Goudsche Courant, woensdag 6 november 1918

No 13844 Dwtecihlaund zial dus dtfuzeliiden weg moe ten volgen als Biilgarige Turkse en Oostecorük de legeitleiding zal fonneeL de voor waanden inoet ta vragen waanop een wapeoatuLataiul kan gesinrten wonden HdndenbuiK of aü n veitegenrwoordagieir zal dcib voorafg egaan VB41 de woMe vlag naar de linies der geailieemdeD hcbbeet te begeven OL daar zal bem madedeeling worden gedaan van de vworwaandien nadat hij geheel io den vorm den ivenedi om een wapenstalBtand aan te gaaa l eeft te keooen giqge ven I xih zal ejjias door de cotofereotdie viun VeraaiUeB gtoedvelpeuide voorwaanlen noem en Duótisdhlaad aal die voorwaarden in den breeden oprat smder voorbeboud moeten aanvsandecn of verwerpen In het laatste gevai dunuit de strijd voort wBut ging onderhandelen met den man aihter liet loket Hy was een knappe jongeman een Uonciief dfe p kort stadan was benaard Hy staarde de joogu dame aan die In het holst van den uacht naar bet scheen zonder eenlge bagage reisde Haar ds gVmtanh vmi lone nog moer don haar open beurs n haar kalm optreden behaalde deorerjAt winning Zy kwam by Keith torug m e m paar droge sokken en wat tcande wijn in een fleebh Qa die nu aantrekkni vo tf hst vuur Kei zy op een looo die geoa tamspraak dbldde en drii dit eerst Keltb gehoorzaamde gedwee 1 san chooljongen die doce iljn meester be Hlraft wordt Toen allee gedaan wa ttf lone eiren ernstig als een dokleir die wat voon sIiryft Nu zal Ik zelf aa klein beetje nemen EIndeiyk kwam de trein met mmite reoht t gen den st irm In den w op hygeo lone en Kettfi vonden eoQ teege derde klasse waarboven met groote let t rt ond En al dien lydwaa Keltb Harford woedend over yn e en C l J enuw yn koelheid zyn besHstheid die cp een twintigtal bergtoppen on een honderd pae en den proe hadden dooMtaanf ZoodM Oude P tec ha lo ernst en hall nit de P bad gezegd 3ohrijl geen boeken mynheer Muous getóii heelt nÏMBand at wil koopen w LAND BN ZEKHACfST lB taUfttl TU d OHBinbiii tu Ondenoek bij d uuiBitMie vaa de coinauiwio van oudwMek m verbuuu uw t du uiUiiftiro ou ert itatedvii vui d luute UiMfuu li ell ue uiuUMter van Oorlog br AMiag vuu Uauaau do VtilAeiKi letta jpelioudeu LljUti Ueüreo l e eioelige geliejuiteiab n ui lu tie liMatc woKec op bH 0ebiMl vtui otrd D UioltC bij tie gecoiOüiliMMsnle troepea hebbea pluts g gropea heMwQ mcl tuefeOue Jji bet leger iWr In bet gebeeie land beroerlof voirW kl lDa aaaa nlet teo oiu cbt6 want do vrug iIh leÜM geftteid of onze lfo0pim nog wal voiaoeoae betrouwbaar ea iu uo baad bunnor aaavoeniors zgn om ikaar belaoor ii moda la wanton tot verdadiging van Wi groodgcU ed an tot banübavini der neutrabteit OnN v lk becit cir racbt op om HMr WAHjrbi id on Eonüar naieu des par ooiu3 ta woxdun ingaiticbt oü tf ut da oorzttiton an den oiuvaag van do o aragelditi daii dlu lu de legarpiaalfl IhJ Haraump oa aldiars bobben plaats gehad I aarroor heb Ik u oiiiQO beereo In ooauniüBie benoemd onder voorattWBËbap Tan mijn mbtavoorgaoiger den Oiud mloMer jhr I e Joxi ik daak u allen seer dat u wel zoo spoedkg gevolg hebt vullen gaven aan mijne ultooodlgiin om In di e ooowitBBie zUtiDg te neiuen AangfisleD ik meen hi mogen aannemen d t du cocnmlfiflie de beiboeAa soJ gjevoelea het onderzoek op varscblileiuie plaatsen gelijktijolg aan te vangen beü ik baar zoo lairijk gemaakt dat zij galegeniieid heelt lüldu ia eeniga fi b oouimiOBtletin te verdaelen Ik ben in dio laatste dagen ooksalüetaudlg ïp ooderzoek uitgegean en heb daarbij alfl Lndruk gekregen omtrmt de oorzaken van een minder goeden gfi oador de gemoblliaoerde iroepen dai do BOldataa van meaning xija lo dat zij te weinig eleo krggen 2o dat fa t vooiT bea bestunde rantsoen ben slechts ten deele borènkt So dat da tarieven van volo oautLnes hooger zijn dan a x dig ia 4o dat de maatregel van b 4 tobrekken der vcErtoven elechta door zeer w nig otttc£er n behoorlijk au de soldaten werd verklaard Het spreekt we vaiiielf dat indien dit ter vergdijklng noodlg wordt gieacbt de ooinnilBsle ook InÜchtLngen kan Inwinnen bij troepenHifdeeÜDgea waar geen ongpregieAdheden hebben plaats gegrepen Ik zal u zeker niet behooran te zijgen dat het voor deze oonytulioslep meer dan voor eeni e andere v l belang ia om Bpoed te betrachten En hiermede mijne beeren varklaar deae oommiüdè voor geaustalleeid De heer jhr De Jonge aanvMfrdde hvt Tooraitteinwhap met een korte rede Onderzoek in UtredU De ndnistor van Oorlog beeft gisteren een becoek gieibracbt aajQ da kazerne DamluHt te Utrecht ten einde persoonlijk eaa onderzoek In te stellen naar den aardder grieven van daar gedeerde militalr ti wcdke grieven liepen over te kldnepoTtiefl eten De minister sprak m t de officieren en ondeoiUeld zloh met vencbelj9ene man8oha p n dib niet wteteo dai ze den minister tegenover zich hadden Het bezoeJi kwajn geheel on verraohts en dufude geruUnen tijd Onze Ooat nryksclia miasia Onae oCldeele mtesle aan hel Oostenrijksche front bestaande uit J L t d HfffE Zijnen hrigade oonHnaodant te Andiemi kapitein J F B Kalff kaptterin P J van Uunnekrede de twe laateten vao den generalen stal hee t het sitecbt getroffen Naar d Rea bode ver oeemt hebbea de beeren v d He ge Zijnen en Ealff er een e rn Mlge verwon ding opgeloopein De drie heeren maakt n een uiliBtapUa op de zweefbaan bij bet Gardameer Halverwege hun reta werd da trein door Italiaansch v ijur getroffen en de InzUtendeD eiorttea neer De heer EaUf kreeg een hersenschudding i de heer v d Hegge Zijnen een m tifO beenwond Belden lagen drie weken In het ho ttaaJ waar ze uitmuntend varpleegd werden De keizer Uet teikena naar hun toestand Infoimeeren Z zijn OU wear hersteld eo gelijk g meld de vorig © week hier te laodo temgg ke€rd Het Ie Begtment Infaaletie orerfepUsUt Naar vanucaen wordt vertreltt hei Ie ngmouX Inleuterte Dinadsg per dagmarsch van den Harflkaiim tiA r verschillende plaalseu lu NoonJ Brabaiit Isrwijl dhajT Terluldt het 7e reglmeiit naar dan Uaiwluunp wordt overgebraoht Opheffiiiff der Infant rie depöta De Mittioter vm Oorlog horft l pa lddat de lilfainiterii depotfl onder de tegeowooedlg omslafldigheden aujlea worden opgelievoa trwijl het in debedoeling van Zijne EiOoljmH ll t In den vervolge JMbi sïUj1t aanvaogande hali April 1013 de reonnonojiloidlna UJ het veldleger I doen pliuta heUw Bij de d ta blijft MHtiti en hem oackWeKlg ADVBBTBNTIIN mmiBsaxasssa D o IOad November hopco oox lieve Pa en Moe S H MULLER BN L MULLER VEKBOOU dea dal l h rd nkca waarop xij oor U Jaar in het huwelijk zijn getreden Huitiu datikhürê kimUrtm i CHRIS Nid Indii ANNIE an afloofda HENK COBA LEENTJE Bknnbkou Gald Huisa aOroenewoud 3897 wmBSS3ssMssssamwsmBn Heden overleed cht en kalm na eea laii dnri l den oaie iaoig ieliefde maa ea vadat Wed A W 8WANENBURGSandkbj a Kiaderea Gouda 4 November 1918 Karnenelkaloot 30 3S96 13 KOSTELOOS BantMMBBMingaboni nURGEMEEiïl EK en ffETHOUDERd van GOUDA br ng n tor algameene kenni I dat op ffoe nedeg 6 November e k verkrijgibaar zal zijn op bon No 90 bvan bot LavooBmlddeleuboekje 2 ons vleesch dat rundvleeBch vorkrijgtiaar talzijn bij alle alagew behalve i vaa denKlein vaa der Kibt Nlbbennff en M van Vliet paardenvleeeob bij M vanVliet en Nlbbering dat voor hot paardenvleesoh de volgende macdmumprijzen gelden Biefstuk 2JlO por K Q Roaestbecf f l fiO per K Q Lappen 11 20 per K G Geliakt en bounioQvleeach tl per K GAfval rte leveirs loa gen on kopvleepoh f O 20 per K Q Beonderen f 0 06 per K G IV dat het na 6 upr n m nog bijde ela cecB aanweziga vleesch vrij magworden verkocht Gouda 5 Novenijer 1918 Burgwiec ter en Wethouders voorn ULBO J MIJ8 De Secretarie M VAN DER VEUR KOSTELOOS scUmiu BURGEMEËSTTER en WKTiH0UDiER3 vaa GOUDA breojCeu tar alf edneene kannlsi dat op Woensdag 6 November e k van 8 tot 11 uur v m verkrijgbaar ztfl zijn voor houders van vischkaartcio In een van do sorice Alt A9 BlIJtaBÖ en C 1 t n C 2 op boa No 12 van hun kaart H pond vlech per persoon aan ht4 gebouw van de Genfrale Keuken N Harkt Gouda 6 November 1918 Burgemeester en Wethouders room ULBO J MUS De Secretail M VAN DER VEUR Heer zoekt goed esBaalill rde Zitkamer mn Slaapkamer met of looder peniion Aaobiedlaien met bijzonderheden en condïtiei onder No 3891 Bureau Goudicbe Courant ti NIEUWE SCHOU WBURG DONDERDAO 7 NOVEMBER 1418 HET HOFSTAD TOONEEL Dir COR VAN DER LUOT MELSERT 5a Voomallin ia h t Abonnameat Spal vao earauchl an ijdelheid in een deftige itad door Jo viM Ailuaas KBLLai Mal medawerklal o a vaa Eua MaUHS Auivuig 7 ï uur preclei Enlr van H H Leden niet inlaelenaraa an Vraandalinlan I J M Nlal L adan hebban behalve op de Galerij acen toeaanc Enlr e voor de Oalarij aoowel voor Ledea al Niet Laden 10 aeat Kaaitea verkrijgbaar op den dag dar vaor telling van 9 12 en 2 4 uur ea de evondi aan het bureau Loting voor de te beipreken plaatien op vertoon van coupon op Woeaidag 6 Novanbar dea avonda 8 uur 10 cent per plaau Voor di Qaleril kan l t boaproka wordan Alle aalrdepriJMO wordan verhoogd 57o voor AoUnrerechta 77 2 Abonneert U op dit Blad mgf De VEREENIGINaTOTBEHARTIGIN£H ANBiÜRTSOHIP PERSBELANOEN SAMENWERKINÖ gerit hiermede un fiohepen kennis d t hare leden tengevolge der ateeds stijgende kolenprijzen sleepen jaegloonen zoomedé b angrijke verhooging v nalgemeene eiploitatiekosten verplipht zijn 3898 20 hunne vrachten belaiHÜcyk te verhoogen en durtoe ovargfian HET BESTUUR Het Advertentieburean De Gouilsclie Courant TELEF 82 MARKT 31 bczor t ie plaatiint TM ADVERTENTIEN in alle Nederlandgohe en Buitenlandiohe da en weekbladen en andere periodieken onder eeni e priigTerhooiioC WÊT Inzsncling van én afschrift slaada voldoanda InHohtinfen worden GRATIS ventrekt fzacht folvènd mar tOf krijgt men merLAX LAX wordl verkochl als poeder in dooijnvan 25 cent Door den inhoud eenvoudig in h Liter lauw water op te lonen verkrijgt men een ® J hygiéniach kaarwater dal niet schadelijk it en niet be ler t Neem ei eens de proef mee v Stof roos onrein en neten worden afdoend verwijderd met V 111111 a A K K e R Eiicht aliluitband met onee handteekening L I AKKER Rotlerdam Verkriiibaar bij de meeste drogialen Te Co da bij Anion Coop i Mejl S H v Loon Bodegraven P Baveeleiio C J Scheer Wed J V Vliel Zwamm rdam J W Hojeveen Bo loop J Boliker Wed J Sprnijt J G hJeni A Blonk Weddingeveen A v d Helden C Fiillerman Moordreoht I v Gennep R euwUk C Verbeek L Verwelj 1 Z v ok l a Wed Ale Sl lpwijk C Verweij h O Burger C Verbeek Uoeraapella C Strijdhor t J v Tol W V Helder 3722 128 Kostelooze Opleiding tot Korporaal b d Vesting Artillerie nr JonMUoden van 16 19 jur tamnem bö do InatracUe CompagiUe to NaardMin tost treden Datum van opltOBrt wordt door den Comn ndant J f Aldaar geschiedt do opleiding tot Korporaal ba een der Korpjon Veeting Arbllene De opleiding te Naarden opent den weg tot den Onderofficieranmg Nadere inlichtingen worden op frenco aanvraag veratrekt door den OOMMANDANT DEE INSTRUCTIE COMPAGNIB te NAARDEN VRAAGT UWWINKELIER Haar de Wepeldbapoamda Meubel en Linoieumwas A S R A du dé bette bns was Koopt één flesch Aa S R A en n blilft nleto nders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoieumwas A S R A aj arf njw Waar niet verkrflgbaar wende men zich tot onze HoOMW BOlhoudM voor aouda en omstreken de tlrma lTvaN D MUUC Grossier in Koloniale waren OOUD VICHY WATER Ondtr Controls v h ChofflIiChs Lsbt V v Itsllls Kunstmitlo Barald Kunt In samtnitalllng an kaolzuurgshatta nlkasia mtrisn mat hst achta Vldil Water Broiiwatsrfabrlek Hul de Ottar Vertegenwoordiger 3820 13 11 H BBLOHJE Jr eizmiraal 83 3S1 TaietmiB 148 Verstopping il voor do iMoodheid laer Dadaalif want er vormt lich dan in bal lichaam ao op anhooptii van vuile itoffao Do Laxaarpillen van Apotheker Boou kunnen U balpen daae pillen be▼orderan ▼ een goedaa fltoel anC en verdriJTeB aldus uit Uw lichaam alia tuïIo ao onreine toflFeo Alleen echt in gesloten dooijei met handteekening Firma A M BoOH Priji p i dcMtje 25 en 50 et Verkrijgbaar in de moeite Apotheken en DrogïitwinkeU te Gouda b ANTON COOPS 1937 H Van der Meulen s GILIAD Bloedmiverend middel neemt de oorzaak vao vele kwalen weg Bewijzen voorhanden van 3306 20 Tuberculose en Maagüjders k die door helgebruik volkomen genezing vonden Alle kwalen dte baar oorzaak in hel bloed vinden worden met groot luccet er door beatreden Voor uitwendig gebruik bij Huiduitalaga wonilan en zweren zeer aan te bevelen Priji per fleacb f 1 25 afkomitig van de Chemltch Madisoha Maatsch Aurora te WATERGRAAFSMEER Verkrijgbaar bij ANTON eOOPs WIJDSTRAAT GOUDA SANGUINOSE Vinum SanDuinosum in vacuo Beslist beste middel tegen Bloedarmoede an Zenuwzwaktc Sanguinoae ia een zuiver plantaardig lonictim en een degelijk veroierkingtmiddel voor zwakken en beratcUendea Het wordt met vrucht loegepaat bij bloedarmen bij zenuwhoofdpij o en zenuwzwakte bij jonge moeden bij klierachtige kinderen btj herslellenden van Ijrpheuie koortsen en in alle die gevallen waar de normale btoedvorming geleden heeft Zij werkt degelijk en geleidelijk en zonder achadelijke bijwerking De Sanguinoie ia bet middel voor alle gevallen van uitputting en algemeone veraUppingaloeatanden Prija per fleich met gebruikaaanwijziog 2 25 6 fl i 12 50 12 fl 24 Verkrijgbaar bij Apothekers eo Drogialen 3675 3S VAN DAM Cc De Riemerstraal 2c 4 Den Hoag Te Gouda bij Anton Coopa Wijdatraal 29 Schoonhoven N A v Zeaaen Qoedkoopste en solledste adrei voor Meubelen al Taiel Kaatn Baflattea Stoclea met leer plnche Veareabedatellai WeUn raS tl dalnu ThMUIela Spleials liad rl aa p Spaalaal ndaa Toar JonSal l aaat kawalVhaplaaaaa 20 KOMT ZUN IIRHUIM ImdiiiillliiUli kilt RoHardam liLinN GOUDERAK AdvertentiEn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouiierak Uel Iw Éberk bilLlrUm 1 AGENDA 7 Nov 1 uur Nieuwe Sbhouwbu Se AbonnedaenterroOTsteailng 11 Nov 8 uur Soo de Réunie L bi met lichtbeelden Aid Gouda Eertto Hulp bij Ongeinkken 25 Nov 2 uur OnderstandeoomoiaBieif ratinzorg Gebouw voor Bouw enfr Dingtioezlclbt Beleefd T nodk D wtf fwageU madadeaUng ta mogen oatraBgan no gaderingen eoncartaB vaamakalflttaM das la mm aiaada lei Eaeotriaehe DnktoraiJ k BBXinUUK t ZOOM 57e jaargang WoQDsdag ö Norember 1918 fiOVDSGHË COÜMM 3i 5 © W TjKrs © qa A d Trerte3a tieTol© cL rroox Q oio cLa © aa OaafteStrelceaa VERSCHUIFT DAGELIJKS ühï BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN HÏDBDBELINGENt 1 4 nfftb Um nff l mMT O Op de Toorpaciaa 60 hoofttn Gew ue adnvtantiën en iaf cood madedeeUactn bQ oontiut at Mtr cModoceei en pr Groote letten o ramden wovdan beralnad naftr plaataralnite Advertflntt8n Ironmn woid n bigeaoadta door tnientmilfJBMt na aoUtda BoiHti delaren Advertwtlaburwux ao oom Affaqtan ABONNBMBNTSPBIJSi per fcwar al ƒ 2 per week 15 Mnt mat Zondafsblal kwartaal 2 90 per week 22 cent oreral waar de beoorffins per looper geechiodi jWM per port per kwwrtaal ƒ 2 B0 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abomem ten wordcm dagel ka aanfenoraeti aan oiu Bureau HARKT Sl GOITDA hH mee acenten den boekhandel en de posücactoren ADVBEEll BN I I Uit Gouda en omstreikeD beihoonnde tot den beEorg kriii t l e retreU ƒ 1 buitea Gouda n dan bezai kriiir g nc l A B t ti publicdre TenoakaUlk bed 12 n P Administratie t Telai latara 82 g fbifitïet TèJgfc Intero 545 Burewt MARKT 31 GOUDAa pas werd de voondligwng op fi Neven ber vooft De IMiUaciie frontmrplaaiiaing to dhan Aknw en Maas maakte bat den AmarikaMB onmogeiyk van bun bres In onae Undes na 1 No ember toktiscti verder party te trak ken Ze werd soo bekwaam vKdiweni dat do vijand te niet kon sbonm De door verlegging daar alleen bew eifc ta verkoiting badra pt 20 KJf De Uatete groote ilag van Foch tas 1 November bet kent dus mr het algemeen een flink saee voor de Dnitaclta vapenan n aanvoering lt li aardig gwraodsn Ala ia H m ia DuitsohlaiDd maar ge h wran wüknl ping van s vljainda manmnmprterrain dat deae noodlobtig voor de QOtaaha legen meet wordoi Er wordt thans ooo woedend gestreden 09 Iwt weateiyk front oandat de geallieerdMa dien strjjd opdwingen aaq de Ouitschs loge die op hun beurt etrydeU om te kt Lnen ontenappen Fransdhe deskundigen irqwu er t dot naanmate de strateffieche positie van dea vijand bo looaser wondt s n weeretands vennogen uitgecput raakt n dat ijjn aftocbtftlinie via Metz meer en meer bedreigd wordt door het opdringen der Amerikanen naar Stenay Het doelwit der AmerikanNn is de kloof by MonbnMy en de Longuyon MéaüresEinseouspoorweg waarvan ly minder dan 7 m len verwljdöd aüii Het ovfTsdirJijden van dezirai 91 9 0 zou tot gevolg hebben het verbrak der verbindingen tusscdien de Duütsdbe Noordelijke Isgei a cie hun basis ite Luik hebben en de 7ii a üke legers met hum basis n Luxem burg Welke don door den heuvelkling der Ardennen gescheiden coudetL z jn en de geheele Dudtsche linde aan J Sambre tot een ter gtocbt naar bet Noorc en op de Btellln g D n Antwerpen en Namen zou dwln gen T idien de vUon l poogt z jn in het Oosten staande troepen naar de Maai lJnie af te leiden zullen deze d de ten Zuiden van aliendennes oprukk n lH Engelsche troepen meer en meer va het nauw gedreven wn öen HuUn schryft in de Ectto de Paris dat thanu Oi bet WesteJijk front sen geweldige ve fïdiu om de besMss r g wordt gestreden Foch laat den v end geen keus meair hi hy aaavaaidt dezen laartMtaa slviT en dan wunlt bet een Sedan In het groot óf wel hg trekt zich in aller l aobter de Maas terug jnaar bet is nog ndet gezegd dcut deze te rug ocht geen wanoidel üke vlucht zal worden De hoop vttn Hdnd ibuiig om de troeipen noior den orerkant van de Maas terug te voeren wordt voortdurend laaiblger te ver vullen want reeds Uggen z ii groote verhindingslüiien over Spdnoourt Longwy en Moiotiniedy onder het vuur van t grof geschut der geallieerden en woidt het veikeer op de wegen meit vensperring bedreigd Als w de legeift ericihitaa eens ooiien biyikt dtt nia t dat daadwerkelijk reeds een groote vooruitgang bewerkt is By den aanval dde 4 November te Orsy tussdien het Ssanbre oanaal en de Sdbelde ten noonden van Valandeouias is begonnen zyj door de Bnig edBche troepen op den eer sten dag meer don 14 000 man gevangen genomen terwijl 200 kanonnen werden veroverd De fkigelechen kwamen op een frontbreedte van 30 m l 4 ft 5 myien vooruit Onder hevógen tegenstand en bij slecht weer Da Hnge i t J ie legers zijn door een der irtarkate atoüdngen heeogebroken welke de vyand bezit n fum het geheele front duurt pmojTscb voort De venaberkte etad Le Qaeanoy Is in hua handen gevallen tesemen met geheede garnisoen vttn ineer dan 1000 man Ook langt gebed het Fnoucba front vaa bet Sambre kanaal af tut aan de Argonna b de tenvtocfatberweging der DuJtBcherf gisteren vooiitgeoet Op aomndge punten heefit ze ean i epte van 10 K M bereikt Het tiende Fransohe leger heeft de ze Duitsehe dtviadcB volknmen verslagen di Miver bonden en heeft het hun 4000 gevangenen soomede 60 kanonnen ontnomen Het nuiakte zich al by het b n van Guiiae mieeeter De Fransdien hebA ea tegen het vallen van den avond het terrein vlak by Barzy Eequèhderee la Voquereese Crupdlly Molzy Romery beoosten Wiège Foty en Col onflay Sados lUohauntont fo Houaset bereikt woarby ze in alle dorpen een talrüke bui rerbevolking bevrydden Verder recihts houden de Franseben la Neuwille Eouaset Marie den weg naar Marlen en Montcomet tot beoosten le Neu vüleBoamottt Ehouleau Bussy lee Pier pont en Diry le gres bezet In de streek ten N W van Cbateau or eden Kijn de feOle gevecibten der laatste dagen eveneens geëindigd met een algemeen terugdringen van de Dudtsohers De FranBche Unie loopt door hpt N van Waleppe en Hflffmagne ten W van Cfaanudlon en St Fergetuc Herpy Oondé lea Beppy en Chateau Forcden zyn in Fransohe haisden De Frukwihen hebben voet gekregen op de hoogten ten W van den weg van Serainoourt naar Ecly Ëeofuge hfuoner ofdeellngen wdsten de Alsne by N nteudl en Argonne over te komen De Fransche troepen hebben by verraoEdng den ovet bocib t orver bet Aidenner kanaal alfionede van de Adene in de richting van Montzon en le Chesne sdhittierend voltpokkei Ze hcAiben die liwee plaatsen verre adhter zich gelaten De Amerikanen bebben ondankB vertwyfelden tegenstand by Bneulles en Cléry lePetot den oveigong over de Maas afgedwongen Ze ontplooien zsoh nu op zwaar be boscht en zeer lastig terrein op de hoogten beooeten de livier tusschen de genoemde punten De westelijke oever van de Maas niooidwnaribB tot tegenovw Fouüly ie in iianden der Amftrikanan Uit het £ h gelBche communiqué een paar zinnen om te bewijzen dat uut een verloren alaig met eeodigen goeden wil nog wel een succes te maken io Pi OORLOG Duilsohlanil kan de woprwaarden bij Fooh halen i Een ontaaglUke slag is an den gang Le Ouesnoy gevallen De Éngelsehen nemen 14000 gevan genen en 200 kanonnen De Amerikanen trekken de Maas over Toofi een Duitsolp suooes Hpfigarija bespreekt viredesveormaarden Rusland verlangt vredesbesprekingen Een nieuwe Dttltsohe nota Om an keiaer De Paus en Luxepnburg ONS OVEBZIOHT de besprekingen liJn gsëlndigd Misscliien is eendge doecuaide nd t geheei uitgesleten oondat een te egnam uit Londen meddt dat in geval de voorwiaardeai op deze manier g rviiaag d worden beslaten is dat de Engelsche marine vcntegeaiiwoordiigera met Fodh aan de conferentietafei zouden EÏtteQ l e gealUeetde mgeeningen wachten met vaknaakit verttouwien bet rosuitaat af JEJen beiicfat uit Londen vertélt nog iets over de beraadalagiingen te Versailles Een hotel was de plaoite vian bijeenkomst vaa bet eerste parlement du vereeniginig vat volken De zetel van lederen gedeiege de was aangeduid door sjjn kaartje er voor bevestigd Clamenceau zat in het mjdden s Mnks naast hem waren Lloyd Geoige Bowu Lsw en Milmer gezeten Beehts vmn Clemenceau zaten Fdchon Marshall Focl en geaecaal BeHiliin Tegenover Glemenceaii koil mel House generaal Bliss Orlando en SonvLno De deelnenuers aan de conferentie wissedden dagetijiks naanmaite de vraogfdiuklMn Ue betrekkiog hadden op Japan Servië Belgdë en Ghekealand in behande Ung kwamen De secretairiissen en de staven hadden pUtoitaen aan zijtofels Het hotel is een hlstiorisch monument gewonden de biovenveidiepangen zijn gevuld met atotistüeke gegevens kaanten e d e geaUieeiidon 24jn vol vertrouwen M et reden de Duitadhers trokken over het g ede zeventig mijlep lange fromt van de Sciielde tot de Aieoe tenig Miaadblen is het juist dat deze krachtfga faerlevxDg van den muiitiuren druk de beste odfbvrerïdng zal Ih iben op de vredesvooruiitidcibten De slag die tbsJOH van Valencksmes tot Steoay woedt zal miiatfchien de aatzaglQkBte worsteüng van den geheelen oorlog worden Fodh bevindt óoh tbons binnen redelijk bemk van een zood iage iiücrim Van da vftonraarden die nog niet bekend i n en niet direct bekend xuilen worden wrten we althaua iets meor De lïmee sciireef dat de euccesieit aan het front weinig twjjfri laten aan de aanvaandiiie door Duitschlaod Waf nüt valt af te leaden dat de voorwaar i q Qfiet KemakkeiyJc z n S mar Law antwüordde in het Lagierhui tip en Traag ulk kan niet de Teraeloantnff geven Tan eu aeer apoediffe mededeelinK betreffendie de A aBrprebizi cn cm t o o r a 1 lea zullen deae aan de Ver Staten worden bekend c tn a a k t Ik x t niet eeauure madedeelinjgea over de beaprakingen te kunneai doe i voordat daEce ook aan de Duiiaehe regearing bekend sgn Dat aal nov wal eeniee daigien duraOf want Loyd Geonge deelde gisteren in het Lageilhiue mede dat de g eaUieerden WUBon verzudht hcAiben de ZXuiibscihe regeerizi er van dn kenois te ott ea dat ak z d worwaanden war den wapenafailBitiaiul weuG bt te weten nutieDit welke de erealMcerden tot oveneenatemiimiic st n gekomen zjj zldi op de gnwone manier tot Foch raoe De HengaamcJhe ndnJetar praÉkleat S nlyi heeft iskfa Uatandag mat varacfaeklaB leden van den nsbioRalen aiibeldenu a sokbvten road nsar Padua begeven om met den ItaUaansdhen generaal Diaz rredosondertiondekngen te openen De Hogigaanclie minéeter van ooriog hee£t luar aanleiding van den wiapenstdlstand veikiaard dat de deniarcatielUn ook de nationale Hongaarsdbe grena aal ijjiL Waarechyniyk zullen Fransche en Bngelache troepen naar Hongartfe komen Zoodan ie kanten dan konMn asniet ala TlJaiid e n Ze sullen dan maar koi t biyvett In geen geval kan de besetting lang dutwt De vieetnde troepen komen tot ons zegt da Minleter als vTienden niet als overwinnaars riiet het HangaanKihe mik ina ir het veimtté regeenabrisel la overwonnen Een telegram uH Weenen aagt Het var l ddt dat de entente tAapen dia ter besetbing van de door ons te ontniinien gebieden m aanmerking komen In overleg met de 0 H aanvoering onze n i e 1 al op etteiyke plaateen hebben overseihr eden Ze beU an aditer het front Huer troepen voor lovrar deze nog ndet xyn temggestroomd wetan te komen en ean cordon te trekken Daardoor wordt verdere ontbinding veri ndaid en een langzaiun uu trapsgewtji transport naar de haardsteden nvogelljk gemaakt Da Italianen suUen voor onse troepen voor aoover ze met hen te maken haUMO xorgan Fouillaton OApresstrein twintig minuten na twaalf uur voorbij reed en dat hij stopte Indien van uit het station werd geseind dat er p i9H£ ire waren voor Xjomden Keith sprong otver de oailielnEng van ijzardraad en liep langs de lijn totdat hij aan het perron kwatn Ben walmende lamp op de berrie die klaarblijkelijk op het punt atoftd uit te gaan vormde de eenlge verlicibüng Uaer In het station htaodden de Uobten helder Het loket voor plaatekasxteu was al open en een slanke meisjesachtige gaat tte gebuid in een regenmantel stond mei haar beurs In de hand voor het loket Op een 700 zakelijk nK gelijke manier nam lone een kaartje naar Londen Nog eterker aij rekende uit wat zij teruigi moest hebben alpof zij zoo terug kwam van het versnellen der tafels In het Hotel Universal en nu naar huis ging Zonder een woord tegen baar te zeggen luisterde Eeiib naar een vraag die zij den slapefigen kleik stelde n V ardoor bij boorde dat zij te Clapluun Junction dacht uit te stappen Nadat zij terzijde was gegaan en haar beurs in haar zak borgi trad hij naor voren en nam een biljet naar dezedfde plai Nog met het stukje bordpapier in zijn band wendde bij aloh om bleek van toorn en vennod enie Sidderend van aandoening strekte hij zijn band uit Go ank dat ik u heb gevonden zei bij aobiDir na een langle pauze waarin betden eikaar sleobts aooaacgen Zijn gloeiende oogen 1 de bevende klank van sijn stem pleitten adf toeer voor hma dan zijB De Vorwürts Tetneemt KÜt Meekou dan eB November beefft de oommieaie vi or bui tenlandsche oangelegenftiadan fsjltajerin den r eutralen consul de volgmde verkla ring overhandigd ten einde haa door hun ro ïceringen aan de regeeriog n van En uand FrankriJK Italië n de Vereaaigde Staten te doen toekomen gevirig gevend aan haren wenaeh om aan het gewapend conflict tusschen de Russische toepen m dia der genoemde regeéringen een einde te maken stelt de Ruasóache regeering voor om ondei4iandekngen in te leiden en vraagt dienovereankxmwtig wanneer en wnar da zweeg nog even daarna sprak Maar zelfs toen bleef Keilih Harford verlegen zwijgend zonder zelfvertrouwen geheel het tegendeej van wat een man behoort te zijn Zija gebeele levea had hij de liefde op een afstand giehojuden en nu die hun vow h t eerst naderde terwül hjj op de jprens der veertig Jaren stond wist hy niet wat hij er mede moest beginnen lone en Keith liepen zonder te spreken bet kleine perron en neer De trein wae laat en de porder vermeeld van bet waken was by het vuur In de wachtkamer gaan zitten en sluimerde nu vredig met de armen over edkaar en zyn kin op zyn boret Teen zy drie keer op en neer waren gei paaa zet lone zouder naar hem op te kyken Waarom zijt gij gle oin n OugetwijfeHd had Keltb Harford moeten zeggen omdat Ik u Xefbebl Dai zou Marous hebben geantwowd De doorsnee man die evenveel goeds als kwaads heeft de sterke man de man met zelfvertrouwen zel£B do verstandige nun zou zoo geantwoord bcAtben En de doersnee man zou gelijk he6ben Uaar Keith Harford was noch een gewoon noch een doorsnee man ZUn gebrek ïan zeUvertrouwen zijn bulpelooeberid als hy tot een daad genoodzaakt werd de totale at wezigheid van eenlgen onderiMmiingszlQ bij hem maakte telkens weer dat hij als het ware zichzelf opzij schoof zlcii zoo kl mogelijk maakte waaneer hij flink had moeten i itreden en er Is In liefdesaangelegenhedan niets dot ogodlottlger Invloed heelt Woaran lyt g gafcoDcnr hariiMlda loue lONE MARCHa Keitb hU Hoe kon Ik blijnremP zei hU e ndeUjk hiboe kon Ik ondw dece verslindende wolven en vuile zwynen blijven waar de duivel der onreinheid ea van den laster lüet uitgedreven iw Zeg eens louo heb je gehoord wat Ik tegen heniheb gezegd P 86 Hij keek achterom en echudde aijn volst na r de langen op een rote gelykend nwur van Rjtylel Abbey met de sombeore achietsaten en uneengmloten rijen üQbt Indien hij tot een vioegeren tijd bad behoord dan zou hij tegen de Uwene een loemeelen vloek geuit hebben Nu flbelde bij ilch tevreden met de belofte dat de vijandeii van I ie Uaroh zloU deeen avond zouden herinneren lalüen ooit bet toeval wilde dai hij hen we ontmoette Zoo liep KeKh Qeirioid door oa eens op doorweekte wegen dan weer langs de natte blademi die elkaar haaat van Wf gpwKUden raakten boven de nauwe voetpa Wï efl wa rvan de regen noMdiruppet de op de lange graasen die plat lagen al lang koren Dauna plaste hij met l en zwaar van het water door overrtfoomde weUanden totdat hij plotseling de vTOoUjke lichten vu een station voor Kick sag Op hetz lde oQgenbQk vroeg BQ kUi Kt vol vecba b Sr hoe kat mogetijk wM btf airt aa iMd tfAêOA ditda Ja mijnheer Harford Ik heb gehoord vat u geeegd hebt Noem my niot zool tel fay Ineenkrimpend bij haar toon zeg Keltb zo ala ge placht te doen toen ik ziek was Oij hebt gelioord wat ik zei en g zyt niet boos V Waarom zou ik boos zyn zei lone zacbt Omstandigheden maiken aulke dingen soms noodzakelijk Het staat oaf veer op een Uju met de boodacdiBp aan s o dienstbode dat men niet thuis is Dan zyt ge wel boos want ge noemt mij niet laiiger Keith Spreek vriendelijk te D mij als ge kunt Bedenic dat Ik nleuuuid in de gebeale wereM heb dan u Keith Haxfoid Ik veracker u dat ik u door elkaar sou Ininnen eohudden em je dwaae gababbelt Dat wm het wat lone bij zichzelf iri Haar ovcdrluid antwoordde zy met een lichten zucht dat Ik ben niet boon Ketth Uaitf Ik ben bang dat Je kou zult vatten Je badt zoo niet moeten komen na je xl te CWot nr olal zy koek naar zyn natte voet i Zy kon hooren boe het water door zyn laarzen siefielde als lüj Uep De trein wan onsetwlJCald ta laai iMia irtÉ irf w4 Mw AA= Av i a4