kool 7 I h Uien 10 Ptm 7 Knolniipon 4 Pronlamijbooofn 33 LnLfrie SiMfroieboOiQOii ona47 ht ld 35 DuMWfl Sperolpb 4oiian aiafii uiln ffO Zuurkool JïP KiHoeie sperCkibooalaG a eh Ud 37 Dibbele aporoleboooen i g 4iaald 33 n dal deso prijzen gelden voor fttle groc ifi tt ook voor de oAet ifnyt d Re gwv n gplevicrlrn Oowla 1 November 1918 De Burgeawealfr nnoomDenid tlLBO J KUS