Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1918

No 13841 wannend folvehd 3 Ti© CL wr © © ABONNEMBNTSPBIJSl pW kwarta ƒ 2 par kwartaal ƒ 2 80 p woak 22 coat oreraJ wi Franco i or port por kwartaal t 2 60 mpt Zoadi AlKHiineineiiton worden dasolUlu aanfanomen by onze Baanton den boekliaiidel en de poatl ADVKIITENTIEPHIJS Uit Gouda on omatrekejil 1 6 i la ƒ l OB aUie rogel moer ƒ 0 0 yaa Sll l i nélala ƒ 1 SO eUia i l moor ƒ O ÜE J faadiB 12H o at pér laral Radaodci Telef Inter 545 Dit nummer bestaat vA twee bladen en tweei byvoezscis Eerate lÉlad Het Is W in een Ultroe 4adit van wit in doet dat a H oe de uit xal ai tluuviU alt x v b do wii kuiéienh aijt M i f T n W vixA nldooridc U ljungvraiwea nu vmêmt fllptfA cedaon t gedaan kan TfK nleQ het De haat op handel e Indi 1 hiedj duur te werken onidat men na jA oo makIcelijlE er w r mtfwerke yéle koopUeden di e reeds TÓ r den oorkfl ia het bmtendand en in ovennéesolie landen werksaaim waren sullen oiuffetwü feld apoedoc nA dfa rrede weder daamaaiterugkeeruL Tereba culltn ndh ook andere ondememcEDde Nederlanden die terecht Inlien dat er noc en ffroot attbeulmneld voor hen braak U t naar het buitenland befeTen Ook de Nedertandsdw tndaatH en de exportlanden zidlen xeker wel wajcker zijn en yan deze £ UDsti e gelegenlheid op han delflgrehied igebrudk maken om rreemde markten te Terovereiie Waaixxn wondt nu nicrt voor de T da landsche Bdiepen die zedlree in de haven lilUien vanwiaiu de ipclonieni weldra weder naar Ooat n Weat zuUetn tredcken de g sdi3ikste bcmamuner igemonateid Waai om woixlen de routes ftiet onderlin ver deeld of denkt onen wellkht met een enkel Bdup aUe wereilckeeën te kunnen beseüen Het Talt zééir te betreuren dat de ea menwerkangr dde onder den druk der t odBoinBta3 8b idan itot stand kwam fae laas weder t MMdif tot het verleden m1 behooren Uit hoew el monden heb dk reeds Temomen Enfin nè den oorlog knmntfi wü weer tejren eUuuKler concurreerai Men Terata m goed u t het oonourreeren doch wed het eUuiuder en hak zetten of het niet mft elkand op jfeeonde baais samengaan berokkent en kdem doch ondememend yoUc aki het onze in het buitenland veel schodei uü niet lang duren maar dj moet OM in Btaat tibS m oOs Feuilleton lONE MARCH V B OOOKm V 88 Hr H Chadtord Eaton s b tterender dan mrft Id een Iraale lakenaohe ju en met das on elopkoueeii ijaar de allerlaatste nwde lone kon haar oogen ternauwernood g Iooven toen zij zag hoe hij op de plaats gtng zitten die vroeger door den Adndraal werd Ingenomen Mevrouw Forsaker Haffdy veridof zich dawna van haar zetel met on vagüijke waardigheid en u ak een sowt ndngapreek uit over do laatste phase van den Nieuwea Godsdienst Deze begon even ala de prediking van e nfevvve Waarheid met een hoo dlettor met het aantoooeo der valschheid van haar Teroud e jwrgangBter Wat en vuur aamen cpaven de kra beweerde aij de kracht die het een vaateland verbond met het andere De De Bomborough exprestreln voerde ona oKen nieuwe lngew jden van het middelpunt van awereidb dufetemls naar de Sohatkamcr van e Wereld lloht weldra het Qeetel met ideuwen luister bestralen zoa Water en vuur waren de oonpnokilijke elcmM en Il Aanbesteding De KooinklQke PUpen en Aardewerkfabriek P OOEDBWAAOEN A ZOON t Oouda op VrUdag 8 Nov 1918 dM Toorm 10 nur ib H t SohMkbord kldur trachten aan te bastedan Hat bouwan wan aan Fabriekagabouw BMtak 10 taakening it 7 60 per tel welke k t veder wordeningenomen by 378 18 P D STUURIWAN Bouwkondige Waddinxreen De COMMISSIE Tan STOLWHK maakt alle Vaehoadera ran Stolwqk attent dat tg Zaterdagavond 7 uur ZITTINO houdt in het kantoor vande Coöperatieve VereeniglnK tot het nitreikeu Tan LE8IIIITATIE1CAARTEII Na dien datum zgn de kaartenniet meer bö de Oommiuie te verkiügen 3840 15 Een oed onderhouden VULKACHEL CM o d aJaaw roor ipotprU bij B BUKMAN Mr êmii ftolwllk 38 a 7 i Hardlijvigheid B B f Alt d mHit Yoorkoin ad ilakUn Mat teriole koitca is dese kwMl echter te beilrllden De Lezeerpillen Tca Apotheker Boom bavorderen eea goeden iloellang suiverea he bloed o TcrwijderenoTcrlollife iloffeo uit hel iicbe En Alleen echt m eiloIca dooije met hsnd cekeulo A M Boom Pri i per doos e 25 en SO d Vflrknj b er in de mecele Apotheken en DrOfiHwinkelt te Gouda bi ANTON COOP8 190413 Ha astre cht Abonnementen en advertentlCn TOor de GOÜDSOHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haaatreoht aangenomen door omen Agent J SCHEER te HAASTRECHT SANGUINOSE yiauin Saaoulaoaum in vaciuo Beslist beste middel tegen Bloedarmoede so Zenuwzwakte Stn uisoie ia een zuiver plintaardli tonlcum eo een degelijk reriterking mJddal TOOr zwakken en heratellenden Het wordl ipet vrucht toagepait bi biocd rmeo bij lenuwhoofdpijn en zenuwzwakte b on e moeden bi klieracfati e kiaderea bij heritellanden van ypheuae koortien en in alle die gevallen waar de normale bloedvorming geleden heeft Zii werkt degelijk co geleidelijk en zonder acbadelijke bijwerking De Saoguinoae ii nhet middel voor alle gevallen van uitputting en algemaana veralappi ngaioaitanden Priii p r fla ch melgebruikiaanwijtlog f 2 2S 6 fl f 12 60 12 ü 24 Verkrijgbaar bl Apolbaken en DrO giaua 3675 35 VAN DAM Co De RIemeratraat 2c 4 D a Haag Te Gouda bij Antoa Coopa WljdMiaat 29 Schooabovan N A ▼ Zeaaen Van der Meulen s GILIAD Bloedsuiverand middel neemt de oorzaak van n cle kwalen weg Bewijzen voorhaodea Tan 330o 20 Tuberculose en Maaglijders die door het gebruik volkomen genezing vonden All kwalen die haar oorzaak in het bloed vinden worden met groot luccea er door beitreden Vo K uitwendig gebruik bij Hulduitilag wondfn o zweren zeer aan e bevelen Friji per fletch f 1 25 afkomilig van de Chsmiieh Msdlsohs Msitieh Aurors te WATERGRAAFSMEER Verkrijgbaar bij ANTON COOPS IJD TRAAT aOUQA GOUDERAK AdvertentlCn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLE8GEERT Qoudarak W sttJ iS V krUgt men met LAX LAX wordt crkocht al poeder in dooqea van 25 cent Door den inhoud eenvoudig in i Liter lauw watet op ie loaien verkrijgt men een hygitniach Kaarwater dal niet chadelijk is en niet bedeih Neem et een de proef mee Stof roos onrein en neten 4 worden afdoend verwijdeid met 1 O A K K e R Eischt adluitband mei oaae baodteekeniag L I AKKER RotterdamVerkrijgbaar bij de meeile drogiiten Te Couda bij Anion Coopa Mej S H v Loon Bodegraven P Ravcateija C J Scheer Wed J v Vliet Zwamaiardam J W Hogeveen Boaboop O J Spijker Wed J Spruijt J G Meoi A Blonk WaddlngiveeD A v d Heiden C Pljaterman Moordraebt J v Gennep Raauwijk C Verbeek L Verweij Z T faaJnea Wed Alei Sliiipvrlik C Verwei v h C Burger C Verbeek MeeraBpelI C Strlidhorst J v Tol W v Helder 3722 128 Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Eeizerstfraoht 15 Amsterdam Lelie aoht 30 CURATORIUM Mr A W JaoomatU Ond Advocaat In Ned Iadil H J Cftlko nr Buitengew Ud Ged Sutea Burgemeeiter van Bdam ea Schoolopiieaer J Qanitf Oud Reiident vaa Taraata Henri Polak Lid Bente Kamer 5 Poitmtu Schoolopiieaer P J Raaymaktrfi Oud Secretarla Gfaaraal der Rijkiverzekerlngibank W N Wlntanhovan Gep Luit Kol O I L Amenfoort SttrttaHi Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oad r Uldinl tio 8o bakead I rkraeht ai onder wie Joh Bonman Dlreclear eeoer HuideliKhDol Mr Dr J Bljftan Directeur eener Tuchtichool Jhr Jan Palth iouraalUt Dr A A Fokker privMt doceot UmvcrBiteil Dr A J M Qarjoanno leereer H B S P H van Ot ltel leeraar Hindelaacbool Prof W C da Öraalf Hoodleeraar Uaireralteit UlrecI l Dr A HalbersUdt oud leeraar Gymoealum Dr J M Hoorvliot privaet doeeol Unireraitek D r C Huysman accounUDt ea andere mannen van naam 20 leereere H B 8 7 Mr in de Rechten 7 In enleoie 6 accoununti 3 artien eni worden door ooa feorfeniaeerd moer dan 400 aohrlltaltifc cnranaaan o m BOEKHOUDEN HANDBLSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRIJVEN NEDERLANDSCH FRANSCH DUITSCH ENOELBCH ITALIAANSCH BPAANSCH ZWEEDSCH DEENSCH NOORBCH STUDIETECHNIEK RUSSISCH STAATSMALEISCH WETENSCHAPPEN LATIJN STATENOBDE QRIBKSCH MÜZIEKGESCH ESPERANTO HARMONIELEER WISKUNDE JOURNALISTIEK SCHEIKUNDE OEZONDH LEER NATUURKUNDE METH SPREKEN WBRKTUIOKUNDE OOEOE STIJL ELEOTRO TECHN HANDSCHRIFTTEEKENEN VERBETERING BOUWKUNDE VLUO EN GOED ALG ONTWIKK REKENEN LOGICA FRSBELEN RHBTORICA BLSJD Oplaldiw par briaf toot alle namau Toor aUa ambtaa a beroep ToorALIB mctmu L O aa M O ALLB praotl kdlploma a 8taata iam Notariaat Mr la II RKhUa Q mMnt Adml Utratl Actnarta AeconnUata Ondai wllaer Bontrfcnndt OpiUhtar ea tMk aaar QipiKhter Waterataa BadrWalaUai IMr tarURadactaar mu na l Cursussen voor beginners eenigszlns gevorderden meergevordenden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstekende correctie collr tief en Individueel Billijke conditiKn minver ogenden kunn n van ons Studiefonds proflteeren Ooede re itaten wie werkt slaagt Advlexen Inzake Beroepskeuze Voor naden itUichUngen vrage mtn da inttraaêante gratis brochura aan ioikdttl van 144 pagina s Urn tttriindi tich hitrdoor lol nieit HodeTakschooI TOor 6ouds en omliggende plaatsen AaiMtMletma M d TM Malctaf TOor Mod TaksctaaU t MlraTaahaffc Goedgekeord bg Kon Beal 26 Ang 11 No 46 Opleiding tot OostumiAre Ooupause en LAorareaa u mwiiiu INT dm iitoia tl liva niof mu n umkiiw Da School ia TaiplAalat vaa Goawa 109 naar Bomia III waai ilch aiamn laerlingea Dlr Dmms V HBYZELENDOORN Advoptoapi In dit Btad Het Advertentieborean Tin Oe Goudsclie Coorant MABKT 31 TELEF 82 baxorgt de plaatsini van ADVBRTENTIEN ia alle Nederlandsohe cd Bultenlandaohc da en weekbladen en andera pariodielica onder aaniie prijiverliooiiDi Wlf Inxondlno vain n af chpin lood volidoanclo I InUohtin en worden GRATIS ▼ Mtttakt VRAAGt UW WII4KBLI Naar cla MrcM ldb p nii la Meubel en Linoleumwaq A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en ïliöleum Is v l floadkoepai n voorcl lla in M gebfUk dan de beste bus was n Koopt één flesch A S A en u biqtt niets anders gebruiken dan de vlo bare meubel en llnoleufflwaa A S R A Waar niet verkrygbaar wende men zich tot onzejHooftid pai houciMP voor Oouda en omstreken de firm 362 60 Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen alai Taiela Kaatea Baltetta Stoelen nat laar en plnebe VeeiaabadateUea Welln Satl nd kaBa Thaatalala Splafala takildarlle WÊT S peo l aal ndreo voor foadelnl at haweUikapiunea 30 KOMT ZBN UmmUIM toHMmtlliiMlf Rotlaniama Til 3832 Verkrijlbeer bil j van dAm aouda Ml Lint Abonneert V op dit Blad lU VAN OBR K Qrossier in Koloniale l aren OOUOA AOKNOA Not 8 uur Blauwe Kruis Weetl Tea Verbandcnreua E H B O Not 8 uur Blauwe Kruk Fropa kei BOSKOOP Ailvertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door ËleotiiMbe DmkanriJ JL BBUUnUH ZOOH ODXU P A WELLER Zqdawa872 A7e Jaargang Zaterdag 2 November ISIIN GOMCHË GOVRANT d v eirte3atïe ble 3 voor G o a cLet © xx Oaao stxelcexau VERSCHIJNT DiÖELUKS X iÉlr BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 nfeb l W elke ratal meer O dO waak 15 nat met Zondaciblad baiorfinc par looper gaaelilKlt blad ƒ 8 40 Pona BulMUl MARKT il OOUDA bren Iboboomda tot dan bteor kriw Iten Gouda en du DuorfkrlMt Dtlin Tan publieke Tarmakaiyk INOEZONDKN MEDEDEBLINOINl Op da Toorpagina to hoorar Gewone adrertmtlttn on ln Wond n madedeeUaewi bQ ceerden prU GrooU letteta n nukdan wor barekaod naar plaatanilnta Adrartantilfn kuiuea worden Jnyeaoaden door toaachadfOiMt vaa aoUerie PiraMiMi dalaran AdTartantioburaauz en oaae A tea Bureau f MjA RKt 31 GOUDA I i l uu LU LJ I i tjta Éulke hJem alttfd beter te bt andelen dah ichriftettfk Ë oi reman Mur Ëuropeeache landen of niar overzee gaande dient ach ten min I Admioiatrad t Talaf Intero 83 Iteoil ZUh baroemd geworden woord datd Kron nuMr oen omomant dan amlondauMnt woa detei rt an l Augu4us ldd4O t woord baonlu toen v hi opalen en la HirtlH iliiuii tUiizoaluMol burhaakl Mm de wi fr t1gi ÉMitUt ienta van dil oucanblik meslii t zal all eht nog fons aan tUt woorddonlron nu hittf ed door de trooca waal celm on onlonai door an belt ad Hijksda i i weed gea d dat aOa tronen Kregen J Voor wie tloh m woord tw Mr tan lloutea niet meer harUtneri U bat varueiut waoiin bet werd gvapri en atj er i 0 onna aam h rloaert dat het w rd ganproLen in de voraoulgde xUttng van de S non OanuroaJ wktf In Ko in EmoMh noiU benoemd tot veatiHale t sD m Mr vui Houten verklaarde toco tegen batdtsbd re iende wetaontwetTp goon nvtrmfund bezwaar te hebben ofschoon hi wel m t eonige bezort db id dqa toenUnl leaunoet lia weJke door dat wetoootwarp souwcr ilen ffeAiMeo Die beaor lhcid zoa sprak hij nlor wordl echter getemperd doar de owtulglJDg dat de Kroon In ooaaMati t i 1 nu reöda eo nctf vad mear lo het vervo veel v is een ornameDt den bat londanrent Ware zij hei towlamaat dan zou ons steaustoisal o eo iwakkao rond m koaiMi te rustan Trouwens de toaataodM waraab k dat jaar no r w Iets andera daa nu Herinueren wij er a e dat aleofati enkele oiaeaden na bet ultaprakaa vm dea woorden in de KSQiMr eea dabat w rd B hoodan over de i fiffering van reolit p iiaa ijk elT eon Stsn aoölaal deniporaAtlaaha areenr lnte Unl er Heemokaik wa valk lorOeot dikt vcreedi jw ala deze sloh niet nweliÉ loolan met a Koninfs na Tim Tesiui deze vrappiga opraiMae vea bat begrtp leohtapflreooalijlAHfal towaaa vaa Kouten met kraobt op Het BDat moeite ons in dien fadMMangang vam den mknlater te v iplaBta D Dta He oeriin atond dua op het atandjmot dat eon koniuklljke goedkeurlg tijk atood met mn koninklijk flat op de atatateo AU dat waar was zijn duluod laiail jlii en in ons tand AoslokUJk Wij bal n deze gebeurtenlaeen n aaa op om te zleo hoe da tijden Teranderd zijn Wr ea dertig jaar tater bmniaat da Kamer voor mier dan een kwartdael uit sot adHtsn en is ar menige aDcialaïacèa mVnfie er al ia het In ona land nu POf niet bet geval Vd elljkt men 1881 net iOlft te b wel ee3ü i vetechU De herinnering aan S4 kvUn faU ma op tuin wij In de Tweede Kamer tUdana oen dor IfeWe redevoeringen vttm WUukaop plotseling den kop vnn Mr van Hontm in een d r loges ootwoorden a tiWDSk I SAOOBNAAR niet Mn i er daffen de heer Ue Wolf de Mcreiarisider Nederlandt Koos4iande i te Londrai 1 iA den4WKl l acht ik j in het Delaijir van fen andeL D fincdlju ijte i iaken hcèben toet Mn Ihillehde produaten f it i or vele Kederiiuiden dié Jin la weriDz m rfn i an ns LMina dj ob t ineereibii I febtoihaniën 1 kp flwoond sflonenwéi kini Dat wookd heaft 4id j t j kapitaal ie makra aten wdHceri lm M bedr4 4 d Ijopden Wpbndf ienwerkan m het al erladnschen export l ffehrek aan saraem erk jL tuMchen de verachiUe W in ste zee maanden reap een jaar te kunnenbedruipen Nederlandsohe toeetanden lume men daaihij nooit tot maatataf maar meiv raadpli o eteeifa ko lMsn die uit eigen e aring het betrerffend land kennen en als otitljbrdle raadplege onen nog de aideeling iia4del van bovengimoemd d artemehton de tweede afdeeh ig van het Departeitfeiut van BulteniandacSi akea op h t mein in den Haatr J Agenten m wton r veoral voor corgén de f abrücanben etaada voldoende mon tf tenka te huhner bascfaikking teU n r r de kWahteit vjm meer belang is dan antateatl zoo verte enwoontige men ts die fabrikanten ojt exporteura dde T i k eeac t zijn otn directe relotiee let het biutei JJBind te ondei wuden Hiertoe vfeer éUd and kennte noodig dan die ioot het fvir aondigen vUi een goed artilo of hei inkoopen van nroduet De on deren verwijf nien doarain naar exporteura in Anuterdam of Rotteraam Bu aankomst ui het vreeande land brenge men poedi r en beeoek aan het Neder tandsohe oonaulaat Niet alléén is het van belang voor den handrieegant dat de Nederlondaohe oonaul hem kant en weet wetko belangen hÜ vertegenrwoordigt doch ook zal voor menigeen de eene of andere raadgeving wat betreift veatiflBiw lumtDOTruimte enz van waarde kunnep zijn Voral in en tüd fkls de begeniwDordige woAiin in eene maand meer verandert dan Troeger in ja Volgens één der rapporten Tan de MoatBchappu van Nijveriteid zoUen de belangen der Nederlandsche industrie dn de toekomst als regel beter waai nomen kunnen worden door Nederlanders ook met het oog op de te vepwacöiten gewijzagde veriioudingen tusBcihen de nationabteaien onderling Sdhenkt een industrieel een jongen handeUagent éénmaal zijn vertrouwen laat hi dan bij het utohrelden zijner expott relaties denken aan het oud Hollandscbe spreedcwooid De oost gaet voor de baet uit faomi witS M uUud i I Zou I in h ï tli rma 4 den vreemdi iweric in de meeste gevallen hedelijk Als NéderLander die eenigre jaren overzee vaderland belangen bediandelde maak ik tfewone koopUeden die de wijde wftretd ingaan op het vol rende optnefkxaam Het correct spreken Tan de taal Tan het betreffende land is een eerste Teredschte In den Haag aan het Beonudenhout be vindt zich het nieunre gebouw van het Departeonent Tan Landbouw NiJToihedd en Handel Haerin zijn voor de afdeeUng Handel eene mooae bobUoliieek n een leeszaal gereeerTeeid waar vooral het becoeik Tan Nederlandsche kooplui zéér op prijs vrotdt gesteld Ucn beetudeere hier eenige werken en conauiadre Teielageo die op het land Tan Teatiging betrekking hebben Tegelijker ti d vrage men belet bfj één der red erendarieaen Tan de afideeling handel die te wnwoordd g een open oog voor onze handelsbelangen hebben en zelfs mensehen die land en volk kennen nog menig mittnigen weide kunnen genren Zulke bezoeloen zijn dezen hoeren dn d i Haag zelfs aange am onidat zy daandoor op de hoogte hli Ten van de Nederlandoche handekfttelan gen in het bulteidand De ionge koopman moet den fabnkenten of exporteuro dumd ijk laten weten welke TersöhiUende belangen of artikelen hö vertegenwoordigt Hy vemeeant dan wel of saanenwerkmg wat betreft kantooitraur telefoon advertentiee ena direct of eventueel later mogei jk zou zijn Mondeüung iongen ko H nu ij n vrdeoi rertegenwoordifd vangpiiur een lange rl geddidijn dl airaikti u n ploataje bopea te Vorotenui Htft aamt i pliobicn op die aj emeMie tribunoa het achoJUalïje van iuA ParlMnont IS zeer guruig on het aantal lnoffoebbari ouiigia motion grooter dm dot oanial Met eea vDlhardJing eaa belrire zaek vreardl blijft mm cciOer trachten n bet gelukt slachta eon klein ileel om oen ploau ta vorevoron Do rest bUjlt on de hoop dat tipoWil evUge kijkers o hun biVotmat van hubtl luMV cOAHi en aan anderen het vel 1 ati d Doze hare die rustig In het gam Vacht heort op het Uliinüiihof deubijniun KTïkrctgien van de blinde dairm van hjt Blnnimhof t rg vriendelijk la dit niet inlUkr hot is niet zooi kwaad b oeld Op Am étoep van den ingang worden vaak leer VBb2Mi nii£e poEiVeke gpspreklten ffevoerd irl t £ ijn politieke fijnproevers die altijd we terugkomen en die nut do Kamer debptw mls von ja in hun udtdpiikkingen zeer lnQnUlaar met de KameriHoen om pi en De nlouwe altraclic het mlnLatuuitf boljeBlklsme heeft natuurlijk groote Imlang AteUlii Men apitat zich op etm lianen veolit UiShohen de WijnkoopiaoeQ en to D É tHiWn6or ten gebjk In d dagen dat worstel wedntri den werden geUoudei Jen grineoh n dhg gehiuikeivl wonh naar den kamp der vptüge vieeachkkunpen ioe ii do heer Duva loïbulderde tox o de bolsjewikK hesTsehte er atlemjooze nllteophet MhelSnktiO Hen hoopte ni iitsohieQ da streka de ÜHDen Inktkokers zouden vlhgm Het viel mL Mohlcn tegen dat zu k nltt het evot wu De reveluUe die zich echter ala em etorm ia een glas water doet ken nen ie voorlMpig van zeer goedlaeD aarl Zo r kalm zit hè viertal in zijn bankjoazij komen weinig van hun plaate De hoer Wijnkoop zU steeds met zijn rug naar d Itnkorzljde zoo ongeveer ais em hriorkoetni t die op zijn bol achtenover t In Otfwachting v an een gegadigde Hij loot het gebulder over zijn hoohf haen gtvm ea siecbts een enkeden kenr draait hij zich even om ten einde een Interruptia uit te gfllen Mr Fook da Voorzitter wist tbt nu toe de teugels vaet te hoiudon Hij laat toe wat sfleohtH even kan Het is niet mogelijk meer led r minder parlementadr woord to aidhteihalen want dan zou hij wed na h t eind van lederen nieu en volzin even tuBe hen betde dienen te loomeo NBTsn on CCCCXLV 11 lOffJIuiiiende de dagen dat In de Tweede Kamor de leveoemadilelen debatteo aan dan gang waxeini was hat tiij daa aanvuigder vorgaileri gen OiJtijd ieta drukker op bet Ulanenhof dan anders bet geval pleegt te zijn Vpor den ingang naar de pobüeke Iribuno staat reola lang vóé het aan Dy een der nogal heftlKe dlacuasSea zagen wij in de loge van de hooge ooÜegeH van Staat den grijzen kop ven M 8 van Houten Deze ervaren ataataman zei wel nimmer bebl kuoneo denken dot het oeomaail zóó ver zou komen In bet overl fona sWale zoo wanrdlfjo NedBrtaiKlscho Pai4einent Het is bekeod dat eenmaal tot Mr Owman Borgtssiu door óén zijner leeroioeflterB werd gezegd zoo vooruitstrewnd als van Bouten zal jtj wel nooit woplco Mr vim Houten vooruitstrevend I Mijn hamel hoe zou Wijnkow dan wel geheeten bflbben lp de nom i Ha uur rjn dien hooglecraar I Het is ho 8t ns dertig luar geleden dat VTr 3 van Houloo nog voofuwtatlnovend de Geneostl Nu is het nog tijdl komtl Klier en daar s KroDgen eerat een voor een daarna bij kleine groepges mannen en vrouwen uit het gehoor n wierpen zich hij de leuning neer De menseben In de donkere kapel omlaag begeleidden het uIlBpreken van de tooverformule met een dof gemoo dal tetfceua werd onderbroken door e t aooit eooibere uitbarittlng van bijval aia deae ot gene welbekend © figuur naar voren trad Komt in uw sonde komt la uw ziekte Verlaat den aardaoben geneesheer Komt tot de Sroohtl rln doZienare Auwnl Anienf Wij zullen tot deKraoht komenl antwoordden de getronweu Werpt uw geneoflcilddeden voor de niulliT en de vloermutzen Werpt uw krukken wogi Werpt achter u uw vodden en verbanden komt en ontvangt de zalvende olie die madit heeft 4e geneaen heu e geioovent Am n i r nlftl Amen ze geneeett kflotJc weer de antwoordende edho Brengt uw kindren gij die gelooft RcTTijdt uw kleine klnd R n en zutgellugeu van de koorts die verbrandt van bet vervat dat verwoeat van de aielaen Uehaamsanaart van het hoofd bet bart de ledematen I AAlea kan gmieten worden ala gij aleohts gelooft De rij langs de leuning was nu vol Het paar dat den dienst leidde ging tooverformules mompelend rond met de zalvende oJIe Nadat zij tweemaal den kring rond waren genreest stond een man ptotsellng op en riep met een doordringende lalaitateni Ik celooC Da kraait tor van Ra ledgii Abbey in het evangoUo van Uoeterd en Watert Nadat Mevrouw Foreaker Haz wae i ü zitten volgde er een Indrukwekkende stilte Het koor soheen voor hetoogenblik soctbarder te worden De lampen in den vorm van wilgenbladeren straalden een voor een duidelliker uit de duisternis Een sülte vied op het gehoor waardoor zelfs lone onder d o indruk kwam Daarna zonder eenlge voorafgaiuido waarschuwing verschenen In bun witte gewaden de Zienarefl en haar echtgenoot boven op het platform Hun handen hielden zij opgeheven ateof zij de Krocht smeekten op ben neer te delen D t de zoDdoars en de zieken de bonzen van hart en zij wier leven verdorven is de bireupeleii en de verminkten do ziekeïijken en de stervenden naar voren komen AUe mart la onweteiulheid Alle lijden ie zonde De gerelnigdcn de vertrouwenden lijdm niet Aan hen la gegeven de kracht en zij lijn genezen r Het WHB de wedhiidende stem van mevrouw HowardHodge diie snel en In korte zinnon sprak zoo duidellj k dot zij door leder in de hal gehoocd kon worden Komt tot de zalvcmde olie Ontsnapt aan bet lot der uStgeworpfAen Nog ia het tijd De fcra t Hanrrinigen De kracht kan genezen Alle zonde ie ziekte van de ziel AH ziekte Is Ucbaro ljke zondo De Kradit reioigt beide Hebt gij zonde op uw ziel De zalvende olie kan reinigen en genezen Hebt gij pijn en ziekte in nw UohaalnP Ocfc dat la loo la groot t Ik kwam met een verlaokde rnobterfaand Nu kaa Ik ze bewagen Xk kwam In verbanden Ik tol ze w werpen En zte dit doe Ik ten aaoa touwe van u attent En werkelijk vocfde Uj de daad by het woord Haastig deed hij da wtodaelen af en atak een ona uit die hoewel nog Btiif duidelijk zlobibaar in llerlefadngen bewoogL Oroot la de KraAht Amen dqadw do de getrouwen uit de dulalemia Terwijl de idensr en de aleiiaraa boa rondo deden kwaAen sleeda aaa l c an luider de b iijdenlaa i van ganealng raa geheel ol geMeeltelljk heralel en atawla Hepor en weUuldender werden da dukgebeden van da ullverkerenen Ekidelijk waa attea voorbij De laat te laan had aijn gekiigenla algekegd De laatste zteke vrouw iraa wecffeaonden met haar wagtrwijuend kind sterk la het geloof dat na de olie ran nieuwe ga zocdheld geatort was In de ultdooranda lamp voq Juin loven Hel platform waa leeg Ziener en Zlanareo waren samen verdwenen Uemmw ForaakerHaidy atond weer op ZIJ b 4 een bundel papieren in de hand Nu zei l na deze edele openb ringp Tan de Kracht komen wij aan een ernatlg en onaangenaam maar aaer noodzakelijk deel van ooa werk Bet la de loutering van de bijzondere volkomen rdniging bereikt zou worden Zij moesten op het geestelijke leren inwerken voor dat de krfutht vrijgomoakt kon wordenOnbevreesd dienden die te worden aangewend hoe emartelijk do toepassing ook was vow het individu Er nxKhten geen Achaus meer zijn bi het kamp en na dtan avond zouden er geen meer zijn m XI SOMDIf HMc I lil Na deze Terklarlng barstte er een diep kiUnkeod Amen los uit de menigte getrouwen In do in het duktei ge aldeka pel omlaag Mevrpuw Forsaker Hardy gihg met vernieuwd vertrouwMi voort Dit waren haar woorden ITofdt Tervolfd Voordat er besohuldtglngen van ontrouw worden gedaan zal het t hart van adle oprechte geloovIgOD goed doen te vernemen dat er heden een zeer bijzondere persooujijkheid In ons nddden Is een die met een oprecht vragend gemoed Ie giakomen en die na In den io van zijn veel bewi en leven alle aaidsohe wijeheid te hel aen onderzocht nu overtuigd Is geworden Taa de wijsheid dfe aohtfflT en boven de aarde Ie zDoala die door den Nieuwen Qodadlenet wordt geopenhaard Ik bedoel den heer Cfaadlord Eaton tot roor korten tijd bestuurder van de Stapelplaats van s Werelds Wij eld In Jaren heeft de Waarheid niet zulk een ultnemenden bekeerlii gekregen die niet alleen een oprQoht geloovlge Is maar die bereid Is zijn leven en zijn gaven In dienst te stellen aan de bevorderlac Tan deOroote Zaak waarvan d U m twee ea dertig joor celedeo want MPvrai etn denstloh