Goudsche Courant, zondag 10 november 1918

11 41 I o 847 tpfiÉ KeÉopi ten overataan van Nstarli R W a a xte Htakb liMt iMiam iroerends 4SoeAireR MMMIEIiillliSiitDIII wp fe T ujww moRikii iu 104 Een WINKELHÜIS gelegen aan de Aaltje Baksteeg no ft groot 29 C A Verhuurd tegen f 250 par week 3 Een dubbel WiNKELHUiS gelegen naaat het vongo perceel no lo groot 54 CA Verhuftd tes n f 450 per Teeke Een WiokiliiDis net Muil en ERF gelegen aan do Aaltje Bak steeg no 16 en 18 groot 52 c A Verhuurd tegen f 4 50 per week Aanvaarding en betaling on 16 Deoe ibar 1918 Te beaichtMtp de liKtate 2 werkdagen voor den dag der veiling en op dien dag telkepa van 10 12 en 2 4 uur Nadere inlichtingen geeft genoemde 3881 60 r i IRSlfji Groo tji SpedaQlhuls voor Ifeeren m llii i J rH e Hjj ROTTERDAM Ho k Heepensfraaf ENORME SORTEERING l l 1 JIJJ UIU Il 3950 183 Kedaoüei Telef Intero 545 Van der Meuten GILIAD BloedsuiTereod middel D mt do oontiik v a vele kwalen wej Bemjien roorhandeq Taa 3306 20 Tabercuiose en Maaglijders die door het lebruik Tolkomeo £ eD iia yondca Alle kwalen die hMr oonaak m bet bIo d vinden w WlaH met groot aucce er door beatreden Voor uilwendlf gebruik bij Huldultileg wonden en Bweren zeer een Ie bevelen Priji per fleach l 1 25 af om ti y a de Cbamlich Mtifliefia ttntieft Aurora te WAtERGRAAFSMEER Verknjgbaar bij ANTON COOPS wijdsthamt souoa Oplaticbl Aaoo 1859 K PITAia f i oqo 009 WSEKVgH t 606M5 I9 mm tp mumm ummQ D 01r ctt tm tt Uaai dat sif haoommi hmtt lot Atui dMT MiAtichappQ te Omiëai r d plut Vm Hff a tM he r I J VAN QALEN d a bMr P DE MINK tUNDELSAOENT Kantoor LANÖB TIENDEWEO II tot vltn tnea Ich voor sakcn h t A entKhap Dordrseht 30 October 1918 W7 33 Dt DlrecMuffa p PB r mev K toTsu Notaris N f tU mt NOOTEN tfföQüDA si op MAANDAO il NOVEMBER Zalvi au da Utrkt nldur publiek wepkoopeni d MTolgwde alle ts Qoada gel an iji goed ondei hoadea ORMende getilereii Noi 1 en 2 fti HEEmZEI n Enm aan de Turfmarkt 107 d lU elk Terhnurd Toor f350 per jaar en wel 107 tot 31 October ai en UI lot 30 April 19SIÜ No 8 Ein HEERENHPIS en Erf aas de WacMelitraat 63 Tarhnnrd Toot 160 per jaar tot 80 April a Noi i t m Drie Woonhuizen en Erven aas het Uoordraohteohe rerlaat 1 3 a 6 Per week rerbaard 1 en 3 elk TOor f 186 ea 6 Toor f 180 I7of 7 t m 9 Drie Woonliuizen met Erven TUINEN en SCHUREN aan de Heeranitraat U 13 en 15 Per week rerhuvud 11 Toor f 2 40 18 voor f 3 35 es 15 Toof 3 So 10 Een WOONHUIS en Erf aan de Prina Eendrikstraat 67 Perweek Toc iird voor 9 0 No U en 12 3801 80 Twee Woonhuizen en Erven aan de Cornells Kotelitraat 3 en 5 Per week verhuurd elk voor f 260 Xe be tobti an de laat t drje werkdagen voor en op den verkoopdaf vafl 10 U en 2 nar wa pero 1 2 en 8 aangaat op vertoon van toe angibewye te verkrggau ten kantore van geaegden Notaru Te aanvaarden op dee betaaldag der kooppenningen 12 Deoember ai Verdere Inlichtingen geeft geeegde Notarii bg wien van t November af i Notitiin te verkrggen ago N F CAM3IER VAN ember ui in ivondj uur NotariLNOOTEN II November in het hotel dk Zalu aldaar gelijkt dig met de tegen dien tgd aange kondigde veiling pu iek verkoopen Een HEERENHUIJ met erf en tuin a d Crabethifanat 7o itl de ooaiiddelldke nabnbera Mn het tation bevatteidt 4 mfCli keuken en klUer en bSvSn S Zllfif6i en toWet luit 2 kleine kamere Niet verhuurd Een perceel BOUWTERREIN naait het VSrigo perceel breed pi m 8 M en d ep pi m 20 U Niet verbttord Oeie perceelen aijn tezamen groot 856 M en een nieuw BEERENHÜIS met erf en tuin a d Krugerlaan no 22 bevattende beneden 2 kamera en anite lerr keuken kelder en boven 3 kam i badkamer en beachoten eolder met dieoitbodenkamer Verhuurd voor f 420 per jnar tot 1 Febtuan 1919 8S89 41 Op gewone dagen en uren te beuqlttigan voor het pand Krugerlaan ma t belet worden gevraagd Ta aanvaarden op den betaaldag dar kooppenningen 12 December a a Vwdere inlichtingen en notitiSn ten kan van geaegden ootana HEEREN DEMiSAiSONS 13 5 15 so jy so 13 sa 2yd au tmtm HEEREN ULSTERS 13 17 s 21 23 26 RATINE JEKKERS 9 ll s liso ló 18 ai MOTOR JEKKERS 11 14 5 lé SQ 19 5o 23 50 JOWBE HEEREN ULSTERS 9 so lO so 12 50 l4 iv KINDER ULSTERS 3 so 4 7S 5 7s 6 S0 7 25 KINDER JEKKERS 3 2S 3 90 4 90 5 so 675 ji um ZIET vooral onze Speciale t ETALAGES PAWWEKOEKSTBAAT KEL 131 ü MODE ETABLISSEMENT GOUDA MARKT 26 GROOTSTE EUZE in CostumesTailleur Mantels Robes Blouses Japonstoffen en Pelterijen VOORDEELIGE AANBIEDINGEN Wij veatijtn apeciaal uw aandacht op onze ateliera t r rerraardifint veranderinj en reparatie van alle soorten Bontvrerk 3960 125 Hmm H OPPHt e eOOUPA VOORUIT agfgT timi mftU VOPB DEZE WEEK MET MET HOOFDHUHMER Ooedkoopste en soliedate adres voor Meubelen tli TaMa Kaatea Bntlettaa Stoetea laiet leer ea plsche VeereakedateUea WaUe eBaatl sdek aa Thee fela Miala SeUMerllea e aa ea a P Sp dr a Toor oa8 l l ai 1 kawéUlktplaasra M KOMT ZlaN nnwiUTM bniiiiiiiiMiiuii Ml Roltoi am W IM Het Lied der Zwaluwen W kiJk 1ml£ux Mraa iLpel Ml ee voorfpel In vfji bedrilven Ia 4 Hofl lr9l d twroamd Kraoustrlra 3955 50 mm LBOA OkIS M Baa keeU alt de Spaanacke aamenlavlat Vudar au KOMI8CK BUJPROGRAMMA o a V rM l ar bi UB aan Boaid euyi umi k m guisieiii ui urirEii mi mmi m Braiiilstoffeii CiiiiiiiiJssJe DUW rmn je Wf lULBS RKNiL Wl Z die In September geen K brulk hebben kannen maken van de celegenbeld tot het bekomen van turf briketten op bon 4 en S van bet worden in d gelecenheld geitek op bedoeld bonü 4 en 5 elk 25 stuks aanmaalitu CHfwepsIrao è f 0 42V per S eliilie Steeds voorradig etn z er mooie Cflll ptlfl Wwint Cosbums PtlgiMin m Cmtwuiinkkvn buaven di nlauwtto Kiiiellen Homitii nor Dames on im MMtJOS S3M 60 IJSSALON TEft B eSC Ii KIfMIr te koopen pue turveli z n uitsluitend te bCikOSitQ zoolang de voorraad ilreSf by D VERMU Raam Verder i op bon 6 van dat bonboekje t 4ie M b Mlelaren te bekomen zoolang de voorraad steekt SO slufcs aiaiimaatflurf l uoM llen è f qu46V Naifien der handelaren D VeRJHI Raam a PEROlfK Kamemelkslpot WmL P TBRMd Oroeneweg A V d LAANfNIeuwe HarW rLia la h ll N Aan a j atlfk 1 8247 70 57e laargant Zoiida 10 November I IH mmaiammmms m iOllDSCHE COüRMT I ri© a wrs © Xi cL veTtexxtielDls d rroox CS o cud au xx Om istr©Ilic©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS INGEZONDEN MEOEDEELINOBN t 1 4 nff ƒ 1 6 Hm teffel m r O 40 Op de voorpagiiia 50 hooger Gewone atWertentiën en ing onden mededeeliogen bU contract tot leer gerekte ceerden pr e Groote lettere en randen worden berekend naar plaataruimte Advertentiën kuonm worden inffeiondeii do nr tueeciienknaet van M ede Boekhaadelaren Advertentiebureaux en onse Agenten ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 per week 16 cent met Zoada sblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar d bezor ny per looper geecaiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 50 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dageluke aaDgenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA btj oDze agenten den boekhandel en de postkan ren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatrekon bohoorende tot den beaorgkring 1 6 regrelB ƒ 1 0 elke regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 4 regels ƒ 1 90 elke regel meer ƒ 0 6 Advertentien van publieke venuakelyklied a ny cent per regel Bureau MARKT 31 GOUDA Admtniitratie t T lfl Intcro 83 1 Extra Editie Dultach Middag UiadMridit BERLIJN 10 Nov Officieel Tussdien de Schelde en de Maas heeft de vyand ons op onze terugtrekkende bewegingen over Ronsee Lens St Ghislain Maubeuge Tielon en over Sormonne ten W van CharleviUe gevolgd Op de oostelyke Maaehoogten en m de vlakte van Woevre herhaalde aanvallen van de Amerikaansche troepen afgeslagen Franaoh Leaerberiolit PARIJS 10 Nov Officieel De vervolging is vanmorgen onder gunstige omstandigheden hervat ten W van Mezieres zyn wt de Sormonne üvergetrokken hebben de plaats van dien naam genomen en den wtg van Uirsou naar MeJVhres ten L van Renwez bereikt Op onzen rechterflank hebben wy de Maas overschreden tusschen Lumes en Douchery In zyn meer en meer overhaasten terugtocht heeft de vyand een aanzienlyke hoeveelheid mateilaal achtergelaten wy hebben in t byzonder tusschen Anoi en Momiqnies kanonnen talry ke voertuigen en geheele tremen genomen treffenden sector op het genoemde uur het vuren te staken Op weg néar den Wapenstilstand Het Duitscbe le£erbevel dringt op spoed aan Het Dmtsche Oppercommando semde gisteravond half acht draadloos aan de Duitsche Gedelegeerden b de Geallieerden De gisteren door Erïberger in uitzicht gestelde telegrammen worden ten spoedigste verzocht De DuitBohe Koerier de linies gepasseerd De Duitsche Gedelegeerden semden gisteravond 7 30 u n m draadloos aan den Duitschen Legercommandaat HKldorf IS te 8 20 Midden Europeeschen tyd hedenmiddag de Imies bu Pourmies overgegaan Verzoeke zyn weg naar het Duitsche Groot Hoofdkwartier te vergfr makkeleken w g VON WINTERFELD Radiogram van de Duitsche Gedelegeerden aan het Duitsche Oprorbevel van hedtnmorgen half tien Antwoord terstond of HeUdorf IS aangekomen Indien HeUdorf met aangekomen IS in geval van noodzaak zal de H t uur van vertrek zal J per radio worden medegedeeld get ERZBERGEE Het Duitsche Legerbevel seinde hedenmorgen half elf diaadloos aan de Duitsche Gedelegeerden by de geallieerden De Radiograramen vermoede k de verwachte cufertelegrammen op de spoedige toezending waarvan gisterenavond werd aangedrongen ontvangen HeUdorf aangekomen Ds Delegatie op de terygreis Door het Duitsche Opperbevel is hedenmiddag half drie aan de Duitsche Gedelegeerden by de Geallieerden het volgende draadloos geseind De volgende gevolmachtigde gede eteerden zullen heden 10 November tusschen 6 30 uur en 9 uur in den avond aan den straatweg Chimay Tr on de Duitsche voorste linies op hun doortocht naar den Franschen Opperbevelhebber m een automobiel overschryden Majoor Von Boetticher Luitenant Korbler Geheimraad Fnsch Dr Melchior de beide laatsten als burger commissarissen voor de voedselkwestie met een begeleider Verder wordt verzocht in den be BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN De strijd in België en Frankrijk Franaeh L i rb leilt PARIJS 9 Nov Officieel De Franschen hebben hun opmarsch voortzettend op bepaalde punten heden een vooruitgang van 15 K M gemaakt Links trokken afdeelingen cavalerie de Belgische grens over waarby ze de DuitSbhe achterhoeden onderstboven reden gevangenen namen en kanonnen met veel materiaal bemachtigden o a veraohuden spoortreinen De Fianschen hebben Glageon Fourmies Hirson Anor St Michel bezet Hun afdeelingen zetten de vervolging op de Unie Momignies benoorden het bosch van St Michel Macquenoise en Forge Philippe voort Veider naar het O zyn de Franschen de Thon en de Aube overgetrokken en hebben ondanks levendigen tegenstand Signy le Petit bezet en zyn verder opgerukt De Franschen bereikten de spoorlyn van Mezières naar Hirson en Wagny ten Z van Maubert Fontame Op hun rechtervleugel staan de Franschen langs den loop van de Sormonne Ze hebben IKiières en Mohon aangetast en zyn die beide plaatsen omgetrokken Verder oostwaarts trokken de Franschen ter hoogte van Lunies over de Maas Enaidacli Leterliericht LOJNDEN 9Nov Officieel Op het heele Britsche front rukken onze troepen vooruit de vyand wykt snel Het derde en vierde leger die aan weerskanten van de Sambre opmarcheeren naar de Belgische grens ondervinden maar weimg georganiseerden tpt enstand KU icrste Wger is aan beide z jd i van iet Porgen Condékanaal sre g vordcid Bezuiden hqt kanaai trokkin onze troepen o er de sp oriyn Maub uge Beigen en nade ze Bexgt n TeT N van het Bergen Conlfka naai het gebied tusschen de S elde en et Antomg kanaal gezuiveid P ruwclz werd genomen het AntoMig kanaal ten Z van deze p ants d over chreden De nstelyke oever van de Scliolde 11 i phecl bezet Do troepen namen Antomg en D ortiik en vorderden ten O van die plaatsen Veider noordwaarts nadert hfet tweede leger Renaix Rot see De Sociaal Democraten nemeo de leidiig BERLIJN 9 Nov Hedenmorgen werd in Berlijn de nieuwe Duitsche Volksregeering gevestigd Het grootste deel van het Berlijnsche garnizoen en andere in Berlijn tijdelijk gestationeerde troepen liep zonder meer tot de nieuwe Regeering over Deputaties verklaarden aan de sociaal democratische partijleiding dat zij niet op het volk zouden schieten maar in overleg met de volksregeering de orde zouden handhaven Daarop werden de voor gerechts en andere openbare gebouwen gestationneerde wachten ingetrokken De zaken van den Rijkskanselier worden door den sociaal democratischen afgevaardigde Ebert geregeld In de toekomstige Regeenng zullen vermoedelijk behalve de vertegenwoordigers van de huidige meerderheidsgroep ook drie onafhankelijk sociaal democraten zitting nemen Amerikaanach Userberlcht PARIJS 10 Nov Troepen van het eeiste Amerikaansche leger hebben m samenwerking met de Franschen onder een commando belangryk terrein gewonnen ten Oosten van de Maas Ten Zuiden van Stenay zyn zy de rivier overgetrokken Onze troepen namen Mouzay Zy kwamen door het Woevre woud tot Jamaeten 13 K M ten O van de Maas by Louppy sur Loison Remerville m genomen Een oproep in de Vorwirts tot de algemeene werkstaking BERLIJN 9 Nov In een extra editie van het hoofdor aan van de Duitsche sociaal democratische partij de Vorwarts wordt de volgende oproep gedaan voor de algemeene werkstaking De Raad van Arbeiders en Soldaten heeft tot de algemeene werkstaking besloten Alle bedrijven staan stil De noodzakelijke verzorging van de bevolking moet in stand worden gehouden Een groot gedeelte van het garnizoen heeft zich in aaneengesloten troependeelen met machinegeweren en geschut ter beschikking gesteld van den Raad van Arbeiders en Soldaten Oe afgetreden Oultsciie Keizer op Hoiiand s grondgebied Het Persbureau Vaz Diaa meldt dat de afgetreden Keizer van Duitschland heden met gevolg perspeclalen trein te Eiaden In Limburg is aangekomen Nader vernemen wy dat de exkeizer is doorgereisd naar Middachton waar s keizers vriend Graaf Bentinck woont De beweging wordt geleid door de sociaal democratsche partij in Duitschland in gemeenschap met de Onafhankelijke Duitsche SociaalDemocratische partij De Raad van Arbeiders en Soldaten zo t voor de handhaving van rust en orde Leve de Sociale Republiek I De Raad van Arbeiders en Soldaten Proclamaties van den nieuwen Rijkskanselier BERLIJN 9 Nov 1918 De rijkskanselier heeft de volgende proclamatie uitgeireven De nieuwe regeering heeft haar taak ter hand genomen het Duitsche volk voor burgeroorlog en hongersnood te bewaren en zvi rechtmatigen eisch tot zelfbepaling door te zetten Deze taak kan zy slechts volvoeren als alle overheidsjiersonen en ambtenaren in stad en land hiertoe de hand leenen Ik weet dat het velen moeilyk zal vallen met de meuwa regeerders samen te werken maar ik doe een beroep op bun liefde tot ooa volk Ais de organisatie zwicht zouden er ernstige uren aanbreken en Duitschland zou aan de anarchie worden uitgeleverd Helpt dus het vaderland door ODverdroton verder te werken Abonneert U op dit Rlul Ieder blijve dus op zqn post tot de aflossing k nt De Rdlukanselier I w g EBERT