Goudsche Courant, maandag 18 november 1918

No 13850 Kedaotiei Telef Intero 545 De Revolutie afgelast Het OonffrcB ran de S D A P ZateMaff an Zondaar gehouden heeft beelist dat niet langB den w ran ravoUitie dodi lanes den legalaa weg al worden jetreoht de eoöohen der S D A P doorfenroenl te krygtfi Na hetgeen er door de veraehüleoide ledere der S D A P v66r Zaterdag ie gezegd iQirer den renrolutaetgeest die TroeUtra b Kamer en meeting had tentoongeapreid vaa bat md nddbaar dat het Congres een ander geimd sou laten hooren De woordToerders op dit OongttB hebben alle onom mm m van ander uuficht hlyk gegeven dan de ïefder der party Sin daarby is aan den ïtottepdamscftien He jaDoop een geduchte fetraffitig toegodieiwL Het rcBultattt van M Corngrea is dat de S D A P zich wlf heeft wetan to Vlijvea lat se met ie igaan varen m het zog der rorotationnalre Wynkö groep waann ze door Mt Troeletra ia etPöatken Troelatra dje Vrydag m de Kamer ont brak n door SoKaiper de kaetanjes uit het mor liet halen die Zaterdag aan het Con grtm bemchtte dat het niet door hem zou yforden hijgemx nd is Zondag daar tooh noig even gekomen om te zeggen dat hy aich vergiet heeft Troelstra heeft eritend dat h de machts voriioiidinigen met juaet heeft ingeoien En JMdrakkeayik heeft hü VOTklaard dat zyn principe wil dat met door geweil i of terro r wae den wü der S D A P aan het volk wordt opgelegd maar dat de party lang den weg van overreden en organiseeren haar doel moet bereiken Zoo n TerWaring zegt met nu ze ïb af gelegd op het oogeniblik dat ze geen effect meer kan sorteeren Was deze verklaring ernst dan lad Troeletra ommddelUJ k in d Kamer moeten aprefeen nadat ham bleek tt elke beteekeras aan zyn woorden werd geïieoht En m eik geval had dan Schaper m de Kamer met wor aidi zelf het woord moeten voerwi maar na au ene Troelfltra een verklianng moeten afleggen Nu heeft dit vertoon van den S DJi P leider alechts den indruk geweOct dat h alleen hakzeil heeft gehaald omdat hy de overtuiging had at zyjn eigen partij hesn in dctn eteek zou laten om niet te apreken van de onniogel k heid dat een rarvolutie by zulk een geweldi gen tegenstand by de overgroote meerderheid des volki zou kunnen ida en Meifcwaardag gernoe r had Het Volk van Zateïdagavond dat er anders alt d ala de kippen bö i wanneer het den leider Door dnistenii tot lieht Naar het Dultet Ton VON HOEeT BCIffiMER bewerkt door J P WESSEL INK VAN R0S8XJM Nadruk v rbodai a J Mik Je ik zou graag spoedig terug HL naar Stolp Morgen om vier uur beginnen de openingen Maar Je hebt tooh wel een half aurtje TOOT mijy Natuurlijk Joarfum Maar je ziet er n d uit Ik vreee dsi het te druk r je zaj worden De zieke maakte een veimoeWe bewevng met de hand Ik m dezen win graagi Mer blijven om weer eens ww en ijs te zien en den storm door oiizo wouden te hooren ruisohen Wat lang Ik daamaarl MaaT daaraan vaK toch in het geheel te denksol Het zou ttker mijn dood zljn vast en zeiler dmuu waarom het lijden te ver Ik ben immers toch tot nleta nut n Ik vertiouwMi op den rent f f en opperhoutvflgter wilk een groot r heelt een energiek meester noodig fWe ritmeester streek een paar maalmet m zakdoek krachtig zUn bruinen dik rij r Wat voor wnbere ge hten a a éK na wear D AfdBalIng OOUDA vin dan NEDEkLANDSCHE BARBIERS m KAPPERSBOHD gtaft Mumtit ktnnit ton Mf t dat de tarieven voor het Scheren en Haarenijdan met ingang van 18 November worden vephoogd tin twaid tiat de zaleen op ZATERDAGAVOND met het oog op besparing van vuur en licht een half uur vroeger gesloten worden KUIWEB 3t Tditoon B52 BOUOA Steeds voorradig een zeer mooie collectie Blousas Costuums Peignoirs en Costuumrokken benevens de nieuwstemodellen Hoeden oor Dames enJonge Mtlsjes 331s 60 PASSALON TER BESCHIKKING 4082 50 HET BESTUUR Geen betilf St Nicolaas Gaileau dan Portret of vergrooting Fa W J VAN ZANEN u ao oosthaVkn so 3952 Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixersfraoht 15 1 Amiterdam Lelietfraoht 30 CURATORIUM Henrl Polak Lid E rtte Kamer S Poatmni Scfa olopzlener P J Riaymakera Oud Secretary Oeaerail der RiikiTeriekeriDgibaok W N WlnUnhoveo Gep Luit Kol O I L Amonfooit Sierriaiii Mr A W JaoomettI Oud Advocaat la Ned Indii H J Calkoan Buliea ew Lid Ged Suiea Burgemeeiter Taa Edan ea Schaolopaleaer J Oanits Oud Reildtat ▼ Teraata Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oader leidlna rm 80 bakeada iMrkraehtes oader wla Joh Bouman Oirecieui eeaar Hand Whool Mr Or J Blllten Directeur eeuer Tucblichool Jhr Jan Paith ioiiraalkt Dr A A Fokker prWaat docent UniTcrtilfltt Dr A J M airtoMM laeraar H B S fl van Qiratal l erur H odeliichool Prol W C d ttFaalf Hoo leeraar UnlTeralteil Utreclt Dr A HalberaUdt oud leeraar Gym aaaluB Dr J M Hoogvllelt privaat docent Uoiver iteit D r C Huyaman accoun taal ea aodere manaen van oiaoi 20 leeraara HBS 7 Mn ia de Rechten 7 inleaieori 6 eocountanti 3 artaan eoB worden door om eorianiteerd mMr dan 4M achrlftalllka enrsnatiea on BOEKHOUDEN DEENSCH NOORSCH BTUDIETECHNIEK HANDEL9CORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEI8CH WETENSCHAPPEN BEDRIJFSRECLAME LATIJN STATENORDE ETALAGE GRIEKSOH MUZIEKGESCH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHKtBir WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGRArie 8CHEIKUNDC GEZONDH LEER iCHOONSCHRIJVENI NATUURKUNDE METH SPREKEN NEDBRLANDSCH WERXTUiOKUNDB GOEDE TUL PRANSCH ELECTRO TBCHN HANDSCHRIFT OUITSCH TEEKENBN VERBETERING BNOBLBCH BOUWKUNDE VLUG EN GOED ITALIAANSCh ALG ONTWIKK REKENEN SPAANBCH LOGICA FRÖBELEN ZWEBDSCH RHETORIGA SLUD Opleiding pw brtaf voor alle examenl votrr alle ambten en beroepen voorALLB acta UO MO ALLB praetl kdlrlan Stajitmxim Notariaat Mr In do RecbUa Qanieante Adralnlatratla A tnarl Aeetmntantii Oad t wllxar Boawkaadlg Opzicbter an taekenaar Oaxiclltar Watarataat Bedritlalaldar eeraUrliRedactanr ani am 873 150 CurtUBsen voor beginners MoIgEZin gevorderden meergevordeoden en vergevorderden Aangename methode Per oonli k contact tu 8cben doixnt en cursist Ultstelcende correctie collectiel en individuwl BlIHIbecan litiën nlnvcr ogenden kunnen van ons Studiefonds profiteerei 1 Qoede re Itcten wie werkt slaagt Adviezen Inxake Berocpi kenxe Voor naden mlKhttngen vrigt men da mt ruaanle gratu brochun een boekdeel an lU pagum e Men verkimif uA hurdoor tot nuts AdvapUMM m cm BlauL BrinJvirzikerlng MiitieInppIJ HOLLAND aEVUTIQD TE DORDREOHT Op erlcbl Aano 1859 KAPITAAL 1 1 000 000 RESERVEN f 606 185 18 BRANÊ in INBRAAKVERZEKERINQ Direcli f eft kcnnia dn si bcnoemtf tot A eol dM MMtacbippii t Bouda D heeft tot in én plMlt Tcn w 11ea dm he r J i VAN GALEN den heer P DE MINK HANDELSAGENT Kantoor LANGE TIENDEWBO 11 ot wien men ilch voor zaken bet AgaAUchep betreffende gelieve Ie wenden Dordrecbl 30 Octobet 19183873 33 De Directeuren P J DE KANTER K LOTSIJ Openbare ïerkoopno OunraiTil r B H VAN DE WtRVE te OOUDA zal op WOENSDAQ 20 NOVEMBER 1918 morpans 10 uur In de Kistenfabriek de Woolliest aan den Kattenslngsl te OOUDA vapkoopani 9 wagens Draadnagelsjoeiliiutiifl Cirkelzaag Velilsniiil met ainkeelil oekert Hout an Beuken Bramlhoyt Alimede de KantoopInvenlMPls Il Bureau Bo kanka t Bpandkast Pw eni 4028 30 Te ïien imorKSiis voor den veritstjp Hoesten vaatziltend aliim verkoudheid bronchitii luchtpijp katerrhen sthme alHspitorende bocatprikkfll hoeSt bij ouden ven da ca kiok en sltim hoeit Gebruik hiertegen ANOA SIROOP De e iiroop werkt geaezead ili m oploiieud Terzochlend xuivereod hoeitBltllend Mankt de ademhslmg ruimer Nu de Spaansche ziekte heeracht verwaiuJoose mea lelfa den lennglten hoeit en verkoudheid niet Pri ipera con l 50 3 fiaconi f4 25 OP REIS ioai so in den trein bij latnenkomiten en vergsderinjen II het goed een faoestalillend middel bij de hand Ie hebben Voor dit doel fabricceren wi Atis a bonbons ver pakt in gemakkelijk m Uw zak mede to nemen dooien van 50 n 90 cent Fabr A MIJNHARDT ZEIST Verkrij b bijApoth enDroglstea Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen Il Talala Kasten BuHsttea Stoelen mat laar ea plaehe Veereabedatellea Wollaa aa Satlindakaaa ThaaUlals SplagaU ScUUarilaa a a aa s aV Bpealaal adree vsor laagelai met haweillktpiaanea 20 lOHT ZIBN tmmUlTM linililiiitttliScM I IH till Rattapdam bil 1 Mnian Zoon Hebt gg kennii gemaakt met de Spaansche Griep Dat iB D met meegevallen Maar maakt dan na ook kennii met de Sanguinose Dat zal T7 wel meevallen I De krachten die door de Spaan oho Gnep c a ondermtjad wor den inel en volkomen henteld door de SANGUINOSE SANGUINOSE kont per fleioh f 25 6fl fl2B0 12fl f2400 lUIMibLidslliDintrutHOeiliii Te verkrggen bg alI6 Apothekers en Di aten St Nic olaasI Ca deaux Wie voor het a s St Nicolaatifeest seker wil zgn md bosliit welkom cadeau te g vsn b zioh ige de etalage a bozoeke da Uagaxvinen der Firma Gez VAN DANTZIG WIJ ZIJN RUIM VOOaZIEN W gemaakte Costuumsj Rokken Blouse Peignoirs IVIantels en Manteloostuums 19 Vooronta maatafdeeling heUien wg een prachtige collectie Stoffen FlanejL Zijde etc voorhanden die ook ona omaakt per M verkrygbaar zijn In onze HOEDENAFDEELING branden wij steeds de nleuwgte modellen voor Dames en Kinderen Beleefd aanbevelend Hoogaohtend firma Geï VAN DANTZIQ Hoogstpaal 9 11 diOUOA m 84 Kostelooze Opleiding M Korpèraal b d Vesting Artillerie 0r Jongelieden van 16 19 Jaar tamneb bij de InatrucUeXompafnie te Naarde in dienst treden Datum van opkomst wordt dhor don Commandant nader vaatgesteld Aldaar geschiedt de opleiding tot Korporaal blj een der Korpean Veating Ajrtillene De opleiding te Naarden opent den weg tot deb Onderofficiersrang Nadere inlichtingen worden op franco aafavrnag verstrekt door dan COMMAN DAKT DER INSTKUCTIB COMPAGNIE te NAARDEN 131B 20 VRAAGT UWWINKÊLIESR Naar de Warojidbapoannda J i Meubel en Linoleumwas t A S R A Het beste artikel voor het wryvien van meubelen en linoleum is v Bl aocMfkoopsp mn vol9fHl ilfl i In het gebnilk dan de beste bus was Koopt één flesdh Aa S R At en u blijft niets anders gebruiken dan de vloeibare meubel linoleumwas A S R A Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot onze HoofddepSt houdar voor Oouda en omstrieken de firma tdi 60 Ik beb no dt myn Eaar verwaarloosd aect dwf dAoMt Oc hmb KOKO v orldBr Bd se deri 10 laar gatealkt m aan haar gebralk heb lli mync wccMe va Glanzend Golvend fiexond Baar fc danhcktl UkUDt ook Lang Qazond Kaar habbtJi Beproaf deze methode en begin vaaiaag Ga naar Uw Apothakir Drogist el Kapper gdop can ileich Koko van P 0 15 getirulk hat 14 dagta loaali veor geichrevia tn Le dan ep het varaahH VOOR UT Een culvar Heidu Nlat vatte latttur tevordert dm Uaargroal Veraleikt da UUian en doat dleail Is en Tanlsum voer dt tUarworleli Vooikomt Splyttn af UUvsUaa Hoetdzear aa Rooa verdwyntn oadiit niaa KOKO een pa r kaar gebruikt tacaft naa prcnkelt bet eenvoudig op hal Haar dan wrylt aan het aacbt In caae Hdaréaartaabt rt tlaf en boralalt het Oink Wy tallsn geen dwaze of eniBttflBlYke etschan tin Koko maar wy zaggea en noudan vel dat all aan Zuiver Ganaaamlddal vasr bat Haar gaan andar Preparaat dit kan avaaaraa WAARSCHUWINQI wordt reHBdM die Biat dukMvk HaBdelamarfc Vnvm te Paart ep de ft 0 76 fl 1 60 en II 8 par Flaeon AUcen Vtrtcgenwaardlgan Veor R an Z HoTland UtTèiM Zeeland N Brabant an Limburg 8EM Amal Oronlngen Or B Oalderland rJrma B WEIIIDEIISilA Snaefc KWO SHAMPOO POEPERS ryn wd een procl i iraardfwee ort nNatenDroog Koopiewaar U KQItO fcaopt 012H per pakje IniOI m WM 29 M Weder overal verkrijgbaar le aa de aavol eade tijdelijk verhoogde prijzen 1S6 3941 fl 1 0B ff t AO ff 3 K Rok ehumpooWit poedera nat en droog H j oaat per pakfe L VAN DBR BBBtK Grossier In Koloniale waren 57e Jaargang iMaaiidag 18 INoFomber III18 GOIIBW COliRAIVT troox Grona d 0L ojcx Oz @txe3xre3Ci BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELIJKS INQEiSONDBN MBDBPIBU OBNi Op de voorpacjoa 60 hoocar Gerwoue adrertaalddn en Jngwoiidao nMd d aUi n bt oontract tot mm caerden pr a Groota lAttera o randen wordan berekaad aaar plaataruimta Adrartaottün kunmo worden Incaiondaa loor dalaran AdnrNutiaburaaux m oaaa AfaaMn 1 4 r c U ICS Bt m txum ƒ 040 S o p Ptwt p kwartaal ƒ 250 m t ZoBdaffablad SlO it AbomwaiMten woKlen dafal ka aangenMnMi aan ons Bureau MAStTT si nnirni andii ADVBBTENTIEPBIJ3 UU G da a on trd n b ooT d trt de bexorgkring i 2 i t o S 2 Z i lll bultan Gouda d t bex SSJ Adminiitniti I Telaf lataro 83 Bureau MARKT 31 GOUDA J i iJJ ii iiL i l I I NA DEN OORLOG Hat Dfiitscha lager Da wapanatilatandswaoiHi waarden Da vradeaondarhandeiingen Ean verwijt aan de gaalllaarden De keizerin Onl huilingan wan Prina Max Da oonatituantie en da naasting door den Staat Da Duitache troepen uit Finland In Zweden Gawaohtan tuaaclien Oostanrijlt n Tsjeclio 8lai raken Duitaohland en Oostenrijk eN8 ÜVMRZICHT betrefi gem vfcwd over Troelatra a manoeuvre Men WiBt er bltffcbaar get mouw aan te paasen De groote leader en z jn Rotterdamaobe hölpera hehhen hun party zeker geaa goeden dienat gedaan Waat dit ataat wel vaat dat zy te allen tyde door ieder die pr stelt op geordende toestanden zullen worden beschouwd als rdrolutionaire elementen die gevaar opleveren voor de maotschappy De Christelijke arheiderabeweging zal jHdh dit echec van de S D A P In t b zonder ten nutte wetem te maken De S D A P heeft thans haar eiachen geformuleerd en deze zuiUen der Regeenng worden overhamiigd Het meerendeel dier easdhen komt voor op de programa van versduUeode politieke partyeo Het hgt voor de hand dat de Regeenng die zich reeds bereid verklaarde veradhilleaide heztonmngen tot stand te WiUën bft engen met spoed de hand aan den ploeg zal slaan Ook zjj gevoelt dat de ont zag el ke veranderingen om ons heen noodwendig moeten leidea tot nieaiwe venboudingen tot nieuwe tooatondeji hier W j leven m dezen tyd zoo enel dat wat an derfl jaren ea jairen vordert om tot rypheid te komen thans in dagen aelfa veroudertDat ia de reden dat ook andere p rtt n zich gedrongen hebben gevoeld thans urgent te veridaren wat korten tijd geleden nog voor de toekomst was weggelegd By de SS A P IS het aiet anders gegaan Het IS toch nog maar kort geleden dat de heer Schaper in Het Volk betoogde dat een onimiddellyke invoering van den acjitungen werkdag met ihogel k was en dat Invoeren binnen 4 jaren een zeer r a d i e a 1 e maatregel zou zyn E thsns eischt de S DA P oov rwyJde invoering van den wettelyken 8 uren dag en den Sturen dag voor de myniwerkeois Wlj beechNyomren dit een volkomen natuurlyke zaak al zal de SJD A P het wel doen vooiÜEomen dat ale hervormingen die er tot stand komen er komen door de zweep van TroeLstra Maar dan zal oc kunnen worden gevraag d of het met was de zweep van Wynkoop die in de RotteniamBche meeting op Maandag 11 Nov Troelatra en de zynen tot ulke dwaasheden bracht De raad telt zk voor de rest daairu borg De keizena die nog aJttJd met ha hart te tohben heeft schikt zich merkwaardig rustig naar den gawUsigden toestand Herhaaldel k heeft ze dan heeren van den arbeide en aoldateoraad o w de voormaUge vleqgel adjadaat loolonid von B bnke voor de tegemoetkomende manier waar op ze haar belangen behartigen daink gezegd De kroonpni ea heeft zich met haar zee kinderen weer op haar landgoed Ceeilienbof gevestigd Ook z j verlaat waar Sdhijnlijk in de eerstvolgende dagen het land waannhljnl jk gaai ze mat haar gaalii naar DenemarlGsn Indien bet w ar iê vat Heetm in de Echo de Pans vertelt moet het infiardaad met het Duitache lever wel treqrig gesteld s n 7oo zoi den ae Duitache gavoknaohtigden aan Poeh verklaard hebben Het Duitscbe leger is ter uwer beschikking m nheei Oe maarschalk Onze reserves aan mannen en munitie z jn op da halve ikunnen w met doorvechten Vr idagm ddag zyn de Duitsche vertegen woorJigera op hei gebied der mihtaire techn e te Brugge met BeJlgiaohe te Bergen Engel3chr te Nsicy met Fransche cm A meriknan iche byeengekomöi ter bespreking van hizondei eden van den aftocht der Dultache troepen naar den overkant van den Ryn Jeze zyn begonnen met de wapenen uit te leverem Het meerendeel dpr tot dus ver overgedragen kanonnen bestaat uit veli eschut Later komen 4e ztware stuk ken aan de beurt Daar ziJllen de Oosten rljksche van 38 cM by zfjn die Duinkerken bombardeerden evenals stukken van 42 cM en waarsohynlijk een likk Bertha die Parys heeft gébombardeenfl Men Chat dat de troepen der geallieerden eind der volgende week in zes etappen 100 K M zullen hébben afgel d Ook over de vredwondephandellingen is nog nader meuws bekend gewo rden In een openbaar gemaakte nota staat o a dat lord Curaon en Sonnine weliswaar vredeaondeihandelingen hebben overlegd maarbeiden weer vertrokken zjjn en waarschyn lijk niet vóór einde Nevemiber de voorloopige be rekmgen over den vrede kiumen worden aiangeknoopt De kanaelaryen der entente zullen van nu af de te volgwi weritwyze overwege alsmede de voorwaarden die op den voorgrond moeten staan WJ meenen te weten dat verscheiden geallieerde naüea de gevohnacittigden ail hebben aan geweaen De meeste vergaderingen zullen waarechynlijk te i P a r iJ fl te Versaüloe alleen de voltallige bïjeenkomflten g hoaiden worden De ontruinuAg Ar üoa io pen door Mannheim Karlsruhe en Straataburg o w veel Oofttenrïjkepa is in volle orde op groo te schaal begonnen Al eenige dagen stroomen Ihaos talr ke van het front terugkeerende troepen door Keulen nadat vele vliegtuigen 1 naar het vaderland zijn teruggeetevend De over den Bif zoomede van de Ahr komende treinen zitten prapvoil soldaten Met goedereaitrelnen is het eender gestekl Bovendien daveren onophoud zware militaire auto a voorbvi Nog grooter drommen zullen waar8ch Jnlyk de eeretvolgende dagen aankomen De Duitsche aamvoenng heeft op Foch a protest ten aanzien van daden van geweld en plunderingen door Duitache troepen met name bxj Brussel gepleegd geantwoord dat naar reeds werd betoogd de toe paa Bing van do ongehoorde en technisch onuitvoerbare voorwaarden onvermijdelijk uitspattingen ten gevolge zou hebben De schuld daarvoor blyft derhalve uitsluitend voor rekening der gealll eerde legeraanvoenng Tc en de ten on rechte geoppende verwyten protesteert het Duitsche opperbeveil en betoogt het opnieuw dat een hanc aven van de methoden der geallieerde aanvoering het omnogelyk zou maken n de eigen en de vtjandelijke bevolkmg afdoende te hesdhermen evenals ora de eigen troej en te beschermen en te voeden Opmeuw stelt het voor den wapenstilatand op zoo n manier toe te passen dat vriend en vyand op menachlievende wü ze behandeld kunnen worden Wat de zaak zelf betreft betreft het naar de inlichtin gen van het opperiïevel voomamelijk ban delooöheid der bewoners tegen de gegoede klossen soomede tegen soldaten Volgens de B Z heeft de A dei9 en Soldatenraad te Potsdani de keizerin voor de reis naar Nederiand zoomede de kroonpnnses ieder een extmtrein ter beschikking teld Van hun pereoonlhk eigendom mogen ze aïoo veel meenemen 4ls ze willen Il e iriiKB e Jahfbiiotier publoeert prjns Max vm Bidm de fedevOerlDj dta hij to ZIJ HT reolitviardlfflng h J wülao houdo i In de Pruia ole Kamer HU daeil 0 a 11 valj 6nd me Ie Mijn vreleipoUtlek werd op beflflsa niSa u ijso In do war ge fuurd door de a nb£oding vnn d n wii3ea4tll ti rKl welke kant en kla ir worrf voorgelegd toen Ik teBm lijn apnkwnm Ik heb bet op graoUm vin praktlaette politiek hTttrtidon Het scheen mij een groote fout te rijn dan eoreten vredaa tap van de nleiww re iMriiw ver ieaeld te dooi gaan v n een soq vorttii erende bekoWtonta dl ff zwnkte van l uI 9cWi i Nooh aai el m volk noél M vij vmleUJice buUeiiland hat destijds vas onzen mllfilmn toeBtaod de Onvttinr df t oiMi 7oodi n lg a daid van vertwijfelngnood zao iik waa Ik do d bt teceovoofte dM de ra s TH als hair TMe diid een gd t looPl oorloïsrïoflprogr m nu opst Ben t welk t IQ ovars a n van de Riehe la w raid ons mearaaiii me de be lnselen vMn iM ent Wilaon luldefljk zou rrvakm M onze borcl w U hel l nu toonen ors o r 1 f oiii ittMm zware offers In gf troosten a militaire autorllettea aot wortfl wij diarop dat op d Uitwtr ig van WW zjotanfge ver i tg lÜ i ie koii worden gewac it de toe stand aan ti t Iroat slavhtat lat biiiaon M uur di aanbla ling van een wapenetilBtand mooat wordea gedaan Hhlaik ii nj 4 dotin dan Too ii htt van de oude raam Ti ig kAiva a Daarop beaoot ik fefta iieuwe regearing te vormen Si h4 tncina oiVHiiriiiJjiWIJk gewMrdao wapenat 1 landii ouTHtel Bbi den naam d r nojonUswaar Ie P tfjerlug tl oaderHtoum n Len wi vk lau r bekeiden Ie raddtair iiijapletegi mij dut z ij 11 o h b ij d bJoordeeUng van den tosataoj aati het troal op 1 Ooiobtr vergt at hadden Prins fax flohrijtt nog verder Ik heb het V r mijn pioht gëhoulen de Kdmg iveir de natiotnala en iWeruailonac be ionlf van hot a 8tndavraa atjk voortdu rond ap de hoogia te houdfffl Meehla san vrijwillig bwTluit kon m 1 het njk voor orn9i ge beiTooriigtn behoeden Msn noirt fi t niiir7 on von Itn K A r n tvork trd Feuilleton Zijn grijze oogen ataarden op b roodzyde bekjefdöcl Als zijn hoop mi eenanl f vervuld word ï ea bleef hij dienwiiiter ia Ek ttRtedt en dat was zijndoed de verlossing I P Na een ril vna een half uur reed da sutonooUel het vit van het landgoed 90dcrbiie op Joachim rlcbtte zich op want voor de wereld toonde htj geta zwakte Vriedid 41Jk b daar het wttte otetkltiDop begroeide beerenhuis met het rose pannendak waarboven eenige oude Hn d van het park uii talctm Voor ile II AJle Moep aan woew antwi waarvan it eenvoudig ijzwen launlng wn stond dü auio UI dadelijk kwwn majoor IX kor Aoh naar buiten rukte bet portier open en reikte Bbttstedt óe band Tet U aardig an u I Hartelijk welkoml Met een lach n dCn mond had éeixmjoraatRheer lioh opgericht en tapte uit l wert majoor dat bij goede vrfsoden aan te rijden en duu een half uurtje ts eTtoBV Ti mJJn grootPti gtmof en la Dankersbach atre k zijn grijze snor op zfj V beeft altijd een goa t woord U zÉjt de praoMIgHte oiensch dien Ue heel nii n ev i beb ontnwet Greto von Dankersbach die te een eenvoudig Hebt hulajaponnntje was kikleedl begroette den gtwt in de ViwtlbuJe hee fijdm en den majoor met mljnpri vaatvermogen bijstaan Ik geloof niet dat het meer dan een paar dluiiend gUiL den bfltir t Da 16 ridderlijk van Je gedacht beate Joaeihim Of je hulp echter op den duur zal helpen betwijfel Ik zeer Vergeet ook nUt d t WIJ aan de LcthainnigBche grens eer paar neven hebben dfte eenigte bank Qoa goed kunmen gebruiken en die staan oub toGJi nader dan de Dankerba e Do zieke bad moeite om rich te behefereohen Op dit antwoord was hij niet voorbereid geweeet Van dien kant kende hij Wuflsow iwgi in bet gobefl niet Dat hl geen bijzonder zacht hart bezat wiftt hl wel maar die denkbeelden etuit ten hem tegen de boret Met mijn privaatvorroogeii kan ik toch doen wat ik wil En ik geloei Wuasow dat je begrip van iZeker heb ik dat Ik heb toch lm mere reeds geze dat Ik je plan zeer ridderlijk en Met een afwerende bewegting van de hand sneed de majoraateheer de verdere woorden van zim iiee af In elk geval mag ik nu aannemen dat ge geen verdere cmst gft ï anneo met Juffrouw von Dankersbach hebt T © minste voor hei oogenbiik niet Or dankB mijn Zfs cnKlartlg Jaren voel ik mij nog niet rijp voor bet huwelijk TV flleke haajde moeilijk adem Dan had Je haar ook geen hoop moppen gevon W Dat heb Ik toch niet Joadilrol Juf fmiw DankeT ach was aiüld zeer aardig voor mij zij te verstandig a mooi had ik don deo on eaaakbare I loeten spelen Maar nu ie het voor t oogenbiik gpwm de dag heeft joaang grepen Vaarwel Toaohdm Ik zorg zelf wol voor mijn dogoart Vaarwel ffussow mol gen ga ik naar Dankembachl Als je Of pïelzler In hebt ga dan Jo gaiigi Nadat de deur achter Wuttoow von Blott sledt was gcd otoo viel d majoraataheer steunend in zlJn stoeJ JHad Ik dat gewete 1 nuie arde hij had ik dat geweten Toen de kamerdienaar Ü a minuten lati r de kamer binnenkwam vond hij zijn h er bowuf taloos in den stoet liggen I F koetl are autoroobfe van Joachim von BlotiBtedt rt d langüaani ee ki IcJiK or in twee minuten naar Stlderlohe de beBibtn van tnajooir von Dankera no Do raampies waren op zij eo naar do mtplaats van den ohauffeur oht getrokken opdat wind en stol den zieke niet zouden hinderen In een lichten mantel gehuld en met der rand van zijn Panaraahoed diep over de oogeo gedrukt lat hy In een hoek geleund en etaardo voor zich uit geen oog had hij oor de diennenwoudra on de velden waarop de rogge reeds bt gon te verkleuren Zijn gedadbtea gingen koortsachtig snel Dertig jaar oud en rijp voor bet graft Fn voor een daad te staam die meer dan buitengewoon was Nu zoo ffohoel was hi nog niet op zEJn energie zou nog wel tn staat zijn uit te drukken wat hij wilde En naar bij hoopte nU alteen ultdr ukken maar ook eis een workelij ke daad ten uitvoer br ncea Ga zttien Wnseowl Zoo daar tegenover tni zeg mij nu eens eerlijk heb je e geöihjk ematigo plannen met Ju rouw von Danicarebach Wuaaow bepiTodlde luob over die zaak heen te praten Komt jd kom raad Dus binnenkort erf je het maQoraat Nu d t hopen wy niet En als het gebeurt dan loopen r nog meer Blottstiedte in de wereld rond die blij yn als zij eens aan de beurt komen Wuseoiiw ik vensocht je om een eerlijk antwoordw Grete Dankersbach iff werkelijk kolossaal aardig en Ik geloot ook niet dat ik em blauwtj zou loepen maar weet j9 ik gelooi dat ik ate echtffonoot een echt grappig figuur zou maken Eerlijk geitegd vod ik nog In het geheel geen lust In trouwen Maar je moet ook aan het jonge meisje denken want je hebt baar maar al te Beer het hcri gemaakt En aan een ander zal zij wel geen oogenbiik gtedaoht hebben Wussow von Blottstedt s galaat nainean ermég uitdrukking aan Luister eeitf dat klinkt aJsof iemand je een duidelijke wenk had giegeven Graaf SoHen zd mij ooev n dat da deurwaarder kort geleden bij IMnkar bach to geweest 1 Aoh lieve help I Ofcrtl Tvrralgl Er moet let worden gedaan i Het dB zeker zeer te befreurenl Gaat het om een groote som I heb er geen flauw vermoeden van In Ik ffeval wilde Ik Indien je geen eni t met je mak wilt maken norfenar é