Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1918

een boek als dit de gowowHoo yao oiize vcuv viMluJ en fDoTen koiioon Zij wordea hti ifftrevtin door iemand die den tijd heu t ntisgtomaakt n die nchurpzimil opinorktir waa een fij wairnemtir on ten olijnoiliii vuQ H ffo ver BoetHa èi dit wiorisn er vual te weinig gesolvevon De ervaringen vaa ban die een welbesieed 1uv hi aobier dtm rug twhben zijn belangrijker dan do püspau Higvn van d n Kaïnurgefewde dU vaihk btlnd U voor de klt liip bijzooderbiBtlMi wa kc meer invloed htabben gkv ha t da v d giToots gobo ortonUditn di van begin tut o id tn k euran a gauiw worJei verleid HainQün ia verlcist woordlgt lelf a D brok goauitiodeuls en wit bij nu vettjit 1 Intena eant en leerrijk tevens Daarom btiyben wij gaaxue de aandacht jf hom en aijil hoek gavo t gti HAQENaAH mmmmmmmmmm m ill II I Tüi I 1 jIIk Tu ndl iOi ü LAND EN TUINBOUW QarMitleprUzeo oogst 1919 Het Uljkt dal iu knngeu der landbouwers in den laaésten tijd de vrees wordt uiigefiproknt dat In eiif eerlang de oorlogstoestand modit eindigen dê Hagearhkg nlot bereid zou zijn de la uitzicht geiflolde garantieprijzen voor den oog t 1910 gestand te doeu In verband hlerpiedn Bioht de mlaiBtdr vaQ Landbouw het noodtg ter keiuiU van betaaghebbeiKku te breogeu dat variaging der eeamsal vasKgeataide garantieprijzen voor bovongmiociDdeJt oogHt niet zal plaate hebben Verder wordt medegedeeld dat de hier en dMr geujte metmihg aié zou de ulcza i van coovee4 ntogi lijk broodgraan tarwe ea rogge thans miudor noodigzija op een dwaling berust omdat door de be itdlgiinig van dnn oorlogHtoeetand in dü on otnrtngnule landeo nog goeasziil de zaxerhciid bestaat dat reg elmatlg voldooode broo raan van dders kan wordea aange voord Cen opziohlo van het sobeuron van graslci d wordt bokend g maajct dat de meaning als zo i do Rfgeerlng voomMaeM ziJti bij bet spoedig intreden vaa den vre dnMiooetand aan de Se eurwet 1916 geen uitvoering te geVen niet julbt is De zekerhcdd dat een mime vioedselvosrzteiiing In den winter 191 1920 Yoor 004 Isnd verzekerd is bestaat g enmtas Ir vels landfün Is de producUvlte t van dea bodem tm zeemte aohterultgegaan de voorraden zijn eterk vOTmindeid zoodat een mMukktng van den ocgnt in de laqdo die het t ort meeten aanvutten oprdeuw oen sobaarscbte kan doea ontstaan In verband daarmede moet hel strevwi op eeo zoo groot mogelijke voeAtHproduetie In el eüi land Mijven gericht Van de uitvoering der Sobeurwot zij het weiiScbt ook in giorlngerett omvang dah aanvankelijk was voocgwtnotnra kan dan ook niet worden atgezdcn De Landarbejderswet doel der wet welke In het StaatsbW No 35y is of enomen maar In warkigg treedt op een ander door do Koningin te bcipaien tijdstip ia tweoledlgt Teaeersiü beoogt zij de bevorderingen van ds beÏBiigeQ van heo die van den arbeid hu i hoofdberoep maken Ën ten tweeda is zij van groot gowlclit voor don I mdboDw Haar betcokenis voor den landbouw ia h erln gelegen dut zij d landarbeider zal heohten aan den bodem Hst besit van eigen ond en woning lal hem terughouden vat den trek naar de stad naar de fabriek en do laitfcdbouw zhI dientengevolge order de beschUdcin hebben over een vojdoeod aantal boboortij e arbetdMcrachtèo 1 0 Landarhetócrowct wlJ namelijk tJko iaftd rbcidcre do geïegenhedd goveo om io Fand te bekomen in paoht óf wol een plaatflje land en wonJng een rel vorrowid in eigendom DÏaartoe moeten ziji zioh aanmelden bij een tot ctot doel epfciaal opgerlohle en tO gela en veriaoi giflg 6f bij het gemeenitfbostuUr Mt stelsel doet donken aan de Woningwet waar man ook dergeJIjke vereenlgtngen kent Eri Is ecihter een canüinaal viarschH Kraoblens de ffonJngwet kunmea in déa ge y ri iIJB f is Luurijk zijtt schuld dat Dora nu bown bij hem zat Hij bad haar dadeiyfc n e t n terugzentben en In e k geval teleltMies re I D was gcea manier I Eed bruid bijt uaoht in dö Berlijnaohe atratea Esii pwr d üffai vfi r deo trouw Iw Alsiemaai b r ontmoeito als iemand haar sag t MAi IfiB toch nlot Joleroen uttleg eo dn bi r broer In ds Turmstravae woinde Het h3 reli k verwijlsa ea eindelijk oekle de er ie sj eaid Zög haar maar dat iï ï ftar rfnc Ujk ztl arb vlo Laat zij zich maar nie opwiijidlan Thoiais DoIf t mun weer plaota oui zi n sclirlj tafel en zei le ffat Ik ie verzieken mag Doort laat voortaan die buitensporlgholon na ZÜ fproiag on oen donkers hbs overdekte haar gedaai 7 j dat ook taïen je Ru In Het Hij streek niet het vouWbetn oft er he ipttH laken der iJtl zijn wangen verbuiten J uf rouw Bq atoff is niemand vertwi wdcirding schuldig voor hior doeo an lata Zij kan doen w t zij wïl Daardoor i zij o k fHibesoheriibt en stant bet ieder vtij banr aan te vallen biAr t belas telen Kc geleof dat zij in iou banr ver dediser roeda gWondeu heefi Het klonk bits en stekel ofsdwoB zij Iiem nog weinige acv iMtl Kkketi o kdea flen pija had w Ieti doco en a j ioch zelf ook w3er de heitoilng der Joa e Rn ifn Wfci gto tonien Allea kwam in haar we op ntl hmr geheelo kn en vaa af dsQ j waanop zIJ baw verloolda 1h iii etoD afiKhi Tfin so baatr ttuiiar bMr I L si4 Man i0 iMe aM M 3iiiif 40 8 800 Mubf f 1 i tii REVOI IITI h r niet noodig df nieuwe tiid brengt nièuiire henrormingën 1 Wei fe nfet mede aan verstoring der goedUs 4X iHaarJHMSjM orda ÖltflÜ 1 ï i i a l iÉ9i j ♦ f L iiin 5 Ijj hWU Vö iJS geve ORDE VERi CmiNGEli leidenM erns Help nïede tot haifdhavin WETTIGtelEikG U ¥ van het ji 4 1 11 t j T B 1 i De Goudsche Burg wacht is 1 li MinHAW nmr ft ri iSi sif iMii ai II i lilij uï ï 5 h 4 ïi J 11 II f è i U I I J SS Hj 1 i j niwv tui tma iJiUiiV jj I JfölOfWatC TiVfcr H T ZATERDAO 16 N0YKM6EB 1918 Twee de Blad De revoïttW Ö = ht Hel i Wi ewooii iB de JÜMW T mowWük haxtiitoofatelijk heoftmon g ebatieoii over do vraiaig ot het S D A F tfUViw morgen to fiolterdaia revxdutie ai basBuiUm ja dau iTet ito wel iieel Treaoid oo a debat Ipur teceuv K r 0g Is tilt mogelijk du fd Bue iflob jpriep via Coiüiraei Ëur pa opk la ODï land haar latirce beeft gedaan Het 10 ïoir Tro lBtfa gewa düia deze ojwrettereivioluüo op touw heett gezet on diö er da wrontgo viruoblida van zal piakluii Pe höOT Troelïtra lowain uaBaurtiJk tag op zljü vïaai lit zaltó höt eoiiJUct upsebeo bet vorige kaUoot ea dm opperbevelhebber ea de boudingi van de ÉrooQ daacblj Hij betoogde dat de £ h ouigln door dit outslttgr te we ïe0i een oonfhct bad doen ontetean tujaschiea haiu en het kabmét Ëir werkte 4ua eem geheime kraoht acih €r de scherineii ea bulten et boreuk vaa da Kamer De tijd is eohlor zoo verabderd dnt de hearTroelBtth Hidh tbfifis alet liet alSB hepct met eoii beroep op oude ötiabreobterlijke begrippao Lveneens heeft de Ke a iibg des heer Troelfitra traobleii af te schiiepea met eén beroep op 4o ordefllevendhcidi Ook de heer I niól8tra w ti3Dht handhaving van het eoononneche bedrij IJBleven De zorg nu de regieerlng Vae z 1 als die van oaa huiemoodöf vtor haar poirodeinkaat Ua r ciiets heeft de Hègeering gezegd wat ïij dèea wil o de aepiraliee van het volk te bevredigen a pirattee die het van do tijdeonurtawJilifcedeii zal gebruik doen taAm op overaen gi van de matiht Ift d Staai Op een overwegiend aandeel ia dé pdliJleke macht ipaait d partij vftn don heer Troelatra cspraaic Gem anawshie geen gewold wenechie hij Id DödBrfiIand keeft hot pjoca zich voKrofcken zon r geweld Men hoeft er tkh bij neergelegd M vond men het mis olwen niet aangenaem I e rede van defep ledier waa öii hüsrliaUnir van die well hij te Ro tOT m heeft gehouden Hl betoiogide nog eens dat parlementaire verwezoiiliJklDg van zijii eiaehen niet mogelijk was gebiekwi en dat dain het oo wiblifc vné gdiomen dat de eoctaalde mocrati © de ma ebt overne emt De rerhtegxond daatvoor waa de noodéakelijklieid on de onmlgbaarbeidl nu de regeering z i niet meer kan vertrouwen op hot legciP e oï de ptfStfe Dé M ering beeft daaffom de macht en het recht niet meer om te Tejjeeren Hoe hij den overgang zich voowtelt daarover prak hij niet al vroe de hoer Rutg r he hem eenige malen Dat wordt trouwenö Zondag to fiottcrdain besliet De Kamer heelt de rede rusitig aaaigeboord Vaa enige ontroering was geen sprake Den volgiendefn dag was er waderom een belangrijke mededeeillivj van die Begeertng in verband met de econwuische o nferentlo te Lo den ToegeM i worit v w één jMr 375 000 ton hroodlpraan Inelusief rijat 80 000 ton oliën en vet 46 000 ten chiHflalpeter 40 000 ton foafaet 25 000 ton pyriet 300 000 ton msJB voor veevoedfp Allo kBQ bestaat op otetHodkomliig van wo o 6re ikoinBt en Inmiddels womHgewerkt aajQ e a International reeling die t i doel heeft een algieinee e ea billijke verdeelln van de wereldvoorraden ovw alle buiden Ook Wer te tenda wwdt die regelmg v oorbereid en zoodra deoe tot FEUILLETOII De Uzeren Ring Naar het Duitsch van OLGA ffOH5ÜBRÜCK Oaautorlaeerde vertallog door I P WESSBLINK T HOSSüM Eq daarom ben jo van de MaaszöQ esfl naar hier geZtomen P ibomaa stak een sigarette tusachew de wen kauwde er op zonder ze op te Nu ik ga zeido i a üN en waaffom ik wil nlat itolreB ora bad geen routine Alfcen den wwscfa aan de situatie ai het no elfije te ootaeiaan Zij deed alles oataetJend oniM Weer gllm cht Lyda Bq aWf Wan storen U gam apnake juffrouw rt Wij zloQ elkaar zoo diikwijl dat tiJd genoeg vinden ons over a Ie mo gelijke dingen uit te spre tea Het aal inij Pleiiaer doen alfl u mij ojk bezoel Uw woer had u al laBg moeteo meebrengen a la taea gexelUg bij mij Er konwn j kun8teuaai er wwdl gerookt Ihao 6 mken over allerlei versUtodi a en Jwaaa gebabbeld aoma gedanst Maar iar uw broer niet van Ala hij er ie WIJ altyd heel braaf rootaea welaig yael taart en slagroom fm houden jwiJfc eim e gasprekkait Ia het niet r a kromp iDecn Wat waa dftt nu t noemde hem bij den TO0m an V 1 3ÏÏ met afgunsüge dooh vwrukfc oogen r 2U de bevaUï beweging der i meHiM da T x4Iind él aoM Ü Hte ÉüMilta tiiMua it tf iüiun iti üt u rfjiwunfl leaeuii 0Ut ooéiu isu uo jUüjHüiar vaiu BiouiUaudatthe Za AVi toen aim ae woord wae vtraiewdc t J ijMi ie regwirtag iaugs wektöiyvi we vordmuafkijw wu brengen tt ie uaiait liinpj ilipn iJüu vft g voraiiuownigiwi ta at J ijrrfwit zaI de i e ew i ig op ziju Wij iu Mi ea de rijgoonin wijKt niat Het i luei de regeoruig üjo liiegiwil bagim au i i zal zuiii üracüOg verzw ten leder die iiao AJuiil ïr wil BproKftn ütin da dwea tarki dCrtwr eei tijd 4toa Bn dat hij dai niet ine doet Daxer da u zijto de Ka ihiilioKe droeiderd biJ den juiaJttv T gwweeii ai int iLan uU het vettaiag uuf auaiéi tie zi a ffut de re eoriug wil Zij BidipryB p 000 spoeduige UitspraaK vuni hvlisedarlantoauo voht en zy stelt üttarom prijs jp eew qpoedi o boMiadeJio vao hot wata OulfrerpMdTchaut ia zane het vro w na4i srocnt iviniL hanuaant zich d iit d rfit atOiitHS ia da troouLrede aweag oyer dit kieareout dut zij l 4i er voriitiaanl hee t dat 2ij ni t nui Vi üÉ 8teL ien zou kounea omjat andere za MOi Mtr ugeai ihaaj doet zij dus eoa uoitiiiglrljke CDnooflSla Hiiori ia nebben oen gansche rij sprakere net wiJOïd gjsvoerd Vam alle zijdön J aitdo 4M 9r iroeisiaa striouiaude nsiiiek te aotyen ffaijregiea over zijn revolutioaaore 2üer ojil iiitiüriUiijcne aa gevaariijioa vooraeidondt dia aaa l aud la eea poel V Aeliaiiijio zoUdeu SMnfiti IjA aarii I Zoo Uomk snerpend eaa stem m Jie gWaservort ae ertbunc nada mr i rqolsjra bij iatdrruptie den heer Direajeiltü j 0 toeriep t lic h herhautdJij fe gfi d t ik vam gvweid niei wJ wetao ala ddtir iaa WAran voora egit a de Ihi er fujWdea van dm leider der t D a f ilév woonl siaatï reop beb ii niet gfijrjiiQt ea De ti3BTa i uebaen zioli een ij r daïfoi opaewopden over e ii r oot iiiibagf gdtiatrt niet eaantwoord aan Oigööii door mij id bodoell UèzB uuerraplLeSf de eenl die mr i ro atra lAhoearJe wagnn wel hee4 drtie igi Hij dia de reVoluda preekt mi tuat ecltt om te zegi en dat luj jgsen geweld ffile od het woord staMjgreep gpbruikt s doet w üet ter zake het suiBühie beloog yaa de ftiokondiging van een Btaat gtewi iwelBëntet vooTste ling is hier uitseöloteia Je 4iaod t i zijn htar overimi Suul m wettiig bewijs Di beer o ojafev lutit op dozelóW wijze getAicm zijn ieiJea te vwdodiigieiD Unrlef ieweldige ihsfoefing Wijnkoop proes t lis een ecnt volkapariemont bt u t hot an wh anJitorium dèd üacr Schaper te erftaan giegevaa dat h t van drauLetrJj m oalpralerij op schijamotioi ett nittgedieiw is De bewaring dat de beer X ioetetra oa wat geiïnproiriseerd hjd fezoLUe ejf waa hato bene dad vorlgetn éaf lioor nr Tpjalstra Ie Kotterdaan giehouiléii veifte grooce Veromtwaaffdiglug H t was goed bedoead van ticbap er eo at he h men ieket In hem geapjpreóieord Axett hJJ h l dill vui e werK aan den tio r tiofc stra ze kum n ov0cli8 en die ntot i ijinizig zonder bericltt vaia verhlndeclni was De heer 8 ll a pier waa voor it iiMo lewerk waarlijk to goed Mkar w t hoofdzaak U weilk oan iaaco hiaeft de gro ii r ledder h r genaakt diii heeft gespoeld met vuur met llchtiioijgboid met raiadadddge durf haalt hij tenlAvOirUaur op touW giezet dat voor ona n4 voel verschrikkelijittT zou zijn dan enl oorlo Hij baaft den bureeffoortog vilffefö ontkotenfw zoüder rodoni tenminste zonier dat het VolksbelaD ddi eó cal Wij wetM niet of l raeiBtra na é i avon uut na dit echec lelier blijvaa zal O i iföelt bij zijn gezag ten eeOienmalo ver peé d Ea de achande van zijn roekeiooflleiid zad op iiorn blijven rustea VjjHgevon kunocn wij t hem vergeten tjonen we dit nooit I g vgitlg jaar au zijo vol ta hjudon Haaxnidn heeft ontza lijk ver mwgomaakt m bel tooek dat hij tw rf ci eriHeia van ija jubilé deed verac tiJBeo vertdM on daar bijot aliss yan De Jubit ria hsa t g Qn onltel fvlKcek vaa du oudw d Inb andeel hij U kwiek an leVGMsdustlg ala exta lerti arlxa rijn gast is oog iclaar als glaa ea Eijn wirk aiitijd Qo ven goed en digttlijk b tiïi Sjn oaUsga a hèbboo hem gehuldigd eu gaen woovd is daar gesproken dnt oyerdnaVen maig beettm Haax iian b ew fi guur wordcm die in en bui wi do per boaglgadoht worA Hlit hsdtL BDMEi ondur don ouden gobret Efeii Ujd Ja iiju b ok vortek bij bijvoorbeeld boe ile m i cit evli in ó $ jarea 70 m 7l Wna Een ktt citume ilot plAit soo scbrijtlt hij voardeuQeir giO van do Fraosobe oaiia ditt jul t iudlj da n de veruuftoa zioh versüliiBrpta i Om de duivenpoat te vortulmakaa pssie ii en do iHi nwUitagpaÜo o U waarvoiji de foBografen Da oa te Fufija en ItLilnd ta l oura zlcü voMfènsti fi k hobbto ge maakit Bilaiaa sll uigde ar lu om og h i appienv iau vait 2 m M du oiigidvs een rtO doiidd4e d oal van euQ pL Btzogol a n voauiSjiijklKMi twee bladen druica at m biAdeo Zoo gïjscbledde het dai wij in h iu tVesU5L itle de Corredpoadaticti Hav ji ba Oüu lU quatuureuLie oie m n te Purija in e i o lïiJlanbuldie en dli ws r Ba o ien l i een oatqi de susgpen vaQ ea duif luev sd do puyienaubao t geregtOid OJt inliel l U bdi ar Kool W t Oi riugiOüriO i uli vena ikd JU de origiuoele nnig laiitg bijzOi d riM 4 b Wtifuru tVij b jB in die da au ia het DttgWad veet be i wa inerkffa roi doüiimeni i ts heaiOuttiei 4 tt is nog ewid ie s aüdera dan tegenwobrfiag nu Jo draadloozo staitips de tejiüjïttniiiten bij dozijnen over de w rewja an iaJdr dia eefl edu oiidj je ImM iJt B op zljQ dar haa t ia de g iaiit uihM ijttib ze op te vaujen NojIe is do dienMiöjj iote jMko zoo enorm W jejt ai lu de oi rlo s aireiL ftaaxmwi vertelt ook vau ouiUlXm Hasi jH de aenul ea d Vukibfée M vwn de üiri i e ae8tda on d r ll jes v o ha open ja e eo InJieioe leven van de kunsk e 04 de veriikucen Z f beiuwrde hij Ut de jutVmMm figuren la de riftdeniie 14U sMti ouwe tijd WdS tMaSQh he l ioiii ill zijn soort JtiMxniaii ven t 0i s it ÜohsKno t Biomuisre UosUMin B e Te Kate en Weia pbruch Hij veriest jioe de aejAw ivrouw Mevrouw B Sichoip d eJplijKo moed had als werxeiU lid op li A i iGa ia eeo uitsliiit nd uit h jm b iijttiiii iijttiiii jazeisüwip ÜouKltltj vo r haAf ofbt haar we rk areeg ds recontie dat itt lü i den wdr a zin wooidê artit tijJk joiloetad ntocut wOTiiea i e kij ttJiuriiiUnM hebben zioh gileldcLJA üTar ad ea zgn nog niet van zoinou e i ia um Wairom juL t ajQ de tjo AJ oa öiik in da dagbladen is iii de h lvs eeitw iaC HaaAmam er aan lueeweriite heel W vo tid aidi Wi zich ti t oude D ivad hst uuJjtMidie coaBörva ave lad nog iierUiiierl ixa daarvau kunnen meee rükeia Wat een gofitDedaUjke boej ëi o ü kraaltje t t de ze g ar jainen Het nieuws waa goregjld eiin e dagiso oud ea de geaoogeiijke mjke iènf geüjken Weinig meor op die wel in ioi tegeiQwooiiJigen tijd giaobrevcö woriea BKIfiVSN UIT DB HOFSTAD CCCCXLIX onopgemerkt mogen wij laten voor lijbjiaiQ eeot morkwAardtg goujden jab lé da op dan eeraten dag van Novem ier pIAtS bad Wie hrt luTon van etti joi r nalat ennJijiermftte vaa nabij ke nt imH mek verbazing versteld zijn wanneer hij hoirt dixt iemftnd zoon vak len l htj eai iua beeldt kunnei ultoeleoan Da h T Hafhxman 1 nog niet aeiis de neUOr van ii3 H geobe journalisten maar tach wel ééii die een reusaoKlSg vol eVoa achttr led rug ho ft wiJK T i ar aan de krant j euk niet dat moa zoa appiger was i an nii XntegKJudeel ik haj In o ido bladi n weer eens geraas ou gescheld gelez m wEUbH oar wij in oozcn tij haast eeuti JoUr zouden krijgen ilen placUi vooral voor perBooniij ke aaogelijgoahedfla niet cel rttapect te hebben en wlc mocht deuknm dit ij 3 d opzicht WMeroiIjfeguan zotdein zijn vergiH zich danig Het boek vau HaaziQin drosgt wel en tild van Haairjsche scUet en miuir da bt litte c €nia van deze iournialiBi taoho hürtnne riiii goot veel verder dan speciaal E en HabJ Ais regSeerln sentrum boiidt O0 osclfcoedeEls van de reslieL ttfe ten iw uw iie v baind met de gaiisohe v erland ci e iis tjiie De lectuur van d t boa c zijn aaii ollfca anbovoilijn Voel bcfijr n uit dj gelfone ige3chledeai£rboek fis zal mep uit tij dei in deflc Wij üV n tn een mzende vaiirt die vida oilier zijn oogen lagen Ën iets al4 iKsdifllij Jen groep haar aan on de aiuj hato pijn te doen met ean vraag fNu Doorljje wat hi ar ni iCom er inee voor den dag lij bladardè zonder haar aan te ztau in zijn alatea eo zijn oogi uit welks alle glans verdwenen waa kekfii bijna tecU tig naar baar ep Zij wilde op hean toelo3peo om kus op zijn voorhoofd dmkked mst niet zeggende woorden tdt de Icatner glippen hem het beetje alu f niet bedevven dat bij mlsscbian bet laatq uur hafi gekend daar werd aan de deur ge£l pt £ Het meiaje zeide dat mijutiOdr bmi lei tcMooD werd geroepca Ja leaauaeert me een ootxenblik Dooi tiot Dora steunde ds armen op Aa m n akieg de beide h jnlen onder de iia Zij w nu beide mama of Uüfka of dei overste Nu heerschte gv te venoutwsardiglng lu de Uaasaen rd 8e Hoe had zlj ook kunnea heen in zonder Iets te zsgigen nog w el nu hsar t o it japO n Juist werd gebracht 2ulk een varregilaode eigenzUnnigheid I ri p Mama ze kef door de telefoon Thomas Delfert kwam weer blouea Wat zijn dat voor a tti i Doortje P Dit doet mat toch niet Tante Roth heefi mama opgebeflii je was zoo opvallead zaou raoiitlg geweest en p itseïn weei loopen I Mama is buiten ïJeh z V Horman ïal je mot den auto afbafen Hr sprab opsfowondOT als altijd wanneer de zenuwaohtigbeid der MsnszeoBtrasse naar hem werd afgeleid En dat gebenrde Wjd Oh hoon hij In da Turm frrawe WMod wePl hij altijd mede verintw rd 4ljk gtesteld voor sHes wat la da JMÉssaauirtrÉafci b0ards N Hst wis da hajrer kleeding op Zij was olot onf voeligt voor deo aiiom de groote werelrt die van t mooie jouge aohepiaelltie uitstraaddej Onwtltekeuriig kronkde zij da vlogers iDQt de niet geheel onberiapcilijke top pen dei bandsobioeiirïD richtte zich op om ha r eenvoudig grijs jacquet b tei tedoan zitten ll ma en Ulrika stoodea er op dit Dora auj voor hoair ihuwelijk haar oudste kiejrei zdu qpdrageu Zij UMcbt toch den goibden Herman die zooveal T or de famill deed niet reeda na een hatf jaar mot toiletaianeolegenbedeii lastig vallen I Het huwej k m ner KuEtter Ia spoedig opt hfUKlea zeide Thomas DeFert De Jon Russin lachte aotodai mea hair sokitterende teosden zag mA boo ja dam dan moet Ik wel wttobtoa totdat u met uw man komt Dus tal weertteitsnu juKrouw DeWert 2lj drukte nog eens de hand viait Dorj Qi drukte het bicnenviak van ha aT band Biïkoea tegen de Uppoo van DtflAert jjTdt rooergen niet waar TbtHDas Del4ert geleidde baar naar de vociricftmer De deur bleef own Dora hofirde nog baar klaokvol zacHt lacheo Daeiraa w rd bet sU Alsof bedden flui tpitlM Tea slotte week bijna teeder Hiet te veel werken Thomas 1 d de voordeor viel in bet slot Wee duurde hei eed poosje eer Thomas kwam Isof hij weer tot aieh z moset koman alaof hij zijn gfelaat weer in ds waardqpe Voilertaohe plooien meest brengea 3a tosn nam hij nigr pIMto Mn zijn doliijftiBifel en ofschoon hij itjn slanke baad ro r het gelaat h hl sM otm bet licét mn és eleotKche latüp af te weren zag Dwra Woh hoe ingevaJtoi zijn riafKM wMva iM óhfi da awaite da ÈÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊtÊÊÊÊ iiiuente nteerdere v ee igin uu wordt n ojf oflcht terwijl Iwl In ue budomiutf iM hiJnt te ILg n ioguvatgo LAiKinnwi uarswêt slmuhai één v utfu a lu e f gdtuevMa tü te latcu li r ia tMg een auckir v rmihJl vau betoekeniw in yj u iaeiitua waar gcH vereWLlglng iiestaat kunnen zooaJs wJJ Buidau bi laofili beMlbib ziob recht stritukd tot de gemeuntebecifureu wouden Üe Juii een gum nitebebtuur om een voorsclfot ta vorleaiteft of wei wel art Jwt dit dan slaat iu beidfl gnvaUwL yoor ilea aaivrsgw beroep open bij Ueieputeerda i taigi itantt h s 4 al dui Nvso Mda besluit nlot zoo uHuur u er Ie lefgeOi sa hui zal dus btj deza wU nM mogtdUk ijfi gslljk blJ ds W Uigw t d gsueentvl Muren dl buD pUobt niet begrij p 9 het giodieed iiiMltuut v a woningbouw ooOr hutf weigarlng mot Ifunheld sUaa Aaa wiiüLa voorwaatdea moet eau arbel or voldoon om vwi ds voordaslea dar Wot te kuuuon genieten f H moet o m J j jasr oud zijn sa on su ptsaMoie ts kr gei niet ouder daa 60 jaar Voor W land gehl d lastsie sésch nest Ook nwet de arbeider die om pl abijs Htt bekomen voldoende gfi ové zijo om tiiii ministe l lO v ii do waarde daarvan ta botfileai Is deze bijv f 3000 dau moet dot arhelklar taoO kunnen atorleii Hoe groot hei plBAta m iljo gseltdo I wet oifit aaji maar wsl bepaaU zijea4 inejiinHim dar kovl a welke ylliMteiiii Inbegrip van de eerute ooodtèe verbotjBiiingoo aan büstasAdo gebouwen enhtitd niet meor dan f4000 mogen bedragt A De Konifagia kan iu bijaoudorogevalea vwlof geveu ooi van dit mazlnuunaf te wijken De jaarlljksche ia ht vaoho laad mag niet bovea f dO gaan an ook niet boven de in die omgiavlng nor maai bcerachende prljzcsi H e wet belet nle dat van lta gealo nieerdereoi van d vooridoeim der wetgif ieton bijv 3 of 4 broers kunnen Isa T een perceel tos tai bekomen ot I de een c n pdaataiie ea da ander h la ¥ Do gemeente e U groodaa bsaft bas deze voor bet doel dat de wet beoogt beaoblkbaar stallen Zij kan tndat geral een voorsobot uit s Rijks kaa verkregen en zioh daaru t de waarde der grfndea voldoMb Aan ganoeaten aan verecnlgingien on stiohtlnffe worden ook re tegevende voorHchotton veiJeend Heeft tK h de gemeente noch de vereeniging oiifoerende gocdiven in Iumt bezit dan kab onteigening van d owenacbte t r region plaats hebben In een vo4gend at kel vartdlen we waf men heeft te dp i oia v do T9 fC de len weJke de UwM ttWfr wet hlBdi te profiteoreo c B KaUfout B Kalalst Ifet Rijka antuor voor Kansimo l to itsi uali out ea Kaiaet Kunsittafl riai ula L atcUiUt be Mld 4 door bfjzoftdevs omswiJigbeid dS IdAnLie d boKtSflt een In Nel r M J aaucs i en pariy kalizout ï pGt sii kilrij oj vonieaüfig te brsti n tol de toewijzlug a d e r is plaaia lc tiw zM kutin g o ll J VI aan dleimioi c die in December IHl hrsleUcnar rr vojr h t v w Triigim van ka tzo t 2ü pC mU Isdidat hehbea ingeli ynd dfit tiet vooi oopig niet mogelijk Ml zij n olJwa ki aanniei iiDjf Tjm Mrlon urfleuLfirneïT toe t wij n n ilea vorm vau ifzoat 20 pCt eoof kaioia dan 10 pCt vaa d dü ijii bodtolde hocVt ljfli jierH Uvf tot de workelijike hwvi ihi U k £ d 4n aiiïwe t j IM de vrird flng zal g ibi Jeii vuIgeiisX do fnd vtijd O30emai ï o bMt lltJ t n WiI N iVv beniwilng zijn vu e beliftmio ban V deffren en tj chenpOTHonon d Ie prijs dóór bes ilira vaor itts ti3 voofhad p te bistalan 1 vaU OitU p f T 60 voor kallzout 0 i Ui ou I 555 vo r Iciïintet all per 100 K O loi verUi n vrij bwrd of Wagon liotSTJam of Dorlreoht dkt vcMr do venlore l epfili t n op d prljsbüre enlüfr Iia gohii t de emballage etfif bctrwkkiiig bebboai vcrwejcH wonlt i ir de m ii Ief4 niï o w lke tlo importeif op de obrnlkeiljke wijïc n n d m oliKippnwoftn zullen doen rookomen im WiJdelaren w tuswheBprwonon i et reolit i bbMj de to wljüing van 1 Ct t iiii rt on bn ar zlmuw hid gekmevelkl iM Ie nv früi I Ji lijkheld eeaer kranfirini genvotpt iQ tor Nu wi t zIJ het Slechli öm dbor tie ratinwci ic vaa harm lanUbkeriaMr brekeq bul zij oh willen Verlovtn siechta jin den eor ton vrengdiTOeB over de wenke dv wrljb id wOrwi hnair teeder verMde wotvrden Ontvalk hst WM at ctits sso Hefmaohti e dank die hvir bevrU ler goil Eui daarom benijdde liJ der vreH kkilinsie iiayr vrijhald i deae wet g ii o e hshoojM t IworisB zt keorde ha r brjal r iel m tas lij wilde zijn blaak twiii fo4 It oht Q4t zi n hera wieu U pcn bei di ing bad tt eg llsinffd TraiMa veMcn haar ht do oogen overste had llWka inostan tmtiweA on t tk zon met ja sijs gaan aam woie süei zij tót horteid mat trittePde ijn gM cl4 outapaude idlt m ibe rfnade verbozVog sprak ub zijn oogiM jJa Im dm Dova Hoe bi döel j d ié Dac il i tooh goea eriiat ttoftlg na t tdtlercrn lao i vervuild slj nt p isern deaalTde kleerec la er iniKr een Datfert in wiaakt TKHnai i taad oip lei$4 beide hsa op de sohouters zijner lustert boog haar hw d Rohierover oodat him oogen Ikaar ojibmattaa ht was eens zoo Nu beett hij 4 f Hasft ou ïe Doortjje ÏOH Niet 1Ifiri e i DsKert Wet kouds vingeM naakt sIJ ijn handen los Na lu lai m h voc iLhcli In liaei dl hém sobitk aaajiMt VarvDlg la hei volgenl ZaterJagRW ri fJ