Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1918

n VRAAGT UWWINKBLIEM Naar da Waraldbapoamda Meubel en Linoleumwas A S R A Het beste artikel voor het wrijven van meubelen en linoleum li vaal ao ll Oopar an voordaallflar In het gebmlk dan de beste bus was Koopt één fiescli A S R A en u biyn niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verk gbaar wende men zich tot onze HoofddapAthoudar voor Oouda en omstreken de firma 362 60 L VAM DER 6ESK Grossier In Koloniale waren QOUDA WIJ VRAGEN TEVENS UWE AANDACHT VOOR ONZE HEERENKLEEDINCMAGAZIJNEN Openbare Vrijwillige Verkooping bij incal an Alalag op VRIJDAGEN 15 en 22 NOVEiWBER 1918 des middags ten 12 ure in liet koffiehuis van J BROERE te Ouderkerk a d IJsseli ten overstaan van den Notaris J VAN DER LEEDEN aldaar van de fBteektnd B106 met SCHUREN en RF en eenige perceeUn WEI en TUINLAND Dtjk Weg en Watering bij alkander staande en gelegen onder Ouderkerk a d IJssel in de Kromme groot 9 hectaren 98 aren 72 centiaren benovens eenige peroeelen BOUWLAND aldaar aan en bg den Oudelandsche weg groot 58 aren 32 centlaren Te aanvaarden de woning met schuren en erf 1 Mei 1919 en het overige bij de toewijiing Breeder omsofareven in veilingboekjes die verkrggbaar eijo ten kantore van den Notaris 3940 48 r Spaansche i ziekte Mlinhardt a glorinUbletten ontimetten dealijmvlieiea van moad en ke l waarUngi zeer wuracbijnlijk de betmttlin pUatt TÏadt Per dooi 50 cti 3 doozeo f 1 40 Fabrikant I A MliNHARDT 17 Fharm Fabriek ZaUt 3942 Verknjgb bij Apoth en Dtojlttmn A VAN KRALINOSCHE EENIGE RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RUWIELEN Polanenstnat 15 17 Rotterdam 19M 10 V Adverteert in dit Blad De iesirereeDipg Mei Helieer eo Kiescollege en de liesvereeiilJiig de lerroide Ceineeole benlen Toor do verkiezing van 10 gemachtigden In het Kiescollege op MMBnday 11 NOVAinlt p a s met den meeiten aandrang aan onderstaande Heeren t I Bik Sr W M G Hornis J de Jong Hzn H Knuttel G van Krimpen C C Krom W Sibbes J de Ven W P Verveen A van IJsendiJk DE BESTUREN VAN BOVENGENOEMDE 8948 70 KIESVEREENIOINOEN Het Stembureau ordl gehouden in de ST JANSKERK en ii geopend fun b morgeni 10 3 UUI en s avonda van 7 10 UUI Verzoeke beleefd vóór 3 uur te gaan stemmen HAARDEN KACHELS FORNUIZEN KINDERWAGENS VULEMMERS TEGELPLATEN EMAIL ARTIKELEN PETROLEÜMLAMPEN W PiCE KipsMSE RottenlaE Tvlaloon 4488 3051 FAIÜEK u HEISTELPUATS van WERKTUIGEN n MOÏOIEN ANLBO van Electrisclie Licbt en KracliIJnstallalies vwi iM iii iia d VAN DUIN A Co Qouda 2703 24 Nationale lankvereenioino Kantoor ta GOUDA Kapitaal en Reserven f 7 00 000 COUPONS EFFECTEN VREEMD GELD DEPOSITO S HANDELSCREDIETEN INCASSO S REISCREDIETBRIEVEN INEN VERKOOP VAN WISSEI S ADMINISTRATIE VAN VERMOGENS CHEQUES OP BINNENEN BUITEN LAND SAFE DEPOSIT GIRO Geen beter St Nicolaas Cadeau dan umn Portret of vergrooting oamaakt bl Fa W J VAN ZANEN Ik beb aoQH myn Baar verwaarloosd safenOk k k Ik mr m Um t Ükii 4 ook U OwwKl Haar tabbMj Bayioaf daaa aattwda ta kt la vaadaag Oa oêM t Uw Apotfaakw DroaW al Kuytt koop Ma fltuh KOkt wa P aa fftfcniUi kat M ai a Boaato oor aacknvaa m Lm émm f kM wmUI towDStort én üa n pii V nUiU te Wlawa I M aal mM da m Toataaw mm U Raar H T n Haai haf ptrtaa l UMvalNa ji f ItOW M pMT pnokdl ba aamfladli tp kat Haa éu nta kat aa M In aaa atiiw airtaifti MMIm aa barrtaM kal BlMk W ttetiM jmi wm f Makgilylii iiehen I UN Kek mur wy itfgM tn lenden vel tel alt im Eilw êm mHtti nw M Hav Ma maéÊT Prtp mal ku fHtren WAARSCHUWIMQI UHafAkaiMIa praiMratM w rdM dHtWTta HMMaakli van Iwt krnraa van 4e MbM V ka kaavl bat aa V w tUmr A Wal dka Baaab la U ala ICak wardt aaat ka la alat iaM Iyfc NawMaHarii SaM Vm w UPaar4 f kaHaavarpaldrtiw draart ticblf tUk wat41 aaaH laa vaHtadt aa rdi vadwaht Vaiïïar aaM waaai d i kattM AUaas VartacaawMfdigtniI Z HoUaad DtieAi Saalaad M BMkul aa Uabarc r OCMKNt Ammtmrémmu Dfaatt Ovcnrad 1 nd Flw MCIBDEBfA Sneak YOKO SHAMPOO POBOMS lya wtl Ha praat wunLtwaetourten NjlinDrooc Kooouwur V KOJUy kaapt p tuzv ptt p k Ui mn üjiiM n tiiiii H 20 OOSTHAVEN ftO 3952 I lende tijdelijk ver1 1S6 3941 I a ao I 1 omit per p je I W der OT r 1 verkrij biar legen de neTolCende tijdelijk Ter koojde prijieo l 3941 f 1 08 f a ao I Koko dumpooinl poedere net en droog M s orat per p je ENSSCIIE EIOIMIT ZATERDAa Ö NOVBMBER 1918 it CM dWhsttMt TWEEDB KAMBR Vier intcrpqlUÜw Vi r moties Krdón en Mliuat ri De Opp rbeTelh U er weg De mmlm y iw Ma t woonL Voer inteiipcUaitieflJ Aïla orer het miUtatr Van den beer Krajnt dunfcst socialist Se de Kiamer Tergnalitu op een op Muiid rigea toon uitigieEpnokeai i ede die het midden Ueid tiuKG ten Wfa jprmik 1 een scbooidoetjal Zift yji as wi HiitdaAii van de itja dexe l ag het meirt eend r op dm irtf vBm bat chiriiiitelüke müiiabene om tot i dtieeLe en anmiddellüJi e demobi ia tie 0Mr toegaan Ëen minaateiw dat het briotendom politiA on maaibscSuijppelvk in pralctfjk wil brengesi dn een tnünister die de HootoEKih BitlhioldcaDe lev Q s en weit eU jb diioawniK ore igd aaiflMJvgit had z L an4en moateai Uandeliea dan oa dedfoi n moeten meenv etfcen asn de ToorlMreidJDig vao de weetilA ioiAmiafpemag alleen in ons iandl lUit übenmia vp cd verder uitgwveriict Q tMtrelioht oip de betgrtipeltike wy e volgfoa rwroJntio n aJr iwceprt Van d v heer Ter Laan den Haa ffver de ongierogalidlheden in de Hardcamp Het stopzHtitieu der Teiiloiv n is de directe sanlcddinK dat hebben we in 1916 gezien en nu eeft hot aiicih luertiaaild Be Begeehiic Uat na bet leeer iu te Mduton wat de bedo daiiff is vao de intneüddiijr dor verloven ennuaaJiit daandooir de ontevradanheid Verder ija er vele griiaren De Tiagen van den beer Ter Laan betn f f n iiüichtinpen naar het gebourde en naar de te wleenen sdhadevengoedin p Ook vrneg hü of de nüjüster niet tpt eenige d la AMea e wdl ovengaan S Van den heer Düytniaer van Twist die e puamere opdradit van de oontmiaBde van on iersMék had gewenacbt en ccn andere MfaenebeÜUnig onioidat ooüc hungieiis daarin plaaiB souden hebben Vooits had bij In üe conuniaEJe gwpüaabst willen sien den vroegeren commandant van het eerste regdment bojion il P abius 4 Vim den beer Tvoetotra dde bert möUitaii bcdieüd in het algemeen critiseerde Wait wad de tbedocddng van de lütdruJcking in de l oonrede dat het voomemen bestaat onze oTieibanikielvkbedd tot het uiterete te verdeddigen Zal Ln dait gevai de politdelce leujinc by de B tgeeiiin £ bleven Wat wajB de beteeteenüs vtan het miUtaire venmogen van ons le rer en onse vdoot Wat ign de plannen ten o Hiicihte van de evenl eeüe ovarschrjjdinig onaer grenzen door buitenkuidschie troepen Wait bedoeit de JElegeering m t de uütidrulddiïg dat ig tracht xal worden de laaten van de motntlisaitse te ver nanderon zonder vermdnderiiiff van de weermacht Heeft de minister van Oorlog w l voldoende tvaarfauzig dat ihet leger gfr ehikt ifi vooT verdfdiiging en w is het oordeel der maiitrve aulxmteiiteii daarover T Van boilsjewieme wac zJ in het iegei noff ndets te bespeuren Van de 20 so daten raden die er voileena den heer Kmyt bestaan weet nóatnand iets af Het optreden van den nunlvteir die It meoaoben die b de onlmten b dinoldcen zijn atraft op een w jze die Bpoedi£ë herhaling pro vioeeer achtte bij een igevaat Onoordeeltknndi Ie de straf dde toegepast wordt en de opperbevelhebber Bweat onmiiMelitjk Worden afgeiet omdat de onlusten bet tfevio zijn van het 6y Bteem van dezen man De Aesviadnfr staat op een volkaan m baar losatmgeien verergeven het gemaiiT ran uitbamtiog Mdndfitw ya setbe uètaen da de poHtietk van de Eegeering ten opodchte van het buitenland gel k is aan dde yan het vorige Kabinet Het gebaar voor adheadbig van onze neutrailiteüt en ibedrd ng van onze onafhankeiüikhe d bestaatt nu jiiist weet en de Regeering zal 3iet onder het oog hebben te Zien De uitexete grens zai zy dan heb FEUILLETON De IJzeren Ring ümi het Dul4 cii van OLÖA irOHLBBUCK Qlf toiueorde verUUus door I F W 8SSUNE T ROaSUU 10 De beide dodtters Uttnaawetaood dm hakvieob Ieeftljd OBtwasaoa kwBSam Hmbuppdlen en trolcben nicht de hul kAmer binnen Je moet mijn l pon zien DooMjo Uohtblaraw met Ute Intnt keUe Gr En Ui row met witte obt ion nldo Heen De baieaaaielliT der fcanlUe Drtle ut Toor hol broedo rMm eo gebruikte het Iwitate wUesdeode tidki om de l tn o rokMea met d ooehiti te miUen btalJöte kofftekop aT w Je moe nff maar Vef Wit lm U ti Jjport zeSde d vrouw van den prorrF r Wij moetMi ona ootietteod haaBteo JuWrouw KruBe k n paa vaadaaa van de doranee s vrouw vrij komen De goede Emma heeft grfoo ik la eema een geheeIflD uitzet iaten naaien Zij had hoogrtwle wangiMi mat IJverig aan een donkerrood fluweejeo Jijt He is ongeloofalijk DoowJb Ik moet mijn aap m weer een halve handbreed gkan verwijden Het moet dezen keer Mna kelyk zittea Hwman wil het etoi vw h 3tei Ittteo komen Il het waar dat hij Iemand neemt om piepo te spelen Ik veHÏeufi er o ooi iend I riep Do J w bw vast te attUoo Hoe co waarmee dat ïoiöa da Uiniater niet H bleef op de vükkte Het trwtvtoiiL faeldd blijft ondwveflchifct van het poditiak beleid en met de KdUnei aal de ReffeeaónK teeda onrerleggien De verialaiing werd eeoijpe vailen hetliaaki t de K Hner het goed zaïl weten De interpeliaitie tKiruyt wetxl afge weierd De verUarinig ojf 8 Oct waa duidelyk geweoat en iw dere n kun die 4 egrijpen Het i Qoik mogialü kt dat de atryidenide partijen op OUB g bi d komen Ona eigenl eilanc dringt ook 116 knai iiti tegen te gaan en te intemeeren Dennohiilaaatie achtte de Mdnister op dit ooymhUk ojvniogeUjk Deed da rede van dea Mmiater van OorIfog aanvankiellük niet veel gioedis veiiwacli tan het verwdg was zoo gelheel aoders n verraesenid büna aegiBBti meeJ te iioeni en De één b verbaóan voLgde op de andere en het allee oulanineerde in de verklaring dat de ofiperihenralihebber zjjn ontalag had gevraia En de reden daarvan was frappant otndat hjj ni den nwdemen geest met heefit weten te vatten Het otntbreken van dien geest wiaiB volgens den Minister de grondoorsaaik van veel verkeerds in het letter Het waa ook ide aanleiding bot de ongeregeldheden in de Harskamp Omtrent het ntrdcken der venLoven haid men dei manschappen met behoorlijik lng G aht litl het KOge reliUW over bet gebeurde Ueekj ook wat een treurige kerels die hoofdofficie ren iyn Zy deden wednag of nieta verklaarde de Üiniater hert g aen parlementair uitgeuTuikt beteeikent dat het groote lammclangen z jn gerweest Hun houdng was slap en weifelend voegde hij er ten over vloede bij en het grooAate deel van hen zaü van het bevel ontftieiven worden B j bdt iniMwden der verLo ven zuUen de goeden n3et onder de kwaden iijden Oo4c op dit punt het de Miniister de mydtairo autoriteiten loe Van een wraak oefeninflr mocfat geen sprake zvjn GnootR bjjna revoilutk n aire veranderingen heeft dew Vinóeter in den zin Vier jaar heeft de Karaar geabreden Voor 4 en opileóding dier raciuten bij het veklleger Het heette militadr onnwigielSjik Deze Minister zal hat invoeren ui aal de depótB afschaffen waaondoor 22 000 man zed vrü komen Het aantal hijmndere veitUyven aal worden udtspehreid niet Wniger zullen de liniën en ve tijngen worden uitgebreid de aanmaak v n het gipscht t en wapenen wordt stopge zet geen meuwe kleeddnng zal worden lutgerèdkt en laat not leaisf de Afind ter is berei 4 eai deel van de militaire vooxiraden ter beschrkklnig te stalen van zU ambtgenoot van Laudbouiw De Kamer stoi paf en vergat ze fs naar den heer KrUyt te luisteren die het ongeluk had na den Minister te repUceeren Ifs de heer K ter Laan scheen een oogenblJk spiaikeèooci De Minister verteUde dat h inooffnito naar de Vlasaldcera bjj Amersfoort is geweest H j werd daar voor Journalist aanien Sïdcele nuaneobappen klaaigden maar anderen vei4Dlaanl a dat er eten g enoeg waA Nu zoo zei er één hehiben Jul weer allemiaal praats maar aXs juiUde voor de officieren staan houden jullie Je mond Zet dat nu eens in de courant zel de htj tot den peeudo JomfUst Ik doe bet biy deze zei de Minister en ik kies de HandeJdngvn ais krant Br wae maar één diner dat jammer was in de rede njl dat ztj zonder eenig oraitotiifldh talent wend uitigeMprokien Droog lae de ManietMr vel na ved voor en de verraasemde mededoeUnffen lewamen daardoor nog onvenrachbcar De oppei fceffél3M lber wegï Vier jaar lan heeft de Regeeiing niets durven doen omdat ander de opperbevelhebber wegliep S thans wordt h op z gezet nveteen schop toe Het roodste Kamerlid had het niet krasMr kmuien le TSW Met de mtbrading van de büzondera ver loven benddt de Minister ook de gelcddelUke dentoUUsaitóe tooit Reed zjjn er 16 000 man vrjJviUiff in dieast gebleven omdat zij andaw w ikieloas waren Voor hen kunnen zeer vela anderen vei krijgen Van denvAoUaaftoe kon gaan sprake zyn Toen op 8 Oofaober werd medegedeeld dwt Vio ie de bruldajon er vroe Orete Zij naaldfio nu ilea ijverig m t schitterend o gfiu en kichend D mond Zou je je bjTUiIoft niet wat lüi nnen uitstellen I oOrlae vroeg IIsb plagend De dames lachten allen luwceels ael s juürouw KTaae wendde haar versichfompelde ge hA naar DoOrtje en girfnrWUe aiUletjes Respect reepaot voor de vpou w vam len overets riep de vrouw vaa den pro V or en Sio g met den oefUiineter naar ba ondeugendo meisjes Het viel niemaiid op hos stil Dora ww Hoe bleek en gemat anoeer komt eom vroeg kIJ gedrulU Vandaag Goddank niet maeri Dadelijk nai bot p eekuur bAbbaa ij hem hoed en stok gemvea n hem versoeht ztch op zijn ma er te amuse en Vau laaig heb ben vij de eettafel nooiJlig om op te katppeOj Ja ja Doortje zoo bnüloft brengt wuo iia in het meest ordelij tce gezin t Ja zelrer t ont trok de hiSidsGhoetiMi over de vingers zette haar hoad vaet gUmladtt met bleeke lippen kromp Ineen toen plotseling de v ltiDii luet doffeai koMi haar groenveel Iwht over de Wel wlei Nu ga Ik tante Groet u oom Mevrouw Roth keek op ffetroJten idoor den vreeindea klank van baar stem Soheelt je wat Doortje f V09I je je let oed Zal oom bij e komen f Dora wendde het hooU af Neea taot Ik dank u r scheelt mij i eta Mevrouw Both streelde met haar mollige hand het bleek gelaat van haar niolit taofite ffoff iartig mat een knCpoogje ImtmoiMb IvutaM oaf a BiWË F WMH WP de v io ren moeifcen worden liigetnkken deed het toMtabett wi d n ttr IU de flrrensen de an OMUAMgat orrvi worden Nu de att4 t ilaw diVMde M Jt n de hoop pp een wapenetilvtand grooter is geworden Ja d iw i W ik Wier in etrokke u Moobt ze wieer worden ingevoerd dan zullen de o f fi fci e rto duldel ker mwtmctiiee kri g u mi Mi manafth ipen de beteekems daarvan op heldere yze uitéén te zetten Kiettegöietiaande deze vete en bcnrre gieiule verklariing n diende de heer Ter Laan een motie in waarin op gedeelt ijke demobiluaaitae wenl aamgedrongen en wel z6ó dat deohts de twee jongpste lichtingen naast de vr wiMgers xullcm Uijven Ook de heer Krüyt stelde een motie voor om tot algeheele en onmiddellijke denwbiUsaitie van le er en vloot te geraken Aan het sdot van z n rede had de heer Troedstra verklaaid dat z n fractie geneigd was een motie van wantrouwen in te dienen De meedeeÜTicen van de Btyeering waren editor bevredigenid en dus Ueef zoodanige nrotie achterwege De reebterzi de heeift na de veridaringen van haar minkiter natuurlijk geen moties noodo De heer Bomana kwam dat ten overvloede veridnren Deze afgevaardigde vroeg den Minister oodc eena een onderzoek in te stelten naar het versdhtJnBei dat op den weg van de voomkden naar de monden der soldsfben dilewijto 40 a 60 procent spoorloofl verdwijnt FOl laakte hg deti opperiwrettkebber Het vorige mdmsterïe leek eer e n deputatie van half rod Ui tarwjjl Jupifker zrif achter de achermaii bleef Dvae mae eve Heer inzak Cormaat het wieemi is van den heer Bonums is tjiaoa opgofaoiiea Is daarmede het ateteel ook apgaturnn Slacitts wanneer dat het g evnl is en geen nüuwe tbtulariQ optjneedt was hij terradao Da afgevai jtdicrde van d n bond van de mocrataaeerijig van de weenoacht de heer WijOc heeft one eenóge intieme z cen onthuld de plattelanders en npeeiaaH de Groningsche soJdaten zijn gnooter eters dan de strindfibeyolkinc Vandaar dat men in de Harskamp niet genoeg had Dece mededefr Ling Ipkte geiach u t Zjijn eten xijn verlof en zijn vrouw dat ie volgieiw den heer Wvk alles voor den wldaati Tot tict einde van deae Kamerweek heeft men dAffgepraat en noff ie er eeKi beslissing Et zijn nog hüigekomen een motieWijle aanvulldng der Harakampoommiseie een motae Rinik g edeeltelijke demohiliaatie en deonobiliaatie zoodra de wapenabilstaiid in het Westen zal gesloten zijn en oen motie KioLthieik om de muiters en britn istichterB van de Harskamp niet ta straffen oondat de gevolgen van hun daari zoo heilzaam zgn gcrwieeet enz Mr Troalatra heeft gonüomieenl naar bet gerucht dat de Koningin voor eenige maanden geweagerd zou hebben het ontalaig aian den Opperiteveillhebber waarowar het Kaib netCoit van der Uaden t eens was geworden te onderteekenen Hef gerucht schijnt ous meer dan een gerucht maar de heer de Geer kiwam f xeer terecht op wüze dat het vemkeer tusachen Kroon en Minister buitten de oomtrdle der StatenGen raal ligt dat de Kroon nüt in het debat 01 gemengd wonlen et alleen de Minister verantwotnxiedijk is voor lea wat hij doet of nalaat te doen Het zal belanffwek kend zün af te wachten of mr Troelotra met dat leeje in het a b c v n ons eiuurtiB recht vrede neemt of dat hl jW zal dat de roodo Ivoeren een ander a b c in hun schooi onderwüfen Vooral in dieze dag i waaiiin de kronen over de otraat rollen en scherp aangevochten worden is deze kwestie bui tencowoon poloantl £ n ten stotbe hek dehuut van oois aenrte wewveli e KaooeiUd Mej Groeneweg is van h t genre van den gwniddeldon aooialietischen meetingaprdcer Hei ia nüt buitengewoon eioquerA het komt er gemakkelii uit alagvaardiig en toch wew anden du de etacrt vdigheéd van den man Mej GmMneweg begon voortdflhtig voor te lezen langzaam mat zachte eento nige etem later Ueven de papieren msben fu kwam ze les to loa aema haar wendin BrtiidkooF 8 Ia bet nM P Diiuy I g de siy den aam om de s aok tadlle en oobt ha r nicht W de voorkamer Dat is liet aadeel als mm laat trouwt DqOi I Dan denïrt men te veel Daia ie men voor aMes b ng Je behoeft 0164 bang Ie zijn Doortje je bent een mooi aohepscltjo oog altijd Je kunt het tegen do ion flMm opnemen Ja als het Utrika wa bij ajle oveieenkemst Jelui beüt tiók ads datï oa naobt Het uMdi ifr t achMgs zit haar in het bloed Onze goede Heraaa kan atch veltkw vBohea Je baat de mooUte DeU t die wij ooit tge iad hebben Zij Uotite zachtjes n bjog zloh vurjrouwelijlc to haair oor Dat weet hfj ook dit heet bij z It ewtl Wj to als wawnt tnJg vcuttcU op aèi wMDzinaig 1 leb i Zij awriitta een bee4 ie neeralaobdg bemeokte terna iwemoed ht a hoUig Dor alob van badur losUrok 3roct alLöQ thuia vei ta je Horgoa kom ik e bruidsjapon zien nlepaijover da leuning van de trap eq keerde dierna hoojlfloïnuddend en ewi hatkie eplkeeitd 11 do eetzaal terug Ulrlk bsd gelijk Doortjo is ontact tend zeauwadüiff he i erg Zoo auar aa voeWMatoeo kwideiwi gem tijd wlUcaea I £ ti de BCthaai ki te la t4 beider en de n lden vK gen AlnsteT nd mtt de glans eQle zijden draden doof de luebt en de jaago rladche loeisieslippen aeurfeden een vroojijk bruilottsHedie want men ruKte zteh mt voor een vreugdefceat der amltte Delleri Maar Doim Hop verder door de etralwi Zij teMU haar rtd ln het zijden beursje Het wa t ereii od or ma auto aaar m vU t MAT kMT Woidiin m gnUHi lMMMIMBMBanMnMMÜMMM fMH nMe Toer een rielnn aolwm miiMdnd daar nlat tb nMg n Mbs iiMttr het feit dat in 4a ana H k ia ksi m i snvA en m de andltK een Groiringseh aleehts nlcsia t lw è a üm aaU lan de bmu m aanüff Mnnt dsA wj OiMsaewflt Vila feOialtaties meest van aociaUofeen doek ok van vrüainzMgen basongda gm m anlwoandfiB op i nl j m i u llil werdw 4é huistftfk Daii M was WUiriadi en nat jaauner vmt na den t 0liMie trekjes woe haar rede dte het eind nfet vinden kon lang niet vrij Op een simpele mteriMptie van eaa dar W nhoopers sich te bekleden dat de revolutionairen de VToow nu me Interrupties te Hjf góQgoQ imm KitftmaAa mi vitiral over 4 daddtaren voor ééa overste DE OORLOG Da Duitsoho dalagatU bIJ Faoh Da baslisaing hadan vamraehta Da kaizar of daRiJltakaiiaallar Iraadt af Balofian Algamaan mannaii an rouwankiaaraohta Ean dagordar aan da Marina Hat ultimatum aan dan KaixaPa Danamariian naamt maatrageian Moallijiiliadan In OoatanrUli Ean proteat 8adan varovard ONS OTHKZIOST De kehw ecMer dia omtrent d n liMlaa toestand nauwkouriff op de hoogte la faaaft prins Max verwoht zijn antht van r pgakanaelier te blijven vervuMan tot de kal aer voor goed een besluit g nomen heeft Dit la seer apo dig te waehten Dit dtddt op esn qmediff heenfwui v a den kedzer dat wnikciht ook heden lal plaata hebben Dan zou II Novannber 1918 een geweiaj re weretdbisrtiariacha diw zijn PnUsieGha nUnisters vragta ook htm ent slag Drewa Sabmidt Bbenhank n Hergt htAAten hun onMag aancebodsn en éê ataabsnüniater van Waldow heeft opnieuw ontslag versoeht De ontalagaanvraac v n ataivbaniiiniater van Bredtenbach is reeds g ruamen tijd gvtodea bij het kabinet iiw diend Men probeert de revolutie tegen te gaan Men proheert de mensohen te paaien J n Ifcten Decemher zal het broodnuiU soen worden vertwogd Geleidelijk atdlcn andere verbeteringen intreden daarvoor echter is het wwel ada voor de vstdera venwirinff van de bavoUdng voUtrakt noodzakelijk dat dt orde wordt gehandhaafd I ler sfeoon verhindert den r relnuittigen aaimoar van levensmiddelen en bedreigt de groote sta den en industne diatricten mot aanMlooaa ellende Wij wenden ona tot het haela DuifaKdM voik om dit gevaar af te wvaden Men gaat met de hervormingen door De meerdeihekispartijen ut den RQlu da hebhen tezamen tiot het volgeiMle wet TOoretel voor de volgende Rijbndaciiltitli beslot de veiklezlt en voor Rijkadav an voUtavflrtegenwoordlgJngen van alle bondirtaten grijpen volgens het geiheime enkel udi en recfatabreeksOhe kieereoht plaata overeenkomstig het evenrethg Ueaiecht fitemc reehtiffd is loodsr onderschei d van sexe leder dde het Z4 jaar heeft voleindigd IfdmaatBOhap van de votksverteCVn De Duotsche gevolmacbtigdan onder leiddntf van etantssecrebaiós Erzherger en 10 man sterk zün nog by generaal Foeh GüsrCeren uiden zg het vod ende bericht aan het Duitache oppethevel Verzoeke onraóddelilijk twee cijfeman der marine met een ebafSoffïciier te zenden Die hadden de heeren noodiir om t legranunon in 00de oV6r te brengen Want de tellegntnvmen wij gisteren van hen opvdngen in het Franach gesteld kon iedereen lezen en dat is voor sonuniige mededee lifMgen minder gewenadht Een der gedelegeenMti seinde gijrteren naar het DuitBohe opperbevel De teoerder Icajiitein Helldorff zal tossohen z s en aofart uur s avonds Pranechen tijd in een Duibsehe automobded de Unies overknnen HU vertrekt van La Capelle en vodigt den wieg Heudroy Roquigny Fourmiee Trélnn Versoeke roor z n doortocht te zocigon Een offlioier van den genenden staf moet met de beèle maiiine 43ode einers de Unlea overschrijden en denaelfden w volgen Versoeki dag n uur van hun aankomst aan de B ransObe voorposten draadloos mede te dealen Hat FranaObe oppertKivei aal de noodiige maeitiregelen nemen om hun doorkontOn te beveilisen Erzbenger seinde om luNlf 10 gieteravond Verzoeke alvorens een beeüefldng t nemen ta wachten op de mededeeling in clj fertetegrammen die de boodschap van den koerier HeQldorf zal aanvullen Maar de koerier kon niet door de vuur Hnde iMien Daarom seinde Par gister avond kwart voor twaalf aan dan Duitsohen leverconunandant Duitsche kapitein Von HeUdorf wdene doortodit ii aangekondigd wacht tot het vuren van Dudibache z de ophoudt oan Unnen de Duitsche linies terug te keeren laniga den weg La Oapedle FVninniee Het woondigilng gaat niet daardoor vorionn dat de afgevaanndigide een anibt aanvaanlt of in een ander omrfatat De ataaitiasacretaris van marifla haa i d volgende da order uitgevaardvd Aan allo takken van nuunino dianat Ie De aoLdatcniaden befaeeksnen eaa n venreg eidng on worden door de nfearii niet erkend 2e Met de vorming van veï ralasie6 die door de ntansohappen wordsn cAnran bü de ooderacheklene marinstraa pen te land en aan oord kan Ik mü ln b ginsei vereendgon 3e De conmlasaes zijn gerecHvticd wensehen en bezwaren van de mnnseki bij da betroldeen superieuren In t dial 4o Voor de indiening van wwiaehan 1 bovettiefebens of den inspeoteur is de 1 schap gereohtigd een gemacbtigde ts Ua zen 5e De cotntnieaies van gemat tigden zU gereehtrgd met den manschap in volle head te overlegden De daarvoor 1 Het vuren aan FirónscAye zijde op dezen weg is sedert 9 uur vanavond gestaakt Het bleek echter een vei ssdng want het antwoord dat vannacht 2 20 geaaind werd van het graot hoocfldkwiartaer der Dudtacbers kiidt J e DuiftBche artillerie in den seotor aan bedde zijden van den atraotweg FiHimues la Oapélle moet otvereenkonnstig het bevel van 6 uur des avonds af zwljigen Het betreft hier waarschijnJ k den brand van een imunitLe stapelplaata bij Fourmisa waarvan de onregelanatóge ontptoffincan den indruk kunnen hebban gemaakt van ar tülerievum De koerier saS dua wel niat eerder dan vaimior gein weer ter tMBtesiider plaatae zijn aangekomen Wy wachten echter heden de beslissing In DuitsdiAand ia een toestand van revolutie geschapen De keizer of de riJlocAianeeller moet heeaigoan en otndat de keizer aanvankelijk nJet veel lust gevoeMe heeft de riflaakfüntelieT den kedcer zi ontalaar aangeboden tiioesc haar raad gov d helpeui Hij htd altijd vücl voor haar ovt r gotiad h d vroe dT ook altgj haar pari j gekozen aici er versobil w e mot mama bad b tor ai tijl vacoulBcliuld alB Mrliia baar ia ovoKlreveo aagfU en g 4tr ngï eld had aengtiklaaitiisd Turutstra M riep ztj daa ohMl ar oe Ën bijna reeds fakalmeerJ Ikunde zij aobterover in eon boeu en sloot de ooèea Zij reel g ag in eut auto en het wag Am z lden ivoorkomend gtmot want aitlu vor eer dweelde was beperkt tMi de a tn ilul ug mot de telefoon Dora die nook behooide te rekaoDu omjat Lirli K daarvoor zirgUe stond teijenover alle prakUacho vragen van het leven als oen k nd i lj kwam nqoli toe mei haar zAl ii wbh m stflrtt reetls den tweedon ol deaden van I0 loaioi bij haar zusjer te leencn soo dar 00 mvtr etcIgHzlQS te kunnen asn 4ayau waar zij haar geld voo hid gehruikt Zoo was zij er Ook t e tO tait irie wekea roud te toopea zowler een cent te bezilieti Het besit vaa gekl wttt baar omvar chtUig maar zag zij 1 dat batu b vtol dan b Ielde ziJ n t zoo la ig tot miMita Qt Ulrika hei haar beEorg le Toea de auto sll tond en Dora uitat Lpte vroo zij zich eensklaps af wat zij haar broer aganlijk ziu zoggen Het wm t U zij weer zijn tf mtgnekeard Ma r ztj bad ifwtit ifekl meor Da fftMÓ Mi v or d eieatrlsebe tram moeat zg toainlnsjehiten Ja a i tau nuase en was er toch nog een uitwog l i Üaso Aea Zij wwhtte la het jhe l n t af d men haar aandleole aU stormde da groots orkerkanuir Ln maar bWf pbts lng als op den drempel Maan DetfeM s la en U aBk ef ofi1 voor aiJD eotarijftaM en tifleooTer Kritt Ik v LriLe t4iilt mitar in d Itte Do houdktj vim lumand die vai k als gaüt korai ijt fï n ijojij mooie vrouw lift DolterUolie bloed vao preutsdie te rughbud deej Dora van kle v ra ds tea Neotn mij nlut kwaiQk Ik daoht Zij bewoog zich nlH van hiar piaatt oen otien o biorde plooi groef zte £ kia olwa hwr WMil rauwen Thornaa waa pgo4 jo Niet KoiMier vrU fiMslA liep lij zlJD Kuator to eiaoet IlBt doat mij pUsler 4at je bent gsko non Ha waa reed laag luija waison je m enais te broligen met juffrouw Bjga t MIjo zua er Dora julfrouw Bogatoilu Do pa e Hu8 iin atoad inet a btukaoat l e aUL hptl op lloal aaa fonaam Ik ben z r bevriend intH uw broer Hastt hij u dM 6let vergeld De donkere grijze ooflan warden onderzooVeod gericht op Doia a bkwend Blaat Daarop gle l er iets ala spot oveip d volle rjotie Uppao ts gaMn lnnlft IHln INi höt bevilAa Ik Uw hrat r la veel LtnniNaeo weten irilén iiM i hem b n Ht b Je ralj wat to egff n vroeg TbcMua De Iort en drukt zijn lust f hk opr fttW l Dera voelde nog dan kraehtlite drak dar kleine smalle htnd wat oor ov r Hvioei der grU fl oogea der rt9 s rte eo koo bii ndT b oorlijke voretMJii nc d r vrtwiiiide Thi onverwachte v uii deso oot awetlm d haar haat lim t Mftrtd veti eNen Zij etMne le Niela beHvtgrijkH n n Ik wtlde Mleen manï vraffea hos het ie MM f Vervolg in he volisftl ïaterikfMiaicWO