Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1918

Telepboonnot Gouda Tel No 109 L D VAN VREUMINGEN Wichteliuul 43 i lrati i T M latwe 83 Goedkoopste en soliedste adres voor Meubelen Talala Kaataa BoMattaa Stoalaa nat laar pliiebe Vaeraabail lfek WöIfia bail lfek WöIfiaaa Satlladakaas Thaatalals Splesab cblldartlea a aa ea a Jff 8p laal sdr voor oai l i t b w ll k pIaaK n 20 KOUT ZIBN swinnurM hHiMiutiMiMi tl ilaH iHlamnil taSa iwna i MnM Rei sMMC De udnlsitr pr daal laal Kssaljlt bselt aljn hiaeds sla vaorsiuar van dsa aatloaalen raad naargslsgd daar desa esvareanli iaar wordt geacht mat da baaHe vaa prender lo alja plaala ss4 ds alcevsasdigde en geaieeoat predlkant Ja haan Uoeh hanaimt die ak spreker la hei pasteanent op dse veosgrond tsad Nsdal da nlnlBlasa door den kenia van bun eed sntbeven warea lagdaoaij voor dea Nationaleo Raad d a eed al AacH erlsg Jowiph vatacbéen mal alJn saoo Jeaopb Frans voor den N slls aal s a Raad aa legde dea valgsadsa ssd at i Ik Joseph von llabsbuig beleol ef mijn eer a IJ avoanvaaidslljk ts oadar f werpen san ds bavelaa van dan Mattaaalen Baad en hsm bij si sijne oingen getrouw ts sultsn oaderale Zijn soon ls ile deaaelMeA esd al Dit botebt Jian hsleekeaea dal dataMahsrtog ea alJa saoa bsaabouwd wordsn ala MéaJa aw vaa bat aaaiaakilllka HasiasrtJe TsaaiJ MJ als kaMi la aaagealsid tsltlat de volkMtsnlMag is b ksud gewoi4an De aadoaale slalea In Oealenrijk en la de ZuM SIanriaehe landen sullen elgea leger vormen Alio tor herverurii In aalioaala legers aoedige aulorlleitea bHjvsa daartoe voodooplg In fuaelle evenals hel eppei evel tot het I ei te velde In hsl vaderland is teniwekeenl AHe nUUlren meetelt bij terugkeer In het vaderland hun chefs melden bIJ welk Had nsal leger Bij wUlsa wolden li Sdsell Voor dat lego moeten ze den eed aflefgen Het mtolffterie van oorlog heelt de nationale jaden ultgenoodigd tan spoedlcals vertegenwoordigers van het nieuwe departement Van oorlog naar bet fobouwvan het boto liken minlsterfe te seadsa om in overleg daarmee voor een Ofdelijkfl demoblilaatle teruffvoerilig van da troepen naar bet vaderland en een UIlijke verdeeliny vaa al hel o ff i1 m to zorgen DtdUUi oalMugk ahiU riek ep t foil van vrede bij DvUsohland aan Pe Raad van State zal hel boakwxar de Dullache geUedan van Dcatwllk het bevel over de Duilacb OoWeaiIJkaSba troepen op tich nemen Eea maallaat varzoekt de orde te bewaren en de andere naliouallMlien te ootsten an gaat daa verder Alle dient vsraedeo ts weidsa wat het lot eland konen vsn dsn vrsds dien de violksreteerlng vaa DulbMbOostenrljk gsraeense kappalijk met Duitaeblaad aal sl ilten in gevaar sou hunnen breagen gelegen naaat het vorige perceel no 10 groot 54 cA Verhuard tegen f 4 60 Der week EenWnkeiliiiisiiietilevenlivi BAKELAAR SI HAARWATER 84 Laat de llehton weiden epgeheven op dat wij het ilaat der boeedeenen kunneu alea en hen voofftaan te eobBWen Op kaar bevel werden de UoNen plotseUog Ton eot van wUgenfciadvornSge lllkk nde vlsaonetjee at den broeden loed v a gnrone gaepttten Mevrouw ForsaJtor HardO nam het eerste papier en keek er nsar CtattUr Atieuboreogfc bewiiuldlgd van k aa4 te keUMn gesproken van de Dame Overste vn deze Ahbey Staat op en aeg wal ja la aalweeedea hebt Oharltjr Akenbennglir S aidaie net rande waagen envtooluk aHalSBde aa sii laid onzeker en geheel vsiftaasd nai aan der vootbanken op De mSMsfaen 41e em ksar saten trakkea dch tsrn als vrenden lij een bMiaWog deer de klearen van ae beaehuldlgde en het ganashe gehoor maak le ïieh gened let een auwkeur ie en seUvoMans aandMbt X it heb Ik noelt edaae raevrouw SBl ku baar taM veroatwasMltf D KERKERAAD dor NED HERV OEM alhin m akt b k nd dat do stemming voor 10 gerpacKtigdoii in hot Kiescoilego al plaata babbim op MAANDAG II NOVEAfBER van morgeni IQ tot b namiddaf i 3 uur an van i 10 nor avonda in de Oroote KeriL De herBtemmiug aal aoo noodtg gebonden worden op MAANDAG 25 NOVEMBER teraalfder plaata en tod 8867 20 miÈtÊÊÊÊlÊmmmÊÊtÊÊlÊmmÈm mmÊÊmmmÊmliÊimÊtmi Êmm Bioscoop OOUPA VOORUIT OBOOT UCCES raOOKAttMA MET ALS bOOFDNUMHEB m praeMcall KHaaltilm ATELIERMEISJES ZaWniia omI Imifal la l iMMlIniia In ds hoofdrol d tiUotvoll baroamdo 1110 I SUZAMNA OWAMDAIS Baa l T anah M tbb om modjrto t faril T3eie film op nitmnntende mjee door dee aotnoe vertolkt toontons behalve het talentvollo ipel der oven artisten verBobeideoeopnamas van da ViUe Lnmièro het eenvi Paryi 3876 60 KLÉlWEa 3t Tilifoon 652 BOUOA Steeds voorradié een zeer mooie collectie BlouMt Costuuiiit Peignoirs an Cos tuumfAkken benevens de nieuwste A modellen Hoeden veer Demec en Miige Mtlsjet mum PASSALON TER BESCHIKKING I j yT jjjT 2XI222EiSïi xplloatl ÜllLKS RWNÉ Hii f 4 r i I N DANTZIO mUDA 30 e806 Mt ILIIliülMi ïlÖirgntifewiDEii Wn PYJIAIWA ll Het Advertentiebureau Db Goudsclie Couraflt TELEF 82 HARKT 31 Vit ld hj i iïr bMordt de plutiintf Tan ADVERTENTIBN in alle Ncdarlandiohe en Bnitenlandiohe da en weekWadan en akden periodieken onder eenide prijiTerlïooiind InmMMlIna van n afleindMBKrm ftlMMto voidoottdo IniiolititMNw iMird B GRATIS Verttrekt 1 v o 8i3u am nmO VRAAQt tlW WINKELIKR 1 1 ilMik do Woroidboroomcto iittabel ofi Linoleamwas i HM tMilfe riUMi voor bet wr ven van meubelen en linoleum g WSmÏI 0CMdkeopw n voorda lBwr In het gebruik dan de beile btu wat Koopt éénflesch A S R A Mi bl alet aaderf gebruiken dan de vloeibare meubel llnoleumwas Ik 9 It A Waar niet verkr Kbaarjvende men zich to onze H ooMdT £ auS r Vöör €i l i en oitetortien de Hnna 5Si Tl li OKU MEWK Orotfler In Koloniale waren OOUOA KeiüiisgeYiiig De OBdergUiskeBde bren I tor kcniiii vtn ija iMcfai GlIZafen dal hi zich belait nelde ultToering van 3691 20 Etectrische Installaties voop llohi mn kraoht da r hl xich in rblndinf heeft calcld biet de SLIEDRECHTSGHE HANDElSMAAT SCHAPPIJ voor welke firma hii de verte ea woordiging voor Stolwijk beeft verkregen A ZIJDERLAAN te TOLWIJK EEIIIC Vim INZET van de veihig gahonden ten overstaan van notani R W H PITLO te Gouda op 31 October 1918 in het hotel De Zalm aldaar vah de BOUWMANSWONING met 2S H A LAHD onder Waddinxveen en het paroeal Tulnland 1 B1 H A onder Gouda 3866 61 Met de verhoogingen ifln gebracht da aouwmanawpnlna tnmt land onder Waddinxveen s perceel I op f 15800 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12000 7600 II200 14700 1900 9200 11400 7600 5700 3600 en het TÜTnIand onder OoUda perceel 12 op f 1875 en 13 2025 De afslag bigft bepaald op Donderdag 7 November b s ter plaatie voormeld des voormiddaga te elf uur Inmiddels worden verhoogmgen aangenomen tegen 10 der vei hooging Openbare Vrijwillige Verkooping Notani j VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d Ilasel is voornemen bd Inzet en afslag op WOENSDAGEN 13 en 20 NOVEMBER 1918 telkens des morgen tan II j ure in I het KoMehni van P STOPPELENBUR te STOLWIJK m het openbaar te varkoopen DE KAPITALE Bouwmanswoning B nummer 32 met SOHTJRKN HOOIBERG BOOMGAARD en ERF en verschillende percealep WEI en HOOILAND BOUWLAND WEG en WATERING in BOVENKERK nabg het dorp onder STOLWIJK poot 25 Hectaren 52 Aren 98 Centlaren en een peroeel HOOILAND aan den Bllwljkerweg onder HAASTRECHT groot 5 Hectaren 78 Aren 26 Centlaren T aanvaarden de landergenbi de toewgzing en de bonwmanswoning met getimmerten en erf 1 Mei 1919 Breeder omschreven in veilingboekjes dia vorkrggbaar zfln ten kantore van den Notaris 3862 55 Adrerteert üi dit Blad Yiikaiiiseereii i van KijwielbaflileD mi UltE nEfflEIIH S M iSlL HifeklDten ÓpenInre lfèrlioopiPD HOM ten overstaan van Notiris R W H PITLO te eMida op MAANDAG 18 NOVEMBER 1918 das avonds te 7 unr in het HOTEL DE ZALM aan de Markt aldaar van de volgende Onvoerende Boederen t Oonda gelogen 1 vm mdUii k Of PW Hoh zolen hokken Hd behoud van Uw ithoencn Een ESEIiliüiS met TUIN Verkni bair bij J VAN DAM Boyda aan de Turfmarkt gemerkt oo 104 groot 1 26 Aren bestaande uit geIgkvloers 3 Kamers met Keuken waarboven 3 Kamers en 2 Zolders met Kamertjes Verhoord tegen f 325 s laari tot 1 Mei 1919 Büililiiii ÈMu Een WINKELHUIS gvlogon aan de Aaltje fiaksfceeg no 8 groot 29 cA Verhaard tegen i 2 50 per wook 3 Een dubbel WINKELHUIS a per week en 4 en ERF gelegen aan de Aaltje Baksteeg nos 16 en 18 groot 62 C A Verhuurd tegen f 4 60 per week Aanvaarjiog en betaling op 16 December 1918 IEDER Te beziobtigen de laatste 2 werkdagen voor den dag der veiling en op dien dag telkens van 10 12 en 2 4 uur telt pi i op een aierRtk hoofd met haar Velen Eijn helaaa nJet de felukkije beaittera daarvao o die roepcD wi toe Ntdere inlichtingen geeft genoemdeNotaris 3881 60 c r i GCBRUIKT inil EDealfpli Étas Druiven Borststroop 3880 Weijer Apotheek bU Hoefhamer Gouwe 135 H t beite middel te£ea eire bierelektea zooaU rooi kaalhoordilbeld m aitrallead beer Per fleooa ri SO Verkn ibur bii ANTON COOPS Drod Goada leslel iv Ékf erk liij i Irttm i Bureau tot Publi iiteit van Wetensehappelijk Nieuws KeizersdMcht 15 Amsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W JacomattI Oad AdTocul In Ned Iadie H 1 Catkoaa 1ii1leD ev Lid Ged Steteo Bariémeelter ven Edini en Bcbeolo eoer 1 Oarrlts Ood BesideU eta Tenuie Hearl Polak bid Eente Knaei 8 Postnms Schoolopelener P J Rtayttkkars Oud Secreurii Genereel der RijkiTerxekertagibenk W N Wlatersbovea Gep Lult Kol O I L Amerifoort Sterilarii Afd SCHRIFTELIJKE CütSTOEN Onder leldln Tan 80 bekeada learkracbtaa onder Wie Joh Bonmaa Directeur eener Hendeliiehool Mr 0r J Eljstaa Directeur eener TuchtwhOol Jhr Jaa Faltll JournelUt Dr A A Fokker privaat docent Ualwnltelt Dr A J M J H B 8 P H vaa Ol stal leeMar Haadkliiehool Prol W C Oraaff HoO 1eeraar Unlveriilelt Ultedit Dr A Malbarstadt oud leeraar Gym nailum Dr J M Hooivllet prWaat docent UniTenllelt Dr O Haysmaa accounlant en andere mannen Tan naam 20 leeraari H B S 7 Mn In de Rechten 1 inleaiean 6 accountaaia 3 artien ens worden door oaa aeordanlaeerd meer dan 400 schritUUIka cursaasaa om BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMMISTHATIB BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOONSCHRMVEN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDSCH DEENSCH NOORBCH RUSSISCH MALEISCH LATUN GRIKKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TEOHN TEEKENBN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RIIETORICA BTUDIETECHNIEK TAATS statenorde muziekge8ch Harmonieleer KJURNALtSTIEK OEZONDH LEER JHETH PREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VBRBETEHINQ VUJO EN GOED BELEN etsjD OpleldlitK per brlal voor alle axamaiu voor aBa ambtm aa baroapaa voor KUB aistaa LO ai MO ALLB practllkdiplana a Staataaaamaa NoUriaat Mr In da RMhtan aemaeata Admlalstratle AataariK AaeaiiaUata Oadei wllur Bouwkaadlg OpilebUr aa taakaaaar epalehtar Waterstaat Badrlllsleldar SaaratarlaRadaetoor aaa aas 1 7 IM Carmssen voor beginnen eenigszinf gevorderden meergevprdeoden en vergevorderden AAngènama raethode Persoonlijk contact tusscheo docent en cursist UUatebende correctie collectief en individueel Billijke condition minver ogenden kunnen van ons Studiefonds profitceren Goede re Itaten wie werkt slaagt Adviecen Inzake Bcreelpskeuxe Foor miKhUngm vr g me de mfarVMonfe rriOu lmchun Pio 13842 Maan tAg 4 Novlmber li l 8 GOMCHE VERSCHIJNT DAGELIJKS XAlr a BEHALVE ZON N FEESTDAGEN ABOJWKMBW 1 = 22 c t oTeral waar ila baaoriliw ar loopar cescliisdt fa kwarUal fj i 2 BO n t la bla l iM FraMO per po P j llito aaartastma aaa oaa Barsaut MAMT 11 OOUDA AD mORZSNDBN MBBimitUNeiNt 1 4 n sla l e ft mial f sar o w Op da voorpugtaa 50 hoocar Géwoas adrartanl a iiwmaha m e H w Uw s bt eirtratt ot mtt W u sardas trQs Gnwta lattaia raadsn w r karakirfil aaar plaataniiata 1 5 1 tata 12H osot per nt 4t Adveiftaiitiiii kmoaa weidsn la aaoaitaB laoi dalataa AxIvartaatMiuiaaui ao aaaa Atantta C U0A Redactie I Telef latere 845 Bureau MARKT M Gi de vwrwaalden v ot den wsfasMJlataad btlMDi zijn genaakt dat bat Dultsohe antn woord nost lang op ddh aal latsn wachiten Haar er zijn teMlen die op een oad eglapini doen W Zoo maWt ris Küta Zaïtung uiit Bengn l men in toonaaa j gevende kingen k de beneeeping van gane raal Grüber els opvolger van ganfr4 riwd Ludepdorff eea te kan lisl dat be einde van den oorlog nabU ia omdat gene real Gr5ber de plannan tot vooibaraubngf van le demobilieatle van het Duitaehe leger beeft ontworpsn Tnnwena ook In £ iiael nd w ikt man aan vooibereidingetL De parlementaire oorreapoiuleDt van del Daily Chronicle zegt dat hst Btttsche kabinet heeft bealolen een diaf der demnbUisatie te benoemen die bataat lal worden met de organisade van de hervorming der oorlogsnlJveriMtd tot Industrie mor nadea l doeli nden dietot kei dnd toe de spH van hon terugtochtBhewagingen nw t MUveii enig Zl zullen onder den druk van de vtjandelljki atrtjdkradlten moeten afdernzta tot aan de Haas in de streek van MéJdirea en dat be duidt dat sil op de rest van bet front ov lila gebeele lengte in bnll i ei oon nel tmpo moeten wtjfcen tot dat j van Zuid tol Noord op de Masalirae sta De r Enigelsehe aanvallen gedwongen heMen ds DuHeehers Valeieienn as ntraimd Vwnelf feMvrfjiMa wv 4t d luWta lMurWuu0en Wfuirom de irafrvminl voorl Du taoWiw d tu m t g ïwl iKe nt z jn Im I me 3 eUt i da c woAH m tle Tan Paitachland niMilApcear en kvftnea de raorAaardeo 0treaiig r Uiiideii D fWnmtiek eeBprolwo m n r iwtuurMjk andere bewoanlanff ii inadur t knuen vp Uetz 4de neer De X oadeneche wrfBpaBAmdi tod d Unnchwtbt GtuueétMn sobriift Volfeu een inan van tpa g dde r AaampraA pp mug maken dat men rek ni ff itwodt net wat hij Mfft moet men ju t te mmt Mimemen idat de ffeaiheenten i n woilrMRkii voor een wapenatadiitand met DuftMtiljuxl zullfin ver e pv n londvr da4 de r and Tftn t n k nt stappeB doet HjJ vae TUI meeubw dat knetie din aan de ndere voorfuBffaat Wanneer dei vxwrwaairden bekend ffemsilct wMea Tvordem op de eonferentae nof niet gen eid va Zn alle andere oork Bn ia het verzotk om een wapensrtilstonj te velde e j daan onder de witte g DnutadL lanid heeft mcfa edert de ntta van 2on j das i 1 met verroerd T aa zeade het dat het op vooteteUen miipeiu tan w i enjM stand waohtte Aan bet pt kek imo e dit punt met belangrijk boeaóhvien toch m er een heginaü men emoeu I uaitBcWand heeft de beahasaasr vion do oovlo lt e tioeipeai en moet met ooiiodeBniddrian behandeld worden In elik tfwl moet het Duitsdie volk zien dtivt z n receeniniBr om wiapensitiilatanid wiaagt De voorwaarden voor den waipenataletand mwten © en zeer uutvoeri Btuk vormon Zq BÜen een groot aantal b i2onderheden omvaten en ook een zeer uitvoerog opgave van ie t en voor de uitvoemigr vaa de tmawnraiheden Het Duotadie denkibeeild van en fameiwde oomonaaie tot reeielaiiig van de b Jzoadeiiheden van de ontruimaqg w natuinyii onhoud baar Men snag verwudhteti di de v 1genide metihode gevolgd zal worden het ebok zal aüg ggevwi wondeai aian don Duitacien ge volmaabtagde en vemwedeluliDal een Duit Ghe mnlitaire afvaarduging n een van de hoofdVwartaePeai van de g el feerden wrsc gnan om awtwoorden op Tagen m ontvang t te nomen Men verwaait dat nadat SIToÖrlogT Wap n IH taiid op hat ItMianiMuAi oorlagatoonaal Igrado fn hanilan daif SarwlSpa Italianan in Trilal Valanoiannea Q galaf h bezH Da Duit sohara wijken nwar da êabalda iiBie Hoa ataat liat mat n rapenstilafandf OrBbar in Oaa lianriikn HansarUa za t dan trouw aan Itaning Karet spn Oultsalilan eniient de TajeolioSlo waken Qaashillen luaaislian Oalirainera en Polen ONS OVBBZIGHT to iHüidBlié vaat te fanvden en daa ga der saksn aUiiaoa enivanu e voleen fiaarni ale daa Kondaga waarop wij wel de voomaaoiiebe e Mwiteniasen buUütuiaeran maar de courant met verscbynt de lezers bet Muws awMa Want over het alce ueao behoort ineai het oorlossmeuws m al wat daannfia Te i sod liowlt door een buondera bnl te lazen en dan met bet er heel In Oa enr k tgislea Het Beriiner TiwAMt van Zondag morgen zegt In den laten avond kwamen particuliere benchten u l Weenen binnen I meUende dat kaliar Kari gMeran de ledenl der Bieam rageanlag en veeraanrtaawiej paittJUldsia bij xieh ontboden lieeft dsarj bil hun gewiditag mededeeUngeQ te doenj had Ksdat de keioer zidi volleiflg op de hoogte gesteld bad omtrent de militaire veiMiüid vaa Be eden Oast nri k M Weenen veiUaarde bij hst voornemen te hebben om af te traden en in Ziritasriand te aan wonen Offlcleele bsveatlging deser berichten Is nog Biet ontvangren Wel heeft de OostenrljlBdie minialer van Buitenlandsch Zaken graaf Andraasy den keizer zyn onlelag aangeboden hetwelk i J werd aaavaani De leKbng van hel mimata ne van Buitenlandaehe Zaken neemt voor J lo da afldoelhicBeJief van Flotow op ich Ook de gemeensebappelljks mlnlatar van Financien SpitsmUlIer heeft een venoek om ontalag logohead Hongarije heeft zioh lmafiiankelijk van keizer Karel verklaaMi In Boedapest hrcft het nlauw gevoWide kabinet van den koning da ontheffli an den ed van tieuw gaeiaebt welke wers toegntaan la den mlnieterraad werd beraadslaagd over de kwestie of Hongarije een koninkrijk of een republiek zal worden Men beeloot de beells slug daaromtrent san een volksatemmlng over te laten Bet nieuwe kabinet heelt den eed van troiiw Jegens ds nationale vergadering af gelogd la da ehaot nof aan laa haii Pin iBi vo B n eUixar in een i Sm Deae beadaikUsm lUHnit Borne os asMl teiiK op dat bst mmUJku Juist Het ItaUaanaohe oppercommando kon de gevohnat titfdea aiat toelaten zonder mstnicties van de regeerlnc te hebben outvailaren die zudl op hare beurt moest ver ataan met do allieetde re eenn Ben Het tljdsveit oop van 24 uur tniaachen de aanmel d der crrolnieiabtlgiden en huime toela iaag moet dua als zeer kort bOKQlouwd ouden Oietiseen os toe te schrijven aan de tiUdsii nataadiisfaeid dat op dit mo andens lat wamt dan krqgt znen den in 1 memt de ui t r eaUdeerdfi conferentie te hwal wm een Oveniebt n al venKhllnt Iwt everadit Zondaas ipat de Loop deidwcaa ondwvWfdt teen vaitni imx AUerteat nmen wij de lejten Op hut Itnijiaaiiscgie orlnsstoweel heeiadht rust Te lAndaa is uit Parus lelefoniadi bericht van den niiniaterjircaidetit onlvangen waarin irordt jaadagedeeld dat OostearSk Beagarlie de laatste bendzenaot vaa Bailschtoid den eorlei geeia difd keett Da wapenaUMand is gistermiddag geteekend door generaal Ikai ea treedt Tuunorgen dne uur bi wetldng De foorwaardaa uUeii Dinsdag gepubUeeerd worden Vit Wenum wordt een dergel k bendU C pUbUt enl Oe voorwaardeo tot den wapenstilstand eyn aoo wordit oui enbter mt Rome raeds ipemeld gebaseetid np de begtmaelen van pieaulent Wilaon te weten dat het den vu aod onnmgeluQE moet worden gemaskit den oorlog te hervaAten en hem te beletten van den wapenetiiUdanid gebruik te makan om akSi te ledden wt den moeilijken uuUtairen tocetand Wti weaen er reeds op dat Italaë blikbaar eerst noff eens een overwuuuog be vecditen wilde voor het vrede sloot Die aneemn Iiad men ook van andere zijde Een Ooetenruflosoh conmuuaqué beschuldigt de Itabaanadhe regeenn er van de vganleliiklheden noodelooa verlei t te bib ben daar de gevolmachtlgiden die aidli hadden aangameld op den 29st n October eewt op den SOen OctolKr wenicn teecela Baita piaate vond waanlaar teleeraiminen wiaeeUng 4 uiw en de hiwMalieden vermeden wend Servië zal worden on ruirajd door de Cos tenmkera Selsnado m reeds dn het bezit van de Serviërs De troepen hebben hente bezet en zijn te Tneat geland De dneUeur der Italiaanacbe vioot wiappert 9 bet ksateel Bleon Oofudgtio en op den toren San Giuflto De cavalerie ie Udme biMMmgeruiit He totaal aantal gevanffenen bedraagt tfawna honderdduizead e Do DoitschOM nin op d Sohelde ldme terugtgetrokken en hebben de bnig en achter sub opgeblWKn De bnie volgit tot Gent de livier en kwipt vervolbgew tot aan de Nederlandache grens bij SeJzaete Sas van Gant lange het kanaal van Temenzen Waarediunluk auUen zij mlcb bier niet verdedigen do A verder acïiter uut trekken op Antwerpen aan waar zü de Maae hme niet kunnen höijden door het Amerl kaanscfa offenaief dat is loagelonien in db streek van de Haae De Franacben tomen van knks tee en de bcK hitvke aitloopers van de Argonnen op de Ameïakanen trachten recbi daarvan naar het Noorden veld te winnen De tegenstand der Dmtscbera is in deze streek Uzonder haidnekidg De vooruitgang der Aimenkanen is reeds aanaienl jk Indien de Dttutocjhe BteUiagen ten Noorden van de Argonnen warden omgetnikken en daar is wd karn op dan moeten z in de streek De Ikiltacbe éonsnl gentaaal ta Praag 1 F Miltoton He zal er gedaan weren met zulke kweadepreetelers riep de Vrouwe Abdee haar oogen nog meer opheUende en baar dikke handen vroom Ineenslaande gelijk marmeren nidden opeen graleteen fll Joep Dat zij uitgeworpen weden kjont bet donderend als uil Mi mond het aoheeu dat men gewoon was aan de fomaile Venwheidene bedienden Hjkbaar eveneens zeer bedreven in dit weck dadelijk user de sakildige toe eT Kepen haar blj den aim X3ij ault iw kolleis biten de deur gepait vinden zei Mevrosr Har met eon grootaoh gebaar J e ullniaman zal legen een beheorlljlie vergodlhg u en do bollere naar den trein bregen Dearnn volgden andere vallen het eerste on het orgel dat van H man Kent die nagelaten had l veer hem vaatg telde tarief voor lo l pensionen had n te vektoeo Kunt verklaarde oproerij en openlijk dat hel a duMr sou zijn gseeet als men niets betaalde voor helgoo men liteeg Een ander Gilbert OraeoWn genaamd had den ziener benadeeld en had ver klaaid hoeveel van de In bet Voroenli do Konlnkrijlk geslagen niiton hij voer voTohad een behgrijke som om zliu looUjkon neus in o slaan Er volgde oen sdlle nsdi deze ondergsUjko gevsUen ktit en il waren berecht en mevrouw Faiealr assd r ge mimen tijd met een psplaihi haarhsad eaistond Eindelijk sprak zl op een graftoon In ovweeaatenanlng at de outsetlende MWeelbx die sljaan de Bq socdeie UeDkiicbeo moeet doen Nu kom ik aas den pgnlUkklen pUeht Ij en uw reobterband u ergert bouw ze af of uw recbtw oef u ergert werp het Ét Zoiyler er esoig vaitaoedon vaa lo bobben koaHeiden wij een adder t onna middtm mijn vrienden en medege loovlgen £ n olachaoa dsae slang gewarmd is atan dan boaeaoi van hen die mij U an dierbaar zijn lecb zal Ik tvr wille yan de kudlle en de Usdao die aan mij zijn toevertrouwd uitsprekan en reinigen en nwt sparen lone Maroh tta op Een bom die aan haar voelea tfalplelte zou lone niet meer verbsasd kunnen hebben Zij waa nkt In stsat te spreken of to denken Ied bSk was ep haar veatl l Dese jonge vrouw eet mevrouw Ilard met sniidende stent kwam bier om de vrouw van mijn beven en eeol gen zoon g e es i s oh p te boudsn de rfoehIer zooals ge wset vaa ssn seer ffsirfen en rijken burger van Amerika 7lj kwam en werd met de san een beaobel den en geacht persoon loekemsnde per antvasgen Maar belaaa boe gemakkelijk wosden de onsdinldlgen m ateia kwaads vermoedeodon bedrogen ZIJ heelt een me spliohtlce in de sonde gehad een die te aear b unallgd to hetgeen zljasebanda nog grooter maakt Ik noem openlijk Keith Hsrfocd dsn sulerwiJseT van mijn Kxin Lang beb Ik anbMKlsobt ekoesleld glaleren heb ik kun bedrog ontdekt En beden la mij een papier ter haad gestald wsarull blijkt dat deze vrouw ondar den stAljn esn sjfka ta verplegen ikaeo ii gsn maa ontroeids r aeagen vsn een sehtenawaardlgs weduwe die in oaa midden Is ent bel lelt Ie slaven en hsD gedurende vijl weken hl baar eicen ksieaai hteld la sea der mioate wijken vsn ds stad Uostsn zulke peisonen emgsaa met ds gelouterdea en uUveikarenenr Zuaaua Horahound sta T lj Maar bet was Kellh Hartoid dis vaa da voorste rij van ds ial U vw het gelaat Meek sa strak vaa toorn en verbealo Wle durft dit ts itamt riep b J wle durft hier dra naait la aaassanvu twe mensehen die gsen van bef Jen eelt de geringste gesneensebap hebben gsbad mot jelui bende leugenaara en acdiljabeb llgen P Oodalasteria en sarKOl bladert aas niet antwoofiMe mevrouw Forsakei Uardy wIJ hebben steeds ons reohllsseg gehouden om hel gedrag van allesf dis onder ona dak vertoeven onder de oogen te zien Wij mogen een kislne EearsijB te muiden van vele naehlige Sodoma en bhwiende aoomraha maar wij hebbea trn minste altijd onze aoemen vrij vaa bezoedeling gehouden kvlertussehen stond Juffrouw Horahauild gereed om terwijl sij ten rsiifcllesetile asu baar ngua brssbt en baar dik gelaat nog booBsardtger keek dan ooit haar fatpigenia af ta legcen lONE MARCH llaa ksi ekeMk vaa I B CMOKim mtMM itm P WawD ll K VAI BMBDM dMnk nakatsa naar achteren werpend onder al dlo on vriendelijke oo 6n Ik heb mijn vader naai bier gebracht en het hoelt hombcel veel goed gedaan Ik heb looU ii ts an Pnze bewaker Gïiggs van Verdieping ö van de dependaaee voor heri tellKntlen eta op en leg jo verklaring all riep rsevBDuw F aeeker Ssrdy streng Een slungelige man die zijn hoold abnormaal naar een sijde gewend hield en gekleed WW In de nnUsm vsn de bedienden der goedkoope pensions die bij de Abbey hooiden etend aan den zij kant der kapel e beskeimesde leeren JUeviaiw ik heb dit gieieis tegen een anfler melaje la op een na de oaaato kamer hoeren Hggen dat u aJlen een bende opUobters waart die twee pond per week vraagt voor Iets dat geen vljltlg ehllljng koetl Dat heb Ik nooit ssegi viel Oiaritjr AiHtenborougih In dis Biiggga k een groole leugenaar Mevrouw Forsakor Haidy hM faasr handen met a aolaiw op Wie was dat andere meielef vroeg su aan den geludge terwijl zij haar oogen ten hemel iAeL als hl giej eu onderwerploc Xary J ne Parfl antwoordde de man dadelijk En wat heeft Uaiy Jane Parr caantwoord wralct Zij heett gez dat a alleu epHoh tere waart maar dat u neviouw de aanlee r van aUas W V Uit bet gehoor steeg een zaeht gekrenn omlioeig alsof bet den kaelea ontwiongeo werd van Mttv Kfm foXu Mveisdie gmnimt