Goudsche Courant, donderdag 21 november 1918

it iM awu o jQ ue h oiOb v n oet iMiaoue kUAarrijK zAkt uieeit te nuaden v awtaruue i U zijt vooj goed bevryd wn het vretmue jiut iibt bittitwl van verdrukkug eudwingeiAOtm iua gij eeu nalve eeuw lang heüi tuoeteo ventureo la gotauUt voor aiüjd leger van de republiek breo t ojp dtn ijOüiMiTiiigBciMjn bgdeiu de vjrijheMl eu da recutva ruii eki t lJw geziimen en air jgoederoB zullen word HMChermd uwe idsteLoncen ea a e uradiues zultm worden yeöerbiecUgd iJ aai er geen vrees mear zyn bij hea die gedwongen zijn geweeet aiob te iatugeu QMler het £ ui4ucbo juk ixankrljk dut u aie loaprije heeit looetea tUstaan opent wijd zij anaea voor alle teruggevonden kinderen van wie hot dieganon Ue hot meevt gededen beblMu ook het meest Leéheelit 4 ve frankrijk 1 Da Fmnaehe troepen 2 heden op Em linkervleugel Givet Voorbuffetrokikeii Zy haUten hun voorposten genoht op de luue KanceuneaJb ronidienneaJlioasoudre Er sun in Givat BOUO gealiieeid geratifraaen bevr df terwitJl tevens en aanxianUjlBa ftioe veelheid matenaai ie opgepikt Meer naar het Ooaten hebben de Fran ohen Neufchateau hezet De lime welk in den loop van den da door de colonnes werd ibeireiJtt wordt aftrebakend door Ver UuneLoii lier Jialtay ia Vielle In Lothanngcoi aan de Franacbe afdeelingea tot St Avoid Cochereoi i orbac en Saarbnickeu dooiigedroiiHicen lu den £ lzaa hebben zy Oboroai zuidweateliuk Straatatnuig Uunnmge en St L ouia bezet Generaal fiawhoson die het vaarde Brit Bche leiger aanvoert dat deel uitmaken zal van het beEEettin sleger van den K ia heeft etn order tot zyn troejwn gencht waann hU den aoldaten vi aag t oUee te doen wat in hun macht ia om zioh hoffei k te ffedraven in de geöiedw die x doortrekken Generaal Rawiithson verzocht den soldaten om wanneer z d Ouiteche grenzen overachrydeo de wereld te toonen dat de Bntsdhe soldaten met géiiik zyn aan die m Buitschland m reen oorlog tegen vrouwco en kinderen voeren Hoover de Amerikaanache controleur der Toedaelvoorzieoiog heaft do vedgende verdüanng afgelegd vóór hy naar Europa vertxok i De voedinfialn estle 1 thans iMutenge woon iDgewtickeld Van de landen in ëujwpa door 302 lïüllioen ïnesiacfaen bewoond ayn er fedtel jc slechts dne Zuul Bualand Denemaricen en Hoo ar e waann zich 40 mitUoen meneoben bevinden wter voedselvoorraad voldoende ie tot den volgenden oogst zonder dat invoer noodaaikelgk is Amerika heeft een aurpJsie van IS tot 20 tnilhoen ton levensmiddelen en de toestand kan worden baheeraoht indien deze ovezyebracAit kuoneb worden De moeilvjkheden worden venneerderd door het feit dat by meer dan 200 millioen menschen tibana mstice ongeregeldheden voorkomen teriwj l de boeren ophouden de productie der steden te doen toenemen Er zijn reeds tabg acbiickii en gemaakt volgena welke de Ge allieerden van levensmiddelen kunnen wordeA voorzien Daarna moet de blokkade zooveel mogelijk verzacht worden zoodat de neutralen 19 Europa die thans g rantfioeneerd z n voor hun volken kunnen zorg dirBSwi Ë n ander pjrobleem moet worden opgelost betreffende de 60 miUioen menachen In Noord Rusland waar het onmogelijk ia de bevolking te böreaken ten gevolge van het ontbreken van iransportmiddetan n de ontwikkeling van zuivere anarchie Dan ia er nog een groot probleem n l de toestand der vijandelijke volken met omdtreeks 00 milli oen menscfaen Het ffaat er met zoo aeer om hun hulp te verleencoi als de blokkade welke g durende den wapenstilstand bl ft voortduren te verzachten zoodat zij voor zidi het noodi e kunnen aanschaffen en tengevolge daarvan een stabiele rege nnf krijgen Er zal niemand zi a om vrede mee te sluite tenzy de anarchie ibedwongen en een stabiele regeermg gevestigd wordt m deze vijandelijke etaten De gerechtighdd vereischt dat een regeeiing wordt ingesteld om boete te doen voor het aangegane onrecht Dit kan met geachifrden door anarchie want die wordt gev gd door hongersnood Ih een rede voor de parlementaire urne Van het riji heeft Harcourt die in het be gin van den oorlog Ëngeladh minister van kototHén waa een belangwekkende onthul Üng gedaan Toen do rebellen ervan door gingen met granaten wapenen en munitie die het eigendom van de Unie regeriug waren seinde Botha mtj dat die wapens cm munitie too spoedig mogseiyk vervangen moesten Worden Ik v ndde n i natuuniji maat Ci ni veeJ howp t o Kitr ner i n antwoord waa Keen vnend geen geweer of tmtroon mag aan het Europeeeohe frtmt ïmttrokken worden Ik zocht dus vijf rf zes darren lang in de heele wereld en vond ten itotte m een bevriend land de wapens en mumtie die in 30 uur werd ingescheept en Kaa stad bereikte na 16 dagen Die 16 dagen zijn de kritiekate tijd voor de Unie van Zuld Afdka gvweest die zU sedert hare optidhting beleefd heeft OBMBNGD 00RL0GSNIEUW8 DUtTSCHLANa og geen aCatand gedasiOi De Q rpespondeot van de Koln Vojka Itg o I cben wijfit erip dat de koiiltig Van BcWdQ ceen a stand van den toofia Ud t gediiaq S ecwta heelt hij ambttfiariui ej muiUiren Vdu den eed van tmaw o augen 00 4001 van BalHn Onttaat den reada gemeUeo plotsehngeo liooi vain den bexAaden OmtM ien raedt Ballki deeit de i att ExprvSij n ldo dat itj Z10 1 UI sijo kaatoor te Üamourg von i t leven txsutt beirooM nadw bij aennu geaomwi nad vaa de bepalingen van het aidMtj van wa peoatUauiuL Uij wilde desv aindad zijn vaderland aangjsdaaa niati orer leveo Krhtieke toestand in Berlijn De l aily Oraphic oorMSpondenit adnt uit Berlijn dai de toesicand £ rluek ia aad een Interview met bojt en zond hei uaar de iMlly Giaphic Max Nordienwan aoup4 iieatA JHiet ii in Europa s bolAag dal de naiareaïde bodsiiewüugolf wordt te gmigehouden De Kola Volkatz g Bohnjft Ctos dreigt Iket gmvair dat oa vijaüien om M BeriijiiBOiio bolBjewiBBie te varpióitePeBi een baaiiting van fieiiool Daitechlaud aoodeakelijk ajillen aohlen Door de rainpzaJiigie g itiaurtenUatia te Breinen en te Berlijn woxui aux ailiv t dü vrtKle maar wonlin zell i de v orwaarden vaar den teg enrwooiiligo i wap auiatand m gevaar gebracht Tegen het militairlleme IX vruuwiA vm i ia Duitschen Boiui iNieuw Vaieriaud hebben ziöü in dnuw lOoziu tcletfraiuiiien in vurHCUllUeade taleiti wrt ijij vTdiUWon dor wertU gewend en ueite itjiüt liei oo g op Uc bairde wapenMdubuiüB voorwdiarden aaiigoapQord na de oe irijdiuts i i v het r iouMre FruJiuacUü su Uul 6én baat e pï e diiijai Uiüu Ui M het mUitadri me De demobilisatie Ua Bcrlijuswhe Uar einuojteT itaicke hee t oen VuftL jt tiwoiL rdlLgi r an ile joiit noi t 1 iiii 4 e iiiocgiileciü de dt iii04 iliaut e van 0 iniluljoen inon la eeD zwaire tuaii wem lAr d 3 voiorbiiToiiiöiuie aruuj reeüs em ide IjIm ïid böüoiaeü Er wordt ULn to i an öi aJif jiaiair fvioauid Jiu u n ouki iiusuii ai jjui j iwöüSi UiJ in diuiu vaji dto vrede t aurvtTiiiorfi Uo hujdo wapeii iLi öuanulisvoür rtdixU u o un dou t rjgiaiijBc uit iitt Wi MU in M dai jOü Daarbij kojmi hijt U iTjgbneuigdn vüJt do kgers uii lut 0 obt n e i zuuiuii lUt iurkije ca uit tvoeuiou ue o iUa ljAe mow IJ liOiltn wöruen vtr iU r dour de oiuwyuifiift lu bdt rij V auuuu ZIJ II do auwriutun ovyrtoimi de lUJtdUj iii iilc ii lo ovLCktiniRö uaar de jjo vuiflijiy va tb 3ratien is n do Düiteciio ol djXim 6a 1 bLWOiidt renowtmrdi Oii wdiit Ie lOii lcn C root Boriijii dat liwt tecnufeChL iiiivideilpa ut 18 voü r d vofldoeliQjj der te mHjAjtMsTvuJfa mejiachen ittBt i rwik i lJ op Myj OuO 111 1 voor welittr vexzox ia l © iUjir Jrie tut viyr wievem is liigvX ch B r lijii aiikoi lal lijOUÜO Olm tij ijit i i Jio ii l f aoicoa laorieliön en pirticulitJe wo liüigöD O ia erfirt ijïeii cii di zc laigzamiLir tia d verdween voor zt ovt r geon gd gon üid iA aroeiil aAüw zig 1 weu roij alt i en Lor m u K oatvamgt die buiten zijn actiu a w3rA£u Oo bUjft BINNENLAND Proi laiiiatietagiLM ileKoDiflgiL De Kodingin heeft gisteren de volgende proclamatie mtgenraardigd welke m een buitengewone Siüatscourant zal worden bekend gemaakt T AAN min VOLKÏ Ik voet mU gedrongen na hetgeen wü in de bange oorjogsjaren en in de laatate dagen met elkander hebbm doorleefd een woordt tot U AMjn Volk te spreken De oorlog spoedt t n emde onze onaf bank Ukheid ia bewaard Ik breng M neu hartel ken dank aan de manofn van leger en vloot die onvennoead de wacht hebben betrokken ea hun krachten en tijd hebben ten off r gebracht en niet minder aan U allen mannen en vrouwen die met ge duld D volharding de ontbering door den krijg veroorza U t bebt gedrag i De toon Mu dank voor ons behoud veraUunde korten tiJd Want rader den mdruk van de geweddige beroering in de volken van Europa is ook in Ons Vaderland de Staateorde een oogenbUk bedreigd Het antwoord door U met overweldigende meerderheid gegeven heeft op Hij een diepen indruk gemaakt Ik dank U daarvoor mt den grond van Mijn hart Getrouw aan de traditie van Mijne Voorvaderen heb ik nooit andera gewild dan Mun Volk te die ne door handhavmg van het recht en bevestiging zijner vrijheden door verzekering van leden rechtmatige aanapraken op geestelijk en stoffelijk gebied Gedragen door Uwe liefde en tronw zie ik HU in die roeping bevestigd Het grondwettig gewaarborgd recht van het Volk Ha langs wettigen weg niet on der den druk van dreigement ziJn verlan gen over xjjn lot te doen kennen is gehandhaafd co het parlem air overleg kan worden voortgezet Het iB mijn verlangen de voorgenomeB hervMmingen door te zetten en aan te vuU Icn met de snethetd die past bij den pobslag van dezen tijd Reactie zij uitgesloten wÜ moeten voorait Het Is MUn begeerte dat de nood van het volk in al zUn diepte worde gepeeld en naar de mate van de macht der Overheid door deze wtmie bestreden Het la MiJn wil om steeds in nauwe aanraking te zijn met den vo ksgeert en om te rrgeeren in overleg met de vertegenwoordL ging van het gehe volk Ik heb verrtaan dat Gij M daarin steont en met Uefde en vertrouwen tegemoet treedt Het liefde co vertrouwen aanvaard Ik dien stenn God zegMé en behoede OMi dierbaar Va Uuld fmn tut OruivhHia Lo iian hoffb Mf dulzcodeu luianteKWien ora uilioig iagevm aaaWin uuue uOir het Uxaujehwa mi htA vo üTlaiui L oHla een miUiai e wandeUng uuor do taa gemaakt Met muxL k voorup uu bugeloul aooc een fpwte moaigtó bewogen O UoeJnemecs uch onder net ZiUgeii vao Sillerlel vaderiandaolio Uederea door de straten Van laiirijke huli n waren vlaggen uitgestoken en voor net uiauhut werd het WUuelmuB geepeeU dat uoor de milltaLren en eeuige duizendwi burgere uit voUe borat werd meegeaongen Des avonds heelt er een mlhtaire fakkeloptocht plaats gehad waarbij zich ongeveer 40 vereeui ingen waaronder ook uot Leidwh Studenteuoorps zich met haar banieren aansiLoton Vooraigiecaaa door de stafmuziek eo het esoadron oavalerloi dat voor eventueele voorviaUen naar I e4aen was gedjngeeid ging h van deMorsch poortkaeeme waar de stoet werd opgoatetd door Leiden booiAietraten Een ontzaglijke meoacbeoDiaaea was op de boen en van enkele woningen werd bengaajfioh hcht ouiatokeu Zwolle was DinadBg iirVlaggeatoel velen droeigea oraode s Avonds was een optoch georgaoieeerd waaj aan drie muKiekkorpfien en do Christelijke Vakveroenigingen deelnkmen hion emorme stoet met vlaggen en banieren bracht ovaties aan üoa commuiearts der J omngin enden Oranj blanje blev Een lezer van de M Ort vraagt oiE heil tliaos met de tijd zou zijn om als leekeu van trouw aan het Huie van utranje ollicieel do vlag vast te stelleo aja orame bianje bleu la het zoo juist vereobenen 2Sste jaarvenlag van liat KrijgegaBCbledkundig Arotaiel van den Qeauralüu blut st at te lezen dat m Februari 1917 een verslag dlenaangaaodo m uitgebracht aan den miuistor van Uorlog waapby o a do wenöcheüjiüieid werd betoogd van een matsiallii d r Nederlandsche vlag bij de wet of bij Konlnkl bceiluiU 11 komt da N Crt voor dat thans geeu zwaarwicbiigie la storlache ar meü ten meor ooodig zij n om daze vasitstelluu aan te pjrijzen Zij zou voor aitijd gecuigea van de dankbaarheid die het ederia ldaohe volk jegene be Huis van Oranje vervult Ook het feit dat onze KoniQgm de taatete van haar geelaciut ia maakt het weuechelijk dat de vast Htclüng itiUaae niet lang meer op zich iMe wacibten Zou het mot iets voor heit ministerie Eijn deze zaak spoedig ter hand te neuieai vraagt het blad Da 4 is r kvrMti Men eint uU l ajijs aan do N B Urt Do openbare nieeuiiig hier en in EngeIttQd blijft zich vcrointruaten over het üiblijl van deax Duitschen koizer ii Neaonlaud t nt brice geeft in de Journal van 20 l jovenih er een gemeitigide besohou vlIlg van de kwestie Hij schrijft De Nederiaudflche autoriteiten schijnen er vooral op uit te zijn geweest om du lutliitaire positie vaet te stellen van de ongewenschte gasten die zich zijn komen opdiriugea Bet waa inderdaad een moeilijk en teer pUnt MlHialren van een oorlogvoerende juogehdheid zgn aan IxU r neer ug ondet worpen wanneer zij op neutraal grondgebied doordringen burgers behouden daKen en hun volkomen vrgheid van bewegingi Als men er de telegrauiuuen op K loovon mag heeft do regeermg te Don Uaag den keuer als een eenvoudig pairtlculier persoon bee houwd tn den kroonprins als een nuiitair Vg zouden gaarne vernemen op welk bepaald itit nton in Nederland dit uiersoheid hetwelk wij niet begrepen steunt D nota van prins Max van Boden bet eenigo officüetfie document dat wij bezitten kondigde het toekomstig afzien van den kroonprins van zijn rechten op detroonèopvolging evenals den toekometigen troonsaCsiiand van den keizer aan Waairom hebbta do Nederl ndache autorUeiten aanger nomen dat de keizer zijn kwaliteit van opperata chef van het Duitsche leger vert ea heeft terwijl zg den krooi rins de pnvogatievoi van aanvoerder van een leger blijven toekennen Ëen duidelijke uitlegging zou ons zeer welkom zijn Wtj HttÜen de volmaakKo correotbeid der Nederlandeohe regeeiing ook in deze aanga legonheld boven bespreking Bei isylrooht IS streng Kn wat de kweetle van de toekomstige afrekenlngi voor begane daden betreft zij gaat ditmaal 00 buiten alle precedanten om dat zij boven alle overwetglngen van onzijdigiheld en gastvrgheid uitgaat Het uur om deze kwe e te behandelen zal ook aanbreken Maar voor het oogeobUk hebben wij 8l chts een 4Lng op te helderen Waarom maakt de Nederlsndsohe regeering die onderscheiding tussohen den kelz en den kroonprin f Wat zijn de redenen dat de keizer In wijheid op het kasteel van graaf Beniinck verblijf houdt terwijl zijn zoon ge Dtorne wordt een eiland Wij zien die lodenen niet Vratfaa ran Kamarladaa Het lid der Tweede Kamer de heer Van Zadelhoff hedt de volgende vragen gericht tot den minister van oorlog lo Is de mdniater tn verband met zij i toozegging in d verOKd rVw der Tweede KfviM 4A Naveeiber dat 4e vrU koWMTB werlrtaamheden un ome ver owiigingHJuiie voorshanos aanzienlgjt worden b erjkt niet iran oordeel dat de openbare aanbesteding zie bgvo sel toi Ue Med Utaataoaurant van Hoeosoag lil Nov tot bec bouwen vau magasijuen K opbengen van munlde vom vesUnggeechut en tot oplegging van geweren op bet terrein van hU fort bij bet Nieuwe Jdeer in verband met het buitengewoon onder de wapoaen roepen van dienstpUchtigwi eos raming f b8€ 600 en voor we e aaubesieaing de nadere goedkeuzing van den minister van oorlog voraiksoht 1 niet moet doorgaan en daaraan dus de goedkeuring moet worden onibouden P 2o ia bet juist dat aan de nieuw te maken vwdedngjugswerlien Stelling Lunetten die voor drca i gereed zijn nog steeds wordt doorgewerUl 2ioo a is dan de miuilster niet van meeningi ook ais gevolg van bovengenoemde toeowgglng van verdere afwerking van deze stalling onnikddeUijk moet Korden gestaakt 3o Wil de minister aaa de KaïDer een opgave veiBtxekken van de belanii ijiM werken waaraan op dit oogenblik nog wordt gewerkt ot waaraan binnenkort zal worden begonnen Da Nadarlaadaoh FraiiMha handaL idr l W t ireub oud mioiaier van Fiuatucuën aoeft het voor it rMnap d r ojiuimaaia voor den NeJoriandsolhr Frfln sq len naladel wederom aan vaard Het hoofdbestuur ia wederom aangievuld mot v irtegenwooraij ar8 uit de kringen van liften export land ea tuinbouw sntieep vJLot en acheepsbouw In verband met de toekiomsuge weaenopvattmg der zaken zul len tdoaenkort omtrent de werKzaamheileD DiadcalQ meledeelutgen worden gepubUiOeerd Toalagaa paraoaaal P an X Naiir het Hbid verueemt tiJt het in de bgdoadjng Maximufflprijxan voor leder an oboaoan De MimSvor aoeft onier initTek u Uig van zga bosoaiirking van 10 October zooals leze La £lJiitdlg k werd gewg ziigd bij zg u fesohukkmg van 10 October w gesleld de volgKiiJe maixunumprijzea voor KgüSlgder ji titic oieiihaidelprgzeu dit zijn deprij sen tjgioii welhe d it leder t hoogste aan sdaoeiiinaikeirs mits bg gAwlQilitshoevee bei Jrfi één KG ol veelvouden dajxvam zal niq 5 n worden vtürAocht f 4 50 per K G cl iibl aadLlprgzen dit Ega de prijzen tegen welke dit leder voor zolen en üaX 2e 1 uii neden bg klaonere jpewioutshoeü lli4dd dan é6ii KG op Verlangen van don kooi er ten aoogSto z l mogen worden orvocutj f O öb per HG m t dieu ver a a iicl liat aiut z lfrepairateurs mtalulteod ugan kkflabaiidelprlizen aal Worden ver n ociit en bopiald dal een actuMiamaJtar OJT hei voorziaiï van schoenen mctnieuiva zo J i 1 OU na fk an met Kg klieder ten booSi U 2 il mogen berefatsien Maai c io ien en vrouwewscioenen groooo r daui 4iJ hout gjepend of gegpgkertl 3 ajgilipt f 3 i75 Oad t ainS80h i onea maiat 36 tot en n b 3J Mu4 gepend of gespijkerd f 2 70 af jelipt 3 32 V r9uw nscrioenen maat 86 hX en met 1 hout gapemd ojf gespijkerd f 2 35 af elapt 2 86 Kmliersdhoemen mant 31 tot en met 35 lout gi6p iid o4 igieepgkerd f 185 silgie lapt 1 2 30 KinderarJioenen ma at 24 tot en met 3o bout gepend of ges pijkord 1 X 50 ai oipt f ISö Mat t niL n vorstftnde dat de ropairatie bout gepend ol gospijkoid dan wel afgölapt iiwejii worden verricht naar keuze vWi ionijl w wiens schoemsin worden tieretefld Van Kol ovar Mr Troalatra De heer Van 0I die Dinsdag van zijn reis naar België is tearuggekeerd heeft aan een verelaggev van bet Ned Oortrespondentdeibureau eenlge mededieekïigien gedaan omtrent zgn ervaringen Do waipËostilBtand zoo zelde de heer Van E ol werd In het algemeen door de Bél che bevolMng vrij kalm genomen Uet economisch herste4 en de opbouw van België ging hear Uljkbaar in de eerste plaata meer ter harte Koning ASbert geniet zooals de beer Van Kol had opgemerkt de popolanteit van alle klaseen 0 M de Belgische socialisten verklaren dat hun reohtvaardlgheidazin hen dwingt de edele en dedapperro rol van den koning te erkennen Op alle volkahiuzen waait thans naast de rood vlag de natnoiiale driekleur Werd er een referendum gehouden dan zou naar a heeren Van Kol s overtuiging en naar die Van zijn Belgische partijgeno ton tot president worden gekozen de tegenwoordige koning Albert Bg zgn bezoek aon Btaats VlaandoTMi bleek don heer Van S 0I de groote getre lMd der bevolking aan Nederland DÓ beer Ven Kol sprak ook ovar de jonaste gebeurtenissen in ons land Over den door zijn partijgenoot T elstra beraamden staatsgreep sprak hij raomwonden zgn afkeuring uit De houding van mr Troaletra zijn trouwe vnend edert vele jaren Uijlt hem onverklaarbaar Hg aoht dese la etrgd met de tadctlek der 8 D A P die steeds den wettehjken weg bewandelde Het streven der S D A P was nooit rechtstreeftfi genUiht tegen de Oranjes wat trouwens geen doel had Thans Is do oranjeteuie nieuw leven Ingeblazen hoort men weder de oude oranieüederen door de straten weerklinken o Is de Koningen feitelijk mr Trodstra es daok vernobnl digd voor hun optredMU Het had don uer Vu Sol imrwm derd dat een zoo bekwaam aoan ak nr irotlstra zoo weinig inuoiit had in le werkelgke toesttukden en in de madttaverbouduigen van he4 Nedeclaodsche volk zelfs zoo w nng insioht lo ue gevoel w zgner eagen partg wawvan de i oote meMTderheid dece tak ek met kan goed keuren Uet gebeurde bUjft voor den hew Van Koi een psyciMlogliiih laadaej Uitkaariad raar koatwinnata i e Aruieuraau te Amstarüam ne Mt dan jioad van Jttmisiera verzoUit driugeod ts overwegen d net niet daametta mag b aaa worden geleid oat zoolang Ue btj oemabiUida4e torut ekeerde kostwinner ge i vokiotaid ttetaalaeu arbetd beeft kunuen Ttnoeu de lutkeeriog Oocit dan ook ea volooeóde wordA voortgezet tot 1 Uaart Deze zou dan geleidelijk iuuuen wordeo vernuoderd m met 1 Mei geheel te eüu Uok kemt het den Raad bUlljk voor dat aan ongieibuwden gieen koetwiimers eeoj ge tcgiemoetMnuuig worde toegestaan Salariseeii vaor kantoorbedienden Op Meaodag 2 deaer zal te Amsterdam m de groote zaal van BeUevue X etdwbe kade een salarismeeting worden gatiouden doof den Natlooalea Bond van lan deleen Kantoorbodiaoden Marcurlu op weUte bajeeukomst door de hoeren mr U W F li ub lid van de Tweede Ka mer en W Ch van DaaleD Bd van het bond estuus van Merouriusi bet woord zal worden gevoerd Baeds nu blijkt de belangstelling voor dezo vergadering ó groot te zgn dat op denzetiden avond een tweede bgeéokomst in iiet Gebouw van de Mnatsobappg voor den Werkenden Stand Klovemorsburgwal zal plaats h ben waar de beeren Th M Ketelaar lid van de Tweede Kamer en Jac F Vog secretaris van rUercurlUs spreken zullen Dnurtetoeslagcn voor oiiderwQaers Volgens een door den muilster van Oit derwgs Kunsten en WetenMhappen uitte vaardigen aansobrljvlng worden de rgksbebaaUueeatersi gemachtigd den 4en termijn van de duurte loeslagen aan het niet in rgkedienst zijnde onderwijzend personeel zoo spoedig mogelijk uit te betalen Dnitaoha torpadoja an To Hellevoeusiluls zgn all Duitsche lo pediDjegera van Antwerpen aangekonm om te worden geinterneerd Gisteren W Mt de rest mgnleggers mgnvegieie en tor dos naar men zegt nog eeo 30 verwacibt tot interneerlng Hun aangewezen li Ba4s Is het Voomaohe kanaal Een goede mil Men sohrgft uu Koenoond De ons Land doortrekkiEyide Dultaehe officieren doen hier de ondorsoheidingBtee kenen van hun rang al anders gebeurt dit dadelijk in Dultscbland op laat vut de aoldatenrad n In DuitsGlhtand aangekomen krggt el ie troep een rood vlaggetje Bc zag giS teren een jong meisje een ijzeren Icruia tegen een kus ruolen Da S vraa da De djiraotie dar Lgm en Geiatinefabrlak Del 1 nfitxi Oiwiotela tot ia oarlag van den i urigaD arbdulaitenut in naar oudamemini ea zuiusd lutanlijk biniien een mound na hedoD ea ooder evearedige verhaoijlng iw uufloonen Haratal dar kutrarliahtiiig De Midkji uri lueib Jt IM kaiaiv rlicJiSinur van het Ooe jM opniauw omtstoi en de WcAtut iKsae nmr toren brandde Maaoiliktfavoiui weer voor t eerdt Oo T is de eeuwach Vlaamache kust tussdben Bres KeiBS en de terrBonaQe greUJ weer viarlicnt De gKibeeia bebMinlng op de Sebelde wofdt tjiana ook m orde gebracht L J G van Ea f In den ouderdom van 64 jaar Ie te Delft overleden de heer L J C Van Es Sr D overledene is op 23 September 13M te Delft geboren In 1S80 werd hij ter beschikking gesteld als Ingenieur bUdeo Waterstaat eb In 1881 te Bandoeng geplaats In 1384 volgde zijo verplaatsing naar Padang In 18Ë7 werd bij benoepd tot ingenieur 2e kl en 10 jaar latw tot ingec eur Ie klaa te Batavia In 1900 volgde zgn overplaatsing bij de dlreotte van den Waterstaat Wegens ziekte ver trok hg in 1902 naar Europa na ilja terugkeer in 1906 is hg benoemd tot booltfingenieoT 2e kl Op 15 AprU 190 ging hij met peneioen Do hoer Van Es heeét indertijd In bet K Palete het gesdieok van IndM een Indlsohe Kamer ia het Noonielnde ingerlcbt De heer Van £ wa officier M da orde van Oranje Neasau Louuvetiiooging QHMNTwegpersaoeel Gisteren tnd een ooderbowl tusschenda directies der groote opoorw gpiaatBob pgen en de vertegenwoordigers der organisaties plaaits Bet resultaai der b Bpre kingen was dat vóÖr St Nloolaas eo vóór KentmiB telkens 8 wekm loon ex tra zuUen worden uitbetaald De weken worden berekend op f 14 mtnlnmm ea maximum fS7JK De nieuwe lo mregellng zal ki April in gaan niet van torugwnkeale kradU MT 1 Jannari Er zal voor het uStstel van de kM regdiiw tot April 3 weken loon xtr gegevea woeden bweksod ep bet niaa tüii iwu ztti i 6 r zgn Uau brt iooü rappe t u ken heelt daarme fl ftue wa uw laa w l m Uit rap i WB i iwn ü zgn in iwlü uaniiiii i u M iiooj er gövvor tf dfliuOÉttrtew uer aumieuareo aal ufdan io4i W ra port atuyskea tó au W a V wojUöu de oeuraril aiiouau lou hooger uan iiet IK Wui a aangaf t ud een Ba V bot stand komen rpof HM pei aeei d r ü S en iLoM peröoneei zal voortaan bg bekte acJï ppo ï in Uanst zgn jwiMweel dat daarmede met aogggii gpM zai dienstopzegging krggen D loaatregel sal goen naaeol voor het pi goawl opleveren l lUrectiee onderbaodolen thans ook f y MD aergelgk regilement voor N B xu m N Cb 0f S December zullen de groote verjiapeas kenbaar gemaakt door de NedertaBttcbe Vereeniging van Spoor en Tramv Kpezsoneel en door de groote poLtleke parigeo met de directies eo vertc wLWoorlUgers der orgamsaties besproken wor Personeel marine wenren Naar aamoaiug vau de OAuOfiming van de tiOKuioomuiiaale dL or dien lUtmatjr vau MaiTUie ü 14 Novenujer l la whiuuu Oi M Navaim ©r ie Aiiwtwviam bijten Ds U iaiA van Üeamben der Maruewtrveu dn Ne Oor Bomi vau l araoued in pubili kiea dional de Alg Ned rujKji teri liedun bond de iTedaratle van Bgk3Wt rkiie Unei daa B K Booi van per oiieel lu Upe bare Uieas en ot Pauun ter besprekai va ei een moeM wordfu gedaan om aan den noodMJofliimd van ti purawneol der MjjTUiewarVen aoo apoedij iiio jelgtt ttge lOüft te Komen Uesioten we d m afwachUug van ten de ftmuieve lüoiiregelin adu dn AÜuistti voor Ui sieilen soj spoedig mogelijk aau bec pjTsoitioel toe te kennen een bedrn In euis vajiOjf zl i eo leefi gd gebuwdiü ea itostwiJaüers von t 40U vjor luugj g pgraoukeii een algemoone verboogiug vait JÖ pot op net autadaordjooa Bovaadien beuloot de vergaderiiig er b diD 111 ni sier Op aan te Ir jgdn ie tpoedl invOwTdag van den Sungej wi rkdag B toiakoüüiag van den vr jea Zaterdas èOdatp Groote T iua m aa WApperi ofA m de vla nu hal uouw vau deo ueuijenwJgkea fitob iSg omüet de omzet dit Aai rtfus JJOÜüUOj huat oereukt V ooriie n fdd toaft lk oiiliot bereikx Ic IJIO ufcLt ruim I oOi iX O AlLocu In Met weta dit ja J vo i l ovi tAW nttui visoh aiflijOVis Batige braoaL tmihlS M AATHMIAjpi yiM intrekking der idioeaaibima De nuuiMcr vau J anuooiuW uvelt in truiij t u uu ui iiriuuiiertigc mig vau rtt rO t fiujur en sciiueutiu terwijl de toeslaiul OU tuui uo e r dJiug vooralgiuig wcdt r W r U uCfstaKt XntMu uliun derhalve weuer veor ver irciuvijg van tioiui voor sonoeuenrdparaUes faiibt cis zuouttiuge perbouen in aannuirkmg kuneu wau e rm eurdur duor de t ui omuesu s aaurtoe wt rueu aaaguIdaea i Petrolemn De minister van Juauaioouw heeJt in een clrcuiaire aun de burgemeedters u aansloiuiig op Ue procltouad vau de uegei nug waarm tuuzt ggiüg waru gedaun oat door hot Otiscuuvtiuar aiulaa van de fciHuure voorrauen voor de tnirgera tal van llclitlooze gezinnen m net bt it van petroleum zouueu wordtiu gesteld berioot dat voor ali £ llcotiooe d i van elttotrjsob kabt gias of voluoende oalcmm carlirid veiriBtoa en gezm voorloopig een hoeveelheid van vier hier pebroieum voor emuaal ter besohikJung gesteld zal worden 2oodra voldoende aanvoeren het mogelijk maken zal met een geregelde distribtttle worden bc ooneu hierfflede zai m wwheii nog tan minste twee maanden Voeeid zgn Be bovengenoemde vier Utere zuUendarInlve zoo zuintg mogeLjk moeten worden iBogeweod en zullen oitaluitMMi op door cf vanwege den burgemeester verstrakt l bwija geleverd mogen worden Zg kun dus uitsluitend dea hchtloozen gezm 1 die slechts over kaareen of een golinge hoeveelheid caicium earbM beeohik ten goede komen Bo marunium klaiahandelprijs bedraagt M oeot per ütar GBBfEINfiOC B KICHTBN Twea BMDsdwn vergiftigd De heer O H de Vries fabrikant van aduurwerkeo en kerkomamentea te Am dam bad met oijn vrouw en viOTkin w een gewoon middagmaal gebruikt t nde uit groenten aardappelen met j eo een pudding toe Des nachts werd geheele gcaiin onwel en de vwisohljn len wezen op vargüilglng Er werdge eskundlge holp ingero en doch deze obt niet meer baten voor den beer ai JWrouw De Vries die na een kort doch Mg lijden overleden lAao en vrouw ren reepecUeveJijk 68 en 53 l oud Bo politie werd dadelijk met het ge Mde in tennis gesteld en deze Uet tm echeikundig onderzoek Inatellai De 6n der gebruikte spijzen werden onJwwcht alsmede de utwerpselen du J en Het onderzoek heeft niet een zoo w hwukutt opgeieverd dat met aekar I hem gezegd kan worden door welite genutdgoe etenswaren ds vergiftiging veroorzaakt is tam vermoetk dat ue pudomg scbaoeigke beatandueeien bevat doon tot dusver weet men nog niet weuce Aan opxetteigke vergltuging ous aan nnsdaad wordt met gedacht De vier kinderen zgn weer geheel beteteki IMlAliMtlJCUWtt ttUüjUA 1 Karamsar mx BurgoBteeuter en heoioaderi van Gouda tt btAJii m v ri tiHU ma den op jJoudMUaK rtavon hir lado te noimau biüua h dl liou iLo VvTduiukdaoe AuieuUutg 4 inti uiiiiuijen vafi OuUerwgci voor zuoverre ilaairac a ded daogu l iSrivU wordan gegleven dp diiMu iag te duto riuuien AUjjja ailtu jImu dag de gemeeace seore tane oat aaoloor van den gumocAte Ouitr vaa per het jpjouoor der Gemcj ite l ic i Lbbncucan an de t tmU Banit vtm Leening gtfiio eui zijn zjA aan alle gentoeUue ambMiaioa en weriTüeüen zoo mtxtt iim mog eLgK dieu daij met beaoui van beioonvi vxgu wWUk gegeven Vritiinaig Hervormden Giateranrood u onder presidium vaa da Borger in de Béunie een vergadering ge houaon van de afd Gouda der Vereen van Vr cE Hervormden m ZuidfEolland Uit het veralBg van den secretan den heer C van Krimpen stijwea w aaa dat het aantal leden met 6 m venneerdard en tot 80 ia gestegen In het afgeloopea eizoen werden dne lezingen gedouaeUf ni door ds Borger dr Van ii den an yrof Cannegieter van welka vooral de eerste tiwee veel succes hadden De af tiedeada bestuursleden mevr K A D Bakker Nie me er upper en mej C A Hombrink werüen b aclamaue herkozen Uit het verslag van den peoningmeeater den heer van Sohenderen bleek dat de ent vangsten bedroegen f U2 iQ de uitgaven 21b l8 zoodat er eenbabg aaldo ia van f 16 62 wat met dat vaa het vong jaar de aom van ƒ 228 3 2 bedraagt Mej Hombnnk braobt het ZondagsdbooU onderwijs ter sprake en wees er op dat veel kiiuieren van Vryz Hervormde ouden da Zondagachool van den Protestantenbond bezoeken Na beraadslaging besloot men hierover nader overleg te plegen met het bestuur van den Protestantenbond m aoo mogelgk tot een voor beide partyen gesolnk te oplossing te komen Men kwam overeen dit seizoen wederom leoingen te doen hou n Daarvoor zulltft worden aangezocht dr Fredenk ruk £ ede over 4 e kleie Johannes dr v d Beig van Eysinga en waaiischgnluk den Iwer Herman Poort Ten fllotte werd orereeugekomfiD ƒ 10 te geven aan het fonds voor de Verkieziitgen en ƒ 8 als bedrage aan e Hoeksteau Liefdadlgheidsoomcert Morgenavood wordt zoosia reeds is takend gemaakt een Uefdadigheidsconcert gegeven t D behoeve van da Vereoi bot steun aan zieken en herstelleaden in de Réuie alhier Ai gezien nog van het goede doel da ser uitvoering wilden wü er nog eens met nadruk op wuzen dat de Tsjech Kiieka een Icunstanaar u van zeer groote reputatie dae in veiBOhiUande steden van tms land met een mtbundig succes opgetreden is Ook de zangeres Maxta Sredlova is geen onbekendoi Het belooft dus en avond van kunstzinnig ganleten te wordeo Huldebetoogmg aan het OVanJehnIs Vanmiddag ihad een vergwienng plaats m Ck ncordia ter besprelung van eCn ie Gouda te houden betoogmg om uitdrukking te geven aan de gevoeleiw vaut aanhank Ifjkheid aan ons Vorsteaihuui eit van bli d sohap met het behoud der bestiiande orde Er was door het Comité bepaald dat die betooging op Zaterdag zou worden gefaouden maar door enkele vereen werd tegen dien datum bezwaar gemaakt l eze hadden liever ala datum gekozen 28 Nov a a Bi gehouden atenuniz bleken M vereen vóór Zaterdag sa en 14 voor 28 Nov Eohter zal alleen de Zaterdagmiddig voor de betooging worden bestemd Morgen van 2 7 uur houdt het Comité van Aftie aittdng m het e boüw Concordia waar zuth deelnemers kunnen aanmelden Wij komen mor gen op het eigeiilgke programma terug Het Goodscbe UgkaUoada Het bestuur van het Goudsche Ligibalfonds zendt ons een ingezonden stiok dat v ij wegens gebrek aan plaatsruimte niet Icunnan opnemen doch waarvan da strekking zeer sympathiek is Het bestu ur h rinnert eraan dat Gouda nog niet de neodl ge bghallen voor de verpleging van tubercukse tienten bezit en het lig Jfonda dat tracht gelden bijeen te krijgoi Hn patienten voor Inm opname t helpen vnl ook medewerken voor den bouw van de lighallen van het Dagsanatorium Duizemien hebben geoegd dat t imn wat waard is zoo er vrede komt ZtJ kunnest nu hun btioften vervullen opdat het Dagianatonum hier verr ze ter heJÏnnering aan da wedericeer van den vrede en hun vredeaoffer aan een der onderataaiada adraBsen xan dan Het Bestuur van het I dghalfonds H HeÜstreek CrabeOvftraat 88 Voon Henv J A T d WoUÏ BeloBje Begeoitaaseqplanteoaa 19 Mevr L 8chroot Prijiii KarnamelkBloot 188 HeJ B Gabrr Dubbel Buvrt 18 Mevr C Buiger Lanigaad T BevsmingUaan 18 £ vaa der Werf Krugerlaan 99 J Goédettaagen Goudwe $€ ü H Meulman Flnweelaaalntel 27 Seeretarb Het B jkakantoor voor M lk 1 Kaas heeit aan ue ingeaonrwren comauaaicaaMMk mren t encat oac ue megettiaioew itestaati oat u veniaud met oa vaaigasuhoa psrcao iMgea uet aue hoeren nun voivetie kaas voivecte Kaas onusr raooinaai toazioht oi icuinyneaaaSf weuie voor 1 toveouwr g maaKt 1 jLunaen ali ereo i aaroffl u bafhaui oat op i i en 2d novamber u voor geooemae soorten logeacareveu commisSiiwtii iwif I arwi zonuar tn amin j van eahig percentage aue kaas mogen iboopeui welke gemaaitt ia vOör 1 l T mMr iU Hetüadder vrÜMd Het Kotterokuuson umdte tot epnUdillagi van lebU iz n voor ütigMcbe Verudnala ooioatei mekK os dat de VlaaiiMibe uicAter Korabout van BnuncMiTuis t Ur Jozel Uetuj ter gelegeuAeld der gèlua kige bevrijdKng van BelgUt voor bel Jand en zgne bevoklog een meuw Nationaal lied beelt geschreven Dit Ued giHiteld et lied der Vrijheidl weid door den aobrijver aelt ia iitraoscÉie verzen omgezet en door Bart Vercallen direoteiw der Stahrwulak van Koiteiuam gooomponeerd ti ii aal etveidaags in druk varecDMM BCHULOOFl Weer em fietf Tijdens een vergauanng in het Goueaata huis werd oe liets van loan neer jd o ut ue gang meegenomen m een oogeuuuk oat ua üeur met geaunan was jmu aautai Xiat sou oie buitaa aunoen bUnraa onaangaroaixL Bg de gehouden steuimiug voor 4 geinacntigoeu in net kltisoüuuge o r Nou utirv gauHwuta aihier zgn herkozeo ds heeron A D Zegliuaus A van Kleef Hz en Anton Buk en is geaozen In plaats van dau heer D i rets dte niet jiieor in aajuuurkUig weoMote te konwaï de hear J van den Broek Woensdagmiddag kwam de heer J B welMe in het gemeentebuis oeue vergif denug bgwoonUe en zgae Ueis m uen g ug uad gezet tot da onaangename oatoakjaog OM leae was gestoien De Baad dezer gemeente beeft besloten eene Ujdelgke geldleening te sluiten groot f 76000 r tar voorzdcnlng in de beboMte aan kasgeld MOO DJUKBT Lm Van der Ven aÜUer beeft bedankt voar het beroep naar de Ned Horv Oeuteeote te Watergang Vrijdag as dazar s avond half aohl vargau rt ons Nutedepartemoot Ais spreker zal optredeu de beer U Dekking thT KerkMadd dar Ned i Herv Gemeente beitoot Donderdag 2i November eene godf dianeiioefening te boudaot amotgens te tien uur naar den weusch vaa dan mjueter van B nu andsoiha iakeu en overeenkomstig het verzoek vin de nodoje Ckmaulsflie Is ouderling en diaken der Ned Herv Gemeente alliier zgn herbenoemd de aftredende hearen M Wikka en C van der Kog dia de herbeuoemfug aaniianKn OlTDflWATSa De heer C W G Molengraaf alhier is benoemd tot Kljk ntvanger te Qrau Fr SCHOONHOVHf Het Is den chef der gamaente polUie mat behulp dar mlht e autoriteiten geluat drie mlktairen te MreateereOf die zich hebbeo aobuldig gemaakt aan diefstal en heling van diverse mUitaire ondergoederen en kleedingetukken uit de kaïarae alhicor 8I 0fiT TastkaL Het wadsirgrlprügramma voor Zondag a a U Ja Ie kil A Ajsz VO C tiparta Cjulck Hi CBlauw Wit U VV HV V HBc il jiPlem D F C Herculai B A F O H V V W F O Couooirdia Bpartaanfcegeioord Dordracht Ciooi K F C D V Ü Hormea V V A 2e a A Velcu UUvereum ViotorlaAmdtal AW ODE Kimpoog A a C 3 kl D T OP Li ü J H V d Sobalk AIpheO L V V A Mossel Kw 2e kk O Hilversum 2 D0 8 2 Gooi 2Victoria 2 Ü V V S Vooi wjaraS Gotidscb Bood l6 Itl B 8oivjoabov D Goudj 2 A M Uaokera it ü Üji V 3 Gouda 4 P Blüschop Vrletiiachappaljk Ol mpia I Ajax IL Uit den N V B Wa enfi vorb ok der gelntemuriku beeït bet alfjoj der Pn oners ot War zi 4i ttt de compeÜti € van 2 C teruggetrokken De wffl0jg t fli UW 3 Victona 3 Is omgezet in Bilveiuum t spd Vletoria 2 OVympla 3 op 23 Dao la attgeateld Ut deo Q V B Hal programma vaa dea G V B it woi Zondag as wiê hterbovoa anMevcBi Da andere vaslgeflt ds wedstrQdan vervMlten daardoor In de plaats van Ulympla 4 Gbuda 3 wanit op 1 i BC as gaspaeld Olymida 4 Conoordlai LANDBOUW Saa mUUal taiaa un n Uaawiaar Men sohrijll aaa de Ji Cit £ en partieoiler Uer te lia UI gusuuigu Ui Ziju euu iukkutt UU te vmoen i u bsi biWMf ea aiauwseer Hg luoet UI ja luin r ug leeos voor ueoigHa ujd uiMe iMMi rtMulwua mat hvl geueea üJkMiul IMMMMi berUat laDeuide hei udüuèl m oe loaaeaist een uteer alguowene loepasbing ts utMtt vladen husit us uttvinuar zioh in audienue tot den mtnlater van X MtObouw gowond en didn voorg steid proeven met liet geaeesaitadel ouder aeakunalge ooAlr le te ootMrneuiaa D or den auniaier la een nadar adoraeek toegezegd AU miiuwik Hal vroiiwanhlaaraflht varworpaa AOt actih vruuWLn u wriiUii lu oe nar uTJide a rd djur ue ojDOmI iHeuOtaLj aaiig iomtku la Iuaos bij eudtfisranmig wr urpi t otutr wm o ru ooi awuuuttu tau tïn iojMu utM i lUriuuiaue iwecM ua urea z obA voor ver jaasda iko vuur Jt gfeüj HU KUNHT i e iSederiatkisuW v pi r i d Q h ik Mipuitiu a t VMuuihJg M i guu isn u ZaMfuug te it at aid m da e tr te opvoaiinseii o u van ihMgt u j iluidiudj aM J Ua A uiiJjort lu ue ivgue vaa Uaori Engelaa en Ou dy mazi Aiie klit ij xn Aib vaa i aat M sudiaa Oe nojiuroJen in n i id i zijn tia luuvr AooW lugkhart ïiar L c i ilMM a lti en de naerou Uuia do vod l d uJ J it oc ulxa haiMO ü van tia ai rv£ l oeoaou moj n H n ubuiuglJ iouMBoj terwgl d putljm dur oriu zudtdfa l epa Antk nla eu noaai4a l t A warfa ge Ougett duur d iimicë JkSg da iMo lUfide itetiDkki eu Juh i egMe ue Be i € u ds rol van Moruecuo dOucdeu moer UM U MUiier i e dao rMtAir der N lerlAndai na Opur da beeo WUtim Uojriug nea t voor de wsoüiiuuoDOe uvdrgveu guüMl uieuwe deoord gtuohukierd Dm 0 Mwa Eooawa N Ar vaxiaumuo wofdt la ds l iaDt ohe jptüit dtrw üa lipoid luKMtjOi ontjon ueti lUMi Luan is naar EogeiaoU vertroJit i eia tvouseu sal naar venuiUi ulj ik N dariBnii uti Upera directuur G H Koopman wondwn Vbuoiid ii Men weec d Aa aiueaciu bg Uurl s gozvlaclinp k tmi UlUt UHAAUkUlMt UIUW bl A il iNov Generaal Nullcln jiresideut van de parmaoouh WapaiMtiiftaadiioouuuisaw aan nmarautiaik i von upfwrbeveltieOber dar g aldeerde legers De bedragen loegeiLeud door do Dultsuurs aau oe geaUluecde gevangenen onder den naam van laugeld oX satan baloope mear don lUO taliUoen De DUiteciie couuuissiLe verkUon bet voor onmogelijk dit aan de na r t vadariaod weergUieerdiMi In baokbUjetten over M luakau of in gekl 0U stalt voor sob bawijzaa af te geven vao een ooavacM J aulng ijjkl net dezen weg ts votgvu die er Um zal Ittden dat beUngbebbeuden eorUor betaald worden door hun geboonelaod bg voorsobot op foodaen vaa de Dutlflche regeering of vaeB u meer voor sobuldbakeutenwsen betaalbaar In obèquas 09 nvutrale banken met koetaveraotaUenV LAAIWI JG ÜEIUUHTMN Uit BalgUi Jklen eeuit ons Het postverkeer tussohen Belgjie en de bevriende naties Is weOo harAeki L e DuiUobe postiagek zgn met meer geUog n moeten omgeruild wordeik lo Antwerpen moeten mnsüffo onlusten hebben plaats gehad Len lu t l hulzen luoeten zgn gepoinoerd sa vernteid b paaioo eteuienteo oi geneuld hethien met d Duitfliobeara hebben hierin de baad gs bad Bg MauJi heeft een niiinlHn ontpjetflng plaats gabad De aohade meet groot zgn en o a een mBlioen bodrage Madera bgzondarhoden ontbrekeo nog Men seint oaa Het Bejgtaob ministerie zal aU volgt sameogesteU zija i mhüster presideat DebuvoAx Buital Za t i Paul Uegmaas Justitie Vandevelde Blnnenl Zaksa De Broqueville Kuostca en Weteasoli pen Jasper KoionKn Frak Koonomis UitfÏDlgOQr Induidrie Aasele Spoorwegen Hehbin Voedtag Woular en Üei4 Itarson of Ji a aam utt Home dat aaar uit w a golk i VatLCfcuikrliuen verluidt d llil ijo üuaei vensütbt oloI teoemea aan h t ta boudeo Vitfiesooagres De ooi i § otJt met Kerons zal dan tot laur worddt vuU gealdSd H M da Koaingin aal mociea de low telijkbedea Ie Barer ea te Uairlem met t Ktr te penwoordtgheid voraeaMfc De ex knooaprlns van Dulucbiaad ia den te U 25 uit Amsardain vrrtrokkvii om via Bakhuizen naar Wierlngsn te iitrtrrkkack LONDEN 21 Nov VJD He4 MinUjile V m LevtfliirolldoilaB he nedegele d geao voorradMi naar Dultsenland te ullenz m d i zoolang de toeskaid i daar nlst eruatdlaod is iUiurranucKTKN OOUDtA 21 Kot 1918 KAAS Aangevoerd een partij Ie kwal f 65 BOTES Webdg aanvaar OvwawiMM To r é Re wHiii vcuiMiiMiiiKl ate4ikvee ut oïeiaa Aanvoer pdui oU atuas Voor de iveg ariag Aisgve varaaiw Heuug aaavoer Jti adei iiauw f U o 0 tiU per hait KAi nagure ta ui reoetgka aanvoer üaadej Vlug f l oO i per wee ooa en Aanvotv pi au 4U0 atuii Ntu lare kalvecen Aju voer pUa JU euuui Uirasitatveroi Aanvoer 4 lJa üü stuu Alles voor de lt geeriii a okJuüvwen I lött JiO LliLtiibS WelnJg aanvoer ha del trMf Per 1U stuks f MKS Veilü van li Nov li lti Bpruiten 1H 41 kl soort 1 16 1 Witte kooi ii ijóti IdelsaavoyekoolU fiO uL i soort 12 10 3 10 Boode kool f 7 ld ae soort f Ü ao UO aitea per VM K Q Graene aavoye kool f0 l 0 oO Boerekaol fl lOï bO AndljvU fOgoi 4 par 100 atuks Kroten 10 70 10 Uien fb M per 100 KM Peut I j aO 7 0 i ei lb7 M per 100 boa VeÜing van 21 Nov i9l6 OoudreiDet tl9 Ö2 ot Itetne d Gr M49 ot BaUaUeur zuur 4J 61 ot 14 zoetj ab 4S oL Huiamanaoet 36 80 ot Campagnexoet 87 80 ot Armwaard 67 M ot Kiapear 8I cL Gieser WUdemaa 8763 ot aUee per KXi Hoc TriM stand Uïi2 te Brni idu LMKigSM sisiid 7o4 o te llaparauda VttrwJOiuJug lot dan voi vaJej oajf ZwaiTU tiM ma i wiiid uit o iujgits rlcutiu w nevelt lat bai bonolk wa raOjiajuiij tiitmn weer dt a a iu Uotuo vujtw overdag qo u btd vr ua iju HamAEHLUiLK WIANU UUÜDA Q£BOB IH Nov Battioan 1 t L J de Pat r en C i ijusnol Maklallargaraui AuuUMA d v o de Uvlj O M J J lotMueger Jofaunaee AlojJaus z IV A de Groot en ó BlnuunmaiaJi AouA lUir udia Unuruka d v U Lt n geroot m A U H van der ÜOf U CifjauerLua Jffaaonea z v B F de Jo au ï Antter r rans 1 v G vaa i JWpQort au N t oy GËitUWD 20 Nov J U ibomassaaett A M A ds Grcot J llu Rtt de ea fi I fcoremeUer A C Verboom an U Boottltker OVëKLËDEN 18 Nov Joa iua bmiu wed vao Z Vdp do Kaatetteu ÜO j MaMiijs J H van den doiob H j TiieulcrB A Boete 15 j liddoro ven Bi en ii i 19 OatUnna C Ël t 11 met C M Bloot 21 j Kva Lekkwkwk 9 j 20 Mar poedblotd mod IN rLAATI VAN KAAATSN Ondbbtrouwd JACOB J UAmU Weduwnaar vaa 0 Meten O IIATEM Oasds 31 Novsaiber 1918 HuwolljkiVoltrekUag 4 December Oaivsagdog Zosdog 24 Novanabor vaa 87 4098 1 ivubHiLüDfi Pe Diu£CT£ÜK van bat LE £N Ull Di l ii Ui UiLljF dar GeuieeüiB U LilA uniii t t r algeota io iennis dM de broudaouriaa v ia het 7e tm K e tjuVM een vuurtooplgB gelJigiiedttluur Idlioa hebben van lu li itn t awj oroJd iöitoii i40Ü gram oon Ji i orood zo jdat op smi bon vau 400 ge MD o oa broüd kon wordon g vea ledw zij dua la zga et ei je Au verp cat uauwieitend toe te zien dai Mj voor zg I b an da vvrcdaonto ho vt ih 4u Ur bekomt Uoudii Jt Novsmber 1 13 De Direct ur voornoemd P L aiLLId EN iCLtó rELÜOe npiMfc UURöE lEi ö lfe ti m WKTHOUDEBS van GOUDA l reitgan lit algemeene kennts dat luust bon No 7 ran de bijka at ea Bjterkvtrt voor bat twaude ujd ak m t kis vard worden bon No IO60 van hoi LvvtriWrnuddolfjiiDOek Goud m ovtimb r lltlid BuofeoMeaier eo Wetboutes 1 voomoeiQ ULBO J W1J8 De Secretaris M VAN DEK VKUR KOljTkLOOS BUBQBMK 7rEK eo WBTHOl DERS w GOUDA brsMVan ist algemeens katiais dat op 32 NovAmber e k vm 8 lot 11 aar v m voor boudefe vaji viaehkaao teo tn een VOO d sertes D D E 1 tmB FltmF9 OlenQSop boa ia 12 van hun kmt verkrijgbaarzat aljn pond viaeU i er persoon d de v a verkocht zaA worienvin de Centrale KeukeA od de Nieuwe ïaritt GOU la n Novwabar 1913 Bargenaester en We iooAn $ voornopmi IL VAN OXB yVOA