Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1918

Vrydag 8 November 1918 57e Jaargang I No 13846 SUIKERWERKER OEVRAAQD een SUIKKRWKRICni zQ die bekend zQn metballetjet koken genieten de voorkeur 3919 20 Aaamelding b J QEBR VAN DOESBURO Pauwatraat Utrecht lEER VOEDZAAM ZIJN ï Redactie I Tèlaf Intere 545 BOUILIONBLOKJES ALOM VERKRIICDAAR rABNIKAMTCM i H MKUWKItMUUU t t IJSWIIK Hl iKEi raijm c Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiaerigracht 15 1 Aqiterdam Lelieiraoht 30 Gostenutcdit wemidde de Duitscihe reg eriog zadi drfladl iN s tot genenuU Focb met de To eade boodsdbap Het DuiitBcih oppari OT l op laat tul dt re eennc um maiaiiBcltialk Foch nu de regeeruiff m opdiadit reax den presideiLt der Veremgde Staten is verwattógd dat maar Bchalk Fodi is gtQtnacfatqgd om eakkrediteenfe Tertc ienwoa rK 6iiB van de DmitscÜM regieering te ontramg eoi hun de v a eafatilBtoDdETOorwaardea mee te deeleu z un de Txdg eitde gcnrotenclbÉagiden benoema generaal der infanterie CMndeU staatssecreta ns Erobeiiger geaant raaf Obemdorff generaal vna W luterCeAdit an kapiteun ter 2 e Von Selow l e gerolm ichtigdtn lerxoeken om een ilraotilooze mei fe e èJic waar ze maarschalk Fooh k imieii antmoeten Zij zuUeo door oonum8aa fwal bolkeii en mdergeBch H peraoneei worden Tvargiesedd en in auto s op die ton te wijaeca plaats Icomen De Dmtsche regoexitic zou het om mauschhevemJe redenen op prüö stellen als met de aankomst der Dudtacfae deHefiratü aan het front der geallieerden voorloopig eten wapenruat iKni kumteoi intraden É Te Londeir Tinig men h t antwoord van generaal Fodh op aan het Duitsdhe opperbevel Daarop is vermoedcSyk w er een Duiitach téleigram verzionden wiaaiin plaats en uur werden aangeceven dit bebben niet opgevangea en ook neet in andere bladen geBJen I ooh igiaberawnd 11 uar n mea we het voligend bematiffineriwriche op Maannhdk Fk di an het Duitec e eraommandD Maaiuchalk Focb bevortlst de ontrangAt vam het teiecram waaiin wwrdt medflg deedd dai de deJ aiUe de Uni 8 tuaaehen 8 en 10 uur in den ammid bij Houcbroye tal ovenBohrijden CURATORIUM Mr A W Juamattl Olld AdTiKitl In Ncd Iadli H J CaUlMn Bultaafeir Lid Qed Slit o Burlemeciter vis Edam en Schoolopsieaer J Qerrltl Oud Refident vin Teroala HeorI Polak Lid Ennte Kamer 8 PostniHa Schoolopaieoer P J Raaymakcrs Oud Sacrelaria Gener I der Ri k verxekerin lbank W N Wlnterahaven Gap Luii Kel O ï L Amer foort Stcrttani Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leidlnl van 4o bekende leerkrachten onder wie Job Bonman Directeur eener HandeUachool Mr Dr J Ellaten Directeur eener Tucht chool Jbr Jan Pelth JournalUt Dr A A Fokker privaat docent Univeraiteil Dr A J M Oarleanne leeraar H B S P H van Qi stel leeraar Hindelnchool Prof W C de Qraaff Hoogleeraar Univer iteit Utrecht Or A Hatberatadt oud leeraar Gymnaiium Dr J M Hoogvliet privaat docent Untvenlieu Dr C Huyatnan accoun taat en andere mannen van naam 20 leeraar H B 8 7 Mr in de Rechten 7 Inleaienra 6 aecouotan 3 amen eoa worden door ona organiieerd meer dan 400 acbrlftelltke cnrauaaen o m BOEKHOUDEN HANDEL8CORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIEK STENOGRAFIE 8CHOON8CHRIJVEN NEDERLANDSen PRANSCH DUITSCH ENGELSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEEDBCH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEIBCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUDIETECHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKOESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJLHANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN FRdBELEN SL JD Opleldlas per brief Vt or alle eaanena voor alle ambten en beroepen voor ALLE aeten L O en M O ALLB practllkdiploma a Staataexamen Notariaat Mr in da Rechten Oemeente Adminlatratle A tuarlB At counUnta Onderwlller B in klindl Oplichter en teekenaar Oplichter Waterataat BediHlalelder BecratarlaRadactenr e eu 173 150 CursaHen voor beg inners eenlgszinf g vo derdea mecrj vordenden en verg evorderden Aang ename methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursjat UltfftekemSe correctie collectief en Individueel Bliiijke conditiïn minver openden kunneil vao on Studietond profiteeren Qoede re itaten wie werkt sbuiEt Adviezen inzake Beroepskeuze Voor nadtn inlicUingm wage mm de intereMonlê gratis hrochure ttH boeUM ffaH IH pagina s Men mrbinit tich hierdoor lot lutU TOllN 88 Jte man dien Ut llethol lelde lij kuiffEaajn n een oog w iWt k stilte Is edel echtensvaaidllg en groot Uaaiioadix mijn linlp gelool Ik otel dat btj ooit suocea zal faebiMMi Ik sou kunoen maken dal Uj hel wel bad teunlaste dat gelml ik Dokter Eveiard aweagi hij trok lijn zware wenkteauwea omlaaci en fronste se emiUg ttrwijl hij aijn patUtot aankeek Het metaje qirafc wew ap dwaellden antiUen dsjipaaen torn Wew niet itLg mi te rertellen dat dwe awalila emallg Is dokter EreiaKl sprak sij Zng mij aelle het ec Hel ts Toor mij niet aileea een kweette van leren ol dood Ik moet weleo wmt mij te waobteii staat opdat ik mijn plannen kan maken Dokter Evanrd Uai lone tnetdeoogea Onbevreewl aaf alj hasi atrak aan Hij BtooA op en l ds aijn hand op haar k sobouder Otj sljt a dawer Mtef 1 m Ik aal n MM wM Ik dnk Haar bvtak fMd al k i i a nut lakahall mmmmimm 11 Nov 8 nur Soo de Riuiile LeainR met lichtbeelden Aid Oouda Eerste Hulp bij Oncolukkeii ti Kot 2 atiT OiKferstandmoiiiidiasie Ar raaazorg Gebouw voor Bouw en Wo nlngtoealcjit BdaaM Tano ikn wV fnglU tOdif nwlaitaaHin te raofn ontniRwi vaa w féKiBfe eoneertaa nmataMlltetan aauL eaa daM tem Ia aui aaaKla la m y VERKBUOBAAR RU ALL lOLIDB 412 S2 BORLOOBUAKERS BN OOUDSMEDBN AJverteerl io dit Blad Pöstkttntaor Qouda Lii t vifi omWalelbare brU n en Iwlef ItaïTiee van welke de ndcrji onbekend zijn Twu joti fmgea In da 2 InlU itf m ai I OotJber 1 18 BLll11B Qd I Brte n Pco toi AJrRan ReiamsdonkriMr PuLters ¥ Roitetyam Rijka itireau voor MaTiuractiireD Ifaof Ver HoJI Ciicm Fabrieken Rotterdwn BriefküATten B ker Jac Ameriroort Muiamta G Soheeoewe HuM Mej Q TM f TiJsïriivm P C Voldleg r 3 Ballor drcfi LAND KN ZKEMACHT KoetwinnereTentfoedlng Do mtoiBtur vao oorlog haolt aan de buj moo8leirB medeg de©id dM bat roudBciirijvon van 3 Jujl laiö er too loidt dat wannoor de gaxiueimhoeibtm worden goaobt faoogor te xijq don iieiigeen bij de op l ingt van den dlenstpUditige zuiver werd federïd hot or voor wordl goboudön dat de dlonatpHichtigo sedert Jjn opkomst meer dan tevoren verdiend en aan zgn g in ol vorvnmten afgoBtaw zou het boD Het komt den mliiistèr ciUer vonr dat er In het algiemcon na de opkomst eenlgen tijd dient tevorloopen ofii Ie kunnen aaonomen dat do tftOnfttplUaÉltigo in do ÜJd dien hij onder de wapenen doorbrCoigt moer tootdeoi In h t gWln ztn hekb a gebraakt dkn v6 t zijn opkofiut Uij aolu hotdaaroti noodzakelijk dat teax aaneleo van de ndllUe lt UtJ en en do landBtonDfOiclitigeo die nog moeten worden in lijfd ol iai workolijken dienst gesteld hot vorgoedlitg bedrag aaavankehjk in geen geval Itooger wordt geeield dan beigeou hun gezla o hun verwamen door hun opkooflt onder de wapenen zuiver d rvin ten tijde vau do opkouufit en dat eer t een Jaar na den da van hija opkomat do vergoeding Wdrdt geregeld ikel naar de gezinebt ioeften De minister he i t den burgiemecBtara verzocht zich naar hetvoreuataande te gedrijion van den dag eS waarop dit ter hunner ken iis irordi gebracht W1TBN8CBAPPSUJK MIBUWS Kan nm IVmAm het gezicht wee geven yoitst a du Acuikmie de módioiLt to lanje zuu de Pojiaoiie getearüe Kaun aol r lM het Traemdeilagen legiobn tea miuttobbon geroodwi om haat d e djortn kw l0uur hut geclOfriifvermogea vefioraa dit g eieellteilju terug Ui geven Kann ia Kue MUwligie en kwaiu blJ sgn onderij kiiigiea lil biei laboir tonuia tot de overtutgiu ital r jieea absoluut ond oi zlotul ji U LiMmeii ijn Uet Ie daAnom alieun uoodsaKdlijk die iiüht oorC viindou iwclue zelfs de achijabaar oodoorziohU ete voocwerpea verliolit Hij Iwgoii eorsl fuU te makcBi vun de zoofemoamde lonurou ge str l a ai 0iag vau bet bo jfUiMi uit dat bimdLieid tengevolst van een kwataaur de levenaiurdiolit vaa de gezioaiazenuw Qjei vernicUgi Hu oometrueerae hierop e n toe tei dat de lioudmprsa ileB aan deze aenuw mededeelt oJsoboun het oog zeJ laii Oi a ittUeven weg nioeet woiuen verwijderd LU lOCfc neeU den vorm vaa eec iDABkcr met iiriamaa ea een filtratlokaimcr waarin eMee de boven geaoemde etPaleo die VBO de beüolito Uobanien uitgaen worden opgeivang a w vervoigwie aoBi een lans met recnwtreeKOChe vl ie gBlei Deze lena moot de hitte van deze atxalen verzwakken wafu bij ze tctfelij lucUj l de kjieuren van de bötroüeoie voorWerpm In e n helioBtBtiËChen Bple ei mhüu Het toeete l ie dojT dpftdeB m oen dsraagbaiar eieclrlscli taduoUeapparaot verbonden on wordt 9 oomflïeteerd doof piootiptiorefloeefe endB piatoo eo vereehilleaje membriuien l eze zijd 0odre9ikl met en stof die den elMir aolien etPoom epvaJifjt co d ordoof de voorwerpien Mnnea het oerellc dM phuaphorteforeode fllktiLeTlng veriicbt Eann beweert dat hij met dit maaker den meoaohea dbe ta den oorlog blhid werden la Maat atclt de meubalen In de kamer te heckEnaeo een hel verlichten UM te ooderMheUan eaif Et heeft ilch e Parij 8 eo oomilé Tim TAküneaw ieit gevormd dat Tcrltrf raor Kann wis te verwerven Vai dtiHleiide edcn der A d6iU latan zich echter o g zeer gereserveerd oTï r deae ontddfckiiog uU ofaohooB onderen neb zeer MtiiouiiaM betoonen Ze beweren n dal nen dfin liUnden eieobta de llluMe van een liohUndrulc zou kunnen ven Dat zou eahter niet beletten dat mea de gedobtaBenuw in jooverre ievenekrachiig zou kunnen mikon om WMdoeid aterl ja hobdndrukfien nair de bordenen te kuntKn voeren Zoo zoii vvü KOjrt retrospectief gedcnt wonUn o geweM dM Jen TiliTide in ieder geval uk zijn eeuwige tloiaDern e zou hailtn ta zekeire eaie tü eens i fea sou geven Heuls in oen gedeelte van anze vioHge opl g opge nomen ADVKRTENTIIN Hedso oTctlted lacht en kaïn oa eea laoiduri lijdeo oase iaai geliefde maa o veder Wed A W SWANENBUROSaNDBM eo Kinderen Goaae 4 November 1916 Karnemelkiioot 30 3896 13 M il inknrk Üj i bjitau i 2hl Het Adyert ntieboreau Ie Goudscle Courant MAHKT 31 TELEF 82 fcezortt de plaatsing van ADVERTENTIEN ia aüe Ncderlaodaohe en Bnitie hind ol e é f o weekbladen en andere periodieken conder eenife prijsrerboolinl HT InaEendlna van iMn f chrin t voldovnda Ildialidnien worden GRAÏIS rertferekt FAIIiiEK en KERSTELPUilTS van WERKTIflBEN MOTOREN AaNLBQ van Eleütrisiïbe lioht eo Kraclitiostallaties J VAN DUIN Co Gouda Vut IM IM IM 2703 24 iSa ïSÊ3528 94 fhaar Rei teVertSverzelcerlMg Genoot schap PRUDENTIA opgericht in 1863 te Arnhem VBAA GT voor aoadK en omatrelcen 8913 19 m bef omt tn behouOt gij 1 doo rl x te gebruiken f MaoKrw fioarmc ir giantena gefvmatni trl workemt 3pl0 n breken of dor HforalM Verharen Verwijtfert ifof rooa en onrein Bevordert den haargroei Ver de a 29 centen voldoend or J4 Lller een actief Aoeot niet voor bestaand Afentsohap en niet voor VolkiverBekeringen voor loopige toelage 25 per maand plas Agenten proviaie Aanbiedingen met franco brieven aan de Diret tie Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOE Sprevknar 13 4 nnr PIJMMOMSTRMT 41 CD 1085 DEM H a lade 1 i en 7 10 AOBNDA Elaebl afaluitbndmetoniehandleekeoln L L AKKER Rotterdam Verkrijfbaar bil de meeale dro llleo 3916 30 Ha astre cht Abonnementen en advertentitn voor de GOÜDSOHE COURANT en de HAASTBEOHTSOHE COURANT worden te Hautreoht aangenomen d9or onzen Agent J SCHEER fiectrlBolie DrultlnrlJ A BBINSatAN k ZOON OODDA te HAASTRECHT 3 Le a wrs © 3Sl i d verto3a ti©TDlstcL v oor Q o u cLe © an Oaao stxellaceanu VERSCHIJNir DAGELIJKS myAl BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABOItNEMENTSPBUSt per kwartaal par raak IG ent met Zondagrsblad mr kwartaal ƒ 2 00 per week 22 cent ovtral vaar de beMrginc per looper teechladt Fmmo per poat per kwartaal ƒ 2 60 met k Bd r l d ƒ 3 40 Aboimementen worden dag Mjhs aanffedomeu aan ona Bureau MARKT SI GOUDA bH once aKeoten den iNMkhandel ea da postkantoren ADVEBTKNTIEPBUS Uit Gouda en o4n tr en behoorende tot tien beaoijikrin 1 6 recela ƒ LOS elk regel meer f 0 20 Van bulten Gouda en den beaorgkring 14 ncela ƒ 1 80 Ika regel maar ƒ 0 2 AdmrieotUis van pubUeke vnmalnmk had 12U cent par ragd INGEZONDEN MEDEDEEUNOENt 1 4 TsgeU flM ek rsgal maar ƒ 040 Op de voorpagioa 60 hoogeP Gmrone advertentiën en ingezondeo madMeeUngen btJ eoatnKt tot saw garadtu ceerden prije Groote letter os randen worden berekessd naar plaatsraünta Advertentiën kuuHB worden Ingtsonden oor tuaactmkoiMt ran aoUada del ren Advertentiebureaux en onie Agant L Admiiiiitratlc t Telaf Intaro 82 Bureau MARKT 31 GOUDA DE OORLOG D üMmoif gmivlegeerdon ov i de linies Qeen onderfiandeiii gen De soo i dem eisohen den wapenetiietand Het iaétste aoliot De sohadetfopgoöding Van twee tii anten De vrije zee Rust op een gedeelte vah liet front Een voorspelling LHkenÉburg ONS otAbzioht Uc Mw kent hier aagt hij bijaonderlUk generaal Ven Winterfeldt Deze was nameIvk vMr den oorlog müHair Matiil bij de Duitw ambaawde te Parijs Btj de grgote manoooivres in Frankrijk in 1918 ward hij zeer awaar gewond bij een ernnUg automo bMongeluk waaitiij ook de Oeensche ge nemal Krabbe gekwetat werd Von Wlnito fcddt toen nog majoor dae bijna doodelük gewond was ia toen door dokter Wotvenei uit Toulcwe in een klein plaateje GnsoUas verploegid en leiit rlijk van dan dood gereti Dokter Woivenel kreeg het legaoea van eer en de loode adelaar Majoor Von Winterfeldt betuigde hem steeds zijn geestdriftig dankbaajtieid en zijn sympaithae voor Fmnkrük Op het oogeniblik dat de oorlog uitbrak was Von Winterfeldt nog niet heelemaal genezen Hg werd toen naar Spanje gezonden Daar betoonde hij zich onnuddelli den meest feilen vijand van Frankrijk en leidde er de Duitache Uïtnguea Dofctepr Woivenel dien ik persoonlijk ken heeft er zooveel spijt van gohad lat hij tleaen hef tigen vijand van zijn land hot leven gered liceft dat liii steeds ala dokter op het front heeft wallen Uy ven HÜ heeft er het It oen van eer mt müiitadren hoofde verdiend n is zevenmaal bij dagorder veimeld Ik betwijfel ook of hy persoonlijk met deoen gevobnadhtigde ingenoonen ie De Rijkadagfraetie en het partij oomité van da socoaal democnatiwShe partij heMien giatoren m een gemeeneohappelijke vergadering het volgende besluit genomen J e fractie en het comité letachen datde wapenstilstand onverwijld zal tot etand wor den gebrachtj voovta eischen zij verdere amnestie voor miktaiie veugr pen en vrijheid van straf vtMU de manaohappen die zich aan oindijSCi pline hebben schuldig gemaakt dan oscdien ztj tmiverwgdde democmtiBeeiiing van de regeenng aoomede van hot bestuur van Piuieen en de andere Bondsstaten De Rijkadagfractie en het partucomité dragen aan de partijleiding op den Rijkekanseher mode te deelen dat de fractie en het c omi t é den atap door liet partij beatuur Inzake het Kejzervraagstuk ondemo men met beaU tlieid goedkeu ren en ondenttennen en een snelle af doening van die kwestie verwachten Wat die stag betedtsnt ia o op t ocgenblik nog met duidelijk Do VorwUrU is nog al optlnvieitistih Zij zegt atellig De klank van het laatste schot In den wereldoorlog zal deae week nog wel wegeter ven De Duitsdie regeerinc houdt woord ze sluit vrede Deze vrede aal hard zijn De entente heeft van Wilaon a 14 punten er een gesohrairt en er een nieuw aan toegevoegd nopens oohadeloosstellang een baidnekkigen heldemniMd de i viu erlandstAem ïMld te h IA n Ardedijd Wil men die depowreor volop aan het werk daannee l l n o i4 ud n Ivorens do doorslaande overwinning met de wapenen in de hand behaald i dan n oot de wapenatil ataia h ji als een o erg ai T rkonien die met deze overwinning volkomen felökwaar dig ia In deio opvaitting hebben de verantwoordeJïke mtniateiB door tam mllttaire raadslieden gesteund de voorwaarden opgesteld W j hebben niet aia de D ui tachere in 1871 vernederende bepalingen voor d tegeiipar tS IngelaschL Het Franache moreel staat te hoog tan stihUnachoone genoegdoomngen te oisdien Dodh niets is vergoten vwi WB t oDOT aüüdeiB met bUjde zeker h d kan laten z gien wü hébben Dultochland ovemrannen Het Bert Tagéhl doet al f het inder daad aan andelbaoddingen gdOofi Het aegt dat de Tertf w r gers van DuitscUand wajanKtiQnivIk vandaag in het hoofdkwartier van Maarschalk Podh aan komen f a onderJiandeUngen lullen meteen begmnon Men moet er zich op voorbereiden dat ze eenlffe dagen zullen duren Niemand Iwgifel er meer aan of ze tc t een wnpeowtÜBtiand zuilen ledden of de afkondiging van den waponatUstand tengevolge heihben De Duartöohe vert genwiooidllgers voor de vredeaandeilhandeUngetn zijn nog met benoemd en tnt nu toe ia daarover oog niet officieel beraadnlaagd Voor tamelijk zeker kan men mamemm dM gHhf Ben sb rff dK eenjge dagen geledon uit Konstantinopel te Berlyn ie aangekomen van de afvaardiginc deel zal uitmaken De vele ontlhulUiigen over kuiperijen en ondememmgen van leden van het Duüisclie gezantschap en agenten beHiai waaraohijnHjk geen invloed kunnen oefenen op den kyk dien met te WasWngton op gnaaf Bematorff had daar man er kan weten boo weinig deoe voorvsiJen met zijn politiek klopten KttMimajm schijnt veiiKjwwd als hü ia met de Engnl ache verhoudingBn als M der deputaUe tai aanmerking te künjem Dat de medehowerker van den vrede van Breat litofdc een geacfaikt ventaganooordiger bij de onderhandelingen zou z jn aohten we aan gerechten twijfeU onderiievig In de eerate plaats Ifoniit het erop aan dat tje vredeedeputatie weikelük ala vertegenwoordiging van heit DkiÜBclio volk van het nieuwe Duilisclhland optreedt en kan tqitreden Bil de aamenaieUing moet men dur vooral het oog op houden Te ParijB acht men naar de corr van de N R C seint tie keuze van de Duüist e gievolmocfatligden die zidi naar Poch s hoofdkwartier begeven zeer weinig gelilk Bij de vredaaoadeXbandaliingBi lal d boof ta dezer vengDedii in ci ters woid vwt gesteld Hstenmmd laat sijn 4e gedeleffeerden dus poB op de piaats v 3i eBt wnin aangidHwaeEa De tegenatanden auUea geiageiAeld hté ben te overleggen of ze er beUu bij hebban Duitaofaland oeconomlsch te venlerwai De getlacfate als uitkomst van den wenidoorlog een veitoogerend en verwüderaod volk achter te laten moet ni bU bwouuB nadenken afschrikken Immens ataaMianknoet ontbindbiK en revanehe patrotUsnie lUn beemetteliik ziekten Ben tot Mn on goneeseltjke aloopende kwaal veroordMld hd van den voUraiAnnd lou daar em doodL Itjke kiesn in zaaien Katm metlct aai patande de zending van Ehkutacfafl Tertngcnwxiorcbigera hei volgeide op men zail uH het offiiciee e telegraan dat 3ran vertrek uit Berlyn aankan digt 4e eQ dat liJ dde van onze voorwaarden keandiB looimen nemen worden voorgeatald ala voorsiian van de ofMlracht beeprekiiQgen ncxpeDs den vi Qde tan te knoopen Indien deae modededflng werkelgk van de I iiiirtBcftiie xogeerme aikomstii u berust ze op een fundaanenteele vergiasdng De gezonden vertegen woo rdigetfl hebben met de vredeaonderhandeltngren niets te maken locMen ae b jgevted een andere m enin r zijn toesedaain Ziiillien ze oaetondfi uit den dToom worden gcboLpen want maarschalk F o c 1 door de eaasocieerdien behoori jk bmet bevoegdbeden bekleed om den wiapanBtilAtand te recciea heeft niet U politiek overleig te treden We IBuUfiu er oetfa aan toevoegen dat indien ih j de buandeifaedaa der dtvoeidng van den woïiwffiBtiletaind kan en nwet effenen de be Itpattneren waar er het nveest op aan komt aïwnitebaar rijn De tegenwoord iige wapea stilstand gelijk die om vre lde a wi Ue en oip iatdru kkel ik verzoek van Duitscbland onder woozvlen te gebracht i b lde laatste moigelijkheid voor sden Tijand om een inval inhet rijk te beletten De vertegenwoordigers van de entente zidlen er vermoedelijk tvoor bedanken noff eens deoe igeleffenheld te bieden aan een tageaatiander omtrent wien wij de zeketheid hebben hem te kunnèa verptott en Wat ook Diütschland s anbweoi d aan Foch i men moet nooit bet standpunt tdt het oog veriaeoan waarop de geallieerden staan Uiitdudtend om ovoriwegiiwen van meDsc evendbeid zullen zü erin toesteraanen een schitterend offensief te staken waiairvan elke daflr een verpfletteMnióer iutsle veroorlooft te verwachten Onze aoklaten en aanvoerders zien er indien de wapenatilsband intreedt van af den ooiilog op vijand lyk gebied te brengen na 61 maanden lang met De Lokal Anulver balnoct dat de eiach aangaande achad var gooding een verruiming van Wflaon a program beduidt waarvan de feitelijke om vanig nog niet ia te oversien Hat la tan eenoi male otunogelijk Wilson s oofapnmkelijken eisch sldus uit te leggen De fiuuicieele gevolgen van dezen esach zouden f een onheil kunnen neerkomen De Gennania atolt eveneens In hM UoM dat herstel van óe door de ooriogvoering onzer vijanden berokkende schade van burgerlijken aatd een eisdi van redht n UIlijloheid is en herinnert met name aan d met het vciikenreolit strijdige uithongerinc door Bngeland De vrijheid op de zeeën 1 niet aledbte voor ons nmar voor alle vol ken van de allermeeste beteekenia m bat strekt tot ematalge katmeerlng van de famoederen dat Wilson zijn toestemming in dit voorbefaeud der entente niet heeft uitgesproken De Twalicfae RundschKi stelt vast dat hot Engeland niet invalt van liJn voonw ten ten behoeve ven een algemeene IdM iets te laten ontnemen In Noonl FrankriJk hel ben 50 oorlegemaanden zooveel ver woest dat heratel een aehlaron vervulbare taak geiwwrdwi ie Het ia onmogelijk te ondersoheiden vrat DuiU sobers wat Franschen en hun bondgeaootsn zelf verwoeatten Is he bekend hoe onbekommerd de Franeohen hun eigen steden kerken kninsttweiken bestïboten zoomed dat Bngelscihen en Amerikanen in Frankrijk als in vanneid land huiiMeUnT Heet DuitBcMend dat aUes goedmakenT WSaon en zijn bondgetwoten apreken een bar drei gement uit dat tan hM voortbrsnglncaver mogen van het DuMaohe volk haar gu ai i i n zei vinden Berlünsehe oorreapondent van d Kdln Volkazl zegt over do nota van WH son Innalce de achedevergoeding aan België heeft de Dmtoche regeering reeds stetUge verklanngen afgelegd Als op het oongns lat over wapenstilstand of vrede zal be sluiten het vraag uk van de achadevergeetllng ter sprake komt dan moeten de Duit ohe ondeiljawielaars aanvoeren dat sedart het vredoatanlnd dar Duilsi9is regeerii I L 11I 1 M Fauilleton uitgegaan tfui prooi aan twijfel vermoeidheid en angstig Zij keerde tenig met een Hditen en veerkraiciiligen tred Al haar moeilijkheden scheoon weggev na ó hiiar weg lag scherp algetoekend voor haar Nu wist zij het Doodvonnlsl Doodvonnkal kloi l haar hatt Aohtticn maanden AohtHen maandenl gaf zij er op ten antwoord en daarmee zette zij die swarlgHsden van aloh af Juffrouw Adalr hoorde van haarvlaau in de bijkeuken waar zij aan het waa ohen was een llcht 0 voetetap de stille straat aikomeo waar de koude Deoemberwind leeglocjers en voilgsngtre bad weggevaagd Het was een snelle veerkrachtige voetstap getuigend van jeugdig leven Zij hoorde hoo opgewekt hij het nauwe met stet ntjee geplaveide pad insloeg dat van htft ijzeren hek naar het kleine huiatte leidde Met een sprongetje kwam hij t portaal in en nam de twee smalle treden tot de deur JuUrtfiw Adalr kwam met dampende handen van haar waeobma ihlne aangeloopen an to zien o haar ooren haar niet bedrogen hadden Wel melalie wat la er met je gebeurd riep zij je komt daar aanals e o kind van tien jaar oud ben je gepredestineerd Ik gelod dat ik het ben zet lone glimlachend En wondoililk modit hel hecte aoo tr end juUt ala het woord dat de hoogo bealellng aanduidt van hem die zloh voorboeohikt weet tot hel goedde op haar tos aiS ea kaar gevoel lo pawelijk wna weet In een gevaj ale dit la er geen abEolute ïekorlold Ik hoop dat Ik mij vergis maar ik vreea dat uit het onderaocdt onder gindeohe ndcaoeooop blijken aal dat ge aan een kwaadaiuldige bloedarmoede lijdt Se wvotden lelden nleUtot loneUaroh Zij wendde haar bUk Tan het kleine peltje Uoed onder de mloroetïoop naar de vrteodelijke trekkm vaal den beroemden doktor die aeer era ll wa geworden onder den laat der mededeeUng die hij te doen had Hel Ie geen gewoonte maar Ik wil u mijn tneening zeggea omdat gij het hart van een moedig man beett ol wat oneindig meer ea beter la het hut van een moedige vrouw I Dat kleine vlekje onder de rnltïoecoop bedoelt dus Doodl zei lone met jeen on oerdfceld als werd over het lot van een vreenide beellist naar het instrument kijkende met niet meer belangAelllng dan waarmee zij een ei riosltelt In een rouaeom die haar aandaeht trok zou opaemen De dokter Meel iwijgen maar hif hield den blik vset op haar gericht Hel kleine knikje met aita hoeid al te kennen dat geioof M Mv lang Zij aprnk nu op leta luider tfXin maar toc heel Mei en vriendelijk jDat kan Ik niet leggen antwoordde dokter Everaid emattg Ut veronderstel vijftien ol achttien maanden maar bet kaa ianiser zijnl Onder gewone omatandiglieden ea aoadar voider aohokken ekar niet aMar Dadelijk stond lone op jHet is hot waard zei zij hall logen zleb zelf en daarna ik asl hel doen Ztj wendde ztoh tot den dokter die mot zijn mg naar hel vuur haar mei voohUge oogon gadesloeg Veel vreemde dingen waren hem in zijn veertigfiarlgo praktijk overkomen eleohie weinigen hadden hem eohlor ooit zoo getrotlen lono a mantel Hg op talel Zij nam hem op en bles er oenoogenblllt mee staan terwijl zij hem met de hand betóatto Zij kon haar eigen harl boeren kloppen Doodvonnlsl het zei Doodvonniöl Maar zij moest hem niets laten zien van wat zij voelde ZU gllmlaohte dokter Bverard vroolljk en vriendelijk loe Wilt u mlj met mijn mantel hdpen vro zij üet Ie bollon zoktr al donker Ik denk dal er een m i t opkomt De vlngeire van den gooden dokter beelden zooalB lij bij menig groote operatie me hadden gedaa terwijl hij den mantel opbleki d doortrokken was van de llolelljke jet d dor tigenaroe lone keek hem aan me een gllmlaeh die alralond door de vreemde nevellgle ull nkltlng In haar oogen choen Darik d zei zij maar u hodt vergoten de DoBWen bij do schouders In te etoippea De beroemde geneeidieer deed met etnlge moeite wat van hem werd vertoebt de of owone nevel die plotseling voor zijn bHl was gAomon Underdo hem BM Mn anilera Ion die naarno WU tiMef 8 t t ti Mrd Zl wm Waar la mijnheer Harlord Iki moet hem aprokon zei lone eenvoudig ilONE MARCHe Maai hat laiKsak iloe kan een oude vrouw als ik ben dat woten meisje antwoordde JuBrouw Adalr een poosde geleden Is hij ullgegaan on ik wed dat hij naar u lagaan uilkijken ItOK TiJi BMKH rMk aaaMtta Vertel mij welken kant hij la opgegaan en ik tal hem tegengaatk iet lone gUmlaiohend Ik heb hem wat te seggen Juffrouw Adalr viel het op boe vhtf IfHnig de gestalte van bet meisje de straat afgang in de richting van het park Als kij geen sullerd la dan zal bij zeker Wat tegen jo Ie zeggen hebben als ge hem zoo aanidjkt zei alj bij fich zrtl Ik denk dat hij aijn trota ia Bijn zak aai steken en teffen het meisgo zal spreken Wat mij betrell Ik z l weer een kauter moeten verhuren en fatsoenlijke huurders lijn niet gemakkelijk te krijgen la dit deel van hal land ZoUs In hsar klnderjaien ol toen sij voor het coiet van ohool kwam bad lone zich nooit zoo opgewekt van geest gevoeld Iets van IthtUa a vroolijkeop porvlakkigheid maakte ilcli van haar meester Bkxdnmoede Baar bloed meng gewoonweg haar hart sprong op alek stervend vljMen maanden MhUlenl Het aeheen Ijdele taal een tijdperk dat nooit soa eladlcen En als hel dat deed dan tou al tenmlnile keUliii geloeid 1 1 Wm vanalal