Goudsche Courant, donderdag 14 november 1918

So 13854 Frydag lli IVovember 11118 57e laargaog oor Ö o o daSu paa Oxxxeta e Tx I BEHALVE yON EN FEEST DAGEN tlfQEZONDKK lUBDIDIIUNOINi nc la Ite NVil mmt MA Op da woipagioa 60 boogw Grnou a iTWrt4sM ft to lBg MadiM mvUdaaUacw MJ ootttMt tal mmt § m ctMdw prUt Groot latkan m naém wordw barduod w r plaataraJaita AdrartmtiJ kuum woKdaa IngaaowkB dow tnawlUBkdMt tu wlMa Beaickudelaran AdrwMotlahuzvuix m wm Agaatw VERSCHIJNT DAGELIJKS j i ffïr JT t fv mlè 16 it n t Z d r M d kwartaal ƒ 2 90 par waak 22 cmt ovaral waar da baur iii par loopar nai adt ftuco par port par kwartaal ƒ 2 60 mat Zo dm raMad ƒ 3 40 Atwammaotan wordan daxalMVa aantaiumaa aan ona BurMu HABKt SI GOUDA tH OHM asentati dan boalüuuutal au da poatkantonm ADVBBTONTIEPBUSi Uit Goud an omatrdiao baiooModa tot llail ba lvkriu l 1 J ra ƒ 1 06 au r ral maar f OM V Mlan qoodi daa baa L 1i ra ala ƒ IM eUn rm l maar ƒ 0 2 A ér ttaiU a t puUiaka TaimSrt I btdfili L2n cMt por rogvt Bureau 1 MARk 1 GOUDA RpdactUri Telef Intero 545 Ü üii i üiij EN QÏOIH € é iimdm t i Planiiaii vin Wilson 4i ÊmtH 4 9 MJf Mh m l to Spa iJBiS E n walirBahuwing wan ka In BfuiteoMand ings Jpanl inKahM kintiati u anoaIa lle hlar iHbaw wonk Toovbarodd dech een p UtMa revokitia Tenzij h i d Si A P4 xitlbM de allei 6rate pM to gen dÜ TSstiaat doch o n d afc atsnrndh die si ma aniinderïieid WU g nüiuok otn da frMto jnperderheül dw tf n king te wAa aar ha r wil Da hervotB WON dar IdiW in laotdere d n vttn den waonn urgent ia En w j lyn oveiyPDot dMl diiey mkpvM ganAeile initai j iln d ff Kamaê zal sUgdrag a jl ie he müngan kuam wonden tot bank cebracbt zonder iwoKtfie D arvoor la geen onWenteling ooodigSi Intaipend et bxaw he Ct elechts bedang bij di beHbendlgiqg wn dan togenwooMücw rt waüigemrm Se wanneer strsfkiB iet al gffmtea imunra e reaht aal f n dooovavDend aal Inuinen bogoft de maeat democi tLSdhe te 2 dde denkbaar ia D rkSitiing Kmria thans de fiJ AJ drfjflv moat noodaidcelljk Idden ot nï toe stand van anarchie di door gectt ipar HMubair odoUat kan vordao bdieenclktr maar waaain de ong i e ld lda maaaa zich dioor oinriiulenda etetnenban aal do n tortan Ju een cfaaoa di de Teraohriikkingen tan aan 8 w diddadi rerolutie met sicb De R MTing beeft aich te WTer dkn drffng nmar rwwhïtie steifc getoond Berdd tot directe hemwiminigen zal Ezy pal stfwn togen elke aantasting van het wettelirk ge za g Die houding h U n wij aikoi lyur vanonzwi vröhaidldervendeai ataat to atomenmet aEe ikracht waarover yfii ibMchdkken AdleeBK langa te weg van orde kunnen betere toestianden komen Wanorde veroorzaakt etr d en ellende Wtj OmUm m te gKwl vvHrouwen in het gemond venttand d r geoi aniseenie mannen en Trouwen dat a £ uUea beaeffm de emstage igewolig i die eön rovolutioimir opitreden na idch 2Ullen slee pen Da töden zUn erostiff Daarom de hoofden km Ea an het weifc De faukUge tUid edecht een m iiwen looers Ernstige Dagen W Mevau ttmeOte dagm Nu hat oonktgWOTUr d it larai meer dan vier jaren ona Und en volk he ftl bedreisd vwakan ia ia plot in ona latid aaa be iiw ontatau dda eer n ti ra evolven dre t fta aiah te aleepan ren lutl nbad ói in Kusliuwl en rarrlU I B ia DurlKUkMl i Um bod £ btaft OToadan m daarop U Üam ia oiir uae ffiwnz n vektanen en beaft sjM té melitiiwawark auotemaifa Het bodajewLWne dat SuAlaB UeiroTi ear heelt Mar t laltde Un medaLtandfrah da SooiaaUMnkKntiadhe jnM w erUden WiinloKf en naoitaa ttkm pril m t s w ldBd tend wtUM llVVr fm in hat w a f atwtalonn ofi ta vea tisan een staataregeUngr op i v oluU nn jrKKialietischen frondslié f ij DaamaMi i het d jl Sociaal Demoarati Kba Atbe di rapatiij eiï wal in t bijzonder da laidsr Mr Troelsbwidia da nucUste opfweept in vergnderincéi a pew tot een efnnttlsndsche roHiti Het Con er der S D A P i at op 1 au Not aal w rdan gehouden ui nioe fn IwUaaen ot te door TenchillMda SJ AJ besbiraa gcstaid Traaf o het geaac Tam den Staat ni Mt wOFdm en H sMiaM door da i atallin T n Ubfideiaea SoIdat u adao En ter bamTlotoinff idar mama tieM het gabeele laear dar aoe dem aprdcera hat land door n t T lhearlt ken het ideaal Tan den aodaiiaiilaidien etaiat die de soisla ldemocm ten lidi voorsteMen amder bloedTergioten hier ta kuman TesUg In de red veain en door Mn TroeMra Cf de meeitines en in da Kanner gehnudeo beeft hg semam op wat m Bottaofadaiid ia gwstAied hoe daar de omwenteling tot etand ia g acc nee oonder elag of etoot hoe daar de 8J JIJ d verkwende madW in denreltaet ia gtrwwden Haiar TroeMra heeft óutatij n i et getreaen op de aoo heel an d re toeetamdan die er bestonden ia hot Duitecfae Bijjc in vangalijliiuic iaat Neder land De NederiwdMilw ataat i een staat eoB iio id op deanoemtiiMhen oiKblag wiaann de ToUwreiittgieiiwoordiging het riohrtanoer i Toor de IMeeering Dat ia het juist wait ia DuitKhland ontbrak Mr Treub hee£t het in da iCamer Woen d MO jutat gwagd 4 rarolntie in DaitacUand en Ooetenrulc waa n i et een eocoale rerolvltie Ewi voorloop ÏO roponoitil lundi ring ii ooh Z l Kala VolLzt wbare ijdi te tea van cn ieeda gewoed Ila e if het habbw naar FrtóschenUli Ita4 anei 4 Ai ibf r t v llJ Pariie HH I ze t Ijkt J to bljg bÏÏB eVsE dtibiki mlaister fm MiiMafSd c a key vwi Grool rttanidÖ en lltll i üif to roll te Parijs gekoipen i n Lbvd Oeorge CU Orlooido worden blmiNi cenlge dagen verwacht De cnrresponidcnt te Louden v iti de M niobe Bter Quardian v meaüii dat presiaont Wilaon definitie heeft bebloten In persoon aanweodg te zij op de vredeebonferentie Hij w rit lïi Decernbf r In Engeland Terwacbt Mèn zegt dat de pragj nt ecu plan klaar heeft voor een verbond van nailfB mét iróegrlp van een kiteroaüonaal gerechtshof voor reriitmatigo gieechlUoa en een intematiotiale pojltie voor do zee De vertegenwoordigers d p Entente uilen te Spa aamkomen om daar met de DuUscho aigevoaipdigden over d © met den ap ifltÜa and eajwnban nde vraagstukken nader te onderhsodelen Het Fransobo opperbevel seinde aan bet Duitache do geelllrerdo DiösIaB der heBtMïdlge InterniRfrlbcale wapenHstilstaadscommisflie kamen den 15en te Spa aan Do punten waar ze door do Mnle zullen komen zaj elk leger der geaJIieerden draadloos aan de IXiltecbe aanvoetring die het tegenover zich heeh laten Wrten De outiruiniiDg van Be gl Frankrijk ElzasLotharlngea s Dinsdag begonnan Sedert WoMWdrig moet bat arrondiesoment Brtey grootendeels omruimd zijn door de DuitfiobflW De Amerikanen trekken voort in de rlchrling van Uetz en eveneens in die vam Straatsburg Als de bewegi ng der DuibsobeiB op dezelfde wijM oort ast kon de Inboehtdep gesII oerden te Metz en ta Straatstmrg in h t begin van de volgende week pjaats vinden Foah zal bezit necneu van deze belde steden In naam van IF ankrijk en ilga U dan iaM Qlwneaoeau ea Poiaoa regXjtat hae t twee ad irs f aor Ëla t Lol iaitn dat lu n At siili atooktla lea onlpglaïU ll Itoidol rite het van voor ai vrade de on hei shoofd1 lir hoort lieolgewajfm Té De MtAAro i iiuniK BrWel z 4 4tnt sabeth h legioen In de Farij J punt an Fti vrede toegeUcii Fi i ukj ijk ar Voqmaami e zorg 1 vatUghtitd voor de tj omat 1 vorens het werk van den Wbderopbouw begint Ucn lagt er nadruk op dat aangezien bet Duitaeblwd fl naast buurman ia zijn zoc op dit tuk noodzltEelijk grootor moet Ija dM Ub van Amerika of zeUa van EUigeland MaaraohaJk Focb seinde 1 n he Duitscbe opperbevel Uit InllcbUngen van bei geallieerde opperbevel blijkt dat op verauhlllende plaatscm vooral In BelgiS en nwt name In de streek van Bru et an don kant dor Duitache troepen daden van geweld tegen de bewoners aisuiede vna viTnleling en plunderüig worden begaan B e welke daden met de voorwaardoai van dca waponstllstand In lijnrechten 8trji zijn Het geallieerde opperbevel rekent er op dat de Duikache aaikvoerlng zomler omig verwijl al e maatregelen zaJ tref1cn ten einde de overtredingen van de geteekende overeenkomst te doen ophouden Zoo deze daden niet binnen zeer korten tijd worden gestaakt zal hot ireallieer e opperbevel zkh genoopt zUn scbikkingen te treffen om er een elide aan te makao In voprgaag ichel ftaagan 1 i het stand ftRjijk itm aanllen van don i Fijiinkj ijkV Vo Konde boMt benauwdheid op de boni verooraaakt door vaatiitteod ilijm broncbilia lucbtpijpkatarrhen aithma alaapiIorcQde hoeitprikke boeit bij ouden van dajeo kinkea eliJDhoeit Gebruik htertegea ANax SIROOP Deze troop werkt genesend aUjinoploaiend veraachlend auiverend hocatiliileiid Maakt de ademhaling ruimer Prije per flacon f 1 50 3 flaconi f 4 25 IN DEN TREIN op rail bij lamenkomiten ea vergaderingen ia het goed een hoett tilleod middel bij de hand tehebben Voor dit doel fabriceerenwl AncabonbODt verpakt Infeaiakkelijk ia Uw zak mede tenemen doozcn van 50 en tO cent Fabnkaot A MIJNHARDT Pharm Fabriek Zeilt Verknjgb bij Apoth en Drogisten Te Gouda Anton Coopt Wijdatr 29i SohooBhoven A N V Zeiien Boakoop Wed I Spmit J P Verkede WaddJaxveen A v d Heide Uoordreeht J v Geonep StBiwijk B Naui l 38 3 40 Reuter vertelt dat de vijand dus de Duttsohera vlak voor de vijandelijkheden werden gcfltaakt volkomen gedoiuora i eerd ea uitgeput was lo en de oorlog drie dajpen langer had geduurd zou hij gcjieel In elkaar zijn gezakt De Duitache legers z Midea doorbrcriten zijn en dde in BelgiD over de Nederlandsdie grens zijn giedreven Fooh had eon lUeuwen grooten aanval beooBlen de Maas voorbereid die denvij ï T5ïaixaö r iiiii iiiiiii ii i i mif ii i I l l Fauillaton jV ii B zgn notenbruin meisje noemde en 7 J ziohzelt 4e Nagerdame van Mosea Kulth noemdfft In het groote Mtige buis In Brook fltrofli wachtte dokfer Everard op haar komst lone had bem tn den tussohentijd nooit opgezocht en e zich aleohts too bepaald met steeds langere tneschenpoo en het arsenicum ia te nemen dat hij haar had voorgesohreven Dat zij zich minder stipt dan weoochelljk was aan aijn voorochB Ut gehouden bad vond lija oorzaak hierin dat zloh een alleogs krachtiger geworden overtuiging aan baar baid Opgedrongen dat medicijnen niets hielpen Het was dus geen wonder dat do door een overmatig drukke practijk steeds voortgerjaagde dokter de dochter van zijn ouden vriend overste March niet herkende nadat zij zich onder den hem onbekenden naam mevrouw Keith JBartord bid laten aandienen Bifear toen hij zich haar her merde kwam dokter Everard met eea ernatlg gczloht op haar toe en Itetk baar In de oogen Mijn arm meisje waarom ben Je mij nooit meer komen opzoeken Omdat ik u niet lastig wilde vaUen wetende dat u toch nlrts voor mij sou kunnen dowi Olj zijt getrouwd zei bij bet kfiortje aanrakende en baar atrak aanziende Xk ben drie ol vkr dagen nadat ik u baiocht getrouwd antwoordda Bij En gij hebt uw man verteld wat Ik u gezügd heb lone schudde haar hoofd met een vreemd Hauw lodije waart ij haaroogen dof en droevig bleven Ze te vanmorgen nlel toen Ik naar u toeging Ik h mijn Jaar van vreug de gehad Mr h de voor mij weggelegde taak vernic Ba nu nu lu er blijft ntels meer te doeo dan te zeg gen goeafn na oht Maar onderfcissohen had dokter Everard Tone s gelaatskleur aandacht g bekeken het rood dat kwam en ging door bot heldere bruin van baar wang Zacht wendde hij haar gelaat om en oaderzocbt het wU van haar oogen fn het bleeke uiiiterzonliobt Onder bot kijken scheen ziju verbAzing meer an meer toe te nemen De kleur Is natuurlijk en gezoodl mompelde hij toen hij den cpoden bloeddruppel onder zijn mlloroeooop nam lone volgde zcmder buitfmgewane belaogit Hng zijn verrichtingen kalm wachtte zij af Zij had berutt In baar lot en waa nu gereed Na vijf minuten stond de doktar van zijn obeervatlestoej bij het raam op Hij scheen in groote opwinding te verkeeren Hij liep de kamer op en neer met de banden op zijn rug onophoudelijk In idlohzelf moiapetend Indien mijn dlAgaoae eens verkeerd waa geweest Indleo bet toob geen gevaarlijke blofldanaoede waa Kooit te varai h ti Ik me eebtar tn dU dtacno B0 vergist Ood geve dat het nuzootsl aiij keek zijn potlfinte weer a n bijna woest J3oe uw mantel uit 1 beval hij plotBfling dit moet Ik ffrooifeg onderzoeken 1 De giladde bevoegde band van dokte Everard Torrance beefde en aijn oogeu glansden van vreugde oen bij deiien keer uit zloh zelf lone bij het aantrokken van baar mantel Mf p En toen hij de laatste weerspannige strook op den schouder terugduwdo boog hij zicb snel en kuate baar op het voorhoofd Mijn Heve zei bij Ik ben eenoud man Ik heb veel smart in deae werefd graicn en eenlge vreuipie Haar lo de vijftig jaren van nujn praktijk waa Ik nooit gelukkiger dan vmtdaaii nu tk u kan zeggen dat liefde over Wetenschap hpert gezegevierd ja die gewoon verslagen beftft Aan hot elod van dewelnlitt maanden die Ik u in mijn onweteidheld graven heb kunt gij vol vertrouwen niet den Dood maar het veu tegetnoet gmaa het heilig mysterie van een ander nieuw leven dat geboren zal worden Toen lone Vnnen kwam atond haar man op van de tafel waar bIJ ut te BcfarijveD ont baar te be oet n Maar Rolth Hariord stond al aan de grond Mtayeld Ja werkelijk aa den rond gaBtfeld door 4 lONE MARCHe I 1 Hardlijvigheid eea van de meeat voorkomende ziekten Met geringe koaten ia deze kwaal echter te beatrijden De Laxeerpillen van Apotheker Boom bevorderen een goeden itoelgmg zuiveren het bloed ea verwijderen overtollige itoffen uit het llcbaamj Alleen echt in geiloten dooijea met handteekelüng A M Boom Priji per dooaje 25 en 50 et Verknigbaar in do meeate Apotheken en DrogiatwtukeU te Gouda bil ANTON COOPS 190413 M Sïot Oftsoboou bet hard viel van het leven te 8ctield iL iuifit toen het zoo dierbaar vu g enrorden toch voelde zU dat lij iM zekere ma4e een oveareenkotnet met God had aaitgegaafi Zij faadi een jaar g luk Toor ziclizelf aanvaaM bekvoond met fiuocee vooir hem dien zij Uefha r n rail Toor haar loven En lone irm een te dapper meisje om terug te achrii Toor lijden of zette voor den dood Toe yrom geM eolcel vetsciitjnaet er op dat zij er merkbaar eiger aan toe Do oude duizelingen kwamen veel Mnder vaat en ofschoon zij gauwer moe öfd scheen het vreemd en onWaaruhiJoJUk dat haar doodvoonls geteekend ou zijn aUeen omdat zij Woeker wm a over het algemeen de gezonde meo chen om haar heen Do Ivoren doorschijnende bleeltheld der hulddileaT van een jaar geleden wiB verdvenen en had leofata en helder en levendig bruin oh r elatea soote hMr mao luw dlk Haastrecht Abonnementen en advertentlCn voor de ÖOÜDSCHE OOITEANT en de HAASTEEOHTSCHE OODHANT worden te Haaatreoht aangenomen door onzen Agent J SCHEER to HAASTRECHT HflM owlMd U t ZlakraliuU u AiMldoora ofl o dold docb m rl ll k ll dan ooi aiil elUfd kind n lUMw Necltje d n Bniber a dra do m dl a iMftljd na ruim 14 jur A C DEN BRABER v D LOOT D ÜBN HRABPR A C DEN 8RABER Goud 13 Not 191 4001 17 Ondargetaekenda bstnigt door deu i n hartelgken dank Toor de vale bfyken van belaugitelling op 1 Not ondarTOodaa 4004 7 J H B SPAANDERMAN NIEUWE SCHOUWBURG Zondag 17 Nowambap 1818 half 0A8IIIO ENSEMBLE Diraotanr Ph SOESU N an osdar leiding Tan ALEX FRANK Op TealTuldig verlangen nog één eakale Tooritelling van TROPENADEL Eii molijk spil oil liiil lidiselii lini in 3 bedreven door HENRI AN WERMEtKERKEN PriJMtf d r plaM n Uwe oa Sunaa I I Wk Utfea f I Balcoa I O TB Oalartl IMa All priina nrkoafd aM 10 Flaaubaqiriklai hn loüa ZaMrdM U Nsfaailiar dn Tooda S aar 28 Viramriglng tot steun un zltkin 811 hsfsttllsndin ipnilDIlG 22 NOVEMBER 8 uur In de Sodetelt DE RÉUNIE ta araa daar daa hjitUsiliii karpisl lUCU aa da 39IIS 25 hJKiiitdi nigim lUTl SÉUIfl irtr4a f 13a alooa f Kaïnaa Terkri bur bl dea baar J VAN DER J AGT Hoolitraal aadaa avoada aaa da laal Smaakt hat tan U niat Gebrek aia eeüutt wlJit meeiteo tijdl op eea alechte toeiteod rta Uw nei Oeoeett Uw door gerafeld se bet eten twee AbdijUbletleB in te oemeo De Abdijublelteo wordeo eer epre een bij meeitpijn nufkreiBp het inur oprlipioieo mimtilkheld I iadiiettie etc Eeo dooije Abdij tabletten Toor da aaaad I koat onral f1 2S Eitcbl roodaa I band mat onaa haadlaakaniag Ooedkoopite en aollcdite adres voor Meohelen ala Talab Kaataa Baffattaa Staalaa aiat laar oa placha Vaar ibadauHaa Wall oaSatl adakaaa Tkaotalala alaaala takUdarllaa aa a aa n V aaaalaal adraa aaai aadalal t baa lllt plaaaaa W KOMT ZIBM HnnufMi Wl ll ta isaaa tt ImiUttiiktliiUli Aan het Volk van Nederland De drang naar verbetering van maatschappelijke positie der arbeiders uit zich onder de tegenwoordige omstandigheden bij de zoogenaamd modern georganiseerden in een aansturen op revolutie Polltlaka pavolutia Is in Duitsoliiand volkoman arkiaapbasp aa gapaabtvaardigd was baaft lUap gaan padan wan bastaan daap wij biap in boofdxask paads habban wat d Ap dtiop da pewolutie moast wopdan gawaaaani maatsobappaiijka pavolutia heaft op dan duup nog nooit lot stand gebpaobi wal xi baoogda De S D A P poogt de revolutionaire beweging te leiden langs zoodanige banen dat buitensporigheden worden vermeden Overal echter toont de geschiedenis en wat wij voor korten tijd in Rusland zagen bevestigt dit volkomen dat wanneer een revolutionaire beweging eenmaal aan den gang is de leiding daarvan binnen korten tijd aan de gematigden ontsnapt en in handen komt van het anarchistische element Onder de eischen die door de sociaal democratische arbeiders voorloopig zijn gesteld zijn er verschillende waarmede ook veel andersgezinden kunnen meegaan en andere waartegen bijzonderheden daargelaten geen principieële bezwaren bestaan Eohtap sluit bat op algamaan wapzel wan da niat pewoiutionaipa dealan dap bavolking dia aisohan langs pavoiutionaipan wag la vapwazaniijkan Allen die het wel meenen met den vooruitgang en de geestelijke en stoffelijke ontwikkeling van ons volk roepen wij daarom op eenerzijds om pal te staan tegen alk povolutionaip dpijwan doch anderzijds om de handen inaen Ie slaan opdat bat noodiga bepvopmingswapk met gpoota kpaolit an gpoolen spoed wopde lep band genomen I Het Dag Bestuur van den ECONOMISCHEN BOND TREUB Voorzitter T d KUIL Seoretarii Gevatte VRAAQT UWWINKELIER Neuu d W iP lclb PO md Meubel en Linoleumwas A S R A Het befte artikel voor het wHjven van meubelen en linoleum is v al aamtUiotittmi n voop l lia i het gebruik dan de bette bua waa Koopt één flesch A Sa Ra A en o blUft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel en linoleumwas A S R A Waar niet verkrQgbaar wende men zich tot onze HooMdapOIhouilap voor Oouda en omstreken de Nrma 362 60 L VAN Omn K Orossler In Koloniale waren aOUDA Het Advertentieboreau De Goudsclie Couraat MARKT 31 TELEF 82 lMxor t de plaatsini van ADVERTENTIEN in alle Nederlaadsoh co Buitenlandtoha onder eeni e prijsverhootinl V liucandilnB van dMn arf InliobdaiMi worden GRATIS rarstrekt as Nationale Bankvereeniging HOOFDDIRECTIE EN CENTRALE ADMINISTRATIE UTRECHT JTrant U 18 VESTiaiNOEN IN 68 PLAATSEN VAN NEOERUND KipHul M atsst psr R Hovsmbsr 1911 Rimnii I f 7 too oao iSaptt f M76 000 S 70S 2li 6S tS S0T B6 n I Ku ürnMn m i WliaaU I Vttmhflttu 1 VEtfHtM DaMlauna 2 IndapmIiKliZuld HollaiiS mn taatorae amtl la ALPHEN t i R BODEORAVEN BOSKOOP DELFT DOR DRECHT BORINCHEHJOUDA KATWUK LEIDEN SCHOONHOVEN SUEDRECHT mERDEN ZWIJIIDRfCHT 3t46 42 Van der Meulen s GILIAD Bloedzuiverend middel aeemt de oonaak van vele kwalen weg Bewijzen voorkaod i Tcn 3506 20 Tuberculose en Maaglijders die door het gebniik volkomen genetlDg vooden Alle kwalen dia hair ooraaak Inliet btoed vinden worden met S oot tucoaa er door bestreden Voor uitwendll ebraik bij Hulduiula wonden en aweren eer aan te bevelen Priji per teich f 1 2S afkomuil van de Chsimsoh Msdlselis Msstseh Aurors te WATERGRAAFSMEER Verkrl bair bi ANTON COOPSa WIIDSTIiaaT SOWDA Abonneert U op dit Blad De kwaal vanl velen De kwaal van honderdan in onze dagan ia bloedarmoede en zenuwzwakie D dit ia nleU geen wonder Het leven ia moeiliik de atrijd om bet bealaan zwaar veel menacbea leven op htm zenuwen Zoo ontataat onvermijdalijk vroeger of later da kwaai arm bloed en wakke zenuwen Gij moet daar goed op letten want dat kan U een laag lijden en een moeilijk leven bezorgen Gij kunt daartegen waken door intijda gebruik te maken van de het beate en afdoende middel tegen bloedarmoede an aenuwswakte Tweemaal par dag acn eetlepel U voldoande Sanguiaoie kolt per 6 f 2 25 per 6 g f 12 50 per 12 1 24 Bij alle Apotheken en voorname Droiiiten 39t6 40 WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM a Cki Da Riemeratraat 2c 4 Den Haaf AdvertentlEn en abonnementen ep mti Uad 1 HioMttn a oaeamnea voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwouds voor Berkenwoude Achterhoek door I HOOMEN Beiirschi STOLWIIII AOKNDA 14 Nor y uur BoTanzaul Soa da Siunie Soo J m Vrou ras alsl fr P da Vm Sy uur ZalHa sul 4a Boa Cuau roep 15 Nov 8 uur Blauwe Eltnils OuzauaE H B O UI Nor 8 uur 8ao de R uuIo Lealng Nntuurk Gonootstümp 19 Not 2 6 uur en 7 10 uur Soo da RDm Jl AtMÜ Adelt aO Nor 5 uur au 7 10 luir Soo da B iuula Arbeid Adelt 22 Not 8 uur Soo da RéODlo lieWllillglieddanHuert 25 Not 2 uur OndapatMdiOomiiitaala Armenzorg Geitouw voor Boinr a Wontagtoezldit BdMtd Tumku w imciU t dK n i1 d lliH te noen oMnaeaa na wa M 9ÊM tm d a üÊm lm Mas i ISealrlaohe Dnililmrij A WINEHAN ZOON OODDA A iasi istr ti t T l f lataro 83 aou dun baslLMvnOen slag aou hebben to g braoUt loeu de wt psuitUiMiAd wnntga lote waren ds Duèwotisr p dancwidl van e a ratup Hut tarugtrekkent van hun troepaa aiü ouu rttUMohl 41 moaiiUk w rk aijn kan Itoht onuanMo In aan volaUgea ontbinding van bun De loekoiHst ts lecrWakar aa t lou üi uiBt Qn te 9M n M dat iflj dIadoUJk eu groot aaoial oMM apiHui nor hula kuuiuu Mflqriwii f M ds dsinoblllaaua binnwULurt tfU kuoneh begluneu M dit l ugolsob buMi tt nrur kan jile vlj anil geen Btftmmémé ffmk i MBtaiu iW r bl d o i nwar kuaasa b 1 wat laat kiii i m zekor fllemaAf n lot doivar is da stu tMHi nog laabta 4 m oV i op papner De vrede i nog lOal gialoten eik bat zou oitverltwd aijn oaz trjjdkr h en owuneri V te vemlnd tfi u vodr wij Jiel DuUie leger bebtM ontwapend en vóldoeudt vlja Ml k jk g bled ilsbbfln bezet om tdgmtjiaiui voor govd oanng ljk te taütvt Ta o rd nam bet teuipo van den UrutpUfH Vil Ua do Dul 4 hef OM t k 0 1 g Wki teUjk D erut vwDuMaphUnr tO M tw rdl te Wachlnutan ten volle erkend U k daar iti iloleifze kxlAffen beducht voor terrorMtLaobe gebeuWilMtea n oppert het denkbeeltl d t de gealUesrdead Ie ld ex van bat proItttartaat In heohtenl ulleni nemen De onhuatm In BusJaitd bobbm op de AmertkMeo aa Aepsn Indruk gemaakt Voedsel voor DulVaohlantf en verlHohtlnf van de blokkade worden daarom In sommtjpD krjngva aJs eerste vereteofaten besDbouwdl vonr de volllgbeld van don wapawtüitand Ëi geland dient erop voorb r td te lijn dat de cantaoene ring gebandbaafd zal m et n worden en dat er oog streng oonomlsobe maatregelen ttood aullsn bl Jv n Naar men ie t aal bet genenaj Mangin zijn dN aan bet hoofd der aosolie troepen zat staan die Stiaatsbuff zullen binnentrekken Msn U van plan faemUJ die gelegenheid de PVaasohe vlsg ter band te steUm die lu 1870 ts op het laatste oogenbltk op de oitadel wod a dio bewaard is Aoot oen veteraan in bel bttlog van atraalsburg Intusaohen gaan er stemmen op cKe ondank da groot bewondering dia zlJ ook voor ÜMOirlD hotbon Haver zouden zien dat maarHobalk Foob aan het hooM stond van de troepen dia 8traatsbui lullen Unnentr kken Ztj willen ooic dat er a dssltnge van de gealltserde tro S Ki bIJ sullm zUn Jeoeindo lidsUjk te doen akkomen cbU bet de wil van aUa altl arM n m mm i muiniii i i i j ii u ii j u uü ju iimw iu4£iil D vreugUe die uit baar ziel stroomde Haar oogen iracvft MenÜtt ea Btraleiu acbittweiMl d ar bua fllg a I inwendig 4pM Haw Uppen rood en gq heid n Hur boezem buldo d i adem OQ ba r gaho shuk gwatalta wlieen eonsiilapa voller rijper en me r VTouwulijk te zijn geweiden En waarlijk dat moobt nu ook wel want de nreaa van een gehsel Jaar wat weggenomen en zij dte onder bet doodvoimls bad geleefd voelds nu aU het ware van bet bootd tot de TQeten de bar4itoebte4iJke klopplng vu fiöu niaunr en een meer votaiaatt Vrouw zij Wftt is er gebfHird lone f Wat hebjo gedaan zei Keltb ai tig n t dl sprekende tfrwljt hij zijn pan noorwierp on op baar toeliep 4 Zij spreidde haar annen tastend uit l of zij Diet duidelijk kon zU n an la derdaad oheen fet baar toe atoo hij zweffde m greop haar JuiM bUhJd om baar voor vallen te behoeden Uijn man mUn mao plkls xlj door blindende tranen bocft tk f fl uit denkende je smart en 4ood t brengen En lo pl it daarvan heb ik je Uven en Vreugde gebrM Ja en Qfxb elc o bokrft voor mannen en vrouwen die ittiuju Utlbchbenl