Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1918

uu M O j ziiiion dartiieiij aa l dhnmtfn wot ioit iftf ien IA riktd van Htaio nam als ataoy kiour vi ur t uikitth uoi U Uxijk de oude Üat anu r gor kiwirtjw auiu ruód wji nwd U itga üu wapau hütt4 d raad aoar du voot iiuaiudMJ jlImm vuu dtzua alOKit Uit bul gors boereu Ou arlwitlers van Duisüw tiAriUjUiii iii ucMaat het voigieiLua vaat goauJLi eea op waijui blopiUMüia ia iid HKadwpoort twee fbu ruiste gouden h6 ei 8 met uK t oi lien iurau van rüg e orcA ea nut m ulschrtlt iiuiisob UMtsn k Ue kl vao den NaUonalen Kaad Hallk 2Ui uhM ziju pariggouOüUAn in de Nabo luio vetigudering het volgende voorstel tloon De door d ti voormaUgieu UooAoanj kuoliou keizer Kou el weder r e o h t u 1 ij k btitiioeiuUo voorinoui ie m iLlarUtf üAt AiktriiS y moei we na zija aaji Wllaou gezojiiien nota Ouniuluelijk al lu4 i bUiiU uUamuer uit XHil acilirOo it njk vwwjtlerd woiden I I I Ie Woeoea beor icht mat Aaa de on doriiDHMleliUgeu over do uitvoering dctr d iiiubljiciatie AD de opUuffing der kazemee rmg wordt de lauute luüid gtl d De keizer bevindt ziioh in de stad llot llerl Pftgebl vei eemt Uftt KIn eoa opzionbsiond ocrlcfit U October zuu d tttir in togeiwoofvli 8eid oeatr taltjKo ueuigio in lirnuwa de oude bajUaBaii van Uul urijs de tiulgaoracaa voli re u bliek zgu uitgeroepen Koniug i oinisn eft atËTuiad Van den troon j ojq Aan het tioolfd vtui dtJtt slaat heeft zioh oeui re jeiiustltapardad geplaatst De lediilug der bewogtfig i m handen van den Wdiegr der UooTonparrUj btuuboeiot in Husland heeft de inoordwo nogi niet a Aan Uut Kopeyihagöu wordt aaui de LoK l Aazal er gemeld dat ie taM dur dluijt r Zuowioi m Petersburg eta rede heot gtlioudtH waarin Mj sr toe hent aajiifeapoord op den joari dor Oototw revylutlü oMi bjWijH van wtrkelijkan re O latiouslrein moed te geven dooir Noord it irioiüij definitief van allt najMjn kr Vtto garde on oontra iPovoJ ul i iaaurQn ie zui oren in don nacht van giateren op hodon zou tot het uitroeien v A 11 de geheele bo mrfneola Ie worden ovoigegann De DulUsobe keizer vertikt het yrijwU iig hean te gtuuo Thans heait de l r nk urtier NadiriCdioQ een ttiegram uit lier ija voigoüB hetwelk bchdiiomaon aan den rijüjïhiUirfeJler een uiemoramiuiD heeft ge roit wvurin hij met etn uutvoonigie t4 zioiiiliig de noodzakelijkheid ran het ajtreden van Keizer Wil helm uiteenzet U INU en tLOttiogiit te AiaaitricAt Ouureul liLt betfuek M n il At üe koiiiugiu aan Jiuua lultlit viruuiiieu wij iiogUM volgtiiuiu il M O jzw iil Uet eurA ue uuUiieaji vu n Orouovuiu ij Hm MUil De Komngin heeft aan alle zieken URsen in Meuwsdx Vlaanderen bloemen geschonken benevens haar portret levens schonk H M f 300 aan de alge meeiio orinon van Broekena en Terneuzen tn f 150 aan de armen in Aardenburg biu4B Axel en ilulet f 100 aan Eozen oord Ie Blul on f 100 aan bet zieken huie te Tomeuzen De naar Solzoete komende 5000 vluoh tolinge kunnen nog niet in bos van Gent worden toegelaten omdat de plaata ruimte ia Nederland het idet toelaat liet Eerste Kamerlid VEn Kol zal mor gen do grens in West eeuwecji Viaande ccu bezoeken Eu lieliiigriit biliitiiiimntil in Ue fjuMUdtfuvoiui u auMMui venguutnng VM am i Kuuiacneu CredUosuMraau laamt 9 a voowtoi 8JLA ae ome dat ie duoMKjw I uu iag zob£ai a oirsct raui ïknoa IWi W rd tte ptLasMotiUiw tirecte tMlaapog hier Ur stWB ganavsn van en j g van j OU twv u A c beurag benooujg d Toor levensondemoud went Joeorag aanvaukttu iMvaald 0 p 40u in itfib werd ge nracnt op ƒ bUü V hoUCing gescJiicatts vponw ppagremat £ n wei in di r voege d at ibet iaagute hed tii gi i ercentag ws ó lUkt geueuUeiui niat O iu o tot 4 U j Werd voi ooigü weik jiiercffiiti e reeds was be reojLt tu een beiasopaar aoMnnen van ƒ 1600 dus bu een initouien van MiH X ez w izd van tttettiujg ium met gVDoenud woi deJ eeh uU k systoenL Waaneer meu uitgamvon het staiöc nuut dat de lasten moewafflw ndeu gedragen mutr draagkracht ULu smnft onoudüeiiyk het onbaiijj e er van imihet oog dai iemand met senl uücoinen van fMW in toiaat üaar éenielfden niaaitlSuLi wordt aangaalagen im iemand met votmftal en uifcer uKo enif l Werd in uormAtt iuden toen J getd éèi andere waantAW dan tegenwoordig Jt groote beawaw van dese piogrsaaiovie hej jng mei zoo iohcjrp gevoeld ii de oorlo uaren wsaniMiet gol l aanatsnluk vian zijn JN tieeft ftrJoran door Me npnue jgUuMmMtui ï n al rwegeü 1 dM bexvtMur er JtMoh bug nair voren gokdPien Aan dor Haaid voBdt ibaas een wtiafmgBvoorstel ter v titsüinf voO rgednit gon Wai r wu m ciifvB der XaaiDseüijke ytoroiienJjQlaatuiy oyer eeniga voorgaande Eü en ns nagajm foa bl kt daurmt een bomt stli i ing Volgens de g eenter ke ang oier ïjjiji twenl aan doze ibelastintf ler iiveibiwM ƒ 1 5 800 48 over 1914 sas dit becïrag U407d41H 1 over 1916 ste g h tot ƒ 1 887517 over lfil6 was hpt goworden 287mi oyer lÜI waa bk gestegen tot 171 71H en volgens 46 laat va etftelde rËk nang bedroeft dsM lWastan oipbntngBit iés ö bl AUwover Wetifmi is oobter det namg diio voor 1919 op do begTOojong os gebracht daar staat een post W ƒ d20 000 j dae uit de plaatse i gke nk QiQistü ibelastincj moeit wonden op g ibraoht een Iwdrag ma dan hat dubbele van lpl6 Het belafitangvoorBteltmat thans aan de onde l omt is igegroM oji twee imtiatief voomtell mt den liiad die in 1916 xyn ingedieaid 4én van dp iheer Brotiibuizen van Zl Sept 1916 VamUg 1916 no 13 beoogtod iwt varkrwr 1 van een meerderen aftreik voor kmderen en één van den heer E van der W rf van 1 Dec 1916 Verslag 1916 no 16 ibeoogend het venkrugan van n grootomen aftrek voor uoodzakeluk levona ondenhloud en een sterkere doorvoering der progressie B en W hdsben zich b de voonateUen ten nutte gemaakt en voor een zer belangruk deel ovengenoman B gn W stellen thaas voor lo de belflfltïngaanBlag te doen ingaan by een belastixaar inkomen van ƒ 100 volgens de Verordenu van 1898 Gemeenteblad no 84 was dut ƒ 00 2o in muvdenog te brengen van het sulver inkomen bet bedrag van den aanslag versohuljdigid voLgeois de Wet 0 p de Oorlogsw nstbelttiistuig 1916 3o voor noodaakelgk levensonderiwud wondi ter befpaking van het Muver inkomen van het belaistabaar mokomen afgetrokken voor noodzakelyk leveiu aDd rlu ud van den aangesXagone en diens gez n een bedrag van ƒ 600 verdioogd met ƒ 25 voor iet eerste lund f SO voor het tweede kmd en voor elk volgond kind ƒ 6 meer dan voor het vooiigaande 4o de progressie van 8 4 40 wordt met gel ideluko toeneming van 0 10 gobrach t op 6 70 9o welk percentage ber ikit wordt b g een belasttboar dnkomen van ƒ 8500 Het groote versohil tusscben de bestaande hefflmg met de tihana worgestclde at du bienn dat waar ov0r 1918 zonder aftreJc belasting moet woiden betaald van ƒ 660 tJhans c ibeven wordt van ƒ 600 Voorts dat ds o$ kkimmiiag van ihet percentage g I laudeluker plaats heeft waardoor de belasiI bare inkomens tot aan ƒ 3000 een genu £ eren aanslag zullen hebben te betalen dan to nog toe werd gefceven De hoogere inkomens wonden daarentegen znvaarder belast vanaf een belastiaaar uikomen van ƒ 8600 tot de aUerfwogate inkomens worden nu naar een gelyken maatstaf berdtand Hiervoor bestaat ook allen grond onadat b een inlromen van ƒ 9000 een welabands grens in dat opzicht veüag kan worden getrokken Het voorstel zooals het 19 aangeboden dat met de reeds eerder gwpubilioeerde staten bet kenmeric draagt van met nauwgezetfieid en zorg te zyn overwogen en aameiu gwtetó verdient waardeenng Heeft men elders met het oog op de ttfda ontstandigbeden reeds voorstellen ingediend dse beoogen de eerste heffing te std In op © en hooger bedrag dan hier wordt voongesteld het komt ons voor dat deze weg hiOT met moet worden gevolgd Wer kel jk met een luttel bedrag als thaw v or de belasting van de lage inkcanemi vooral met den vrügevigen ismder aftrek wordt gevraagd maakt men den mensdien I mot rtjkier Indien werkelyk de toestand eoodanig is dat de laatste belssttn aansfaig een bezwaar wordt dan dienen er maatreg len te wonden getroöen dat zulk een beawaar wondt weggenomen Wy achten iet in het algemeen een plicht voor ieder om meete drngen d tasten die de gemeenschap fplegt indien zulks geschiedt naar de mate z ner drsagkradht Het voomtei dat thans geboden wordt voldoet daaraan m den meert Ullüken ain al zal het de beurzen der ing ezeten n met Ucht aanpakken de noodzakelijke boogo uitgaven Mi en Khter daatoe Wff n g n TWtn u iSr üSlrïuad Dlidi 7 JÖJ Aw t o W ï moAronfc 2 van fsbrin typholdea e 1 van dlpbltffltls HAAffCBBOHT 0 k m deze geiiiü jui bt u t de Speen lOtM zl ebrui een inMMn omvang aau lo UUilOD Ui sübool met de Bijbel is ga lotendoor Ut de iei rjuraonton en vee leoriin eD zijn aanget idi Aan de Openbare dohool zijn vele Kw Unj du u = v uln i n Ue acluool te l aoewuit aoewuitJ Ë i rig vadien komen tot heden nog n et or i HAASTRECHT NBD H£RV K£RK 10 u T4n Ds S V d BIIOËK GER K£RK 9H u vjn en6 u iuuDs JCT 4 WOLF GOUDA WOENSDAG 6 NOVËMBEB 12 tt m Da J BtfBGBR H elÜksinMCeDing KERK PEPERSTRAAT 8 4 IL njm De J BURGER BUballezing f MIAIWNUIUWH ÜUUiJA 2 Noremoor X l Bét WkixiidtKaiepAt wordt eotboDdea Naar w j van goed Ingelicöte zude v r nemen sullen half December gsea meuw recruten bji het W ielruderadspdt worden ingelijfd In verband daanudde kan de opbelfii van het Wielr jdemlepM t gen half Januari 1919 worden verwadït Waaisch inUJk zal dan een kieia gedeelte voor bewaking q andere duensten hier bi en jWe t fdmg ja met een aaiwename CÏoq da w WM r fdera kwvt het kot itkn z n osloeren aan wie Gouda ala garn d emipiaats wel aangenaam is om zyn Ivging en om de prettige veifaoudun die T bestaat tuaschan hen en de burge ru zwlen worden overgeplaatst naar e ander rd waarvan u 4 t weten wat het Maar t eiiorer ha ouckder 4uig uuna stauit wel het heugol jke fait dat de ophef Aug een zekere aanwyimg geeft van verjmadenn van het troepencontingent hetgoei beteekent e entte stap botTterugkeer 4ei noxmitti toestond Tan 11 14 ONZE DRAAOLOOZE DIENST ije taridtrtriouUe is weer In voUeugsjig Veil arfaemera zi en met verlengen uitn ujr ard tiraudatoffea met het oog op du Ivuulotkouae au ook wait de utoMen per aanitod betre t Naar w evenwel vernemen sal van de voonraiad In de pakhuizen nog wel twee maal goduBtriouoerd kannen words waarmede we aai hoj turt antsoeu zija De croote aUc In h t Wwifln Duitsch Middag Legerbjerieht BiatiJiJj N JNov uxuoieei i egergxoep aioostpm itupprecnU Aan W uoui van ue ijeye is o loesoaod onveianoerd tea oluen van Demce Ëaüa en w ona aan vuAiMieiuiu aauvaoien ooor teii ftrekk n aa4 oe JsoUeLoe oal ux i£lun Deze Lretucenno Deweg ing wenu dotr Oen vy omipgQiuerMit m ueu jMuuit lUtgevoerd t ae üummude Jamen nevii te iieub n vuuffi vojgue iie vyenü onejoo was im avonos beoosMn Deioze n pn Westen vivp ne bcnedoe niet onze voovpoBte i lo geyectït Door sterj£4 aanvau n oer jtii geiiscneu ten uioen van VaLenaeiuies ei by Ik iirong de viuaod onze luue bmqen en kv nu tot aan den ujulrand bjj Valenciennes b4 isauJiiLn en over ijreaeau vDonut DfKt onze eugeh panteerwngens en veuU titterl u geateuiuj JcoJiiaen wy oe lieavels ten uIUlu westen van ïaiuitain en van ITeseau wMk beaeuteoi Kien ipogtmg van den vu ui Wk in Oen nSmaddjag aoor een breed otpgezetben stotmaanvai van uit ihet Westen over ds ix neiia te héiben en van uit hot müen Vatieiutienn te nom j nusliikteo l fdeitis dM nacdt hebben w de stad on ruinxl g l gergrocpen Duitsohe Kroonprins en GallWiitz h en hevig artolletuevuur leii de aaii vaUen in due de h ranschen en rikanen iuuueraamen op het Aisae front ikbt front tniSBOben de Aiigonnen en de te dooibreken Op de hoogten tien W de Aisne tuaaben ia eWe en Uerpy zyn vuandet k aanvaUea amsiukt Onze trocL pea hebben hier na zwaren stryd een giWt succes op de hraoadhan behaald 1 Ooisten van o belve kon de v jaoa nergens oqzie iiiifieB f pNuker Ob k beweeten van bt ueutin werd de vuamd teruggeslagien Ten Oosten yan Reoouvrance eloegen wjj den v uand voor onae James tetiug De hoogten nociMlwcd telUilc van Chateau Formen hebben onze tioepen gasteren tegen sterke aanvallen weten te behouden De hoo n znidweatel k van h eigeux wisselden meennalCT van bezitters dooh na een goed mtgevoerden tegenaanval bdeiven ay in oüs bemt Aan beide z den van Bethel wist de vAiand bu Vanteuii en Ambly terreon te winnen en den noordelykui oever van de isne Le lie reiken w WBerf en hem echter weer si ofrdüg op dsa zuudelqken oever terug Door groote a nvaiilen der l ranschsn over een breed front om Vourae en tusschen de Aisne en noondëlyk van Graudpré namen wy onze voorpostea op den noordel oever van de Aisne terug Bu Voncq maakte de v uand vorderdngen op de hoogten aan den Oosteluken oever van de Aiene en trachtte en doorbrask over de C eene te forceeren w j brachten hem by NeuviUe en b Terron aan de Aisne tot stand De versciheiidene malen herhaalde aanvallen ven den vyaod mislukten voor onae kmee Ooeteluk van Vaudy waorpen wy hem weer terug In Falaise aan de Ais ns kon hy vastwi voet krygen tusschen Ansae en Grandpré dooh sloegen wy alle aanvallen op onze kiues af De Pranschen konden naettegenstaande sterk opgezette stomloopen slechts by Voncq en l alaise onbeduidende terreinwinst behalen Op het breeds front tusschen Ferron en Falaise waren a avonds onze linies weder hersteld en het verlorene weer in onze handen Tusscben oe Aiane en de Maas gelukte het over een smal fnont aan Amenkaansche divisies in onse ateUongen tusschen Champigneulle en AmcreviUe te dzuigen en aan beide zyden van Bayonvüle onze artilleneJinwe teamg te dringen Pogingen om vanuit Bayonvuiïe ons front in de raoMang van ThÊOoigiues tot Stenay op te roJJen werden vereideld By het vallen van den nacht kwam de str aan Unies Champigneulle Siv y osteHjk van Buzancy S W van Villera devant dun W van A ncreville tot stand Fraasdt Legerberickt PARIJS 2 Nov Otócleel De Duitachers hebben ia den loop van den nasht afiD het Aieno front geen enkele tegen actie ondernomen De ïranscbe troe pen houde overal voeling met den vijand De aanval van hedenmorgen heeft het aantal gevangenen thans gebracfat op 1400 Elders ntete bij zonden u Kaausoeneoriiigsbons Voor de Ireek 9 ó November Op Bon 40 4 KO aardeppelem 1 100 gr bruine boonien 19 lü Lgr havftrmouL 6 A U gjr Kaas V V 15 200 gr vke th 14 1 stuk aiitu r flL 15 gr AuUv r hoóbdbbohiI 1 ilul v dei Ven D A N J Bity prediKimt iKuhte Sheeit een neroop ontmü gel nMt f a rj ui bli Anwemani OUDEWAÏEB entering van oen uuui van jP I KzAèr op JLUnnerdag l ou Ji loben werd aii aeuie tel oeuiigen laan bci besluit an den Kaad J fan IJlst oe tr J enüe del uitvoering vf4 t 1921 der Ö oniwet Jbwt i versa ik van de houiuwide v zoek om ten mffni Pttig te nain de gelegut ilaor de inh j zoek groot Iproiebt uiti deih Van den Kaad Aan i t kirgerijk AjmbéetiH werd een ei hooiie eubsadle ad f 200 f vet leen T J Besloten w r4 een gtiildieeniiigi ad f 14 m aan l4 gaaoJ tegen hoogstens 6 te los n mét mmöteus f 1000 pc De Jaarwedden der onderwijaersj den vaatgeeteld o ereenkomsiig d scben Van üed staten Vastspo teld werd de begrooting der ge roeenteVj oor 1919 De post HooMelgken Omslajwerd bepaald op tiHbOSlO Op verstel van den heer E Groene wèg vfird besloten de iJuigaBunihwal voor vAlkaUiintjee te verhuren tsgen 60 oeiit pe Itoe iMn wijziging werd gebracbt In liet raadsbeBluit tot verhurmg van vijf per ooeien bouwland aan C BminlBse alhier Benoemd tot vaste leerkracht bij het Herholmgisondorwijs de heer W de Pij per tot tijdelijk onderwijzer hg dat om ferwljB de heer H C Verdoold ffVta S 1824 c In Volks rkeuk ïn dé zaal 5 8 1 AfgWiaald 2U6 I Te zsnun 83 pc ën Wttto Bioscoop hij Het pro pamraa van deze wOefc 1 if M aard tioofdnummer waarvan derigesühtedenls sils et gordiaanse hf n k p vdrwaac is Ten slotte laflat we ettelljjve aJJooIinaaa lang In spabning gijzo aa iieb jon kiomen we er w uit Jlet Spol ia ne I goed en de tooneelen mainlEic c Tron Hdue net U ieervaem ook een dergsujk tiHimiuer hea Ham van Good is deza frim giBiaoeiiid Maar deze titel im mfuder jui stlle meisues die Ueibabbi n roiiaen t ze l de gedaan hebben ads de Amai o ie in Jezu gascty ejenia die Kuth i eet en door den sxpilcsteur Koel gnnoemd wordt wflaroni IS ma met duilehjx Of we zou den wa da gli uden hajrt betreft ovtreen luoeton kioiiien dat alle mina nde Ufjjes zooei UQ ill tn i De DandverinUierd daarentegeo is een nummer il op t pro grwnma van de Witte beter niet kóo voor idomen Ër loopt geen draad door h Vfr ha lil er Is geen intrige het beeft geen begin ia geen eind ear mteressant 10 de opname vou d wedrennen ergtens in Duiiscfalaud Bantsoeneeringiboiu 1 advea temie der KantBOeneoringpbona voorkomend in iiet nr van etstOTflO msidt abisiwvelijk dat op bon itó b 2 i ons suj k ei vePATijgbaar is dit moet sijn 3Ö b Veiling Nfttuis Pitle I het m ons blad van gisteren opgeiiomQa bericht van de op 31 October 1 1 ten overatasn van Notaris R W H Pitio ekïuJen veiling is met v rmeid dat he tuinLaod ondetj Gouda met de verboogmgeffiP zjn gobraoht voor peroeel 12 op t 187ö on voor porceel 18 op f 2025 ttij verwijzen overigens naar de la d£t nummer voorkomende advertentie ji t lioioe Wordt bericht daA op def Qirap pi htt vijaadclijkt Iront ooder don aan d ttuy van ons viarde leger iiteugfcyoit e H il 18 niet mogetiji liei amiUl geVBo goiitiEi Lj bellen die uit het gitb r ko iiwn De gooeele vijü mlcJjjU e a iliWie s da T vorinoc erd Uet iB een vry gemak kelijko overwimoin als de andere partij iilei meer vecht Gtaierraorgien hebben de Brittea ten Zul doD vdn ValeacioDues een opera la onder nomen ht würdt alleen van gemeld dait zij goede vorderiii an maakt en or t s ohen de 2000 an aOOO gpvamgenen gemaakt zJJo Dq oorloö nrcapaQdciit van de iimaa meldt dait de D itbachera door de eiulzen to vanaiolon het lioeltj Scheldedial van VfK enclennee al tot zes mijl ten N van Ooiidd onder water hebben gezD leo zoo loonde in a a meer ter breedte wm vier mij hersohapen De Afflftri aii3n tebben St GieorgeSi Lam dres iinecourt IrfiDdrioviiilp tuenmov üayMnvilö lïeiiioavilfe Andovui nö en Ole r la Granil vt rmeeaterd Op het oogeuibll zjn reoda 300 gievjingcnen geteid wear omiei 151 officieren De vluchteUngen niet afgewezen Het gcruoht dat voorlooplg geen vlnch lohiigen zouden worden toegelaten kan beslist worden tegengesproken De komst der vluohtehmgen wordt echter door den gttrn zoens coaumandant geregekl Deze laat goen vluchtelingen toe vóórdat allies op b Voorlijke wijze voor de ontvangpst in gereodheid is gebracht Voortaan worden ur slechts ean maaimum Van 2O0O per dag tut eiaten ht worden nnB pi m SöOOO viuöhiöliügea verwacht moLmwL de week van 9 6 Nov In is op do rant oenee F sgBboos het volgende veikrijghaar Bon 10 4 KQ aardappelen Bon 89 100 gram grpene erwten Bon yO 126 gram kaas V V Bon 91 löO gram kaas 20 plus Bon 98 200 gram vleesoh Bon 92 260 gram suiker Verder op de bon voor Boter aSOgjram boter met overlegging van bon 94 van het bonboekge SPORT GEMENGDE BERICHTEN Voetbal iJo wodsJirijdea van morgen Zou 1 aw aikelijii weder staguatte in H 3 aiwtpA ag vaii het wedetrijdprogrammo do Ntxl l V stbal Bond bcoFt thaus be pa ald d t nu ho verlof voor mütairon wotr id a gekomen alle wedstryden zullen loeteö doorgaan De lu kjoHse geelt Ajax in hioC veld t gK a D I O Haarioui ontvangt Heroules Blwiw Wit krjgt Quick terwijl Sparia i jm V O C speelt De iaatii io ea l de m r4e apEknning nog geven w ut Ajaic Haarift n en Blauw Wt zul en wol weer wimnen In de B afdeeiing krijgt Uet nog mi kjadtagen ff F C morgen AlC apj bezoek zou dat nu de Ie mSial zijn V Vor iï QiooitConcordia Spartaan Oor Ireait al de boste wedstrijden Voor 2 A moet Olympfa morgen nater Bus sum Voel hoop op een overwinudng der blau wmttcQ is r bij ons loiet Met een ovorromptjiand en sohittereod spel als van j Zondag zou A tf er o J oodfrgaian maafl of dit ook morgen ventoond zal worden Zou OJ n pia ook ditmaiii g eu kaas er toe zien Wij zullen het hopan Ol mpia 2 ontvangt op het bportttrreln Hllvtffsum 2 en ook bUr k tn het span nen als do Olympiia reserves z oii terdege iiippjtfiijen Htlversum 2 Ie evenoena een een goed elft I wSflirtegtn flink moe oor icn Goudsclien Bond ontmoeten de 2 00 iipttlE e tegonsbamderB Gouda eni T O P clkmaain de wedstrijden om het Wisgel kruis Gouda was de laatste maal houd t r van het krms dat TOP motrgen z or wear graag zal willen terugwinnen Aaifi spaJiniiiflJ zal het zefrer nlei ontbre Ui bij de o ontmoeting waarvan vooruit met te zeggkün valt wie de sten te zal zjn Vorder ia 01 eenlge wgziginjti hl het waü rijdproiiamma van den G V B ge kouiia fiSV 2 Schooiïhoven Ss op ver zool nigweld en opnieuw vasigiesteld op 7 NovombBT a s Voor U Nov werd als n g V at o ted Scioonhoven Goula 2 7oo Ijn 1A 1 1 B van den QVB morgen vrij voor de 2e fciftise mOi t Oivmpa 4 gaat bij TOP 3 spelea De Bnokkelbandel in Uaartemmermeer Verscherpte maatregelen Djoo Ucq Imrifeii ee3ier vaü Haiaarlcmmer motr UI naar do O Ü Crt mo dt do navolgende pubiicatit Dot de lauduouwerö 111 dtena gemeüoite gorlcht Nu ontianiuB de op ianst van ioa regce fnüjaoommisBarls getro en maatregelen h t irauidukuB vervoer van granen peulvruc i H 1 ei a jdipptlon blljit aa houdaii zad dooi de poiiiue oa milutaire pairoul le Vttiu VlaiMida g 4 November litlS t4 nog alrt igcr worden opgttrede i en ail rege4 1 1 uedlag gGiiomco en voorioopig verbourd Verkleurd woifien niut alteen de vervoer do goohjren maair ook het midcW van ver votr hertnj hoiideukar hat en wageo dogOart Utreohtsch wagentje ol watt ook Voortaan worden dua de voertuijon niet inojT tieTuggügeVea maar Vti gohoudon au zoo noodig vor iocH Vm de on eireugen maatregel worit H jrbij kennia gtgevett opdat wien zulks aan jjait daurmoe pekemiag cuniiöu hou den PREDIKBEURTEN ZONDAG 6 NOVEMBER GOUDA 10 u vm Db K F SPARNAAY te sGravenlhsge CoUecto voor het bqbelfonds ST JANSKERK 10 u vm Ds J A HOEK te Oodewater 2 n njn Ds BERKELBAGH V d SPRENKEL 6 B lUQ De J BURGER KERK PEPEaiSTRAAT 10 a vsn Ds J W BERKELBACH T d SPRENKEL LUTHERSCHE KERK W u TJU Ds T SCHARTEN Kerkhervonndnc Ul x di ét BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 u VAi Da A JAGER NBD HERV KERK 0 a T Db NIEÜWBUBG WADDINXVEKN REMONSTRANTSCHE KEBK 10 o vjn Ds LINDEMAN NED HERV KERK AH n Tjn Ds J £ BUL te Gouda MOORDRECHT NED HERV ifiaiK 10 Tm Ds A Th L V d VEN Hend Kerklhervonmng Koonui Scbooloolleeta GOUDERAK NBD HERV KERK OH u Tm en 2 u n in Ds W L MULDER STOLWUK NBD HERV KERK u njn Da V WILLENSWAARD te Knmpen d Ussél Iixglesclireven oomniiBaaslhSndelIarett in valpvette GpLid Aas moi en ia ds week van 3 tol ï November een hoeveelheid likoo pcQ wi lbe galijk Is aan 4 pCt i bun wmtOfv ooi raad De ingekoohto hoaveedbeid moet m haar geheel worden ftfgeJsv rd aan do Centrale Fakhuizm Door de Poliüe alhier zijn hedeonaobt twee minderjarigen MAvReaQK aan fehoudan Beiden zijn heden naar huo oui rs te Rotleirdan teruggebraioht DiefsUL ha den afgeloopen aacht is mgiobroken in het pakhuis van den winkelier K de J afnier waar een pW kaz n on een H ich wijn zljo ontvreemd Een door de4i dief of dieven aangesneden kaïaj was niet moejtenoman 1 Brutaal Bij don iiuüiiig van de publieke tribune dar Tweede Kamer die tcVeas Intfiuig 1 3 voor de perotribume zi een veldwochttr Lon rij JWhebbew vooir de publitfke tri bune staat buuten Een jongen van de Nieuwe Courftit die voor iiet blad oopy voor het KaiitH tr s ging liaJen zette zijn flHs toge t tien wamJ waar een pair andere fietaen Blaan doet er ean ketKog mei slot op on ver dwijnit naar binnen LvOD later komt er eon andere longen z gi tegen het publiek als die jonged owt zeg hem dm dat hij naar de zaak loopt 011 dat de zjoa van de baas de fiets boe l meegöQOniea ttlt het aci t rwlol op rlid do Tiet op het voorwiel weg onüar de oogpn vq41 net publiek en den veld Wftcihtor oni eljers de ketting te verwijd ren en ziOh tnet de buit uit de voet b te maken Amerikaansch Legerberidit rAR IJS 3 Nov ficieel Het eerste leger set zijn aanvallen ten westen van de Maas voort Vanmorgen leverde onze actie goede vorderingen op Aan het ZtüdX osteUJk front De opmarseh der Serviërs PAK I Ja 2 Nov Ondanks storm ea r genviaj n en niettegenstaande vele terretnmoer lijkheden au opgiobroken wegen ea Spoorwegen vervolgen de ServHsdoe I ktb de DuiïsoliOoatenrijlrars op hun vluohf Hun voo ihoeden ziJn la aoht da D meer dau Ii30 KM vooruit gekomen Het esrate berviaobe legor gestamd door ranaohe en erviat he cavalerie naJort Semmdrla en ho de vooruttge choven vordediginge Concert KUdnu N w wiJ varaemeo ail rte beroemd Bo heeniMhe hurplst KUok Dinaiag 22 No vcDlber as m de Sociëteit e BüuniD a hier eea oooOeTt geven Mevrouw KJIo Siredlowa zal eciai fiohet osOh liedena zngm Doee zwr bijlandere fcuBatavood i ai r groote fbelaingataU ondervIndeQ De nettoopbrengst komt ton bate v i de Melt en Eierenvereonlginjl liter OIKOOP De rekening deier gemeente over hel ia r 1918 bedraagt In gewone ontvangsten 119 092 tó gewone uitgaven 110514417 en In bultengew onTangslon I 87 806 66k buitengewone ultgavïn f87 726 21 In de algeloopen maand zijn In dece mente voorgekomen 3 gevtóon vu i V NGEUESATIE GEBOUW e H u TJn 6W n njn IM BOUT n Bel r do bereikt Hettweede i HOORN mt Dordwcit fwif S S l P K M geestdrift ö iitftoriUig vmi liixktj Ve wKp utAll tiiod muULt ïmi vownMUUto deal der Ürltwtie legen in Uyrl U iMUutt ÜMOpouuite eo h jfi oméiik btftr ABiutenlijk i atrlJdlLrttameu mllm over d v a dv ootkcKOMObv roowlj bevrijde w Im d omt de vouimaAmiite Blasv ideu lii fittTop kuonen wordea vervoerd li t pAielti e l dra het ie jr v a de S vt eo de X oBMi uü wurden ut eeiw geroet Uo OU een grooto i te i i i iun iotte lUlldti de eohepeo der oftlitoerdoo icl vrijelijk over de ZwMte ee kunaea l e wegen na üet blok der ItupeiiKshe he pea die la de macht der X uIAi era fija gevallen Ie hol t on vernteiisil Dt vori hidiii met lioeiuoMë ia Mtelijk bereteld zoodat de geoULetvdea huu bodidgeuoot alle ndddeloD kunnen wer oluUüfeu om xljQ eisohou te doen felden Ut t iB ceker da op dat niouwnt da wiendea der enienla wederom aan het be wlod zuilen komen Wat Uuiiand betrolt tal de entente hei echaudelijke bolajewiekaoiie refjUue gepukkkeiijker kiumen bestrijden leiifllljk beataat er gtwoi Üoetenrljkaoh Cront meer Diochlane la er geen wapen fitiktand met lta U gesiotea Het i9gw gaat voort et Ooflbeoarijkacihe leger te veralaan wat tamohjk semakKetljk i In OoetODrtJk zejf gaat ailoe vrij ge De ItaliaanM vloot ia WoeoadacaVond op vertook van do Italiaanscbe inwo uer die de heeranhappij der 2uJd biaveu in illume niet wfiden erkennen de haven van Flum blnnengeloopeo AÜv daar Itg gende achepen iiaddea de llaliaansche en Amerik an9Dlie vlagigua Qabeacbeu De Oorrlero della Serr berioht dat ook Inèet loh van Oostenrijk beeft ftï geaobeldenM ar oi dit a n ItaliB aal komen ataat te bezien Ir Zuld Slavl die kringen verwaahtmen elk oogenbUk de bezetting van Iriëat door de Amerikaanwhe vlooL Deze maatregel zou trekken om te voorkooiea dat de ItNllanen slcfti van IViost meeatermaken U BoedAfieBt wordt gemeld dat inden atrljd tmsoben hst regeerlngiaseaag wden nauonaieu raad laalBtgCDOumde een vol treki ovtowinnlug heeft behaald De politie bet garnizoen de post telegraaf on telefoon hebben aioh te zijner besobikklog gentetd Imgevolge daarvan ho t d koning gnMl Karolyl UA eersten mloJster twooemd Earolyl Is dadelijk met bet rormen vian een kabiöet begonnen Nu bet geheele gnraixoeti 60 OOO man aterk de zijde van den n tlonajen raad beeft gekozen hoopt men dat de ravotuUonaire beweging zal verflauwen De Raad had besloten dAt gteteren in de etedelijke houwburgen feeaivoomtel ttngm zouden worden gefcoudea Boeda pc t en de provincloetelten moeaten vlag gen uit vreugde over de on erwlnning van bvi volk die aan den oorlog voorgoed enn einde maakt Vandaag zou de natlo nale raad ia oveirleg m t het bureau van het parltonent bet parlementogdboujw over nem i Een reeka van verordeningen ia open baar g aakt tot handhaving van de or do De eotgolegenheden mogen eleohta spij zen doet geen aloohokecho dranken voor zetten De brandewijntapperijen moeaJen geeloten Uijven Een andere verordening bepaalt dat do OoBteoriJk Hongaanwhe bank eioctrl ache tram de drukkerijen alle levens mAddelenmagazijijen en zlekenlnricMlngen hun bedrijf moeten voortzetten Onder onbesohrljfeigk gejubel van bet voï verschijnt het eene troepenoommam tlo na het andere voor den zetel van den naUonalen raad waar hun den eed wordt algenotnen De Donau monltoHlot lje vei laarde dat zij bet uitvoerend condtö vaa den oatLonaien raad aJa mili taJre oommandant erkent Hooge mllltal l en vervoegen zich In toononoode getale blJ de i natlonalen raad om den eed van trouw i te leggen en zich ter beabhlk king te telleD DondwBagmlddag zijn te ffeenen In het HuIb van Afgevaardigden Kamerleden met afgevaardigden van ofüole ren en soldaten bijewgekomen om te beraadblagen over de vorming van een Duitóoh Ooetenrljkach leger Aan de heraaidelaginig nam ook de prefiWent Sehz deel Ud is de bsdoelloK In het land de aal d tïJ dlo een vrfl mde t epneltm uit bet kiadsr los te maknn en naar hun na t n terug te zendenn do doroobglisatle In bet toind voor te bereiden eo die glad van stapel te laten loopen Hot leger kan bet from mag daarbij Jiog niet fn aan merdtflng komen omdat e dien asmtfen alle inaatnegetKn zorgvuldig moeten worden ge nomen om omnist te vermUdet Dfl raad van state kwam te dr e imr Ia den ihiddai opnieuw bijeen Hete rat wvrd d ndlltiire toestand en de origuUsaitie van het DiütSGh Oa tearijk cbe leger gxciid besprokijn eo tot het nchten van een op roep Mn de troepen en het hnd loomedo lot het inst Ien van offlcierMi eo soldatenrad fi bestotett Zondagochtend zuHeO te ffepaen de Vel kezfngjm voor de officieren en sofdatea fftdfln gehouden worden Elk rejlmont ik batalion elk trocpendeel vnaï voor zijn ofQo emkorps twee officieren at en ejbe aHedling msnsclJappen zal evenaens tnee man dairbe D afvaardigen De wtóeeing gosohiedt in tegenwoordljheid wan verte e woort ere ven den raad van state Ze zat gtehelm en vfij zijn De Weensche aol diatenraad zal uit oniev er 200 aio bestaan De Soldatej paad worti ewn ctHnmls Hie vaoT bezwaren kunnen woideti tngeAiehi n ia alle gwmlzoonea van Doitiob Hladanbarg ua t woord ühtBLlJNf 2 November Oeneraal veldmaarschalk v u UindeutHirg beantwoordt hül slijgüudo aantal mededeelingen eu keuuugevingcu van vartrouweu met eun Ojproep aau alle Duttschexit Uet gaat nu om onze eer vrghuAd toesomst WiJ zijn üuoverwuiuejyk wanneer wlj eendrachtig sijn leder moet in de anderen ateohts Duilsche kameraden zien D Oestsorijksdu vlootcomnandaat naar Korfoe De liaad d r QeaJueuraen ie larysnoo djgd leu Oosieurijkscheo vktot uouuuiui ttju te 1 ola ueueuuufkiag uraaoiooe ui itich oDimuoeiiiijk onder wutu viag naar ivurioe te begeven tun ulQde ziui ter be Mluakiiig te stelisu van teu bevelhebbuc jllur UealUeerüe strijdkxaohteu il t iLiegram oovatie oe underteekuuio gen tlömüuoeau Kojone Üuuue Uojd Cioorge en Orlando De omwenteling in fiongar e BOJODAjejUii J loT Minisiar proiudeut graat iuionael Jiaroiyi i gae Woenaoag avond in nanuen van aansnertog Joee ai8 ert nwoonaiger van oen m nii üen ainbueeu at Jien j rootamatje van bet ministerie jtoniUigt Oe vouemge coneututioueele onaUianitelu kïiei l van Hongarye af niuant tot orue en rust san en vraagt ge Uiui voor u vartnouweu w ds ueuwe regeening De toestak U BAemen BA KL 2 Nov Naar iauleuiing van du giji jeurte nisidün die Woenaooi te Praag iiübbeu pUitB gehad vflrtehen de Oodten njKuüht biY n uat vela etraten zynier üoopt en de namen hebben gekr en van Aiassarijk en Wiiw n wie poriretiou op viriwhiiieude stadedeelen zijn aangebrauht 1 Vti droatUooze telegiraalaiatiOLS ixja uiior iöjechiache ealüaten bezet Vodgeos ten itlogqraw uit Pileen heeft het Nationaal lüieCuiBch Coimté beeit geoomen van de tMtoOau werken AUe Duitsche werilijdej ziju ontslagen In Rusland BERLUN 2 Nov Naar de Sewemaja Kommuna meidt z n in Moskou de boek handel de bibkooheek en eenbare leeszalen met den geheelen inventans aan boeken en papier tot engendom vaa den Raad van Gedeputeerden verklaard De Vttheidaleeninf WASUlNGlüN 2 NovMubor Het departement van Financien maakt bekend dat vandaag de vierde Virijbeldaleeiuo iiiut meer dan 866 nuUioen d UM was overteekend totaal wae lu eeobrevea voor 6 6b0 4U €0 deUaia m ndUloen pene ueu kojchlüu sobaikbS biUatten De ïeldlMunfen dw V 8 WASUlNtriüM i November Aanirankrijk IS een nieuw crediet van JOO uiLitoen dollars verleend door de Vareen Staten De Auterikaansc e leening aan frankirijk is nu geetegen tot 2 milllsrd i jj uuUioeu dollar letaal Is aan de geallieenlen 7 uulliard 732 mUlloen m 000 dollar geleend I WASHINGTON 2 November De Uoemeenaofao Naaonale Bond van Amerika veriw euwoordigend de itoemeiien vaut iransylvajufe maakt een proleet openbaax tegeu het lederatie plan door Oostearijk voorgeeteld zoowel alfi tegen het pdan van de oaouwe Hoogaarsche regeeiung om de oudcidrukte nationaliteiten onder Itaair toedicht te stellen LAAISTE BËBIOHTBN Duitschland s uitvoerverbod op scheepsbouw nutenalen opgeheven Het Ned Con Bureau aeint ons Naar wu v miman is bet digemoen wtvoonretiïod van scheepsbouw matonaal dat sedert langen tud in Dultscdlland ten opmdvte van ons land bestond mat ingang van 1 November 1918 opgelioven en wordt d aflevenog v n dit matenaal met dien de tum door DuitBchland berrat Dmtficfaland sou bereid zijn een rru aan zienltlke hoeveejiheid scheepabouwmatenaal ter beecbikking van Nederland te eteUen zonder de voorheen geldende bezwarende voorwaerden Ook moet een aanxnerke ljke pr edaüng hebben plaats gediad Voor aankoopen van dit matenaal worden ons prijsen van ƒ 200 21 0 per lOCO K G genoemd Ooetenrljk Hongartle ontnilmt i in fronten 2 Nov in de Ilaliaaneohe borgstreken zullen onze troepen volgens uitgewerkt plan de ontniiniingpmaatregete doorvoereu en de oude stellingen in nemen die zi bg den aanvang van den oorlog hadden bezet In de VenlUaanidihe vlakte bij Taleaanento ie de ontniimlng m vollen gang Ook de ontruiming van het bervtsobe gebied Is spoedig tewach In Ooeientjik Honorile WESNGN 2 Nov V D Glaleren liin ïomcheideDe bonderden Engelsehe aolda ten Lalbai biomengetrokken onder geluich der Zudd Slavieche bevolking En gelsche troepen worden verthïr nog ver wacht te Triest en Flume terwijl aan de Dalmatfschc kust Amerikaanscbe troepeu zijn geland Te Lalbaoh zijn bacon Friest en veraobillende andere booge utorlteU len g ttrree4et rd terwijl eeu troep DultaUiu uiatruzuu ouiwapeud werd Du ItaliaMUMjhe viool Mooualo liiuiue binnen Ml tMMMoii overal d ItaJlMnsob vlo uu de etxaigevancenla Mouleozwrg bIJ Heenen sijn de gevangenen It gebroken bobben do bewaker o erweldtg w lijn a e outvluobt Naar verluidt hee l d Dultacb OoMen rgk obe regeeriag aaa Andruwy bel ver blIU lu DiüokA UoalNiriJk onbKCil io Weeuen kwam bet giiterw t i ew botsing iuiwdbea poUtie en eau iftjuwnalvatlu liJ werd van do vuurwapenen gebruik geuiaaki en een torniool geveobt werd gelevord Uok le Boedapest hadden gwiereu eu bedoiuuorgen ecusttge butsin geu pla 1s iitiu zegt dat er 20 doodau vielen eu lOH gewonden aUld weiden Kaller WUkeUa BERLUN 2 Nov De Diutaeba bhden erkennen dai de icweaüe ven den trooniafatsuid van den keizer bbans openltjk in DuitacbLand is gesteld De aociallatuche organen benchten dat het oorlogakabinet op de perünenite vraag van eenlge Ikarer leden Doodenteg heeft beraadslaagd over de gevolgen die de cooetatutioneele hemetmong in Duitschiaud lou hebben De Vorwitts aehiijit w te haUien iienuinenl aam de weikaaamiheid van keizer Willhelm gedurende de ieatate 10 jaren Wat sal de keoaer doen Wanneer zal hl doen wa men van hem verwacbtT Oe Strasaburger Post zegt dat het nutteloos is de waarheid te verbergen in een voUtevergaderiog te Munohen is Woensdag een reeolulae aangenomen waal m trouw wend uitgeepioken aan Beteren nuuïr tevens de afstand van den keuer werd geeisoM jilen hecliit aan de nis van den keizer naor het Hoofdknvantief buwndere beAedce Cemnilwde van onderioek Inzake de militaire osgeregeldkeden De Minuter van Oorlog heelt benoemd een Comonisaie van Onderzoek naar de ootsaak van de ciweregeldheden weüoe on Uogs m de Legerplaats HaraJcamp m daar na op andere plaatsen onder de militairso hebben plaats gevonden Deze eoDunuau bestaat uit Jtir Ur B de Jonge oud Mjaister van Oorlog voormtter n Gen MaJ J Burger aous c van den ataf van htt al beefdkwaifeer F J H Even hootiaallimoeiEemier bg het leger te velde A j C Everts oudJioofdamMe I S S te Utredit kapt Jhi A F U Graawinckel oommandaut 11e Inf Briga de Da H Janssen Veldprediker u alg dienst Gen Majoor J G Kist co mm a n d an t 2e divisie Ur J Lambuig U Gedep Staten Z Holland B J van Stapels lid v d GemeenUraad ba Kotteidam B J VesUn hoofdredacteur Hulsga u H de WUd Ud Gedep Statali ZJlolland Luit Kol Jhr E J M Wittert comm 2e Re VeU Art en Ur J WoUaiian adnuniatratsur Dq van Oorlog Als seeretaiiesen z jn aan de CommJasie toet voeid de le Lutt B Blinkxnaa en de Bes 2e Luit Ur J Offstluuis btiden werkzaam aan het Dep van Oorlog De boterprtls Volgou de mededeellngen van bet Bu re u vooff de Voodselvoordenlog is we gLiis den boogeren wluterprijs van de melk de boterprije gebracht op 1 4 06 In den groothandel en 4 40 per SQ In deu kleinhandel Van de prljsverbooging an de melen go 18 De Burgerlgke BiikaanUenaren M krachtens het bezddiginglBbeshilt In güsbelde salaris eonunlsaie voor burgerly ke rgksambtenaren hield heden en gis teren n het Ueparttanent van Financien hare eerste vergaderingen Zij stelt zlcb voor omtrent de zaken de salarlsregeling betrtliende zich te loten voorlloiiteii door do vakvereenigingen n door een legi Ujl die ter zake Inltohtingen kange en Oe apoerwegramp Uj Weesp Moii mmi ons IJezer duü üu is de i2iarigB Jutfrouwvan Gd dl die bij bet spoorwegoagelak te Weesp a o tiet boold gewond werd overleOen BUSOEItUJKj STANU G0L1 A GEBOREN SO Oot Wilhetoins Oerar da d V O Decnee en I van Bouijen ONM HIllUUWD J H Thomaseonen A M A de Groot A de Knegt en J A Laurier J Tb HlUebrinJt ea U A A de Boni Tb RoeJolzen en A O O J Vertoef 0 E19LEI EN ao Oct Johanna Boon geil met F Scharloo 26 J 81 Oct Wilhelmus J Borst 6 J BOSKOOP van 1631 Oei 1913 GEBOREN Sophia Carolina BeailrUn d V W van Borgen en 8 C H Jobs Ellsaheth Cornelia Wijnaoda Tkvseia d V A Rljnbeek en M O Bloak UAarina Jaeoba d v O Ketaberfeo en J O van EiewIJk Joliaanei J Houtman en U A Vbwrnan GEHU D Willem van Dijk wede n L Lobregl wonende te NeterkeSMt w Joha F v Heljnlngen weduwe vaa J van Heijntnges wonende alhier OVERLEDEN Bast aan Droog oul 7S Ingena Spijker oud IS j olsaa van MeoTS oud 88 de Rooij lULiriJK GEBOllEN Jan z v O TW Buiea eu U Booui Jas s T D v b den Oever eu H de Jenf Wiskks Jndina Wilhalutna 4 v J Clans en C 4s Jon ÜNDlEH UtOU FMsr deo Bnvan en Jannlgge Uarla Verdoold UVUUAUbN IDIlutielh BofMid oud 21 jaar Frank Uonkoop oud U jaar enC maaudts Elizabeth Uonkoop oud 13 jaar en 10 maanden Arie Booni oud wokeu Pieler vas Deu eed 8 Jaar en 8 maanden Arlaa Brow oud I HAASTRECHT QUiOHLN 1 Anlhonlus v ff taapier en van P van Jaarsvekk Pieler s v ff van Meijeren as rw ff VLianr OVERLEOEN UendrlU VU Z taa oud 18 maanden MABKTliHJMCHTBN Veiling van 1 Novimbec Plenkboonsn 2 90 1190 U Fabriek lïia 8aiJ boenen 176 79 per ItOk f iSnljboonen f 1 0 1 42 Groene eavoye kool 11607 Doerekooi 1180 280 per 100 sluka Spruiten 28 87 ld Se soort 11622 Wtte kool I i 4 Kroten 7 7 90 per 100 KO Kroten 8 40 910 per 100 boe Andij vie 190 660 per lOOel TelegrafiHcb Weerbencfel Hoogste barometevuual 767 0 te Slekboho Laagste baromelsnIHd 798 4 te VUaeingen Verwaobtlng M den voKeodfS dag Meest matige suMeoMIjke UK znIdelU ka wtnd zwaar bewolkt met tijdelijke of klaring waareohijnlljk eenlge regea aaAvankelijk zachter ADVEBTENTIiN fiiitliiii M 8riigeii i irtiititii wish a lo o w U essons in Enilisli Moderato terms Apply nr 3884 OondMha Coiirant WBEIIiCHT MUIIHESCIIIHEIL VorrMiM vn Mfer f wk ip itlt ftkM miita Maoralla MLUWE MUZEN mUCNTWKN MtmOOI J C OMKMM MM 10 llaKa Mlb KUliaELOOS reistiekUng raa unalHitdifMdbHrteik Ue UlHfcOTEUii van het LEVENSMIDDFLl NBE OKlJF te GOUDA hceagt ter atg niu ne kennis dat A n arbeidere in een zoofeneamd coitibiibelirijl dwa een bedrij waafin dag on naohl doorgewerkt wo dl en welke a lx 11 rü emid leld ceu werkiijil bebtin vaa iiloetoflS 12 iiur per dag 4 niWUllings bnwdkaurt n kunnen worden vtentneKt iJillafi Tliöbbenden kun len zich 09 TMtoon van bowij en voorilso van maoMfEincekaarb te vvrstrekkso door de dtreoMever votgiin op bet Levew Mleknhedlrlli alhier De DirectEtur voofnoeind P L GILLUBSN Ko ïbtödS Hexlmiimprlle Mer De UURGEllEFhTER der Bm OÜUOX brengt tor alKemoene kennle dal de navolgeude maximumprtjjflci voor n wtboter zlih vaetgosleld Infaaade he too i uwrlielifaalndAli rijs I 110 r kO KMnhauddpflje 1 4 40 m KG Qml 2 Ne oMbw 111S De BnrgnnmUr vowMemd ULRO J 118 SANGUINOSE Vtoum iMsiMa hl WMM Bealigl bote middel tofen Bloedarmoede m Zenuwzmikte e elsg I a Dfo I 675 H H t I eai 9 I Sanguinoee li eee nivar planiaardig loalram ee eee degelijk venlecklage middel voor iwakkea ea kenlallaadea Hal wenk m vfoekt uagveal k Ueed ermeB bij seDuwboofdpija ea seaew wmmku bi OQ e nuieden bl klieiscfc t ge kinderen bi herttellendea vaa ly eaaa kooiuen ea ia ills db levallea wsM A Bormsle bloedvofmtag geledea keA 2 weikl degelijk ae eleidelUk ea sesdar thadelijke bijwerkiag Os llie ile ee im hel middel oo ella gevallea eee allpullin4 ea algasieeaa v l g l Mo de Pcfls eer geaek gabmlksaaaw slBg i 225 ti 12 S0 U 24 VAN DAM Oe RIemantra Ic 4 1 Te Gouda U AslaaCeopi W4daBeaiM gckooebovaa NA Adverteert in dit Blad VerkriJ ea NI A k k ja Dig