Goudsche Courant, donderdag 7 november 1918

het naaaigelaien perceel een 4e OoSibaven wenl daurm de broodbakken geveatigiL iJe l uidj g a firmauton Vermetj dru ven tbana nog ate ls den bekte eikea mei sucoes kAM 100 iarlgB herdenking al dete Ie z k veter bekanjialieiliag waard Verhooglng van de keupiliin iNuar 4 itt VoU verzekert wordt de UwtnbuilfprgB voor voivelie aaas bmnen euAOie uogeu met i ü pCU vwJuMgd eu geüraUii van f l W op 1 of 1 4 dÜ 1 O hoon dit beriobt niet met steiliigheid kaïi werdwn legeagesproken is de daar m geuoemue meuwe kaasprge zoo abu riiiaal hoog üut met grond aandejuhttlitid ervan getwgft msg worden lmiiiere de comuilsHiehandeiaren zulten voor huu wmtervoorraad als m a xtnm i np rge voor Ie kwaiitoit volvetle Üoudakaj met Kgks merk i ibOJiO per 100 K U ontvangen voor 2e kwaliteit f Ib4 ö0 en voer 80 ihwaUteU ten hoogste I Ib0 ö0 Nu m de mogeigiüiead niet uitgesloten dal d ae p rgzeu iets verhoogd zuilen worden maer het verachil tusschen pl m fliO per KG inkoopprijs voor deHegeeruig en f 4 20 of f 4 óO vwkoop iia le daeiributie is todi te groot om Jutet te kuuneu zijn Zooveel winst zal de Hegewlng toch met durven uiakeu A1 EXN é BUN De gemeeulexaad van Alpliou au ülq KijQ üecit bceloteu een letiuiüi a o tt gotui van 1 39 000 voor duttiluuUo eieinden eejMlg dochtane terwyi alleen overbleef a i zoonÜo van 8 Jaar Dt öpoanecbe griep doet zit In üoetóiik roningen zeer gevoelen De dok r kunnen de vele patiJlnl B niet beBoeken Lenige geneesheecen zijn zelf iMr ïiftlt dia van MWveide en OudeFe ktia ign ov rieden De soholen te Blijham te Vriesoheloo Veelerveen zijn heden gesloten Dt Hondelsacbooi te Winschoten werd Muieuw gesloten en eveneene aldaar een 2 re aebool en de liijkwlagnormaai K IOOl To Assen hebbm B en W w enshet heMeobaa der epoanaci griep beadoten iat de e 0 Jaarmarkt geen tenten kjainea en draaimolena zuUett worden toe Bljten M dat het verboden ls In oafe onisiekf daattpeonujeu en andere vevmak lijkheden e houd i Da jKVeakndleffltal In den HMg T iiooerdam go door de Koiterdam goiw rt oherüUe gearresteerd een bekenden im DOpi r L V woaeude aao de Korie Wi ii tte rt aldaar jn eemge van zijn koraufito die ia het pand aan de Klorte Wijioötce weiidoa overvajlen ulst toen 11 gezotea wwen om een taiel waarop eea g iooie paitij brtllanten juweelen an madera sieraden De waardevolle vooffwerpen zijn allen afkomsüg van de di fstal giöpiteögd by den luweellw waiakee aan de Em lirMUL 9 B Grav aha e De waarde van het gevondcoe hedraagt ffljöa 90 duizend gulden Dl TluchtellngGO Voor dea terugkeer der vluohteüngeni óver Vllnivii hoift i 9S am dienetr ellng outwoqpoa v wi 14 treinen per d g die vae MasstrU t op nader te bepalen ditum ea uoar gelAog vaa behoefte zulllen loopen Dief tal Tu odeur Door nifüdel van verbreklog ls uft eMi wükei aan de Passage te s Qravei age ontvtrtfflnd voor e n waainle van t 2000 aan ttessohep parfum en aadere goc leren uer uoBizee door a liUrute ten volle ia utr ttld Alle uitloopeode ooriogasohepen voeoren do oorlog vlag De beweging onder d niatrf eu n arbeiders i wederom tot rufct geiiouien De maoBohi pen van het ga mzoeu zijn beclg bet hoofd ie lieoen aan de moeilijkheden tot het ntreiel du orde LAngsamerhand worden algemeen de wapenen uitgeleverd DeparUculiere huizen en wim eis oiemeoe de lazbrciten en ztetkenhulzen worden ongeiirtHsd getuin De baoicen ziju fbljkans alle in werking De dienst in de kaaernee en op de schepen gaat op de gewone wijze in zijn werv De levewv ddc imvoorzaening der buxgerUjke bevoiklug w tot klever iiog me eloord De bevolkiug i rustig O ptttoot ea in Hamburg ziju de bedrijven in staking gegaan Hret is loi uitt lUngen eu g l v ladluugheüen gekomen iiutzMlide woedt uJit Dübecdc gemeld Ai gezien van de balienspoirigheden in eeul go bedrijven 10 geen paruaiUer etgtm uom beecbaiilgd De bevoitung veri eert ukt m gevaar üotitonrijksobe vliegers gel and Zeven Üoeteninjki cht vjtcgers die een v wkeerdeu weg haodeu lugedlageu zijn lil de nabijihuid vau kuuUien neergutitreken Voor vrouwcnklesreoht Dt Btrlijiibcbe VöToeuigiugcn voor vjouH t kiuertitlit £ 00 wel de svclaaldeauocra Ubciie ié du buiüi rtlijkti hebben een grooto vergaderiug beiigü Marie ölritt up ude de vergodeiriug met een toeapioiUi waanu zij zeide dak lueu tet uo tee Vergeten ba i dat de vrouwen euu tot het ijuitsolie volk btehgorea üpoerwegougoiuk De bladen melden mt Boedapieat om 10 uur a tbvomie vertrok udt otcttubrucb eoii persouentJHJn met solilattu die naar Uuü loud wordeu tivuggubruolu i e wogtus wareu o ervol de aelduteu zaten op uü Uooen d ik en buifers Voor hot iaiioa Kaltoe brai i en aa waardoor de Jia 1x1 bit QU Mlen in tweeen werd gerokl De voorste zes wagcfi reden lu ro ende vaart door Drie ervan omepoor ti ia en werioD verbrijzeW De achteraau komende wegene vielen over eÜutar Uil Boed pebt ziju inmuUlels reddingebrigodos aaugëkomeu lot diuever zijner bO doeden en 150 zwaar gewwiden JMMKOOP De beer J A G Uanusen aUder u aangewezen om in den door de Jongehuj vereeulgiiig Samuel opgericbluu cursus in boetkhoudeo in genoemd vak Umi te geven o De verstrekking van een wsiHu mldoagmaal aan de ndnderen van de openbare lagere school welke idervoor lu aanmer kiug komen zal in den loop dezer maartd wouer aanvangen sxAPSMncuws li iinMfciiii aOUÜA 7 KeT mb r L9i8 JteorgaulMtie Van ItersoiuZiekenhiiia D iUkdU kz x iemeeate Ift bge igeroepaA tegen Vrijdag 7 Üov a a dee nm ó uur Aai3 de Orde is ge Wd ale eenlg piwt BfupreMugen uopeus de vooi j nomen reQr iiiiiiisjiti tier inrioatlug van het Van itdJboa ZlekenhuiB HAAiTKBCHT Door het nog steeds toenemuuJe oanlal z ektegevailot van Spaansotia griep bg de ieeriingeu der Openbare schooi is op dcEiiAiiidiig advies besloten de sobiiol vourlüoplg tot Maandag lb Kov te sluUen Op de voordraioht voor onderwijzeres aan de openbare lagere schooi lu de va cature ontstaan door het overlgdon van mej Ogtstra zijn geplaatst de dames J M Uuldemond te Siuipwgk U B Anker te bt i iilpsland C de Vrii te Zwolle eu B btremler te Meppei o De Kaad dezer Gemeente u bijeen geroepen tegen Vrgdag 8 Nioveoüier de nomtd dags 2 uur De agenda venneLd Benoetmng Onderw zerea Uitbreoding electnisch net loKi Nnt Vereenlgtng tot Steun en HUidene Men deelt ons mede dat In de vacature oatetaan door het ov rlijdea van den heer Mr L W van Kija van Alkemade ls voorzien door de benoeming van den heer A Dudok van Ueel oud kapitein cotamaudant van het Wielrijdera depdt aiMer Uiani directeur van T P Vllruiy ea Co e btoomzeepziederij De IHamer alhier tot eeapetariS penmangmeeeter van de atdeeding Uouda der Koninklijke Nakonaje Vereeaigiug tot gleun aan MiU letie Het Bureau bhjit gevestigd Bleekwakade 81 BlNNWflLAJKP Postverbinding met Bualand opgebleven L i uiui cti tr gc iflia t dor pü ftirijLU tfk ioij jrvUi e lUukk ütiteua da i Oe puulver U uijiji iiufti t a rojlua ea uuskanü beüaivt ajUiiUiusi Aniwiinsei on tïladiwa iiük veuv ivjpy u opgoaeveu Middenstanscongrss 1919 lidt volgeiidü iiaiiiioiutanJscou ireB a 1 wt vwigCHoe ja ar ia de moaud J h te jirn mm wordeu geuoiudeü Voor Oe botrt kJ iiig van hoofd aan de tweede opeubaxe lagere sciiool hebbeu zkih vijf sodJicatanten aangemeld OiUSlS MAA rttlSGJUJilN Sxamen Radio Telegraflst B het heden te Rottetxlam gehouden examen ie heA daploma voor Kndiotelegra flat 2e klseae behnaid door den heer C van Vreummgen elihier atuunnanstoerhng bjj da Kon Ned Bakstvraart MnaitBcèAppïj liUkacooutusaie vbur lUaer en maal iol tkiviiieert nae lüiitn der Kijkscomiuisi ie awj ue iji inbu ie van ijzer eu bmA ijQ üouoemj de neeieo t atonvia pie tttdeiH Jjjecieur vtm ii b btó vi8 eu n iJtd ivoitcdddm tiu J Dudük van Moei afjiidni vaai do ürma ff Beruet en two ii meierdam SCHOONHOVJKN Daar de bpaansobe griep hier aan hei afnemen ls zal op de opeabane en M U L üschool Donderdag bet onderwijs hervat worden De gedwongen vocanüe duurde vier weken T J Swanenburg f ilii r ter sitcie ls overieaen de heer T J bwaneatmi t Un leven leer ar aoin de Ambaohieschool Vdfi geboorte GouT eniaar uit aen hier weibeKeeuje familie werd Üj met Seplem botr UlO boioemd aan de toen ioist opgenclido vakeoaool om les te gefVen in bet tliiiüiertpi Hy Krwam van de A B ö te Wla chbceffli waior titj ajs ieerkancht gun sug sluoi aangeschreven Ook hier 1 iga oraaSi ateede zóó geweest dat nóch bestuiur ijóclt $ j atteur oourt i en liwbijen gehad om spijt van de benoeming van dezen leeraox te gejvoelen lut geiidbej de iTeuze ls steeds Oan goede gealek u ioen dan ook de leeraaff den Breeje de sohool veitbtet om in Leeuwarden een andere betrelqiilibg te aanvaarden heeft het Bezuur met geaarzeld om Swaneoburg die Inmid dels mot noee vlijt en Ijzeren TOihardlng zijn Mtddeibaffie bevoegdheid had behau d la di9Q8 ptftats aan te ateÜea Hea e hc 1 bwwienbur j de vruchten van zijn werk niet mogen ptutfkeni Bon langdurig ziekbed hoeft hem verhinderd verder zija beate krachten aen de aohool dte hem hel geworden was te kunnen wgden Nog pietseUng ls hij m de Botiool outvaitiea Hetlienmorgen werd zgn atoJfelljk over aoiot oaier giioote beleiigfiteiiii aan de aarde toevertrouwd Aan de groeve merk teo wg op een deputaife uit het B tuur der Vmbachtaschoal niet den heer Buiue meeflieT um bet hooM Verder diroct ur ea leOTare terwijl ook de kwrUngen der eohool In grooten getale waren opgeikiomen om hom ie Jaatete eer te bewijzen Nam i8 het Bestuur der school apraic Pastoor Gel eeuige giavoelvaMe woorden waarin hoj Siwauenburg soheteto als plicht gttrouw 60 goed mensch en herinn e aan zijn uKstokeode kwaiitoHeu afêiöarae l 2yn beSohaJeaheld ten spijt dlo hem afoioM van zich op den voorgaond dringea is hij toch door aijn getrouwe plioht vorvuMinj waarbij hem nooit Iets Ie vaal wafll tot een voorbeeld van veJen fEe vur den Ook een dor broeJers van den overledene sprak lu denzeifden geest Vele Hfraede kmnaen dekken de baar Daaniooder zagen wij er van het Bestuur van de gjBsairaenliJkfl l eTlhigen der aohool en an direoteur en leeraren Zlju aissJie ruste Jn vrede Rundvle eschdistrihutle Du luuitar van ivauUijouw Wijvenieid aa ÜiUitdeil Utj mt ttun de buxgemeeuteTd ter o ouii gttbAWiKi oodtr weu veorWiiaHraen uiui iag uu van lo duiter de riüiavieesuudticiti buui ie e n atuiivaug zal aeuiun iiij Vt eiigi ot de aaudaoM op dat bel voor e u gouda Ooniröle van net noogete Dclauig ie divt bij het siaowten Vi de ruii ueriüQ wordt i eejrei fd n ar oentraUaijjde eu tie luijiitjt r dusit meae dot het zijn wjOEiOu u dtU de ruu teren weiiLe üee enid zij u vxjor de dLatrlbuue von ruajvloesjj voor e st ooiuDituEktie van gemaeuieta worden ge I UAUI m u geoieeuie h vurbj nd i la xmede zijn 2ll6 Oanitziumgeuiwntea aaegewezen iiet aunta KÜ vj esch dat voor elke ge eente beschikbaar zaj zgn zal wordeu UüTeULOud è 0 K Q pur week per luno u r bovea den kettijd van één uaeir eo voorte woriit een uepericte boeveelbaid lOi teq aoogdte 10 pU vau het raM oen oven liet v etgesteitle runtsuen toeg 4ai voor bot verbruik ia roaraurauto vottt ifa url Qu enfi oentralé keukeaa eu ilAuruieo golijk Ie stellen mrloUuingen ttirwijl bo veodi en vooi ziekenijorlohtiogen ea tuilsziukeq vleesob kan worden aangtevrea d ooi a raavimam hoeveelheld vod M K per 1000 inwoners per 4 weken Do burgemeester der oentrumg neente Is verptioht at bfi vet afkomst ven de oulvanéSen runderen m te levweuL Voor de datributlê vau eun wekelijkscb ranlisoon vau 0 K G vereoh vleeBch van goode jiualltelt zouder be n voor de burgerlijk bevolking zul noodig zijn SOOO rundoroti per weeK De maximun klflLiubandelpriJKD zlja ast geaieki op S M per S Q vooii eerste saort ruojvleesch zonder beea ais hoeda j ai zijn d te leverea tsn liDo gat Ü pCt van het ter uitponili ig yorkreg n rund ol eetlte van een rund l op 7 2 per K Gi voor tweede soort rundvleespli zonder bsen als iMcdautg zal zijn af te jlevoren ten minste 75 pOt van het ter uitpODdtog verioregea rund of gedeelte van oofl rund Vaar ritueel ge lecht ruikivideeoh Is de prijs 10 0 3 per K O booeer Voor hutspot boeDdereu kopvleeBeb en Ie z g afvuleo zuOlcn Uge n prlj u gelden 8T0LWUK Gisterenavond vergaderde de vereeniging bet Gvoene Kruis m het café van W L Zmdervüet Uit het yenlag van den pemun fmeesber bleedc dat met het b tig saldo van bet vonge anr de inkomsten bedroegen ƒ 928 99 de mtgaven 468 0bV alzoo een batig slot van ƒ 460 94 De beade aftredende bestuursleden de heeren T O Koot en M Verdoold werden beide herkozen Het voorstel tot vezhooging van salens van dan mogaizgnmeester werd aangeno MAU XBKBIUBTBN Gouda 7 November iai8 KAAS Geen aaavoer BOTER Hemig aanvoer Ovengenomea voor de Kege ing Vi ËMAKKT Melkvee en stierw Aan voer pi m 100 stuks Voor de Kegeerïng Vette varkeuSj Aanvoer pl m 80 eiuks Voor lie iie serlng Magere varkeoe w nig aanvoer Handel flauw f O 70 0 90 per iialf K G Uogere biggen rad aanvoefl Handel vhig f 1 i 1 25 per week bch peu aanvuer 260 Muks Nuchtere kal veren pi m 30 sluki en Oraskalv en GO stuk aiUm voor de Regeering Fokknlrerea i 8o 20O EIËKLN Weinig aanvoer Handel vlug Per 100 Btuke f 3l f 33 Oeif Tf dererer ikmi Qoadai i Movemtttf HlS HronkbooneB f 2 60 1020 Idem fabrfeken f 7 17 10 Hkte kool f 2 00 G e kool l 7 50 p r 100 K Ö Groea Aavoye kool f 2t0 6 Boerekwl f Ö 0 5 60 per 100 eituks Spruiten 30 S8 Idsm ie irt I 16 21 por 100 Kö Andijvde I 1405 20 per 100 stuks Krot ii f 2 80 Ü30 per 100 bos idem f 630 10 per 100 K G SPORT TeetbeL Het w atrljdprogramma voor b Zoudag luidt Ie ki A AjK U V V H B S H V V oldateo $ tMK buia toe m pMUK nn onder weg De voonidtvaog ov hot front toMthoD Schei d en Siunbre bedreifpt de Unk r flwik der Uuitsohe Idnw eaa de Sobekto en vormt een scborpeo iutMiM jjiceiid n boek D ydekngacl e vettandiuigaiyiun der i uitachttrs rak u nog meer in de Idem omdat xjj ucii met Yeaï da spooiilju ÜeigenMaubeuge Av rntti konden badneaen aaikgpeuea de ge aUieerdflu dawr m ar 4 m l bu Maul euge vandaan bUail Tengevolge der kr jgvrerinobtrogen in d R gelooip week rollen de J ai t ehen b na xeker langs het ganwihe front aiditer de Maa UnJe wyken Pe vorderingen in den seotor MaulwugeGrUae maken bet voo tdurend lastiger voor de lXutB43bflini om hun dne legers iq het N naar een vetLige kme over te brengen i de tu l daartoe noopi alwvjl de NederLand Bche grena i y Maaetnoht zoo Y t ZuidwaarU daalt dat vele Duituchevt beet op KederUnöecb gebied kunnen worden gedroogeo De Diutscil ears trekken fausBchen Sambr en Mafu ad ateeds terug Versin ia door de k ransohen genomen evenaU Bethel beoeven tei van dorpen De Amenkauea attuui in het boKh van Luuon terw l de Unie zich uitateekt van Flaibas over Mauaooioeile naar Chesnery tot de luue aan de Maas welke zij tdiana van het bofioh vaa Uoapace tot Sasaey op de beuvela beooeten Miily en venrolgen het Dun beset houden BUiïJfiNLANOSCU NJUSUWa Maatregolen voor degiobi1 1 s a t i o Uudor een rt eÜBg oie Üiaca te Loa duu wordt uiigtnruTitt telt men zioh voor EuiLUHjeutieriugfdiDOüikjou good voor rautsotnon gudurüudu 14 dagua uit Ie n iuen aau aliê fioldaieu tm luairozcu die bij het einde vui deu ou logi ait duu dienul worden onulagen J q voorraden utlou zoo i wordcu to guiuelLu dat ur voidoeiulo 1 voor de bélioeitt n vaa 40 000 man dt t eiken dag zulleu woréen gudeiaoblliaoord Tol diU doil zulku do aurpluti vaarrttden van Icgor en vloot word u aangoeproken Na dlu ttw io veorüeu dagen auilen de gedouioUliBU r cu wat zij uoodlg heJubon op de gewone wijze luo twu krijgen vau de plaateelgke bureau voor dü voedtwivoaraeiüng FAAMKMIJC Kou rode van Clomenceau De Fraoöcho Kamur zoo wordt uitFarij4 d d gisli vr Hi gieselnd bad hedun koo pie haar mucHt ontrocreiuleu dau toch iiaar schoooeten riogedag De publieke brïluiiiee zijn etaonpvol en alle elgt vaardu gdun buviudt u mUi in hunne banken Alt3 d preoiuer Is bumengetrodun nemen lle ministère naa ji heut plaate Uni 4l uur wurden de beraad laguigen over eeu uioiie geschorst de Kauitdc zal een modedeetiag van de rtjgedsung in ontvangst nemtMi Uol ooslöO bUk waarop deze mededoeltng gedaan woirdt Ie tuseohen de mln prealdenten van Frankr ij k en Ëugieland aügiespro kan opdat sij tegel tjkertgd tn do lirameobe Kamer en la het iijngelsüUo Xiagerhuia rarnomen zal wordeh Ü doi een diepe suite neeon de KaïmerpTOjSident Desdianèl hut woord Na B ulgarije kwaui l irklje verklaart hij un terwijl de h rausohen en Engelacfaen FrauKfljk eu Belglfi bevrijddeu Kijn de Italianen In Triöet eo is IVente De geheclo vergadering verheft zich trlUe d aandocDtng van de etel ea bar t in uitbundig gojucb uit De Servigr zijn In flolgrado zoo vervolgt de preerident De afgevaardugdt n wenden Ich opnieuw naar de diploma tculoge en juloheoi den Ser Uchen gezean toe Doecnane herinnert dan aau den holdhafllgesi tegonataod van do kküne Balkaunaüe en brougt hulde aan Italiè jUearop staat de proaier Qeorgau Clomenoeau op begroet de laogdlurigo en herhaajde toejuichingen der v gudermg Uij leest do voorwaarden van den wapeuBUletand voor dlo tuaeohen de mogendlbodett der Entente on OoetenrijkUon garlje gestoten w Vervolgene deelt hij modo dat de la tcrgeallleerde Raad van Versaillea gisterav A aau Preeldent Wileon de wapen tlbatandtBVoorw aarden teu a neien van Duitoo land heeft gezonden Als bij ze goodkeuj t cal de president der Vereefüi o Staten die voorwaarden aan de kezerllJk democratilKho regeoriug doen kesmen Gelach Om de voorwaar den voor tk en wapeostiietacid te vernemeq behoeft de Dultsche keifcer zieih slechte tot maarachalk Focb te wenden Ik kto wel zoggen dat zij doortrokken zijn van oenzelfdtn geest als die welke gij zooeven vernomen hebt Z Ij omvatten pirimo de veiligheid van onze troepen aeoundo de handhaving van de militaire ovormaoht in geval da vijandelijkhodeji hervat zouden worden torllo de ontwapening van den vijand voor zoover dit noodig is om een faeTvattlng der lja ndelljkbeden te be letten Onder lulde toejulchlngt n van de ge heele Eunar eindde Clemeaceau metdb V geBde woorden H aten wij éAtx zijn m ouze lueeuLiigiaveraaluliea terzij4estelluii in het belang van het vaderiand N Dcimhanel liomt ii lciiou aaa t wooid die mot outioerdo stem k roakrljx s gelukweneohen aan S rvifi aan itaUfi en aan de rij gewoaden nftboe ovefixrengt LU hieraan toevot t dat het uur der volledige rechtvaaroiglug nadert Na de voorlezing van do wapeoMiletondHvoorwaaxdtn ten aanelua van Uoelenriik itio ganje zegt Uemeuoeau Op dit uur nu de vrede verzeiterd fe hoewet h welUoht niet zoo nauij ka alu q mmigen geiooven m het oiuuügoUjk geen hulde te brengen aan di eueu uie de groojaleggere wairen voor de onnietehjke nationale taak Ule thans ten einde wordt gebraoht aan Uambvtta die een verdediger van het grotuljf ied was en met wlen Ik te Borueaux voor de voortxettmg van dcu ooirlog stwüdo dlo gedureode 50 iaroii met heeit opgehouden Na oi ii den oorlog waardig te hebben getoond zoo vervolgde Clemenoetui moe ttin WIJ ons ook den vrede waardig teo uen Vbu onze boudgenooten maakten wij voor eouwig vriendeji ï Fooh tld van de Aoademle in een bul toqgerwone geheime zitting v a i e AoadfMm van Weteueohappea Maandag te Paiije gehouden onder voorzitlOFSChap van i ainievé werd beBJotfen een zetel aiki vrij lid der academie aan maarachalk Foch aan te bieden AMHBIKA e vorkiealngon De limee de Wonld eo de bladen dor democraten erkennen dat de repubhkeanen In ket volgende congres de mcurderheid zuiheu hel bea De rimeB beweert dat de republl kennen een meerderheid verwierven van 4 stommen in den tfeitaat en vau IQ In bet üüm vau Afgevaard gidaiu DUITSOII AND liiun eproiep van Ua van B ad em Do rijkekamteher beeit dtm voilgendeu qprocp tut htt Duitsoko voJk gericht i xublüeut Daonuede ia de voorwaarde gg H pen voor de ooderhandtUngen over vrede en wapenstiletand tegelijliertijd Met hetdoil aau bit bloedivtrgietea een eind Ie maken IS de DuitBolie afvoardlgüDg lot het siuJteH van een wapenstllstand en htt aauknoopen van vredusouderhandeliagui vandaag benoemd en naoir hel Waatou vertrokken De onderhandeliDgen z ullen door ongoregeldhedtn en tuchtioos optreden in bun Vüor poedigen voorlgaug ernetig worden bodredgd Meer dan vier jaar heeft bet Duulfichevoltk eendrachtig en beheersoht bel dtrukkiude leed en de offers vau den oorloggedragen AJb op het beslissende oogen tku waarop allcein voilkomen eendrachtvan het heele IXiitsche volk de grootogevaren voor zgn toekomet kan alwenden de binnoudaudtobo kratchtes falen zijn de gevolgen niet te overzien Handha ing van de lot duever bewaarde rufatin vnjwiiiige zeUbebeereching is in dezedem dooraiag gevende ure de onontbeeritjko eieoh die elke voikereg erlng mottetellen Dat leder etaatsborger de heogeveroucwooiyielijkheid bueeffe Ae hij zichvau dien plicht kwijtende tegenover hetvolk draagt 1 irKfKêiaL hen oproep der aoolalleten De Vorwoxt maakt een nieuwen oproep opeobaar vau de Bociaaldemocrati sobe pactij aau de arbuidere waarin wordt gezegd de gpiwehjke voikenmoordspoedt ten elude er kan niet aan wordeu gedacht hem nog voort te zt tten De vrede komt en plaatst de axbeldts sklaese voor de luotügkste pohtieke taak In politiek opi icht zal het er m gaau de verworven democratiBche vrij beden te verzekeren en uit te breiden Degenen dlo door htin rampzalige potiUek do schuld zijn van het ongeluk van one volk moeten van huki plaatsen verdwijnen De daojtee noodzakelijke atafipen zijn gedaan voor niemand mag hajt worden gehoudeh ÜkwuomtBch gaat het er om de volk voedang te waarborgen en den overgang naar den vredestoeetand te bewerkstelil gen De meest zorgvuldige orgaoteatfe der orbeiderbemiddeUng alsmede een rijkelijke ondeiisteuniDg der werke oozoa Ie noodzakelijk opdat niemand verbongraU Dee taak kon echter onmogelijk worden vei richt wanneer Ties t onderste boven gaat et gaat thans om u en uwe kinderen Bewaart da rom de eeoegeelndheld bezonnenheid en tucht Qeen Ku aische toeetanden doeh vast aaneengesloten vtiorwaartfi naar de doolelndea van de democratie en het aodalleme Twee lichtingen naar huls Naar WoUf van het ministerie van oorlog vapneemt zijn maatregelen getroffen dat de Uohdngen 1870 71 voor zooVOT zij udet aan de krijg erriohtUigen deebemen onverwijld tuut bet vaderland zullen tenigkecreu Muiterij te Kiel Nadere berlobten omirMit de mnüterij te Klei molden dat de mUItlUn b BObeEiiilag TWSEDB KAMJUL Vargadanng van 6 Novetabei VüoBfilUer Mr D Fook ViocMgc gaau werd met de interpel tie Kxuyt leenetra Ier Laan en Duymaef van IViat over h mititeir beiedd en de mlliUure angeregel aedea De Mutlater van Oorlog de heer A ting van Qeusau vervolgdis zijii rele i e Koiketer wae van oordeel rlat de muider oaie geest grootendeelB geweten moet worden aan bet feit dat vele ofilcieren die niet voldoeode meeleven met den troep Dug la veel vasttiouden aan oude je0rippen n ouderweteche opvattlugen Xu liii op toat zAï de iiond krachtig aan den ploeg gn io sem moeten wordou De IntrekkJii van verloven wee en b tiuiigrijk neii maar ouviarmij J eltijk omdat de oorlog zich tot vlak bij ouse grenzen verptatttste Wat er la de HaMkamp ia ge Aouiod blijkt uit het rapport veu de ckwunudete Daaga na Ie lutreickiiing van de veriav eo vorloondo zich een geest van oatevredenheid die zich al spoedig uitte la het gooien met steeoen De otLjideren tracht ton de nwvuuen te kalmeeron Het geluKte niet Twaa oÖicieron werden gewond Eén oföcaer heeSt twee revolverschoten gelost Daarop zijn de mannen naar de officleri oantlne gegaan ea hebben daar den inhoud geplunderd De l alail onsconimandant9a apraKAn de soldaten toe Den volgenden dag v erd woor geplunderd en werd brand ge atidht Vele soldaiteo kwamen daar kijken zoodat het loamp u rep ea roer kwam Uij den brand zijn vele pabonen on loti ea dit leldide tot een poni De eleotiuBChe lampen dooiden oiodot Jaorts iuitdLng ontMood Er word kraoiitdadig logegrepen De hoo gero ofJicleren deden weinig of nlota De subajiterao oiEleieren b en krucbtig op en tradbtiea do iQaaSobeppen meester te wordejji maiar velen vluchtten zelfs naat on tare Steden Suocea ilovclijk zijn alien weer tM uggekoiiHiDi Gedoodeu of gewonden zijn ni l te betreuren De oorzoiak wm de ongeregeldheden was allereetbt de inkrekltaug der verloven eu dé voedËing wa onvoldoeinde Met revolution naire roer agen bad alles niele te maken evemmlu wae Bprake van een ndilitair oproer De houlJii s dor olKdePon was op een cnkieJo uiiKondennlg na slap ea weofelend 9pr v6Tkili urt dat hij do TeoTganieaöe vai het offtiSerenkorpB In modernen zin zal toor hanii nemen Bij dien hervormings arbeid loj bij bezwaarlijk kiinnea blijven Eitaiiaaa op dea ta enwCKinligien Opperbe v elhcfbheir jie niet getoond heeft dea mo darjieia geeet te vatten niebtegienBtaaDde al zijn voortrelfeliJkeeiScnsOieppanals iiisnech en t6 0 officier Nadat spr dit den Opperbov höbbei had kenbanr gemaaJöt lieeft d ze ryyg ziju veiraoek om oi lag sagiediend Dit ontslag werd reed giateren door ons gemeld Red Zfootang de toeBtanil biijft zooels hij tbans Is kan er geeu mjrake siia van veriLiohtiug van den laobMisalaedruk Van vollod jgie loobiliaatie is trouwens al lang LBU É p ak9 meer Meer dan de hetót van as legct La met laa urig verlof aaor huie D yx ophEtffiog van de depfite kaa verllcIiiEiktig wordeu verkregen De Lolhtlng 191 tweede gedeelte Ia met het oog daar op niet opgeroepen De opfleudmg ëaJ geaohledien bij hel veldleger Door deze naat ro el zullen 22000 man vrijkomen Op ruimo schaei zullea verloven worden ver leend Het aantal dat vrijwillig ondcf de w penea ia belraagt 16000 Niet laag r zullen do nieuwe soldaten nlenwe kleodeffiu on niouwe waaeaiB ontvaagm Verdere afwerking van llniee en stellingen ea vam gleSfJiiit zal worden stopgezet Spr iê iQCognlte m de VUesakkerB gewteost en werd daar voor een joumeiiet aongieziei De manschapen veokleiarden dait ZIJ wel degelijk eten emoeg hadden Spr verkJaairde voorts dat hij bereid 18 een boil an de militaire voorraden ter beBdbikking te stelJea van ziju ambtgenoot vao Lftiudbouw AppBwiB De lifi3r Ter L n a a e d a p sprak zijn wwiHeertmg uit voor dé rede van dee Nftnfjn or Thans Ie meer medewerking gjablekica dan ooit het gievol waa Elpr dleii de de vob eode motie ia Do K ïaier van meenlug dot de geeet In het 1 er zeer ernstig sohade lijdt door de Uugdurige laoblhsAtie vfon oordeel dftlt de baitenlandflolie toesta roj nlK eiecht Het leger op de tegenwoa iriefi sterkte gehaadhaafH te hwuden iatigpadeel van gevoelen dat voor de hawlblivja ® onzer neutraliteit voWoondels de 2 anip te liOhitini ea neast do nen die vrijwillig la dienst blijven wider de w peneff te houden noo de regeerVag uit ovwigieaiip tot demoblLI i tle over te gaan De heer K r u y t chr boo e4dde eea motie voor vMi ftlifeheelie en onmiddellijke demoblHiitifi van lesjor en vloot De heer Troelatra 8 dAp waa van meenifig dait de algememe indlruk te dat bovredig ade mededoe ngen zijn gedian De heer Boo mans rk noemde de motie ter Laiui overbodig Demoblllaaitle Ie tbnns met toelaatbaar Orooté offers aijk g adlA en het zou onveradtwiootrflelijk zijn op het laatste moment aJles in de W xgsohaaj te atellen Omtrent de voeding van de oldaten vroeg spr den minletet een eMi onderzoek In te stellen maar de 40 Jk 60 pmceiit van het voedeel dat verdwijnt De mededeel ingien over de otfidertn tn ds Harskamp zijn voor spr onverkjaenv baar Hij begrijpt bun bonding atMolaut niet HiJ aohetet de groot betaekanls van hel intr ken van de verloven Jutet dooT het Intreklkea ontneomt men de pamatbeld aen het leger Het leger leeft op zijn verlof en elM dit weg is Is een deel niat meer te houden WjnAtom la nooit overwogen om eenhedsn tegelijk verlof te gevoii hetgeen ea Veel b eysteem was Eett I U Is het dat de Regcerln de macht Over de varil V en heeft ul t handen gegev j aan den Opporbeyelhebber die een ander gebmilk daarvan heeft gemaakt dm de Begeenng wenschte Domheden hebben een elnite gemaakt aiin de poslfle van den Opporbevelhebber IHei indnisterlo leek ftltijd meer qp een dapatatie ven haotgoden tanrïll Jupiter op den aohtmgrond Uael Die ivonzo lieve Heee in zaklormaait Ls thans opgeboBj eQ Qpt vTom of thana het etel el ook aetik a g daa T Zal thans weer de generale Maf oa middellijk veran twoordqlijM zijn aan da RogjecMIng Indhoa de Miaisiier epr op lit punt nog wU tevreden stellea la hij zeer voh aan over dezen nieuwen Uinlstet Da hoer van W ij k dem weerm hield daarna nog eeuige bcsohouwingcn over den diiuitM rjalag van de wesrmaèht en ovcer do oommissie van onderzode UiJ etelde een motte vpK T om uit te aftreken dat da oommi4 ziul worden aongivuld met vertegen wic opdi Or svan oSRcieren ondorollioleron en soldalen ea aadere ter zftlre kundige Do veüapaderlng werd verdaagd tot heden één UUT uu éu kntactM ïlMMi De g van gietereu ia in ker opucht een weuug vrucuiU are geweeei vVel zyn ei een groot aanial zaken elgeuBian en onder ideze behoort zeker te worden genoemd da meuwe viorm wiaarop de gemeente haar kas mieenite te kunnen veraberkea ui door iieiliug van 18 opcenien op de hoafeaam der diivadnad en Over de wi a diof n H ffi tje ti nig door het Voikatietang aan den borg MaiLiepaeinl uut te l eUü en ia neet we £ gesproken Het resultaat oer iiscuseiie is euhter onhiJ geweest ÜflC rappont dnit wy met onder de oogen hed bea g nad adh iut mert de becylenng te laevatten op grond wiaarnan boit goedkeuiong oer uatibetauug werd geadvuaeerd WAarom de door den Voorzubter rAU heit VoLkabelau den heer BakHAr en een gemeeate ambtenaar gcoonfiroleardie berekenmgen van hunne hand eekeniagen voormeu met daejrbQ was gevoegd hebhan wjj uat d discuaaias met kunnen opmaken Da Uommwae heeCt nu opdn t geiiLr ig n UeoM becijXanngeu alüuog sAn het rapport tioa te voegen Daie zaaA zal due noigmaftie aan de oude komen De voonatellen betreffende de plaabMiyke faÜDomateubeUËCiiug zyn mede met KÜgeu daan By de behandeUng daarvan ïija wj mgangan mgertiend die van u t geringen mvioed op de finanaeele uitflooinBiten zuilA bMjken JOiOnage leden Tan den Raad vondAu hel leer terecht noodig de gevoigeu dier ver atnaOLkeude wipigongen eerst eens ruetog onder d oogan te uen alvorens daaj p te beBlaesen Da iUad luwl daartiegeu geen bezwaar Uït d beBprakiugen l leedL dat de Baad uuamiem de beiiturtiuig naur draagikraoht wil toepaesen Ovengeus öeed iiet vooratelBroekhmzen meit zijn progreaaieven aftrek voor kinderen sbenk denken aan een premie voor de gnoote geomnen De oplosamg aJe door den wethouder UAeeUt n aaag4gevfln een goLuke a£trek van ƒ öO voor ieder kiind komt ons daarom ook juu ier voor De VooreteiUen komen nader aan de orde OJlI l£MQÜE lUÜUCHÏKN De spoorlju ug m Bottexdani Tegen b umt Dinsdagmiddag was de epoorbrug over de Koningshaven in Kotterdom weer op cijn plaats De eohade aan het gedeelte dat onder water ligt valt enoim mee De brug zal voooriooptg ruMen ofi een houten bedding de utelnden zuU i door noodverbindingea aan het vaste gedeelte worden beveeUgd Aia draaubnig kan hij niet worden gebruikt maar het poorwegiverkeer ifi daardoor zoo epoedlg mogelijk herBteld Betrotnrbere controleiinl Door de reoherche te Hotteitdam zijn iaugehouden vier ooaboleurs beloet met het toceioht In de bavea die van t r Uefeotilp ËHeabeth van ËelguS een parti ap hadiien ontvceeod Spaanache griep T Wolvega met ongeveer S200 Inwonen liggen wel 900 personen zlak Ëea der twee doktere ls ook door deSpaaneohe giriep aangetast Wegene het heerechen der Bpaaneohe griep zijn te Maastrichtveratihiilende eCho lea geeloten Zoowel leerlingen als personeel Eijn In herige mate aangetaet Ds lekte breidt zich In de etad zeer mt ea vete etarigevallen hebben plaoila £ r Lb hier een groot tekort aan dokters zoodot vele patiënten te lang moeten wachten op betbandellng I e scholen te Gonnchem zullen riet 1M 7 November zooaJs eerst boHMen was doch tot 12 November geelotea blijver De befituiurdersbond voor Veendam ea Omstreken te Veendam roept vrouwen op om wegene de heersohendo ziekte Lehulpcaam te zijn t en vergoeding In geuanen te Uuntendfuln Veendam of Wlldervank waar die hulp noodig ie Ook te Vheslngea breidt de Spaanecbegriep Zich meer en meer uit Er komenmeerdere etarfgevaJlen voor De H B 8 es alle openbare scholen zijn vocrlooplgvoor één weck gesloten Te SUedrecbt kwamen van 20 October tot 3 Nov piber b2 steartgevallen voor d 1 6 per 100 inwoners In één gezin stierven men wouw paegeborai k e De broodkaarten JDe dtrecteiir tm bet Boifrirentnnr voor Brood m akit bekend dat de broodkaart veA bet 7oate tydivak geutag u van b November tot en mat 14 J IoveDaber Lm Imfetigal leB Naar w vernemen zei op Zoodag 1 Deoeonher e L in dm Noeuwen bchouw burg het vBfloétegeaeteahiv es InXatigahiee beetBonde mt gemtemeerde Belgische militairen mi het kamp te Harderwuk een vooiBtefling komen geven waarvan het batng eailido ten goede xoil komen aan liet BeL gische werk lehius der Weezen Dom ineteümg iieeft ten ooel mi kmderen dae hun ouders door den oorlog hebben verloreOf m fomiiiie hnmfe op te nemen en sioh n de verdere aoig en opvoeding voor die kiemen te belaaben Uet gexeLaohap éaA reeds met uitbundig succes voor ebampvolie zeilen te Robterdem Dedft n andere iktaaJBen optrad kunnen we federeen gemat aanbevelen Nttdere byaondenheden sulien nog bekend gemanJct woaxlen per advententae en affichee De geeet onder de militairen etdere en hier £ r 18 de laaliBte weken heal wat geechreven over den opsibauuiigen geest Ua er m verschillende kamjjienienten en garmzoenen ond de mihtaaren iieersoht Ën wat er in de IVeede üamer gobateren over een enntal nuUtaire teiders u gezegd door nie m a n d muiider dan den Mimster van Oorlog geeft manrl k geen hoogen dunk van den geest doe er m het NedenLaodscihe Jeger heeracht Dat IS een uLterauyte bedroevend fait dat bovehdaen m syn gevolgen uïterat bedenkei k IS Bedroeveod is het vooral ofndat het met noodiEg IS dat er m het leger iieerscht een geest ven oatevredeniheui van mok n wrer doe aaogroeat tot verzet met al da gevolgen van daen Die geeait Zou er met zsiüf indien m heit algemeen een verstandig nuMtetr beleid werd gevoerd dat naast st pt eud m aliee wiajt de weerbaannakmg betreft ook oog heeft voor den soldaat als mensch die aan de burger maatschappij is onttrokken om zijn siicbêt voor zgn land te vervullen Dat is de graote factor dae te vaak wordt veiveten Wg hebben het boveoetaande neergeschreven om in tegematelhng da rvna eens t wgzén op den geoonden tnsuohen geest due er hier in Uouda onder de nuUitairen van het Wieirgdersdepöt heersoht Geheel onverwacht kwiamen wti gisteren op den laten avond m de caninue van de kazerne wear de miktairen met al hunne officieren m ieel genoeglgk aamenzgn tigetu waren De centme dóe tgdelgk gesloten 16 geweest wgi xe werd gerefifaaureerd werd jfieteraivood iwrojpend Uet wae daar een vzooJjjke beeL lu de stampvolle zaai waar de aoJdeiben maimetje aan mannetje abODidon vbor het podium waar het strgkje aat en de maiLubaitre sirtaBteu vok Kdroegien was het één jool Daar was een geeellighem en een oiigediwongenheui onder te soldaten met liunne officieren due diudoLgk deed alen dat haer m Gouda met wordt gdcankerd maar dat hoer is naast eem pUchtmatige veohoudang een geest van weder sgdsoh vertrouwen ja van joviahteit oU daten zgn geen onge juffrouwen of oudn tantee zg houden van een kemaolitiig woord zij houden ven een mop en ze lusten graag wet goed is wat ze met andeien gemeen hebhen Voor een goed woord z n z uiterst govo g en dat kr en ze hierl Ër IS giAteravond geepeeciit door den de pót oommandant kapitein van Tieohoven die de jongens haztelgk en gemoedelgk toespmak en hen er op weeë dat plicht gaat bovenal dat hnutpviaaiidigheul den wdelrgder vooml moet sneren HuLde bracht de kajjd ifiim aen de Centme Cemmissie n sergeant van LeeuwKia architect en de vier schildere die de cautiine zoo keung hebben m orde gebracht zoo typasch het liart vm den soldaat door hnm opsöhnflien hebben weten te vmden Met vertrouwen diueg de kapitein de cautine over aan den sergeant de Lorme van Soasem met zgn jierBoneel die zoo mtnemend de aaak beftiartagen Verschiillende voonlrachten wwden er gehouden wtaaz4 d Luit van Gennep met achterbleef en er IS bnaaf geoongra tUt volle borst Luit Polak bracht els preautsat ven de Caatlne Gomiiuflsie hulde aan sergeant van Leeuwen eu de sobUdens en overhandigde hen als bügk van waardeeruug een aouvenoT aan Met het Wnlhedmu door allen staande geaongen en daarna een entfaousiest hoena vxïor den Depot Commaudent werd deze aandige gezellige avond besloten Zooals het in Gouda is k a n het overal eklers zgn Doen weg moet Iwt op 100 iarig Het hêBêort tot de gïoÓte zefözrfiBaibedea da4 een zaak gedurende een eeuw bestaat ca in banden eoner z Ude familie blijll Wij hebbeo hier tftians in onze gjemeeate zulk eu jablleoTi de zeek de koek eo baakethajdürszaiak van de firma T Ver mog gev t£gLl Oosthaveu 36 zal op 10 November as 100 jaren beetaen en door dezelMe femiUe zijn gedreven Door deo overgrootvader der te eawoorJl firmanten wgleai den heer Teuulsvan Vreuiwugen wonende aan ds Elssemnarkt alhier w rd op 11 Nov lölö de oekbak kerauaejc van wg4 i deo jie r Haodrtk Garends aangekocht Na h t overlMOen van dezen ho r Van Vreumiosoa op 23 Nov 1S4 saam Hjn eeni doctuer Lena Margaretha van Vreumingen die gehuwd was met den hoer Pieter Vermeij de zaak van wglea Usat vader over Toen 2S Apnl 1SQ3 de heer P Vörmeij overleed zette ZIJ a zoon Teunifl Vermeij de zeek TOort tot Op 20 Febr ld95 Op dien datum kwamen diens belde zoons tu de zaak en qadat deee geaoare waieo geworden van 0 VU O yuiim iiü o B A t CËHiaitwi UonoowiaÜ V 8 V V A W i O tM r ul 8lit oonl K J U o v V U rui üoo J U A Ulymnla Kuipaac W F v i Lm aufetim yimoi JJi E Au aiel A6 a V aai Je kli Ü LV V OwiAs J H Mi hmT ku t U V v Vd oa a Oouclaon Baal 10 Nsv 1A a b V Olympl 8 SA Quad S CouooidlitJ Men geÏDVt In hal reol Mrlix sap oeeriia wtxktrijdprograiuia de TUI vnliiuaig aan to brva LB J ld D t 10 hoï T O P LF C ull estoUi en ta j liioht m 34 Nov T e UJld voor t Zondag r O P 2 A plisn 2 T O P GÜV ï6rv H op 84 Nov Uo vred trljdul l A W ViolorU 1 1 vervalt do u lieie wftiairijd opiii uw M warüen vatrtgeatetd ONZE DRAAOLOOZE DIENST IH fTMle eUc 1 ket WmIm Duitaeh Mlddag Legebericht BEHL 1 JN 7 November Oflioieel Westelgk oorlojpMooneel N Ü van Otenaarde drongen iiauiiohen over de Öchtliie in een tdgeuaauvai wleipeu wiJ hem wt Lr terug lusecfaeu Üchekie eu Olse probeerde de vgoud de volgeae het pdan doorgevooKle op 4 dezer begonnen beNvcgiugen door hevige aanvallen te verhinderen Het iwaartepunt van h m anvulieu lag N O van Valenoieuaee zuidelijk van den naar Ideas voereudeu straatweg bg Borat en bij Aulna e aui de CMuubre lu zware wisselvallig geveohtea hielden onze troepen tegen den vijandelijken etormaamvai siand De vijand etend des avonds bij Quervoin aan de westgrens vau Baraa oostelgk van Autnoye VeeteUjk van La OapeÜe IHissehen deOiae en Aisue heelt de tegeiwtander de linie Veiviu hozoy liereiki Aan weerskanten van Kethel W hg 6 e Alsne overgetrokkeu i stond hij s avonds op de ün e VoalgnyNovton l orcLen en luwd k van 1 ourtexon iuseoben Aitine en Maas voïigde hij tot aan Vendresse en Mouron Op den ooBteUjken Uaasoever zettende Amerikanen bun hevige aanvallen oon Uet gelukte hen hun bruggehoofd oostelijuc van Dun te veiiareeden Vtg brocbten den vijand In de b wehen oostelgk van Uuraux en i ontalnes tot sUon Ooatelijk van Siviy is de stolUng behouden Fraasch Legerberlckt PAHIUÖ i November Uffiteleei De vier olguig is vaumorgeu op het geeameulgne front hervat V tJ zgn gevorderd len oosten van de bosechen van Noavlon en van itegnaval ten noorden van de berre ea de Aisne Op onzen reohtervleugel dringen onze oavalierie eeuheden in de rlohtlug der Maas vooI lU Duitsehland en Duitech OostenruC BiLia iJN 7 November Uet preeldlum van den Uostrarijksohen btoatsraad in i eeaeu publiceert de voigende mededee ling l e Duiiaobe gezang graaf Wedel bracht den stoatsseureiarls voor Buitenlauüsohe Zaken Adler een beeoek en deelde hem mede dat de DuiUsche regee fiiig van do Duitsoh Ooeienrgkache regeenng kennis genomen heeft btaateseorolails AdJer verklaarde dat de DuitHohiOeeteuirgksohe regeeriug m alle haar tea dleusie staande middelen de eigendonuuea van lu DuiüeQh e MeiurlJk verblgvende BijkW ullBdienl zal beKiher DeJUjkedag BEIilLIJN 7 November In poUUeke kringen rekent men op liet aa m e n k ome n van deh Kgksdig m het mkklen der vol gende week De oitwlsaeUng der kr gsgevangsn BEKLUN b Nov De Nordd AUg Ztg deelt mede dat de uitwÜMellftg van Duitscbe eu Fransche krijgsgevangenen die op 15 OcL meer dan lu maanden In gevangenschap waren geregeld elke week zal plaats hebben Twee treinen zullen met rond 500 krijgsgevangenen in DwtlHhlond aaniiomen Niettegenstaande de moejIgkbedeu welke de oorlogstoesiand meebrengt zal een rustig verloop dezer uitwisseling worden verzekerd Het Anerlkaaaeche B de Kruis De Amertkaansoae Koode hznis aad dwlt mede dat 30 000 verploag ters bij iwt hoode iCruis in dieodt zga Ueer dan de ttel t verplegen de aoUaien eo zaeliedea la bet lood meer don 90D0 zija er gedurt do aet eerate JiMr mot de troeipen overgatioi£en Duurt de oorlog nog tot Juli don zuUeU er la totaal b0 000 ooodlg zijn Het Koode Kruis heeft 850 000 dotlai uit geirul en voor de xilO ustiog der vertpeeg aten ea 15oO 000 vtx de htfiohbag van bospitolcn lAATSnv BCBICHTIK De anderkaadeUagan AMSTEKDAU 7 Nov De T d Temeemt uit Par onder baMbennkig van de witt vlag en in een geUmdeerde auto zgn de Duitsdba ondedumdelaan vaomorgen m bat Fransche Uoofdkmartier asngeVnmen De Doitsche ioeiaUslen BBhLUN 7 No v V D et 3 rl Tagehl verneemt dat bij de SooiaaiDemooratlsdie leiders een emetlg etrevei bestaat tot hereenlglng dor beÜe uiterste stroomingen In de eoo demopratle Men overweegt de InMelling v u een bamiddftBntfroofnmtBsle e we Niiaii I LONDéJ i Nov V D Vülgea de Daily Kxpree zei generae och do Ifuitsöhe wi enHLtetandgedelegeertiui hedeuMiori UH k bespnuiug outr vangen Zij zijn gisteren van üe l uitach naar de Bniscbe hue overgekomen iDlt klopt ulei met ons draaulooe be noht dat zg gtwterem m ui d dag b uur van uit Berhjn vertrokken iwid üeaaraal i och ls veigeeeld v n een aantal hadea der ackiikallbelu D vwJüeiUgen NEW YOKK 7 Nov De tot mi Ingek men uilBligen der oongres veritieBiugen wljïwi r op dat do vernoudingon nog onzeker zlju Haarschijnilgk zgn 9 republikeinen in het rgk gekozen on lö3 oeutoorateu ilet overige U nog onzeker doeb ÜI9 ls de mee rOerheid iQ den Senaat hebben de deuwerateu i de r U Uikelnen 44 zetels De aaw kijd l n gen wljz n er op dat de toestand voor de repubHkdneft in de overige stoten guDStlf ie Opetootjce In DultsehUsd UAMBUKG 7 Not Ueden heeft e n vergsdenng pdaaits geèad wnaraau duizenden atiModers en ook ituesaache gevangenen deelnamen De demionetnuitBn hebben de miiUtaue gervangeiien die m morarrest zaten benijd In de haven ven UeaiJ ttcc Ie een torpedoboot onder en roode vlag binnengeioop u üm Baad w Arbeklers en SotdatMi is gevomtd die hi aaosluaituig daac mtMima pnrtg de beweging leidt Op het Heolige geeBteaveld werd ean massiiMueeting gehouden waarna de d nwnstniiuten mch verspreidden door de itod en alle belangrijke punten bezetten De senaat maant on een maif est de bevolking van HeuUiuig met het oog op het naderend etude der wpenstelstandaonderihBiL deiingen bot luat uo Ook uat Bremen n Lubeck kmuen benebten ven emstïige onhieten De KtUn VoUcaz meldt uot Ki dat deetafconmaendent v n Kiel in z n woningwerd overvallen door een pntrouiUe eoldaten Hij versebte loh ea wend door eensoldaMt doodgee ci botaa Te Henuburg werd een afdeeliing eoldateo die voor het i aleL8 van justitie met een meciunegeweer was ofigeetekl met den com d mandaat een knpiiteau gevangen genomen Oveiul w liet weik neergelegd De arbei dei trokken naar het etabkon en boetten het vertrek der verlofguuigets £ en om pi noe die daar wws opgeebekl met ecu maohioegeweer Ueef weiOceloos Om het wegioopen van het m e nn e personeeL te verhonderen waren b j de udtgUk gen der werven aokiatan met maohinegewereu opgeeteki IWrgke pereonen werden gedood en gewond Later werden de poatiu mgetrokken wiaan de matroaen naar de atad gdngen Op alle in de harene liggende schepen wend de roode vilag geiteeehen 45 000 arbndem legden op de werven het wedt neer Ook te Alton n Cuxhaven komen onlua en voor De veitinding nut Kiel en Hen buis ie zoo oad ale veriuokao Aanval op Aken KËBKBADë 7 Nov Maandagavond tuBBchen 7 en 8 uur had een vU eraanval iriaats In de nahiJheAd van Aken Kr zijn 3 dfwden en 3 zwaargewonden Miütaire schade werd niet aangericht Het aiweergeoafaiut van AkeA wae des geheelen avond in aotla De griep HAAOTKICfiT 7 Nov In verband met het In hevige mate beereohen et ËpaaoBche griep zijn op last van den burge meester alle schouwbu en en scholeu gesloten terwijl het bonden van vergaderingen Ls verboden felegraÜHcfe Weerberidil Hoogste au d 772 8 te Stockholm D teg ie Bteuid 7t te Mid leu DultsefaMpd V rwv4Uuting tot den voLcenden deg ZwjAK be tot uki üge wiod uit noocdeÜjlte rlcbjIuDgon betrokKen tot waarbewt kt wei tig oJ geen regen ietd eacihter BUKOIBLUKi STAND OOUDA OIÜBORISN 4 Nm Conidu WiUm Fi derik I T F BalMma m W Bnxra WUlistmii V J F ScbottaD m C Slaatim I Utiidriks d t J H ÜMVfa a J tn Haaf GBHUWD Not J B G Utiiu J TU Lmuwwi J J TUmco en W Vit OVEBXSDEU t Sm Hu ü mhMt 80 J T unil J SwuMnbuilr 39 J i Pl t r A V Dg rUnit iO nmd iMk nui il r ïw 74 J AUVEKIKMTUN KOaTELOUS MA D DIKECIEUR vu hslUiVBNSIia ÜDLENBEDUUF du OiimwW OOUOJL breu t Ier dgemew keiuit Um op VrUdsc a November ejc v ii de V m 9 imr tot des o m 3 tiu2 la da botorhal ouder het stadhuaa ten lneho fe Mua icuiderea beQed a d Q leelUjd ven eu iu r bonbiBdeo ttilteD vordea ultffereUU wellie reobt geven op S I elk P edurMvte den ttjd van u maud Na4er zai werden beeliat ol na v rbnUk dec bon sal wonlen voot g i9aaD met veifltreltlUng vu In totaal l U pee 4ag De bcnbtadeB woruu ultalultand TelMnkJ op vertooo vian het trouwboekje Oouda 7 N v mb mti U UiMieui ToonoenA 9 3 nWitiwroif