Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1918

No i 858 Woensdag 80 November tt IN 57e Jaargang Adminiitrad t T l ir InMro 83 Uea ontzag wiUon inbowBiwfar den grooten en kleinen goiykeiijk d vrljbatd dor zeevaart wensohen te vwtoliatfett e bij ta dragen tot den politiedienst over geheel do wereld Dultooltland heeft een aendlDg gnaa mooten aifwijzen De regeering an ds so let r0publ ek heeft aan de nieuwe l uitsohe voilcM mbUek gryunaeodlngea aang bodQn en heeh reedli twee treinte net meel afgezonden ZIJ verklaart dai xlj Dutftsolaaod duurzaam kan voorzian van rüke graanvoorraden met name uut bet Koebai gefatedl De Duitscèe regeering faoeA voor hst aanbod bodankt omdat de Entente Md DidlMïhland levensmiddelen toe eK d haoft fu aan den andtxen kant de nood inde groote Ruseisohe steden zoo groot a dat hei voit d si winter nauweUJks doorkaa konien D genlUeerdea komen ntorgea tn Boe dapeet onder leidii van de geueraaJa Pfatlió en ilenrys De earate divlale van ongeveer tiOOU man zaj daar bleven ds twee andere divisitw zullen belangrUke spoorwegkuooppunteii beaetteii ngolsoho krijgflgtivaiigenoa Duize KlMa kTiJgHVevaogeaun afuusid gevdiigeo onotnen waren ge £e d lilt ze mtikir moushm zlwi dat ze wt gkMaiiisfi en Hulp vian nun FiVin ohe b k idg4l H a ütmiiuti vtjn öo t t GO mijl af te i güa zo dar d t bon zt4 a éM bete l s od Wm nii JnifSü Vi ii Geld iiaidoij ze tó 4 ie Bjian vielen awa van do liarieai ol zij dTAifti kUompen iPjDter konaen Li trus len v u botLiderden werden zij weMpe utd Jiülur lieiiiug van Du sube saldaffii eiiotfl jierooi d e echtjr t ni e urea na het vert ek 4lo rt erjen Hat ueer wa i a kouJ v kn zijn ItfMfs dm wog boiweïrjn tiA uitpAïttlug tooi zij n g lectiti oinlgetaljIqo Via hal bevrieaLe laad vei wlj le l war ö Toen do owt rlevendoo In de Krawatfha Uiiiea Mriakwaitken waren de Kraivtelien i lie brMi i wetitl zijn a n de graws n r n eüüoiiiiioii toostamd waarin ie deze ntati ieo z ua Het U bui ti n eli n twi fe d t men de Brlfache krlj 3jfeVAag ien Opz El ijk Htm höe doca lijden Aïh krijga svntdien vtn woltej nMiiHtill ook ver7 aren nHi n tal dvt de Brltache gonMo i Zwijgieod BOten vader en dochter bij liet avondeten t penover elkflar zij vernwde het zeUa elkaw aan te kijken en öerademdott toen het eindelijk tijd waa om op te staan oed naoht raiin kind er ie la ona wïder hooM vandaag zooveel omgegaan t het t best H dat we verder alleen lij o Zij xelde geen Wwnd Ueüp heAdbost Je werirtuigelijk met het opruimen aa tokerefcaoh Üep weer In zijn werkkaMer op Q neer AU hij maar gtoed zag maar hij konfl wi i Qrete er wm nu niet uit haar iwiig öa en ec Mu ook we nooltietB tLu esluit e n nen waa anders In t ff eel Mct naar haar aard Zij dacht altijd lang eu kop gpeiBgea Dsanmi had hJjXztjn wrgen nooit voor haar v i oTgm ge 2 y Bkem alK kato meieT en waren elk x u t 0tean pmotmt J wi opeena dk ovarfiJd beriultl Ato ua www nog © MI lerfda pi wm sp Hn Victoria Olynjpi 1 2 Boit pU e ©a wüm iavtile Direct n deu auiap oea g LjJtropgtuuid 0pel WMfoft OJ iupda ïloti apoiMlc do uHtemteiB UMf iin ceUUt ia ecluw olet a hur xijd aJ u o n wg dp i s lii t even latier ea banl iolwi do ptulrafMtu Voortdurvrmt wofftlea au vcaicu op Uöt Vioto a iW l oa Ak rn aieti waar de verd di g tra va UiiM J een algemueDfiu aauvail krijgt titoan Koa eaa fopolea lo ut étxbt oaa aciberp twrd schot gaai ItOftt lac @ Aan dun aAdiereiL kant kun nca I uijm JUQ£Ua £ hst waric eUw swi oOi Oenier li0ait niet vaei t varwerkea Do ünJwryleusHl tuiwdt bet gttvoarlijkat Na lusc eoQ xeUde apal Bij eau oeduu aauval bo t Vrajwacu eed praotitkfuu B met om hard MÉiot la de d04 4Guaa s pa am7d 0 i Ut moedigt Olympia aau JUnKiiotf irau it ook eealtausje oa eaa sottiltunwd booceoUot kuk ded luuui tefioauweiraüod iceoeeo By eau mhv i vao Viol rU wil Duijia wegwerkeai gilijdt daarbij uit en vadt en da doorloopeude Victoriaan ziet kaoa gielljk te rnaina 1 1 Da CM nifüuini geveabat apel oolUer atet over en hoöwal Vraaick a oiuet meet loee kan od de v1ouj 1 plaAtB luoeattiit gaaa zij met yierMi ateeds tm aanval op en heelt Mooijaart metoan hard aohot aucoea 1 2 Het laafMegi daelte ki een zeauvanbtl apel van éa OfyzapiMrvwAeOi iog eta nadat even gestaakt ia doordat da achaid recLter die uMbtakeod voldeed den bal tt m deuueua g trapt kPoeg volgt apo digi bet einde met aeo vordieiula 1 voor de Odympia W Bij Oljnopla Vraxtokfo voor rust als toitiyocr ulKste mid Steenama vorder eend r besten terwijl van do iavaUers Sdtor oo goed wetrk deed doch oog veel Kftl moel di aanleerem Bij Vio fla de UnköT leugel het evaarlijkatj backa trapvaat Oottdar T P 4 0 B id8 eUtaUen hebben InvaJkr Qoud T or Rou en Keparou T O P voor Cooi ca fiaafpboret Hei beffiSa Ifl een zenuwBClUig heen en weer Uappen waarbij Gouda bet eerst op dxW komt en apoodltf de meerdeire blijkt Onder stuwkracht van Fluijm gaat de voorhoede op het T O P doei en van Bijik weet aan de huiscliib de leiiïng te erven waarna er i later de Jocgi met een enorm hasd whot den vooraï rong VBTgroot 2 0 Dan vojgit by Qcuda een inziokin waarvan TX 1 geen giobrulk kan maken daax do Gouda baxïks zeer trapvaat zijn Na mat biykt Gouda wear de meordere on ds Joi weet mot goede aciioten d Btsod op 4r 0 te brengiea terwijl een straJscbop weg£9ia haods scbittereud gebouttea wordt Aan de andero zijde beeft TOP niet voel kona en toen Kranoveld een mooton kans kroec wiet de Goudartkwtawi door ultloopen het gpvaar Ie koeren Onder groot eüthu asmo van het teer talrljka publiek kwam daarop bot dnde met eea verdiende overwinninjg voor Gouda Bij üouda vSel het Iraaio spel Ofi yau Pluijm D 0 8 3 0 ymp a 2 1 1 Olpnpia beeft aleobte 10 man vaarosdar 6 iawaUers D O S te vrijwel oompleet Op het modderig giadde void wordt een golijkopgiaandoD strijd gelovord waarbij 01ym ia het meest aanveilleod ia diDch geen kana tot doelpuatM i krijgfc Ka rust iai CHympia oveirweg nd de meerden docb schieten blijkt bijna onmogelijk Een fout In de blauw lta achterhoede levert vdtm aan D O S een doel punt op 1 0 Dit is Olympla te veel en Bokboven weet do partijen op 0elijkeo voet te brengiea f 1 1 T m 0 is D O B aanhoudend de janvailor doc het Ultstdceod verdiedigiui UJot sooren sHwdat het einde met gdijkspea komt Bij Olympla Deken en D olea de beaten bij D O B liiJubaok reobtebènoen m midvoor Zwemmen Do Ned Zwembond hoeft ihana oïücice erkend bet kampioeoachaip 100 U tas v n S H Snüt in 1 min mht seo en dat van J O den Bo r gekleed duiken ffVKSncUDKNt O C J U Verbiest uit AmFteniam in U TlflOdewetf 7S A Oudijk u Jt Moor dredtit it MÖ4ngoi 4 i M de Mal uu Utmdat ki Markt 3ö M A L Tho vls aen uiil Maaatriobt in L L Tiende wog 73 B BenHUiB mit aotlixvl am in Wacbttlstraat 62 8 D Wftfl era uit HiiVoTöum ia Lang Tieodeweg 65 U Steinmaa uit Nijmtg In Veeratal 20 A Toon uut Iftddinx eenia Gouwe 30 Wed R de Jom uii Am ardaui io Kam melksloot 4Z Q en J C Kontaiga uit Aarlc Klxtel In Jaagpad 86 S J Patlit uit Sloten in NTeuwateos 1 F J anij borst uit Gorincbem in h Tiei tew€g 2i S van Halom uit Moordreoht iii Ble cersaln el 29 J J Tijg san uit Boaicoop La Boachweg 13 U mader Wal uU Boxtel in WecÖMVen 6 1 A J van Vütd Uit Katwijk in BockooJjergBtraaii 4 1 W G Boot uit Roitcrdam InRaam 11 W vaa Ham uit Ijetden Is N Have 366 H Brinkman uU aQraven htt e in Krugerlaan 33 W A van uamuit sGtiiveanage in Walesteog 3 G enHeuven uit MMiasluiB in BleelwreW ngol 80 J jBcwen uU Rod dam tn Fluwee eD singel 37 J M v d l eeet uit Haarlemfa P Handrlkatraat 36 J P Lolkus uf Cappelle op d IjBgel In F Haadrikatr 62 YERTBOEKENBN T B Granpré Mol ière en ftrtinutWa havwi 55 n ir Veüp A J Dlope ahorBt uit Gouwe 186 naar Rottordam t öpaijltdwaraatnat 2 J J Mootijn uit Klaiwa M naaa he im Hoogp Wo d 58 E van der Meulea uit G noeiieadafll naar Amottfdam Ie A iolietraat 8 H Moeritexk uit TuTfmxrkl 6 nair B Grav ohaj e Korte Poten 6 M E Nlootof uit Krui erlattn 103 na0T MaaaMcht E de Jonjg u t Kruiientecairaat 5 n 3r Gro i ea Zljkon huis G T Berteis uit Kleïwog 61 luwr BomiQ J E M Jaaks uit K eiw g 33 n iT Rottordim s Gravendijkwal 41 J Taeler ui t Orabetbstraat 10 n ar Wa dlnxve i I C Rietkerk a gezin uit ffoithaiwa 6 nn r 8 GriVenbai e Kokairiiat 34 W H P Smit uit L lkndeWB r 51 naar Oudonrfjft J Va Ijoeuweo ultBoelekada 13S oaar Rotterdam Ctirie pijiila n 34b D A Varbeelt en geaGn uit Graaf van Bloia iraat 18 nasr Woerd i A van Leeft uit C K¥4 etatraat lö na ff ite StarreboAch 203 DmnilMeii Coiiiiiiiiisie District Goiifa stelt van af heden beschikbaar voor de groepen B C D HUISBRAND voor de 2e keer 2S van het hun toegewnen aantal eenheden Deze zuilen worden verstrekt voor de Gemeente GOUDA In COKES a f 35 per Hl I euheiii 2 Hl EIEIKeLEN H3 40w = I uiiM 75 K G ADVBgTENTHN Heden everleed na een iinirtalijk lijden 1b da Emoia Klinivk t Utrvcfat on iooitf eli fdB dochter iiuter behuwdmsler tapte en nicbl SOPHIA WlkHELMMA ROM in den ouderdom van 38 jair Uit aller Dflim P ROND PZN G$uaA 16 Naxamber 1918 4051 l6 KiCliELKOLEii a f 3 65 l Éeii 75K G BIUIKK BIIKEÏÏEN e f 3 70 per 100 ü 1 eeiM TÜ8F Baooeiaars a f 7 385ttyb iieRy Men wordt verzocht op de betrekkelijke bcstelkaarteiLCd oan kaart n de verlangde soorten In te vullen en deze duldsllfk sataakand In de bus te doen te onzen kantore Oosthaven 3 Zoovaal moflall k zal met Ieders wenscben rekening worden gehouden Wanneer dit echter niet heel mogelijk Is In verband met den aanwezigen voorraad by de handelaren wordt door ons de soort bepaald Heden overleed te Hof vaa Delftxacht co kalm na een kortitondl lijdfo in den ouderdom ven 64 jaar onse lievevader en behuwdveder 4071 20 Voor eventueel geweigerde toewijzingen worden aaan andar a brandstoffen verstrekt i068 80 lan Es Io laYin oud Hoof llii eiii ur der B O W Io NederUodKb Ooil IodlC OMcitr in dl Ordi van Ontnjê iVauau CommanJemr in dt Huinrdi van Oranji Mn iW 1 L VAN ES M U VAN ES SCHWAU Gouda 18 No embet 1918 Eet Advertentiebureau van TEIiEF 82 MARKT Zt tea baboava van da Verstnlglng tot steun aan ziekan en frerstellenden epVKIlDIlG 22 NOVEMBER8 uyr in de Sociëteit DE RÉUNIE t iavaa dóór Óma Tsjselilseiies krpisl KlICU htxottt de ploataini yan ADVERTENTIEN in alle Nederlandsohe en Buitenlandiohe da enweekbladen en andere periodieken zonder eenite prijsverhootint Mr lnaE ncllng van 6n alsctipltt staada voldoanda Inliahtintea worden GRATIS verstrekt m mm mill mmu Entréa f l Ba Baloon f l Koruo Tukrijtbui bl dco heat VAN DER JAQT Hoolurul n dn aDd uo de sul üuroersvanNeÉlaiiililraaotwerkop Wil de aansporing aan d e werkgevers om ter bestrijding van de werkloosheid zooveel nlogelijk arbeidskrachten in dienst te nemen praktische uitwerking hebben dan moet onze burgerij hun zooweel mogeiijic werii opdragen Door de duurte hebben velen het steeds uitgesteld reparatie en andere werkzaambeden te doen verrichten Vooral het middenstands denstandsen het middel grootbedrijf hebben daaronder te lijden gehad betrekkelijk weinig werd nieuw aangeschaft betrekkelijk weinig nieuw werk werd opgedragen noodzakelijke reparaties en vernieuwingen liet men wachten uit vrees voor de duurte en in de hoop dat spoedig alles goedkooper worden zou Men vleie er zich niet mee dat de prijzen spoedig belangrijk zullen dalen de loonen zullen in elk geval hoog blijven Illaair bovendien be denke men dat men opofferingen niet alleen wan anderen mag wragan maar ook bareid moet zijn die zelf te doen Burgers van Nederland wilt ge krachtig Uw hulp verleenen tot gezonde beelrijding dar warkiooahaid en tevens medewerken om zonder schokken het economisch leven in normale banen terug te voeren draagt dan werk op zooveel en zoo spoedig mogelijk 4061 21 Het D é Bestuur van den ECONOMISCHEN BOND TREUB Voorzitter VAN DER KUIL Seoretaris Een kleine uitgave weUw eehter £ r W yoordeelen afwerpt it heikoopen van een dóoije Uieerpülen van Apotheker Boom Deze pillen zuiveren het bloedverdrijven do vuile stoffen uit het lichaim enbevorderen een joeden itoel anj Alleen echtia eriotcit dooijei met hindteekentn PiraieA M Boom P jt 25 eo 50 et Verkrij burin da meeite Apotheken en Dro itwiakeli i Gouda bij ANTON CO0P3 2 1741 IJ Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen hs Tit to Kutn Bnftdtn St wl a et iMr plvolM ¥ llwl Ull s WelUar Sntilwlckm Tli M alf Sal t l ckIMMiln 0 SpmIuI idr i voer JobS IbI aal h w iakipl n Ml KOUT ZfEM awtnurttt mHiHiintiiiiidii Uft Ba p l m lil p Advertentlin en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwouda voor Berkenwoude Achterhoek door I HOOMEK Beiersclie STOIWIIK Kunt U het oorlogsvoedsel verdragen Niet iedereen kin bet oorlogivoedsel verdraten vandaar dat velen tkans lait hebben van hun maaj die vroeger etlea eten konden Versterkt Uw maag door all vaite gewoonte wee ABDIJTABLETTEN voor de maag na het eten in te nemen Adbij tabletten worden zeer geroemd bij een opge tte maag nisielijkbeid het zuur oiaagpijnen maagkrampen opriipingrn een bedor ven maag een riekende adem etc Koopt bij Uw drogiatof apotheker een doo jevoor f 1 25 rn zorg helaltijd bij de hand tehebben 3037 42 Eftcbl roodtn hand mtt oaxt kanJteeitning L I Akkar RotUrdim Adverteert in dit Blad Hoesten vaatzittend slijm verkoudheid broochitii luchtpijp katarrhes asthma iiaapitorende hoeatpri el hoest bij ouden van dagan kia en alijmhoeat Gebruik hiertegen ANOA SIROOP Deze airoop werkt genea ad alijmoploaaend vcriochlend zuiverend boeatiiillend Maakt de ademhaling ruimer Nu de Spainflche xlekta heeracht verwaarlooze men zeifaden geringtten hoeat en verkoudheid niet Prija per flacon f 1 50 3 flacou f4 25 um Bo in den train bij lameakomaten o Vergadariagea ia het goed een hoeatatillend middel bij de hand te hebben Voor dit doel fabriceeren wij AiiKa bonbonSt verpakt in gemakkelijk in Uw zak mede te nemen doozen van 50 en 90 cent Fabf A JMIJNHAROT ZEIST Verkrijgb bij Apoth en Drof lstcn OP REIS AOBNDA W Not 6 uui 1 7 10 ma So i Rfcni Ailxna dighiidMoiuxrt 28 Now Blaawo Kmta H uur Opa Vorgad N O J G O V De ii kol Spr L C Lafebar B Not 2 our OivdwHudacooMjario Ar meozors QeljouT voor Bouw sVO dagtoedcht muiiMIHn BIMrinl DraktariJ A BBINEIIAN ZOON OOÜPA 4 M U4 5RSCHUgT DAGELUKS j ï fc BEHALVE ZON EN EEEOTDAGEN I bnrttiU ƒ 2 90 pgr wMk 22 cent o enl wmj de bonrgiix p lo p i aW it 0 per poBt per kwartuü f 2 60 nwt Zeodat bIiid ƒ 8 40 o mi Abemomentra worden dafeijjkt au nMnen au ou Bntwn MABKT IL OOUDAiM on ag t de boeMiandel en e postkantoren WUUA ADVEKTEimEPWJSi Uit Goud onnrtrekm behoownd tot d i b o krin INGBZpNDBN HSDBDBlUMeWi t ngi l M ta ncal mMr t M Op de TOorpa ina 50 hooger Qmreiie admrtentiilii en iacnoadaa nwMeeUat bU eoirtnet tot wr itn b eidio prtla Onwte lotten n niidaa wnim tmkmi aaar plwtmlmlt Redactie Telef Intero 545 Adrertwtiliii kunora da latHOMiaidur tuMdMokniiM t wIMe Boekhw delatwi Ai W er ftH barey m ifcAnaf was goweigurd deel te nuuien aan befflndalagingen deï ïMtW wier Ipgawno door de Ütdtaert wtttWi èWiBavaJien In het geval van DattnfaMMi niiet zal gelden Verder doelde Seoator Bonb nog mede dal wanneor in dan AqHrUcaauaohen Se napft het vredoevewkag er raiifioaüe zal iworden voorgoleigd heft debat daarover in aMjIttog van de piraktljk der behandeling me gieflloïen douwli in openba re zitting züil plaaii Tlil De e mededeeflng van Bowh heeft de gioouatü bolaug tulling gewekt Het l bekend dat zij de v tti ng weergeeft van president WiJaon en nwn neemt aan dat reeds overeeuatamnilDg la bercAkt tusaohen d € Ver Stojtan e8 dK g ewden Wat tt WwoQ beterft zagt een Hava te i Icgrwu dat Lan ng de volgende week In Frankrijk voet aan wal zal zetten Hij zal eerst naar Ëogeland vandnar naar Frankrijk gaan De A ooiatod Vsma verneemt uit WasUugiton dtut het WMwa s voornemw is om eerat kort na de opening van het Amerik Congtre op 2 Decwnber naar Parijs te vertrekken Vermoedelijk zal oen Amerikaansch Blag schip Wilewi heen en temig brengen zoodal bij technfeoh geaprökwi op AmeriUaansob g dcd zal zijn en alleen buU ten andB wanneer hij den wal bettöoit Nochtans staat er nlete in de giroodwet da den prestdeni verbiedt het land tu vcfflaten Rooeevelt on Taff hebben allebei tijden hun pfesldiwAbftp eeiiu bezoek aan Panania gobraidit Mevrouw Wileoa komt ongetwijfeld mee Mer verwacht diat l et eohtpaaa het bezoek aan Parij dAajrg lat a naar L oodec en nie mMsn ook naar Brussel en Ronie zal giEian Men verneemt dat de vertoogeo van Lloyd George Clemt ncean en andere staatslieden der entente Wilson vooral tot het besluit hebben gebracht om de vredftioonferenöe bij te wonea Aangezien de president in het heiffla der volgende maand afvaart schijnt het zeker dat hij verscheidoft weken vóór de op iing der vredöHcon erentie te Parijs zsJ zijn Men gelooft dat ffilson van zin is aan de ounferenlle te Ver aillee deel te n nien welke vóór de verheldering der vredesonderhandelaars zat w liden gehouden zoo dat bij zoodoende voor het eerst do gelegenheid zal hebben zich persoonlijk van zijn taak aJa Hd van den oppersten oortogeraad te kwijten waarin kolonel House hem thane vertegenwooidigit Wilson zal tegenwoordig zijn bij de openlngBZ tUing der vredesoonferentle waarin in hreede lijnen die beginselen voor het verdrag zullen worden uligaitli ld nuAr hij za 1 niet blij ven bij de vo igeude In oódordeelen aldalende beaprekingva over de boaltoaende regelingen hetgeen het i werk der vredosgenmu itigden zal lijn Op grond van betrouwbare berekenlnger kunnen do Potldttchrl arlomentartschef Nachrichten do verMezon van Duilsohland tot 31 October 1918 nauwkeurig opgeven Duillsohland beeft l 80 p00 Aooien te boïreuren Er worden 26Ó 000 man ala vermist opgegeven waarvan eyenoeofli eoi t groa4 gedeedte niet meer tot do levenden belioort üct aantal Dultócho gevangenen l in 8vlja 4ii handi bedraagt 490 000 man Vief miUioen aoklMon werden gewond waarbij echter herhaaldelijk gevallen ijn gctekl waarin één soldaat meeruMüeO is gewond tn het Dagorhul heeft de oodoretaata Becretarls van oorlog modegedeokt dat de Britsoho mllllalre verliezen met Inbegrilp van de Indra ie etrlj raebten en met uil luiang van de luohMKrljdkrachten tot 10 NovH iiti er 191S bedrogen aan dood m gewondten vomilBten en gevangenen S Olö l MA DEH OÖRLÖGT Qe ax rlf ni m Wentf De redeeoonferentie Een piMt or da mfddenpijlcan en voop Rua land Oüenbape ziftinaen De reis en Wiiaon OnitMHw en Engelsehe epliexen Bakoe opnienw bezet De Amepikaanfiohe aoploasmaehine gedemonteaM Da politi dienet De voadselwoor zienina wan Duitschiand Een Ruesisoh aanbod afgawezen Entente roepeN in Boadapaef ONS OTiawTinnT lour on waaiBchijnlijk komt Reading één nrbeidereL edelegeerde en een of meer gedeleigeeirdeu van do dominion h dei tegearing na de varkieoiingeu aoia hetrodr Uijft zal zü Asquith een pJoal m het OoaMiefni niateiriè anjbieden tm hem ia de gelegenheid te stellen als regeeo ia vei tegenwoorcUger ket vredeeoongfiaB bij te wonen In uilnieteuieeie kringm verkeert men in t onseJfere of ook lord Ore lade BriLtffohe delegatie zal worden opg io men De arbeidere mlniater Baanea zaljde v rbeo eidendQ intergiaallieerde coofereotie t ï i flxijfl bijwonen en na de algenieene verkloaingen zftl de redering vermoedelijk een vwlegenwoordigend U n de arboiderflpftrtij als ThoPMia uitnoodigenj om het vredeacongireö bij te wonen Ver 9mm Wilson E lbu Boot Lnnfling en Houae ItaUë Soui iio n Orlando Belgiö De gedelegeerden zijifc nog iet f aaagoweaeii 3enoeind worden de eerate minteter en Vandervolde Japan Tajinda en MatauB ooderaohel denlljk ambaasadeur te Londen en Parija Roemenië TaUa Joooecu Griekenland Venlzeloe Servië Paöjita De TsjechoSlowaken Maearyk Do Zuid SIaven Deneoz Rusland Tot du0V r la gieen varieg nwooodlgeo aan sovezen De Tlinee vsraeeiut uit New York dat Senaior BOirah hee t UHsd edeakl dat verte penwoordlgeKi van I uito 4iland en Oostenrijk HoBgarlje ter vredesoonferentie zullen wwdea toegeteten en dat alLe onlderhaiid 4iBgen tuBsohea ben en de vwtegenwoordijgeïo der gealUeejde regeerlngea df Amertk regeering Inhegirepen ten overstaan van do geheeJe wereld zuUen warden gevoerd Dit beteekent naar men hier aanneemt dat eir onderhand zftl wooden tuesie en Duitisohland en de geallieerden € n dat het precedent In het leven geroepen na den Bokeer opfitand toen aan vertegenwoopdiger van China Mogen wij liot 3 njburgor PremdonblnK gekoven éan is de oonferenlle der ge i IHeorden te Parljo gBeloten en betont werp VOO den voorloopigen vrede éoed gdteoni l e oOnleireDtie lEomt in de loat Hl weet Tan November opnieuw bijeen ter voorbereiding van de dén 15en OecODba beginoendo vredeeoouiïrdiandejln Op 17 deaar hebben ËngeaBoftB eiiRusftlsche troepen Bakoe bezet De bevolitlng uiei name de arme kiaseen ontving hen ull6t ken4 De IXirkst troepen hadden in de dkrle dagen voor hun altooht vtA geplunderd Het AiBerikaensche Congres bereidt de ó n Wafce l lflg van de nerikaanaofao oork gsmaohino roor De regeering zal afstand doen van het toezicht over do vera hii1ende oorlog snijv rheden en in éllln gen na ailoop der volgende perioden vcor de Spoorwegen 21 maandNi nadat het einde van den oorlo toestand is aangekondigd voor de departementen togen splonnage en voor oortogiBhandel ongeveer na varloop van hetzelfde tijdperit voor hot bureau voor flnandeele sftmenwerfcing zes raaanden na den ooriogi aJgcTlteB van dt voor lUcwldaHe vereUohti n tijd voor den beheerder van rijau delijk eigendom Wj het einde van Cen oorlog Voor bepaaJde retgeeringafunetiM woidt het tijdperk verleng Voor het toezicht over de sohepen vijf jnar na het eind van den oorlog voor het dpi a rt oiwit voor vllegwezen zea I maanden na den oorlog j voor den aanI bouw van hulzen bij het etode van den oorlog De staatssecretaris van marine heeft In een toespraak voer de vereenlging voor scheepsbouwers gezegd De Vereetilgdo Staten zullen onbepaald schepen bÜjvpn bouwen niet omdat we den kleinen ca eHMKNOD OOKliOilBNUUW De DBily New weet ona de voorj het groote vredeeooDgrea getroffen rege liiigen m de nianiea vaa de meeste gede iegëen die eir voor de Elnlenite aoui zulir dwJnenieii e vermeWen JDe voorbereidJnfi 10 drieledig Ib Loii den zal het rijksoorJogadiabinet bijeenko mea OD da poïiitlfidi van bet Britaoberijk te overwegen Alle eerate mlnifltóra van de dicmünloDfi zutlea aan de beraadslor gliigen deednwnen ea t kabine komt lijeen zoodra Botha te Londen aankomt Slnha zal Iiudië varte r iiwoordigen DaA zaJ OT tegieo midden December een belangrijke Intergeallieerda conJerentie te Parijs zljri hier zullen de ge delegeerden van gedioohtejQ wioBelen om hun inzichten met elkaar in overeenatem iDing te brengen Hun zal een grootc staf deskundigen op roJUtair en m nnegebied en ambtenaren worden toegevoegd om hun van advlee te dienen De etaf vatt de Briitache dejeg e zaJ dat is al reeds geiaeld uit een 200 offMeren en ambtenaren befltaan H groote vredesoongres waar de gedelegeerden der EnteiUe mei d i e van DuitünchlfUnÜ ODstenrijlc en Turk ij e aan tafel znllen zit ten zal zoodra mogelijk in Januari to VereaiUes bijeenkomen en zijn hooMikwartier te Pwijs hebben De gedelegeerden die hier volgw el n voor t meerendeel reed voorgoed aangewezen er zullen intusechen nog enkele bïjkotaiMi ï ionïörijk aemewMau Briand Tftrdieu Bou eoift Het Britfidhe rijk Uoyd George Bal Fttuilteton liohte grt loea de cret mne ovéiiroklkaiL degordijnen waxen van dezelfde atof ïljetuarde naar bwten in de InvaJlenfle sobemtrlng onw le teUrig fluisterden haarlippen Wueeow waarom moest je ndjdat aandoen ZIJ rïohtte zich boog of In den JeunU iitoel haar fijne handen hield zij kxainpaoldig om de dikke armleuning gaklc n d Wat hielp dat allee P Zij moest voor baar vader ea voor haar broers h t offer vfljbrengenl Ën zij zou baar noodlot kunnen dragoni VtwiweD Ijn taai en hij die haar hand vroeg heette Joachim von Blolfc tedt een waaredelman die haar sleohte aan ztoh wilde verbinden om haar toekomst te verzekerttm W B dat niet een f oot bewijs zijnor liefde En aJs een eenzame wl ie dagen geteJd zijn haar verzocht haar laatste uren te verlichten dan w s dat meer dian begrljpelijkl Het ïa waar de wereld zou haar wri niet begrijpen Nu ja verplegen dat was goed Maar een hair lljilc troWweot ïlaiur Hppen vertrokün zl tot een ömartelijkon lach Wat g ng haar de wereld aan E n arm mekje moest zich richten naar de omstandigheden en Joachim hield wat hij beloofd had De majomatfilieer waa met oorusi In Hot hart naar huis gereden Hij die altijd van een taaie vaslberadenbetó ww geweest werd angp nadat hij het bea1iii8€ude woerd in SUderkhe had gasprokea Ab hJJ ou eens do grootete teleurstelling van zijn levoa ondervond En wat zou WuBeow zeggen als zija wensobon vervuU werden Joacihiai wan zeer gl tkeobt a n fijB ne Deze krachtige peraoonlijkhoid die van zijr hart nooit eon moordkuil maakte wm hij steeds zeer genegen geweest Door hem had hij een nieuwen opbloni van het geslacht Blottstedt verwacht want wit verder zijn naam droeg ataJc irfet boven het gemiddelde uit Wussow en Greto zou eea nwxrf paar rijii geiTeest Zijn hart moest zwijgen H ii bekende hij zichzelf kalm Maar haar fraaie gestalte teominste altijd om rloh he te habbwi haar rustige weldoende en toch flinke ston te kunnen hooren oodra hij wijde dat nM e8t heerlijk Kl r en daaraan zou hij ook genoeg hebben Ed toen hij den volgenden middag haar brief 1 de handen hield toen beefden zijo vingers In danste hot blad voor zijn oogen en een mat gelnkfUg lachje trilde otn nlja mond He warMi sleoMn enkeJe reg tij had gesttorevon zooala hij het zich orifeeve r had voorgestald Ik leg mijn toekomst tn uw handen Kom spoedig bij uwe Grete Dankeraliach Er wa geen woord te veel en geen woord te weinig Zij begrepen elkaar I Pat beteekende niets aoden dan Bewaar nilj voor VuflBow Blottstedt w nt tk heb hem liel en ajs hij mij ut nog n et begeert mi8Bo ili later aJ Zijn bevende hand streeik over zijn voorhogCd Kalm Joachim kaltn je beat geen volwaardig menschl Vees bet noodlot duikbaar voor Hetgeen hst Je nog voor e dood wlil gOT enf Joanhint hield den brief oog In l n hand toen zijn kwMcdleaAar ualoorToa Duikenteefa eandlead Een ocgunhliJE drtilita hij de tippen op elkaar daarna atund hij op eo ging zi i gast tegemoet Uvt was n pljuSijk oogenMIk voor beiden toen zij elkaar de hand acbuddMi ii HluU tedt den majoor die in zwarte jaa en hoogen hoed gekleed was naar zijn werkkaMier geleidde I Verlegen haalde Pankerabaoh den wij I vinger tuseohan ziju hals en kraag door UU Ood het la wei de verkeerde werehi datIk bij u kom en Ik ben anders ook ze4f op mijn eer gesteid maar dt e buitengewone onw tandl e ieo m dai heJt ik nog veel op het hart Ik denk dB4 h t voor alle pM tiJeo het best aai zlJn Indien wij ons eerlijk tegenover Hkaar ulteproken Dus majoor lik verzoek ui Zij ginfion tegenover elkaar zllten Dankersbocb wred zenuwaobtlg mstatjB vlakke hond langs zUn kin Van awr geu heh Ik oog eens grondig met mUn dochker groprokea Bet moet tooüi gesegd worden Als het u mogetijk i do 4m een da luoelte u mUn to e sta n d voor ts stellen hu ia aesr pijnlijk maar Velnu Grote la bet rotkoKSik net mijii eens dat oa ik voorop wtHan I sttllen Eoo irilUttg trok mer h i vooriwoM van Blot todt Uaperand kmunstt ds voop dan van lijh lippen Door daisterms tot licht Naair het Dul ob van m HOHfiT BCI £UER bewerkt ckxw J P WESaEL INK VAN ROaSUM Nadntk v cbod n j hem aJtijtS aail verMand eön paar paardenüengten voor gewecflt In dit opzicht aardden de khderen gnlukiklg nurtoar Dost atond hö nu vooir de nieuwe schtturdeur en vlet niet ot bij binnen M u ffumi J ar al Wj het niet deed dan dr er men bent eeiiïvotidllg naar binnen Bn ten slotte wa zijn meisje vpfzoryd en hij redde voor aljn blnderea hrt goed Nlrtutirtijk zou men den neua ophalen en zegden Qi Me Dankowbadi hMt Joaohim Blottstadt voor u break gelróawdï nu Ja en ffueeow daarbij beet gehad omdiot bij haar heeft laten zitten De bemde mooht praten Ate hij Suderlohe fcad moeten verlaten dan zou niemand hem meer dan een goed woord hebben gegeven Mtor zijn kewgwondi meleSe en de doodelljke zieker Een koude iflUlng g1ng over zijn hreeden rugdat waa het raad9ebui e V s het alleen zulVer uit haat tegienovar WitóBow Blotte edtf Waa het een wanhoopB wluit om h n n zijn jongen te redden Wku het niet oamogelijk als medelijden w erkeUjk haar hart tot het besl t had gedacht nn dan wa al het aftdere te verdragen Wonk rtO JoaoMm wa door en door eea eoht edtJm n Dat wiet Gtet © en dal ww een punt dftt niet ov r het hooM moest gezien worden I Het alot zijner wijeiield was Ik Iaat de dertig baiïkjce van duizend In mijn acbrijftafed liegBo totdat Ik alles goed ihzle en als nt merk dat het olfer ta zwaar Is dan geel ik het geld terug iv ioh dd de twae m t ijxeren Uad Qrete zat la haar eearoudlge Trlend HJko kamer ïh lonbeleii wtarn BMt