Goudsche Courant, maandag 11 november 1918

avond de leden van e ex keizera gevog saar Arnhem om er te worden geïntemetrd Volgens de urier d la Meuae zUn op den keszerlüdcen trein die ledig door België van Spa naar Eyaden is geraiad onder weg i choten gelost Het ocbgnt dat de keizer per aoto de rets beeft gemaakt om de T aakoaanUuid van de revolui onnatren te rM bslken Het r ht toept ook dat de krconprios die getrwht heeft da greiu t pii ietfen opg hiH ifn ia door I u tK ha solvnteti dM véifttéea hein o v le grens te hiien De getwfatan dat ook de keiwtte de ki oon4 id i6 n veidmaaTMbalk von HindenJmrg zich by d i keizer bevinden waren opbet oogenbük dat wy ddi schreven nog nietbevenigd Graaf Bentinck moet cp hetocgenUik In bet Doelen Hotel in den Haagverboeven vandaar welücht bet gerucht dat o dc de exJeeioer naar den Haag onderweg 20U wescn M Crt De iileav gecant ts de Ver SUtan Üq MiiJsier vfiti Bultonlandsobe Zak n il f mrar Van Kamebeok heeft boden aan boOird Vin de HoUandia waarmede aiza Jikuwe gezaM te Washington naar zijn poet vertrekt een afscfi soezoek aan dm Qoar Cremor gehruciit wteiis g et hij blbet aan een noMiraaal aan booid Prol van Votlenbovos die den nleuwbenoen Len 9e zatit te Wastüngion beden naar Amoriika zou veirgezeUen heelt van de r moeien atfzien wetens oagieatehlbeid De cwstmnd vati den beer Van Vollenhovei laait voorstem dat hij metdeeerstvolgande scheep legeobesd zij bestemming za4 kunnen volgen De DaltscW haMlelsselMpML BERUJN 11 Nor Offideal Am aUf Ouitache haiidelBSchep i Het is rawlaaain dirtet d nMM h MM h v a In to loop n Het draadloQS stallea N e BKRUJN 11 Nonr Offieied H t draadlooe station ts Nauen werkt onder lelifang van den Aibadeis n SoUatonnad Ontleen bericbtan over tüm van dM station gataalMad da Raad mn Ak Mm m Sol dat met deze verHottüngsartiitelen zeer Zuinig zai moeten worden otngeepirongvn Zoo ZB verstrekt worden ten biehoeve van openbare diensten waaronder te verstaan tollen veeren sluizen of bruggen waar verÜQhllng moet worden aangebracbi ter voorkoming van oogelukken voor zoover niet voorzien van andere soort a van verlichiilng 6éu pak per opeubv ren diedet voor 2 unLtaoden Voor bet ketelbikkm een pak per stoomketel voor 2 maanden Voor dezeUdu periode 2 pakken per veestal op voorwaarde dat geen andere soort van verlicliiin gebezigd wordt De land en lula bouwbedrgven kunnen eveneeas 2 pakjten per 2 maanden bekomen Bij de rijWieIl U zuiden bet eerst voor kaars ja in aannibrklng komen doktoren en voeartaon Aan de gemeeoten worden echter slechts per 100 rijwiel 1 pak voor 2 maanden toegeweeen HetaeUde geldt voor de voertuigen waarbij ook de doktoren en veeartsen vóórgaan per 20 voertuigen voor 2 maanden één pak De iichiiooze gezinnen zullen kunn i besetilkken o er één pak per maand Voor geval van ziekte wordenflcbomerlichten verstrekt echt r niet meer oan 200 inwoners é én dooe per 2 maandJU Voor openbare gebouwen worden geen kaaraen meer beachübaar gesteld Uoor toepassing van carbid ol andere kunstverlichting zad in de bshoefte moeten worden voorzien Ziedvnr armen en weeshuizen kunnen zich met hunne aanvragen rechtfltreeks wenden tot het Rijkekanioor voor VerUcktingB UcktingBen aanverwante producten Voor kleinbedrijven winkeliers en barbiers worden voor bet tijdvak NovemberItoceuiber g é én kaareen beecbikbaar gesteld den logarvoorraad benzine ter beechiikkiiia gesteld van het bureau voor doktersnoojvooniion g Deze bensine zal worden verwerit tot es i aitospirlt van hoog benziEicgebalte dal esn vlug vervoer vaa da do t jra waarborgt BaveuKllen hec de Minieter vac landbouw besloten voor den duur van vier weken dwi prijs van den auto Bplrit m t de hedft te verlagen Het aanbod van RottetvJam uit om anio a Vin particulieren voor d doktoren beschiBdiaair U stellen verdient alle waardoDniag on bevordering het eiacht alloen reiïölin en leidia zal het praotisch nut liebbsn Het bureau voor do aran wd voorziening heoi t beide op aioh genomen Preteat tlar AwrtkaaMcbs SegsariM 1 ffA ii NGToN 10 November N P R Draadloos De ata asseoret s maakt h votjiensie ix ieod Do AinarlimAnsohs regeering ba t door Jen Anief iaonsobed gjewuit te B rn den Spdins Jien gezant te Berlijn Kevraa d bij Do OjJac be regeerii een krachtig pri Us ia lo dloneu over d volgende pumen waaiTamldsnt lniitihb ngen otlioieel aan de Ainerlit uinwsbB re eerUig verstrt tt zijn Tea eerste het dwingen van Amerikaanacho lrriigi= fevansenen tot werken torwjjl ztj liek zijn of pbyslek niet In aat om te woröon Trin tweeda Inet dwln en vai Amerikaanseiw biirgiüTgiovangeneD om eenig W tk van ogni mi aard te doeo bctïatve werk dat voor hun ondechoud noodsaxelljk la Do i aanadie gezant ls vtfiocht aan te IringBii op de onmiddelUjke vHJslelllt fan Amerikaanstrhe gevaogeHfn van sik werk wanneer zij niet In staat zijn dat te vorrlaVw en Aevena er op aan ïk dringen ïht zij onraiAleUijk vrtJ c leH worden van het werke ia de mijnen Den gezant wordti ook verzooht de DuttacJne rejjeertng mede te toeten dat de regeering dar Versehigile titatan z op aanilrliigt iA er een eind moet komen aan ot e Kn wi zoek raktw vau pakketten n dM zij niet geneigd ls goloo te eatm a n dat verloren gaan daar bet Offt clonJ aanp vm alle Amerlkaan cho lïoop vi ai iij o iicieren t idnfl in BrandtnUirg is Do rc een ng verzocht de aandicbt van Ie I in b ho rögeerlng te vest grn op Vt Ui dat vpd39 Aa de laitate InUcbilngen een sfevnngore Davll Jobtism gwoa md noj h Bnnlfsnburg ii niott gan Vwnledoverklar niï van d Dutisohe rejejrlngi don bmiU MHKBig van den PrulsLBOhiE fe jiont dat hij overiüiebraobt zou worden Df reg eirtn ï zegt dat de Du Uche kaopvaar lijmatrozen die in de Vereanlade Staten ei nfieimrerd zijn aleohts wericbcboaven te veTrtcht n dat met hun eTgen onderlicud viTband he ft Pensioen G a Stêim van Zuid HoUaiHb Üo octtnuu6 aj uit de Provinciale Statta van Zald Iioil3nd benoemd om een regelini ontwerp in zake peneionneerlog van Ijden van Oeéoputeerde StMen voor te bereiden Stek o m voor dat penslooJ woidt vi9r edad aan de leden van Gedepuleerde iMm die a voor de verdere waarneming van hun ambt door ziela ot llcbaanmge jn i e i on geeohUU zijn en op dien grwid hun oni mag hebben goaj nen b ua urcüdo twï iIii=to drie jaifit bun ambï te iiebbt n bfklc d uu weike hoofde ook hun ontslag ne ibsn gfi wi u c opiK u lien Ui tun iedo iu rds Sta on to zijn doOTilat zij b j r jfh r ijk e uitSipraak de besohücklng of liet beheer over auni e gioedfïrer hebben vertPtea e door aftmiin ï ophouden lid vun G dfiputoerde b iuin te zijn en niet wordnn lïjrlcozun TI it pen osn van een lid van Gedeput tle Staten bedraagt voor ieiere vo le m dagen dat bij M unbt baeft bekleeJ 125 tot het maximum van f 1500 per iiittT H t pensioen hetwelk wordt vcr c iid op oiid von hier ouder a genioemj geviil ot op grond dat men beeft opgs loudeo lil van GoJeputeerda Staten te zijn ioor een von Us ima oniter culnatee1 elllng ter zake van zwakheid van vermogenB on io zcliliold kranltzfimalïhetd of raz€ r iUj zal echter ten minste 900 gulden par jaar bodragen I De Scfaeepvaari en de Oorlog De HoUandia vertrokken Behalve het s s Hollandia vertrok Zaterdagmiddag ev eena het s Delfland naar de Vereenigde Staten als ruiltfohdp teneinde bet s e Frisia dat met een lading te Qatifax tïgt hierheen te vóerett BINNBNLAND Buitenffewone Mhiistcrrasd GteieTenviVoud is oen bud teni ewaae ml Het Dultsche prljsgereeht Men meldt aan de N R Crt uit Hamburg De J edeclandscbe kotter Johar a werd 4 Februari i4 met 19 btokken ataal en 463 kisten luoifera aan boord Van Noorwegen naar Rotterdam in da Noordzee aangehouden en naar Withelmshaven opgebracht Zaterdag beeft het prljegerecht het opbrengen gerechtvaardigd geowdeeld en de I blokken staal vetbeurd verklaajüd Het Bcblp en de lucifers zijn vrij gegeven De aanapiuken op aehadevergoeding werden algewezen De kosten van het procee zoowel h voor 9ohlp en lading gedurende het onderzoek worden het ackip opgelegd De Duitacbe keizer hier t lande Officieed Nadat bericht wsa ontvangen dat de Dudjtiscbe keizer na afetand van den kroon Zoadae op NederLandsch grondgebied waa gekomen werd de commóaaaria der Koningin in Umburg opdracht veratredtt nn met gezant mr W J Daude van Trooetwyck chef van bet kabinet van den minister van Binneniandecbe Zaken mr J M Kan 8ecretraris igGneraal in algemeenen dienst die zicb be dien einde naar Maaatridbt bobben b even overleg te plegen nopens de TOorLoopdge verbUJfsregeling in afwacbtwg van nadere definitieve beaohik king Krygsgeva ge en dot ons land Men deelt oa mede Het is te verwachten dat nu in Duitodbland kr gsgevuigenender geallieerden iijn vrygedaten zy aich nujn groote getale door Nederland naar bun vaderland zaüem traebben te begeven Om diebeweging in goede hanen te houden zal eensaker aantal onzeo troepen beschikbaarmoeten bleven om daari de noodige diensten te v rleenen Veeroeder artikelcn Do Minister van Landbouw maakt beken4 dat veevoederarttikelen welke in November worden toegewezen tegen de volgende prijzen door de Regeeirïng zullen worden a geleverd Kraohtvoedea 1 1 Lijnkoeken 136 2 Blauwmaanzaadkoezen 1 35 Krachtvoeder II 3 Kanariezaad f29 4 Voerboonen f29 5 Voererwten f29 6 Boonoapiksö 29 7 Brwtendoppen 129 8 ErwtenpUwel f29 9 Gedreigde aardappelen f2tt Krachtvoeder UI 10 Raapkoeken 135 11 Geel mosterdzaadkoeken f 36 13 Amerikaansche lijnkoeken f35 13 Bchilfers van Amerikaanacbe lijnko en f 36 aver 14 Haver 123 Gerst lö Gerst i923 Voeder I Z 16 Regearing iVoermeel f22 Voeder UZ 17 Havorafval f 18 18 Geietafvai f 18 19 Grint gries zemelen ffunengd of ongemengd f 16 20 Koeken van grint gries zemelen 118 Voeder III 21 Erwtenplksel E 122 alles per 100 K G De art 1 tot en met 11 14 15 en 21 moeten door de Be eerlngscomm worden geleverd boordfvrij voor de opölafeplaata excluBtof zak Dia attijlielen van 16 tot en met 15 moeten worden geleverd boord of öpoorvrij plaats van alievering netto gewicht gezakt onder koopersverplichting tegelijkertijd voor edken af te leveren zak eeuleegen zak cmgesohonden van goede hoedanigheid en van voldoende grootte om 50 K G afvalproducten Je kunnen benzotten al te geven een en ander ter uitsluitende beooideetlng van den ailoverenden Regeeringscomm of fabrikant De art 12 en 13 moeten door de Regeeringjölaathebbars worden geleverd boordvrij voor de opelagpiaats excbielef zak imet dien voratande dat geleverd zal worden ia balen welke onmiddellijk na ontvangst moeten worden teruggezonden als waarboirgjsom zal f 2 50 per zak op rekening worden gesteld St Ct KMBNODS BKBICHTEN Veroorzaken van typhus Te Purmerend is een hevige typhusepidonue uitgebroken waaibjj enkele sktdubof fera zyn gevallen Gebleicen is dat de ziekt meer dan vermoedol k liaar oorspnmg vond by den melkboer W B te lipendam die bet melkgery bébandekie in de sdoot aobter het buis en slootwater by de mcdk had gevoegd De man abond deawego voor de rechtbank te Haariem tarecbt geëiscbt werd sea maanden gevangenisstraf Een vroawencongres Nu Vrede in zictit U uegiionen de pocd tsü lio veroanigingen in aiW landen zicji te ri jren Djj£ol iji soh komen thans op het Üuroiu V kn hei lQi ernaUojia3jl Cdm te vaa V rouwto voor Udurzamsa Vrede Heeren racUt G te Amsterdam briev i en te egraumcin m van vrouwenveroenlglnglen u t verschiitlönde landen tor yoorbeieddlog van een gfropt teraathonoai vrouwentcongver ua I dan oorl J ProjglKunpuntsQ wordtn opff geven hot I en p uffioapfijzen in ons luml aangevtsaigd aa uit v rsc lillende latuleo geven iioh reeds vrouwen op d e bereid lija over te koman om de vooroereidende weiMzaaniiiedtn op hiX laternationajit bureau Ie Am teuda u te hdpein verilchten BeUstlngverboogingen In da MjinaHeviui Amwoord op de alafo iiosnu btaehouwUfijon dtr TEeedo Kaiiter oviir Uo staatsbe ooling becijfert de ut oür ug dat tr bo8trij ling n de ina stdtlii viUM d b IiOiAen zal benoodlgd 2iin t 70 000 000 i Iki Itc ooring twijfelt er nitt arm dat do St ien tJoneraal ber id lailen l n nitde w L riciï i M een 6iWeiU j e bebandolng vm de wetsontwerpen weke i Prstcl e i haitóiiinv ng van bet bid eiar evfnwitht iJ 0 L Ji M bötn kiriiig tot do wjz waarop la liet moT Ov m bccljIerJe bedrag vaai 70 mil liooii giild n zoü zlja t voor ieu sij Let vJïgLinde nenigoteekeivi In dfi in ftiOio tjn on Vürinoi3 n Mtt Uiigcn uuilon wiizigngen worden voi r eetfia tlji iiair rajnina etn booicre bate zullen oplavfffon van pl Hi t 35 0U0 Üt X wB ar aji edntcr vo r 1919 sieclit 8 be alukfJiOir zal 2ij o pl m t 24 000 000 Voouljjüsteld zad worden hot auikerfonda lo ïiüU lio roa wat btuohikbaar zaj steliloa plm 16 Ö00 000 Do voargéstK itI eifuo ibelas iig zal nasv raiitilig 3 Ö irilUoen kunnen opl r gen waapvan voor 191 8 ol t 2 300jD J L lt hcrdOfiiniliLiinigwi voor de personiieifl l4 tini on uit wijzii ng van ai bolae ling f J óOO OOO Di vo tr iCtetjdJa plaatskaarU jibefat Bjig 2 000 0i 0 V i flub clin 3r van h t qul CanUfrfflegioi f l öOO OÜO Voi J aogiïig tei den accijns op het t e dl CiJwrd f 1 750 000 Eo i lierzi Tiin van de verfedalgingsbelaati nj n zoudat gcfjuren le 4 jaar hlwuit CM Iwdra kou worA i geraamd vaa 33 000 000 per jaar woarv an ten behoeve va n hol Loeiii igsfonds genomen kam wonien f 8 000 000 Uit een oil aiider zad in totaJ verkregen woAleti i 5j y50 000 Vt ar iet o ubrwki oie roeon de Jrfinist van Fiaajtciun op hat voetapoorvau bet9 c a ziju mbldvoorgui er adnvoerde in a i3e ionie vm Antwoord betreKeu e het H t o tw1efl p op de grond bol aetiiog voofBliauda ta iisogen rjkenen op de motlüfcre opnien t welke uit ondersclie dene niidduliu mig voTwaolit worden ttTwijJ er ovwigoua jn de b s ande oinslaaidl eden voor ééiiuia i b ruat moet wwd n dat Ia bdïrooang niet gehot d alult IJet Hprool t VM zelf dot verdere maatre olen tot virhterkiflg vac s Rijks Inlv if iLcfl OftvwwijM dienen voonbereig te worden Do llegooirfng ia vooruemens de vetd di ings telwaog te vwlenifen met 4 Jaren dornalve tot 1 Mol 1923 waarbij tevens j soit wonicai voarA stttd do tanevtn ta heralen ton eiola de la t uwer aar draegr iTraolit to dowi drukkon Uit d9 gewijzl le tirievtn zad ean bedrag van 35 milUoen worden verkreigwa tftiem oagave r iSO uï liiotn volgons de tritaS geldende written OnArent hoftjiwa van oorlqsawinsflbeiaatkijf en het doabetwif Vjnd wetsoaitWfrp zou de li jerlng hi r oajrd wlikn voorbehoujien Ia a wachtirt van ile roiuhattfi van om ondarzoei hetwelk zij met betrokkii tot deze a Angolegonbeid bqeSt laSpaateld LAATSms BESIGHTIN Wapenstllstaiid gaalsteB BEBLUN 11 Nov OHldesL Da roar waarden voor den wapenstilstand stjtt ottvoorwaardsiyk De treiters kunnui oitvaren De voonitteichten z n gunstigl De trel iems kunnen uitviarenl scbryft De Vos Bchery courant Gelyk men weet waren de beeren Hendry Ved t camp en Andreae naar Engeland om een regeding te treffen voor onze geheele vieecher l Op de beruigkonist van de beeren btoet worden gewacht Wel zyn de hoeren Hraidry en Veltkamp weder in bet lazkd maar mr Andreae wordt eenst met bet volgende conveoi terugverwacht Hot bdad ziet een duidel ko aanwydng voor een gunstig reeuJtaat in bat feit dat onze baitoigviascbetns ongesboord hun bedryf kunnen uiboef enen zedfs midden tueacben de Ën oLBcdie oonlogsvloot Wat Eng iland betreft zullen wy VT dm gen vdfiÉcben Zout zal ons worden ver Bobafit De odtvoer naar Doitschland zal voorloopBg gerantsoeneend hieven de Z E G zal zeer spoedig verdwynen Spaansche griep Te Sliedrechikmet een bevoMring van bjjna 13 000 inwoners zyn van 20 October bot 7 dezer 92 personen overleden Hoewel er nog vede ernstige zieken zyn schynt de algemeene toestand thans te verbeteren Da wapanitUstwML PARIJS 11 Nov üOioisel Mftarenhalk Foch beeft bevel gegeven de vijandelijkheden op het geheele front te staken D ideawe Dultsche Begasriag Uindenburg stelt zich ter beachlkUng BSRLUN 11 Nor Hat kabUtst Hwi s dMjot gecoiHolDdaanl Da onafhanksJvka aoeiaal d taigorat i hahben zich bereid veiUaatd in het kabinet zitting te nemen De aaraenetelling der nieuwe Regeering bl U vrjjwel dezelfde met dien verstande dat ook de onafhankalyka aociaalulemocraten er deal van suUan udtmalun Da extmtti b i onder leiding nu U hImGcbt verliezen aan aanhang De eerste daad van bet nieuwe kahdnet is geweest de aannraarding ran de wapenatidabands voorwaarden Hdndenhiuv heeft zdch ter baaohikking van de nieuwe rsgeerii gastold De nationale rengadaring aal aaar goedig wolden bU i anMp L G Teehtaa la Barlltn BEKLIJN 10 Nov Zaterdagavond Buur reed een lazaretauto ran de Breiteoslrav lïet aiocpkln op Toen de aniO op hei plein verdwenen waa visl pljtseiliü en sckoi zag men groote rookwolken ii den ini au oa de kp lia lljue pjArdsnsiallj opatijgai Hev g maon neyiaiweurvuur volijdi luen p mlek grOup de in de iai enWi u iknJe menigte aan zlJ riucbtten nur alle zijdt tn er o itwik ie de tl jh nu tufl0 i n de maieuliappen tan den tH ldM tuHad on de verdekt opgente d bssc tting VTin de vorstelijke BtaiigeljouWen fn langlury vuurgevecht Toen de maiaotiap peil van den soblateuraad die eveueona v iuU aoUuUpUuusea vuurden bun munitie ver oboten bad Jen trokken zij zltb terug en wacbUoa varttorkt iiS a al d na oai turlf uur kwamen waarop da aan val op le at tUen voorffezet w Td Ër U nog 9een einde aan deze feveoboen gekonwn De DoltsdM tbomprlns Men aednt ons Bet garudit loopt dat de Duitache x duxniH rins to Aksn mat esa hem begedeidrad officter nou slja doodge scftkotan Cmtrant dit bariefat behbn wU ga i btrestigiac faunan vsriErtean Da kalasr De treJn mat dan ax k iaar n rsla M i van zUn rawdg ttnifMnle hadsn S 16 to Maapsn Da xJnizar is deorgwaiad naar Graaf Akl rff itiBdk to AmsnuifML In BalgW Volgwis 4a NoomUs is gtotarm in bat Duitache kamp to Bsvarloo in België ean opstand y bgAnkm Vele duisendKi aoUt ton scbaantoB zich onder de roods risg Kr werden tiwee part gevomvd da eane panty van aa iA n n gere van den kafawr to andere van aanhangara der zslfrepuhliak De keizerparty werd retalagen en vluchitte heden met wapens en artiUezde naar da Naderlandsche grens Tuaachan LobHh m WaeH ia de grena orerechradea n sttn 4 Itotoa Mi twu w l Vee voor vlaehteUngeu Uö pretJideut ditrocteur van het Itijbikanloor vai Vh bu J aurdon deeU mede dot J I het vee dar Belgische vluOüteiingen door luaar v ne eunfooniigeta aan de grena ia iiiit Wtglsjt jtiuonien wordt gerQj la roerd ei büwAdird voor deinen die het laier weujchein mede teirug te nemen of tygen den oi eii reJjjcerijiigBprijö overgenomoa v n aan die bit Wienschen te vofitoiopea Hel IS a ua pjurticulieiren atreog verboden het vee van vluoliteliuÉpen tgi knopen tiet op dez Wij ze goiiocMe vee zaï worien oatt emd m aan de betrokken handeiaren ïiillen i heit Vervolg gcon vorvoorbewijztn Miz moar wordpn verdtreirt VluolKeliiigon die direct naar het bevrijJs goJoetbo van Belgiö wenacb n terug la n eoc n kun aen hun veo wedeff meJonemeo I Geen nieuwe opperbeveUteblfer Naiir Uen Ci rr4 poiMloiütLBbu re u Vönicemt aal ar geen nieuwe oj perbavelhebbe worden twuoouU Jn jK waohtin van een reorgpnisatie vaa liot Algemeen Hoo dkwarder zaJl i de loopende ana fetegenheJen van Uet opperbevol woipdeii behandeld door den luit gene r al Pop ci ef van den aOal van liet Algemeen Hoo dkwairtier Een Dtütsehe vUegmaehine gedaald Te St Jansteen is Donderdagavond een groote DudtBche vliegmachine gedaald bemand met een Imtenant em twee waamemam Het vdi tudg kantekie tegen een boom en kwam toen in een aloot terecht I wiee der inzabtenden wcoden gedood terwijl de derde verwond werd Bandvleeachprjjs Do minister van Landbeuw Nijverheid en Handel deelt mede dat voor ruodvleescb Ls vastgesteld een maximum lnis echenhandelprijs van 11 60 per K G slacbtgowicbt ioplaaba van f 1 70 zooats In de bcechlkking van 6 November j l no 50 011 afdeeHng Crisiszaken Bureau Volkflvoeding werd vermeld Dt acheenenrantaoeneerlng Heden zouden naar verluidt te Tilburg de schocnfahirikanten vergaderen om ts besluiten de fabrieken op 16 November stop te zetten indien niet aan de wlQkellers wordt toegestaan het vrije sdioeiioel zonder hou te verkoopen Congres a a A P Het buitengewone cmi ce van Ie S D A P het N V V en deo Boud van APlM iJier8oodperafl a zal naar Hst VolK me dli op Zaterdag 28 en ZondJig Sf4 aczer gehouden worden in ttot Circus te Üottcc la a De bwooring van ƒ 14q 000 Door de recherche te Maaabrkht zjjn do v nnoedelyke daders van den juwoelendief stal gearresteerd en reeds ter beechikking der juBtitie gedtedd Het zyn een zékere Buaters en Vaeazan uit Maaatricbt He op den bewueten avond den Amateidamadien Iwx mian een tsscb met juweelen ter waarde van 140 000 ontrukten Nietbegenataande meerdere huiszoekiingen zyn de juweelen nog niet gevonden Chr Soc PartU Wetens bot hejTso ien van de Spaandohe iep r de al femoon9 ledeovergaidênng vau de CbivaoUjk ioola e Panij welke 11 deztr te Utrecht 2 u worjen g wuden tot nader te bdpailca datum uitgeeibeld Tekort aan geneeskundigen hulp fiea p a to jn laetneeBheer schxijtt in het T v Q Eea eit is dat tagtrawoordig bij de beer sollende sx p pii ie zicb een ernaög teicort ajn 9Hioe fundiij e hu Lp doet ge oelan Is hierin eanige verbeteriiiï te brengen Zeer zeker en wel op de volgende manier door een bexoeip te doto op da Naiorliiiilsche k iQi che hoo Ieeraien en de 99mi artAetiDe hoogleeraren zoudan hun o U a voor semi artsen kunnen stopzetten bijv tït na de Kerfltvacaoide ai de iniai tstn konden dan if aasdst ntie aan verieenen ain met w rk overtaden ariaen óï wwWnemon voor ziafee artsen Dit ta voqir aeml artsijn een studieverleoging VS3 oen paar maanden meebreivgea fai ruil waarvan zij de voldoening mat itnh suUeo meedragen een aeer auttig werk TeuT cht te bj ben lüeiaeep De minlister van Landbouw Nijverheid en Handel heeft voor de barde zeep met minerale bestanddeden z g kleizeep Ab volgende maodmumprijzen vwtgedteld OroothandelaprlJB f 16 per kist van 20 K G netto tuwcbenbandelprijs f 17 per kkt van 30 K G netto allee franoowai of station van heetemming epoor boot of lastfite veer inclusief verpakking betaling k contant zonder korting Kleinhandeiprijfl f 0 10 per stuk van 100 gram De distributie van deze klelzeer zal kunnen aanvai on in den lo dezer maand gedurende welke 50 gram per boof beschikbaar kan worden gesteld terwijl het in de bedoeling tXgt dat tn da daarnanrolgende maanden telkenmaje 100 grom per hoofd in dUtrtbutle tal worden gebracht Haring voor volksvoedseL De goneenbe Groningen hecff naar de Frov Gr Ct meidt een gnxvte boot de Titan gecJbarberd m in bet belang van de volksvoeding een lading van 6000 ton haring te balen uit Noorwegen De Titan vartrekt vandaag uit Amsterdam naar A U sund De bedoeling is de haring voor ongeveer 12 et per stuk verkrygbaar e atedleu Met deze baringnffaire zyn een paar ton goods gvènoeid VlochteUngen De eeirate vduchteUngen uit Noord Frankrytk zjjn Zaterdagmiddag te Rotterdam aangdoomen Het waren er 700 uit Eindhoven en 400 udt Zeiot Twee Ëngelecbe atoomadbepen zullen ben naar Dieppe braigen Dinsd vertrokt de Batavier III met 300 vluobbediogvcu Ds adeUgt Hfit Tweede Kaïr rlld de heer Kruyt i0 t aan d i miulstór vnn Oorln ge vravgri of deze hot billijk en veicCjulig acW kt aan ds B de Li do galegeOIk M oqitnointn we Al zlJn ambt ads predikant to vervution on hn hem reeds mew iln drie jaar onniogeHjk gemaakt wordt ia een gr ot ï leelle dea len s op te treI den In opó iibaro iO i II ifi oe min g n in rellsfioiw n wtïnscbappelijke bijeenkomsten cd in ver joderiti on vaa maatschaijiipelykon o s aa4kundCg i aaid f CHISIS MAATRBGMJBW Schaarsdite aan verllehtbigsartikelro Uit de toewljaing van kaarseoi ensche merlichten aan de gemeenten over de maanden November es Deoesiiher Uijtl Bcnziiie Voor dokters Met bet oog op den ziektetocst l in ons löol heeft de Minister van OooKog op vereoelc van kUr Slkk medisoh adviaeur van bot Departement van Landbouw uit Een SfOdatenraad M n scbryft udt Milüngen aan Het Volk Naar uit zeer betrouwba bwn woidt mBdegedeeld ls door den commandant Van h t Ie b t 12e rag nwijoor Bniyn per d r t n tien mtookbielcn op ea geooten straatweer wi Viae naar Maa tnclit de raMk DaM wag ia ét eaniee rotita bq Ëyjden naar om laad leidt De lange tij auto s waarin itwl vazt hooge officieren en fenemalB geaetea waren bood een rom n tbahen aanWik Ondanks het keizerlyk cachot dat op k imgam lag droegen ly mNpfflMW de doldalüke spuren van óaa lianenn tracósduBi en rownlooMn tocbt uit het verlaten vadertaind De uto a zaten a iwiaar onder het atof n het eiyk en hun aaolumHt op NederlandscheD bodem leverde een onvergeteiüken aanhJik op Ia fauwzaam t mpo kwwaea de wito a dan wag Vtoé Eyadea af geilden Het dorpje Mookn dM paj teffen tm gwna aan h t la nog in di pe nurt toen de toet door de in ocitteodoevci gehulde straatje reed Docih in een oogwenk verfldienen op het geronk van de motora overal nieuwflgienigen voor de huazen die tot hun tormne veitM ioc den ex kei er herkenden WMW aftreden nog xuet eene goed bot bet afgelegen gehuobt woa doorgedrongen Maar wat moet er zUn omgegaan in den Uuüfien Beier dd by t naderen van den dodrukwekkeoden stoet auto a zenuwatètig den post waartMnren de oipscJinftén Bu nou de Douane en Zaii in en oitliif dan küteimna waeraofauwde n ten alotte ondanka de tragische lotAverwlaBoling v a den evBÜen moatuxih stram het müitaüe aaluut bracht 1 VoorfaÜ de hond nl meter neutrale scone Aadeide nu bet uiftgebredde gezelschap de gren De officaoren waren allen gewapend en in uniform De auto s werden door otHcierm beatuurd De exJCoizier mas gebOead in Pruisisch eneraaJeunj oran met d mÜiUaire pet Hy leunde op x n wtandieUrtiok en zag er er tem eiigeBla en uü Z n baar ia leer grijt jjeworden Zyn wangen waren ingevallen en züu gedrongen geatailte toonde weinig orereenkoniat meer met de welvarende martiiaJe uur die men kent ran de patriottieahe afbeeldingen en uit ds Got jahna fudckien waaruit z n naam als regee rend vorat voor bet laatst hooft gefiguraend HÜ ondeihaold siah op matten toon mét eem der hooggeipiiuuttste officieren die iti Kjjii gezeleabiB waren nieegedcomen en maakte zicb nu en dan los van zyn gexeil ediap om met een htiük zonder belangateltiqg den BtdUein atraortweg die naar de grawpoBt leidt af te ataren Intuascben had het gerucht van de aafchomet van Wüheüm von Hobenzollem id met ongclxK yke snelbedd In bet greneplaatojo verapredd Aam de HoHandscbe do 4jaa tpo0t had de vioege aankomat begrüpeiyke ojpwinding veroorzaakt aleook in bet vlak 1 genover de poet gelegen bureau van de Nederliandsobe douane De opmei4ciio£ n van verschillenden aard die even te voren waren gewisseld vepBtomdm gebeei toen het hoogo geaelecbap pasaeeide De helangBbei Ung uit het dorp stroomden ondanks bet vroege uur bjj tlentaUen n wieldra bij honderdtalileu toe Onder de toeecihouwers heersdhte een gedrukte atemmxag Ie w b men gotuiige van een groot onheU dat zich veratreKt De stoet weid onmaddeilük ondef geleide gestekt van een nmjoor en een luitenantadjudant van bet gamiaoen te Miaaatriobt en naar bet station Eyeden geleid Daar mas intusedhen de ketserlyke ta n bestaande uót twea Nederlandeche locomotieven een tiental keiaerlljike wagona en een fifljgiische goedereutrean hei station binnen gakomen In den Dudtacfaen tredn bevonden sich mdlótaóre auitxmtcdtan en bedienend peraoneeL Het station van Eynden was omringd door duizenden nieuwagderi gen Het dorp was letteriyk leeggestroomd De etraiten rondom bet station waren in de giootete opwindin oolc uit den cmitrek waren bonderden bedang t iUenden komen toeetroomen Het atation wiaa aiSgezet door mUitairen en marechaueeee fi Onder de Belgen waarvan zidh in bet balf Bedgdscbe dorp Syadan tweedttizmd bermden van wde bet meerendeea an hot begdn van den oorlog udt VM Bemeau Mauland enz hier een wijkplaata ia komen loeken wee de opwinding het giootBt Sommdge oogenbüUcen dreigde de baat t egen den man dien zii tn bet station wiisten op enkele moeters afstand van hoi den vorm van wnstige d moiwtratiea aan te nemen Herhaaldaiyk klonken kreten ala A bas Guiilaume l assfl Bint en dergedyke Eenjge Belgische viucbtrfan en werden door de poUtóe tot kalmte aangemaand Officieel wordt uit Den Haag g m M dat in verband met de aanwezigheid aan de grenfl van den afigetreden Duitscben keizer zicb Zondagmiddag eenige autoriteiten waaronder de Duitacbe gezant baron von Rowen daarfieen hebben begeven Naar vij vernemen werd deze o a vertcvoétó door mr Doojde van Trooabwijk kaWnetBchef by bet departement van buKeBiandsche zaken De tndtitaare autoriteit te Eysden heeA rich oninfcid ijk met den Haag dn verbinding geebedd em instructies te vragen Naar wij vernemen worden de officieren die ch dn bet gewtochap van den ex keizer b vonden geïnterneerd De trein ia den geheelen dag te Eyfld n UlJven etaen en zal Rwrgen Haandag odhtend om 9 uur 25 van daar vertrekken Peroonen die geacht kunnen wonden op de boogie te z n meenen dat de kedser zijn intrek Md nemen op het landgoed W el don bij Goor bet aógendom van een broer ran graaf Beotindc ran UJddacditflB In afwiehting Tan de doorwda vmn den laeaxar is ook bet station te Haasbridit door de mildtaire wacbt ailgezet De keizer Meef te Eyaden in den trein 0TOmarfi em Hö beeft zo uniform vMtviaeeld voor civiale kleeding U kimH foor 11 rwtrakkea Zoodatf 2 wolden ekwen door de man plMéB hebben op de kamer van den majoor i de be e bton vameeöM bet Corres n i ebare u dat bai berh üi van iiet ÏÏ ali zou tJ MiUin en onder ÏA bo van niaioor de Brum een so datócraaa i n opBöricbt uit de luoi gegrepen Valsche bankldljettea van ƒ 1000 n Te Ambteroam iB gelijk wij reeds met een em l woord mededeelden ontdalU dat ei valsche bankoUjetten van f 1000 aim in omloop gebracht In het Nwa vUtden we daaromtrent de volgende bi zoaderheden Vrijdag vervoegde zich ieman aan een der banklnstalüjijgen te Anuterdam met een bankbkljet van f 1000 dat bij ter in Jawieseling aanbood Aan het loket bemerkte me n dat het papier zich door eenige afwijkingen van de gebruikelijke biljetten ondereoheidde en ried taarom den aanbieder aan het Üever bij do Nodeilandsche Bank te ï verzilveren hetgeen de man echter niet deed Hij zocht dengene op die hem het stuk in banden gespeeld bad en dezen zooals weleenigegina voor de band lagi niet aan het tdres waar hij hem ontmoet had berug rindeiide begaf hij zich met het twijfelachtige papier naar bet hooldburetm vau pöliüe Hier waa men nog aan het dellbreeren over h t geval toen een ander nietmindor dan drie van dezelfde btljebten kwam vertoonen niet de klagolijke mededeeling dat hij de dupe was geworden want dat hy tegen goed geld de valsche dingen in ontvangst genomen had van een ander die ze ook weer van een derde had gekregen zonder dat de oorspronkelijke uitgever had kunnen worden op e poord Groote brand te s Gravenhage UedoinKa gen 4 uur ie op de lio g traal te a uraveubage een grojte braiud uiyebroken in Uet nieuwe Keataurant Maisoèi de la Residence Eeiiiee poliiie enten bemcrktca het Vuur toen tlo viammoa al uit hot dak sloegieni Het pLTceel stond in een ommezien van onJer W boven in licntelaaie Oorzaa ü onböidciiwl Twee motor spuiten cea eboom3pUiit en talrijke stralen van de Waterieldhig warea direct aanwezig Het gaviar voor de belendende piïTCeelen waa zeer root en vele bewoaeni diarvan liepen In uitgrsit liohte kleedij ve rachrikt door da straten Nadere bijzonderVden Volgen nog STAD6MI£UWa ÏOaDA U NoTamber 1918 Het broodrantsoen verhoogd In verband met mededeeÜngen door Jbr Mr Snouck Huingnnije na zijn terugkeer beden van de Londenecbe onderbandeldngen gedaan beeft de regeering besloten het broodtantsoen bot SOO gram te veriioogen en de kwaliteit aanmerioelyk te verbeteren De broodkaarten Het BufTöaiu voir MeiedeClingiou in zake de Vpoisolvoorziienni meldt Do v jiüoi inar van het broodraa tsoen tfti 2ö0 gï m per dag die met 15 November U S In wjrkii ig treeit brengt met dtn aard der £ aak een belaugrijiu veraniiieriug tuil aaazien dor brooiii aart mede Dea 14en November is do nog goldende broodkaliiTt af loopen De kaarten van hei 76o tijdvak dio dain aan de beurt komt aal 10 daaen gotóg zijn waarbij eoüter óti bons niet meer z xials tot uu toe voor de beÜt dooi vior de volle daarop vermelde gjewichtswaarde zu len worden a ingenome Aldus beachikit men vay 15 bot ea mal 21 November ovei 2d00 gram 2dO gr un par dag Voor de daarop volgende periode wordt de zaair oamgszLns anders Lang ivoordat de verlioa ng van bet onoodranLBoaa waa biMioten mosB tan ree is de broodkaarten voor de 20sto periode worden gereed gemaabt Dtize caartea nu zijn veel kleiner Bft l an lijier dan de thans gddende on Ingedcöid op 1400 gram overeen LHsmstlg bet tliJuas uog beataande weekr antsoeo Doaig kaarten mbeten bij de oleuwe regeluj toch wor len gebrutil eenerzijde wndoit men n ot tijdig nicHiwe kaartea gereed zou kunnen miJCen aaU rzijds omdat men met eanitjo tientallen mUlioenen broodkaarten ltu D lijk een aanaCenilijk bedrag zou verloren gi n Vim 26 Novembar af komt dus de nleu we bPOQllaaflrt van 1400 gram In onüoop Ook dese zad telkens 10 dageo oeldon maiiT daarbij zal elke bon de aubb le waarJlET hebben van bet daarop vermelde gewlchtu AaMstent UniveralteitsbibUotheek Mat iin ng van 16 dezer Is aan deo heer H P van ReeiU Doritaad op zijn vdrzüsc ourvtxl oniMag verleend ala asbisteat bii de bibUotbaek der Riii flun veTB telt te Leiden Kaas Ingeschreven commlssiehaodelareii In Woudakaan mogsn in de week van 10 tot en met 16 November een boeveelheid blkoopen welke gelijk Is aan 3 pW van hm normalen voorraad De ingekochte hoeveelheid moet geheel aan de Centrale Pakhuizen worden afgeleverd Rijwiel geaiolen Zaterd 2 marge is bij het LeTonfimidl lenboJrijf weer een rijwiel ontvreemd De politw beeJt een onderzoek lofteateld Inbraak Gietaravomtl heJjbcn dieven zich door ml Hol van valsche eleutels toegang versolïïSi tot Je woninii van A K aan den Aoliterwlllen albiw jii eun opeoisebroken fcaat weiden gou dan en zilveren sieroiJen ontvre nd dte aan Je diensiOode toebehoorden Oa poöida do Oiidorzoet Vergadering S a A P Na w wij veriiemi n zal vaawffjo de 8 D A P hier VnjdagavwiH een groote o pOübuB vergader ng wordwi gelkouden wa r wa3rscltijnlij r de beer Kleerekoovêr lid dtir T veede Kamer het iroarü zal voeren De R ad deaar Veme te bee£t op verloek aan MeJ C A Buwakia onderwyzww en de beer W J Duyn onderwyzer aan de openbare school alhier met ingang van 16 November ajk enrad ontslag verletfid De heer W P V d Toom alhier ia banoemd tot secretaris administrateur der Boskoopache Tuinbouwoentrale n tot secretaris van het acbeidsgerecbt Door liriflwmniT door bet keuksenraain hebben zich in den nacht van Zaterdag op Zondag dieven toegang verschaft bot de woning van den heer J Spek wtmende aan den Zydeweg Ontvreemd werden drie fietsen benevens eenige ponden vleeeob HAASTRECHT Omdlw groote tooioop van niauwsgdodgen w5rd hedenmorgen vanaf hot Raadhuis beitend maaU dat door d Keg Rnri a o dt overjfcgaan tot gpleüdelijto demobilUat S van de weermacht hi te lande SPORT Veatbsl Ijitslagen van gl iereu io Uuöse A Ajax U V V fr 0 SpartLi llttui lwn y1 Herculefa ülauw Ü iö H ü ü H V V 1 d H t tJ V Ü C 1 ó Quiok Ui t 1 1 B Ah C Öpar taun il Coneordid D V B 4 0 V V A F U ia Dordrecht i eijenoord 1 J tt lC V V 13 Hermea tGool 1 1 2e kl A Olympia Kompoug 1 2 Hil vursumrVictoria 1 1 t l ii Aoieteil U 1 A Ö t Velox b 3 ü E D Ü Z 1 C 41 AJomariaWatftrgr m ï 4 D E U ödio ten 10 U Xerxee Fortuna 1 3 NeptuiuW DjÜ C lö 8e m D L V V Gouda 1 3 Kef 26 kl C U V V 3 D 0 8 2 1 0 Gou Bohe Bond Gouda 3 Conoordia 5 0 lo ki Zuid MlddelbuirgHWillWk 1 i 23 VeaocitaslWllbehuiua 2 3 Helmond V V V 02 Üoöt Z A C Jo ahead 2 4 i nschedéQuick N 4 0 Be t ck Z Tubantia 21 G V C P W 0 1 Ü D Vitcsee 21 Noord Be QuickVloci tae 31 AkAdea Frisia 1 1 H C Veendam 01 Ovarxlebt Het gunstige weer van Zaterdag en Zondag maaJUe het mogelijk dat v rij veel wedstrijden doorgingen In de Ie klasse bevreemdde de overwinning van Ajax niemauÉ de giroote nederlaag van Haarlem had evenwel niemand verwacht iiiot niet minder dan 9 1 ging Hiaarlem er oniler Ju de B afdeeling wtat A F C wederom te zegevierao Concordia eohter schijnt mede In aanmerking te willen koüvm voor de Ie plaats Do overige uitslagen zijn vrij normaal uitgezonderd een guuote overwïnuing van Feijeaoord op Dc rdreoht In het Zuiden beeft Mkldelbfc rg de leidmgi in het Oobten Eiuschedi6 in beide districten ls de animo voor het kanupioensobap groot Voor 2 A slaagjde Victoria er in tegen Hilversum gelijk te spelen en wist Amst 3t zoowaar U D E te slaan A ti C deed onze voorepeUlng uitkomen met 6 3 werd Velo £ geela n Op het tiporttenedn heelt Olympiakans gezien zich te laten kloppen door een zeet onvoUedlg Kampoug Hoewel de Bkiuw witten overweldigend irterker wareu verdedigden de Kampong ers op hardnekkige en enthusiaste wijze hun doel terwijl door nonchalant epel van deOlympia verdediging de kans geboden werd de oveuwmuing mee naar Utrecht te nemen Wal de Goudsohe voorhoede ook werkte het hielp niets het geluk blee bij Kampong hoewel met wat meer dehersene erbij gebruiken Olynnpia miuatens met ean 5 0 had moet i winnen Den Hoed zorgde met een echltterende kopbal uit een keurig genomen ho jBcbop van rechts voor bet tegeapunt louda bracht het er beter al wtstdoor entlaueiaet spel L V V met 3 1 te kloppen Gouda Ib hiermede met baar buitenwedstrijden ultgespeeïd Brengt T O P het er ook zoo ftf dan zal de strijd om het kampioenwüiap spannend worden Voor den G V B whrt alleen Gouda 8 van Concordia te winnen De andere wedstrijden gingen niet door terrednafkeuring Olymppa Kampong 1 Ë De gasten tellen 7 invaMers Olympia mist Vranolten en Jansen Niettegenstaande bet gebroken edftal vangen de gasten vurig aan en de Olympia aebterboede moet alle zeilen bijzetten om gevaar te voorkomen Langzamnhand konit ook CHympfa los doch de aanvallen stranden steeds op buitenapel van de vleugelmanaoheu ot op de schitterende verdeAgJng van van Rijn terwijl de doelman niet onfortuinlijk ls Em uitvki van Eanv tong wordt bij terugiapelen en onvoldoende stoppen van Cremer door één der witten Ingeloopen 0 1 Tm maakt ds blauw witten wat vuriger een pracbtkans gul voorbii ê J bii toot bet intrappen ie doob naast eaohotan wordt Na rust valt Olympia oveidonderend aan doch Kampong verdedigt met alleman hardnekkig on weet lelfc bij een uitval aOs in de achterhoede getreuzeM wordt met wegwerken den voorsprong ts vergrcoten 0 2 Dit is Olympia toch wel wat te kras Uit een hoekaehep doelpunt den Hoed met ew sohittereode kopbal 12 Thans gaat bet om den gelijkmaker doch voor doel zijn da blauwwiuen bet hooid kwijt en hoewel zich praohtkaneen voordoen verstrijkt de tijd zouder dat de stand wijziging ondergaat Bij het einde is de stand nog steeds 3 1 vod Kampong en beeft Olympia hoogat onverdiend verloren Bij Olymi a het ge heele edftal uit vorm niettegenstaande het overweldigend sterker zijnj bij Kampong werd do w enthusiast spel een reeds tevoren verloren verklaarde wedstrijd go WOUOMU L V V Qouda 1 3 L V V is voliedii Gouda met 1 hivalLt voor PViijra Direct na aftrap ootwlt kelt zich tKM vlug apcl met L V V dlj w njvoonle heett Iets in de mecrderlMild rij spoedig weet Snoeii een votHltet van iin i8 kujri In te aoitfota i doch bultenspel loet dit punt aanuleen n Gouda t kt moer in faspüGld en de Jong weet met een priohtschot Gouèi de leiding te ga en 041 Hoewel L V V nu go aarUJK komt op eltem weet de GouiJa dliW rt adB l A govaar te k ercn Na i tit een zoJde spel waarbij uit een good qpgebroohte bal Kimmennde gedij k jnailct 11 Gouda zet er allea op en inooij beloont l t harde werken door GouUk de leid ing te gevea 1 2 Koït voor het oinde weet Roza den voorsprong ie v er racton waarï het einde met een we VL rdÉi nue 3 1 voor Goudi komt A ONZE DRAADLOOZE DIENST Dultscb LHWbericht BERLUN 11 November Officieel By bet ai weren van Amatakiaansche aanvallen oosbelyk van de Maas mdersoheidtiw en kale regimeutwn zich bunander In verband met de ondertacdEening van den wapenatitbtandaovereenkomst werden hedanvoormiddag aan alle fronten de vü Aii el Ulthaden gestaakt Pransch Ugerbericht PARIJS 11 Nov OfÜcieel Ten Oosten van bet Bosch van Tlelon hebben wij de BelgÉBOhe grens bereikt De Ualiaansche troepen xgn Rocroy biunengietrokkan Na zware gevechten hdbhea wij de overganiii en van de Maaa teMban Vrlgrny en l Unes geforceerd italiaanach Legerbeilcbt ROME U Nov via Coltano Onze Öfoepen hebben de Bawnner bereikt De krijgBoperatiee die dieiwin moeeten om bet aantal gevangenen en de buitgemaakte kanonnen In de gevechten van 14 Oct 4 Nov te doen toenemen he ben tot heden naar vrij roiwe telling opgielefvard lQti58 oSlcieren 416 116 maosohappen en 6818 kanonnen IiHgevolge het ondeirteokenen van den wapenstilstand met Duitaohlaud zijn de krijgpvorrichtingen op het geheele front heden te 11 uur v m gehaakt De Wapenstlïitand geteckend Ëen Emgelsch raddonsfaaibion seinde h dennuddag dat de wapenatiletand beden 11 Novembar te Ö uur dn den mornn is ira teakend De wapenstilstand te Parlji PARIJS 11 Nov Hedenmorgwi te 11 uur erd het besluit van den wapensUlfltand te Parijs algekondigd door kaQonschoben in het Champs dsrUais De bevolkbig was niet door verrast want zij wachtte ze van uur tot uur en had rcedb vocruitloopend op de onderteekening de laatste dagen letterlijk alle vlaggenmagazijnen leeggehaald De gemeenteraad is dezen piddtkg In vergadering bijeen tot bespreking der basllsfling en de voorwaarden van den wapenstilstandk Een SoUatiuraad te BmsssL V 11 Nov Aau de redactie van de VorwitrtB Berlijn In Bruieel Werd vanmlldJg een Bokbtenraad eveati d De autoritoiion en Jie oommwdant hebboo aaa ondir den adUatenif al ge te d Van net re getsrtiiigBgabouw waalt de roode vlag w De sotdfliiM te BruBsel Freund Rappredttr west M ook De legeurnxi van den kroonprins Rupprecbt zond vanmiddag het rodgend draadloos t egram Het bericht over bet bagin van dsn wapenatüstand ontvangen w g Lsgeovroep Krooiqirins Ruppredit De oiulerhsndeUagM tsSfauUgd PARUS 11 Nor Ds Duitacbe g volmaebbigdm Mn bat DuMwbe opperbevel De commissie kiomt vandaag U Spa langs den ovtreencalDORiiB wag zy sal vannacht aankomon Kapitein Geger keert pw vlaegtnlg temg wigend de route Hiraon Pumay PbHppevdile HU zal te MorvdUe dalen om 1 uur namiddag Franschsn tgd Venoek aad naar Spa te rdien Het Fransche vlii tt sal twtawttto Ds a A P a gtosyai rrai iMrrenyftgaB Zood avoDd beatt U Rottardam an var gadering plaats geÉtad waaraan dcaluèoMn bM pajrtt h ituar der S D A P hst bsstuur mn het N d VariMmd van Vakw eealviD en bat boofdbsebour van den N d Uoud van U at dMibldgen ds HocJima Kamerfractie vemoheauene beauran van xedeimues der ü D A P ukt groote piaataen ds S D A P raadslractie uit Rottardam tMiprakingsn gehouden over don in tamatioiuUau boeatand en in ntband mat da omabaiMliglMden waarin d Natterianrische arbaidenUasae v rk i besloten mb algwneen aiheiders oongres te boiKlen op Zaterdag 16 en Zondag 17 November aJk l werd een voorloopig program op BtaU waarin o a genoamd worden Oumiddeilyika demoduiJaaUe en uitkaNii mat betwwri vergoeding aoolaac da g demeèiUaeaiden werkeloos zijni OnmÉddallyk invoering van bat J Vrouwanüdeareobt met nieuwe rerkiesmgao AflsdiafAinc van d8 h ersto Kamsr Onnüddeliuke mvoenng van den ti uryn artMidsdac en den 6 4irigen attetdad jotwr da münwaiten Invoering ran Staatopen loaD op W intL gen leeftijd OnniddeUtjka ToMoeoiDC aan alls ëMhm van het progrsm wa hst Ned Varhond nu DieMtipbchti i BalangrUdGs T ihoofii van Isiitwi van weriiësden n kladna amhtanaren In pubUeken dienst en van spoorwegperKHwal Intrekking van de Stakingwwet 1 03 Levensnuddelenvoorsieniug als gmamor ohspaiorg Regeling van produatto n auroarj Sodaddaearinc ma alls badrljTsn dia daarroor in aaameridng komen Uitvoering van bet prograounn r a Bern zynds een aamenvabbing van al onM lachen cp het gttauA dar aoeiale iratK ving In den k p dsaar weak sullen la alle giooto BbMten votkasanNnknostan pdaato h hbaa ter oiid rbsaksmng van dsM aiaob L Goffderan uit Eagelaiid Het Uindatarie van BuMenlaadscha Zalm deelt mede redgaas badcgrammen van da r geerings ondeihandedaars to Londm outvangen heU ea deie mat de geassocdeenla rsgeeringen de volgende regalingcn getraffen In afwacblinv van bat tot ataul koman ran een d finiti v ngadiiy woiden de blaronder oM aoaide boavselbeden to onze ontmiddaUijks bsachikUng gesteld 60 000 ton tarwe 2000 ton cacaoboojwn 1000 ton ben nine 1000 ton smeeroba 2000 ton gasoae 1700 natrium tatboodet bytonde aoda en eep 2000 ton pyriet per s 8 Uasri benaveni een hoeveelheid wioUen garms en ka toenen garens wolden h katoenen goederen thans in Ëi ekad Later zal wordan geoonden 4000 bon kaboeA 1000 ton wol De regeering heeft in verband m t dt reneoding deser goederen den t eiykan aaakvriaatigda te Washington apgednwm tentond stappen te doen opdat de regsddng onmkUaUUk dn werinhiff kan traden £ m RspabUkefauKhs Part Het Peraburewi Vmi Dim seint ons dat in een gisteren te Utrecht geihouden büaMikxHnst beakitan is bot oprichting e D i rapublakainsohe party Aand n Mdmatermad is esn totog t a m o3 Dden om er by de Koninipn op ê to dringen op invoerii raa esa rtpobldkaln scben Regearii n arsoDn in reriMOd met da w rakt thanrt B Msn Van £ et taUgram ls em afdnik g wwii ri n aan ds pr aid ri n van Frankr Swttaor dand n Amerika In het Hoofdbestuur zijn gtiummk da bea ran Dr A H Haentjss to D sia mtor m W LUberinc joumaUat Zwoils Ds HollBBdsdie sehapsa fa l nuM In raihand met par 17 ran de ttoer DuitscUaad aanmatde wapen stilatawtavoonmardan batraflmde de stap ran de door DuMachland aan ds aeutralsn l da bapaiUagen Inzake da aobaapraart varaeemt het Feiabureau Vaa Ddas uit rm darakrijvan dat de Nederiandscba r ad n van plan itfn onmkkMllJk uit to nnn MaatragelsK tot daorremr vaa 1M 0M krUgsgnruifsaett In de hedenmorgen sbouden mlalsta reed beeft b t vrMfStuk dcr berbarging 1 voedlug der la Ouitseblaad rarbUJvende krijgsfevangenen der gsalifterde landen bet onderwerp eener ultroerlcs baflpreking uitgemaakt Deze krijiji vancenen sUn uit ph vangenkampen tn WeitDultoeblaDd ontslagen Zij b eveB sloh In de rkhtiiic valt de NedeclaodMbs grans en suUeo lo oas land aangekomen geleideltjk naar buu vaderland worden doorgezondan De RegeeiHns h e t de InstelUng eeasr eomndsale die faun teruflkear naar bun vaderland beoogt ie regelen Hel het ooc op ds in eeolge gadseltsn van ns tand sterk beeraobawle dpaaosehe griep dienen kracbüge maatregelen te worden geftomen soowel In bett belang dier meosefaan waarran ar 100 000 worden verwacht zelve als la het 4ie lang van ons land felpurallsch Wwrberielit Hooctto buonMtentuKl 7T5 n Didtt 74 4 ta SanHa aó VwmdaUiv tot dm ivlgoidm imt kTKiiUi wMMIjte tot iolMUIn wind b tnikbB ot mw twwBit waUloht M