Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1918

grotKtela wmt 9 eb aaocaknaopte ondertiandeiiiitfea over waiMiMUiaUad en vrede oenutctD Het Uad w at don op km enurt vwi bet bealiut lat de tot OU M anden denkenden inoet treffen en op de noodzakelukiwwi dat luiwt doen wantUng i de tecenwoordige troel el toe tand met t dragen De JËDselMhe bkden epwken ook een woo ije mee Zoo eobruft de Baaiy TeJe n H h Em decreet 4Uct de uïtu tan iiet peroooniyiM beelust om aan e hUlveo Dit mnderUnge document kaa wet een vau die wdjea papier beleen wellcer negeanng bet Pnuauuuane ab z n ibeiligen phcbt besobouwt Dt Dmiy OuwowLe a t over het maou Xc t ded keizeKa dot het met louter b umeaUndsohe Duitschö kweskes aanraaJat l at WiUheün II ziioh op het oude rctgeerateLael bewemt toomt aao hoe aiiemngeschiktet h t w dat hu bluft aan het hoold van een Dumbiichlaad datt eea loyaal hd van den toekomattgen voütenbond hegeert te zyn üoe kan dit geeotuedea mdien zijn aoeveram prooiameert dat de reuaachtige maadaden van ziju verleden vóór de oogan der k Hn nde gealaAhteu een eervoUe plaatii zuL len ionwoati Xereoht met num m d outüoonuv van den Duitache keiaer en het op u eobuiveu van den kroonipnnfi een noodmkel element m de groeip wuugimgm veratacht om Diutaehland m dm toeatand te brengen waanin de naties der wereld daarmee ala ean dei huzmon kunnen onderhandeWn De verandenmgen m het tegewwxrdige ontwerp vooigosield sofayneai nog heel gehrakkog ten aaosieo van de bevoegdheden aan den Rukadag vierXeend lea u ttteviger gemaakt of aangevuld xal M oatwerp d n Ri iutdag stellog mmDder bevioegd laten om den volkawil door te zcdïten dan eeug dergeMj verteganwoordogeud kchaam in Jwwypa De Belgen hebben den v and geheel over het kanaal Gemt l emeiiueu teruggedreven De Duitaobers houden nu nog maar enkele machmegerweeraeatea op den weataltiken Kksver De B0lg en hebben den weeteUJJceai nooDdeluken en zuidel Jcen rand van Gent bsimkt Uun kme volgt den wastelyken oever vm de Schelde van Zwynaerde noordwaarts GJHteroditend hebben het eerste en vier de leg w der Untten Opmouw eeafoiflChen filag jjfteJ gon tegen de Duitschere op een zeel iiceedi front van de uitemte sirategifioke beteeJienia Uet weer waa prach tig en de vliegers konden dan ook met itü beaten oltaiag aan den ieg dueUieuivo Do ilttg ontwikkelt uob eer bevredigend lanks werken mee o de Btouu van het gaaohut iB buitengi Troon bofug t e aanval loopt txiaecben bchelde on fiaoibre van Valenciennes af tol aan Oiby De II ranechon vallen eveneeoe aan weerskanten van Galüe aah luaocibeu Alsne en Maaa etaan deAmerlkaa n uu op de verat vooriutgeaelio veil punten op 10 tot 12 mijl van de Montmody Hireonr spoorlij D Het verjiee daarvan kou voor den vijand een z rare alHg Kijn deai hij zich don geheel van de opgepropte Ignen van laiik en Na moiiChairlerül aLedniMle door Luxombaxg zou moeten bedienen Do AniGiTukauen naderen Vemèree legen het einde van den dag hadden de iranaoben de randen van Boue la Caurette la Neuville lee Dortngt Ixon be reikt en LesqulLÜoe achter zich gelaten waarbij ze op bepaalde punten drio M opaohoten Ongeveer 300Ü gevangenen en een 1 tal buit gomaakte kauouncn zijn al geteld Op het Argonner fron bobben del ran Bchen nu den heeleu zuidedijken ocvtr van het Ardenner k naal tuBsohen Bemuy en Ie Cheemi beeet Van 1 Novumber ziju in deze streek bg olkaatr 63 kanonnen bemachtigd Het ee 3te Amerikaanacne leger heeft do volgende dorpon verii eeatttrd Boultb auiboiB A utniühe Bolleville auir Bftr Uaj Ticourt Garuiont Nar Aulhe ioaae Som mautbe Belval Nouftrt SI Plerre Mont ÜaarUJourt lallly HaUee Montigny gaaeoy Ohatillon sur Bar en BnuUeH fiux Bar Aomo maakt bet volgende bekend De oorlog ttgea Ooetejjtrijk Hongarije die ondor de tooge kidÜDg v a Z U den 24ieu Mei 1915 werd inge et met © i onwrikbanr vefftrouwon in bet ItaÜoanBohe Ie gor dat de mindere waa in aantal en hulpmiddelen on die zooder ondarbrekiog gedurende bijkana 40 maanden word ge voerd ie gewonnen De reu aohüge elag elke den a4en October werd begonuen en waaraan oen vgfilglal Ztaliaai ohe dlvltuee dne Brltsche twee I an8cbe © on lejecho tolowakiach en een Ainerikaanech regiment deehiftiaeD tegen 78 Ooetenrijkach HoagaarBche divisies ia geëindigd De bllksomenedie en bardn kige Qpmarech van het aPe legercorps dat den t nigtocht aleneed aw de vijan delljke legere uit TrenUno die ten weaten door het 7e leger overhoop werden gcloopen beeft tot de volkomen inetortlng van den vUaud geleid Van de Breotatot de zee hebben bet 12e 8e en lOe leger en een eavalerie diviisie den vijand met een onrweeretaanbaar elan den vijand op de vlucht gedreven Het OoBtenrijkAC Hongaarficlie leger la vernietigd Het heeft zeer zware erlle zen geleden bij den hardnekk gen tegenstand der c rfite dagen n bij de ach ter olging het verloor een ontzaglijke faoe eeliheld oorlbgematerlaal van alle soort en Het geheele opelagplaatBea In onze handen achter To dusver bevinden rich Of eveer 300 000 man met geheele geoe raie etaveu In krijgjegevangenechap en niit minder dan 0Uü kanonnen werden buitgemaakt De rest vcm hetgeen eens eender Danh tigate legere van do wereld wu keertin wajiord © n zonder hoop door de daten terug waarlangs bet eens met trotsche zekerheid was opgetrojpcw Wij zouden er aao wtUen voegen dat de overwinning eon vrij gamakkehjke wa en in elk geval een zoo hoogan toon niet le tvasrdigt BUlïËNIiANltöCU NIXUWÜ Do verkiezingen Iden boudt het er voor dat van de wee4 de dag vooir outblnduig en nieuwe varkieziugen zal worden bekend geniiUüit voor dii laaltite komt 7 December het meest In aacuerking De verzoemng tuwchen de hberalenifl blijJvbaer luittiuiit AiM iujth blijft m ija luweprak en In bohotia tttfen de verkie iiugcn proteBl£er n en de hberale pers LJoyd IGeorge sehijat dbn unioaisti cben eisch dat hij zloh In umoniatiiechen geest over protectie wa eeu Houia üiUe zou uitlaten te hebbeu kunnen afwiuH pelen De Yerkieoing zal ailoen draaien om de vraag of Dk yd George eeröte iiiintBt r blijft Daartegenovuir varklaedrt Aequith zich bereid de regeoriug te et ata zoolang oorlog dit eisobt maar iiij wcnecbt Dloyd George geen blanco crediut too te staan voor het tijdvaJi v n wederopbouw George e coaliüe heclit getiu boberp f ulJjnd 3 politiek voor vredestijd maal ze hoeft bem den uiun die den oorlog heeft gewimneu De U mlagubladen dte erg met hem pp Ibebben zeiden Zondag dat hlj de e podlüee in het Ooeten hee t onderateund legen de generasls van de westerecbö nchting Gisteren trachtte Mauriel al in do Dttily NöWB te bewijzen dat do wöötaraoiie strattgie den oo aog nooit beeft verlengd Deee en dergolljke kweetiea zullen bij de verkiezing i waaiacbijnlijk op den voorgrond staan Ze werpen er gten lichi op wat GoOrge met zijiLmeer dcrheid zal doen ais hij weer op het k uM en komt maar er is geen twglel aan oc de onwtandlgihedcn verschaffen bem een vervaarlijke govochtsetelllng De Zlont$ten De te Londen gehouden conferentie van d i Lnglelsoben ZoomstLn boud heeft besloten één krachtige ZlonisUache orgaul aatit te vonnen Li werd medegedeeld da sir Alfred Mond gesohroven herit dat hij zijn aan bod van 5 000 jnlöt voor landaankoop in Palwtina handhaaft UITSCHLAND De eohuld vraag De Deutsche Tagoazcitung zegt dat de politiek die recblstreeki tot den oor Ifg beeft goltid met slechts Iormeel d oli oui leitiabjik en pLiuooniijk gebeU en al het werk van v Bethmaim Hoiliweg en zi n medewerkere U geiwoaet Het blad Hcfarijft dat de beer voa Bethmann Holl Htg zelf bg het uilbrekan van dep oor log moest toegeven dat zijn politiek ale een kaartenhuis was Ingestort dat hij door verkeerde oorlogi varklaringen door zgn woorden het vod e papier en het onrecht aan Beilgié deé oorlog reeds politiek verloiren had doen zijn nog vóór dat deze eigenlijk mUitaar was begonnen en dat luj zob voÜcnuen onbekwaam tocmde onze Bchitterende militaire succes eon ia de eerste oortog arw politiek uit te bulten en ons op den juieten tijd een voordeoligen vrede te varachalfen kan be don nauwelijks nog do meest blinde par tijhartstocht ontkennen Lveneena draagt de beer von Bothmann Hollweg in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor do politiek van halfheid en bosluiteloos heid in het Unnenland dde ten atotte tot de ineenstorting van deze dagen heelt geleid MaBB taking en Een groep onder de mindorfaeidBsocia listen verappeidt niet onderteekonde vlug sohriften waarin do bevolking aangespoord wordt om tol een staking en massa over te gaan Id verband daaxuice drukt de Vor wifarte een manlfeat van de meerder hejdesocialisten at i aajln dien arbeiders dringend wordt aanbevolen niet aan de uitnoodSgingen om het werk neer te leg gen gedjoor te geven De arbeiders moeten zich rustig hou den en nVet de louzan volgen van een onverantwooid ijke miodlerheid Bctooglngen van onafhanke lijken Zondagochtend hebben de onafhankelij ke sociaUeten op de Thererferwleee te Münahen voor den vrede betoogd Honderden deelnemers trokken naar het huls van beiworing blj Münch i waar een af vaatdigEng de vrljlatang van drie € 4nds Jamiarl daar gesloten partijgenooteo verlangde To Stuttgart hebben de onafhankelijke aociaaJ democraten op nog al groote schaal botoogingcti op touw geeet Een stoet van duteenden betoogers trok Van bet koKteelpark naar het miniserie van bmnenlandeohe zaken waar de leldets den mitiieter te spreken vroegen Minister Itöhler ontving de leiders onmlddelljtk en beeft met hen overkpi Tot uitspattingen ia het nergeoe gekotneo BlNNËNLAifD PMtverkeer net lJi gcland Di Kuner van Koophandel te Hott rtUmi heeft lu een schrijven aan d di rieieur generaal der peuterden en telegnu ie in overwegiug gegeven te bevorderen dat lui binaen afzieoibarea tijd vsüüer een guregeld poetverMeer tosechen ederland en lirankrijk over b bevrij Uü gebwd van Heuste zal zgn h rB4eld luiga dien weg tevens de post van en naar Lugoland worde vervoerd totdat de Nederloiuiache maijuliaaet en het postver Jiiter weder geregeld m werking zijil Internationaal istennediar InsUtuut De directeur van het internaUonaal in tamediair instituut heeit wegene geaond fauiüaredenea zijn taak moeien noderieg gen In zijn plaaifi is benoemd Mr O 1 loeley Duwal Prvf Dr J W Beek t Ie Amsterdam la gisteren overleden prof dr J W beek hooglet raor In de LaUjubche taal en letterJ unde aan de unl ven teit aldaar De grens wegens oreilM v l lng genieten De Nederbiudacbe legeeriug heeft al tliaufl voorioopig d © grens voor vluch teiiigen moetut aimlen met het oog op den algiaueeatn gezondheidtótoeutand m ons land D e toch Jfl zoowel oor de eigen be ülking alö voor de vUuchtulingen een gevaar wanneer overbevolking ons tart j erot wauueur de vluchlf liugeu geleide lijk iiaar bun land teruggevoerd worden kan van heropemng van de grens sprake zgn Uet plan btsstaat een dienst te organi secii on van V selugen naar Duinkerken voor het terugbrengen van 1 raneche vhi£ telingcn naar hun yaderlaad Voor de Min dieuet zullen wordeo bestemd de mailboot Prins Uendnk van de Mg Zeedond en drie booten vao de Batavleriijn die naftr Vlissingen zullen komen laarachijDlgk zullen telkena twee boo tea afvaren en ook samen weder terug keercn Heeds moxgen worden vluohteJlDgien In Vhesmgen ver acttt die in loodeen sai len worden ondergehraobt Lngolsche mijnenvegers zijn reeds be zig het imjnenv old voor de Jielgisobe kiUfal w g te nemen om do route t hg te makea 6EJU£NQDC BEHWUTtN ViuchtelingeB Vil d sj vluOioJiügcn is njiel veel niouwa te vertellen Do no in Eiodhovun liunuldels zijn op 31 October door de tmlibaioro utdOdanc en het KeUoËcoiniuté i OÜO dekeoH aigezojiJlen die dus leder üügejibiik ter boaofiii king kmnnen zgn Do voedijig Iaat cwna wat de Xegelmaat btjtreitt Zuur te weiih bou eu men zou de or aoljeailiio daarvan hever ia handen van da pttwwirö tijite a eeling van hot Koode ii rm 3 die zieb lag en oachi dapper weert en atslooit m liet bejang der nreem JeldOgen zieo gesteld lan in die van de militojire overheid Nagtooails dlïent er op te Worden gewezen zulks naar eeiu leidug vau on verdie idü verwgten aan hot idröö Jfcr m Utaaro vervoerkiding dat de vluobt liiigoii doz © we ek niet pe r trelin ver der köadtja vervoerd worden omdat de tremen voor o ze eigen ml Itaire doeleln dea wt rde a gebezigd H ormede stEuat ook in verbacA dat hana m de nabijheid onzer gremzeQ in de buurt van Borkeohaitt dtfzendee vltichtolingen la NJord Belgdo vertoeven dte nog met topge i um kvunnen worden wa arvan dan ook peeila m het middpn dezeff week aan de Duit3iv be gnxnsollicicrcn s komiis gegeven Te Vaike4i8waard gn tnaos 30 ziej uit gewdLïjdien Len dajue u6t Beliö ea hare dochter overJ len bijna gelijktijdig Te Weat werden 2 vlucUelIngien op een dag ter aairdo besteld die alTên aan Lomgontsle kimg wapcffl gwtorvon Droevige toocowlen spoloD zioh bg de begtrafenisstn af Oo braeblen vgf kilaneo hun moeder graf ua aPiB VadïiT en broer zijn in den oor logon J ot oudste ziisje van 11 jaar lig zwajr ziek hier in het voor hea zoo En to h zgn er ook wear menachenbg d 10 eon © a al opgowelctheld zgn eiu z oh oamSddatHjk aan den wra nderten toestand aanpaflsen afsof zij dat reeds mannden gewen 1 waren I En ook zjn er daarbij di © bij het ovot treiifcen der grens vnend lfjE de medelij d Jid toe estoken boterbam afwijzen en hun eigen lieerlljk blajik wittebrood uit knap oik of valies voor don dag hfllen j Volg is geruchten ain de jBelgietfie zijde dfr s 9 wodei Stijn Sti r a Hugo 7 Veme t ook hunoe woonplaat aQ hebbetn Verlaten doch ir welke richJog zg gegaan zgn IroQ net met leknrboid ven U waf den De Tlochtetingtn but Vtaokii Do NederJaindaehe regeeriug beatt vier satttfpaa van de Maa is ppij De BwtavSar l r besddkkiug gesteld vian 4e Frauflohe marine voor dm terugkeer nMr hun Tadjrjunid voa de uit g w iieB i ui NoordIrauikrijk die zich in Nederl nd bevtodeck Een cii£t doe gwegeU zal worden oodorliouden zal In staat atollen 1500 petf soiion per dag te vwvoeren totdM alle vluohJeltngen m Fraokrljk zijn aaugelro men Naair uit Eindhoven wordt gemeld ataao oaöij Borkel en Sehaft wel WOOO men ch9D voor de arena SpMuu be Griep Eeo geneesmiddet Dolangs m melding gemaakt vbq de ontdokkiug vam een uoogj eeraatf te Weenen d t lUrfpuitMig met aublimoat lydeTé aan longümtateki g ten gevolge vm isaaetoBabiü griep m korten tgd deed berateUeu Deze g eeawgze is door den Amete dan chen Baneeauieer dr Beroi S de mlil oe past en naar het Hbli van hem ver nam heeft hij daarvan ultnem nde gevol ém geziein WloenadagochtjgQld werd Ik aJlèuB vertiittlde hg bij een zieke gproepen Ik oonadatieerde een zeer ernstige longontsteking on viond den algemeenen toestand m veadliwi zoo siooül dat ü weinig ot eea a ïop kon gieven s Miidagi bezoOht iS dtf pjÜaiAe ten t eeden male De toestand was van dien a nl dat de zieke die Katholika t ia ten vojle beJfitmd luoeet worden s Avonds heb ik to de Ineputug g geven en den volgenden ochitfid ikom Ik inijn oagen niet gelooven de koorte waa van 40 gr gedaald tot 37 3 gr de nacht verïiep rustig de zieke zag niet meer blauw zg haft eeo goede pok ademde zuiver en ook de algemeene toestand was veel on veel gunwÖI OT dan ik had dur V03 hopem Ik bflb op de eerste inapuitfne eeoo tweede laien volgjeni Vpjdagjchtend was de toniiperatuui 3 8 gtr De zieke ivoeAde z oh als een herboren mcnscb Ik mocht aanneraan dat zij gered was ai dojt een dor le nectie niet meer noodijj zal zijn Vrgdagochtend heb Lk een andere patiëntvoor de Oerat © maad ingespoten morgan kan ik de resaltiaben daarvan nAgaan Lnlil hebbao mgn critiscbe z q en mgn deri jarig ervartng mg wel geleePJ dat één waluw no jeen zomer maakt doch voormij zëH B I km lk Mt nu nog met wetoiischwppeJgb bewijzen heb ik de OverItiignn dot er een ml Idal Is gevondeaomhet kwaad te koenen Van eeji cnela koabij de patste 0e9n sprake zijn Dte komt bi loi0on stekdng zoo apoflisg niet dalde cia illje desntotlo netoande xdo n gunatlge wendmr mam Is dus te dinken óf aunBan wonder ó aan het middel door mgtaagopast On dit middel Ie met de noo ï gf voorzorgen die lk gebful absoluutgmaflirioos Van de doken zou lk mijncoll a 8 witkn toeroepen Doe wat Ik heb g © ia Ml Gij hint er alles door winnen i ni ts bij vierliezen 1 Naar aojulfiidiag van bovenssoflnd oiiL ins lot blad eoi scnrgven van ean aeventai j 38iataiten vam ilwJt Wilhelminja Ga Lbuia waarin g uiteenzoiteri bo © in Uet VÜ el un a4jteialbui6 ia de kuUato wekon een groot aan ujdird oain bpaansobe griep ea long itaiaiiyUing bmbandoM werden en nuuwkou Tig wordit nagegaan of er bepialde geaees luiJdelon zgn Dg deze beüandelmg die de voornjöur vuriUenen boven de andere Ooi böt sablAmaat werd gebruikt en wel bij 18 paiiönten Ge u der babaindoietide üiieea leeren kreeg den Indruk dat er re den beei a t dkt geneeanuddel speciaal aan te boveien ean plotó9llnge g iezlng door d © aubliioaat werd met waargenomen bij eak o ptvue Wen werd te temperatuur hoo ger na de unuectie soumue paü nten ble ven 3in denieKden tooitajid andere stier ven dus m het algemcoa waresi de resul tillen precju deyelfden als die welke men Aag bg zteken die met andere goneesioid aoleo werden beJiaiOdeld tferwgl twee pauiiaten die geregeld met eublimaat behan il li werdm wegens een andere ziekte niottegenstaando deze behandeling toob de ipaanseli © gnep kragen Geea vorotandfig m en6oh zeggen zg zal zgne niooning vormen naar wat bg waaomeemi jg oen eakel ztektegevial eoo aU dr De bmitt heeEl gedaan üf de veiH etorwig die hg waarnam bg zijne patiënte na mibluaaiait iniectie te janken is aan Aope behandeling Is zeey twg eladhüg In Cd vorden heerscht te Spaiin ehe gri p zoo hovig dat alle scholen gealoten ign Tal van winkelzaken eveneens po en tialogiJjiifdllonst Wordt waargenomen door tgdsUjk personeel brieven worden door de nulitairon vaai bet deiaohement bezorgd Couranten moeten woiden afgehaald onder wijzei en ondorwgzeresecn doea dienst als sdiekonoppasser fe RoKtordöjm zgn gtatere de opeflJjMe on bg zondere Bcbolen voor lager oiwlerwg 9 fldidare aobolen on de bewaiarsciioleii die tii j tiein den iSaten en 3iel a October weigons net h eere ïhen Vam de Spaansobe © p werden gesloten weer geopead Over een paar dagen zal wofllen Dftge gaan of de Zie4e onder de leerUagien zich weer opettLbaart Te Amsterdam luidt het advlefl van vgf der zea schoolarteöT dat alle openbare laiiïePe acholen wogen 9 het heerschen van paeui cihe griep moe en g loten wtvden Te Leauwarden zgn wegens het beer schen van de Spaanpdhe gmep e la de gomeentelgke middelbare lagere en bewaar schollen zoomede het gymnteum de R H BurgieirficAiool e i de ambachts3ohool tijdelijk giesloten De vendue spoorwegbnig Het 50 meier lange en 200 000 kilo s w end © middenstuk van de spoorwpglbrug over de Koningshaven t Rotterdam dat t law omlioog la het water stant zal door lo fitroa Vao der Tak Id overleg met WH sonti maohilDofabrlek warden eftUobt Voilgons de N B Cit bet let ukgesjoteni dat aanetuande ffoenrtlbg reedshJt veï keer ovar één hjn zal zijahwateld Da aannemer hoopt Woeosda movgea het middeneJuJt weer op zijn plaats te hebbenen iMi nu bUjKt dat de toestand vanhet thacs zich onder watM bevuwJeodegedealte met veel te weneohen laat da be ta gnl dit dot èèa Tan de hocddlijnearaanar heel weinig beschadigd ts en datmen bet verkeer ovm die Ujn Jtan latendoorlQipeo waarvoor bet dan noodig zMzijn wlBisefs in te UggeD De draoipijler IS ai zgn er ocsieie brokkiep steeo a broiccn niet geSchwird of mitwrloht dedpilbouder is gebroken en aal vernieuwd nïoetea worden De brug zal dan als het drajüstuk weer op zijn plaatfl atoat njet kunnen draalen mialr dat is nu niet zoo hoel bezwaarlijk De Rijnvaart die tegeawtwrdig met zoo drjte is zal er alle bij zeer hoogde wateraïmid last van fcumneii ondervinden eii ah men bedeniit dat de brug Téór den oorlog 7 tot 10 maal tn de maand geopeci werd voor hot dooriaten van zeeschepen IS het luiilelijk dat dit fibain nog in be uigrijk nwndere maile nood ü U t 4i t aj na het voorioopjg nog een opm vrftiBig hoe lang het zal duren vóór bet flipoorweffvorheer herate d Is want et kan natuurlgk tegenvallen Het schip Kandellels dat het onhed fPrtwraaakte fcehoorl aao d Deuteche Dam riohilfahrt Geseilschati Eans te Bre luan Hel is naar de Waalhaven gesleept Het IS eeo aohlp van 6759 bmto register ton eai herft een lengte van 42i Em lache V0 3t bg een breodte van 56 Ei gi vost Het vaiartul bfidt groote sahade bekomen dii T a lee wat zch boven op het dek bevend 9Hb miaetea pljpeo touwwerk en d © gebeci c unpagne is vermeld De melkdiitribntie Uu ÏNgmegcn aonrgit men aan da N Ct Het w gfatereia bg net m werking tra ion v ie nieuwe meliTrejjeliing aan de maiK mriciiangea verbodem anüere nioik af o ieveren oan iiet vastgesteld rantaoto voiio meU Dientengevolge had do toope rUwve uiweliabriek Geiria alhter giaterein OOÜ L karuemelk waarmede zg geen raad wiat Aan het DlstrflüuUe bedrij f werd om tueEnemiiiing verzoent de meld te mogen verJJopen waarmede duizenden geziauein ebojpem zoaien worflfen Dit verzooit werd iAiA geweigerd De Jtirnemi lk is nu blijven aan eo hsden us ddor de nieuwe voorraad bgge lci meo Dooh waaneer deze karn nHit ook vitndJ ag ge i besiemmlug krggt zat de iJÜ iak geeu redervoire meer hebben om do daarna goproduCeerJe kiarilemeU to be waren en zuille i duizenden liters va Üt vüoJsol waajfiai r vooral m de gezinnen mot fciaderon voor de papbereilig wordt gso aiUX moeAlpa worden w gt3gooid Het is wal treurig dat eiite iiaeuwe r © galingi voorad jp tien beginne met voed é Ivprnietteing gepaard ecngnt te moeiw ast ten gevojje van slechte t ot buroawcratio Van het daJk gevallen De Jiracteuren v q het Luxor Woecoop be b r aan den btaUonsweg lo LeiuAa wiatfi a luwden temacbt de poüd dat zicb deven op het dak van him theater tjovi idjüti Met een recberctteur hebben zg iich iriiarnA op het dia begevefl Eeo der directeuren de heer Da K is bjj dezeo nacnielgxen tocht van het dak vara een © iioogle Vm 12 melMr gavalteo waarbij hg öidige i bben brak en nog © akeie amdero ic etiureii opliep Hg is aiar het Aoode misoh Ziïokonhuis overgebpacht De iribnekers want die bleken er inder daad te zgn gawae hebben weten to ont komeo Vriendelyke boeren vlen si lirgfit aan de N Ort Dezer dagen m man op iü van plaatsen b © Ig met het inkuileiQ vaa de aardappelen die a in de Regeoring geleverd wordeo Die aajdappeJen zgn bestemd om inden niwmter gedistribueerd te worden Het zgn ie Bg boiudbare soorten Te Maiisbrecbt worden o e dïe ttsjdap pels op een veld nabg het sbatloa ingekuitó D © boeren ontvongMi betaling naar het OA lohlt eo nu voegen zij bg de aardap peis veel leemgrond dat Is ook gewicht waarp oor wordt be aAld en wat nog voel 3igeT IS ook een ntassa rotte aardttcv e len voegjen zg bij de goed © oairdojtpfalen Dat brengï hpt bederf in de kullen wot dan ooi aait blijken afla er later vaei aard apjjela bedorven zijn a s men de kuilen oponit Hot toezicht Oip een o ander Is te slap en het wordt njet uitgeoefend doozi onaf iiankfllijke person o tfa ninee r meer samenwerking melfdelaind bauwargomaaties plaats had en men de or3aJii atlo9 voor de behoorlgke zorg vva een en inter veramtwoordelijk stalde aou aan dorg lgk © praktijkea di © onze aard app lvoorzieiilBg in den as wi nter la ge vaar bron öii spoedig eien einde komen De woldienkende boeren keuren eon en an dor ook adierp a FietBendleven De De Gt zgn twee bedienden der Teoh uisd ie Hooigeschool gearresteerd aJs ver dïLOht van tal van lielsdiefstalleD d n laatsten tijfl gepleegd ten nodeele vao studen ten dlq hun rgwiel hadden peplaatfft in een gebwuw der TechniBohe Hoogeeohool Lenige gestolen fietsea zgn in besl 0 gienomeni Gubedwelmlng De gpoenteihindelaar C In de Lokhorst tr ajt te Leidon allsmede zijn vrouw ei jai ig kin la © zijn gistermorgen oor gpa bédwafrad geheel buwustelooa op bed g vondaa Het bleek dat de gaaleidln lek wfis Na veeii moeite is een geneeseer er in gdslaai de levensgeesten we ff p tó wokkera De Roode Ster Do Vcroea i 55ag De Nederlandsiohe Roode Stor be t een gratificatlie van f 15 verléendi met het Roode Ster msigpe van lOnkvr M van Riemsdijk aan den waolit meester der cavrtene B Vork vao hei 36 eeoadrot 4e regimerut buztEron te Am Bwriam wegens de levensgeVaarlijk red ding mt d © aingelgracbt aöhter de oava leriokazerne te Amsterdam van e i in ver driata yiU r Veiueerend paard In den naofll van 30 op Si Jok i Tragiach Te Biot van D Ui is atordagaTooI een jnogier van zeven kinderwi m eMi vlaag via koorte in de MdiOssiuiSone vbet ge Brfoofen Hoewel onmiddeltijk daarna op £ t droge gebracht bleken de lovensgeea Hn reeds geweken Geea koom toppen Klompeo dragon is gnoi maar hoj kigg U Ae kousen Veer lieel zucht me aim vrjuw wool sajet Is echaarsoh en onpiogehjk duur Er moeilijithftd eeo eeaVMklat oplossmg te vinden die het aaim itilppe nagenoeg overbodig ToaoM iiga l at da kinieren nameigk alleen oeenaa vm kousen dragen de voeten impt mon er 1 de rand wordt omgehooré en Bii bandje dat zooais bg een eiobkous o l de ba te van den oet d orlj opt Jwait de kous op de ptóata Ovar den blootetn voet gaat dan bot wol leD fluweeien o laken oversokje dat van oude lappen wor lt gemaakt en toen me bt al bg itfc mpea dragen gebrul vt wordt Hstuurlgk a l men eeen ateuwe kousenop die wgzö verminken maar allean oudevoeten akn pped ea bj het breoa vanniöuwsj de voe eenvoudig aohtorwege iatem Hbl jVTAASMAUWS Ontslagneming van den heer 1 Usael de J Schepper als V rziter der Kamer van Koophandel w abneken te Gouda In Terhand met de Vlucbteord kwe tie In hare vergadering van 30 Octobtr j l nam de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda met algemeene stammeo dt volgeode motie aan De Kamer van Koophandel en ïabneken te Gouda met groot ieedrwèaen kennis genomen hebbende van een ecibrijven waarbij de heer 1 IJse de öehepper verzooKt hamontalBg te verieenen ie Voorzitter der Ka iueif weik verz e k zgn oorzaokfvindt in de euidloouchiBie van de commissie van onderzcel naar de door den btoat met de N V famjgroenkweekerg V h Gewr BteeDfima geeioten overeetikomst In zake de hutóvesBing van Belgiacbe VluohteÜu goif luidooae dat de heer IJeeel de Schep por met oehoorlgk voor de belangen van den btoat had gezorgd an meeniDg dat de zorg voor de belangen vanden Ëtaat met aam den heer Ijssel de bchepp r was opgedragen en © en nauwgezette kennumoaung van bedoeld verslag de Kamer overtuigd heelt dat de beer IJasel d © faohepper als Voorzitter van de door den B ur gom © ester van Gouda ingestelde tommiaele van loezuihl op het Vlucbt oord de hem toevertrouwde belangen zoo damg beeft behartgd dat hg m©er goed deed dan redelgk erwgz6 van hem mocbt worden verlan ad sT dat waar andere organen en btaat te dez zake vertegenwoordigden op den heer IJssel de bphepper tengevolge van het feit dat hg zijne functie ontleende aaa een opdracht van den Burgemeester van Gouda in de eerste plaats da plicht rustte de belangen dier gemeente voor te Btaan van welk © plioht hij zich boven lof heeft geJtweten eu waarvoor hij dank m plaats van blaaah verdaent Overtuigd dat nog steeds d © belangen der Kamer bij hem m de beete hjanden zgn en zg te kort zou ohieten in haar plicht om op de aangegeven ronden het ontslag te aanvaarden Spreekt haar volle vertrouwen In hem uit met het verzoek om zijne belangig ke en gewichUge diensten aan de Ka mer te big ven wijden en zgn ootalag aanvrage In te tre kkon j at over tot de oide van den dag Be heer IJssel de Söhepper heeft daar op zgn verzoek om ontslag Ingetrokken Sen moUe betreffende Art 192 ui den Raad Dwr de hoeren Dr A CA Hoffman en P D Uuglwgk La de Tolgea l motie ingedieroi aan der Raad dar giameentó De Itatid der Gemeente Gouda overtuigd dat iti deze ernsitgiein tijd aea spoedige uitvoering voa art 192 der Qroiklwet aeer bevorderlijk Is aiMi de ver hoogiing van het gevoel der saamhoorig held dar oc iePBchdden daelen vani onB vaU dat ötïedfl voor geeateevrijheU wilde opko nen heruit aÜlBW ie te betulgleo aan h t beelult van den Raad der Geneenle Ylat eo Jn over eenstemming met het beslmt der Gfemeenle Purroerena om aam Reljeerjnj te ver zoeken zoo spoedig moiolgk tot de wet e Ijke uitvooring van art lb2 dor Grond w t ta willen overgaan eo ga t ovw to de orde van den dag wgH Dr A C A HOFFMAN P D MUiJLffIJK Afd Gouda Eerste Hulp b J Ongelukken Tor geleien heli va het Öjartg b staan der aiFdsehnjz Gouda van de Neder Ver eemgiiig Eerste Hulp bij Oageluktaen zil op 11 November e s des avonds 8 lur in de btmedenzaiU van de Sociëteit do Réun ie een lezing met lohtbeeden wordon geboudon dioi deo heer Dr Oh Biai ai te Amsterdiun Van het oogewblik dat Dr d ff alhier een zijner pittenjon belzocht m zgn Foa gQrff ieta voor bet huis bad laten stasm maaBOa gïsteren een militair gebruik deze woj te luemien en er mee aa door tbrijden Hoewel ommddjel g pogingeti lifijci werk werden gesteld den dader ao erh lou ook door de omiig sjde gemeenten telefooiBeh van dezen diestal in itfM nia Ie stetlen is den dader t t heden cm bekend I tiemefAierttaa yaa buudtt lu u üüUdumumuuag onder vootziitu t Mu van burgtnieöJter wgs geluwueii V ergadering wat e wtrd bggewoond dooi aiiu teUeu m ulifïouueiring n au de heeren van der ioïrtu Vingeilmg eu fapit de neer Broeuiuizen ba l beriebt lattr te zullen komenj wenie de vulgenüe me üe üo©iiügen gedaan Ueoepuleerüe btaten der proviacie hob ben goeogttkeurd de navolgexule Raadsbosluiten a dat van 4 October j 1 to verleening van een but idie voor den dieufet lülJ auu het laraoüülKsob Armbeejuur aihier b dat vau b JuU j 1 tot hernieuwde vabtsleliing der Verordening regelende de be oiüigmg van bet ondwrwgzend personücl aan do lagejre eeboien der gemeen ie Ctouda e oat van 4 October jl tot wgidgmg der sub b genoemde Verordening Doü ï hetzetlde Codege is de ontvaiigat bericht der bg Kaadbhesluiit an 4 Ueto ber jj vaettgestelde Verordeaiug tot wy zigiüg der Verordening op de Winkel stuuung Door hetzelfde College is goedgekeurd het Roadfle luit van 4 Uctobejr 1 18 tot het brengen van wgEig ugen in de Ge meentübegfooUng voor den dienpt 1Ö18 Güdoputeerde fataten d r pre vincie heb bon goodgekourd het voor timi Kaadm zgne vergadermg van i October lyid vae a teldü eerölo aanvulilingHkobler der plaateelgke dixeote belasting n4ar het In komen voor den dienst VólÜ 1 Deze miededeelingen werden Voor keu nisgeving aangenomen behalve de aau de orde gestere stuk ken waren ingekomen Len adi es van den Raad der gemeeuite Vliet in zake de bezoldiging van hetou derwgzend personeel der bgapudere la gere scholen Wordt ter visie gelegd met een daar I bg door de heeren Dr Hoöman en Mnijl wgk ingediende motie zue elders in dit Ibiad I Len adree der Jdeehng Gouda en mi streken voor M U L ü houdende verzoek tot jaarweddeverhüogüig van het onder wgzend personeel aan de openbare BurgotiBcholen ad worden behandeld bg de gemeente begroot ng 1919 Len adree der Vereeniging Volkstulatj ea Gouda houdende verzoek tot ver leening van ftnantieelen steun en beschik baatretelbng van gemeentc trond Gesteld in handen van B en ff om praeadfvlas Len adres van den bediende der Stads Apotheek L J de Pater alhier houden de veiTZoek tot jaarwedde varbeleriug Zal worden bohacdald by de gMneente begxootilng 1919 iLen adres van het BeflUiur van den Goudechen Bestuuurdersbond bihidendo veffzoek tot weder oprichting van eene Ar beddsbeurs voor deze gemeente Vior t tor visie gelegd Len voorstel van Burgemeester on Wethouders nopens de GeaneentcbegrooUng voor den dienst 1919 Zal 1 orden behandeld bij de gemeente begrootung 1919 Lan aUre van den R K Volksbond en don Chnstali ten Bestuirenbond bejdm ad b © r In ar e het niet vertagep der gaspnjzan Uürdt voor konmegevaog afluiöunonieio Len üi lrcs van de N V de Goudsch © MieUimtli Garenapmnewj alhier hojdende bezwaren te n het godane voorstal betre fond het bouwverbad Wordt ter vlusae g e Len vTooratel Vfldi B en ff notpeoa bet even vui namen aan verechrilendo etra ten ajuiij het Van Iterwon Ziekenhiuls al tl er ffordt ter viaae gelegd Een adres van M fa Boji en 8 ander © leeraren vaji den gemeemtelijken Handels Cursus aildii alhier houdende verzoek tot jaarwaddeverhoogiing ail worden behaadeld bij de GemeflQ bqgroofcing 1919 Een adro9 v q het Be tuur van het Petri ovath tot beetrgdlag der zeJolooefceid hoiï tiende verzoeit tot opaeoiin en vam be paüugieu ie d © Algemeene Poli Je ven © rde ding sHokkendie tot hot raogiölgi maken eoner oamddellijke elultlng van huizen van oaiiucht op iaat van BnrgumeeS en ffetiiouders ol van dm BurgemieeeiOr WJirdt tjir vteie gelegd Een sohrgvon met bglage van bet Be stuur dor Varaeoiging van Neierlftndso ie Gemeaaten te s Gravenbage homtende ver zook tot de Inomin In het raaiit chappe ij kï pöltiail © ener op te rwhten Handde en voort ïctïtinjïs entralo voor gemoe Jplij e gaabedrg veo Wordt gesteld in Iwoden vaw B en W om praeadvies I Een adroe van de afdeeÜng Gouda en omstreken van den Bond vaa Nederlflod sdhe onJerwIjzers houdende v a oek tol verhooging der beloon ng voor handwert ou4eirwij3 a n de opeibare lagere sclwjen en vnotst Uing © ener gelijke wedde refijelaii voop aillw düe met dat amterwgs zijn be last 7ai woTvlan beibatidold by de G ngente be rooöng 1919 Benoemd werden v tot onderwijzer ii het luuidte ke eii aan de I 8 en den dt W iogiaoursus voor be woanscboothoudereesen R Boom te Am sterdam tof onderwijzer In de gymnsBÜek aan vorengenoemden oorsw B OodMikariE alhi i 1 lei MKieiwijzer ju remeneu aarurgk kuiuOe en vMterlaudeoiie ge tdedeula aun vurengonomen ooraus O van ihJK boor i uer suiool L O no S te Gouoa UU ouuerwg tiir lu de keunjc uar natuur ttau voreugeuoemden ctirsue iJ i J i tliterfe uoold der R K Jongeoisobool vooi MULO i Gouda ij unuer disousoU © of steJitnung warden de voigt udti vooröiellcn aangenouiea Ijli l voortitel lot voorlüopige bestenaning vob een der loitalen van den Uaudei eumis als leslokaal der e Burgwacbooi voor JongtnlB De begroütiLgen voor den dflenst lyxg vai de Lwide iioffmans Geeüchten end 1 31006 Bank van liceulng itbt Voorstel tot wgziglng der Eiemeou lobegrootiug lülö iiei vourstel tot wgzigjLl dei Gameentebe rooüng IWÖ iltt vooTfetei in zake de verbeterhig der Poruöiis Keiel traat Het voorstel tut wyzlgiug der Voorwaarden Ulre f©nde de leventng van gu Het voorstctl tot het aangaan eeuer trauEiactie belrelfende gronden uablj de Knigttrluan met het van Iterkou Zieken huid Het vourutel tot electridtei teveriug aaa de gemeenten Reauwyk btoJwijk Barg amlMvhl eu Ammerbioi Het voorstel tot ondorhandeche verlen ging der huur overeenkomst betreflonde grondon aan den Boaohweg © n de Bleu kevekado alhier Hel voorötül aopeiM voortgezette tolgeld huhing op bet Ambterdamsche © a Goud öclie Rgpad liet voorstel tot onderhandsche verten ging der overoCTikomaten nopwia de lol gelüheifing c a op het Amsteidamsdto en Guuddche Rgpad I uver dit laatst voorstel weed een vrij I breedvoerige duscuBele gevoerd V urscbillende leden hadden hever ge zieu dat dit Rgpad was verkocht ofwel publiek verhuurd Bimuuigen waren van me Mug dat de huur veel hooger kan zgn len filotte werd op vorstel van B en W bosiottn dat de onderhandfccb © pacht iou wor en verlengd met één ja benevens met één optte jaac Het voorstel tot vaptötelling van ver ordeningen öp de hefttng en invordering van gemeeuteUjke opcenten op dehoo d som der diVldond en tantième baiaating wttfd na eu korte inlichting aangenomen Over het rapport der Raadi9oonmiiasle I in zake de veu leening van een verhoogdvoorschot aau de Bouw vereeniging Het Volkiybelang alhier ter echadeJooaBteïlingvan deu beer C MaJiepaord weid een I breedvoerige daacueaie gevoerd I D © zitting duurt voort ONZE DRAAOLOOZE DIENST I I e groote aUg in het Wettoa Duitsch Middag Legerberidit Duitseh MtddagXegerbericht fi£RLUif 5 Nov Offioieel Tuasohen de Schelde ea de Oiae hobben de Engeteoben en Franschen opmieuw groote aanvallen ondernomen Door hot inaotten van serke artoi lerio en vele pftnibaerwiagens traohtten zy een doorbraak op het 60 KM breede front te beweriuitaUigiem In een zwaren tot in het donlDer voortdurendfio atrgd gelukte hcA aan cmze In aantal veel munder sterke troepen dan vyaodelyken aanval op te viangen en de doorbmak te ver bandereoi 1 em zimden van de von Valencieomes naar hot noonloostea leidenden straatweg sloegen wg den v aod vóór onze llnoeg terug De tegen ans n 1 e u w front Sebaurg Waigniöfl Ie Grand gerichte aanvallen werden door auocesvolle tegenaanvallen op de hoogten ooatalyk van deze pUubtaen tot fitiaan gebracht Wargnies lo tLt dai tydAlQik in handen mn den vgand nel hernamen wg De aan weerakaaiftem van Ie Quesnoy loskomMide aanvallen braohteoi wg zuadelgk van Wargmes Ie PeUt en bg Jokmebz twt atoan L Q u e 8 a o y dait door omsingeling van twee kiamten bedreigd w rd onitrulmden w g volgenis berved De tegem het woud van Uoumal genobte aanval van den vgand kwam in het weete ik deel vian hot w oud tot staan Ook zuideifk van het boecdi werd de vgaod s voor middags didbt bg onze ee te LmieB op de hoogtim westolgk van het Swnbro Oaao kanaal afgeweaöL e NanuddagB wttie de rtand s n aanvallen voort Het zwaartepunt lag noordeMpc on mudolgk van het boech Noordelgk van het bosdh vungea wy den atoot ooetelgk van Jolim eitz zmded k van het boech aan bet Saonbro Oasekanaal op De kanaalseotor oosteiyk van Ots en Ca tallen w iid 1 gen adJe vyandedüke atgrm anvallan gehouden Zuidelök van CatoUon duoog de Tvand 1 2 3U1 over het kanaal voorunt Da r braobten de aan den atraa bw I Groi e Oisy staaiu de afdeeUngatroepen hom tot staan Op het kamaaWmnt toasohen T ny en N O van Btreax zakten alle vuaodelgke aanvallen in een TiMBCbenBtrwix ea de Oi e kon de tegenstander op enketo plaatMu den ooateïuken oever bereiken Ook i er gdulEt brt h me tolling heKi vooiwt t dnag Zuodelgk van de Oase z Jn op het sterf artiüwlevTmr dat och mMg u tot aan de Serre uUfciwdde heng aanv Uen mi deigk van Gui e bü U Hen en tegeo BoLa Parquy gevolgd De vyand werd overal d i m tegenaan vallen afgewesen AAn het Atene froot vw gweehtsaeti HfflïL ToflMtlMD Le ChelM m Somnantbe otMOuktAD plaatïelüke aanwUm 6u tVfcn atanOeia Up de boogtsn Mideltfk van ileauinoi woegen wg hwnge aanraUen der AaaomtMOMn af in hot iKwch van Hdaulvt oi ankm nw troepen volgeiw het baval tazlu aanmUan door t rug be trekken op dea noonUMJkan MaaMflnr r nooideluk van btenay Zuidedyk van Dieu wenOeQ vvandal af Vi e e ti n gen die ove rde Aiaas ygoruütdzvogen op de nvaer arug gtwoipni Op de hoogten ooatelgk van de Ma mialokbia terks aanvaiUn matëlfk vkn da Mnwl plaataaluke aammUen der AmtvikanN Fraaaeh U arb rieht PARlJb 5 November Offkieel De herhaaWe looeaeeu van onze troepen h bbon den vijand genoodzaakt op meerde re punten van het front oeu nieuwe stxoojt te betrekken Hem volgend zonder deMbterhoeden die begaat zga met den terugitocht te be ohenueo en on en vooniUrgjsng te teiU9 eEen rust te laten bebben onze troepen met een onvermoeid doo zetiuig ermogen streng he cotttwt met dea vijand ondeihoudm In de streek teo N O van Oufae fc ben wij Berg ueu sur Ëianibi beaat tmv 200 buxgors bevrijd zijn iu soben Le Peron u de 9wire héh beu wij Bols le Parfl geDOfoen la de streek ten N vau SUuonne hebbatfiry een linie bereikt langs de siilkarfal lak van l roddement ten ff vu Autreneocouii Curleux Goudelaooourt en Mwbecourt Onze voorhroepen vorderdeus ocdeMteuttd door de araUerie tussohen btaeonne au Chateau Foroien Wg zgn door de heele HundingUnie heen waar de vijand zijn detaobetneoten nug In een terugtocht houdt Onze voorudtgang ia algemeen tuwoben I het oosten van 6t Quentln le FetU en den I rond van Herpy Oproep aan het Duitaebe toUc BËRLUN 6 No v De meuwa Du tsoU voLksrogoenng doet de volgende oproep wui het DuLtaobe volik De nood van dan t beswaart dt w r ld en het Duitacho voük Wy moeten a xe zware dagen ea de voegende te boven ko i men Reeds bodem moeten wii aiheaden voor gelukkiger tuden waarop het Dmtaobe voUc i aaiupraak heeft De nieuwe regeertng m bezig dezen attod te volbreogen Het W langr lkete m beratkt g M k kusaiecM in PruoaeQ u venekerd de nieMve rageerbg heeft ziob uut Teztegenwoorddgem der meerdexfaeidfipartgea van den Rgkadag g vonnd De Rykdcanaeher en z n medewerkera hebben voor bat TerruUen van liuii ambt het vertrouwen van den Rjüksdag en daarmee van bet ToUt noodig De ma bt van den keizer is op de roLkavertegenwoor digang overgedrafpao Ves clanng bot oorlog en het 8l uiten van vrede zuu onderworpen aan het oordeel van den Kgkadag De engesohiktgnatemg van ibat maloiau bébau aan den veranbwoordelgken rjlmkaneolier ia dooKevoerd Vèngaaode amoeetia wand tgelcomd d Vrgheid van drukiparé en het reoht van vereenlgttng zgn gewaariwigd dooh veel Is nog te doen Do omwerking van Duitseh land In eea volkMitaat die wat betreft politieke vrijheid en sociale zwgen bg geen andere staat der wereld mag aoh torstaan wordt voortdurend verder bewerketelbgd De ideuwe staatsvorm kan zgn befvrijd ode en heilzame werking Bleehts heMien wanneer zij een geesten der de burger en militaire bevolkl ig vindt die tot dait doel medewerkt Wij verwacbton van onze ambtenaren die in btaaasbeteekking tot het dienen van bet algomeon belai geroepen zijn dat zij one hare volle fedewerklog verleenan wg hebben in alle ondieideelen vao het staatBwezen noodig de oprechte medever king tot ons doel Wij hebben echter ver trouwen jj bet Dultaohe volk dat na 4 vrevAJlijke oorlogsijbireB zich niet meer ziD neloos ea nutteloos in nieuwe allendo ea vePieoir Iaat x eTe i OrJe en tuont Mn noodicg ieder gebre aan dlaclpUxie doet afbreuk aao de spoedig © vrede en lelleo l t da o9t te gevann raox de re e srlng Mo ainituurt op vrede voor tegar m vloot f e rq iocrin wij een eerzame en apoo Ugo VTode doch otize g nsen moeten r invtrtHeai van dep vijand g stoten zgm pao zioh aedert wtóeo kt zwftren itr jd bdvDHdenden troepen mOet door af losstni ruS geschonken worden glachta tot d dM en op geen anderen grond zgn do oproepingen van den laatateo tjd ntfftied Den manschappeD van legMf en vlaoi en hare leidera bmtfeo wij onzen byzoadoi o donk Du Q0 bun docdQT racbllog en mOed beb bnt zlj lï8 Vadortaod gered eo gebracht t t jgrtwte stappen voor onje volkw rel yaiiTt waarloor de van twt fnmt la b t VsdMand terugkeer ide aoldaten en oiatrozou In een geordende maataahaippij do mogelij iixi id zich geopend zullen ilê Voor zicb vil b mie fainlliea te zorgen Alle njoote wo l U iorBbaiiden hefcben zlcb berojd verklaard hun vroerfbrein doch tfaaoa opsforotpon arbeéüora op te nemen ar bf id ndld£iinr arbafidermndcvstouolng wotilngvwri enong en anaere maaliregvlen op di gebied zgn deels In voorber cUng deelt reeds uitTevoMd Bij bet ilalteD van de vTedp z l spoödïg een botwa voedsel voorziening volgeik Dulteohe mannen ea vrouwen üw vertrouwen dat ons ottontt eerlljk Is In de ure dofl gevaare Ie In wawheid nleW and©re dan het vertrouwen In het Duitaohe volk zelf en In ilJn todtomst De verzekering VAO DultMchUiMffl toekomst Is ooze leidster Deze Opro aan bet I tdtoobe volk ia onderteekend door denrijkHkaaseller Max Prins von Baden den vlce ka Hetler von Pajer den vlce re W60t von het Pnilsi aebe Staatandoietede dr FrledtMTg nde gezamanUjke stAatsaeoretuAasco lBdff fai DattaeUaliri BERl lJh ö Nav De vtgbMjng la bavolau V4a de iioj ta Dttitai briUMl bwvlndeode Bei Bebe burgeTtfevaiuieneii To geos de groikibe asoiea vatt Bui voor Joe to geli AmhgUe aauiunUeoe vel De inlarna ruig van woctrbiua Belgea la opffviMvaa UUhDAPLül 6 Nov GiA eD heelt aioii eeu soidMuunHUl gwvoruid op dwuoaradauhen grondslag met het atyateem van TWtri nwena n t M ifteiL TaTrttat Tii 11 1 a Nwc Glstertvoud kvAfflea opaiouw lUlla uion icrpcuuijooien te lnië atm benevens twcw trauaponaobepen die l iubwj 9Cb buwakiu MToapaa taiddon D4 ouuuuandant d r I tBéa a mWiwi evpedius beeft bet Welvauri iomité ouJnmiduu u vergaard dat hij ot gounruaur der staU U beageiod Ib Ooat Hr k Ba lu4 UUDAPlujl 6 Nov UiuUervraaklaot Qraa üAra l deetde aan journaLatm Data dot 40 HO ifUTach © regeer ng den n Nov zei sMuiui UK üirocteu wapMutliataod bosloten uad Vauaf 1 Nov ia UocivnirUa een neutrale staat InBttgii Bl RLiJN Nov Door tetupHtfidngL du het DijMche front lo VtaaadeCen ea tusaoben Aiaoe u Maoa kn en de JDuUsühe Idüe oen aanmerkelijke venuHtlng De viersterkin Ui Vlaanderen werd doo verletjjiuig ei U r bcbüle au 9cht lduk n iai ooD Dutsieiie watarlini dia than reikt VBQ Valancioauea tot aau do HotlaodacÉw greiia werd aenedeaUjk Veeboegd Allepogmgen vm de ii igetaobau om de St batda to overaohrgdoQ wtaden tot nu toaovtcat auieweaen In OoaUBrllIrHongartK i WELNLN 6 No Oo leals ia tot Ml de grens to op vreedzame wgse ondet beheer van den Dmtschen voilksiaad ge steld 1 0 plaatsen Uielltz Teaohen Friedetc en Mtstetc zijn door de Dukaohe N üooalo Garde bezet Duitaab Po helpen mede de orde te baadbaven LAATSTS BCBICHTBN Waarom OoatfwÜk dan aorlog alndiida W£ËN£N fi November De wapanatU stand met Italië U gealoteo omAt het voortzetten van den strijd aeita met inttisd ilüod 11 hulp nutteloos lou zijn nad ii lluu argu do wsj eoen had neergelegd B v©adien beacnlkt Duliaob Oootuuljknog met over e i U ger eu wil mon lirol en alsburg wMTvan de weerbare bevolking na ïonoeg is uitgeroeid niet tot oorlogatooueai maken Goadarenvervoer DaitaeUaBd Boii arQe KEUDSN ft Nw Da Kttlu Zalt v s neemt uit Bariy dat de stranandng Tan hat goederenvervoar van n naar Bobcmen voortduurt Hat paraoMoMikaar k vaar geopend Da roanraaidm voor aan wapaBatllaCaHl KDSN 6 Nor Da Tlinas vamaamt uÜ Parjje dat d geaUleerdan tot orareeiiatanu mdng zlJQ gekomen oratraut da vDorw ard a voor ean wapenstDlatatuL Het ia bditan tw fel dat de Duitadian da voorwaacdaa zuUan aannamen u vaitaiul mat da aueoa aan der gaalUaardan PABUS 6 Nor Da Mlniatar van BniUn landsoba Zakan nu óm TiJaeboSUmaU schen staat heeft ala TartagwwxMinUgar da zer regoenng de bet vdüngan ók gaaUi aarden te VenwUaa bijcawoood De atr d aaa bat Waatfrattt ÏX NDEN 6 Nov Offidató Da An rikanen hebben op bet gaheeie front veida nngan gemaakt Hun reefatervlaug var Tolgde den vyand in hat Maaadal n basA onder hef ogen tegenstand dan balaacrt EaB itmar overgang bjj Itanay en Oraada jAr mauaeas banikt Brawlstichtlaf Men aeiot ons uit Haarlem Gi tai r nd ontstond brand in het ftllaol nui Van Vaens thacAumdel m de Krwastraat Toan da brandweer h i peroed waa binnengadrongaQ blaeic dat op twe piaataaa bimnd waa gaattofat In vvrband daaniM ia da filiaalboudM gaarraa aanL Spaanadw grlap KERKIUDS Zoowel te Keitoada ala ia Haarien baamebt de Spaanaoba giUp la ha viga mata In Kariowla waran in dagan 81 atcrfffBTtllen Telegraflscli Weerbemkt Hoovrta ba mu ab ai ata u d 770 ta Rt anL Uwgato baromatarataad 746 ta Naandaaa VaFfmdUlng tot don v lf od dagt Blatiga tot knehtaga nwlaUfka tot said waabeiyka wind tijdelijk pkUrand Ivtar walUcht waar lagan aaUda twtpamtnor BDSOeBUJKE 8TAND GOUDA QEBOfiEN 1 Nov Paalt s t D J Waiting en K BoaRM 8 Nor Loulee Johanna d v L C De Jong en H £ Vennelren 8 Nov Johannes Jaoobua z v J den Haag eaM Eeijne Arie s v tf Nobel n It Muijs 4 Nor Martha d v B Bljkseo en U W Smedema OV£Rl£DeN 2 Nov Johasna van de Berg wed v L van d KleU 87 1 Laentje van Umt geh ni t U J van den Boa 22 i Pletar Vermlj 86 iaar