Goudsche Courant, donderdag 7 november 1918

N0 1 845 7e Jaargang Steeds voorradig een ze r mooie aoJlectie BlousH Cosfaiums Peignoirs on Costuumroldtsn beneirens de nieuwstefflüdeUen Hoeden voor Dames enJonge Mèls es 3315 o PASSALON TER BESCHIKKING Croia d SL erLOxaOaStxeDicesa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN EN INGEZONDEN HEDEDEEUNCENt Op da Toofpackia SO boocar Gewone advertentjBn o Infaaoaidaa médadeeUnffa bH nimlgaut tot caanlen pr a Groota lattara en randen wotden faerekaakd naar ptaaiarulmta AdvartantUn kuuMo wordaa InfwoBdaS door tuaaotMnkomat vaa aoIMa Boalka Mareri Adrertantlebunaux an onia Afa taa 1 4 tafels tU elke ncal UMar OM i i Adidioiitrad f T lel Intora 82 Dat telwnumnei ala tenwüiWsbtticfat bettfit groote belMfcenb Het zegt wü mo ten vrede aluiton of astdena krijgen wtj en Uimenlandadhen oorlog Van t w kw d n dienen wjj het beste te kdeoBen Wie meer bewijs noodig heeft kijkt nuMr erven onder J ultocfelaind waar hü Ml lozen hoe de matpocon ogen bun offlcleren in oprtand kwamen en dat to Hamburg en Lubeck gnmte a Mi en beginnen mot begeleidende uiitciMtifalr en De RUkzInma Ber en de socialieten hebben proclwnatlos uitgevaardigd Maair of de mamdwn in faadwang aulkn kumen faoudanf Il 1i t met wat kras gexegd te spreken tan de iaatsw wiioeaAaien Wd fireloo vm Heit met De Aonerütasiische refteerln f heeft it Im tache meegedeeld dat zj d Tjorwaaraftii hij Foch kan baien een com Miiie mi Duïbsohiaad k reus h deb ïtMischen pparbOTeJhebber Kb ie f til niet Je treTwgdh€id hebben de Toorwaardeii dsa Ai t te acoepbeeaeu hia ermee nasfe Beriyn rejttti Van 4 eTC gid lyde wwrdt MWïedMM dot Ie voorvra ndcn ii éb tml teiiBpfortg R en yn Nu kan da P r TftTKhi van opvattansr baataan maer dan oog Dmtschland hieeSt geesa keus H Wordt rAidojn door vyamden bedreigd lydt tew ldig Terliee Mer en daar breeiUI zelSa de revolutie uat Het fcan dunkt oni Ha ahdera of Duitflctiland za in de voorwaarden toeetenk m e n en het zou ons met verw Hiderefl ak dranc der omaïianidighaden de I uit che regeenjis noodizaaJoten nog dezewee te beelunbeoi den wtapenstilfiltand te doen u ffoan £ n met dto wtapénatüntand ia het eind van den oorlog gekomei e Aanemlta sscihe etaeibseecretans Lan Aintf heeft voa het Tm bbeasche gezcmitechap de vuiig M le nota aan de t ui1 H he regeemif g BOndËfi Iti mfifl itMa TUI 23 Oct 1918 heb ik be rld t dat e pr ldeiit zfln correspondeiv tie atet de I ultB he autoriteiten had dooreezöitdén aan de rescenngen iirtt wellte de AAierlkaanache regeering is geasaod eerd als oorlogvoerende partÖ met h voorstel dat u dien deze regeeringen ge neigd waren ou wn vrede te alultMi op d aangeduide voorwaarden en beginselen aaa hun mitttatre raadgevers en aan de militair raadgevers der Ver Staten mm worden ver ocht aan de regeeringen die tegen Dultseh land geassoaeerd zijo de voorwaarden veoj te leggen die ten vdie de beUngen der bef trokken velken zouden waarborgw en dl aan de geoaaocleerddlregeMingen de nbe perkte macht zonden laten om de bj iondwr heden van den vrede te waarborgen en a te dwingen m weUun de Duitache regeeriny had toegeetcoid vooropgesteld dat bU ni Utoire raadgeyera zoo n wapenstllstawl mogehjk achten mt militair oogpunt De president li thona in het bezit van ee Lond meldt dat aii 4 vm het wapanObtlitandovenlnv met Oo t nrijk Hoi arit in de onzijdig kodan wnninbfc is oangflbomen Hot Uridt Ds geaUiowfden luilon hot volstrdot recht hdsben a tot vrije bowaguig laaga eiken weg spoorweg en waterweg op O gebied en tot gebruik van de noodig O JiL tranq rtnuddelen b tot beaetting vaa nlU trabagiocb puntan op door hen noo Ug g acfttte ttjdaldróon ten einde hen in de gel g ah id t ieU n tot het voeron T n militair op rati e Oif dagorde te hondbaTen c tot recfudaltles tegaa botwiJng Dat aat nog lobwat verder dan hot avU kei dat Weenen one draadloo aond Noar Weenoche Uaden uit Dozen 1 men zijn de eetobe ItaHaanoche offMorpatroulUes daar tn aturto s uct Trent aangekomen Te Boeen Gn s en Meran heerscbt een rustige gednilote stemimiag Het vericeer op de Bpoorw ogen in Z SUennarhen en Krain loopt in weerwil van den gewelddgen toevlood der naar bui t rug4oeerende soldaten nog betrftUcetlJik g re gtM Het beKtuur van den zuldorapoonreg acht het ki het algemeen belang otn In d eerat plaat den terugkeer der soldaten ta bevoideren Op vele sbaAiione hrtiben soldaten baiteniBqw n beMlen geploegd TuBsehen Moatar en Uoipitenogro dolan meer dan 100 000 Oootadurybach Hongaor ach sokkdva die op vvrvoar noiar bnn landen wachten De Hongaren hel b n mb Dnltaoha diviotas aan den Donau onder HadoBBoen niet door Hongarije willen lat n toiugtrekken Mi chien zullen deote troepen d n g0am rd o In handen vallen De Duriiedie mfantsrio an itllkn in Kaukasié die benraLon ia over land naar DuutBcbland terug te keeren zal renoiai waurschijnllik In govangenacbap mk n De Oostenr kera zljn aan de Sav d grens weer over S t lache ruiterij la Uo nie hknnengetrokloen waar zü Vardl t n de nchting van VJsegrad heeft beaet D Oooteni kers trekken n vtnanord tomg D De dood van unr vader uw worate llng met de wereld d ontdeitklng dat het daar ruwer toegaat dan ge hadt v r wacht deze en miaei ian n andere taotorcn die mij niet b end zijn hebbeu ongctwljitetd een ernstige ultwerKtog gehad op een cofisUtutie die noort heel sterk was Ik wil u niet verheloit dot de grootaic lorg noodig zal zijn Gij moot dadelijk bultenfllands gaan Ail werk moet ge laten rusten Dokter Everard ftcfat lob treu rig uk b t een is voor mij even on mogelijk als hot andere Oeloof mij ik heb mijn redenen om het nlrt te ocn en zeer gewlohügo Wees openhartig t enover mij bedank dat Ik de vr end van uw vader was zeg mij weUte reden g hebt ui de doktor Er IH een man dien ik llelheb tntwoorade lone zonder een oogenbllk t aarzelen Ik zou hem trouwen ala ik kon Het is geloot Ik de eeolge kan voor zijn leven en om ztjn pogingen wat tfl zijn te doen slagen Hij lijdt nog Btivk onde de gevolgen van een kort geleden doortitane ernatlge zt te Ge gaat toeb iHet de meest gowooe en teeeJijk vreeaelljke fout beca i em man ta trouwen om hem beter te makenf lone gftlmlac te even en schudde het hoofd De hervormtng die Keith zoa dienen to ondergaan bebootde inleen bler tn te bestaan dat btj zijn maaltijden geregeld gebruikte droge sokken aandeed o er op toezag dat zijn ult evwBhea btenen een redelijken tijd betaalden Wordl verrolfd 1 87 KosL hl hemi en blijf bij uw ale gids op de hoogste toppen W j zuilen zorgen dat n bij de volg aido zitting van het hot een Pukrerbuoh krijgt I En nu dom hij met eens spreken te gwi de vrouw die hij B ï had Weliedere eüaridder dje met zlja aim omziin liefje op een bank bij de parkhekken zat had ae moed dan hij HU dacht met naijver aan den onbeeuiadw Majcufl die op al hun tochten het woord had gevonden om den Umlach op delippen van het metoje te voorschijn t roepen en het aardig coquette lukjomethet hootó Terwyi hU Keith Harford al8 een autte domme sukkel sleohtvzwij gend koft neerzitten als de heldere oogen van een mei e over zijn hootó heenk ken en lielde zelf met diepe iidna ditlnff voorbij ging Eu BU hij In tegenwoordigheid wa van de vrouw voor wie hij metvreo de zou zijn gestorrcD dit n voilcn enwi en niet maar bij wijze van ntrekeu koa Uj geen woord vinden d haar t lytekM Ëjbddljk b oa umm j Mitjtuiwui H lai on lMd sai kt m kaïn lu tmo Un dari lljdtD om inB t iflitU mm M udn W d A W SWANENBUKOSanum M madano Gouda 4 NoTembcr 191B Katneolalkilool 30 3896 13 Het Levensverzekcrinc Oenootichap PRODENTIA opgeriöhr in 1863 te Arnhem VRAAGT root Ooada n omitnken 891j 19 m actiii Hpt met TOOT bestaand Ageatiohap ea ni t voor VolkaveraekennRen Voorloopige toelage f 25 par maand plai Agenienproviaie Aaabiedingen met franoo brieven aan d Bireotie Hser oakt ga d tfMi aUI rd Zitkamsi n Slaapkamer m t ol sondar pcaiion Auibi diii ea mat bl xoDd rh d Q o cQoditiefl owler No 3891 Buretu GQudfcl CoktmU 6 Winkeliers in Talialc TE KOOP t60 pond HNranbul IKtau vnIHaH 60 Krul 200 Philips HMiwnIwal Ook In a t n A DTri Mi Ictt P HuIppMÜcanloor Zost r MMr 1912 16 Openbare Vrijwillige Verkooping NoUrit J VAN DER LEEDEN U Ouderkerk a d Ilnel m Toornemnni bg Inzet en aniag op WOENSDAGEN 13 n 20 NOVEMBER 1018 telkeni das morgana tai ll a ure in het Koffiehuia vm P STOPPELEK BURa te STOtW K m hst opanbi ir te Tarkoopan DE KAPITALE Boiiwmanswoniiig B nummer 32 mat SOHURIN HOOIBERG BOOMGAARD aa ERF en venohiUanda peioaalan WEI en HOOILAND BOUWLAKD WEG en WATERING in BOVENKERK nabg het dorp onder STOLWIJK groot Ccnti 25 HecUren S2 Attn 98 ntiarent en een perceel HOOILAND aan den Bllwykerweg onder HAASTRECHT groot 5 HecUren 78 Aren 26 Centlaren Ta aanvaarden de landergen bq de toewgiing en de bonwmanawoning met gatiomerten en ff 1 Ilai 191 Breeder omiobreTen in veilingboekjea dia verkry b v tei kantore van den Notaria 3852 5S mii by l nlKkticr ld TE UBP AUC par Tit o per KlulKbe inmukpot boililsoDiieniiDiDg leiieBLTIi I Kua K lkiloal U Orada Hebt gg kennii gemaakt mat da Spaansche Griep Dat a V mat meog Uaar maakt dan na ook kaonia met de Sanguino9e Dat aal V vel meevallen D krachten die door de Spaanaohe Bnep ign ondermijnd worden anal en volkomen hera ld door d SAKGUIN08E SANGUIN08E koat per fleaoh f 2 26 6fl 112 50 12fl 124 00 Ulllli i dillegtnlHil2Hlnli l X Tertcrygen btj alle Apothekeri en Droguten Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizentfraoht 153 Aiiiete d m Leliegraoht 30 CURATORiyM Mr A W Jacomattl Oifd AdTKfat iB Nid IuU H J Calkoaa BuUea eir Lid Ged Staten Biir eiDeeiter via Bdeoi en SekoeiopeJeaer J Oetrttf Ogd Reftdent reii Tenue Haan Polak Lid Eerete Kemer 9 PpatmtU Scboolopclener p J Raaymakara Oud Secreteru Genvafl der Riikiverzekennlibenk W N Wlntaralioven Gep Lniu Kol O 1 L Amerafoort Stcrittril ML SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leldinl Tan 80 bakaade laarkraclitao onder wie Joh Bonman Dlrecteor ejuer Handeliiehool Mr Dr 1 BIlBtan Directeur eeoer Tuchlickool Jbr Jan PaÜh Jouroallat Dr A A Pokkar privaat docent UnlTeniteit Dr A J M Oarlaanna leeraar HBS P H van Qlntal leeraar Handelnchool Pro W C da Oraalf Hoofleeraar UnlTerilleil Utrecbl Dr A HalbaraUdt oud leeraar Orm naiium Dr J M Hooxvllet privaat docent Univeniteil Dr C Hnyeman accDun laat en andere mannen van naagi 20 leeraan HBS 7 Mra In de Rechten 7 Inienieuri 6 accoununu 3 artaeo ena worden dooi ona eor aniaeeid maar dan 490 achrlttaiUka ctu naaan 04n DEBNSCH NOORSCH RUSSISCH UAUEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNOE ELECTRO TECHN TEECENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RHETORICA BOEKHOUDEN HANDELSCOKR ADMINISTRATIE BEDRUrSRBCLAUB ETALAGE ORGANISATIE BBURSTECHNIEK STENOGRAFIE SCHOON8CHRMVBN NEDERLANDSen FRANSCH DUITSCH ENQELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDSCH STUDIETECHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN 8TATENORDE MUZIEKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER HETH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FR6BELEN SLSJD Oplaldlax par brlal voor aUa axamana voor alia ambten an boroapao voorALLE acta LO an MO ALLB practUkdlploma a StaaUaiaman NoUrlaat Mr In da Kacktao Oemaanta Admlnlatratla Actnarla AcconaUnta Ondarwlliar Bonwkuadli Oplichter an taakanaar Oplichter Watarataat Bedilllalaldar SaaratarlaRadaetaw anx au S S 150 Cunuuen voor beginnera eenlgszlna gevorderden meergevordendeo en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tuMchen docent en cunUt Uitstekende correctie coUectiet en Individueel Billijke conditiën minver ogenden kunnen van ona Studiefonds profiteeren Qoede re Itaten wie werkt slaagt Adviezen inzake Beroepskeuze Toor luuidrs nUchi ngen vrage men de mieruiaante gratts brochure ten hoékieA van Ui pagtna t Men vtrhtndt nch hierdoor tol niett FAIRiEK M HERSTELPLmS an WERKTUIGEH n MOTOREN AANLBQ van Electrische licbt en Kraditinsiallaties J VAN DUIN A pp Gouda I ioe iii iie 03 Hodevaksehool voor 6onda ei omliggende plutsen Aaafaalotan bil da varaanl lif voor Moda vakaaholan ta a aravaihata Goedgakenrd bg Kon Beal 26 Ang 11 No 46 Opleiding lot Ooslumièpe Ooup us mn Laaraivs hk pimM mriliH übiik h iHm IHBI i mui h HHMNL Dm SdMd b TwplMM vaa Ooam 109 uai ISI wmt ieh bImw lMfIla a Dh DMMi HBYZELENDOORN MT Hoedt U voqr besmetting door de Spaansche Griep Een mtitekend middel daartegen het geregeld laten itoomen van Uw kleeding DU is eiqer hygiamsch en ontfmettend alle ziektekiemen wordeq gedood de bebandehog 18 Tolkomen onsohadelgk Toor het goed dekleedmgwordt daarran niet lap maar ALS lEüW afgeleverd PrgzenzW billgk en v l lager dan ran nieuw goed 3911 74 BEVOORDEELT OOUDA S INpy JRlE pN ZENDT UWE OOgDEREM OM TE STOQMEN OF TE VERVEN AAN DE PELIKAAN Chemische WasscheriJ Stoomarijeo Ververij Talsfoon IB6 bil Ml B hoap 47 inliAl I M pkt 41 T lpfOOM Ho ra Het Advertentiebpeau tup Be Gouiisciiii Coorant TEIiEF 82 HARKT 31 iMzoidt de plaatsind van ADVERTBNTIEN in alle Nederlandac e en Buitenlandsohe da £ en weekbladen en andere periodieken zpnder eeni e prijsverhoodinf V Inaeamding van din afe schrift steoda voidoanda Inliohtinden wordfn GRATIS verstrekt BOSKOOP Van der Meulen s ONIX Advertentién en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zijdeweg72 Jfeomati van de Chfiolsab Medlaobe Maat ohappli Aurora te WAtergraafimeer ii het middel dat na gebruik vao 3 buiijea ieder li d r aan Gal en Niersteen volkomea geaeeit Kunt U soinmige spijzen niet verdragen Neem dan de voor zorg steeds een kokertje Abdij tabletten bij U Ie hebben want die helpen uitstekend Beallat onachadelijk en loader pijn Prija per 6a ie f 2 50 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wi ditra t 33M 15 Verkriigbaar bli J VAR DftM Mud voor de maag Overal verkrijgbaar 4 f 1 25 per doos Proeftabletten en een boekje Maagkwalen worden U beide op verzoek gratis toegezonden door de firma L I AKKER te Rotterdam Ha astre cht Abonnementen en advertentlEn voor de GODDSOHE COURANT m de HAASTRECHTSOHE COURANT worden te Haastreolit aangenomen door onzen Agent J SCHEER CMO 3 te HAASTRECHT AOBNPJI 7 Nov lii uur Nieunre Sahomrbafg Sa AlMUmeciaDtavooNtcAluif 11 Not 8 uur Soo de RAuule LenlnC Oocdkoopste en soUedste adres voor iWenbeleii all Talala Kaata Bidiattaa Stoalaa mat laar pineha Vaarambadatollam WoUaii a SatUiadakau Thaatafato Splatals laUMwIiu O M an fc ar Spealaal adree vaar loaialalmei kawelllkaplanea M KOUT zmif iHBRUIM IniÉrtiiÉlieii taa llol ei doHrH Oi met Uchtlweld Aid Jouda Earata Hulp by OnailiiJikeii Not 2 uur OnderstajuIWMinmlaBla Ar menzers Qeboulr toot Bout an Ifo niuEtoexlcbt WmU TCtaaakM w naféU Vim mwlrt wi ku ta bbohb aotniaci vaa gadarjacan aoMarl a ai wiiiiakal H aiti i au d a 4aa h HW aawia la jm P j mr HaoMaoha Dtnkfeeiil A BsiNDua ceoa aaoa Donderdafj 7 November MIH mmm ooirmt VERSCHIJBJT DAGELUKS j ABONNEMENTSPBUS par kwartaal f 2 par waak It imt mat Zoadaoblad Mr kwartaal ƒ 90 per Wedt 22 cttit avaral waar da baurzinc per loopar faeehladt Fraica per poat par kwartaal ƒ 2 60 net ZondafAlad ƒ 3 40 AboBMmantan worden dagel aangenomen aan ona Bureau HABKT 11 GOUDA a OOM agaatan den boekhandel an de poStkailtaten ADVEBTENTDEPBUBl Uit Gouda ao onmtrelren behooreode tot den be olxkrbl 1 5 racala f 1 0t alka ie al maar ƒ 1 20 Van buiten Gouda en den bezorgknn l i Miala S 1 S0 Uia regel maar f 2S AdTertaatian van pubUeka varmakaltk badB ISM oant par refd I I cdaetiei Tele £ lAtero S45J Bureau MARKT 31 GOUDA Toorwaorilea nor ea vaiwnftUottnd mede DE OORLOG De laatste dorlegsdagen B Amertkeasraohe ndta over de wpedjeswoor uraarden Oe Ouitsche oonimiasie naar Foch In Oostenrijk 0 t het Weetfpont duur de hevige slag voort ONS OVEBZICHT Udit den nota blijlat dua mg eens 09 naaw dat wapeoatiibatBnd vrede beteeikxaiJt en dot de Trede wordt gcolobea op gnmd wm de 14 punilwn van Wilaon Alleen de vrubedd ter zee itooot nader wonden oovMhreivetn Veid r moot de DuMeohe ree e niug Bcliadevc ignedmg gwen Dat 16 eJileadixns hAlyjik want DuÜacblartd aou angeval bet deo ooirlog gewonnen hoi ook heel wat hebben geëaeoht De TOorm4hge Duitsche geisanit m de Veoreenagde Staten Bemstoff heeift m 19 torn de Duat sdhiers vxwr Parys ationden te Waahuigiton de voorwoaidien medegedeeld waarop awt Frankr k on wa KSiatilataiid zou wordeti toegestaian Deze n aren Ie afstaind fm aUe Franscbe kioLoniiën aan Duxbsohlaiul 2e aMand van de noordoosbelijike Frwosdie depaTteineilten 8e oorlogeecihaMiiJig van 10 tniMJai francs 4c opheffing van aUe doitianereoHten gedurende 25 jaren vvOr alle Duitaeho producten Duitsehiand beboudt het recd t de invoerrechten op de Fronedbe ppoducteti te verhcogen 6e Frankrijk sal gednrmde de 26 eeiBtknaïModa jaren den verpUtditeèi raiiïtairon dienat a£sohoff ai 6e alle Fnui sc e veofauigwerkem nvoeten gesloopt worden 7e Frankryk zal aan DuitBchlond S millioen geweren 2000 kanonnen en 40 000 paairden mtleveren 8e an de Duitsclve uitivandiTiigsbrevertiben zui 4ei speciade reéhteti toeigekend wonden de het bondgenootadhap mot Ruaiand en En gcdaTid aai moeteii opg zegd wooTden IQe Frogftnjk zal m t Duiitsohiband een verbond aluoten voor deti tu d van 26 aren Men kan doM eoschen nu ook mot direct beacheaden noeaneni Gosterennuddag uur ie de Dultscihe a£vaandoiging bot hot sluitsen viaa een wapenstaletand naar bet front vertrokken en naar verluidt w zv reeds bg maoinKhalk Foch Qiang ekotnein Zij bestaait volgens een zoo juist pgievangen U wir vm draadloolB benobt uut Berlyn uit de hoeren EnbctPger staaitiBaecretaniis en ruksdagufgevaardagde den vnoegeren gesant te Sofia graaif Obemdoirf generaal Von GilndUe müitaor ede fcgvLBde ter haagech Vwoeac Jufu renti en iffemeraal majoor Von Winterfeld vroeger Duutadh inalutaar attacheé te Parij Men adtft hei te Londen niet wensc elljk om J Mspï egedJngien te houden over de eaiL Ddrbschland te stellen wapeaistabtamdsvooru witaiden In é omaMte kidngen ge looA tnen dAt de vredeevoorwaanleii met hard zuülen zijn en dat z den EngeladhAa extre miaton ztidjlen nu lhagen D lAancibeeter Guanhan voorspelt den loop dier gVÉbeurtemeBen die tot den vredii zullen Icbden aia volgt nemorle met besdMHiwiiigen van de geolUe rde regeeringen over deze correspondentie welke als volgt Inldl De geallieerdein hebben nauwgezet de correspondentie overwogen dje heeft plaats gevonden tusacheti den president der Ver Staten en de DuttBche regeenng Onder veorhehoud van 4e hier volgeode puiUen verklaren zlJ ttich bereid om vrede te sluiten tact Duitsehland op de voo waarden die de President heeft geformeerd in de prestdentieete toespraUk tot het Congres op 8 Jmaari 1918 oi op de aanvuUeiL de beginselen in z n latere toespraken vei u koudigd Z moeten er echter op wijzen dat punt 2 betrekking hebbende op wat gemeenlijk wordt omschreven ala de vrijheid ter zee vatbaar is voor verschillende uitleggingen van welken liJ er enkcAe niet kun nen aanvaarden ZiJ miieteit dus voor zich zelven op dit punt volledige vrQheid voorbed h e iH to a warnieea y ter vrcdesewtferentito komen Verder verklaarde de president in zijh toespraak tot het Omgres op 8 Januari afe voorwaarde voor den vrede dat het bezettjfe gebied zoowel moet Vorden hersteld atia otttrulmd en bevrijding en de geallieerderegeermgen gevoelen dat met mag wordeh toegelaten dat er twijfel blQft bestaan ony tr nt wat dele voo oarde beteekent Zy de gealheerde regeeringen verstaan etonder dat door Duitsehland ver goeding zal worden ge geven voor alle schade toegebracht aam de bargerbe volhing detgeallieerden en aanhunelgen dommen door den aanval vaé Doitschtlind te land en ter zeken in de lucht De president draagt mU op mede te deel len dat hij instemt met de interpretatie gegeven in de laatste paragraaf van het hier boven geciteerde memOTandum Voort draagt de preeidettt mij op u te verzodtea de Duitsche rag ering ervan te v irlttir goi dat maarschiük Foch gemoehtlgd it ddOr de AmerikaonBche regeering en de ge allieerde regeertngen om behoorlijk geacv crediteerde vertegenwoordigera van dt Duitsche res nng te ontvangen en hun dc Wilson zal de tnede o iim vam den Hcnd vun VeMKuUee oomididriii ontvangen en deze aonder venwijl ann Duitsehland overbrengen Diit iB reed gebeurd De DuüKibe re enng sal waaxaohijnl k generaal Von Winterfeld of een anderen parïementaiiT mochitigesi om Donderdag in het veU yin een wapwistibiwH te vrag n V t klopt ook mét de f enten Men verwacltt ndet dat Duotischland een bealuit zal nemen voor de vellende week maar dH beoliut kati vciftiaaat iwonlen door den gerweldiigen druk die zijn l rB s n h t Weatfront ondergaan soodat hei mogeHjk m dat de aoavaaidmg of de weag iing der voorwoankp Zaterdag aal worden aangekonigd Hier bg ook met t vergoten de onlusten te Ki l en Haiïnbuig Red G Ot Neemt Duitsdiland ze aan dan zal de geaUieerde raad wedenoon birnien tnveo dagen bljeenkomeA en de bespreümngen in verband met de he zitning van de kaart van Europa en Idem zuilen vennocdeiUk nunder dan een maand duren Dan ia de wopeautiilstand notuui li k reed ingegiaon Oe grondoiog dqr overeenkomst aoudien vanself prceident Wilaone veentien punten vormen m t A wtjiziigiungen en aovuldingon waartoe mep zou hebben besloten Daarna nni het vredeecongres beginnep van alle oorlogvoerende naties Wanneer de Duütscdie regeetüig bes tdt om de waipenatilatandovoorwaianlen der gaalkeerden met aan te nomen zoo v rwacl t met dat de oorlog nog e paar maande zal v ooiitiduren wtaart ij de hamerslagen ih het Westen zouden worden aangevuld door verpletterende slagen t ren het Beaersche giebiéd Dut ia een nieuw punt waaraah DuitBchland aandacht moet schoiken Etk week weike de oorlog langer duurt komeA nieuwe troepen uit Amenka hetgen nieuwe eiedien atejt vtwr sciheeiparuiunte om de r daten van het noodjge te vtoorzien Elke Amenka n dae dn Europa aan wal st vergroot de moeolukbeid om na den vrede levenemoddelen om van grondstoffen nlot te aftreken aan de Dmtschera te veraduiffen De MoncAiester beiboeft met ongenwt t z n DuvtiBcitland zal ze aannemen Br ifi v n aaidiig bendit in de Ktdn Zeitung otonuiuing anoet maken Het bdod laat xlcfc uivt Stockbolm seinen De lewiende bolajewiki volgen d vrede ondeilhandeLingen vian Dmtschland met de gnoobste belangstelbng waarbij z den wenscih koesteren dat die ondeiiiandehngen zullen nualukken Een yooitzetting vwi den oorlt ou voor hen het meest gewemacht zyn hetgeen ode bllfkt op vergadenngen en m beAoogiiwen van de RiueaLaohe regeerders Feuilleton Bomber ver achter zèch HOOFDSTUK XXiVIII GepredcetliifcNd Den morgen van den dag oa denaob telijko reia van Rayleigh Abbey bevond loue March zkh op do stoep van den zeer beroemden dokter Ëverard Torance Hij had haar vader gekend en was ja ren gleden diens gast gieweest te Newport lone bad zooaLS wij weten voï trekt geen ziekelijke fantaale en aand woordMi van dn Zienares van lUylegh AUiey hechtte zij niet veel waarde Maar toch was zij zi de laabAe maanden en voonl slndB den dood van haar vader beaust geweest ven een onmerkbaar too nenende moeheid die baar soms zoo oTeriieerevbte dat zij zldi voUionien uit geput gevo e en aan een elndelooxo verlateaheld len prooi £ Zij besloot daarom naar dokter ard te gaan von wlen met vorwl kon worden dat hij tn de slanke dame In haar eenvoudig awart bet meisje zou herkennen dat op ki F had gereden terwijl hij naar keiijteentjee en het zaad van de baai Newport zat te kijken De vrtHideUjke man luisterde met oot geduld naar lone e verhaal voordat hij ziju rigen onderzoek bqgon en haar meedeelde welke dlognooe hlJ meende te moeten ate41en Gedurende zijn onderzoek werd hij eteeda ernstiger Gij hebt een Miok doorataaa ui hij na een lange ponze Trotsky heeiCt veiMaard dett de verboV tering die ten gunste van de bolejewlki aan het werk ils hoe lang r hoe gT ooter wordt naar mate de oorlog langer duurt y kiger man moge zenden wlen je aanbieden kunt wat Ik geen recH heb to vragen lone je bent sterker dan ik opgewekter je past jè beter aan den nieuwereu tgd aan Ik zou tr nooit ia kunnen beru eo een last te zijn voor je begiiinend le ven Wat ik vanaivond uitsjirak zea Ik elaobts voor de oorcn vaa de huichelachtige menigite daar en voor dio haaetige woorden vraag Ik j vergiffenis Een wijle die Eelth Harford uren toescheen zweeg lone terwijl de trein vo rLsnelde donderend door nnols en ziidb daarna wear met een aeketx blij beid van veriichtikig in de zuivere dik ke felsternis van den nacht werpeod £ eith zei b et meisje eindlijk zacht en vriendelijk ik ben vanavond moe Ik ben niet zoo sterk als je denkt Ik kan ndet meer dragen Spreek nu niet tegep mij Ik zal je morgen als Ik b gerust antwoord even Voor vannacht kun je mee naar Audley etreet komen zul je in het bed slapen wouin je 100 la hebt geiegetL Jane AHen zal graag bet hare met mij deelen Zl boog zdch voorover en raakte twe maal sacht den rug van zijn band op dat hij niet al Ie groote smart overhear s t lzwi gen zou hebben En Keith die vo de dat in haar woorden de beirte vergiffenis voor Un haosdg oproken te Kayloigh Abbey lag opgesloten leunde aohiteTOtver en keek naar haar wonder lijk rustig gestemd Intumchen spoedde de booUrein ztoh geetadlg naar het noordKioaten door den oacbl w liet Ro leiflh Abbegr donkerea hij doa toch zijn niet gevaoiiijk ver liaal t lONE MARCH ar bati lone begon hij stamelend Ik heb je wat te zeggen En tooh weet ik elgei Iijk neet hoe bet uit te sprdEen Het valt mij moeilijk e goede woorden t vinden om mg a Uefde uit te drukken Maai de zaak xeU ligt diep Ifi mg n hart p als de wortels van mijn leven Waarlijk ik heb geen récht t zeggen dat Ik je Xefheb Want wie dat uit spoeekt tegem een vrouw moet r op kAïjmen laten volgen wH je mijn vrouw zijn En daartoe he4 ik niet het recht Ik kan het niet z gen Je bent een te koBtelgke Kbat dan dat Eelth Har iord je zou nuigeai vragen je soliitte en de to6koin t pnje te getven je jeugdige schoonheid te verbinden aan het T 4komen en aheoluut mislukte leven vam een gebroken man van middelbaren leeftijd lone ik zeg je dat ik na mijn plaats kaartje vonaYond betaald te hebben geen ahiIUng ia de wereld bezit die Ik mijn gendoia kan noemen Ik weet zelfs mot waar Ik vannaobt mijn hoofd zal aederloggen aJs ik In Londen aankom lone bewoog zich onruadg op haar plaats en sloeg baar huiden In elkaar met de onedle ongeduldige beweging die haar eigen woev als de gedachten ala blÜkeemetraleQ door haar brein schoten Keith zweeig dadelijk toen hij haar gepnkkeldhedd waarnam maar la zijn gewone verblindheid verloste hij z A in de oraaak Meeoi Uc leg je dit uM om Je medelijden op te wekken zei hij Ik hoop aUe m dat God eeo beter m gehik