Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1918

zal gsrageld overleg moeten plsgsn nat d Regeering over zaken van fauitanlandsefa beleid en de voorstellepa wlllsn dat ds Ckanmisaie alle zaken waaromtrent de Regesruig haar gaan geheindMXiding heeft opgelegd aan de Kaaner zal mededeelen voor zoover die madede Ujw nist rechtatrwks vanwege ds Regeering geschiedt Na ds debatten ovsr de nwti van I eu ven was weinig nieuws masr te wachtsn men kent de vragen over al of list grondwettigheid en de voor en nadeelen van ulk een Kamercommleaia De heeren Bc4imer Kooien Viseer van IJzendoom van Doom en van Raveeteyn hebben er over gesproken de heer Beumer vMr de heer Vikser van IJzendoom vele beswaren yptierend de heer van Doom vóór achoon zonder zich gouden bergen ar van voor ta stellen an de spredter der revolutionairen fel tegen hy beschouwt het herie voorstel elecQvta als een Bchynn anoeuvre reformlstizche politiek enz zich met beinoeiend met da hoofdzaken orlogweriüatrlng en tiactaten dio echter grontkwebtelyac geregel l zyn maar aan zulks nietigheden denkt A llolsjewik riet De debatten syn afgehmkan tot Woensdag We cullsn dan nog gelegenheid hebben op enkele puntan terag te komen AMSTERDAM NIEUWENDIJK 192 EN 197 201 LEID5CHE5TR 39 ROTTERDAM HOOGSTRAAT 27Q HOEK VIADUCT ALLE VERANDERINGEN GRATIS Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIGE SprMknor u 4 oor PIJMBOOMSTIUUIT 41 CD lOBS PiM HAM fl d ma 3 7 10 Van der Meukn i GILIAD fitoedxuiverend middel neemt de oorzaak nvele kwalen weg Bewijiea voorhanden van 3306 20 Tuberculose en Maaglijders die door het ebru k Tolkomen geaetintf vondeo Alle kw len die hMr oorzaak io het bloed vindeo worden met gioot aucce er dtmr beatreden Voor uitwendig f ebniik bi Huiduiul oodeii en iwcren zeer aan te beveiea Prija per fleach f 1 25 afkonlati van de Cluiiilieh Mtdimh Maat b Aurora te WATERQRAAPSMEBR Verkrijlbaai bi AHTON OOOI UDsraaar aousa m VRAGEN TEVENS UWE AANDACHT VOOR ONZE HEERENKtEEDINCMAGAZIJNEN Gevatte Koude ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Oy hoett benauwdheid op de borat vcrooneakt door vaalziltend ilijm broncbitla luahtpijpkaiarrheD aithma ilaapatoreDcle hoeitprikkel boeit bij ouden van dagen kinken ilijmhoeit Gebruik bierlegen ANOA SIROOP Dese liroop werkt genexend slijm oploiiend verzachtend zuiverend hoeatitillend Maakt de ademhaling ruimer Priji per flacon t 1 50 3 flacooa f 4 25 IN DEN TREIN op rail bij lamenkomiten en vergaderingen il het goad een hoeatitillend middel bij de hand tehebben Voor dil doei fabnceerenwij Aoiraboabens verpakt mgeatakkelijk in Uw zak mede tenemen doosen van 50 en 90 cent Fabrikaat A MIJNHARDT Pharm Fabriek Zeist Verkrijgb bi Apoth ea DrOsIltCB Te Good Anton Coopi Wi d tr 39 Sohaonbovvo A N V Zenen Boahoop Wed I Spruit J F Verkade Waddlnxvsen A v d Heide Hoordreoht J v Gennep Stolwijk B Natkijl 3S53 40 5il PANDBRIEVEN 4 100 VERKRUIOBAAR BU ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 Ba ra 4 p ndbrlavan in omloaii PHim f 10 000 000 3677 DeSPAMSCHE GRIEP heerscht Hoesterspast op No paat kort Reisden baeft de Spaaaiche Griep hatr Inirede in ont Isnd cdsaa en rcedi tiMft lij met rsuiBcblile inelheid om ijch heea egrepea ea tallooze ilacfaioffera gemaakt Db Spaamcha Griep icbiiat cm bijcondcr kwcndaardijf loort vaa inflnenxa ta sijn welke in de erale plaata h a aaaiRtt die boailen Terkouden t a of keelpljB hebbea N et Helden oattlaan daa ootaleklngen der lucht wefea met d daaraan verbonden gCTaran voor I nfoolBtekin Hoeveel ioa levani werden hierdoor nlvt reeda afj cineden Geneeal Uw boeit aori nl l verkouden te worden 1 Koop vandaal nof en fletcb 365 96 Abdijsiroop n BMU er lederen datf mb pur lepela vut Ia Pilia p r flacon van pl ra 230 fr f 1 25 vin pl m 550 r t 2 25 o van pl m 1000 r f3 75 Alon verkrijgbaar Eiacht roodao band met oose handteekeniBg U I AKKER Rotterdam Incin HORNEMANN HeT BoNTHUIS HOOGSTRAAT 242 Si huii v u HooMitMg ROTTERDAM Uw adr s veop PELTERIJEN Nlauwata Mocl ll pi Sollad Kwalltalian Ook In Mantels Blouses Rokken en Costumes groot assorilmont MQne prUzen zUn werkelük a 6 laaa KeiqkstaBnde all vóór den oorlog 3863 60 Ropirooren on modornlsooren aan alia Bontwsrkon BEKENDMAKING Gsdnrciid nltf d f 386S SPECIALE OOEDKOOPE AANBIEDING van DEKENS Gestikle Wollen en Moltonalle prima kvraliteiteB Ter benaden fabriek prijzen Ook eenlge door étaleeren aanlaaslns aehadlada DKKKNS voor SPOTPRIJS II THANS GEEN KOUDE LIJOEN 11 H H DE KLERK ZONEN Qrosslert en Winkeliers In TAPIJTEN KARPETTEN VLOERZEIL LINOLEUMS enz COUDSCHEWAGENSTRAAT ioek ICeTEillIJlSTeil MagazIJiion AGHTERKLOOSTER DS i b o J0IIKERFRAN8STIIAAT 128 Ti Sll Talal M4I en qOSO ROTTERDAM DEBESTETUDM Beste edres voqr w denfftkifopers VERKKUGBAAR B J AI4 E SOLIDE 412 SI HORLOQBMAKBRS EN GOUDSMEDEN WEET U dat anza pplfsan van PtLTERIJEN en STOFFEN ENORM verlaagd zijn ProfltMPt an o l a l ila uf rnX daza la alaolita 3864 wan kortan duiffr 60 M J TOEMAN HOOeSTRAAT 294 296 Mbg t viaduct ROTTERDAM Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie B Joneelledeai van 16 19 jaar kuimen by de Instructie Compagnie te Naardao in dienst treden I atuim Tan oplcomat wordt door den Commandant nader TaAtgest ld Aldaar ges edt de leidjng tot Korporaal bij een d r Korpeem Vestiii AjtJlleri De opleading t Naardfin opent den weg den OnderofficierBreng Nadere inlichtingen worden op franco aanvraag verstrelct door dm OOMUANDANT DSR rNSTRUCTIE COMPAGNIB te NAARDEK 181 20 Hodevakscliool Toor Gouda en omliggende plaatsen iMmguMam bl d vareaalglBg voor Moda vakseholea ta s Onretüuga Qoedg kenrd bj Kon BmI 26 Aug 11 No 46 Opleiding lot Ooslumièpsi Coupeuse an Leeraresa M iilNHkiU mr üin iiMt li liim MHHI Mlt u iniKIBIL Da lekooi la Terplaatat tb Ooowo 109 naar 9amm9 111 waar alcli alaowe learü kaoaaa aaaBaldea Dliw Bmbm Va jaEYZELBNDOORN ZATBRDA9 SrOVBMBER l 18i Tweada Blad TWEEDE KAMEE Vöf iirterpdUti N Ü M E BoomKhc feature Tekort Mn katmi t i niiinte Een conuÜMle voor het bultenlandadie beleid iDa Kaaner BcJi jnt het er op fetet t © heö iMB m dan bj flOOTeel rwffei k to rer kmnAwi Jftiaet wa e ffeoadenl tot de laoÉsU int if ilBtim n wu s n reer rfj K g re Tjj UWifcww De heer Kruyt rroec m TwbsMd otet toet beunde in 4e Haraktnip I ntnriddellUk b h Mte i vmi x n vroegere lB ei MUMe imaloe d modedeeUitffeii van 4 Bavfwrti op 8 Oet JJ Htf trachtta dasimede den heer Ter Laan een rLiag af i tetvangaof 41 immer o a1 in Ie pe ibsdi UMI winl Nr dot h sou aivtorpellee i i n wr ttat raUetie on 49 Harskamp De BegwriDff rerklftanl cieh beMud tuM Diiwr da daH toWipeUali ix beantwoordeo D jHcr TioeMvfr wud nu dot x n intetpella Üe orer bet mÜJtura beleihd er ook wel hii kon eft ltt vwido nun kw am de Iranr Ouymaer van Twurt een inteirpelLatie Aan ▼ nisvn over do commilaaae ran onderzoeik die de Manister be ift benoemd voor het tfebeuide in d fiandump Dut rvieiial Icptni nu kM BfaiBdAC aan de orde De Tjjfide dUiteiipeUatie die aangerrangd wend door den ih er Marcbant ibetrof het oiu 4nngs c£K€ikoiDdiigde refflentent Toor criaw rechtspraak Wanneer dese interpellfttte sal plaatia hcUran u ï met bepaald AUtB te zaauen zullen de ontetipellBtieH neer beel iv t t ut beslag nemen iCs het resultaat zal weer oum eit eB zyn g I w bet stfffeïid z n De N U U JB f Mn bewwndereiuwMn dw ini tuut a voldMt aan de verwachtiiu ren niet bUster Het b Uni r van dese inatelUnff wordt aeUB niet ingezien en in elk feral ie het piet erenredvg iLan de enonne kosten ran dit instituul Aan BalarijaBem woidi bij de K U M een b dra van 600 000 fid uitbetaald zijnde meer dan de toitaal koaton van de destartementea van Financiën en Land bouw aaoMnx £ én vengadenng van coinnusBarisaen koat 700 gld Thans heeiPt de B veerinfl en blaneo volmadht gevraagd om zooveel creddeten te verleenen als zö wóL Tot nog toe was er een grens van twintig milUoen bepanLd maar die grens nuMt nu vervallen Het dcebetraf£ t de onfnreiv dot al een l oge ffeedhaedeuus achter zidh beeft rond kraohtiee b Btrüding by de boeren van Bereeteun n Dresselhujs De S aat draagt nu s e nsieo voor alle credéteuron m on land dde zaken deden met het buitonland Waattoe vraasl bet buitenland credieten Weet de rflgeerin dat ftH d T De regeering wal het fa van den dam n Di n Maa daarmede verhest bet parlement z n recht van oon trdle op de hmsdwden millioenwi waamwde gefinancieerd zal wonden De Kegeering krvgt baai handen vt nuuu dat is een geToar want de voroge rageemng igaf op ogen boutje garanAue voor een credietl euinig van ü mULioen Scfaaifas sohane aan Ooetenrüjiluch Hoiigaarscfa banlcMi De N U TA wilde die niet msnen omdat slechts voor 6 rnüUeen aan au4ikelen was geleverd De regeering heeft geen voldoende onldehtüngen 8 g07en en dat was de reden waarom de r beer Dreaselhui voorsteWe het ontwerp teniig te wnden naar de afdeèluigen De iMinï r had geen beswaar mits het epoe ddg gescituedde Na eenige discussie w nl het i boratei souder stMnniïng aangenomen soodat de behandeling wexid geechorvt Gisteren beeft bet nieuwe afdeeüngHonderzoek plaats gehad en de Minister heeft woond gehouden dgpr daarvóór 4nlacbting en te verschaffen FEUILLETON De IJzeren Ring Naai bet Dmuoli t b OLOA WOfflJBRUOK Cleautorieeerde vertaling door I P WESSKUNK t B0S8U1J l Tto weleen later noodigde jij Thomas üellert u i ter Inwijding van baw atein 4IJ bad er een poar oolloga a uildesoblldMecJwol by genoodigd waarosdw ook baar btonden laodsman Dofort Toeido rioÈ TOletreltt ile op iljn gen In den hem rreemdai iaing zü merfclo het gBmlaohle even ler r eohnldwlljke pbUl Ja ken tt dat weplcelljk f f lüü selljk had Hij Icon zijn Migeboren gewoonten niet laMo vatw Al tij thme oTw Ijn akteo gebogen bij haa in ilj TerbeolSta liMir atelier me do paletle in do band een gantte in d boolc hw moaid aag hij baar boe ilj den arm tm hMii mod goedlegde ol Wj een TToawelijfcD del aul Icoal ondoraoekand blikken de ladematon ta de gewenechte houdmg bracèt Het was bom pljnjljk In da gereehtszaal terwijl iljn oonn ÏÏ JÏ J bekloaBdea gleden hij haar omringd fcoTlaar olliav5 laehai en achertaen aa bij baar voor e n ol der eclUlderij slaan on met Jon mannen aprel n over de lijn Tan dwiilSi 1k4 model oTer de Cnt t i ds borat En het w iem nog pijnlijker O een dag leid h j 1 i ËSE SBrf t £M ir k Ona koogate reektaeoUege plaatst ili eerste ev haar lUat Tan aanbercünf lnr Ork oud niinieter Tan inatitie en daarróór Ud T n den Hoogen Raad De Kamer is ealtter een polMeb esUege reden waarom hans beanoeienoa ten deae el aangwallen da en ay heeft nog een ander criteriitm dMt bekvwaanAield wanneer a j haar nomlnatie opmaedtt Mr Hanky waa n l Roonkaeh Kattiotiek mr Ort niet Dies werd s Kamera gunsbehng jbr mr Tan Meeuwen vieepresident van d rechtbanlE alhier die Tmn beter kkair is no 1 Mr Ort werd no 2 en nwet nu wtacbten op en Vbemle Tacature Voor d Sa plaats werd een atam uitgatoaoht op dan b rt W nln p Het wetaonbweip ter TeHkrUglng van meer plaatsruimte om verdachten en veroendeelden te kunnen opbergen is binnen 3 weken na da indiening aigedaan Wij behoeven t den leners niet nog eena uiteen 4e metten de crimlnalltait Is dn de oorlogsjaren genveldig toegenomen de cri swvoorachnften iiebben tal van vroeger iatnoenludte menaohen met den strafrechter in eentact gebracM de gevangenissen en ImiMn van bemralting overvol hondeaden oneven en beafjee die door plaatsgebrek bHJven rondioopen n propagaödiBten worden voor alletied misdaden ze doen je toch niets I Do iwelutioaadren n S S D A P ers hebben n stem aan dit ontwerp onthouden de beer Wijnkoo heeft ona uiteenge sat op wdlie grenden hfj vómdt t een paslawü om het peütieweatain te gaan versterken d i het recht van den sterkste bevorderen een gem kbtrijd openen tegen ongehiidEigeet r wtehüeven amdckelaaro inbrekers e dt die g soodt t ndet rilden in verset komen tegen het maat sohappelijk stelsel ens enz Wijnkoop ge voelt naets voor deze a f bestrijding vaa de crjminalrteit of hy zooais de heer KJeepfr Jaooper dachlq den anan die bij hem in breekt zal laten begaan en op grond van z n beginselea aai tegetnoet treden niet aaai ga zoo voopt n jn aoon neean allee van mU weg en neem t tot u ziedaar een ganjeh aodere vraag Er is veel geeprofeen over strafsyatemen over het kwaad van het oeilulair systeean n soe meer doch het is duklelijk daihet Mj deae noodwet daarover niet gaat Het gaat eenvoudig over het IxMaande stelsel dat steeMs altgeïoerJ moet wonden moer niet Het is om ruimte ta dean n daarom krijgt den Haag hSv een bardvabotiw f het terrein der bijzondere gevangenis Wt wetsomtwei legt nu het awaarteipuot in Veenhuizen waar plaata Itomt voor 1100 veroordeelden tot tanMlijk korte gavangeniartraf De achterstand is bar De zeer talrijke snekkeJaara niet moogerekend bedraagt de achterstand in exeeatls 3372 mannen en 375 Vrouwen Minister Beemskeilk heeft de geisgenbaid niet laten voori g an om den heer Witnkoop dis aaob hoewel aantiddor van het Sorjet ragiem tegenstajidcr van geweld had veiklaard in het lomneMe te zetten De Bcgeenng houdt ook niet van geweld aUesn ala het noodzakelijk ia en dit voorstel lagt gatiiig nis af van haar humamtedt door te Veeidirulzen weiten in de open lucht toe ts passen met afzondering alleen des nachts Wö vertrouwen dat daze proef slagen zal wsardoor vetea kt de cel die voor de mecsten een hel ia oiUen kunnen woidon gehouden De beer Kleerahoopnr wüde eea eonimissie benoemd ii aooals het Weekblad van het Kedht heeft aan bevolen voor het aorteeren der ve oordeeldef en commisale van psydhologen en mannen en vrouwen uit de praktijk der roclasseering die den Minister zal vooihohten an die wellioht ook het eelsysteem in studae kon neonen Het flaa ladUe ook ons toe de Minister wüd ed rter slechts overw wv niets be loven bij beloofde niet graag poneert zélfs als een iSnei egeerfng oginsaten om loo raun mogoHjk te beioven De Minister wil Ijover een proef nemen door den directeur van VeenMaen ta laten sorteeren 4us door de paikettan TooigaUoht zal wolden De een dolle wrok In h n groeHe een gevoel VI T Wiug die haïrTsn vL iS v te wereld ijMr het eerst zag hij datzU nkfen Si begrijp u nle zoide zg kon n J J mlssoblen lead deed W zij hem zoo baisob had toogeaproktn voegde zlj er aan toe i o AHes is in het loven sooats men hei besoboawl Uen kan tóoh ook zegg dj Ik u bon nageloopen omdat Ik destijds oen uur on n heb gewacht tot dat u hel eelr o U iof verliet H was zeker aeï ong p6fll Maar zoo heb ik bet niet gevoeld Ik heb het veri n gen aleohls gehad n ts danl n omdat u mij uit een Sohnwelglk toaaWM bl g nuj 8gro athiek waart De bruiloft van Dora sou over enk e detjen plaats hebben Dora had leedslwee maal om uitstel vwsooht i Ik voel mij niet wol selde zij Do teederiield der eerste weken waa bü haat reeda verdwenen Al8 de overate kwam vbiohtts zij In haar klMor wierp tóch lo bod n lecde een natten hsnddoek op haar hocid of zij rtoap edlloljes de keukentrap afenïe l da atrataa op en neer Een half uur en langer Wilde hij haar tot sloh trekken om te kualMii dan maakte zij ziob los zoodat zijn lippen sleohia haai haai oiootn raakten Dan iMbte hij wat Ijdel sn verlegen eo sohreal deae terushotidlng toe aan ontwakenden maagdelijlren schroom EniijnverHeddbeld aam toe hoe ongenaaIa aarder zij werd UWka waodd haar eofan nMvaDhtac hear Kleerakooper vindt dat de mannen van t O M daarvoor met deugen zU kennen i alechts stuidten geen paiaon L Dit Is zdcer sterk overtireven doch het kan zeer 1 1 zyn dat zü overladen met werk als zy zyn te weinig tyd hebben om zidi vokioende in de lavenaoanstanidlghaden van de beklaagden in te denken Hoe dit zy deae kweatie kon kwalijk aja motief gelden om tegen dit ontwent te ateanmen Toch hebben B S D A P ei tegen gestemd Hot achynt na zeer twyfelacbtdg of zy nilka ook zouden gedaan h ben wanneer do beer Wyn koop niet een debatje had ontketend nadat de gelegonheid daartoe elgsnlyk reeds vooi by wss Het was ean keltlke dag voet de rondloo loopende misdadigers Wanneer het wetje ook de Eerate Kamer gepasaeerd zal zyn kan de firutnang beginnen tot voldoening van justitie en politie in het belang der pubUaks veilighaid en tan slotte meestal ook In het belang der miadl4ig zelf Hierna ia eindeiyk hst voorstel Tnelatra e 8 aan de onde gekoanan om door aanvulling van het reglement van orde een vaats commiaaie voor buitanlandsche zaken in het loven te roepen ter uitvoering van de bekende moUe van Leeinew op 10 M d 1917 door de Kamer aangenomen De conuniasie OE OORL OG Voorw ard0ii w rop TM fclJ wapenstilstand vsrkresg Voordsslsn voor de Entents Fiums sn Trifist sohsidsn zioh af In Hongar s behaalt ds Nat Raad ds overwinning De demobiilsatis van hst Oostsnrijksohs Isgsr Bulgarijs een republiek 7 Een Russisohs blosdnsoht Ds Duitschs ksizerp w Langs ds frontsn Q S OVKRSUCHT Ook de meneehen in Engeland zijn bang geworden voor de geheime doornatte mi m verband met de ovengaai van Turicye jch jnt daarover gei rokon te ijn Althans bet ministerie van bwtenlandsche zaken komt beel gauw me de mededeeling dat de ooderstelling volg ns weHce er een geheime poJfltieke overeenkomst met den wapenstnlstand met TuffMie zou verbonden E onjudat ia De voorwaanden z n d volgende Opendng van Daidan en en Bosponia zooimede uitgang naar de Ölwarte Zee en bezetting van de forten aan Dardanellen en Bosporus door de geallieerden De liirfflnff van alle m nvelden en andere beletselen m d Turkadhe wateren moeten worden aangewezen en zoo veel hulp dient te wonden verleend om se op te ruimen als vereóiseht wordt Aile beedhikbare inlichtlBgen aangaande de mijnen in de Zwarte Zee moeten worden verstrekt Atle geallieeide krijgsgevangenen b nevens gedntemeerde Araneiuérs en gevangenen moeten te Kionstanbinopel worden bij eengiebracht en mvoorwaanlel jk ter beschikking der gealtieerdan wond gesteld OnmiddeiUijke demobüdsatie van bet Turksche leger beiialve wat de troepen betreft die noodig z n voor grenèewakjng en het bewaren van de orde in het Unnenland De gealUeerden zullen noderfiand de sterkte der effectaeren alnnede de indeeling daarvan bepalen na met de Turicache regeering te heÜwn overtngl Ovengarve van alle oorilogHciwpen in de Turksohe wateren of in de wateren die de Turken bez t ihouden Deze oefaapen mocrben worden geintfrneerd Jn de Turkadhe havens die zullen worden aangewezen op de kl ine voarbudgeoi na die voor poUti of dergelijke diensten in de Tiu sohe wateren nooddg zijn De geallieerden heèben het recht strwtegiocihe punten te bezetten ingeval er een toestand ontstaat welke de vtdli edd der geallaeeidei bedredgt Vrg gebnuk door de geaUieerde ocbf Mn van alle havens en ankerplaatsen nu door de Turiten bezet en verbod dat v joodeltike ecbepen mch daarvan bedienen Hjenuntrent sullen deiyeiyke voorwaarden wolden toegepaat als bij de damoUlisatle van het leger Gebruik van alle innichtioven voor iwt opkalefateren van hepen in alle Turkicbe havens en arsenalen De bezetting van het tunnelateleel vav de Taurus door de geallieerden Het ottnuUkleUijk terugtrekken der Turk Bcbe troepen uit noordwestelijk Perzië tot Bobter de grens van vóór den oorlog is reads verordend en sal door de Turksche troepen worden verricht De draadlooze BcdnotatioDS en da kabeU stations komen onder controle der geallieerden behalve voor da Turksche rsgeering berichten Verbod van eenig mAritlem miUtoir of bandelemateriaol te vernielen Er moeten vooideelen worden verschaft voor den oamlixiop van kolen olie en morineonateriaol uiit Turksohe bronnen nadkt in de behoeften van het land zelf ia vooraen Geen der boveing tfu enide materialen mogen worden ui tg voeHl Controle yati geallieerde officieren over alle spoorlijnen met inbegrip van de ge deelten van den Tmns Kaukaaischen spoorweg die thans ofkder Tark f h gezag staan welke ter vrije en v ikomen beschikking van de autoriteiten iler geallieerden komen waaiby met de beftioeften der bevolhong rekcaiing zal worden gcdiouden De e clauftiUe houdt de bezetting van Ba toem door de geoUieerden in Turkije sol zich niet teigen de besetting von Batoem venetten Ovengave van alle garnizoenen In den Hedzjas Jemen Syrië en Meaopotomlë aan den dicibtst bijsijmden bevettiabber der g alUeerden en tenigtr tkdng van de troepen van Oicilië behalve van die welke noodig siJn om de rust te bewaren gd k volgens ort V zal worden bepaald Ovengave van alle Turksche offideren in TiipoUtonië en Barka aan de naast bij zijnde Italiaanscbe bezetting Tutkije geeft den waarborg uit te sdiadon mot de bevoorI rading en de andere gemeenschap met de e officieren indien ze aan tU t bevel geen gevolg geven Overgave van oUe havens in Tripolitonili en Banka beoet gehouden o o Uisoerata juftter a trachtie haar gr lligheid te verborgen en ipodgto do aandaont af Ie leiden van de voorfforoeniie ongopasHlieden van Dora Zij alleen bemerkte dai Dora er aledlit uitzag ban was voor bet huwelljl allfl een kind dat in een donköe kamer qpg sslaten zal worden Itnue cben aUipelde zioh Id dea soloo roee en blOAiwe lintjes lot pokjee gebonlen Dqiretlljka japoouwn laaon over stoelen oooLieEiIe n lioó s lihigen aa i den krooulucniter Sen nieuwe moofe rieten koffer stond midden in de kamer bereid olies op te nemen wat oen huwelijIrarels ya j weken aan toUeéten verelschte Ik heb flMgriJs groenooatuuinbeateid zéide de oversile ea streek met welbehagen over ZIJ a altijd goed verzorgden en geurenden knevel Dora lachte boosaardi g Je zult er als eea boomkikvorach uitzien Hermaal Hbo bedoel Je dat Poortje HiJ keek bfuir wat verword aoa Zij wentde zch at Orij Sroen I Eeo AfgriJBolijke kleur t aïgnjeelfjle I I Zij hall in het geheel niet geweten dat Vij igrauwgr en zoo o ntiettend vood ICofur voelde zij dese kleur als een b leedi DoM tju IIt b vïr jp je niet Wat sdbeelt e mijn kind f Ben e boos op mij f Hu WLl le teeder den arm om haar BOtUMidc r slaao Zij werd bleek en keek hem bijna vertoorpd Ben lic kan dal niet nitstaae l r kan dot uiet uitaitaan 1 ScAireieod verliet ilj de kamer Ulfikm atond bleek en bevend oon de taM Je moet dat niet te trog soh opnemen Herman Je weet dat zlJ altijd ondorfMVig w as ann zulke plotselinge veraDderin ea van sAwnmln DM hee t niets te betekenen Zij loogi LoiDi i bewust en met opzet ZiJ wikle haar oi er niet vergeefs gebrooÜ hebben Zij had pebeel haar ZE 1fbe4wer Hchm noodig om ha ir zu r te reddan nu mooht mist alles weer opengereten en opgewoeM worden Nu moest ook hij atos de tand i op elkander klemmen en bet m eiiijke dragen vd r al de heerlijke uraa van Jeut ïd4 e veflftefdhe d lïi Avonds z de zij iBgsn haar zu r Wat dqnfc Je Ulrika M WJ aWjd gimawgrpeMe pakken dragen Den volgonden dag zeide de ove to met stralenden lach Ik heb hel nog kupiien b ©lfen Doortje Koïdwbruln woi het pak Krijg Sk nu oe kus Maar ziJ antwoordde bijna kwaadaardig Koffiebruln maakt oud De overste zag er uft alsof men hem een slaig had egeven Zijn Boedig f4oa vevvoboot van klear HutpokMa keek do overste UllllHk aan Mdat Ylatti opi wonden en eehreiMid was weggeJoopen De tijd waarin ï ij In bet belaiig der familie een Oiïer hnA willen bron si was rool lan voorbij HIJ h d Vfta i n beker der vreugtle en van hel genot goproeU nu voud hlJ niet zoo gematkelUk den weg tenif naar oultboiuiinfl Si voor hem stond het meisje dot bem de waarborg wa geweest voor een vreedoanm stii geluk Het WOB sahemeraübtfg In de kamer Alle dingen v jorea hun scherpe omtrekken d3 mensohcn de voorwearpen de persoooIgke voelena Uijn goede mrika HiJ kwam nlel verder Het licbl werd tn de naaste kamer oot stoken Vrouw astsiiuiwii nulsterdcn doM OOK bet Béa t m wuroiaoen AUs DuMKdwn Ooataiuljic m sMUioir n zessokUrten en burgsrs moatta l iaD t a maand tUds de Turkifca ifMtóm nr loten hebben diogened ia de afg lafM dte tfictea aoff apofdig mogalUk Ondsnrefpiog m dis bsnralM watt vemtrelct kunnen worden voor het toailefat op de uitrustingsukken vrapenen on mud Ue ook hat vervoer van dat deeJ van bat Turfcsebs Isgar he w lk Telgsiui ail V wordt gsdsroob U iia eP d Ean v ti g nHoord r dar ffa ttlwiid i zal wolden tosgenwovd out hst Turica s mdnisterle van levenamlddetenvojriiening te o nite te xongm dat de gMlliearde balangen kfuoende behartigd wonlaa D t4 veriegfai woordlff r lal nat tilt ftosHg gatag wolden bildaad De luiksche gevang n B zullsa tar ba chlkk ng der geolHeenla mogendheden gtauudiQ worden De vrUlatin van de Turk scha burgargevangenen en van dia gflvangen n dlc den militairen leaftyi ta bovan zijn ii overwogen wonden lur i tt votpltaM aicb all batr Ming B met de mfddaïrlJloMi t verbreken lDg v4l van vruorda in da loi Armaansche wilajttts brfkouden da raalUeardan i di het recht TOor aanlg daal daarvas ta bft lettfJt Da ThandelUldhadett tuaa tisi da gaallL arlen en Turittje sullen Dond r tag 81 October s mldd ps 12 uur ploatseltjkaa tjjd oitbouÜKk De b mMn In da landen der gaalltatnlan zijn b sl r tn bun achik met den gang vna saVeo en zU zyn niet aentintetite l jagaiLS Ooiitenrtl Da hooMvoorwmoida van im wapflutilttaD aott OoatenrUk sogt da Dolly Ex pr i sal biA reebit v n doortocht voor da gealltne de legers door i n gaoied i A 1 1 Beieren aan ean inval bloot staat sal de dnik van de openbora meaning in Zuid MDuatsohland de Fnitslteha haidnekkigiheul dwingen slkea pr a voor daa vrede te betatok De Homing I ist brengt naar aanlaidiof van de c bulatie van Turkse bulda aan de Biitache vloot dia da Ifjidellandsclia Zee open geiiouden de Bngslaoha an ga aUieeide strijdkrachten van voorradsn voorzden en geholpen heaft om de OostiBrlUksdw vloot maohieloos te maken ZfJ haitft ook de Duitscdi Rusaische Zwart M vloot verhinderd de Dardanellen door t varen Hat blad vervolgt Wij zijn bereid om ta gdooven dat da Turken miiütdd ztja i daarom andars behandeld zullen vrovdan dan hun vroegere bondgenooten Rat ta noodzak k om een rechtvaardig baataur aan die volken die onder het Tnikiaeka wanbestuur lijden ts versakeran sn da grtmen van het Turksohe rük tn KMn AM ult a ongetwijfeld opmeurw adDgebokend wordan waardoor TurkUe in het bezit tal UQiwi van wat het rechtens toekomt Moor da Duntoche invloed moet uit het Tuikad a rjjk verbannen wonden Ooatenryk var dJent geen genade De voorwaarden die Italië het opkigt zullen door da gaallieerden ten voUe worden gesteund De Daily TeJegraph zfcgt KoBSton tinopct Ifl nu een onverdedigde afod die de beHliasIng over slJn nieuwe lol door de verovoraare afwhoht Na 460 Jaar Is do smaad van Europa weagenrbscht De dagen van de barbaarschh Ë4d te Konstaatinopel zijn getelft Het uur waarnaar ssoovele gcslaohien van meoMben gehaakt hebben la aanstaande £ Ute dag brMgt ons het ebide duidelijker voor oofen De J ally News belooft ds varvorralng van Turkije cal het slanebeeld slJn van de nieuwe dtj omotle die de ouda voer altijd vervangt De Times legt ar nadruk op dal Turkije zidi niet overgegeven heelt ten gevotgv van de Jongste £ uropeeaQbe g beurtealseen maar omdat hrt In bet veld vftfslagen Is De marfno4nedeirerkier van do Timas acht het mogeUjk dat de Sngslaehea Qdeeaa zuHen beasetten oU de vtrbtiidlQg met do PoJen tot stand te brengen en de Duitsche Oostgrens e bedreigen Ook do Fransche pers bMpreekt met lkfin r zw re zijde ritselde en door riep te weduwe van den ataatirasd reed Ti rmui rir ika komt toch de brufcfejapon Is er Prac4 tlg 1 Ztettoehaeoa wat verrukkelljik t Dora Doortja waar bon ie Dora vUt zeU niet goed waar sIJ voa In den wilde was slJ naar bal sa c In den sobeaeraohÜMn avond DoaUooa De bvidschoenen tüekl tJJ los In ds hanil de hoed sat aobeal op het ot MeI90s gc caple haar ZIJ Ucp sM sIJ tats bepoaadv natlep also zij lots moest tniiadm mlafloblern haar elften loreo laf van h vr weggleed om rilch daar ergens te lotan bestraven voor Ottijd HH geraaa dwj haar goed vMoofde haas godwht Q En dan was hetbawweor ilAïT zij met Iemand moeat nreoen spreken kw als slJ bet verkeUjiM vosld Zoo U9 men nooit ti da IfaaisHnritarasa prolr Boools Ulrtka het a 4fa ct looffde dat gebroken w d ZU daohtaw dmt praJi ir Zijn scherpe faïjoa ruwe tiuviior schrikte haw niet at Ata UJ haar n domroe gone noemde souflai MJ tng deed dan zoti slJ ni t beteedl d tijn leui In hoar ziel waa v niAMMat voraohoven kraohtlge handen noaalcn InffHJpen om a lea weer dn dde te tem gen Da profeasor was niet l uls Tuite kwam in hanr ronde welvalMn heU de ivoockamw uit eeo oendmetsr l4g om baar v eri e sohouders Doortjift waar kom Je vaodaa Hau Grate Dooitje te Ir Varvotg la hei TOlfeM ZatenImDiwuDar S