Goudsche Courant, maandag 11 november 1918

57e Jaargang tehstoiio qcvraago eeii bekwaani Mk georgamieord Loon f 26 bo A O DE HAAN 897i 12 Alphen a d Rgn Openbare Vrijwillige Verkooprng bg IncMt n Afslag on vrn DAOEN 15 üo 22 NOVEMBER Wft d middags ten 12 ure jn hot koffie hnw van J BROERE to Ouderkerk a d Ussel t n overstaan van dm NotMII i VAN DEK LECDEN aldaar va de DouwmaiiiiwoiiiDi goteek nd D106 met SCHUREN ea ERF en enige peroeebn WEI en TUINLAND Dflk Weg en Watering by eikandw staaude en gelegen onder Ouderkerk d IJssel in de Kromme groot 9 hectaren 98 aren 72 ceotiiren benevena eenige perceelen BOUWLAND aldaar aan en bg don Oudelandsche weg groot 58 aren 32 centiaren Te annvaardun d womiiK mat ohnr n en f 1 Mei 1919 an het OTonge bij de toowQjing Bfoed4r omaohroven in veilmif boekjes dio verkrggbaat zgn ten kantor Van don Notaiis J9J0 48 Voor direct nel Dagmeisje gevraagd Zicb ÈÈO Ie melden lunchen 7 9 uur KarKarnemelkilool II 3975 6 BELOONING Ruime bclooninft wordt legevec die mi mijn ïerloreD ntuur Boterliairt terug b or d waarvan n alecbti 4 bonnen gebruikt zijn Te bezorgen WILI EN8 Sc 3969 10 ia diTene inaten verkri £basr b de 2670 10 nanieMerneinino ASRICUlTUilil PHcmsIksloot 82 t BOUOJI SAMGUINOSE Vinum SanQuinoaum in vacuo Beslist beste middel tegen Bloet armoedeenZenuwzwakte SanKuinoie ii ccn zuiver plautaerdi lonicum en een dc Jelijlf veritcrltmgs middel voor zwakken en beralellcndcn Het wordt mei vrucbt toegcpait bij bloed armen hij zenuwboufdpijn ea zenuw zwakte bij jonge moeder bi klierach ige kinderen bij berslellenden van ty phcute koortien en in alle die gevallen waar de normale bloedvorming geleden heeft Zij werkt degelijk en geleidelijk en sender icbadeiijke bijwerking De Sanguinoie ii het middel vooralle gevallen van uitputting en algemeeiie vcrilapptngiioeitanden Prija per Bfch metgebruikaaenwiizing f 2 25 6 fl f 12 50 12 fl 24 Verkrijgbaar bij Apotbekera en Drogiaten 3675 35 VAN DAM a CoDe Riemeralraat 2c 4 Den Haag Te Gouda bij Anion Coopa Wijdatraat 29 Scbooahoven N A ▼ Zeaica Kunt U het oorlogsvoedsel vardragsn 7 Niel iedereen kan hetoorlogavoedael verdragen vandaar dat velenIhana laai hebben vanfaun maag die vroegeralles eten konden Ver terkt Uw maag door altvatte gewoonte twee ABOIJTABLETTEN voor de maag na hel eten m te nemen Adbi tabletten warden zeer geroemd bij een opgelette maag aaiite lijkheid bet KUUr maag pijnen maagkrampen opriipmgen een bedor ven maag een riekende adem elc Koopt bij Uw drogittof apotheker een doopjevoor f 1 25 en zorg hetaltijd bij de hand tehebben 3037 42 Fiickf ragden band mil OHXt handUekentHg L I Akker Rottardim Ha astre cht Abonnementen en advertentiSn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTKEOIITSOHB CODRANT worden te Ilaastrooht aangenomen door onzen Agont J SCHEER te HAASTRECHT Van der Meulen s GILIAD Bloedzuiveivod middel neemt de oorzaak vanvele kwalen we Bewijzen voorbanden van 3306 20 Tuberculose en Maaglijders die door bet ebruik volkomen genezing vonden Alle kwalen die baar oorzaak in het bloed vinden worden roet groot auccei er door betlredeo Voor uitwendig gebruik bi Huiduiltlag wonden en zweren aeer aan te bevelen Prijt per fletch 1 25 afkomttig van de Chemltoh Msditche Mtatteh Aurora te WATERGRAAFSMEER Verkrijgbaar bij AMTON OOOPs WIJOSTRAAT aOUD Een kleine Pil kan dikwijls een geheele omkeer m Ow gealel bewerken De Laxeerpillen van Apotbeker Boom zuiveren het bloed verdrijven overtollige gal en elijm e bevorderen een goeden aioelgang Men zie cchler bij aankoop nauwkeurig toe dat U de echte pillen krijgt Bik dootje moet voorzien xijn van de handteekening Firma A M Boom Prija per dootje 25 en 50 et Ver knjgbatr in de meette Apotheken en Drogitt winkelt te Gouda bi ANTON COOPS I j Ooedkoopste en aolledate adres voor Meubelen I all Tiicli KutH Balf tt a I Sto i matlaAraapltfchv VMrAMTkntalala tpln IcUMMllaa I mt k val kaplau 10 lOMT ZIBN WMnUlfM hmWialflNidlt bAi RaHardMia Mim ij KENNISGEVING GedeeUcUJkc demobiUsatie De BURGEMEESTER vut GOl IMl breiigt ter algemeeDe hennis i Oat op lutder urn t geven dagen xa worden overgegaan tot gedeeltelijke derao bJllMtie van tieliUnfeii en Jaarkbuae 1916 n Hidcrca Gouda dm 11 Norember 1918 De Bargemeenter voornoem J VAN GALEN U B Ammibmm KOSTELOOS Boter De D lïtEi TLIIK v i h i LEVEuJk Wi DEr NRFmUJldw Gemeenfo GOUDA hrtms tw aijem eno kcnnla d Wj a iil wp vau boti r in het tjd va vaa U tui 21 No ombLr ek n aAt boij No ij vai de Kijdtvet oF bni rki rt moet M uniji nStif Vurd ou No Llü7a van Int Levx 1 II 1 Jolötibaokje O üU 11 Novembw 1918 Da Dlroctt ur voornoamdi I P L GILLISSEN KajTELOOH TapJocameel Kindermeel De BUmrEMbl SfFU der Jora C 01 DA dat da nMalgtu o inaxitmunklMiibindel prijzen zijn mtg Md Mic i i iQi iiaot ill pakje van 40i gfAii O f 0 vüor tapiobtuned ia pai juw an 330 ® ni t 0 65 e rani 17 otuit Gkflid U No oml cr 1918 Do UufiïeltU OBti voornoemtU ÏLBO I MIJt Thee en koffleiurrogsten Dö BUiGi MLLbUiJt der Gem GOüDA brin tra a iiic cii k ntUs 1 AÏ rlig am tiiee on koÏKetino vlo MtPn vorm is vcrbodon J lift b paildö 8IIJ 1 s nlit van too paöj op tlifti on kof i Jrrogat n wol kK In im hMidd zijn IhjksJi Mributöionrtoor voor Hitte eakoïie J Een lTi jefl J rf on abrikaiit iiïtu $ zijn Ê raJuct niet in den liamlel br ngcn t z i worden zonlcr dat zij ziohtljaar b ft ha rtigll ift rlit 01 wxarop hei volgede d li defijlf w tB r moftt z in aongipbrA llt a eoi der woordpon tUoesunrij jt of kof b ditiltlofij ke opffavo van naMUi i woon pïailw van den fabrikant o diB woorJon i ig Bohreven Ui T K D on4or No fij olgi door lot voljn imaner lietwfljk oan do inscMivnj van dl i fa brikant Ingvolgo liet bopaa tle W Hiovm r tj geboren d aJ wat vfTüar bij delnsdhrilvtei door hït TKD ftl worden vooTl2 cairi VVn 4 Otiiotr vrïipakilng wordt vor taim zo t W6l lnj wnhulBöl vHn droge miTrq at fli al i de 9 ohe a met eiiket en vorze Ming v n VlO i jM e surrogaten Gouds n November 1918 Dfl BurifemeoHt r oomoeinli T VAN G rEN L B T huur gavraagO eeDDoowmaiiswoiiiog Liefst tQstcben d 15 en BOHocUren Niet om te icheuien Ook genegen oad goedo banr te betalttn van soliditeit voorzien Brieven franco te Eenden C 112 ta Oaderkork a d IJsel 3976 14 Drinkt SINUCO aloohofivpij Heerlijk verfrisschend DliMH VirtmaiiwMnlIitr tttU i attOEHENDIIK L t TImiInftg te MTlMwil Tt 3040 24 IEDER lelt priji op een tiertijk hoofd met bitr Velen xijn hcliM Biet de gelukkige betiltera ditrvan ea die roepAD wij toe GEBRUIKT BAKELAAR S HAARWATER Hel b it mjddsl t c n iIU hMr ivkUn oo U roo kaalfcooMJl kald T t aitrallead kaar Par I aaoa f 1 SO Vcrktijlbaar U ANTON COOPS OrodU Goaila Distriyebeilriif STOLWJJK I I Uitreiking LEVENSMIODELENBOEKJES en CALCIUM CARBIDBONS op DINSDAG 12 NOVEMBER 1918 vdn 9 12 v m en van 1 4 uur n m ten iiuize van den iaer J C KROON Tentweg 3967 2 nMilU liMog MappMoE STOLWUIK Inlevering van AARDAPPfLEJVBONS door alien die aardappelen bezitten op Dinsdas IS Nttv mb p 1018 van S 1S uur V ffl en 1 4 uur n m en huize van den Heer J C KROON Teutweg P970 32 mNCiiUl PRODUCTIEiUNrOOli vsor ile ProÉcie ZOID HOLUND Diegenen welke LANDBOUWWERKTUIOEN wenschei te betrekken worden verzacht zich om inlicfathigen tot hunne Landbouw Commissle te wenden 3971 aO DE DIRECTEUR HUISMOEDERS Gevatte Konde OINSDAa 12 NOVEMBER n m 10 utr lol n m 6 uur I ik in de Bovenzaal r nde Lunchroom HoIlandU op de Markt ie QOUOA alle DOORGEWERKTEDOKKEN inkoapen te en de faoogite waarde Maakt er gebruik Van 3972 20 Achtend I BARENDSE Park boeit benauwdheid op de bont verodraaakt door rastziltend ibjin brouohitis lucbtpijpkiterrhcii aaibma tlaapnorende hoeitpr kkel hoctt bil ouden van dafen kink en tlijmhoeit Gebruik hiertedcn ANQA ËIROOP Dexe iiroop werkt jeneiend ilijm opIoBiend verzachtend zuiverend boesttliliend Maakt de adembalinfl ruimer Prijt per fiMon f 1 SO 3 flflconi f 4 25 IN DEN TREIN op reit bi samenkomsten en ver gflderingcn it het goed een hoest fltilleitd middel bij de hand te hebben Voor dit doel fabnceeren WIJ Aa abonboBS verpakt m £ eniakkclijk in Uw cak mede te nemen doozcn van 50 en 40 cent Fabrikant A MIJNHARDT Pbtrm Fabriek Zeist Verkrijgb bij Apotb en DrOglstsn Te Crouda Anion Coopt Wiidt r 39i Sohoonhoven A N v Zeitin Botkoop Wed I Spruit J F Verltade Waddlnxveen A v d I Heide Moordreobt J v GennepStolwdk B Natzijl 38 3 40 II WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK 1 Kantoor iLange Houtstraat 38 s GRAVENHAGE Biikantoren iAMSTERDAM Damrak 92 ROTTERDAM Wijnhaven 86 3 000 000 934 378 69 30 800 000 39 800 000 Geplutat maatschappelijk kapitaal Gezamenluka reserves Gelden uitgezet op eerste hypotheek ruim Pandbriown in omloop Uitgekeerde dividenden 33 7i over 1914 33 over 1915 35 over 1916 en 30 over 1917 UITGIFTE van 200 Aandeelen elk groot f tBOO gemerkt Serie G waarop te storten 10 pCt lot den koers van 250 pCta voor Aandeelhouders en van 290 pCt voor met Aandeelhouders Het reoht van voorkeur wordt uitgeoefend door overlegging bi de inschri vmg van zes claima dividendbewijs no 28 per aandeel De inschrijving Is opengesteld tot uiterli k 3973 108 23 November e k aan bovengenoemde kantoren aan de agentschappen en andere effectenkantoren op de voorwaarden vermeld in een prospectus dat op aanvrage kosteloos verkrijgbaar is De Direotiet Het Advertentiekreau TUI De Goiidscle CouraDt MARKT 31 TfiI ËF 82 bexorct de plaattintf van ADVERTENTIEN in alle Nederlandiche en Buitenlandiohe dal en weekbladen en andere periodieken zander eeni e prijiverlioolinl SP IrmmntUna van 4in af ohiSifl aiaacla voltf oanda Inliditiiilen worden GRATIS ▼ erMrekt J A VAN ËRPERS ROIJAARDS C SCHUIT A VAN EENIGE KRALINOSCHE RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEKEN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RUWIELEN Polanenatraat 15 17 Rotterdam 19S6 10 AOKNDA 25 Nov 2 uur Onderstandsoommiaalo Armenzore Getouw voor Bouw eoWonlngtoezidit Batoafd vanoakaa wt aragsU UiOt madadealiaff ta SMffn entvanaaa ras TtfKSdariiiCea emaaitaa varmaMtDMM tsM daa la aaaa uaada ta Hfc Kleatrische Druldierlt A BBDOOIAN ZOON OOUOA 1918 No 13849 Maandag 11 November GOMCHE mum VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN HEDEDEEUNOEN l Op de voorpagina 60 hooger Gewone adrertantite en ingeioaden madedeellngaa M eentract tot laar faiwlllceerden pr a Groote letters en randen worden berekend naar plaatirulmta AdvertentlSn kunnen worden ingezonden door tuaaehankomat Tan iollwU Beekhaa delaren Adrertentlebureaux en onxe Agenten I NBMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 por week 16 c it met Zondagsblad iL f 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geKhiedl p kwartaal Mr kwartaal ƒ 2 60 met ZondagAlad 8 40 LCeS Crdenl elik aaagenomen aan on Bu au MARKT SI GOUDA v i mri irten den boAhandel en de postkantoren aSvBBTEotÏePRIJSTO Gouda ometTricen beboorende tot den bezorgkring lJrr riaTl06 li regel m r ƒ 0 20 Van buiten Goud en den bezorgkrlng ti Ï SJ ƒ ISO elk ragel meer j 0 26 Adyertentilm Tan pukUeke TermakeUlk bsl 12W MUt PM Administratie Telef Intero 82 Bureau MARKT 31 GOUDA Redactie Telef Intero 545 1 4 r ela IW alfca ncal naar ƒ 040 Vin Wtanitigniorgen half negen De Voorwaarden voor den Wapenstilstand mrjluitschland Qouda 11 Nov 10 uur v nn Zware eischen gesteld Aan de door Maarschalk Foch namens de Regeeringen der Geallieerden en de Vereenigde Staten aan Hito Duitsche Regeering officieel gesteldeVoorwaarden voor een wapenstilstand ohtleenenwij de yolgende hoofdpunten 1 In kracht treden ea uren na onderteekenmg 1 Onmiddellijke ontruiming van Belgiè Frankrijk ElzaaLotharingenbinnen yeertien dagen Wat aan troepen na dezen tvjd overblijft wordt geïnterneerd of wordt kr gBgevangen gemaakt Kr moeten worden afgestaan 1000 kanonnen C m de eerste plaats iware dertigduizend mitrailleurs 3000 munwerpers 2000 vliegtuigen 1 Ontruiming van den imker Rflnoever Mainz Coblenz Keulen worden door den vuand bezet over een radius van 30 K M diepte 1 B Aan den rechteroever van den Run mstellmg van een neutrale I z6ne van 80 tot 40 KM diepte ontrmmmg m elf dagen 6 Uit het linker Runoever gebied mag niets worden weggevoerd a Ie 1 fabrieken spoorwegen enz moeten mtact worden gelaten t Vijfduizend locomotieven 150 000 waggons 10 000 auto s moeten worden afgestaan 8 Onderhoud van de voandeluke bezettingstroejien door Duitschland In het Oosten moeten alle troepen worden teruggebracht binnen de grenzen van 1 Aug 1914 de weg daarvoor is aangewezen Afstand de n van de verdragen van Brest Litowsk en Boecharest Afstand van de verdragrai van Afrika Teruggave van het vermogen van de Belgische bank en van het Eussische en Eoemeensche goud It Terugaendmg van de krijgsgevangeneai zonder wederkeerigheid 14 Uitlevering van 100 duiklooten acht lichte kruisers zes dreadnou ts de overige schepen worden geïnterneerd en bewaakt door de geaUieerdeu in neutrale of geallieerde havens 18 Zekerheid voor een vrije doorvaart door het Kattegat wegruimmg van de mijnenvelden en bezetting van alle forten en batterijen van waarlüt deze doorvaart zou kunnen worden belemmerd Ml De Uokkade bl ft bestaan Duitsche schepen mogen ook verder in beslag worden genomen Alle door Duitschland voor de neutralen bepaalde bepertongen van de acheeitvaart wojden opgAeven De wtqmiUbtaiid damt dertig dagaa De vijsmdlelijlfhecleii gestaakt BERLIJIN 11 Nov Officieel De vijandeiijklieden moetenom 11 55 voormiddag op lietiieele front worden gestaakt De eerste linie moet van dit tijdstip af in de richting van den vijand niet meer overschredenworden Verdere bevelen volgen DE OPPERBEVELHEBBER