Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1918

Oproeping van bel angheb benden Da Gedeputeerde Ststes der provUcle Zuid Heliand roepen bij det op de ofÜMkeoda ba laagbabbeBdês om soo iij du noodlg achtea ta v rMbi aen ia d opaobarB vargadariog ▼ an bua Collega welka aal gahoudas wordta la h gebouw van bet Provinciaal Baatuur Korts Voorhout tiblar op Maandag don agOH November 191S de namiddags l t ers sa waarin verilag worden uitgsbrsclU iossbs tast geschil bstrsffonde dichting van hot nog bestaand gedeelte vaa de atg9 4 m 4 luis te Oondarsk QaAviHHAOl 4 NoTsmbsr 1910 D Gadeputserd Slatea vDomoend 8WEKRTS Voonittcr 3957 24 L VAN FISENNE Lo Qrllfisf INCEZONDEN MEDEDBBLINCnDI de etootnMbepen te QihraUar moeten wmIitcn tobdut dii h t g ral la De SpaawMlic griep De Spaaoecbe griep n tmt ta Qtwrm hage thans iets af TerraderiDC R mootcn worden umccrTraaed 6e In de maraoe atiftndfilaabBegi mag deDubUtuve groet vwxr soover de plaAtseluJK omaUndigfaaden bgir aiataoojt drukke otratan ens wik magel k malMu wordeo beperkt 7a Op atnkta nakomiiic tui de norechnften tot gel ke Tarsorfuv v n offkier i en maaflchajiipen moet trenff wolden g det iltat l MituU an do eoclMi deuioor U cbQ pazlUt volifuoB itetweik bare luedeledeu uit du Hgkarugeeriug zulleo treden laelea niet op ö t oVowbet doe auddaga de Kei zerkwuittie voilod g uaur baar weoBOtiia opgbjoat wordt KUodAiiig gewijzigd dat do toriiiljn voor de bwiuwlug wet bet oog op de oaderbdiadellngen over deu wapoiukilieiaiul erucbovL u wofdt jüe Hociaal douiocrattui iriobLtea gelijkhj dig met de opeubearmaklcg der nieuwe oitMhva btLrelieule bet irooo vraagatuK een heruieuiwdc v rmaoiug tut kalmte aau de arLmdtuTB Do Hoclaat dLuiocrtutLscbe eilBcben bevat ton buiUuojeD de veret strekkende vrij beid vau vergadeiLog niet imuengiug vui pohüe en uiitjtalriiu de ouiuutuDg v ado Fruloiscbu Ke eeriug ia overeetuitemmmg nwt de Rljk da j9ü eïdbrb6id en v r ter king van den sociaal democrat sohea invloed in de UijLangoeriug De Duuoecbe overbeid beeft biisondere maatregelen gttroUeu om de Deeuaclie grens ie en eeu iuval te biescbermen Bg de greoe xij a oorlo ecbepen geetatlon neerd Generaal Irftnehet de opperbevelhebber der geallieerdea In bet oosten die de on deihaudtüug i over den wapea tilj tand ieidl etscbt dat de O 41 troopËn zlcb op een demarcatiolinie torugtrekken die xiob 16 KIMI van Douou en tjavre uit trekt Va entente verlangt vwder dat de Duitache troqiisa lo Hongiarije binnen 15 da gea zijn ontwapend en bet land hebbeu verlaten Zoo met den moeten ze gean terneerd worden Do voorwaarden van g aieraal Fr ucbel wijken in deaen van de voorwaarden van geucraai Diaz ai daar deee louter den aito b der Duitbcbors de opperbevclbob ber van liict Balkanleger evenwel de on Verwijlde ontwapening elscltte Deze voor waarden betreffen allo Dultsobe troepen dufl ook het Dultstdie bezettrngeteger in KüumenBë dat uit Uoemtnlö in aantocht Üoetencijk heeft veirder geproleeteerd Een punt der wapeiuitilstandsvoorwaardcn achreef de onmlddcllljko atakmg van alle vgan deUJkhoden voor Don 7en deztr e och tends 8 uur kiregen do legere bevel met da ljaiideHj l iu3dcn uit te scheideof Acht uur daaaïïHi veroam het legcrbevel dat de Italiaansobo aanvoering naderhand had bepHjald dat de vijandelijkheden pas 24 tiur na de onderteekonltig moeaten wor don gestaakt Het legeroonunando prottbleerde tegen deze plotselinge wijzigilng van de reed ondorteekeadc voorwaarden Het weea op de teohnii9ch onmogoUjkheSd het ai aan bot eigen leger verstrekte bevel nopens wapenetilaland in te h ekken en verlang de opnieuw het onverwijld ophouden foet de vijandelijkheden I e ItalIatuiBcbe aaur voering tooode zich evenw 1 idet geneigd do volktmiea reobunatige wenscihea van Het oproer io Ouitscblanil D oorsprong In Berlijn To Hamburg vor soiioiden dooden To Kiel Prins Hoinrioh ontsnapt nauarelijks Keulen De republiek in Beieren De oproerige beweging im te Kiel be lunneu eo wel teugevotge van etn ver BUbfaingk ij ontau iid ouder stoktM s en MOReKII I UUR PORTTCRKM OLÏMPiyUMPOIIG 39C6 8 BUKGBBUJKE 9TAND Lahtnaji bt treUeiide de Belg he mgiun wurut otlii ieel meegedeeld De DuiWehe byitsregeerlug beet de in de nota ven 4 Octoi aan den ijfüsi dent Vi oa gegeven verzoHerlngwi nauw keurig en loyaal uit pevoerd i r aljndeetijüB direct bevelen aan de troep Q ver züiKieu om de privtta eNgendomlueB teapareu en alle mogeiijKe Nadat ep 27 October van neulrüe en lk lgia he zijde beweerd werd dal met de eriuelu van de boveotfrundiwihe wer ken bij liargen begonnen wa heelt de regeerlii t op een vraag aan het ojn rbevel van dt op i Uotofoer geboord dat met de vuroleluig van Uelgiieche mgueu op geen enkel pimt b jonnen wae Al leen waren vooroereidlngen gevroUen om bij het voortduren van de müiiafcre operaties door hier ontbreekt wai Ued om verder gaande beschadiging van Uel gittcho mgnen te vermijden heelt du Duit sohe regeerlug op dl Ucl de regeerin gen vam t nje en Nederland voorgesteld de groeven geheel ooibesoiiadigd onder ha r beeoberuuug te nemeiL Len standpunt van de vgandedgke regeerin gen is nog niet bekend geworden Des niettegeneiftande staan nog geen vernie hugeu van Dtljpfiche mgnen op het program GOUDA QEBOKEN 7 No ConMO I ▼ A de BoJe n A Bak ONDERTliOUWD J Hobltedo co E Nierancuter A A A vao der KWiJ eo Q v o dohett AC Verbocnn en R Sd iokker J J Bereide ca C No lieaboom VEllLE D N 7 Nor Johaonn a Bruauke geh met C Breedijk 3 j Pi r Verwaal 5 iiind B AntoA H vul DantMg IH Maria ElzerBMAH wel van h Exnli 71 j STOIiW UK OVERLEDEN J eob Bedi 80 J eUy van A de Jong A Verknik 68 j GEBOREN Gerrit i t D C Baas m J de Jong Jaooba d v J D van ém Heuvd n A de Jong iuiUruzLU van tie oorioigsiMUiuptiu tlie meeu den OAt een hun bevolen uitvaart een üurtügeouderueiuug goiid I e beweging krtug iivulura prooien omvang on eeu publiek karakter ij hetft zich ook uit t Loreid tot eeu groot aantal andere kuut Bteoou veruer i p hui geljitd vun blveü w jk iiuiiiiem en U a slotte tot enkele piiuitseii in hu biunentaud met name üunnover De deeliwoieTO hebben o a vorgaande zellregeeriug gctiischt en die vootfloopig ook lugtateld zij hebben orgaai atios in het leven geroepen in wier handen de leiding van alle takken van bestuur iS gestekt u die voor de haiMlihav u ig van Uü orde Lorgen loi dusver is hun dat in htti algemeen ook gitukl Do beweging hud zich tot gisteravond bitrekkel jk rus tig en zonder veel bloed vtrgiöten vol trokken Do bodou e orgamsalLüs zorgen ook voor de handhaving van het tram en jKUBtverkeer en voor sLreogo bwtraf ing van plundering en audure miMdrij ven Over de politieke oogmerken van de bewegjug zij opgemerkt dat de leiders ovorai ürouw aan het rgk voorstaan In TorMohotdene gevallen zijn ook oaderbandulingcn tue chcn hen en de rgkwegee nug aangeknoopt Over de uitkomsten daarvan is tot dusver mets b end geweiden I e Lokal Auzelger waarsdiuwt voor bet groote govaar dat DuilWhland thana door de bolegewiadasche onluAteu die toch slewhta iMiitHoblaiu H tegenstanders ten goede komen bedreigt Het blad laat de vraag of de autoriteiten niet eerder had den uioeten optreden om de revoluUonai re bewegingv die men roede lang kon zien aankomen te verijdelen onbesproken doch wekt aJlen die hun vaderland lie l 6i bon op om den ondergang te hel pen afwenden en zoo noodlg de beweging neer te slaan voor het te a t la rheodor Woi I schrijft In het nBeri la geWalt wae r een weg om tot bet mot alleen door de soc dem onvermgdelijk geaclito doel te geraken zonder dat be gehoele BteUcl van regeeringsmoge lijkheden op losee achroeven kwam te staan Zoon weg wae or Men moeat dadelijk na den wapeaBtilatand tot ontbinding van den Rijksdag overgaan en kon den nleuwgekozeai Rijksdag het karalvtor van een oonstiiueerende vergadering geven Niemand die de stemming in dtn lande ziet kan twijfelen dat verkie zingen waaraan ook de militairen deel neiien een groote Unksche meorderheSd zouden opleveren Op die meerderheid sttutiend kon do regeerlng de maatroge itik ntsmien dïo thans de soo democraten zonder és moerderbeld achter zioh te heb ben dioteeren wtl De Notaris MOKTUN t Gouda IS voornemens om op MAANDAG 25 NOV 1918 de avonds te 7 uur m Het Schaakbord aan den Kleiweg aldaar publtok v ll n n v i koop n I lo EEN WOONHUIS met erf tuintje en schuurtje aan de Jan van der Heydenstraat no 21 te Gouda Kad Sectie A No 3621 groot 96 c A verhuurd voor ƒ 2 60 2o EEN WOONHUIS met erf tuintje en schuurtje aan de Jan van der He jdenstraat no 28 aldaar naast het vorige perceel Kad Sectie A No 3622 groot 96 c A verhuurd voor ƒ 2 60 3o EEN WOONHUIS met erf tuintje en schuurtje aan de Jan van der Heu denstraat no 17 aldaar Kad Sectie A No 4874 groot 99 c A verhuurd voor ƒ 3 4o EEN WOONHUIS met erf en plaatsje aan de Boelekade no 168 aldaar Kad Sectie A No 4267 groot 49 c A verhuurd voor ƒ 2 10 6o EEN WOONHUIS met erf en plaatsje aan de Boelekade no 182 aldaar Kad Sectie A No 4265 groot 45 c A verhuurd voor ƒ 210 6o EEN WOONHUIS met erf aan de Smt Anthoniestraat no 9 aldaar Kad Sectie C No 1388 groot 30 c A verhuurd voor ƒ 2 50 7o EEN HUISJE met erf in m 8CU00NH0VIN Rh Ko 13 8iuii m beuoeuid tot Ifianaon rmior fl kaïitonkmotfitoVMl mtt ingang Ynn 10 Nonoi m M B J l lno idndiJ lnu ila t SeJOon X Tele rati8ch Weerbericht Hx gB e ld Tïi9 te VliAsitirfpcn Liigiitt ta d 7 69 te Her lO and up be tweeuul voor predikant bij de l iiioiaÉitnduuch Gejcef Üemeeate te a Gra vei iwg9 iyu eptaaiet De A H Haen tjee i 6m pre i te ÖoacJem an iJa L J diriM iiem p ed te i ordreclu De 55a l gftiMMiden wordem op 22 No oes I AOKNDA LAAlfiTB BJËBIÜHTBN Ml l iii d Ttr K dM ea 11 Not 8 uur 800 de Biunle met Uohtbeetden Afd Gouda Ësrsts Hulp bij Ongeiukktn 26 Nov 3 uur Ondsretandsoo Twri tosis At menzorg Gebouw voor Bouw sn Voningtoesicfat Itiaubeuge gevaUao XX ND£N 9 Nor Offuaeel Maubouge is ffenoanen Onlusten in ZwHaetland In k inantteele kringen in Amsterdam IS berioht ingekomen kit in vi soblUende pluatuen m Ziwitserlaod onlusttn zljnudjtgbbrokeu Beleren een republiek DtlUJlJN OüioeelO Beriobtan uxt MUucheu beVËutigeu dat in Beieren derepMdliek Is udtgereepea Onlusten in Duitschland VtX Vaala wordt gemeld Wij vernemen dat in Aktu revolutionaire soldaten eu matrtaeu zgu aangekomen De stSd is 1q handen van soldatenraden De HoUaod fiche grena wordt bewaakt Veiling van 8 November Pronkboonen 12 90 10 70 id Zouterij 111 10 1 20 per 100 KU Snij lx Ui i i per 100 stuji Witte kool AH4 M li Muterij i i 3 10 Hoodetooi 1150 1 1 2e eoort 18 5 Oele eavoye liool 17 W id Ze soort 18 50 6 60 pi r 100 K G Groene aavoye kool 1 1 70 bOI Bowekool 11 8 90 per lOO atuiuSpruiten 126 id 2e sosri ltl 18 per 100 KQ Andijvie fliO 5 90 per 100 sluks Peen 18 80 0 20 Kiolen l 9 70 per 100 boa Kroten l6bO 9 per 100 KG Bsleafd TSTMebeD wU mededaeUng te mogen ontnngsn van var gadcoingsn eonearten TsraiakelVkbedaa na o deat daa la aas ag ida U vat maldM ADVBBTENTISN Dankbetuiging aan de Levenivers Mq R V S te Rotterdam voor de poedigemtkeerinK poort of gang van de Wachtelstraat Koper ca Bnxudrasd Ug BUltGl llLE£bl£U der Qem GOUIIIA bii 4 tur til£euH ene keuolB Ie de aiievöfa en Ji t vervoer vaa lueuw kopetda u d en nueuw bfouadiaad au airvul iloar jjQ ia veroodaa de lil de nuniAerMMe beaohUtkkig van i fwpUunber lyla gei mde vrijstel TStiuiii van iiet verbod van veflVoer en ate veiuug vua hoeveelhedeD van ten hotD te U Ü G naar oipaia laiaMan vaia kltion tiaoidaexeo en tufl3oh nbandelapea in oude inetaden ia met van toepaaaiog op oud en meuw rood koperdraad en brohfldraad en ook a viil lUervaa 3e De verbodsbepalingen sub 1 geate l ztju oeyi van toep iaaiag op de aüevering ea biet vervoer waarvoor zoo noo3 g on der detirbil te stellen voormundeo toaatem mng verleend door het Rljkakauuoor voor Koper Gouda 9 November 1918 De Burgemeester 0 tf oe d ULBO J MUS na het oTeilgden van mgn twee km I no 37 aldaar Kad Sectie E No 874 1 groot 42 c A Met den mode eigendom van Gouda Sectie E No 1232 voor het geheel groot 1 are 86 c A verhuurd voor f 1 60 89B8 78 Aanvaarding en betaling vMr of op Dmadag Bi December 1918 Bezichtiging als naai gewoonte en nader onderricht ten kantore van Notaris MONTIJN voornoemd KMd r a Arbeiden eo boldnten I deren Ue lieert eeo mftnlleet aan do b bl unff genohjt de stad zal wolden bewaakt Genera tob Lin iilseil BEra IJN Oflloleel De oppMbevel hebber ia de Mfvken heeft ouMlkg ge vraa d De koning tui Wurtemberg FBANKFOKT Van goed IngeUchle zIJ de wordt vernomen dal d koiüjig viut WurtotabuTg outela hecit genomen Ds tooatud m Kenkn jUen aetnt ous De Gouverneur van Keuleo We gis tormidxiag ooaetreeks ball een opge beld door vertegenwoordigers vao arbeiders en Boldaten die van liem varlaugdea de stad voor de soldaten beecbiJdwur te stelten Op versclüllende plaatsen m de etad weiden macblnegeweren Of0ee eld Generaal Snyders Wu vernemen dat door H M de Koninfian op de meest emrvoUe w ze op veraoek er vol ontelaff is reiüoend aan Generaal Sn derrs oppeoiienMilibefaber van Laiui en Zee macht Clief van den Genarmlen Staf oodeir btjumdere donUbetuging voor de aitaietnea de dienBt n door hom aan Konjngdn en den lande In veradfaoiende gowDcbtoge betreUdngen in buitengewoon moeüüfc otnatwdiKbeden boweion Een gedeelte der Zeemiltie nur hnia W j vernemen dat onvoorzwne omsian di0heden voortieiuMidien de zeemÜJCiene Ie ploeg Uchttng 1916 iMgewnderd d kustwwiiterB teJo raftatan on macWnodr jvera 26 No m g K t van oniepaaJd kWn vorkrf gesteld worden Voor d machine dryvers wordit de datuan vsn vertrek met bedoeld verlof op 22 Decemker esteU Voor beide andere uitgsionderde eatsgonlin kan no geen dafom worden geDOemd Stoomaehepsn oit IndiS Offjcioei Het Departement Tan Bill tenlandsche Zaken dealt mede Volgens een telegram van de BegasringsondertuindelaflnB te Londen orrtvwigeai hel ben doic in afwachting der algemeene v r eericomat reeds votgenle regeUng getrof fen Het t Noorden mI met pBB a u r en een volle ladan cocoaoiae het S S Benkalen mat oen ToBe lading cocoaolie h aj Ta banan met jjaasagiers en een voUe lataig kolanmlo producten tomnn vertnMten Genoemde stoomschepen thans m Ned Indische havwis liggende BiHen de rede naar Nsderlnnd via Durban nemen in deie haven wUen de noodige bunkertolon worden veiMtmltt Mooht bu aankomat te Gibraltar de economische overeenkomat waar over tlians t Londen woidt oodsAaadeld mv met aiin tot rtand geknnw Stolwgk November 19188954 12 K H HONKOOP liOOTliLOOS Do D irlECTEUE vwi het LEVENSMIDDCIE NUFDR1JP brèifigl ki kennis van b nn bbonit u dia L liet htril zijn vaa rkmrten eo do e wi n8chen om to vU h on tügoa inangarLiie melange A of me 1 e B kaarten hun wemsch daartoe kun IK konbiar maktn op Dinsdag 12 Nov ji djs o rnid a s J tot d nail lia uir In de Uiterhal onder hetmndf u fl De boler artt nweleo worden vertoon l Du o wHn ieNii der kaar n zal taier p lals h bbedi Ck idi 9 November 1918 De Dlrooteur voornoemd P L QILI I3SBN FLUADE hot legerhovcl In te wiUigen De ItaJi oansche troepen alocgen integendeci munt uit btt verwarde karakter van den toe etand Mn oog militaire ilccefleen te bebalen Zoo roden in hrt oauwe ieiladal onverhoeds g panaerde ItaliaanfloJie auto e met meichiniegewerea en kanonnen op on ze optongedlrongen koloimes in Tenalotte maakten ze baJt terwijl daiazlttondan alle ingiohaaide troepen verschelden divislee gevangMi verklaarden Op egenatand wa ren ze niot gestuit daar onse mannen de vijandelijkheden al haddon geataakt Hot oppPTbove van het Icggt eeft tegen dit optreden wederom vorzt t aan eteeitend en de vrljtating van aJlo op zoon imaiiior gevangen genomen mannen geëificht hr iH nog geen antwoord ingekomen Sedan U geheel rerovonj Htt aantel kanonnen van alle kaliber dooi het Ie Amerlkaansclio teger sedert den len November geiiomieïl gaat de 250 te boven Voorte zijn buitgemaakt ruim 20 000 maoliine gawereii 5000 geween 7ö Bchaiifiinortitiren vorsobeldeue anti tank ka oivDcn eenige honderduizeoden artil Icne projectielen ongeveer 3 000 000 ge weerpatronen en ander materiaal De Servieche troepen zijn naar den noordelijken oever van Donwi en 8a v overgefl token Ze rukten Molfava Daalaa Kowin Dan tsjewo Tsemiiue Kienak en Mitrowitza binnen In Boeoi 8 betraden ze Wizegrad v n waar ze op nitnoodig ng van de voor loopigo regeering en den natiwialan raad naar Setajewo gingen Over den toMtond te Betflija meldt liet Barl Tageblabt Tot vangmdd g was de rust te B rl jn a rgi nfl gefltooid De aHxi ders kwuunM op don gwwonen tijd in de fabi eken coch verwittagden de meesttr kneditB dadelijk dot zij het weric zouden neerlaggen als hot anttwooaid van den keiMr uit hat groote boo CdkwtartiHr in den nianud dag met was aang noin ti De menschen bepen te hoop en traditten van het noorden en ZO uit naar de I inden en d Wilhokms msse te Joounen om het paleBs van den rykdcanfleber te bereiken Dut pdan weiM vvr deLd en onder het zingen van de AiiseidennnarBoilLaue en andere liederen trokken de drommen door de straten AlUuta re Auto s vol soldateD rsitedden vooc b de vergaderzalen he4e en zilcihtdmar mdruk maakte De apoorweig Hamining Beirlün ia tot Hageoum ui het beait der demonsirantai Gaatenmiddag en avond kwHncai te Bent jn kleane kuJonneB ma tiPoaBn en andere troepen uit Hamixuig aan Zy werden op het Leèrieretaitaon door mdutaire wachten in ontvangst genomen en in de kazemee m Moabit Ingeievesxl De mansdiappen volg den hen germÜiig zod c tag rastand te bieden Toen ecbtior een troep van 250 man in de kazerne van het 4 regasnent garde veld artïllerie door een ofCicier hard werd aonge snaiuwd verwüderdim de nM PMen zion op 70 man na eo ptivklfaeti de stad in Troepem van het 4e reg veildart die ben moesten aanbouden boden ten deele I delyk verzet Het mdlibaire bestuur iheeft besloten de vapeiie en andere faibndten door nietmiU tairen te beBcfaenoan De gaefahneken en ele tnecjie centmieB der stad nlimede de waitarleddbv tjjA liecbbB door kleine nulitura waohtfMMten vun 16 mwi twzet De kaaemee In d w k MoaUt x n gister in de late middaguren met mibta re kordons omnngd Naar wij hoeren is het nJet tot uifbepatt ngan gekumen De politde en het eanÜEoeD woireii troanrona gisteravond m geheel Betiffn geooiuilgneenL Op ds hoofdpunten van verkeer wvien sterke potitiepoeten te v et en te paajid g laatst di echter nergens behoefden op te treden In de Frankfurter Allee adhooldcn gister avond tegen 10 uui groote drommen samen blikbaar mienechen die tevergeefs had Aen getracht in een Vergnderual te kom i De menigte Uet sddi riHtig oor de politde femttooWa V tknlgbe 1 Ui 1 MM U ANTON COOPS Di ofiit WIjdstr 29 TeL 321 ChocoCP Heerlijke Cacaodrank f 2 p p Vi llasoh 3a53 14 Aanbevelead K ESSENBOOM ZEÜOESTRAAT 78 OOUDA Mevrouw BERGMAN VERLOSKUNDIOB rrseknar 11 4 aar njHBOOMaTIUUIT I palmmmHO lOaS DU HMia sia4 mm i 1 10 DroglstariJMARKT MUNHAROra Z nuwtabl H n Hoofdlpl nt M tt n VatktUkasr kH 9 H VAN LOON 10 T k woLrf a Ce FMori g DipllttiKr vernietigt onmiddellijk t overtollige haar S angefflcht handen eni onsohadelgk Ha voor de teerste hmd Vraagt ow kapper prgt 1 110 2414 H DAMES FLUADB BI RACAHOUT Cscao preaparatcn ut ni Hoefhamer Oouwe 138 GEMENGD OORLOOSNlEUWa Bet ondentoek van kerken dow dt Buitschers Over do plunderingen van kerken la bet bettette goMed zegt d Dultaohe draad looM dienst dat een ooderaoek In deker ken hfloft plaata gehad naar allerlei goederen die daar werden opgeslagen Zoo rijn daar in de keiken gevonden huiden en vellen honderdeti kilo a metaal dui zenden flf cicheD wijn stoffen lew rij wteien kinomaliOgraflscbe toosteIl i eloc trlsche machines paardenzadels kleurUoffMi sakken kinderWagout ede V umacht m ook het geiheel intercotmuuua t leieioonvOTMeer van iiertu i stop gezet utudtr tuuuks weer opeugeateèd iNb en veigiauei ug vaa ue Zent ntlütelie tui VoiJterreuiit kwam net op ht t Aiexan uerpitiui tut een twuung cueBcaen beWKtgein ca puiiiue veiïuiuauene nonueruün jjngeiui UiMiuein xioh dwir opgenoopt en Vüagueu ue oeve en aer pouue oin uiteen te guuu mei op weuira waren eottter eeu ou potiueaj euten ter plaatse gewapend n et levoi vei en karaJiyn orongea 1e betxigers ue freaziauar straat in wear dezen uoor iHireiMiu pouue uit etkaar werden geureven iNauere berichten metden dat ernettige onlueten te Uerlyn zuil uitgebroken Nadat giateroch teikl soldaten en piatrozen ziUt meester ha uien geuuiakit van bet btaiuon te Haiuburg en ae niuut aiue be bLuuTiigeUniiwen neerscote daiar den geheelen diag t etrekJiiei ike rust De voorioopij e nutd van arbeiders en aoidiaten had tegen uen muidag een vergede ruig b ieeogero pen ijeeioien werd oaverwuid met het miU taire en het atedeluke bestuur ia onaeviianOeJaog te treden iS j tlQ kaxeroe in de idindesstraese zjjn bg iiet sotueten van Woensdag tien menscAen gedood Aan de vei adenng op liiot üauLige tieeetplem namen 4U UOU menschen deel die door WoiiUheuu werden aange spoooxi naar tiat generaaJ kommando m Aiioika te trdücen en dat te bocetiten Eitm andere woozdvoerder betooigde dat de pliaaitavervangende bevelvoerende generaat V Ji oik moest worden gevangen genomen loen de stoet die dadeigk aan de oaiuna amg van Wotlllheim gehoor gaf ui de Uroe se iloiichenatraiBBe kwam werden eenige Bciioten getoeit uut de veostera van ihuiz n waarop de beri oogerB terugschoten en een formeel vuurge vecibjt ontbrandde waarui verscheulene sLaohtoffers vieLen Later drongen opebandeimgen een womng m de Idcoinstraet bmueDf waaruit naar zy beweerden op rondtrekkende soldaten wtae geschoten en doodden twee vrouwen ais schuldig daaraan door liaar de keel af te snydeu ijeneraal v Falk en zgn etaf waren luet in de koomuusdaituur zoodtvt deae zonder slag of stoot m handen van de revoiutaomu ren viel die o k alile staituxos en iLasemee boAebts a Avoiu heaaf een vertegenwooirdiger van den art £tder en aoldatearaad aidi naair het raadhuiiJB om met den SenaAt te onderlianidelen over de voilgeiade eischen af Mbting van generaal t talk erkenning van den arbetders en soidateixraad door het ge nerail kotamando vastateLUng van een tgd stip voor ondentnanideljng met liet genevaai konmuiado oveameaiung van de regeluig van t openbaar verkeer en van het toezicht op de voorzaemog mat leveoamiddelen door dea eoldatenraad beBctukl aaristeUang van het nooddge papier voor de j mbiiicaitiefi van den atl eide en sold teniraad De Senaat verklaarde zich bereid de eersU geaoemde dne eoacdien aan de regeenng te Berlin en aan den plaatafvervanger van geoeimal v Falk voor te leggen De Uambunger Ëciw verschynt thans onder dra titel Ie Boode Vaan als orgaan der oproetüngen en bevat een proclamatie aan de bnTrgerlgke bevoUong van Hamburg en Altona dat iedere nDetHnuiUtair dae aach tuaachen 6 uur des avcmds en 7 uur des ochtend op stiraait bavdndt doodgeechdten wordt De Fruasasche gexaat te Hamburg os giB teiwditend door den eoiLdatenraad m zyn hotel gevangen genomen Te Kid heeft de raad van aiboiders en soldaten in de bad en op de vloot hiet ge heeke gezag in handen Da ooiTilogsschepen hebben de roode vlag m top die ook van de matinegebouwen wappert Woensdagmiddag liepen nog verschoieae oorlogasohepidi de haven binnen en heeciien eveneens de roode vl g Ht linieedhip Konig dat m het dok lag en nog de ooriogsvlag voerde werd van den wal af beschoten totdat de ooriogsvlag omiaag ging en de roode vlag werd gebescben Troepen gewapende aoldaten trok ken door de atad voorüen van roode vlag gen en geibootd met roode linten De officieren werden gedwongen hnn kokardee af te leggen terwyl hun ook d oabeAa werden l Eg noin Au Enkele mnlen kwam Hdt tot een botamg tuBschen muiter en troepen die weigerden Zlcb bu hen aan te slAidten De oproerliugen behaalden de overwummg Van ner compegmeèn infantene die tegen hen waren uttgezonden sloten er zdcb drie by hen aan waaniA de vierde werd ontwapend Avto B met gewapende soidaten doorkruisten de stad Nadet er vmn uit de hmzen op soldaten wee geachoten trokken patrouilles door de stad die vuur gaven op alle geopende ra men Dit duurde ongeveer 1 uur s Middsige sloot bat geheele gamicoen xlch bu de opstandedmgen aan waarop een 16 tot 20 000 aoldatan meest gewapend met roode vaandels door de atad tzokken Ar beaderv eveneene gewapend namen aan de betopgmg deel Onder gejuich werden b vryde gerangenea in den stoet opgencmiai De werven worden bewaaJot Het gemeM4 bc tuur is aangwegd dat bat m functie moet blijven doah oader toeBdit van den ri eadenraad De nod no Bxl eklen n updaten h aft I een omroep UN ae bevolking gencbt waarm o a Boaat Ue poucieite tnacnt m m omte naiKien ii r wvrut een voorloopage ptovinaaie regeenng gevomid die m aamenw iung mee ue Des t a a nde ovemeid de nieuwe ome van uuten voaroereuit Uns doM ie ue vrue eooiaie voucsrepuiHiek Unze taak IS ia de eerste piaats oen vrede te waoriMtgeu en ot wouoen due ae oorlog nealt ge agea te heeien ue tMiiten net kader van het prevdnciale beetuur vaiienoe vraagatukktti bleven naar vanzeu spieeiat aan oe auuua en r jksregeeruig ter Deeassing Wy zyn bereid met iiet gtueeie ainowuaarscorpe voor zoover net zacn aan den meuweu koers onderwerpt uaiuien te biyven weriMn W u zyn voMoeMonen euien tegenstand met iiet ooe ter beiwmkikflng staande openoore gezag te keer ie gaan inns Ueanncb reed met zyn gemalin en prins Vtauiemer eerguner in een auto lut luei weg uy de brug over ihet ÜAiaer Wil ankanaat kwam iiec tot een botemg met pDtroaen iiicu schietpaxty volgde waarby een matroDB gedood werd Het geiukte den pruis m zyn auto te ontkomen lu oen gistermiddajg gehouden talrijk bezochte vergadering is voor Keulen et u arbeiueru en doldaienraad gevormu d i dadelijk zijn buietui op het itaad hXud veüt gde De opped Ourgemeester hoeft gulafii dat de duizenden VTijgelaten gevangenen in scholen doOr de geuieuiKlelijke keuken zuilen worden gespij Zigd jUe o cieren en soldaten warden aan gespoord tot het uitleveren hunner wa pUiiö brame w£tfdeu aangeUouden en sol daten momteu uitutappen om hun wapeuf ai te geven in de uuiUiUefa riekes ataat overal het werk stil De Makende arbeidere trekken door de atad Auto s worden aantfehou den To Jlditlncben Is de repuibUek uitgeroepen Alle bedrijven behalve de verkeers bedrij vul lagen van gieterimddag ai etü alle zaken waren gesloten heeds van éón uur af stiroomdeu reueeehtige drommen naar het plem onafzienbaar trokken de arbeiderslMita oDS der onderscheidene be drij en aan mennen zoowel als vrouwen Om drie uur was bet reuisftohttnge plein door tienduizenden heeet Len zeer groot oeel van de burgerij uit Uilnchen waa eveneens aanwezig Kedenaare van soc dein en onaihaur kelijkeu voerden het woord e a deaf gevaardogden Auer en Kurt Eisner Met handopsteken en donderend goijuich werd het volgende progiram aangenomen on verwijlde afataüd van den keizer en af iJxen vaa den troon door den kroonpriDfi boeedsging van het DuiLsche leger op de grondwet Boiirappiiig van alle groodwet bepalngen die de vjrijheld van net geheele DuilBohe volk nog belemme rou on iiLvoering van grondwetsbepalingen d e do hervorming van Duitschland lot een democratischen staat waarborgen ullfichakeüng van alle reactionaire elementen uil het staatsbestuur en volkomen deuiocraLiiseering daarvan onverwijlde toe paeeing van le maatregelen die de orde de veiligheid en de rust bij bet naar hu a gaan der troepen verzekeren schepping ven doeltreffende waarborgen voo liet recht van beroep omvangrijke Bodiaio en eteuomaatregeien voor noodlij deuden werkloosheidsverzekering enachturigen arbeidsdag De nationale verdediging werd met algemeene stemmen geweigerd Deze resolutie zal dadelijk aan de Beier sche rcgeering en de rijksregeering wor den overgedegd Daarop oegon het girootsie deel der betoogere met muziek voorop een ommegang door de stad Roode vlagg i en plakkaten werden meegedragen met op schriften als wij willen vrede vrijheid der volken wij willeu geen slaven zijn wg willen vrij zijn e geen knecl ten Een aantal borden bevatten het opeohriit weg met HohensoUern weg met de dynastie Terwijl de stoet de atad In trok hiel den leden van de onafbaakelij ken oog toespraken waarin zij tot revolutionaire daden aanspoorden Dé optocht had vele uren noodlg om voorbg te trekken oo groot was het aantal deelnemers Voor het residentie paleis kwam het tot opgowionden tooneelBu kreten als weg met den keizer en wcy met den komng werden geboorde Ofschoon het garnizoen strenge bevelen had om n de kazernes te blijven sloten zich toch vele soldaten blijkbaax verlof gangers bij de optochten aan Na de betooging hebben de revoIuUoOAlce en ongecHTganlseerde elementen getracht de leiding te nemen De toeetsnd was laat In den avond dre tgend en ern BÜ STADSNnEUWS GOODA 9 NoTembw 1918 HatatWii Bij Kon Bes4ult zijn benoemd met In ging van 7 November tot Ie luitenant bij mn togoowoordlg oorpa de ree 2e lul tmoiitB A Bromwaueer 15e leg J N B Simonis ne f gT9n 15er8 F E Jan sen l5o Peg A Loeb re grenftdiera L J Rood 15e reg P A Lauebujg 15e roï N BierÉteker 22e reg E J Tobl 7e regi H F Groenendijk löe r J H Bolstier p Mak eo W H v Hork l5a regi J G van Breda KoJff 159 rog D ScWppera en B NeJi 15e r ï M L Hlilebraad 15e reg J L P Lindeman 15e reg A W K J Hoo diu 15e reg Blj Se fatfanterle d r lood weer de reet 2e tui u G H HlHebnuid v n ha 16e reg en L D Breauner v q het reg greifa en Da nes aergeiBMl Th Jaapere van het 15e reg lof ia beooemd tot vaandrig es over eplaalM bij lk t 14e reg lu anurie Dtefftal van gaidHÜMa Hier zijn ab verdacht van diastol ven oude 04Auizen ten nai ie der g fai ffiek aau gMiouien M D kii0 menf onJer aan do Bogwi aihiei en twee logeergasten C V H eo H Ë Zij zgn la bewprlng goMeld Voritcn geoUdit Ter zdke van frau iueus slachten vui een vwken Is prootis verbaul opgtmaakt teigeo S aan den iüd ier van tJaUjr g H varken ddt op zoGder lag na la unslag De Fabrlekabaas BIJ de firma v d Post aan de Hoog straat ie geëtaleerd een beeldia in kiel ontworpen door den h er Ë Antheunls modelleuT te Gouda dat voorstelt de Fabnekfibaae Deze modelleur beeft daartoe door eea comité aangezocht geheel belangeloos en met achting voor den heer Joh Bteea bergen dde de rol van BUnl arn zoo ver dieostehjk heeft weergegeven bealoten hem een aifbeeldli van deoeu aan te bieden Gouda Vooruit Oo t in da BH Ritchie film begint aar dg de klad te ttomeo We zogen len i lus e lijns een film waeirm een c raati Char lie Chaplfn op niet onaardige Wijze dea bekoQdea Uosooop omiek Imiteert Het lioofd nianmer geht ld Het U d der Z alu wen kon ons hoowel de opaamen acdtterenil genoemd kunnen worden niet zoo eer be tlt ren De giroiidkdee van ileza U m ia net slecht maar de uitwerking ervan Ie one inzijens wat te langdradijL Het slot nummer een Carioatuur lm getiteld Kapitein Grogs luchtredsje ie buitengewoon kodJig £ werd hartalijk om gelauhui De axplioaitie van den beet Jules t ené was over het ali emeen zeer bevredigend i Hij hoe le z ch echter voor te giroote Kil tllnienitJiiUtelt die meermalen julit bij i ooorapfiblek ei n andere uitwerking inrit i n bedoeild was Voor het overlige gielooven we wd dat n 1 er ua aal S lsgen het Goudsoae i u hek aaoi naam bezig te houden vooral bij ko juBcho filma Toeslag op brondstoffeii gevraagil Door den R K VoUfi bónd en den Chr Beaturenbond Is d J 8 Nov aan B en V on den Qe nesnteraad het volgend adres gczoovien pjv i racA ferooUuilddigid i eerlled e l sinfin ofideTgetee enden bande enJe tn bin kwTJ l U van Voorzit ers ei of reti ïisson V d R K Volvdfeood en de ClP Ba arenbom g ezen Uw beschikking wntront M19 ver zaak to verlaging v d giaaörijfi gezian dat de te hooiffa expUritattekosten oaryaait waren tot al wijzing van ona mx zié o vengenoemd g Itit voort op den toaetand waarin de arboidciB zich bevinden viin oordee dat bij toesiaig op de brand alofilan deze orpliltatiekojten worden ort Vörïioekjsn U beleefd op de braadslofdm 2C pCt to ag meit terugTvwIcende kracht we i te willen vgrleenen vnor de gebrul kera rv n haardsteden Adi ecteiir G meentewerk a den Baag Qize voormal ge 9tadi ooot de heer P Dekker in ponieur in tjdelijken dienst bij Je geiaoentewerkea te e Graivarahage komt aU no 3 voor op de voomdraoht vo tt BljuiDctdlrecteur der gemeentowerken aldiai Biljart Conooars Voor de leden van de 6oo Ons Genoegen zal op Maandag 18 en Donderdi 21 November tedkena aanvangiende des avonds 8 uur eeo biljart en kaartconoouna wor den gehouden GOUDERAK GLstarcn had onder zeer grOoIe bïleing stelijag de hu elijksvo tcekkisi 5 plaats tu 1 jhm De ff L Mulder en Bfcjutfroiuw Antotnla Rupke loeo de etoet van het Haa lhuis kwam en zloh be ttf nair de Ned Herv Kerk weili het eohftpaar t W ezong en bij don uijgiing der kerk doiW de lecrUnigen van de Openbare Sehool Ds Mulder dmkte het hoo d der school den near Smalbll voor d ze vriendelijke at t nitie De kini leren werden bij luu terug K out 9t In de school onthaald op verstie HiLASTBECKE Raoitlfoeoeenngebons voor de week vMEt 9 tot 15 Novem er Op b M 41 4 K Q oardappeko 2 100 gr erwten 8 50 gr gort 7 150 gr taas 30 + 16 200 gr vleeecK I 16 250 gr suiker STOLWUK Leendart Koot di ieli iicbbg uva 6o bdbtjng 1917 dezer genkeente zal op 1 Deu comiber oa wegene Jdchaamagefareken uit den dunot worden ODtaJAgen In de week van 10 tof 16 November Is op Ie rantaoeneenngabons verkrijgbaar Bon 11 4 KG aardappeten 1 boelpje voor peuivruöhteö 300 gram erwttti 100 gr haivermout l Jfi gr kaas VV 97 150 0r kaas 20 f 200 gr vleesch 250 gr suiker IIOO 100 gr jam 16 Remtaaencerlngskaiat d St hfvsi zeep Vaider verii ij baar op de vötbon boteat onder overle gii van Bon 1 ven het nieuwe leveannkLdeleaboekje Extra Editie Cairdai U m IS oMt Wanneer hoogst belangrijke berichten over den Wapenstilstand of omtrent den binnenlandschen toestand In het Duitsche Riil morgen Zondag mochten binnenltomen zal Zondagnamiddag een extra editie yan de Qoudsche Courant verschijnen Deze extra editie zal nl t aan de abonné s worden bezorgd doch uitsluitend te Gouda aan ons Bureau en op straat bij onze veritoopers verkrijgbaar zijn a 5 cent per exemplaar De Directie OHZE DRAADLOOZE DIENST De Duitsche Keizer afgetreden lUiJlKMJKUWa B£RLU 4 V x vy uu imiuKanaeher pruu Max von baden maakt het voixeiul decreet bekena venttier 4ie keizer en kf ung heeft besloten afstand laii deu trouu ie doeu De r kakanBeller blijtt nog zoolang in ujn ambt tot het met de attrecUng van den keizer samengaand Atzien van de troonopvolging van den kroonpnna van het Duitsche rijk en van l ruaen en de met het instellen van een re gentscbap ryzende kweaties geregeld zyo uy iB voornemens den regent de benoe mmg van den algevaacdigde is bert tot K kskanaelier en een voerbwpig wetsontwerp voor eea directe lutschryvuig van algemeene verkiezing en voor een grondwetteMihe Duitsche volkavertegen woomiging voor te tellen die zich bezig xaH Jwuden mM den toekonutigen sta uu vorm van het Duitsche volk in aansluiting met de v keo die binnen de ruksgrenzen wenschen te wonten opgeuomen deruutiet vast te fiteilcai Uerl n 9 ov 1918 Duttseh Middag Legebedidit KENMSOEVINO ÜhiLiJN y Nov OfckleedJ Uet op den oostélijken Scheide oever gelegen ge Öeelte van Doornik werd door oue onU nuoid en door do h ni eleohen bes t iueschen de bohelüe en de Oiae enten Wepten vau de Maas hebben wij onze l mm volgens one plan teruKgehratoht op eiiJtele gedeelten baddeo daarbg ach terhoede gevechten plaats De vvjand heeft in deeen sector de Inde Peuveiz ten westeu van btyJlelein bewesten Mauheuge en ooHtelgk en zuidoosbelijk van Aveanoe be reikt en ia ona ten westen van de Maas tot In de linie LiartnVrarby en aan de Uaa £ tot ten wasten vau tiedan gevolgd Op de oostelgke Maas heuvels werden plaatselgke gevechten gelererdl Fransch Legerbnieht i iUIJB J Ni v Uicieel In ia loop Vüi I diem u icnt badrij v amd dtfir airt Udirle au vmi de jiiutrai leusee op vereo ifidonde gelojdteia ves nei Irout PREDIKBEURTEN VJiamqcgkiu aijü onze troepen opaiOiW ZONDAG 10 NOVEMBEB GOUDA lOVi 11 TJn Dfc H VAN ASSBN0ELFT ST JAN8KSBK 10 n T m Db J BbRGEB 2 u n m Geen dienst e n ibm Db J W B£KK£LBACH v d SFBENKBL KERK PSPBBSTRAAT 10 n TJm Da J W BEKKELBACH t d SPRENKEL LlrmERSCHK KEBK 10 o m Da T SCHARTEN BOSKOOP EEM0NSTBANT8CHB KSKS 10 u vjm Geen di n t N£D HERV KEBX IA n Tm Da A JAGER WAD0INXVEEN BEUONSTBANTSGHE KERK 10 o TA Ds UNOEMAK NED BSBV KERK 10 tt T4I1 Da A Th T d VEN HOORDRBCRT NED HERV KEBK G aD dianiL GOVDEEAK NBD HERV KEBK i s Tm Da Inec HULLEB GodsLond BodagimTen StOLWUK NED HERV KERK 10 u tjh Ds BOCK te BdiiadHn BVANGEUESATIE GEBOUW n Tji t 6M u uu Da P BOEUA ta Sduadttn HAASTRECHT NSD HffilV KEU 10 O TJn Geen diMlat fGULKERK yMumt éxukJu tH JCrii WOLP GOUDlA WOENSDAG 18 NOVBMHER J2 n m Da J W BERKBLBACH t d W SPRENKEL I uwelvlaniie eniii KERK PEPEBSTRAAT tilt y Km Ds J W BERKEI BACH t d SPRENKEL BUballejing MoeHükhedcn voor den Dultachen koerier l AüiJS y Nov Uroot Hoofdkwartier der iettllieea aen aan het Du tacha biQOt Uoofdlw artier DuJteche gevotmo ihiigdea aan het Duitfiohe opperbevel Do kapitein van elldiort ie opgehou deu door de verniehng van bruggen A erzoeke zoo luogetijk elke vernieling cgen te gaan op een weg die vrijgelaten luoet worden tot nader ordw Veraoeke evenieens om alle nu veretazMl te voorkomen outi draadh oe in kwnis te stellen met d nauwkeurige aanwgziug van dezen weg Het tijdelgk staken van het vucen kau worden gevraagd la voorkomend geTal voor eeaa termijn welk kort tevo ren kan bepaald worden w g VON WlNTiaiFELD De koerier gaat per vliegtuig PABXJb 9 Nov De IXataohe gevol macbtJflden aan het Du tsohe opperbevel Uet vppertwvel der geallieerden kwam met one overeen om den koerier Heli dorf per vliegtuig te zendeo Verzoeke 0D6 draadlooe per omgaande mededeeling te doen van den te vodgen luchtweg de hoogte zoo dit noodutkelijk 1 het ter rein waeirop kij moet len en de her kenmngateritancafc X e geaJJlee de vtiegcr draagt als on dsrkeiiuin0Bte anfla twee witte wimpels De vlieger zal zich direct zoodra uw antwoord ontvangen la op weg begevwi Het tau van vertrek cal u opgegeven worden w g VON WINTEKFELD De kovier werdt verwadrt BERLIJN 9 Nor De koerier met de w apeDflttlsteódjwoorwaarden wordt heden voormiddag In Berlijn verwacht Het oorlogekabinet zal oniAld telLi ic te zamen komen om van de voorwaarden kenme te ssmn BERIjIJW Nf v O nat Sn