Goudsche Courant, woensdag 6 november 1918

wtoffettwoonfacet van bedde iiid n tot dit éati Modea Jnumcn samenkomea U t Nev York woidt ffondd dat Huariagmwlrii te WaabUwton tm nota van Daatofflhlaivd m aangelaomen wearui wtodt iwklaaid datt DuvtsdilaJid dtn lem Ootobar de luotktiaAnnülen hevtt staakt n ni t beeft Ternomen waaratn zya tcffeoiteadeim dH ndot erenaeuft bebbea gedaan D nota wend door iHouddelins van bet ZwitseniGihA wantsduu ovetOHUidltfd Da commiaeie van aille meerdarh ddiqMU t4 n in den K ludaff te Uiiandaff wederom b eeogc Dotuen Naar de Lokal Anzeicer meldt betrof bet en al inaane baapralun Tan den pobtfekm toeatand Ook de kwea tte betreffende dea iMo er axm beoproken a n aouider dat er ffreiiiw l een standpunt H d eEe of g m ndbtu acibu at te zyn uu BINNINLAND woor gere dairuH heelt de minister niet gekozen omdat zij In den r el niet onpartijdig oofdealao De vergadering word daarop verdaaoA tot Woensdag 1 uur liKbt Unga üt Noord Fnudu K Belglif De Franadie miiüeter v roarlne heeft wl eoa een Havo talegram lAH fe vcn pQiniddelIijA ia huur Ie mmm vl r stooin BOliepun welke d Nedcrleadaobe regeWiag ter Mohjkkintf van de Fianaohe regeeriH beo t geiitald voOr bet terugbrenKau aii Frmsclie uitgawokenon van Neder and njar Frankrijk Kr utl een dagelljksche hf ii en terugreis tuRacben Netieflaad n Frin Icrtjk worden geiaoa sEoodM c enken dag twaalf bonderd uUgewekeoen kunntja worden TiervooTd Waerschiinlijk zal een Fruiac i schip gevoosd worden bU de eohep n welke de reseorincr In Dtn Haag mei too vrUuda3biippell ke dlenKvaardigheld heeft aan e tKHleQ m zal het tcruglvwagen van de uit gewefcanen kunnen worden bespoedigd JU ND m £ KSllAOai De ttüitair ongeregeldheden Uitzoaderingen op de uitalulting van vcrloT D Upparbnel uiaöer heeft be MuOd ait van ds gabaede uitakuting van verlof worden uitgesoooenl personea of groepen ba hoorendo tot korpaen ot onderüeeien van koipaeu waarbg moh MigeregoLd en vooroeoen en tke trouw zgn gebieren of hebben medegewerkt tot het bewaren of hersteUen van d orde UatzonderLDgaVenkmn lU bi worden varieend aan alia nuJat iir a ba dnngeads aanleKtmg BgaNuMre verlonren mog n aUsen worden ingehouden ten B fl n van TnilityM j di Zicji hebbsü sohuMig gemaakt aan onki jgatuchteujke handeJongen of waarvan de aan wezighmd noodig is om te onderzockan m hoeverre zg nwds aohuidig xgn D ont booiding van b zondere verloven zal met langer mogen duren dan geeiaoht wordt voor b t ondenoek of om de kr gstudtteZgkaattaf te andevgaaa Ondar onkr Jgstuchtelgke handelingwi moet ook wonlea T4i tHui het weigeren of uch onttrekken aan medewerkmg rtwt het herstel d r owta Nog wordt Teroameci dat da achepen die do naar hier uitgeweloeii vtuafatalinffM tezug lelio on terug zullen brenean oaarineppa Kjillen gEuan Het sta t nog niet rut van waatB het vertrok aal plaaia hebbwh Het bettt vm oiue koloniën door Amerika gegarandeerd BUjbens eea Reuter telegram schrijft Bir Harry Johnston bekeaide persoooJijklacld op koloniaal gebied aan de Westmtnater GaeettH Uw BMrMaobe oorreepuideM on h t NedorlAndsche Ëersta E merlld wiens mter view ia I e 1 ele raaf bedoeU wordt het ondtfhoud met den heer Van Kol ov r Japan en Indifi door de Fransche pen bsBptokoii 18 aohijnen niet eekond met h t ba aati van n conventie of verdragi fusBohan Nederlend en de V eemgde staten gcitoten loort naiiat de huidige porlogiwaa ultsjöbrofcen in deze oviereenkomst tusedieD de Nederltmdsofae regeering en die van Vilson atond Amertka in voor hot Noiorlandflobe koloniiaile rijk in Ooet em West Indi vuor het igoval dat Nederand mocht wordenaaa gevolllen door een andere mogendheid De Inhoud van dit verdraig zal opga l vri hild t zijner Ujd uitvoerig gepubliceerd worden de bepahngen waren niet gerloht l m Japan dooh 46gen Duttech l aar hoi 3eil TagebÜiHtt meent lou de ocuOifitieoiie grot o ffiateren over de kweaüe dee keisers aiamede over de Tnu o f de aocialtatitecibe 1 4 derreffeerin in hun a mbten luUeu bl jTen of ndet baraadalafein De £ ui ashe peu beapreekt d voorwaai den Wfuu oj Ootateor vradA aloot De Noidd mfft Op de voorwaiaiden van den wiapeautü Btand rust niet Meobta de geest van nuü tairen dwmug dodb de ver daarover heen reakeode stconnung van den overwinnaar De voorwiaande dait de Ooatenryk Hongar i Bn de gOTan n en gemterneerde onderdanen der geaUoeerdfu hebben mt te leveren onder dat Itahe en xijii bond enooten dezelfde verpkcfaitimg op mch nemen ia in de gOBctuodenxB w iLbiaa st zonder weerga Men moet tot hat lot der Atheeasohe gevanfirebea In de loodnm ien van Siracuse teruggaan OQi een deiigeluk g vial van ovennoed te vmden Het ia een onbeMihaaandheid dat Ooston r kHongBrge jjn geheele land met alle Terkeeraimddelen voor de eatnote heeft open te atcdJen De Ooetonrykach Hongaar Qhe regeeidng beefit wel Ja waar verzot aangeteekeud dat zuliu xoodaaig kan worden opgevat dat de entente Ooatezu jk Hon garye tot oipnmrsahigehied voor een aanval op DuitechUnd zou kunnen gebruaken dodi tii heeft de voorwaarden onderteekend en bet de entente overgelaten deze naar g eT en uut te leggen W j moeten daar dua relwaung mee houden en ome voorzorg ixiÉaaitregelen treffen daar wg m de toekxxmat m onzen rog geen zelf i nog too zwakken bondgenoot meer hebben doch lecihta een land dat d ai vijand ter beschik knng staat De uteiiAe heeft met haar wapeDAtUütandflverdragen in t Bulgarue n Turkije en thans met Oofitenryk Hongarge getoond dat haar protesten te en den vrede van Breot Utofak en Boekarest slechts gaiiui dieid wareuA De Paus heeft da groothertugm van Luj embuig doen weten dai hy vojr do ontnrmiing vian Luxemburg en de eeibjediging der neutraUeit door alle oorlogvoerenden aal Dpkcm u aiUOlNaüJi BJBIUCUT£N In de Belgiacbe vuurlinie Mem meldt aan tiet Vod onddjs a November j 1 vertoeMeo hst Kjjaerud voor ZoöUvt so i VlaaxidsrBn ihr Je iitirait en de NeJeriaudscho do tarvan ii t ixomio aruia dr Bormtm t l oo ado de i3 iglaciie gir na ten einüe 2aah op da noogta te Bteiiea van den toeatavai waarin de ijeigiisaje v uchteii ig m v riteei eo i bas vdu Crent aan eüomen bleak atioig g aar te beaita n voor hen dia zio op den WBg goö van Qe nt oolzaet bevonuen asor zij de BeM isobe ruiterij eu eea aldeeiing wioirgders vanuit hat Wa taa naai b kanaal opdron fti terwijl ft i oe Qya ijda viuD üioC iTiiiiaaii de JJulisciieri een zeer sterke Bledtlng hadden ingenomen De oeid oeeren begidven zich itaar da gnena Uit aan do bairrlëre van Seisaele aa tfioa en toeo rechts af naar de 8 poorb£ftiH Oreatrerneïizen Toon rwas had a n ha vlg fuisitlade plaata tusacüaa de BeigtaCuK avmlerte en genoemde Duiieono stalmg die Kioa gianesteia had ia eeu hmsje aaa de spoorbaan natoij dt Nederlani che Qtmih In de buurt van do spoorbaan kwam een BolüLsoh burgier aantoopen op Nededaadsah gebied terwijl een BeUisoae nttiitaiM wielrijder aan de overzijde van de grens omhulp neip Deze W aan de Koode Krulspet due dr Barmen t hoo droeg bamerlot dat bij met oen niedloua te doea iiad Onder het gekuetter van de madhin ewerea ginij het viertal de grens over en qpi ff bevondea d Neierlandoars zich hi een hoeve waar reeds een drietal xwatirg wdaden waren oodergebraoht De heer de MuraU had IntuasOhen wijn si gaaiBQ en chooolade van Setzaele laten aauiTukkeui Aaniheudend ging het geroiel m de mitrailileura door en menit e koget vloog fluitend over het geïmprovisöarde lazaret eu sloft plat m de muren Eoa der gewonden vertelde dat oen van zgn jcamoradeu was gesneuveld in ds onraiddallgke nabgtield van de hoe e iijL4r ouders die hg geiurelde vier jarsn an dan OQir log ouel had weergezien Noig meerdere gewonden werden biuncngodragen era vlug werden de sn lveriian d iD na demnfsctio aaugebrooht Tagm 3 uur hield het vreu aan beide cijdta op Nog een Belg was gevallen po naast i em twea Duil scwerö 4ie wellicht hadden getracht uit zijn eqmpementsstukkön de daig ordora te w etón te komern Vol M en betmndetnng waron do Htd landers over het optreden van den Belgl aahea mllt tairen donter den heer Uemno afkomijiag van Qent eo den Ë rwaurdea Heem Aalmoezenier ma 0or Vmoent Velghe afkomatlg uit E terbeek Deïoj Bair gisohe arts verbond de gewonden met een bewandierJjnswaaTdige vaandig beld ajandee zicu to bokommoren over het gedonder der arttilleffle ol bet gevaarlijk geknetter vaa do ndti i ses om hem be n De he r Vel 8 ie i e göftstelijken hg stand verleeode Mteld er oen qpgevvekten eaet In door zijn bemoei aH Did woord De ottloler wielrijder df order om do gewande naan Brugge te vervoeren Teg 6 uur kwam de uto aan en op de msest ord ijke rustige en regieilmatige wijze tkad het Inladen en vervoer van do gewonden plaats De am neigde reeds ter klnuiie toaa de beide HoUandera over de draadverspecrlng weer W vaderlftudaahen bodem beïilkiea Een zedenschandaal Naar de Tel maldt Is te Amsterdam doof de politie aangi bouden een kapitein Tan het Vrijwillig Automoblelcorps tegion wieu san aulriacht was Ingediend wegens het plcg en van ontuchtige handellngeu met versohililende leerjingeu van de Hoogere Buigerfiofaool lattd em Enaelaynd De Duitschens maiaki a aan onbesonanmd gebruik van Nederl Oost Indi ala baeia voor de Ëmdeo e e eneeiQS waren de Duitschers ia Nederlairtboli iid AmorikA staeds bezig om dooi htun intrigues Nederland m oorlog met Engeland to brengen EvencoiiH dreigen do DuUaobCTs oip voreohcrdeno tijdstippen mot een inval lm Nedarlond en als het aaa zijn earauohtiflpe verlaajttfis gehoor gegeven had zou het op hat is heelo Nederlandsohe icoLonials njk of op een groot doel daarvan asn spraek gomaa tt hebben Do Amerlkaansch Nederlandache overeimkoinsit lïof om In het geheel nlei onaangeaaiam daar wij nooU eeoi bedaetln ten opuche van Nederlaudsoh Oost ot WeatIndiö hadden maar aij heeft er m getwijdekl too bijgedragen dai N leflaod zich jtr otlj verset heett tegen alle Duitacba pogmiïe Ongetwijield lOU dk Verdrag iien uigeo Japandohe pioenen maar li gelooil dat ifij volkomen gerust ioiitaaB zijn dat Japan zijn verdragen met Ne Jorlimd even Joyaai zal naitomen als het gedaan hee t met Frankrijk ten opjouie van Indo Cnina cm met Engelaod ten op ziouto van 2uid Azl iHot is voor Nederlaod zeker raadzaam ildt het zijnbeBiuur Sj aLeem indeb cbaaf lie doelan van den Maleischen Ara d fiai modeirnlseeri nuar de kritloK dia wij op HoillJ nds bedtaur zouden kunnen oefenen uregens de beueuranswaarügo Djambiind ceuion wordt geüeel en al tentet gedaan Joor da ove betreurenawaardigle ooJjustju op Ueylon en de oorzaken üi daartoe leidden De eukelo uitzouden geu daar § laltfi kan men het Noderlandsoh en bruson bestuur iu Z md Aalö als ae eorijk beeobou W f GEMENGD 00RL0QSNIEUW8 Krijgegevangienen In het LajïorhuiB heeft ataatflBeoreta ria Cave niodcgedteld dat de LKiitacho regeering er m heeft toegoetemd aan de Uaagöohe ovoröoukomst nopeua dekrijgsgovangenon te voldoen n de voorwaarden hoa t pryöigogaven welke zg ten opzichte der DwtMÜiens In China dadit te stellen Het woreldprolletariaatr Te Moekou heeft do vrijlating vanAdlec groeten Indruk geanaaki Kr werden overal in do stad lecatvergaderingen belegd en betoognngen gehouden Do berichten uit Weenen en Boodapeet lijn door allen opgevat eis do voyrteekenci van de vorwozenlljking van bot wereldbolfljewiamö Men verwaJcht een eooiajp Tevolu41o In do hoole wor d De voLksoommiaBariisefin hi on oenproolauiatlo gericht tot de bevdern van OoatenriJkHBongarije waarin zij bun overtuigiug uildrukkfsn dat de soldaten arbeidem eo boeren van Dnitecho Tajeobifwhe KToaUfeulie Hongaarsche en Sloweeneche aationahWt xioh zullen meea ter maken van bot goiag Ak het proletariaat van de hoele wereld samenwerkt cal het ongetwijfeld wel mogelijk zijn eeu voldotatdo hooveelheld voedsel by oen te krijgen Het Rus iMie proletariaat beeft nldi 9e i Jaar lang moeten verdedigen het wacht op de hMlp van hel proletariaat In de westersche landen dia huJp la nabij i jft Ju i De Oostenrijkere op bet ffeettront fiet aanvaarden van Itali s voonraarden door de Oofltenrljkera leidt tot een elgenaKndigeai toestand ae het AJmerikaaneche front waar vijf Oostenrljkisdie divisies stonden drie in de vuurBnle en twee in reserve te zamen 40000 man tellend Het is namelijk niet zeker of de Ametikenen wel bereid zulle zijn de taet van do voeding en bet onderhoud van dlo 40 000 man te dra o in geval zij zich zouden wïllen overgeven Generaal von Heuti naar hat Dvitacha ho tfdkwarti r Naior hat ifioLd vernmmt 1b luiitenHnt oncratti J B van Heulez oud gomvernemr genon l van Nedoflandso Inolfi liedeomor moxi in voor eeoige dageo naar het gruota hootdkwartier van het Duitsohe loget var trouokiea TWSBDll KAIUB Vergadering vaii 5 Nov Voorzitter Mr D Feok Aan de orde kwam de interpellatie van den heer Kroyt in zake de madedoeUngen van den minlater van BlnnenlaDdsoho Zaken In de vergadering van 8 October Spr vroeg of de ninuAer niet van oordeel is dat hij als behoojrende toi een reohtaoh ministerie dat boiyeort het ohrietendom politiek en maatacAibppe lijk in praktgk td willen brengen on In t Wizonder als overlulgd aanhanger van de roomöcii kathoiieke levens en weüreldboflchouwing op dit kritieke oogenbhjtvan den wereldoorlog andere maatrogelefa had bohooren tb nemen dan de op 8 Oct medegedeelde en wel zulke maatregelen als overoesetemmeo den wil tot wereldontwapemfing wat thaoa voor Ned rland beteekent een itgeheele en onmiddellijke demobilisatie Spr beschuldigt In sijnrede tot toelichting van zgn vraag de soldaten van dle tal bij de hulA oeklngea In Haarlemmermeer De heer Ter Laan e 4a p Inter pelleerde over de ongeregeklheden die de vorige we In de Harskamp h en pJaats gehad 8pr beweerde at de officieren geen idee hebben wat o oi de mamscbappen groeide tA intrekken van de verloven was de dwppel die de emmer deed overloof en Een soldaat lee t alteen op zijn verkrf Trekt tm dat In dan heeA hij niets meer over De geeilng heeft verzuimd InJlolitingen aan bet volk en liet leger te geven Het ge beurde ie een veroordeeUiic nn bet be t SuokkdbaiideL Men Bcyh jft uit de GelderEKh vaKel aan hot Hfald De verwaohtingi dat het dr vrede zal zgn diat in verband daafmetle de prijaen van tail van bamsteraTttkelen met sprongen omla gi zuiUesi gaan js oorzaak dat er sedert cmigon tijd een ongekende malMse beerschit In don bbnemlanlecheu mtïkildelhMidiel Niet dat de oude klaniea ntet Isngier d © woek rijzeo willwi betalen van onderhandelen ie lalts gasn sprake daar do Hclamten eenvoudig wegblijven Boiteii baas m meel blijven dus onmrkooht En Beker zouden de traudeure tot een pfijsveffHaglng overgaA ala ze nist J alroedb b j j rncht veraocn4 hadden dat eea vwbooffii ran deo fciterprijs aanBtawtde WM iiglng va d i boterp in de atad beteek it voor hen en w BUrTENLANOSCH NHIüWS FRANEAUK De griep in Par IJ De BtVp ldemle U 4 bat alneaan Op l en 2 Novembec warw r dtOtHhttgevaJlen op 8 en 4 November 2Bi Te iajus haddeOi 4 November In t gehoel 2Ö6 be raletiiB6en plaats tc eD iüö op ééo da in de laatete helft vim Ootobar Import vi n B lejevl0 me Op den avond van den len Nffv Dibei kwam te Becllin uit Moskou ew kowior aan v r deo dtpkunaUtULeii vertafenwoordïg r van de tiovjetrageecing Üii het vervoer van de ba eago van het perron word ew van de kLBteo doo t deze ergetM tegenaan stootte bewbadigd ïoodat ue papieren die er la zaten op dun grond vielen Deee papieren waren na achteral bleek in de JJuitaotip taal godnikte strooibiljetten die de lAülache arbeiders n aoidfttea tot een bioedlgureralutie aanspoorden jben der atrooibil jetten elite door d tipan ouf roep ondorloBltend waa behelsde een oproep tot don revoluttonairon atrijd terwijl een ander atrooibiijet nadere wfloken voör dezen etrgd gee t en toi aiuipoKwrd en terreur aan poort Op verzoaa van da eUUonaautorlielieai werden alle ko £ van don Jtoener In een geieioten en bewaakte looaituat oK s La en vervolgene word hiervan medodeeling gedaan aan het mimaierie van Biutenlandaobe i aken om aan dit departemenl een oU derzoek n verdere betundelicg van de aaugekigenheld mogelijk te uiakMi De DuiliBche re oeckig heett van d iiUBfadeche re eerlu waarboi en verlangd dat m bet vervolg door haai organen goen rovolutionaira agitatie en propaganda tegen de etaatainrlobÈmgen la Duitaohland zulien word u gevO rd n dat voor di n nog fatoeds niet gewroken moord op den g aut graat Mlrbach ten volle voldoening zal worden gegeven Men iieoft de ftusfllscUe regeering VPrzotfht totdat deze oteohea ingewilligd w n nJ haar oHicipelo vertegieiiiwooirdjger uit Diuiecbland terug te halen Ëveneeoazijn dd otbcieele Ouitsche vertegenwoofdigere in Ru land t uggeroepan Onlusten te KtaL Naar de Köln Zt meldt habbeo Zondag te Klei onlusten plaats gevondon Dw middags werd op höt groots exceroitieterreln een vergadering gehouden die 00 1 door mariu soildaten bezwtat werd en waar eeo onafhaükelgk socdaal democraat een ledo hield £ r vormde zich vervolgens een optocht due de inanachappan uit de iWaldiriOse haalde er het meubilair vernielde en er aioh van wapens meester maakte Een patrouille bij hel station werd ontwapend De ma rLue oldatca werden uit de heatoergen gehaEbld © n overreed zich by den optooht aan te luiten t Doel was de zloh we gens muiterij In do miUtalre gevangeoia bovjudende matrozen van het 3e eskader in vrijheid te stellen Militairen trachtten hen daarin te verhindecren Daarop ontstond oen bloedige vechtparUj waarbij 8 personen werden gedood en 29 gienrood Uu de menigte weird esf oten en met sbeemen geworpen De oompiandant van de militaire afdenUing werd waar gewond door een sohot in hej hoofd Spoorwegongeluk Maandagavond tegen kwart over zee la een wogen van don pansonentrein No 511 van Völklingen naar Boufl in brand geraakt Do trein werd door het trekken aan de uoodrau tot staan gehraoht doch het loamakeii van don wagon wa olet meer mogciyk zoodat hij geheel uitbrandde Daarbij werden 14 reizigers gedood on ongeveer 18 gewond Vermoedelijk Ie bonalne of een andere brandbare stof heimelijk vervoerd Het onderzoek is nog aan den gan OOirWNMUKJÊONOASaB Het nieuwe ateleel Barna Buza da mlolater van Landbouw eft verklaard dat het voornaamste begjineel voor de hervorming van het bezit daarin zal bestaan dat de bodem dengene zal behoorM dlo ham bebouwt Do staat zal het gxoofeile gedeelte van den grond die in bezit ia van de kerk gemeenten en ftnouoleele instellingen teg n behoorUjken pfijs afkoopen om dien den booren ter besohikklng te stellen Do regeering heeft bealoton ten einde de orde en vedllgheid bij het spoorwegen scheepvaartverkeer te handbaven een spoorweglieiraoDeelgarde op to richten Elko soldaat van deze garde ontvangt d elijke 25 kronen BokËj en volledlgo verzorging De minister van Oorlog spoort In e i oproep de zich in Hongarije bevindende EusdbBcbe Roemeonsche en ItaUaaDsohe ktijgHgevangenen aan om ten behoeve eener snelle doorzending naar bon vaderland en wegens de hieraan verbonden moellijitheden vertrouwenslledeii te kiVen die met de In hot m nistede van oorlog üngeetelde afdeellng voor kriJgBgevangencn zullen samenwerken De minister beërft met InMeromteg dor poHtie en gendarmen een voiki rarde gevormd welke de taak heeft de politie bij haar VeiUgheldadlenst te ondenteunen De arbeldopegarde die een deel der volkegarde vormt zal all reeiret de besohanndng der fabrieken en opslagplaatsen voor levensmiddelea orernemen jttuu van ium upperbevoiheuiier eu van ue ivogfaerlng Ui r wuuwtotog vao de u iuai Wio A ouikjirzoek achtte epr niet bpr noemde nog vaceohiUeoda j iau ten op De bereiding van het n la ouvoidooiMie de gronOBloffen z ji gotd Aia grootste grief noeuuie kpt de menecüeo liegen te ver van hun wbunpiaais bpr isohte Inteekklnf van de straf de outboudiing van varloven op alleit toagepwt Het leger Is verluierd daaiom mo t men de laeueohen naar tuihi turen Er moet groolendeels godemobihaeertT worden bpr vatte Km eloiia zijn betoog samen ia de volgende vragen 1 lat zqu do ooraaken van de oaiovredenheden en de oügeregeldhedon i Wat heeft er bij die ongeregeldheden plaatsgehad ü Welüe maatregelen zijn on zullen genomen werdan 4 Zai de schadevergioedlng g ogfitea worden oo voor d eohade do r militairen geleden 5 hil de m naster overisoan toi eead aaobllieatie zoo ver mogelijk Do heep Duymaex van Tviat a I was VOA meening dat het onderzoek naar laet gebeurde in de Harsicamp niet door een nuLlltalre commloaie alleen kan geaohieden De heer T r o t 1 s t r a s d a p tnterpelleerde over de volgende punten i Hat Is de bedeell van do uittdrukking in de Iroonxedo dat het voornemen bestaat onoe Onafhankeiljklield lot het uiterst te verdedigen 2o Zijn do noodige maatregelen genomen dat de politieke leiding van een evemtueol ons opgedrongen strijd berust bij de Regeering in overleg met de StalemrGeneraad terwgi elechts de uitvoering der regeecingspolitlek het strategisch aement dus aan de militaire autoriteit 18 opgedragen 30 Zoo jo waarin bestaan dan die lUaalregelen 4o Wl de regeerdngi do Kamer omtrent het militair vermogen van i en vloot berwapaoii ajpproviandoering tranAportmogeüjkheden ehz de noodiige loUchtingen verachaifen f Wedke zijn de plannen der legemlng ten opzichte eener eventueeie oversohrijdlng oneer grensen door imiteDSaodsdie troepen of schepen en welke maatregelen zgn ter voorbereiding van de te voeren actie genomen 7 60 Wat bédoeit de regeering met de uitdrukking In de Troonrede dat getracht zal worden de lasten der mobilisatie zon der vermindering der weermacdit te ver Uchten Heeft de minister van Oorlog met het oog op den thans in het leger heersohenden geest voldoenden waarborg dat het voor eventueeie verdediging van neutraliteit en onolhankelijkhead geechlkt is en wil ZQxo de Kamer het oordeel der onlitBire autoriteiten daarover mededeelen 8pr drong ten slotte aan op godeoltelijlte demobiltootle voor neutraUteitseohending behoeft niet meer zoo te worden govreeHd iDe MlDdsteT van j nnenlandsohe Zaken de heer Buys de Beer enbrquok w ee CT op dat de Regeering pas aoHt weketn aan bet bewind is en dat daardoor niet te verwachten Is dat deze aan de geeteMe oiecheo beantwoorden kaCi Waar in do voorafgaande periode niets is geofferd aan openbaarheid kan men thans niet verwachtenf dat nu allw Ineens in orde Is Ten aanzien van de verdediging onzer onafhankelijkheid tot het ultemte Molt epr voorop dot in dit opzicht het kabinet geen andere politiek wenscht te voeren dan sedert Augustus 1914 gevolgd Er wordt ius geen nieuwe periode Ingeluid Maar de regeering achtte hot tegenover binnen en buitenland noodig te veri larcn dat zlj dit standpunt blijft Innemen Overbodig was 31t niet In het laatste stadium van den wereldoorlog zal het govaar voor oös land het grootste zijn wat betreft schending van onafhankelijkheta eu neutraUteit Het volk moet men met In den waas latea dat alle gevaar voorbij ia Dat Is ni hoi geval En het buitenland moet wetm dat wij niet alleen met woorden maar ook met daden onze neutraliteit willen handhaven De döBbetrrffende woorden In de Troonrede schijnen nle duidelijk te aijn geweest Zij zeggen dat do regeering het volle vormogen van ome weermaoht In militairen en eoonomlschec ziin wil gebruiken Spr gaf toe dat de Regeering niet blind is voor het gevaar dat niet evemwlchtige legeraanvoerders zouden vergeten dat zij slechts Instrumenten zijn Wat de vluJchtelingenzoTg betreft niemand zal beweren dat deee volmaakt Ia maar apr noemde het onbHUjk de soldaten die daarbij hulp verleenen van harteldosheid te b cbuldlgen De Didnifltor van Oorlog de heer A1tlng van OeusaUf erkende de noodzakelijkheid van een onderzoek naar de militaire ongeregeldijedeo Daarom stelde de minj ter direct een coD iiiMe die bestaat uit 6 militairen en 6 burgera uU alle standen der maatschappij 3pr heeft niets tegen vakbonden maar vertegen nnbbi en vaa den claodestieDcn handsl In iSrSrkaa Met hat evolg datdebooZ opaleuw aan het kamen tretównenda flbriskeo weder minder melk ter venrerUnfl ontvangen Een onttrekking aan da Jus butla dus vafi wMr me r boten k neuudk au taptemelk AlMmeen oordeelt man hier dat esn vw JJJaï van de botarprljaen moodig ts ï die gemaakt wordt 1 H eiira u In aaninerkmg önoroen dat bötveo IL ilteods In de wtéden loopt en vambij2M eren n t meel en koekeu miaaohiMn dea geheolMi winter nauwelgks prak aal kannen zijn Het ofdoleel opdrijvwi vaa i bdterpnjsen werkt algemeens ootav ertenheéd m de hand biJ de varbfruÉÜters de R e rtng hi r niet aan mede dto zou bij ean unanieme weiegermg van ds tojpers om de hooga hamsterprijz te 1 juist nu de kans giroot geweest U de produeöe ean de labriekeu kon toénem Oiriu Ufc h WJKGER Da wAiageerige acniergrond vaa ds v naeBiiiteS QiBteavonü h h i t se ie cuKflis voordracht gahouoen over Zl wgB en achtorgroud van de ver I TZi Vot i aldusspr kan met g F Sorvsche woioiüg d r ver oeningsgedacute i t 6WU0U a ue geoachie is voor ans vooral van beieeaems ia hei ohxisteodom z e ie daariü eootar niet lew oiitiw onuJigesproaen worüt se govouoen in aüe redgit iu oüer engoDed Ijpr 1 iu r oigemeen Oeuanoejen oi ih haar laten cuiimineeren inde Obriatblgite verzoeiingpgeaaehta l e Uir KerJt heelt ten onrechte beslag gelegd op de fliesMias godachte der Joden en Oen Meeeias gemaaJi t tot den teorlooper van Uüristus Do Meesiawwas eea jooösoIi naüomul ideaal oat vwortKivam zooau aiüe idealen uit do ga brtaeidieid ia dit geval van Israüds naItomiai bodlaan De bersteliuig van alt beitoan zou de aicusias boweriutelilgeu krftcbtena het eeuwig vecbonu dat JH VÜ met leraBl had gomaaKt fljw ging Tervoigens uitveerig na welkt iQvloeaen van buitauaf aiob lu het Joodsche volk en dus ook In igngods dlefkitige Toorstülilugea hebben doen gelden De gedachte dat JHVlU is de Beer der ganeohe aards Is ontstaan ala gevodg van het variteer van isroAl met anoere volken Keeds In de 8ste en Vde eeww voor Ohr jb In Israftl de in vloed der omringende volken op temerken Aasyritt Babyloni en Egypte waren toentertijd de banermat der cultuur Do iigiypUAobfl invloed deed sioh meer gelden in de richting vau Qrieutenland d AssyrlschBabylonteche In die van Palestina deze heeft voor dat land ciul tuurhlsiortselje beteekenis gehad lu de eerste dne hoofdstuidMn vanOenasib te due invloed duidelgk aan tó wg zen het soheppjugs n het paradgsverhaal het verhaal van den zondeval dat van den torenbcMUW te Babel en dal van den zondvloed zgn Babylonische verhalen De Babylonische invloed la ook merkbaar In do Profeten Na de bal llngscbap doet do Perzische invloed xioh geloea Ook bg de Perzen valt de invloed van den omg ig met de omrlageode voilken aam te wijzen ook biJ hen ontstaat de idee dat de godheid is Heer dor gauaoho aarde Het Poreismo nu heeft grooten invloed uitgeoef id op het Joodsche denken toen de Jodett iu Babyioni vertoefden Het verhaal vau den ondeval gce t daarvan bbjk De Joden kenden blgken hun oudste litteratuur de idee van den Satan niet zij hebben die van do Perzen overgenomen De Helleenecfca invloed op de Joden dateert van Alexander den Groote Deze kotanopohet heeft het Oosten voor het Wasten en het Woeten voor het Oosten geojpend zoodat zij elkander wsderiijds konden belovloeden De Helleensche Invloed ooider de Joden begmt met doToWaden die ijverdea voor da Grtekacho ouKuur onder het Joodsche yolk DeageIgla deed Antiochus Epifaoee onder wiens bestuur Palestina kwam h j de verdeeLng van het igk van Aleotander d i Groote na diens dood Het Is hem evenwel niet gelukt loomiin ala dea Tobiadeo om het Joodsohe volk de Qrlekaehe aaltuur t doen aamvaarden het bleel Joodech en kwam ten slotte onder leidii g van da Maooahoeën tot Opeland verjoeg Anth ohus on beleed het eerste tijdperk ij ner oualhankelijkheld Daarna kwam het onder Romeioache overheersohlBg uvan toen ai aan was het met bet Joodsche volk gedaan In 70 na Chr werd Jeruao em viarwoest it de Joden werden verstrooid Velerirt ti a ae Invloedon geweest op het Joedsehe voik hebben ingewerkt Ala een InteUi nt en fijn volk d schitterende Oxiek jh Bomeiaeche onl kring der Joden v i fo verklarm de verruiming van hun godsbegrip Van U raftl s God wer JHVH tot Heer Z ganaohe aarde Ultteraard vioaWe hier t een ruimer taak voor deaUes Maar met m al Is no niet verklaard hoe In het Christendom aan de Ueeela Redachte die van den Vwoenar Is vei borden Om dat te kunnen begrijp moet men veirstand hebben vtn ïnlegkui de Het dogma der verzoei g staat iu de Or erk voorop o daarom moet k de Verzoamr in fe 0 Testwei ziju voorupeki nant voor de Chr Kerk bebooren bet Oude eu het Nieuwe T a tameat bijeen het Nieuwe ia de vervulImg van het Oude De Kerk hsefi heel wat moeite geaoan om aan te toonen dat O en N Tesiament óén fehael vormen lang niet altgd ia het haareohtar gelukt tipr enuMU d t er verband bestaat taiaaohen beide maar niet sM als de Kerk beweert Lr staat In het O i veel wat iu het U T ia loagelaten u Mn geheet vormen se niet Het O X kent geen Verzoener de Joodsche liesaiBH bBjft een w ertid rechter en xlohter een weraldregeorder zie I afll l De oanonleke Joooecihe tbeologae ligt ook In de c lijn Het hooffste waartoe daae theologie gekomen 1 0 s het idoujlsme In tteze theologie statut voorop dat God is rechtvaardig d w z hij vergoedt gioed met goed en kwaad mol Jcwaod Het Mo aiMffle ia zuivert ffodM lenst gUu religie liet stelt d verhouding van den oMiiviob tot God als die van luiecht tot Heer Uet veie bgt eil katen toont spr aan dat JiUVü ia een wrekend Qod hg ooet recht Uier m daar ordt echter ooit gesproken ver JMVHIi goedertieleuheio in Jo l 3 ld heelt hij berouvt over h kwaad dat luj over de meoachen g adit heeft in Mioba 10 wordt de oa eaeoUtighQid vergeveu JHVH is dus niet euuagdig hetr tLo rudtlvaaraigi jaau ook bei auuore vergievGusgeziiKi en goedertieren Nooit ia het óAne zonder hst andere het lagere en hét hoogere komen steeds aam en voor De disharmome tusuchen het lagere en het hoogiero de gebrokenheid Is noodug voor de manilestatie van het eeuwige de iiefdo Gaeia verzoemng is mo geigk zonder gebrokenheid Die dhsharmome vindt men ook in de Joodsche theologie JHVH zwelgt In bloed maar IS ooit goedarUeren en barmharug Zoo iiobt achter den wrekeodeu rechter aren de Vadergedachte en wordt de starheid van het reoht gebroken door de lieid iHet accent ligt In de Joodsche theolo gie evenwel oip de reohfvaardigibeid Gods In de leer der Parousie vlnat men de gedachte van God als rechter tenfg Christus zal wederkomen als rechter fig de ontwlkkeiiing deaer theologie Is het accent van de Uefde Gods langzamerhand verdwenen en dat der rechtvaardogheld Gods verswrkt Maar zoo was het niet bg de Joden in de daaapora op hen wordt In de eigenlijke Joodsche theologie eohter weinig gelet Bpr weidt mt over de Joden in de diaspora zet uiteen door welke oorzakec handelsoonoirrentie en politiek zij in Alexandffit en Home kwamen welke geeerde positie ij daar innamen en hoe het verkeer in da H üeen ahe wereild grooteu invloed g hen moest uitoefenen Zij leidden een Joodsoh Gnaksoh leven waarbg de nadruk moet worden gelegd op Grieksoh Drie factoren werititen daartoe mede In de eerste plaats de afwealgheld van den tempel waardoor een machtige godsdienstige baóod utbrak De godsdienst werd niet meer auiver gehouden eo de wet werd verwaariooisd hetgeen ten deeU moet worden loegeachrevea a a den invloed der Profeten Dezen hadden zich gekant tegen het offer en de etbiBche zgde van Gods weaen op den voorgrond geplaatst daarmede van zelf op de redelijke Verhouding van den menaon tot God den nadruk legj ende De crnatigon onder de Joden in de diaspora volgdon hen hierin na jn Palestina zelve daarentegen kwam na do baillngachap onder Ezra de wet weer lm eore m raakte men over den Invloed der Profeten heen Op de Joden in da diaspora had dii eohter geen invloed in zgn volgende voordracht zid tpr de twee andere factoren noemen welke het leven der Joden in de ddaapora overwegend Hedleensoh maakten ImMiterMMl tab tioié Vergadering vaa Dinsdag 5 Nov 1ËU8 Vervolg Over het Baipport der KaaüBoomnussia In zake de verleeniug van een verhoogd voorschot van f 4000 aan do Bouwvereeni gh Het Voikebelar alhier ter eohar doloosetelluig van don heer O Mahepaard ward een breedvoerlga discussie gevoeld Do heer Van der Want noemt het rapport niets beteekeneud Er staat a een in dait de matenaien met 25 pOt waren verhoogd Een becijfering die het bewijs levert waanom de schatkioosstelkiog um moelien worden toegaand ontbreekt daaraan flet komt apr voor dat In do twsed helft van 19 tS toen dexe atagelegtenii werd bohandeU de prijzen nog niet lOo aohrffcbareflid boog waren De heer K o 1 ij n zieA in de beatnjiüng vwi bet Bapoort een btgk vau autipalhto vao deu heer Van dar Want togen at wat met het bouwwerk aan da l ttsuwe VMat óokmaUr In eenig verbaal staat De wethoudor Vaa Galen heeft deze zaak uitgeworlrl Ml beoordeeld Voorts la de RaadsoouBqtBflle over d ze saak ra DOFte rde afgegaan op de verkaarmgeu vandeuVo zlttar vaa Hot Volksbelang eo den heer Bakiosr dis de berekeningen hebben m OQntrotoerd en deze zijn van meenimg dat de heer Maliepaard f 8000 schade hoB r den Racht op sehade looeeteUin ttm hear Maliepaard niet doen gelde maar waar de overliuiging bestaat dat dsze boxg inderdaad die schade Leed zonder deze ts hebben trunnen voorzltm moet de billijk held In deze gelden De heer Mailapaold beet zich tot de Bouwvereeoiginggeweaad en deae is wel bereid een sohad lDOsetal Üng te betalen mdiw de Raad toenen nMng daarvoor ffeeft Op de hur n der wonEn eu zullen de verhoogde kosten niet van Invloed lijn daar de amnuTWteu voor de aiWw4i zouden worl i verlengd Da beer Van dii Want reptcMtite mm lig Ktfttrn op i ün ie vïh Mae wgM wtwuop de neur ik oigh hem had aan ijtiwreven dat autipatUui zijn oordsel ia de e baiuviOuOde Dot ia geenazLua ott e val bpr bosuiouWt dezti ïiiok g Kicel ob juctiot HU iUHU de gehüe e ge= o iiüdeül = vau a a en gu o tma ataat daaomiirant tiu oer IJ sselatljn herkuMd aOu zgn eadi ouru geuite beiwair i dat ooa de oreduiHirea in hat faidiiMMiM clM uteji iiOiiad ioud8lelhug lOMdm kuou n vragen nat Jiet r ppoit aangaat apr dewt ue luoiudug van aou heer Van usr Viaut dH eeu OertiLi aaLug tlaurbij moesi zgn ovor jOie id opr betwgfett of da h jits oamuihiBM van Bijstaan Iu dezs aungclegüiia jx wel bereu zou worden vuuaun uot iMwgettt beorag uJt te k r n ülj b aOiiWi Oil geen mdiuer van zatLcoi duSu UI aaiifaj ije toüit he vooiawi aanwn men zouder d it naie gegevias ynev ii geuïud ua neer Van Eijk verklaari dat de züjui ïa r serieus is bottfuws Er zgn verijaaeringeu gehouueu met aeu VooiXtt tor aa Uet Voinsuoiax dfiu h uc kimnepiani eii den weer Baküer n vorvoi tiA mot iUeu te aaLuan üpr uetit atu iu lirui £ geiu e ien dat Os heor UaiopMrd ueu votaUoM t eeiriijit man id olo opH ona juiiot van Zijh eeriemte opvaUm v i ja Pfiti 04 boTrf üo dupe js gtiwunleu m iMiiö Is gariijie d De heei juadt oard aaeiLt v riLldard oat de overleden boxgs uieeatMc er op ha i aaugiedrOiig m dat Hij net wet i a almjot iuiftiMl QOii duor ueu hoer Bitter id bevetugj De ht r u Uitpu td zat lusdonen Vel ohiilfcide vu fun de burgemeeeur d uunhor in nsi i 4UiBae eöt öcnouttsu en zgn ieverwicsier inaJiWia zqu posiue uUerat moeahjk Hg weru gedwongen het af te moken Jue ht ar jA heelt zich oereid veritia u l xgu hiaten over te Itgi eu de reffeuUig wae trouwon J gBComiroieerd door den oeer boa r ean auaer gemeeuteHLüabteuadr u door deu vioafzj er van 4ot VoiKSbewng Mea moet leze aaaic uit eeu biilij htiiddOd pU Ll UMChouwea Manudor vaststaat dat atei oavooraien oen veriiea Is geedtn door dezen man uU pUontagevoet om het weru al te mkiten dan moet da hoad en bj iiju aema Andpuut aiuuniün Vertrouwen in iunioa Kau niet worden gemist Do heer Van Galen v f taarde dai ii9t r ipport breedvoerijier had kunnen zgn Da Couunlssie heat dan iBdruk dat ie heei u vUep d nJ een volstreiLt erlgk man ld die ziucui mot hsw wÜiOu Uten dxgvcu door de crediteuren Maar h vm vrij i el werk aan aucLeren over te dragtju opr la van meemng dat dj Lia f ival aord geen reout ilbm dod i geia n ven min kwu naar apr a meemiji toewljzÈuK uit oiiiijMiieudsoo puut gesonleden De hoer M u ij 1 v J t deid vast auo bst ettlvKi der Commtasie it rop mout de itasd voigfjiïB apr afgaan au lera vaa dit ComiiKsaiie met noodtg gortoeat Da Voorzitter vera Iaarde ten slot dat ZIJ us loziens het rapport door hNOiit üreken van oglers geen gron geatt tot toewgztng duidelgk nad moeten zgn aangetoond waarom de toewljiing weid ead naoerd en aarom juist een bedrag vau f 4000werd geadviseetd öp Mtwij feble ol hst KgkscoUege Óp dorgdgks o udea aan de geiueeute hec oegLsan wirag zou uiUeerea De iiouT Van E g k Wees r nog op aa da Gemeente in deze Jeeo aohede lijdt daaroun begrijpt apr niet den loop der ihaoadule net Voksioelaog wil bii4 bedrag aotalfiB en de gemaeiue Siiootloaneert aieduita tltt brtiull tiet bedrag komt onnuiiielwMiiosaiDgon terug ffaar de nocf WUUpaard zich direct heelt vwaiaurd zgn bjo n over te leggen vJoeg dpr lau aeze beacbeUlen alsnog blJ iS oreu lËU Ndiat oBuigie leden daarmede hun iuAtem lolng bidden beoiigd aiode de V o or a titer vooüeon aaunilleifd Happart door de UwnmiSriia te doen uitbrengen waariui aauwiic j rig alle ter zaJte bwreflende ge vond zgn vermeid Dii iuiK e werd besloten Aan do ord kwamen do voorswilen vau B en W den hoer lirookiuuzen eo den heer Van der W rl VA wgz Jmg der Vanordoniog op ae heifin g dcir plaatselijke dliocte beJ tsting naar bet inkomen De heer Van der K o aou gaarne zisa dat uet bedrag voor uood2sftke lJtr ie veawndftTnoud werd gebracnt op t tiuü zooals door den heer Van der Werf in zgn vowstel wa neergelegd De heer Vaa dor Want verklaarde zich geen voorstander van kindarpreude doch zou zich daarbg neerloggeu Spr zou made een aftrek van 1100 weor sohen dooh met behoud van het voorstel van B en ff dat de dflng eetrst zou goaehleden vanaf 1100 daarboven De hoer Broekhuizen achUe de aauvankelgk voorgestelde kinderaftrek te gering n stelde daarom voor een iJtrek vax f26 voor het oerste kind 135 voor hot tweede künd f vodr het derde en vanaf het vierde kind telkois f20 hooger zulks tot aan een loeltljdfcgrena van 16 jaar De hoer Van B ij k wUde liever een aftrek van f 6 0 zien bepaald wijl hij pciuoipieel tegen klndaraflrek is D Wethouder véb Flnanolen de heer IJsselstijn was het niet eens met Dr Broekhuüen B voorstel De inkom is van hen dlA 4 kinderen hebben tiin vaak grootar dW van die met 2 klodoNO Wal i de leelöjdsgrens vbiw laagd van 18 op 16 jaar doch in t algemeen kau worden aaBgenomen dat do draagkracht van groote ealnflen grooter is dan van kleine Op grond van een beduidende vere ivoudiging voor de admlnistralie eu om mede aan de wensefion van dr Broekhuizen te voldoen steMe do Wethouder voor dezelfde lijn te volgen dip voor de RijkslukouletenbeUsHng ia bepaald u l de aftrek voor elk Wod te steüen op 160 De gemeente kan dall d aanslagen zoo uit het rijkskohier overaemen Da heer Broekbatzen trok na eenigo bespreking zljft vooreJeT In De heer Vaa GaUb verkllaaade dal B Q W bereid fijn bel bedra na f OftXvoor aftfek over te usmeu dach do wijze VOO uwfmg overigeoa te laisu ooais die in de bestaands Verordening Is bepatal Do heer Van der Vftnt haodhwilda aUn voorstal om behoudMia den Mirek voor kinderoD den analog e doett sanvüngpn mot f 700 De heertn Knuttel IJ s Ulij Q Van dar Be en Kolijni verkueardsu gaome eerst d gevolgsa van dit laatete voorstel te willen overwegen Op vooidtei TÉA dea Vooraltter ward daarna d verdere behandeUdnS v au dit VOO atel vtrdftftgd teneloda de gmtfeo eeirt te docji berekenen Iu beiïloton ziüdng weed Óêiom befaudeld Het primitief kolder voor dt befllnK ▼ sabo Igold op da Bur ers faioa n dienst 1919 1919 De verzoeken tot oothsiftiig vaa tohoolsaU op de tiuTHennholira dlanst 19171918 fflAMMUUWa GK U0A 6 NoT mbw 19i8 VMntaiUMg Mils m Dl a l iMlM BlgkoDi een ia dit anmmer T00 komende adT rt ati 11 de voonUHiog van Mqn en Dyn welke morgenaTood in den Nienwen Sohouwbarg loa word ii gegeven oitgeateld wegend iiekte ▼ an Mevroaw Ëlae llaahi ONZE DRAADLOOZE DIENST D gn i ilaf la kM WMtra DutMh Hlddai Ligelwriellt BEBLUN 6 Not OffisMaL lafantert tmeebtm In da SduUa ritla Op M tromt biaiolun d Sciiald deOitt htblita wij ona ran dan rjjaad loaffamaakt Da T aad daa giataran 2ut aan awmar v llaria TUUr zijn aaovalUn berrabte lama to In da door na on ruamda steUingan B j zjjn vardar opniiu Inn ward hii door onM acMaiboadea Jn gevecht gevikkeld dat In het BoHh vu Hormai en xuidoostelljk van Laudrwlea grooteu unvaiof amwm Da vyaod atood dee avofida ten Westen vau Bavl aan den Ooatrand van hat Boach Tan Moniial oaatohjk van LandTeciea en van Qutae Ook tiuichen da QiM en da Uaaa habban wjj balangr ka bewc rmigan uttffavoatd Da vijand ia ooa in den loop van dan dj g v l d an kaaft t n Waaten tkq de Aiaaa da aJ naana linie MarlaJ oiy la Qr A ly liareJJct Tan O van da Auna standen wij mot ium in gavaabit van benoordan Ie Chaane tot aan ten Weaten van Beaumont Ster 1 vijandelijka aanvaUen bü Baaumont an Latanna vrardn afgai l arga n BERUJN 8 üoT OffioiMl Infantenegevaoliten m de Sohalda Tlaltt Op het front tusaohen da Schalde en dfl Om hebben wu om van dan Ty and loigemaa t Da Tgand die giateren na ean zwaar artillerie ranr aijn utnTalIen hervatte kvam toen in da door om ontrmmde itellingen Bg sgn verder oprukken werd hg door ome achterhoeden m gevecht gewikkeld dat in het Bosch van Mormal on zuidooitelgk van Landraoiea grooton omvang aannam De vgand atond dea avonda ten westen van Bavoi aan den Oostrand van het Boioh van Morval oostelfk van Landreoiea au van Qatse Ook tniicfaen de Oiae en da Uaaa hebben wg belangrgke bewegingen mtgevoerd De vgand is om in den loop van den dag gevolgd en heeft ten westen van de Aisne de algemeene linie Uarle Disj la Clroa JSoly bereikt Tan O van de Aiane stonden wg met hen m gevecht van benoorden Ie Chasne tot aan ten westen van Beaumont Sterke vtandalfjke aanvallen bt Beaumont en Letanne werden afgeslagen Ten Z van Don kwamen de Amerikanen onder sterke vuardekkmg over de Maas en drongen lii ia de bosichen op de oostelnke Uaaiheavels tusschen liillr en Vilosnea In het midden van het geveohtsf ront werd de opdringende vgaad teruggeslagen waarbg hot Bosch van Epinoy weer door ona vrerd genomen De atrgd kwam op de kammen der Oostelijke Maaaheuvela tot staan Op den Oostelgken Maasoever sloegen onze troepen hernieuwde aanvallen der Amenkaoen op de hoogten ten O vmn Saxj ia het Bosch van Stray af W iohoten op 4 Nov 15 vgandaIgke vliegtuigen neat LAATBTH BniCKTIN Maltarlt bil da Dultsoka Marlae HAMBURG 6 Nov V D Te Kiel is onder de bemanning vaD het slagschip Kaïser mniterg uitgebroken De commandant en een officier ign gedood andere officieren gewond Van Infanterie hnlptroepen liepen 3 oampagnie n naar de oiniteluigen over Oavallerid werd met mitrailleurvanr teruggedreven Te Cuhalen n WUhabuUfan is allea rmtig j i Hei Broodrinti ocfl verlioogd De Regeering heeft omdat toen me mi schier alle besnetteltike ziekt n en in het bQzonder het voortwo karen van Spaansche Griepk volgsnt eenparige gevoelens der geraadpleegde medici er op wgzen dat de voeding der bevolking bg het huidige rantsoen geheel onvoldoende is besloten met ingang van 16 November het broodrantaoen te verhoogen van 200 tot 280 gram per dag Oaaeraal talMara aaant eatslag Man seint ons uit den Haag Da Minister van Oorlo heeft hedea in do Tweede Kamer medegadaald dat de Opperbevelhebber van Land en Zeemacht z jn ontalag heeft ingediend Da Ministar heeft hem daarop medegedeeld dat hg waardeermg had voor Generaal Sngderi als militair en voor ago eigenschappen als mensch dooh dat hg van oordeel was dat Snijders als offider niet getoond heeft den modernen militauran geeat te begrijpen Tele Tafl8cii Weerbenebt Roocrta baronHtmtaBd 770 te Oo DnitacMand laa a baromatsiiBtaad 7 4 7 té Hata roada VerwadiiUi tot dm volenden d Zwaldia ot n ti iadsB nk ailidaUlla iehtlncan aavalic tot iwaar bmrolkt wal ni of gaan regen aaitda asBaparatuor AOVKBTIINTIIN Nieuwe Schouwburg Wegens ziekte van Mevr KLSE MAÜBS wordt da voorstelhng van hMMN KN DialN op morgea Donderdag 7 November fli eailfir eÉr oilpit 3916 17 HET BE8TÜ0R GBVRJULOD legea 1 Decembef aaa net Kosthuis net huiielllk verkeer Brtevee oeder No 3914 Bunwa Ooediehe CouriDt 9 K03TBL00S ReateoeneerlageboiM BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen teraUemeene kennii dat ven 7 t m 9 November e k op bon 31b van het Levenamiddelenboekje Ter krijftbtar ztl zijn 2 K G kleiaerdappelen bl den winkelier die dexe bon heeft afgestempeld Gouda 6 NoTembcr 1918 Burgemeester eo Wethouders voornoemd ULBO J MUS De Secretaris M VAN D£R VEUR KOSTBtOOS Opelaff aardeppeleA De DIRECTEUR van het LEVENSMIDDELENBEDRIJF brengt ter algemeene kennis dat op Vrijdag 8 November e k vao des voormlddags 9 tol dee namiddags 3 uur in de boterhal onder het SUadhuii aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald ter verkrijging vaa aardappelen voor winterprovincie Voor hel tijdvak 15 November 1918 tot en met 30 Juni 1918 wordt 130 K O per hoofd beschikbaar gesteld De aardappelen kunnen worden be trokken door bemiddeling van het Levensmiddelenbedriif bi gedeelten dan wel poor middel van eaakoop van eee Undbonwer na voomf verkregen nuchti Ve aankoop van aardappelen door bemiddeling van het Levensmiddelen bedrijf heeft plaats legen denzelfden pnjsalsbij distributie op bons De aardaltpclen vaa een landboawer woiden aangekocht tegen f 6 50 per lOd KG Welke soorten aardappelen door bemiddeUng van helLevensmlddelcnbedrijf zullen worden geleverd kan nog niet worden medegedeeld Vermoedelijk sal een gedeelte in zand of veeneardappeleo worden geleverd Ztj die aardappelen voor whiterprovi opslaan moeten er aan denken dat tU met meer dan het gewone rantsoen vw 4 K G per week en per hoofd gebnilken en dat door indroglng een belangrijk percentage T n het geleverde gewtdit Tcrioren gaat Noch voor verbreik boven het rantsoen noch voor Indroglng kminen worden bijgeleverd Belanghebbenden dienen alvorens een eanvraag om asrdappelen voor winterprovinsie in te zenden met genoemde omstandigheden rekening te houden De aanTraagformulieren kunnen den dag ven uitreiking worden lerugbezoi d en 04 dien op hei Waaggeboew do aiterlijk U November ek De Diredear voomoenul Qondft 6 November 1918