Goudsche Courant, maandag 18 november 1918

Mgrupoa tr irarea jewichj taTioadeo i wwüiMa otn at Hm T te orerjul rfi dei ga Kfi tai l m teia hebMn ï B XH u uMeMtormng ï o hM toout ioeo u na de göbeurMjaiaflai e Kiel ue gevAren van dau burgerooriOg ataeda u darbg za komijiL vroeg Ik Uwiderdaa aan onloriKJud met daa go ardigda Elkxt d lle hem mede d ik oog dfeoaAdui avond aar iiot taxduwartwr wlida ro B Hg beloolde mij bal iijne ia dotn om w rnnMo dat zijn paiuj m ib nauai den iiiwlag van mija bezack zouden aj a Middag elilw btaoUen da fcwtn boneidömjiKi en i bert bet ultuDatum v u da a aaaJ4eoweratfc areHc mij dvoiig mUn ttainl g Mn ie bbodan wuit bat uJ timatuiu boteeuende de ioeenataitioc vaa mijn poljtlek van niet met gewetd Ie dTrin fen moax la overtuigan De Vorivftetts vindt bet voopaaamite in het bownstaaiUo dat hot da onwtajidlsilioden onlvouwl waairn de wapan iautwi iwojebodoii werd 11e Al Uul jhe lengea la zou da poUUet der doaioiiratiaaaa la eerlDg hit beroamde mlmainsme de nln gegraol hdbban geknnu woidt n d Ludendoifl hooK oip het duKen van don waponamlatand en daarmee op aoi vrede te allien prijze aingedrooigiao Het üorl lageblau zegt Man knjgt dw 1 druk iku priua Ma wedawaai eeilj inzicht In deo g ng van zaken M4 doe ham de loacht ontbrak 4mi In zijn see t tea besüsaaiden loop te laten nmen ijn louwn mo o uil z Ja moomllleit I v rkli r zijn voor het ÜMtnolie vook wafl te noodloUig De Vorwürt vameamt dat Ihst ontwajp wor de loaairat Toor de conatUoeerende varjadaring giaaran nog garaad aou Imnan Tavana zal het voor da Taridaimcen tot de Pnnaiadia nationale Tangadannc dienat doen De onaühanfcalyiM eooahsten eiaohen dat de gawichti ate badrjjvaa onmiddellük tot nationaal baalt worden verklaard Hat Iliad noemt oa mynan weetn ireilhaid en leirenuniddalberaidlng Oe Vonvhrti acJir ft dienaangaande We ouden no r em atap verder willen gaan aerande vergadering gietaran notf nationaal Igeodom worden gemaalit Het baalt mat veel uit of men neb tot aan beglnaelveriüanng beperkt Het algemeen welzijn gaat v6ór het jnuv tiauliar bealt Willen we het kapitaliama tn vallbrengen dan moeten we bewljzan dat dit niet ter wtlla an een beginael zonder meer maiar tot bell der gemeeoscliv Kbeurt e Ganaraal van Odta beaft een Finoeben ae naat meegedeeld dat hy om te voorkomen dat de Dmtacbe troepen met de verwachte Engalaoha in aanraking komen in overleg met den Duitadieoi geaant maatregelen heeft genomen om de Dultacbe troepen on middaildk terug te zenden Bet S D partybeatnuT te StocUietm en de nationale vakvarieemgli iabtmd hebben taat het oog op het tegenwacatlitfe © ogenblik tegen mogelijke aanaporingen tot een algcmaene atakmg gewaaiachuwd an elke militaire dictatuur met nadruk van de hand gvmaen Ze eoadien bet onverwijld ataken va nde mlUtaire oefeningen en voomtellen tot het liqnideewm mn het tegenwoordige D VoBeMbA TJdd wrntemt uH Wmmo dat het q iufluw tot oen bloeditf gerredit ffekomen is tueachen soldateoi van de Oo teii rjJStMoho buiKorwaciit en TBje SlowiÜE cIm troepen dje op da IJbuiBreiB z jnd op gTMid Tan h t Tvederkeenge verdra moesten wordeai ontwapend en bun Dwu de bniverwaoht slechta omffemer bcmdeftl man aterk was moest zd ten slotte de wapeoa atr jken en iha r aanvoerder enta luitenant Wacihtel werd door de Tsjecbo Slowakken ak wanffene In den trein mo eToerd Het heet dat de Tsjechen een doode hadden de burgerwacht twee doodeo en twee waargewonden Ook op het station Kiem Swechat kwam het tot een schietparty in hoofdzaak tus ohsdhan Zuld Slamsche en HongaArsc e troepen die zloh met wilden Laten ontwa penen n die hun levenamiddelen niet wiL d al reren Odk tier weer had de burgervadit alecfato één gewonde had Da VMBudhe Zl Twmeemt orer de voorloopige ecooomieche ondeihandeUngai tot aanhechting Tan DuitschOoatenrijk b J Duitaehl and dat bet lid van den Duitodh Oostenryksche Raad Van State dr Laiwenhan to Berlin awige komen ie om roet de Duiteche regeering Overlï te plegen omtrent ewnooiMcha vnukgstukkeo ï r Langham i vergwwld van een aantal experts Tan de betrokken Duitach OoetenrukKhe departementen Binnen zeer kort ie het oden van een DuitBoKOostenrulcsA gezan naar het thdtedie ryk te wachten die in opdracht cal hebben de TooH ereldende at ipen te dom voor het opgaan van Dultsch Ooet nrÜk in het Duitadie rfik BUÏT WljA NPgCH WMUW To Antwerpen iUtfiige poraonen dte sx belglë in de buurt voi Aiat erpen waren ta 3 ujde dat de Uuitsche troepen naar hun l bsd ir g Unrdan en de g ealiieerde bog uiei zoo var warea doen VerUahri van Uet ko lialen door de bewoaen van Rpoorwa dU 9 ea paildittizeii vol alterbande L uiiacn b ooodifrknrieB waartHider dtn en die mem m Nederland nog maar bij name iUit Mm bajboode z ob daftrtoe zelb van Ca idUar j reu aa grootere wafeas Uorlotssluj iane riugea ails belmeQ deden ook nitu rlij opgeld Ongentgetde Duitse troaii n 8C nea seV he eatrepot te Aniwei eo t licb ben leagferKoctiL üaarbij was olo m Cdg rmc atg brea viaeacb wat voor apotprijaen van dfi hand ging üolT was er noj al lerbflude watpentulg DuiWcbo aoldi en moe dMeo bet bedrijf aan ZiJ smejèn zo f iKin geweren wag tA braken ze pot ijtQ a zooate het waa Ais bet ooit ia l edorlaod moet komen lot een Mntfoer oau sal bei ebeuren door ooa endoor luemaad aoder Wij willen gieeï anarohla AU het moot ataan wg met het fleheele Neder landsob volk tegienoTer Tijft KOop tegaaover de aaarohie AgnJLoop zot dat ook uit odab boudiug bewen galeerd lot de üeCeeriog n an tkere macnttu ze t apr Wij hebban elkaar n de oo en feai n wij hebben elkaar emetan we btib enonae eiachen laten boo re Watmoeternugoheurenty Wq erkennen dat gg de maoh tigste zgt en ateiker dan Ti gedacht hadden gij beboadt alsnog uw plaats Wtj oonstateeren dat yii idet aoudeu steunen op do meerdeiheld vau bet NederlBjidBohe volk De heer Vliegen herinnerde eraan dat de beer Ueijkoop Maandag in Rotterdam zijn bekende redevoanng heeft mtgeeprokea maar dat de zaken aodens zijn geloopen dan de beer Hegkoop dacht De ttoiterdameohe arbeidersbeweging heeft het paxool van Hegkoep niet gevolgd Daar d6or zijn ongelukkett voorgakomen bpr oonaitateerde dat het oongrof zloh uitsprekende vooi de resolutie ifeen revolutionaire besluiten zal ne mon Do beer Oudeffoeei was van meenlng dat de beer Heijkoop evenals Troelstra en Branti om eerlgk zgn louWn had moete bekennen Wanneer we dat niet wil lan is het gervaarlgk wor one zelf eo voor de partij X oor hetgeen de beer Hegkoop det e week heeft gedaan heeft hg aijo jaren lang w k te met gedaam Waaneer we vwwairlng brenfen Inde hoofden van e arbeidere dan hebben we ved tijd noodig om dat weer gioed te maken Nadat da baar Schaper nog verklaard bod dat Troelatra en hij de beste vriea den zijn en In die Kamar de strgd weer samen zullen voeren werd de congres rtfioludie aangenomen die luidt ak volgt hu de wereldoorlog die over Europas volkeren do grootst denkbare ruïn © en ellende heeft gebracht len einde Is valt de arboideraklame de bkitorifiobe laak ten de l om te zorgien dat de wederopbouw vaa bet ecooonüeche en sodaXe leven z6ó geeobiodt dat ziJ daarin die plaaba knjgt die haar krachteoe getaj en economische onmisbaarhekl toekomt ZIJ megi noohwl langer dolden dat zi op de belangrijk ste terreuien van bet moatsohappelijk leven als miDderwoerdige en macbtalooze ataat en anderen door bet kapltaai bezit haar gtadbeele bestaan beheerschini Het comp es begroet met oprechte vreug de het feat dat de sooiaal democratie In Dmlechland eo Oostenrijk de taak de deioocTSitiSieeinuig en aodaJlsalte In het levcaiubelai der arbetdereklasBa heeft ter hand genomen en apreekt da hoop uit dat de Dultacbe ravolutlo die op zoo I acbdtterende wijze de overwinning heeft behaald r op even ecbittarende wijze in moge ala baar sociaal potiüake doeja nden te bereiken Het doet een beroep op de geoTfaniaeerde arbeAderakkueo van de landen der entente om Boo damgien invloed te oeioneo op de vredes voorwaarden dat de rootooho taak die di I uiteohe revolutie niet alleen in het behing van het Duitacbe maar in dat van aJJe volkeren te vervullen beeft niet verhmidord wordt door een lamgeslagen eoonomisoh levon © n oen hooflareoide be voJkin De eoonomische ontreddering door dan oorlog veroor aAkt ook in Nedorland Waar wel enkele groepen van ooriogwinjstQ a kerf groote kapitalen opeenhoopten maar broede masm a der arbeldaraklasae nwda door de totaai onvoldoende regeling dar levensm AleieQ voorzienliig leed en lijdt heeft zoodanige verhoudingen gesdiapffli dat terugkeer tot normale en Txoedaame onlwlkkoiin slechte te bereikon Is wanneer dat door ingrij pende poUtueka en eociaile hervoraungjwi mogelijk wordt gamaakt Het oongree la van oordeel dat de noodige fltobüateit In het sociale leven Tai het land alleen dan zal worden bereikt wanüeer door de arbelderakiaMe door mldu d l van hare poUüeke en vakorganlaa ties m elk opzicht het baar toekomende aandeel in de bebeecechlng van bet po Ubeko en sociale leven wordt verkregen om daardoor allereerst in hare noodea en bobaetten te voorzien Waarbg ook gelet moet worden op de behoeften van de honderdduizenden welke als soldatra ver pUoht waren hun arbeiderspoeltie te ver ruilen voor dk van deo legerduenst Stelt het volgende program van eLaohen vast welker Inwüllging een onmiabare voorwaarde vormt voor bet bodowMieber stel OnmiddaUijke demobUwUle met ultkeenng van behoorlijke Targoodingeo xoolanc da cedemoWUseerden wwklooszijn OoulddiBllijke tai voering vaa algttnwen vrouwenkiesrecht Ueereobt voor alle roeerdei arlgeoi Ataohafflbg der Ëetvte Kamer en bMHrfing over oorlog en vrede door de voUqgvartegenwoordiglngi Dekking der koeteo van alle oriala uitgaven en eociaie maatregedem door bef fingen t n laste van bet wot kapitaai envan bet ffroot rrondbeelt 6 SodaEsMtie van alïe bedrijv n dhi daarvoor ki aanmerking komen 6 SneUe en afdoeode Tooriieaintf In deo woningnood Auroec T n Urwe gtn irae geeuieewe mogenuneilai en rAn 1 19 seTO i j K a 1 t VaruMiunug van Mi toaiHand dtf lUeine boeren o inMtui uig vaa alk eüMhan raa nel progituii vun oen 0ood vun i4 n j ptiobug en van den iMwd van AibuLj iarinepecwnefll iOtreiuintf van de stakinsMrettea van Vm 10 ijBven nldde ewn oratonijig aie gemeeusobapaaorg met samenwerkiag Tan boeren ta uoarbeider en verbrui aoiga niMties iMVellutf van produoie en a ae voer li luvoerinf van ataatep enwomm t h y op bOjanfen leeftijd U Aanvaarding en teaultvo rteg i vaji oe ioternadonale eiscuen der va verebuig Log op bet gebied der socUia relieving program van iisrnj 16 CtD erwgk 0 invoering van den wet telgken ti ureudag en van den b ureodag voor ondergrondachen mgnarbefd 14 VoUedigie werkloo enzorg onder ba heer der airbeidestiorgKiuaaaes lö Belan ijke verhoogug der Uaru seu van weriuidden en lagere ambtena reu in publjeken dieoet en van bat spoor wegparfloneel liet oongree beeiuit tot do benoenuta van een Lorodié van Aotto dat voor op diaobt beeft zloh ter lawiüi ping van d oiecben van dat program tut de regee luntf te wooden o in het land een z I dan egitatia te ootwikkolen dat het program gedragen door den eendracbü gen en onv erz6tt6U ken wil van het Nedorlandoobe pnwotarlaat ooa wgabaar woidt en daartoe eiken vorm van detooostratie ooi die der algeueeoe workotakutf aan te grljpea L e tiociaai denMMratleche Arbddenparti eu bel NedorlandBob Verbood van Vak vereemgingan vieokiaran piecntigi al bun kitucbteu en al bun volbaxduig te zullen aanwenden om de in dut pjognwn viervatte levenseiBcbett der azbeideraalaaae ten fipoediglBte te doen zegevieren Zg doen op bet NederlandBche proleta riaat oen krachtig beroep oen ben hi den strijd voor de varwezanlgking dezer elscheo met al bun onerffie te atemKo in vertrouwen ej oen Aiiaaohugen trtil ALS nanr nwnWMnr Toonemen lut men tot iiet utterete te Tenetcen te en oe poging aer revotuuoiMuieii oie in mr met wei en reent teunean p jeweia grepen neer de fialarii affh Op Maandag Ab r oraniMr ajt WKHPdt vma w ge ikieraunua te Amateroam in Baliavua een grooM saiariameeug beiegd waar aU apreaera optreaen de oud Aiuuatar Air M W k ireoh ijd der iweeue b amar n da heer W Uk T Daalao Ud van iwt tionds bestuur m voorzitter van é aloaeling Haariijm O9 da kustgehouden ledeoreivadaring werden geiboaen ais atgevaaruigdan de hearen i O A Laugaman secreiaria der af deeUng en A H de Matter besUuuaUd Begin Dacamber aai hier ter stade een reigadenng wocdan belegd over Onao Sa iana ACtM t j Tar otateo en M roeod mei de over efMW gld A r n e SïTn tarwe ooeruam te ajdan oï udoBBnry ór dien datum oagore 2 iü Nedarland moOiiea u turcfcen ineea d r zaotUng getrofien re eirt lï uifiiQ en het voor fr SdtfjiBdsoue regaermg Oïiuk jjic zou aat wrg e dr geQ voor een behoor Crediatea voor d BUddeaatandf jfuuster ran Financien heeft Ta0t gt dat de Begaenngecomnxtasie voor de jbAJwatandscredietan voorsobottan kan Y iiMaan aan peraonan daa tot duwar nog afl Toor aigen rdcening zaken doen doch BlA willen Tfiatigan Daae gunvbge bapa jif is uutalmtend ran toepaaamg op gadmohihsoarden dia een zaak wiUen beguu UB weike leveoaratiMULrtiaid heeft an vaarran rerwacht kan worden dad s in ri g Qheiid mlien komea het bedratr terug ttgaran SteaakMfl TOor Nederland oit Engeland Iveuter Sdint u t Lcuden De uuToar comuusJie is thans bereid aauvragen out oojMfÉfia vo3r den ulitvoer van sfjeeokool Eiar Neder aniJ in overwegling te nunen Tot naders kenn ajevi g kmuiin al o oonsefliten worden verleeml voor de ver Miwpinig van stoom en gojlco ea U t IstVt humberland en voor anthrooiet uit z ud Vlüte De demoblHeatle De demobiüaartle dec twee oodste Iiohiin 90D d£A vau 1887 eo 1989 m den OQ er wgkLan Wugkaer dar saldateo na r huu biardsteden is edaet OqM demobïlieatie met den leo Deeom bar af oopen zijn Wilson WtlNoö zal ia Fra nkr jlc feestdjk wor don Inigehaold De gemeenteraad van Pa rljB bralt al een detfiutUie aangewesEeo om i em tn Franlrrjk wolkom te heetea Op bet stadnuiie zal hjj met de no odlg B i oh tigbcud wogrdeD outvangieo en voor bet overig zint men op grooteche leeet ijk hoien hem ter ear Haig De L 6rriaad heeft Haig In d warmste woofrdea voor zgn gadrotf tijdens den ooi iog geiliuMlgd Hot ivleesehr vn tsoen De voedaelbehea dor beett bepeiald dat In hoel Engaand het weefrrantsoeo van ver nonlilendö soorten vice ch wordt verdub bedd TropaaadeL Giaterarond gaf het Caaino ensemble in den NieuWan Schouwburg aan tweede voorateiiuig van Mi panadal van Uaari van WermeBkeifcao De zoal waa maar matig bezet wat ta betreuren ia Het leuke bluapei dat heel goed door het Casino eoaeml ie wordt vertolkt loont zeer ieker wal oon gaD naar dan Bchouwhmig De opvoering waa oed vtzMrgd apel n regie verdlaaen allaii lot £ r ia harteiuk gelachen en vaal geai plaudiaeerd Mlndarjaagea De nundarjange jongeoa F G L en I C en het minaerjange umsi J B die van hier naar Amstaroam waren gedaan zyn weer naar Crouda teruggebraoht ToaUge voer vrlJvtlUgeD Naar w J vernamen heaft de Mlnlctar van Oorlog bepaald dat weder rrywiUig onder de wapenen gekomen miUbairen dia de Re geermg willen steunen onder deza ootstaiu digheden een dagelgksahe toelage ran ƒ 2 zullen ontvangen beneveoi gewone militaire uikomaten hetgeen deselfde vergoeding la ala nuUtaire ewaoaieaan Mibvaafen Hi ldlglag vaa de Konlnglib Toen H M de Konmgm giataroohtand onder gdwor van ta Welter de godsdienat oefening bgwoonde in de WiU makerie ook Pnna n Kooli rm Moeder waren on der z n gehoor zongen oe gemeeotanaren haar spontaan tnvee coupletten ran bet WJl helmus toe hetveeo op H H en alle aan wesigen en di en indruk maakta Een grootsche ovatie wachtte boveadian H M b teruirkeer In het komokUjk paleis Noordeiada onistreeka 12 uur Toan het komnklgk rgtuig aankwam werd aen gewei dig gejuuch aaogeheven door een drukke memgtê die voor het Paleis had poet evat die zeer gecatdrif tig geatenid de nationale liedeim aai4iitf Het puhilek was o een gageven oogecdilik niet te houden an dnmg juichend en cingeod op naar dea faoofdii aiv waar H M na itgastiKpt a iia zich vrieadelijk buigend Ueef ophotu den Doch daaAQ Ueof het niet H If to had laat gegeven onmiddeUIjk prlneee JuUana te halen an weüdga oogenblikkan later waren de dne voratel ke personen het pnoseaje staande In het oiiddan ras rader en nK ader eo hand in hand mat dezen het voorwerp ran een ttitbundige en ont Vleawdi in beaUg genomen Zateroagmorgen heeft de poUtie bg den slager B aan ue Markt akhier c a 00 pond vieeecb in beaiag genomen dat tkonuug waa uit Bodegraven waar het op Irauouieoze wyza ia veriiaadeld Het vieeaeh is ter heBohikikintf geatald van da diatnhut Congres S D A P Zaterdiag werd h i Oougr dier S D I A V ïooals wg reed in kort meld den geopBod door den beer lixlo 1 101 übttn secrelarie vaa de Boad van Vak vtveenijpËücea Deze berlmiieirde er aan diii bet Congfea voor de eeirdte maal oa 4 jaear bijeon komt zander dat in bel biuteniaod wordt eetreden Tbflnabeeradit ar vrede ODder de arbe JerB en spr wees ar op dat da DwtBohe arbetdere op bet juielo oogiaablik het juk van het kapitalu mo bebbffli aigeworpeo Ook de Neder i lacdaohe axbelder moeten paraat zijn om de noodige bervormingt op sociaal en I eoonomiLBCb gebied aan te brengen De boui ieoiele beelt itbane dfe gews peude macht opgeroEpen eo glunderi reeda over de vordaekUiBkd in onze parU Bpr waar ohuwM e eobtor dat men van die vardeeWheid niet te veei verwachttng moet hebben Hutlde bracht apr aan de oagedaobte 1 nis van Dr Victor Adl r deo Ooeten rgk9ohen aodaal democraat Do heer Vü eii optredend ai eerste inleider zelde dat reede hi September be oprekingen zgn gehoudeoi tuesobeu het beBtuur van bet N VV en de S D A P ov r do sledbte levon9nuddolenvoorziening en wat er te doen aou zgn bij den vrede Men was oiverlui dat soowelop pohüek ails economisch gebied verande riueen moesten wordea aaogebradU C de denkbeelden om voort te bouwen op de nuhuaLre ontevredenheid werd niet In gegaaji Ook bealooi men ofcet ta komen tot oprficbtlng van eui arbeidere en sot datonraad Wei besloot men voeling te zoeiceci zoo epoedigi ads dit tecbniaob mogielg zou zgn met de geheele aiWders klaéee Door een oomndsBie is toen en pro Tam vain eispbea opceetoldi Cristing ontstond bot eerste onder de Kottardamsohe arbeiders Maandagi werd de bekende redevoering gehouden n op liet gier oht van revolutie beelt de Kogeerug bet jjgowapend geweld opgeroepen Hg bebbMi cbter ing ezieu zoo zelde apr de revolutie geen kans van iBgen beeft De sbemming gewekt is en de hervormingen die door de Regee rinjg zijiu toegezegd Is de eerste vrucht door de arbetUensiUaeBe blnnengeheaJd Mochten de beloften echter niet ver vulu worden dan seidie pr sta ik voor mets in De beer Wibaut bebandelde d vraag ol wij na den oorlog weer torugl moeten naar het vorige bedrgf naar het nooit volprecen partloulleir inluatief De owlog beeft een geheele omwwitoliiig gebracht jn bet bedrij Isleven waardoor de nood zakelijkheid ie oi staan van een sterk gemeeosnba jpehjk bedrijf De Re eringi is van oordeed dat bet vrijwel bij bet oude moet big ven en dat men zoo poe dig mogelgk moet terugikeer n tot de vroegere verboudingeqi De Kegeertng berodpt zich op de slechte wtkometen va i haar io Tijpeo in oorloestijd waarbij wij ech ter moeten bedenken dat haar in pen zeer onvoUoeode is geweest Spr besprak daarnit de cischen neergedegd in bec program In welk tempo Of men tot Mdaheaitle der bedrijven zal kometi zal arilbangen van de mooht dje men ontwik kon kaa j De heer Oudegeeet eeide naar aanlel dins van de zinsnede In het program dot alle krachten zulten worden aango wnod om de elsoEeo ton apoedlgete te de seg eran dat de moderne vakbeWï e niet van pjan Ds den wette1 Ij ken weg te verlaten Dt moderbe Vftkb w log heeft zi h hi den loojt der tijd reede menigmaal te en de anarchie eefd en Vij eijn Jet I Tar plao ath mt wij than besieikt GRI81 MiuiLTB QBUCN Broodrantaow Da mliaUter van lünaoouw ngverheli en IimM neeït bepaald dat met higaog v ii 5 Deoembor bet tgdvak waarvoor een wUis bmln rogge en aanvuiUjoigsbsood kftut geldig is zM bestaan Uut ne jien da g zuaJat het orooorantsoen ve q tten datum al op dll gram par dag per pe aooa wotdt bracbi Id varband mot bot bovenstaande la mee gedeald dat mt t ingang van 6 iM ember op de airi odt aar t een noeveelbeud broou iM moam worden gekocht en ver oo t dur bat dnbbele bedrest van het gewloH op de b iis a ngegieven WNJBNLAJ9JD Jasseodievau B de poUtie is aaogiite gedaan dait uit het café Duynatée een daar oipgahangan jas is onwreemd voorts dat uit oan gaog van Hotel da Zalm drie jaaaen z jn gestolen i 4en terstond iDgeateld onderzoek mocht tot reauiaat hebben dat de jjulitie aan het station alhier iwee personen aanhield die bleken ledar een uit de Zalm utvraemde jaa aan te hebben Het waren twee ongunstig bekend etaande Eotterdammana J B en W D geheatflii Nader bleek dat ar viar vaa daae Jaaacn dievan aan het werk zgn geweeat De twee oahe4enden worden nog gazoebt Het schynt in meerdero j laateen in zwang te komen dat jaasan uit hotaU en eaf worden maegaaomen t Wffnü b c er te ïteschikbaarateUiiig der grondatofCea gevraagd Naar vemomt n wordt zgn door df a bete ittr Hall de troigientie vrag n i gediwd la iiet den Duouiter van Uor o bekeiC i t iiiettegeaataanüe bM atopze ten vau § diJiamaiajL van mumde en wapeos o iMï jp d a muni lie Werkplaatsen n L g ateoaS wonil aru e dn miai hét proOuOaurcn vaa ver jdc aiiilaiie omdenletiUja voor net legiff jit de uuüFiaier kunnen be u t o tj a oneeUen of gedeeitetigkea voorraad Oudar atieir rgwialei automobialeo autobaa OQ Mftjor g ai btitaj euz wel e ulj deze aruoi üiig m Kww hoeveoinaden aiaawe ig zgii ii puibtil te ateliea voor da pÉr ie de mimster bereid allen annktup voor bj vei aaoamd a imrtoiitui geQ S pi te iqttein en net twardJor oveutuedl ouder rtofk igcuoiiea parwmeel nltt ta oa tóftu dooh o i ean andere wgze te werk te stel laa y Lading van da In beslag gcnom n schepen liiij dii N U i U Darioti4 iiiijpalwomen dat de voLioude artikelfo mt de m ba iila fen joan achepau weUe tJums Ln hng fjiad liggen onmlüoetlg C luLiela worde ufggoge Ida om naar Nederland m erda vöTdjliöa in NeJorlaöJacbe Btoom bepeu j l o6d balen ojpra 512ö balt kapo pi 4 t n 2 rj baiöO ooLoe oeten i lü09 Dal n veecoekeo 14 6 Dal a Oietordad en ill2i baleo pajmpitkoekeo Andere dieïstaUea hl zgn de laatste dayen aUeriet dief stallen gepleegd 00 wetrd aongüte gedaui door den heer H van de vermÉBSiog van eanige kleedtogistujüken dvor den woonwajgeaM rt o iwr V ia üe Boe 0 4kk e aaii de v r uifauLng van eeiUg e kopeaon voorwerpen door üen sohLlder £ uit de Waieeieeg voiii Jd oitv leie uuiig Vun rjgbui ues en ecu tabakedooa Vooria beeft een melkbaodelaar In de ed£eirstraa aangiifte geda in dat vaa eea op sirüaA staande melkwagen door twee Belgische jongens 17 ziekenbons zijn ontfpeemd len door dan heer D aan de üosthaven aangegeven dat zgn evonnaast zgn kantoor neergezet rgwiei daar was gestolen vurder zijn ujt de droeot zouterg aan de Kaïruemelkaloot pakken apgkers ont vreemd waarvan alb vermoed ijke da ders zijn aangehouden A H V en A J B tegen wlen proces verbaal is op gemaakt In aMe bovengenoemde zaken beeft de poliUe een onderA ek ingesteld GEMENGDE BERICHTSN lerngkeer van krijfSgeTangenea Aaa uji epairtMueui van üjijwukmdjoie Ziken 1b Zaï ia avoud e bjeen oniat aehouieo van j eieldgaeirien der iJelgttacbe bnlfcicbe Duisehe en j j io la i tffliemde met de hoeren mr J B i un socrataris gemraal m aLjememeo de dt baron vaa heecajeren aumjniölra eur aeji bet Uepanenkeot van Uuiteniand BOJie loM en von Lies ben gep Jtapljsin eer zee en oï joor NooJtoveu b Goor td bBsprekea die vraag noe üe kr igl gevangyöen ui t Duiisoiiaini bet bes zul i öO zgn te rapaunleercta Verroer uit de Stalling Die miimel vdui uoriog ueoit bigntrofc Uien de bectohiKkMigeo waarolj bet vtc oer van de m die baecni kuj jon geuoem Ja airtUfrleu van uit het gtabited vftii do iytelllang van Amsteridm naar het o a l a is iei van bet Kg k Is verboct i Voor de Haagache mUltalren Lo kels pereonea ta den Haa hebbeo Zatardar een bedrai van f 5000 bgeange rai0 t voor de veratreklting van kldlne veranuiperin n aan aüe daar ter stkle tBnw zi j e maoacbappewi van bet leger de mared lauesée en den vrgwilllgen Ihnd storm Hat vartrek dar geintcmecnlab Emde der vjjgeide week vaagt uet ver trek der geïnternoerdon te Harrlerwgk oa r Antwerpen ai a ZIJ zuiUen begeield wor den door Behgiscne oiliCierea uit Ziwo ie oa Ameraifoort Franacha krljgfgerwigenen Po Wmterdwgk zgn oOO Fracacfae krljgs glevamgenen aingenoniea Daar er oog meer verwao t vporden ztjQ 150 miLlairenaan gettomeo voor het uitoefenen van de noo digs uiaiatr Ki ieo De maatregalen tagen reTolatlc OepDtaÜa van den Bond der Begeeriugagetrouwen by da Koningin ZiAteaMaga oud b uur heest ean doputa tie van geuoemden Bond beataande uit dd döjodten v ldpreiiKer der Ie divisie aar gojiat Den Ho lander an bat irnizoena Jetachement te Kotterdara ar den mBoien A J üoea van het bureau van den ver pi igsofholer de bat r j Jagers een oa deraoud met H U de Koningin tttt pa leize gebad In tal van plaatsen la een burgerwacht opg r iit iJe stiufenien te ttagamngen iiebbao ta eea ver dering een motie aangeooroen waarin zij al e Nederlaadaohe ooUegaaOp wekken zloh ter beschikking te spelen n wettig geza zoo noodng te helpen var ded gen De Raad van afgevaardigden vormeido het htwtuur va n de R K Stidoil nVer eoBWgaigen In Nederland juio it m oan mate toe dat d © huijrge Reff riag vanhaar ontrodeo vaat beslonen he ft de noodzaite lijke democratiseenng ter hand te nemen an hatuligt de ivoorwaanielgke trouw VM aile Katholieke studenten in Nederland Schipper Het hoofdbestuur van rten Algiameenen SotópporboiQd in vergaileiw bijeen ta iGrofllnjjeo op 14 en 15 dezer basit I 1043 gebrioht van de achipperg a het a gemeen en aan zijn leden In bet byaoniar dat beBlolen als goede staatsbur gera hert welrtelijk gezag te eteun n do hel vervoor ImcbUj te b vorderen r wllla van algen bedrijf en t n bats vno bet Ne derlaniache volk en een ematl be cep te doen op da schippers met eerbledi van asi ledtora baksel om mee te werk o tot handhwvtog v i de openbar oids De doodaUHM draad De doodeUj draoa is thans langs de göheiele gro s buiten werking geatald zoo dat het verkeer naar en vaa Be le Weer vrij L9 Hrerran wordt druk gebrufik ge maiitt Arbeid Adelt De bekenda vereenigüig Arbeid Adelt al morgen en overmovgen wodar haren baizar m 4 a Réunie oyenatellen Ieder kent hst goede doal der ayxopatUAe rereeniging daarom wekken wg gaarne tot een druk beooek in de middag en avond uren op En wtJ doen zulks ditanaal met te meer aandrang omdat dit Jaar de vereeniguQg nog maar dan ander behoefte heeft aan den goeden rarkoop harer goederen waarvan de grondstenen tot beduidend hoogere prjjaen nwattti worden aaoge diaft Xedar werice naar TermogsB mee om desen bazar goed te doen alagen daarmede wordt iHittig n ikood wazk e fitevw ta Utde Roeds g ruimeo tijd Is de Uethleb nis fkerk Ie leiden m gebru k as gedmeentefijtte opstaj p liaat9 vour aardappelen A i voorzortjemiauregel werd Iq verbaal mnt den b nnonljn hachMi toeitand ddar gia Wavond een miUljaire wacht onderde liracht Niuwelgka wared da mibtaiien btaooD oJK 3 p sonen eiormdeo Jhauga heo voorbij de kerk ut Het bleek dat bet dieven waren Reeds hadddH zlJ 17 za k QM airda ïpelen gevttld an gereed giezet om mae te fiemeu Door de duieternle zgn de dieven sr la laagd te entlWmeft STAMMKUWt BKBKSNWOUDC Ds J R Immink predikaat bij do Ned Berr Geneania heeft het beroep naar DeL den O aangenomao 60DDA 18 Norembar 1918 Een protestvergadering Van antUïwolutionaiï zyde ia Zaterdag 1j1 Oenoagen en protaa6T PgaderiBC wian tegen het pogan der rawiutK n wn waann hot Kameriid Dr t d Voort Tan Zöp als aprdcer optrad Deze rergadenng nam aan het lot de emetiaaan JP nrgadermg gaboord de inleuüng ran ij Pï w oordeelt het ToJstrelrt noodxafw jk dat ooa rolk bewaaid worde roor den njewmood die het noodwendig gevolg weeën ran de beraamde revolutionaire wwanng der eociahaten schaart xich Waind achter da weeriag n preekt BOSKOOP DIJ beechjickuig ran den Uuiiatvr Tan Finanaén is TOor Boekoop inceeteld eene omnmiaaie roor controle en adnes rojr het onderzoek van rarlenging ran aan boom kweelrars rerleende credieten en ziju benotmd tot Voorz t er en Secretanï de he ren C Ph Uoerlands en E G Kanings en tot leden de heeren P A Ottolander Hl t Kfuef Gz en C Kltfu SpoatMM rlagieataal Zbtardagmorgan Te u rh an ett is 9taé ga De Ifltoöht van Konlag Al itrt in Brussel De intoobt van den koning en de ko fakis dAr Bdgen t Bfuieal 1 migeJte i hebben prijs te gdTOtt toot de UBroUe Het program Tan eiadKa W geen program voor een revoluUe Het zijn sleohts etjbcben Toor sociale bervomiagea Het program aal aan de Boeearioie woi den aaiageboden en aafl edroogu aai wor dm op spoedige inwUUgin WU dltvlat dMi bbjft bet eoonomtocb w wn nog open nl de staking Dit baboeft niet een algeoieeoe staitlng te ijn voefdede hew Oudegeest er aan toe zij kan eofa ter r er ïijn dan eea alg fteene De Takb ffir li cal Uarover bedlaMn De beer Uokmaibear van de organisatie van poor en Iramperaoneei betreurde het dat Mr TroeleCm niet aanwezig waa en stelde Toor den beer TroeWra te ver zoeken Sondagi te komeol Do aid Leeuwarden stelde de vraag of IVmdetra door do leidiii i van het ooiigreiB Is oeoe4aten De Bead van Ned DIeoatpIiclittgen vroeg het oong ee de oooddge middelen te verechaflwi om bet 296 regdmeot even als het 12e on 8st klaaMfcfnruat e doen wordea De Bood van Mndw Marinepersoneel verklaarde dat bij de ove oote meer 1 derheld van het marloe personeel aymp thle voor de eiecheo van de moderne vakbeweging Is Het marlne porsoneel la zoover mogeigk ontwapend Dat peirto neij w iacht geen wanordeiijtohedon I uw om staat het aan de zijde van de mo demon n niet aan do zijdo van TTIjd koop Onder diens Hdlng zhl bet sloh onder seen voorwaarde sMlen De haw Heijkoop van den Centraten Bond van TranBpOTtarbeiATa zelde da r te RoHenlani wel eens eaproken la waarvoor hij niet da volle verantwoorde lijkhedd kan draglan Wanneer er In de Tweede Kwner voordien zijn gesproken die niet dadelijk te reallseerea zijn dan moet men tooh bedenken dat er in deiw weed Toedö groote conoeeelee zijn giedaan die zeker te danken zgn aan de actie der modernen Wij denken er niet aan Troelelra te verloochenen De groep die spr ver egpfwoordSgt 1 vooral In deze tijdeneen onn tsbaar element Hij Is gemaehtigil made te deeleoi dat wanneer de Rc eflriag niet spoedlgi do geeiéobte oonoeesles doet de tnineportarbeidiera vooraan aan In dm strgd Wlj hcfaben zeid tfpr ni terug ran padvindore en landstonniiongcoe Zondagsmorgen word bet ooogres te 9 uur beneend door den beer Flimaen De beer Brautigem zelde wij moeten eamanwerking zoeken met de burganj Wij spelen geen dreigement uit tegien debour geoifiie nutiur we komen met een pro gram dat den voCkswU van Nederland vrOTtegienwoordigt ena we zullen dat op de gewone wgz die de lauËAg aangeeft tot werkelijkheid mikea NadAt dbor vflreoblllende afgieva rdlglden hrit woord wafi gevoerd kwam Mr Troel Btra ter vergadering en kreefl onder Ie vendige toejulohtngtan het woord Mocht ik ajdus de baer IVoèletra In de ooncïusie van mijn rede verder lijn gegaan dan la uwe wensobeii Is ui drukt do geeet en de toon etegnmeo over een Dece week heeft een ooget van be loften en toi oegg iogien op polUlek en Sftdaal giebied gegeven Zelfs over de hoofd zaak da sodaJIsatie diar bedrijven toont men van alle kanten toenadering onderde opstuwende kraoht die in onze beweging Ik ben hier zelde apr als eerlijk man verplleht te zeggen dat Ik dlle maohtsverhon d ngniet rfebeel julet heb ge zien en wit niet looohenen dat ik mij In dit opzloht ver gist hêb Revolutionairen zin leeft er In eiken aoolaal demooraat Spr erkende eob ter dat h Ij niet getoond heeft dat weerotawdfiTermogen tel bezitten te es den maohtleen Irdruk van hot gebettren In Dultsohland ale dat vah een keel en taotisoh leider der boweglng weiifiobelljk ware geweest Me het loolaten der meefdarheddetheono had epr aJteen t bloo e feit op t oog dat een minderheid of moördOTheid verkregen tengevolge van W algempene kt vtreeht niet voldoende te om ta be 0llesen ov6r de vraag tA een groep o partij aanopreak beeft op de macht Daaruit moet niet werden opgaaaaUdat men met Beweid en terrorisme zijn wil aai het volk wil ople jgen Dat moet op andere wijze ge chied i dan door een meerderheid In het parlement door a meen kieerecht v rkr gen Wij willen geen terrori sme wij willen werken herTormen overreden orgftnlseeren Wij hebben geleerd eejde 0 r n ti o h ter te zljn ii geklen de grootb maobt en Invloed waarover het burgerlijk re eerlntga flteUèl en de bou rgeolsil e no0 be öhlkt Men heeft veel gpepfokea ov r da TOTolulle toaatr Nederlud la g inetmte de vlaggen met oraojewuupel van hat itaadbuia en hu da inwonart Aaa da Paaturia wegens Jiaar HoUandsoh bA eiachs öewonara de ü ngetsche kruiaviag naast het itcwj wit biauw De godKhenjirtoefamngen Zondaguwigan waren gewud aas daaksegguc m rx9tim verdanluBtan MAAMXEKtBX Te oofereer half vyf hedammugcn war den de inwoners op reaciirijot door braodaif nalaou la de aigareniabriek van da N V de Ooieraar w a een acüoorateenhraod ont taan dia door den uacutwaiur de Jong werd ontdekt De aiHutgasten hebben door hard anpedckan m t water aandr wi het begm van binnenèrand geblucht ea weten te voorkomen dat de firma Biankea on dan Uartog groote schade heeft geledan Iht zooveel te meer op pr a te staUea omdat door de cnaia in het vak er meer dan aan müiioen aigaren in de Toorraadkamer s dte niet door rarMlMnng gadeiit lijn SPOBI Vaathal Litalagen van gisteren Ie ki A nuetü gaspaatd B Feijenoord A i C 1 1 Spattaan W i C 1 1 a V V Dordraeht 4 0 a ki A Vlotoriar Olympla 1 2 Velox O DL 1 2 Amatel dltiyefBum 0 3 B itoU£4o £ 2 Watercpraaiaoieer Z V V ló ZiC DEC 1 1 O VUOïWluaa 0 IXHO X rxee 8 0 DV V CVV 4 3e ki D G Oouda TJÖP 4 0 LV V Alphen 1 Bes 3e kj C DOS 2 Ülympia 2 1 Hilversum 21 Gooi 2 0 1 Om dan Onaf bankel h l ar Bottord EÜEal Nod BoadoeUtal 3 3 Goudache Bond Ie kl G8 V 29cboonho 6n 3 2 2e kl A Conoordla TOP 3 2 B Olympia Gouda d 3 1 U kl Zuid WUhetaioa NOAa 1 1 Oost QuI N GVC 7 0 TubandarEnwhede 0 8 P W Viteaae S Sj Noord VeendemrVelodtaa 4 A AoUiles Ahddeei 1 2 Vfiendöohappelijk Blauw Witr Belgisch elftal 30 N A P lüddedburg 4 8 uveraïobt D woöbtrgdea In 1A ign j ateron gaen va oiüa doongt aaa de inhoudhug aer mlUlaJre verloven eo de wadatrijdm 1 otterdam waren hiervan oorzaak Wat de loatat aangaat de wodsirgd eMigde in een g k spel 8 bet la een uiterst epoaneflde ontluoedtag geweest waarbg tet N a Bondeelrtal wel iaa sterker was maar dit dtk r slecht sobleten niet ia meer dero doelpunten beeft koiinea uildrukkeik Bg de Üotterdammera waa fiu£telee da beid van don dag In d B aid van dia ie klaaea alaagde Fegeftoord er In A F C jpn pwit albau dog te makau door een gelgkapel terwgi ioDj W FC ikh tegen Spartaan goed Ui In het ooeten aohijnt iïjischade meer 1 meer da eereta piaata te wUen behouden V or 2 A bleef ODE baaa op Velox tarretn en non Hiiveifium van Anurtel Ook Ülympia deed keurig werk Uaddeu w j Zaterdag gaen plaalerulmte meer voor onz bespreking dar wedstrijden voor den H adag in bet geeohreveoe daarvoor sprak a wg de hoop uit dat Olympia de nederlaag van veniedeA wetfk zou goedmaken eu htit sterkere VlcOoiJa oi aigeu veld trachten klop ta geven De bUuw witten hebben oio hoop ia vervuUiag doen gaan hoewel Van Ji ijk en Kettler mankeerden on na rus Vramkeo weer zgn plaate moest verlaten en op halve kracbt op den vleugel verder spaelde bloogde Olympia er ia door enthuanaat werken een voorsprong te behalen en te beboudeoi Vóór rust bad de pkieggewi gtluk toeiv twee harde schoten luiat paal ea lat raakten en overgingen en mi pcherp aobot lange guig U 4 veld waa door de vorst hard ea gtad over het gtihael was bet een kafena wedetnjd met vrij voorzïchtig spel alleen na rust kwam er zoo nu en dan meer vuur Ook de 01 mpua reeorves deden verdienstelijk werk door mat 10 man waaroioder vele Invut lore tegen een bijna volledjlg UO b J een gelgk apel te behalen De wedstrgd iu Oouda waa de Ug niatab zooals men dat in voe Hit rmea noemt Üouda a OP Ifen zou bet En gelBoh ook op zn Botlandsch kunnen uitspreken went er is zoo nu en dan van beide kanten knap forscb gespeekl We hoorden zelfe dat een speler twee waar flohuWlngeo gekregen had dat la natuur hjh oojuwt bij 2e waarschuwing moet de speler het vekd uit De 4 waarmee T O P verloor ia te danken aan bet op schot zgn van de Jong waarbij de ten gero doelman van T O P geen k w bad Zóó gaai Gouda den gonlaa kant uU SleohlB 1 punt werd verloren In 4 wedstrijden len de varonderstelfeBg mag gemaakt Ut Gouda tbana binneo la n bij evengoed wihouden bet aflikampioen schap behalen zal oor den Goudeoben Bond wist G S V2 van Sohoonboven te winnen met 3 3 Voor de lagere klasse won Dljnipla 6 vai Gouda 4 en speelden TOP 3 enConooodht ijk Vigf gDB plaatsgebrek komen de ver logra n M volgend numener L ÏÏÏÏIL In Praleen BUiLU IS Nov Hrt PruUirelw mi ni rto vAr 6inaenl uleclie Zaken deelt jnete dat all autorite eo ooi nhtdoor Mo v u4 beiaOe bl kM p moeten bUlT i LAATSTV BKftIC Nationale vergaderlag rerlaagd BlbALijM U tvtv iM msea ia o au M j laLi 8 booiali ten gn ov ajvue meer defooidd aociu sittu wgen een bg ai de dit L ij Mt itihi uet pirr t wu iiaai ao Weoncvu eun bgeeaMMUM van du N ihooafe voT adoiina Da ouuUhaAfttiijkeo wlk de v r kl uam in gfiM m ti voor Maart Pi Wmb BLitLUN 10 No üa Loka Ansu cr veroeeau vaa dan Aroa era m buld tti raad d t d i alz r w Ueui uatf hoJ tam zal temgiieeroin ier b voegMwr plait M drd nlerop uat alwgiend tweaiUt in varbtuid met dva ouzo fea loai id Ui M riauil De ea k ixeriu zat dan Ouk n rL teBanwooriige verb4Jipla Mft iet ver brtaa Bargerwachten Te Wueabaden is em bargerwae opge nioiit te Maiuhaim eea vouawadk Belgische troepea ht Antweifen AMTW£fiP£N It Nov Per koenar In aatwetpen zijn onder onbeeehrijfaMjke geeatdnft ran da bevolking Zatard de Belguwne troeipan binnengekomen Heal Antwerpen U in feaatdoach De Bal giaohe rlaggen hangen overal de etad ia overal reiaiard Aoerende acènea opaten xich by het werzian af Het Kom heaoeit wontt Dii ag verwaoht De atad baadt iohr weer in een aee van licbL Franach BagelKh ikad Bf ga 13 No Lfe Vyaa Ztg ver laumt mt Kiel dftt het iiraUsUil liinjj e ioite e ulier onder Geoeraal beymour Zatt daj van Oooatantinupoi luw beuaMupul eu Odessa Is venroiLkeo roezwde aaabankalUkhaidbetoocinc Hat WlibakaiM m Uedaren ook waarvan hat Frlnaeaje het middelpunt ronndflh blavan aangabevan totdat Koniagm Priaa an Prinaeaje vzlendel daakaad met boigtngaa as haodgroataa het PaMa waran buuenga gaan Huldebetaagiaff aaa U d 4a KaalMtak i tti c uiuH aa Uit duu Uaag Vi tcAuao tMO jia ioor gi au a tn d u op oup van deu LHirvomewaafl om va iiMg te vta g n mx osu torea van opaaviare gebjuwuo eo parfcjoutjlere wouüi en ook la ue volsta wgUeu wappurt de urlet laur l ewdaladaa oormidaaf Mer 0ute la d i MlJL M afft ootfewone ievendtg aeld V le buUfers BuutdiUHiu droey oranje sel oimiL 8oldN an van duor de atiiide wooe xJciae troc eo 1 huu Sdwoer mot oraoj tu Lvix Mrala d Hel ruiterstaadbeeld vao Prlis Wilwm 1 voor bei KiflUuKHjic 1 aiMA e met aone iauwerktraua mat iiuten In da wfcuaaala KlauraD aBtookl De tramwa eoB igdMnmel vaMiBiOe twoifela r ilaa li uur wad de algjamaoDe trek aajT bat Mallevetd waar de ova e aoo H U de KoAlngtn aal piaais hebben Om jerdOboijeoe werkgevers ga eo bun peT oneut rja Ouk do gi ni eut st l e lu ainbtoiiartn eo bt omoten la de flajByen did tlB huKiebewogt ig bij te woom het weer awst buUg Klaarde gaandeweg op Doörwrljka Viereeoi ngen aa bondeo eeotgie duLtanieu mUtairen en da barder waobt brachen heJeiQ H M du Kuol i tin In ael MaJia e n geosidrlftine ovaOe Tieabiizenden woonden dez huidit alj Van het Kontoklljii rgtulg waarin g j leten waren bet KÓalnklijf Eo tirtlur eo da Pi naes werden door secties miitalxaa de jrden aJ aip ikioQ waarna htt rgbiL i ar de ukaDao appea hal MaaJoveid werd biniirt V d i oumiddeiigt omrm d loor een li menigte die eanl emlD fcad lao 01 gdukh aoniet W9rd toeffmprokem door drn Te d preii aer Da hoioljeii Tiio ttr r o den Bool van Ra jriü gejniuwdQ Ook de Mlii tra werl n mdtou lend toe gauobt MARKTBEBICBTEN VaeKarfct te Ratterdaa IS Noraaiber Aaagaward BS retta mnderen 61 r$ir kma 438 a diaiwi Matigt aanroar WA m0 a S4 per 100 atuhs t MJBOIJULUU ITAIV HAASTEUDGBT OSBOREÏN Geene OVERLEDBIN Aaltje UiMobtofaart 26 j ComeUa Mana Groanandaal 12 J Roaa Jacobina Vetkaik 20 mod VUST 0 n Uu rUjka atand Telegrilsel Weerfteridit Hoog9 st nd 760 H Ie VlUslngen Laagste stand K4 8 te Uapar oiA V rwaQbtlng tot den volgen lm d 4 1 ZwakJQQ tqj Batl B whnd uit weü lljke riflhlng n navell to4 zwaar o Ivatl be wolkt wen4 F tS T s n vooral dra avirtM en des oohtonda zaoMer ADTVBTBPmiN Berich t van Inzet i Bg de op 13 NOVEMBER 1818 door Motans J TAV DERLEBOESMOÜDEHKERK d IISSEL gehoudm eiling na da 4066 7 Bouwmanswoning mnt 25 52 88 hectaren WEI HOOI en BOUWLAND onder TOlHe WMK en 5 78 26 hcctncn HOOILAND onder HAASTRECHT gu IB bod c bnci t Perceel 1 op 9 op It op op It 6 op It M 8 op t 9 op tl 10 op 11 op II Pereaal lï op ia op tt u op h 16 op i 16 op H 17 f It 18 op 19 op II 20 op II 91 op 92 op f 14600 B800 6300 650 660 10800 760 800 II 25 II 575 9700 ToraaL AP8LA0 WOENSDAO 20 NOVEMBER 1SI8 de morK ne ton 11 URE in taet koffiehnii ven P STOPPSLKNBURQ U STOLW K Inmiddeli kan worden geboogd tagas genot Tan 10 peroant booggald INSTALLATIES êi y t van CAS WATER en ELECTiilClTElT pp elk gebied Wij beschikken over Ie klas materiaal en bekwame werkkrachten Erven M M VAN LOON 0 ibb l biiwl 18 TM a ttfllimil M A t