Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1918

let u een adutui M c M kanonnw staan nog op du platte jioorwagüus ateedd uiSt W uioudins naar hut HffMou doch t iwM Konuer beuiuning iouiadueiH heult de NederlaulKbe overheid de grenu asiotea i e hjn waarop bet ontfaluK phtats hk1 was de appelijn bij hut veul tiaproJt on zand eu grmtvwvoer Prins Uendirik Is nMr Haraout vertrokken De elsoheu der bpartaou groep ilt l orgaan der bparia£ui gxoep eiaUit tlutns k u x es urigon werMuig ijvu aclit urigun weriuu f uoemt hoi ui n tmrgeruj ke soviaie tiervomimit die uit den tijdu eu siedits in het redoCLuuaixe JJuitsobjaud Indruk had kunnen nifl fn Viuruor verlangen d bpartaoust Ueden auiuleeriu der oorlogsleemugeu met utt ooauriug der inteelLeningen beneden UO0 uiank eu van de spaoirtjanit nsohrijvln gen 2iJ achten dit d u plicht van de regteriug die onls a u ie op de puinhoo pon ven het lAiitSbtio imperlHÜeiue een plicht wa xBun zij zich net kan oot uekken óooiAog de en e regeering er tegen opziet om op deao eenvoudige vauzetfspireticnde wijze den geldzak der bourgooiËVe oon te tochten zoo vcrkiaren zij zoolang zij op zoo iu het oog loopende m uier de kapUalisiisohe win flten vurschooint hebben wij oile reden om de beloofde aOQialisatie n aatregelen met koel scepticiHoe U te waobten dpoorwegdiefstallon in den strijd tegen de spoorwegroofvera heeft de BurUjntfche veiUgheldsdienst een groot succes behaaid Mon had opgemerkt dat het h t Sileolsohe station tn WLorwtl van de voraolierpte oontrOle aan eernge pereonen die misbruik ma ten van do wütie brassard gelukt was oui groote boeveelheden leveusmlddeden en andero goederw in bezit te aemm on te verzenden GidWffOJUuorgen werd een man gear rosteerdi biJ wlen 40 000 Mark in biljet ten van 1000 Mark wevden gevwden en kort dasirop twee personen die met hem lo betrekikang hadden gtestaan goedig bleek dat men een goede vangst had ge daan Het gezeteche p was In het bezit van niet minder dhn 2 000 000 Mark en een reiujoohcige hoeveelheid levensnolddeleo van allerlei aan De bult die hun werd af genomen vertegenwoordigde de opbrengst dtT goederen diie zij zich uit de treunen uit ItoemeniÖ wederrechtelijk hadden toegeëigend Toon gisteren bij het onderzoek bleek dat o een waker medop ticb g was zond do polUle prosldent 26 reoheroheurtf ca detccUivee naar hot station om de on betrouwbaire eJetotmten uit te suhiftcHi Alle wakers en oen hooJdcOnduotour werden goftrroBteerd alMiiede een gezin van vijf pormnen die bij het soMikkeleQ en de bedriegerij m een hoofdrol hadden gespeeld Dij het plunderen der spoorwegns agons schijnt dra dieven een groote zeoding baar geld in banden te zijn gevsullen daar anders niet to verklaren is dat ojl edeel nemers over zoo aanzleolijke bedrogen aan bankUljetten en genHint zilver beschikten Het gezamenlijk bedrag van het geroofde gield en de waarde der levens nndd en en kleedlDgstukken valt nognlet te ovetTzieo maar thans staat reeds vast dat het vele nultiocnen geldit genue luec te laiule liggeoOs goederen woltto guruiuion ty waren vaetgsiionden üüvoorwaartttiijk vrijgeunt QJ oa lijnzaad üib ilorces prainier u 20 tou v n ibü baien wol a onder zekere voorwaaxtkn 440 ton stijfsel en dd3 ton kwistoifen Voor be geuieeiuou wuUer beMeidngoa uutvanKeu zijn votgt nasenoing j eieide iijk uaanubte de ajuMwuüt vorOert Oor oe tcemeouteu ole nog niet hebben btatekl geidt de regel dat leveruig zai gesciueden In sirUte volgorde van den datum der bestelilngeik S niet sUjraod aan u ui Sf j van M gevolg van d gene t oveiet w afgoheidlngen tuiï wee wweklen De D i seho en ItM reeds vervloold Len i TJlSa helste kalm tue ch o de f he S doo Xöalaonscue en g L rij isvanganen die de Duit rZl outvlacht waren marohaerden de A iP or8 tegemoet En overai w me mt Doitsche b m Duitsohe kaïiDnciMi de ver Z ooiowües morolieordfin ea ds Duit 2 a i ören laM i goen bigi waar ffheöD moest wair KwftrUi oreedgeTsjiit moest worden waar gafourflg ird JL wordaii en in ajles voltroK zi h dat maaltjk Mio o er Kt Dutsohe Uoft jMwden werd de d hAo o grooSr d r vtn 70 de Duitscne debfcelt Acht aren dag lojAog von 25 Novem er ek wordt y da Putpe j ioellAmpjaaPabriakcn te wtoovfd de eichturige werkdag mga tnet behovd v au den vrgen attr ji tó Mflg terwgl het lo ioodantg al ydfdea varuoogi dot de stuk rb idcrs gtea geldelijk nadeel Igden De ramp te Hamoat tiel eer fte tiauopurt uaiiM a gewonden fkouu vuu ae ramp te Hamont U gisIwen in ons Und aangekomen De i oo de Kruistrem ia van tveert tot hinditio ven beguleiu door K B de Jfrlns die oon aet iaat ie stauon op deu niiur dB i neitreiin naar Holiteod overging in Oen trein waren ottnwezjg do uootoren ten Doesbohote en Vonuo en oen ofdeeUug iwoüö ILruiszusters en verpleegsters ƒ uu Weert in den bosch werd het truns port opgewacüt ioor de doctoren v iloor sel eu tienen alsmede dool de bestuursleden van de plaatselijke ofdeeling v a het itoode K tuis van itgckevorsei en lihua VerBchiileode dames waren op het station aanwezig om aan de gewon den vurverschingen aan te bieden Uier lijn IJ paiSnteu uitgelaten terwgl 2i boofdzekelgk oogpatiönteny door en BOar Utrecht Het transport was aanvanr keljk grooter maar m Wemi bleken ver Dtailendea met meer vervoerd te kunnen worden Doitsche ffideren hsü groot aantal kanonnen werden glau lena op versobiLIeoide punten von bet ho in groepen overgenomen door hOr alselu officieren die aan de Duitsobers daarvoor geeobreven bewgzen von ontnofft gaven He Duitsohe officaeren die belast zijn BM de uitvoering van de wapenstUstands i oorwaorden z n daarvoor uligekoEsn op grond van hun kennis van het Ën akch Een dezer verklaarde In een ge rek met een £ ngels oorreBpondent dat iij zgn kennis van het h ngaiech hadopgedaan ale kapper ia Vïctoriaetreet uiig vun vad t tip beeft bezwaar i giiQ veciplieh e hteningi ue iieev TsrLaan id j beati l de teen igspoiitle der heset g d o in h t voordo A vau at groüt kap aal is S r wilde tegen het oalwerp fe mnui tenthids da Ka aei ag te prtiLkvl A t t delg ng der acauid door aau7i uiiJKs hefli v a Mr tnogAs uit groote luitoineos en grondSesit iK nojr KoUman r k vr ta iie zich ve TAtander van de oeo U i au arai doch eerst moet net b d ag d r ondluuiigaven vast i t ian iJe bereig u vm eau gedwongen legamg achtte pr tr kerïP l dat is ten nadeele van de councleo tMise mensciMn IM heer 1 r u y t ca vorklaurda z n voorstaoier Vdin boEilag ineens De near van Doorn nii slfidede vraag of met leeoen niet Kan woidsn a wacht totdat de CPisiBuUgaven üij i ie o a zen daar ttians de ti d voor iden n ne gunatig Is De MinAster van Financien da hoer da Vrieai betoogde dat lesnen w l niudlg IS onViidit dndara niet met betmen kiu woi den vooirhg eï$aan Kr IS woiT iOO ukllioen un ec M hili etten uigegeV3U Bij een óig nde j ia entieid zal de mliueiter ovtrwugen i bet g oen geheel vrijwil ige lezj eeu zik var gsdwouigen eeaing wcnBOiieijd i Do heer Marcbant vd b tocg e dat de m thode van dén hesr Ier Laatr lou vperen tot een HuAuoLe e f taeio Höt outwerp weri aaugunom nst 4 i uigidn lt alemmen tegen de auciaLti deno cral n en de hseren Wijnkoop en Kruyt lam de orde kwam daarna dp B vra sO om 2 mitlioen voor subslüe ai rcutedüoze i irs0K tttu aan otoauit nwtgin Do Iwar N 1 e m y e r v ver leil jde ean OioendomeLit om bij tgeTeiinidg h i ko lunvorbruiK ovtr IJlö als inaat t ij te n non en aWi hulp te verleenan in dan vorm van subsjdiofl De h er Oroeaendasl rk hoop to dat In verband met steun de dieiiai oor w iirJen van bet perdene ei zullen worden verbettord Dü liosr Oudegeeet sd dron aan ap poe tieverbttcirlng van hot tram weDporsoamel Hij wen ite d arv voor dl eiploitatiie door de provincie I dojr de gr jH li3 aywMrweg maj i80iappijea De htier Van de Laar bepleiite even aoa t pod iioverbelering voor het trvimwog peraoiveel voor duurtetoeBlisgen Da iiaer Van RiJckevor BeI vl ach hulp dringend ntodlg mei het oog op hel per ieel Pan 6 uur werden de beraad at ngeu veniaiagd tot heden één uur loo men Zaterdagmorgen aan t werk te bleven en eerat om 12 uur te sluiten De Voorxitter sloot nadat nog aaaig op merkugan gemaakt waren de veigadering de hoop mtsprekeod dat aUen zouden mcL dewerken Men meldt ona nog dat de opstaliutg van ieii stoet zal plaats tiehben op het JUzeraeplein waar aUa deelnemers te 1 u worden verwacht De stoet zal dan den voJgendea weg nemen Aantreden Kaaemepiain Wilheiminastraat U iiendewdg iiuweelen aingel Hanepraai Ooathaven Hooge Crou we IXtrfmarkt Hoogstraat Markt rand voor t Stadlmij halt IMnonetratieL Terug üoteimarkt Korte iieodeweg Lange liendeweg Bleekerasingel iüeiweg Hoogstraat Markt Nieuwe Markt Kazerne Hedenaamiddag van 2 8 uur u en wordl in het Gebouw der R K L esvereemguig Westhaven 28 alhier gelegenheid gegeven uoh aan te melden voor de deelneming De loting voor de volgorde heeft plaats Zaterdagmorgen tusicihen 9 10 uur In de Witte Bioscoop aan den Kleiweg Voor hen die dan met aanwezig iiio zal door de oommls eie worden geloot Het Lomiti Van Actie verMekt de burgery zich terdag te tooien met oranje en door het uitsteken der nationale dnekleur of oran de stad oen feeateMjk aanzm te geven moeute aangekomen een grooio partij klei aardhiippelen waarvan ees hoeveelheid gelijk aan 13 bonnen kaa worden opgedaan Het ligt In de bedoeling det dsse aardappelen dan moeten worden bewaard en dat leder tot oq met bon 75 van dedis tributle lal bUjven betrekken Voor de wakelijksobe dtstrlbutU loUin zandeandappelsn verstekt worden Voor Vn dte geen aardappelen kunnea betrekken wordt deeeUde boeveelhekl ge kuUd om venaf 25 Maart gedistribueerd te worden Zoodoende ui laden f nl oeii verzekerd tljn Motwakrap Het heele pareeel is uitgebrand Het geboete pereoneel beelaaode uU 6b meoecben ta hierdoor weraiooe geworden H M da Keatngfai aar AmstanUoL H M de Koningin mU murgeu te 3 ta Amsterdam aooKouien voor het iu omtvaugst neiiMiu van een huUebutoOg wanraniu door meer dan AOO vereenlgin gou met hameren sal worden desJgem men H M vartredu weer te itbV PloBderiag la Vlaawl eiL Het Veu Huuraau V D venieimt ven do grvi ié o a ma oenotvoa U ta Mwir pen ue E Mt van Belg ai wonoigu wegaiM pla geiud iHUowide piuikAiug n ie Aer iuiuit tmbben ootolugui pAilis üMi ui Kiiwn vu itfober di dm viXtXaiditm wuldtw ei iieigoQ De K kroeitpriaB ep WieriageK Hedonmuudnueg te half drie is de exkroouprluit te Hypolytu iioe op Wlerlngsa aaugericomeb HJj wes Ut buigsrpak grtj ze jas um4 sportpet Kr waraa twee üf deren van zgn gevolg bij hem De bevoiking owviag hem olei bUson4t T viieodotljk Het Duilsehe gwantschtp t Gravsnkaga Du iiaafsooe corr der Wseco eiiunf seint san xiju bUtd iiet iniMsohe gezenlsohap te sUnwen hage staat huuüh eeiüge dagen onder toszient vtm twee vortegouwoordiigerw vaa itu Vbeident n aoidaieuxaad iMn van heu is de aau den n hiair n aitaolió to guvotigdeu hutciiAM honseli l e ougeuioUveerue uuueuguog v n een groep i uilsche desfürteuxw die over Amsterdam aan het geeautsohap een deputatie van den orbiuttars en soklsienraad zond en diens j toelatun vorderde werd door de tijdige benooujlng van genoemden vertegenvoor diger ongedMJL gemaaiu Ie Berlijn Aiwaui reeds bericht vanto aiBemmlng in Uf persdienst is eveneens oveTgedrageu aan een vertegenwoordiger van den ao beidiers en soidaieniraad An andwe lAutsche zijde werd aan de la hodo het baricbt in hootdoaak bevestigd De niiuifcier van Landbouw nljverhaU en honoul beeft tot aadero afnonriigiag de verboasbepailngeu gotAeid op de aflevering en ti0i varvoer van harde zeep en zeeppoeaer nie4 van toepassing ver klaani op lolietseep Onder toiiletzeep wordt len d o verstaan harde aoep wel ke ten niinbte 76 pCt veUuiBT bevat en bovenalen door haar uiternjie het kenteeken draagt olletzeep te zijn Verder zijn Lngecrokken de maxliuumprijzen voor toiletaeep De nuuimumprlj zen voor eciieerzecp blijven Tooialinog ongewijzigd van kraoht OUDBWATEK Db 8 Oudkork te Krelingen beeüi or het beroep blj de Ned Herv Oem alhier bedankt MKwnKJwa Hewist r an t ecfc e Kerk De ConunisJe tot de zaken dOr Remonstroidisohs tiro9l r ohap hoeft aan de b sturen d oflder haar ressort b hoorende gdtnoAen em oirculalra g zokideo waarin 2ij in hennntirtig brengi dot In jiel voj genj jair de herdenking Vilt van het A jarlH bfotaflo van de Kamoiistrsn sc Br dereohap an geelt aan de Irasiurtn d r loaBQtan te kennea dat het haargewetise t vooifKomt dat In do gemeenieu do aiUi tin der Broel Bchap worde berdacht ea el indie i mogelgk kti aio gen a niun op z i l len ilaKuOL De eimmis te go f in o erw iiig diartoe te bestemiiea 5 Mftirt UU op walken da voor 3 eeuncn txn 10 til prwiie n en met eeolge oulsdduniMi en diikensn uit vcT ilUende pla sonvoor ht eerst te itottevdain soimn kwaoMn en adiiT on Ier lel ing v o Grevino lOven ia rMijlelagai 1 gJen van bet lat r oit stuin ilarnoL trant hk ricgune tso p Teee tocli worl bet btSlait gbnonwn etn ga inoiTu BroeJeroctiap ol dooet t lo ver iHsa De wgze waarop de leidenkjiij lu iodcu a gomeekts A plinta iMbtier let e oomiiiiH ie eel aan de besturtfl over vertriuwen e d4 het op d meest piMseiide wg9 3 z3 geschieden L indin ij £ bev xt Ie circulaire de mtde deelansr da lo do plaats van mr P de Jtahwlin da Jonf die Oip JM Oowbur 11 is Mtfljden als voorzltW dar eommaee id opg treden ihr mr D H de Vitersea rvi hw idercn te Gro mgL n Met dei Itesbairt d commiiisie tians ut de beeten W H Steoiert Kro se te Hotteidam eie earls I Hoo kaa3 fes Arnhem H Uoitr te An terlam en J van Hoboken Az te Rotterdam boekhouder der broedorsiehbp i Ni m züjmAcuT Koatwisnersehap vrtiwUlige landstorm e iuieed Aeiu de vtrwonijn von dun I jfAiiJibfpUeiiu e aio van onbepaald lüöai vur Ji IS Lrui gieiTSurd om uoler de Wu uyi Ui k m j blj éaa vrijwiUgen land iM tn WJfut ooijeaont he tijublLp wvuiz p j jluoeiud mriOd Ha iug en ocigdaeut d n luur Vina Je uotstvur iuiug ug den v ij wn iigtM iatuüoturui uog guaurc ide uert j ai ei iiA UwJi üidg iiarop die Uiensiver a ing ld geéilidigd de kostwiniaer vier V ripueilng ui e erd voor wclk die var tvuii e i in tkULUierMUiig zgn ge Dmen tijdenu ijii o loitlie dienatv vuüiug Interview met dsn n kroonprins In de korte oogenblikken dat de trein wenmiede de gewezen kroonprUie naar Enkbuizen reisde te Anwterdam van het tteeBperpoonstaition naar het Centraalstatloii stoomde helden de verslaggevers van een paar AmsterdaniBche bladen gelegenheid gevonden om den reiziger okele vragen te stellen die door ham wel willend werden beantwoord Aan hetgeen het t kl omfrent dit vraaggesprek mededeelt ontleeuen wij het volgende Missen Sie schon wie lange Sie auf der Insel Wieo ingen bleiben werden f NeinI Gedongen Sle nach DeulschJand zurUok zu reisen Pass kann ioh nicht sagen dasB hfingt von der Situation dort aö jla ben Sle Ihren Uerrn Vater sobon gesproohen Nein auoh nocii gar mabito von ihm gchü rt soit W en nlchl Konunt Ihre Frau Geoiallu auoh nooh Wleringen Nein die bleibt in DeutBcèland Allijd glimlachend bleef hjj antwoorden eu toen wij ham vroegen Wieviele HauptoffLs ere fahren mit nach Wleringen und U ee erJaubt dass wlr dke Nnhmen notieren zelde de ex Jcroonpnns Oh ja en vooret4ll nd beduidde hij Major De trein naderde het Centra iilstaüou De Noderlaudbo NdoifÜder die het gezel schap geleidde beduidde mot een vrien delijk handgebaar dat de kxantenmen Ewhen na r hun compartiment moesten torugkeereo Besten Dank zeiden wij en hij de grijze pet Uohtend antwoordde Adieul Aa het Centraal rtafton waar de treinstilhield op het derde perron ontvingen dastationschef de heer Kr pöls en een vertegenwoordiger van de dlreoÜe der H IJSM de roirlgars voor Wleringen Hetpubliflk dB uit den trein kwam werd totdoorloopen aangemaand en toen de luttele ooh zoo weintg krooniprinselijkehandbagage begaande uit een paar kof ertjes bonljas en een gevoerde paid waren overgedragen naar het extratreintje dat klanr stond om naar Hoorn te vertrekikeai toen stapten ook de reiziger over Fier reobtop stok de ei roonpirins het perron over beminnehjk groetend de persmenachen met wie hij zoo juist geoonvereeerd had Het jacht dat den ex kroonprins naar Wiorlngen zou brengen was bij Andijk aan den grond geraakt De overtocht werd nu gesmaakt op een kldb sleepbooU je dst net voor anker lagi Uuhlebetoogmg aan het Vorstcnbeis ÜSLAt aanleiding van de b eenkoast welke gieteranmiddag in een der zalen van da K iL Leesvereemgmg op mtnoodiging van het dezer dagen ingestelde Comité van Actie IS gehouden zyn ons van moedere met kerkelyke zyden tegen het houden van de voorgenomen huldebetoogig op a s Z a t e r dagmiddag versohUlende ernstige bezwaren genoemd Het werd veel beter geacht die betooging te doen plaats hebben op Donderdag 8 Nov a s den dag die door de Kegeenng is aangeweaien als bid en tantnf B g De bezwaren zyn gegrond óp de volgen de motieven Ie De Zaterdag is de Sabbatbdag voor de Israëlieten 2e De Zaterdag Is de meest drukke dag voor de winkelsakcn waardoor de sluiüng zoo goed als onmogelijk ie de Van de handels en Industieele ondernemingen die aan het verzoek der Kyka en Stedelyko Regeering om Donderdag 28 Nov hunne mdememingen en bedr Ten atop te zetten zullen voldoen kan niet worden verlangd om zulks twee agen te doen waar dit niet noodzakelijk is Waar m bedoelde byeenkomst geen prmcipieele bezwaren ertegen zijn gomt om dm komenden Donderdag voor de betoogmg te bestemmen was men van meening dat die dag alsnog zou kunnen worden gew gd Het is echter gebleked dat het leidende bestuur uitvoermg wenscht te geven aan het voorgenomen plan Daardoor wordt het ve len die met het doel der bettfog sympathiseeren onmogelyk gemaakt dasrdeel te nemen Zlf moeten met ieuïgrauiitcik neeriHinctti iMVrte aiAJd 0 J td Bft eu Lx g te and UJd te iiap tJi V o iK ud u 10 iUiAi v j g aai n di I w ii uku l iuUm lousti gAti iA Itiiae1 e wiüKi ïiüM lUi jia oe ulikt w ar jiugugk dro A4 y f un nee AS Uo iu ttuot uver a ijo e i jei rvS Um Uit dienst gesteld Uij Kon Bos uu w bepaald dat ds pant sordeicsetiepe i Wüojdj ürabjiat en iiol and wp ueit k jf ueu unipAer v ti Mav UM t bapaUm datum zullen woruan mt di nsi ge steU r Mi Ji UireOiU eea bealwea vergAiieiïng De dmnocratiseering van t leger Na do N brt varnuaint had er glislepliuU woaina de vooj ouuiders van demo miiTieerjii van het legtc voo ix plg hun a ül a avJiiiua besproken Het ligt iu do be JoojLug oui op de voorverg ittrliig een MW it te lutan volgen tot deituutibTs v stdLelling von ht acuoplan De stjot tot dcZt oi jeintf Is van antirevolutionaire zljue uitgegaan ii uud BeatMieoeeriagsbeu lifuisG W i i aiiJi i t i iiDui Li fc GjUDA ursn i ter uliieiae ne kuunis i oat op de navoi iUkie ixtns van het i ev üismJ iiJwi utK u ie op bg te nuemsa l igk ii de dhuraout r vinuelde lMge jin s aiiloielan mLUAen wKKNau gwfLoeMt vaa bm So NoveiniKr e op bon iNo 4ik 2 i ons r jst 7 eunt Vij a Jj t m So NOtOiubur ek op bui No b d oits oruLue bouneu SH ot 11 ot per poudj bon No tiOb i oiiti gort ó ot lü oent pat pooi boi No d7o octdt bon No IQlb 4i oua suiker Melis No 1 13 ct W 2 i ons suikiv bijsoor en bon N i Wb 1 vorpauu ohoOoiUlMreep 1 ot ol 1 onvoTipaktr ohoooksdetitep IJ ot EBSTB KAMKB Vdrgiilering van 21 November Do beer Van Nlerop Van d Does De Willeboia Da Vos val Staenwgk en Vam Embden btlg len namens liberalen katbo uskei aili revdlullotLniairen sa ohrist iistoriactun in stemming met de door den voorzitter Düisliig tan KonLoi regeeriag en leg sr n vloot gebrachte hulde en verklairden ztcb bepdi aode ts werken tot de maaisohapp lijke 01 atAatkundige her orm ig en die do verouderde tij iaomatfthdighóden eeöirw Dï Mlnisber van Binaenllandsoha Zaken dankte voor de woorden e 1 de steun uit al le kringen van het voU door de Hegeerlng ondes vondeQ De Mlntotar vpoey sleii n bg het totata aikomen von lervormlngien Een aanial wetflonjtwerpen werden zonderatammmg aanjeuomea w o dat tot verkrggtaa van meer ruimte voor gevangaoen Een dsgorder van den ComnLaudant van het veldleger De li A Mit generaal oonuoandanb van hA veUlogor Van orwisga beef de vol Seaóje U i rder uitgevaiBiriLigd wielko order UI liet opeflibadr bg eike compagnie ee KkJron ea batterij van het veldlegert la fOüiTgolezon Upper nootfd subaltarne ftx on derofdciaren korporaals eu men schappen Ia oui land worUwi stemmen gehoord J opwaikwi tot geweiddajt hedcn Lr ijit er die ralcenao op OQgehoorWajn ho d op pliohtverza ing van bet iegier om tj borQikwi om doel waarover de Kegee fi ig ea de Vorteyenwoordiging des vobta anvltP don tnvloal von bruut gieweW mo © ten tujutton oordaelen Vdui onze Uageerbog en aan onze Volks V eri tsuu oanligj kg is bet om te overwe geii wat ia het belang ram bat geheele vollw loelmaiug zal zlja om een giïedo en joljk ige toekomst t geonoet t goian Aiiti u soJlaten en daaronder begrijp ik uilen aian u de achoone laak om t vervulheii uw plioht dan hoogalen burger piioli na Tiehjk om hq aan on e Vlolka verto nAvoordiging mogelijk te mairen rus tig m bara dslagen en a n onze K er r ng o n weloverwoijen besluiten te nemsn fjij iiWniK van don oud te tot den Jong sto viun den hoogaten tot den loagsten gg zijt de mannen op wie hot vadarland het M g glevt oilgd heêift NH ilaen het fvoderland maar e gpheeb wareld lot op do wgie w Arop gj uw plicht vervult iGg zult uwen pUoht doen gij zuU pal n luiu m het gevaar het grootste gevaar dat u ir Hii beroikeD de verleiding tot pLobt vorz i Uig Ofj suit handhaven jij z il handhaven uw eigjan eer deeor vaaj uw land Qij ziU zgn de behoeders v h va iertand niet alleen tegenover een huiiten lan lscftiriii vijand maar ook tegenover de en i die den geregelden arbeid van Koge rtnig ca VoikarvertegiefiwooTdigin g wÜlen veritoraii Slibt 1 aan bg elkander de oommeudanit n zullen den weg der eer wijzen den wag dii n het Wger heeft te volgen om ojo rvi lle wijze zijn nobele taaie te vervullmIk voTtrouw op u 8 Kü veenaardappeiso Ib UlNDBOUW Pienkboonen De direOteur van het HgksksntooP voor Zadöli d Mii mede dat het Acz t d geA ia eonige dagbAlen vo rK omena benoai È iOM net Vervoer van pronkboooen zonder galei iMi ljet kuaaoa gtsotdedan ntet van h m U u ef aen en dan ook abeoiuuton vfBuMt y Pronkiboonen moeten tegen de va tg fltel de pnjzen bij de re jieariagScouHnlnffar Soen worfctn Inj oioverd mtt uiizojiderin van die protfïkboouïB welke bg het Itgks an toor vDor oden zgn goreglstruerd oii ge lekt door oe Icoupons LaateH enoomdt praukibooinen aarln de handeL ovirgvn l vojv erkend wadhandeJarea vrij ia mos en bij ver oer begjjieid ijn van door Je i directeur voornoemd ml te gevsu verver lowg zen IJ ot imn No 109b 1 ons hui iXoudism 11 ot bon No ilOb 1 ons zaehtj ze p 3 cent 14 ot per pMid en up boa No S vaa dis zwp oAit voor Kinderen beneden mt jüur van 36 tm 30 November ek op boo No 47b ons erwten ÖX ct U ct por poodj op JA November op bon No 116a OIL val en 0 2 L tapte of kiBin3 iwik op A Novomtw otp bon No H7a O 1 Im voliiia en 0 2 L tapte ol kemeOHik op 21 Navembt op boa No llaa 01 I iro J3 en 02 L tapte oi itAttmaiin op 2j Novemoer op boa No Hm OIL vo a an O 2 L tapte of tLSovMMUsW op 2j November op bon No idua 01 I vouw an 0 2 h wpto o inaemüU op M Novembtr ep bun No ilöo 0 1 L voNjj au ü 2 l tapte o Matrienvit 0 2 1 DautujJsar op bon No li b 0 1 L YoUi en O 2 ij Upto ot K jnjsuk Jt U l t de geiJditj ieJdHduur van bon No jjü vow kaw ld Verlaagd tm Wo nedaig ii Nov ii w eK III uat de aardippt n peilvfiSuUtt arc eo rgwt ituULien w rlLn t eiioo t u AuiM Ml bg den wiu aiiDr ule de bejr è oiiMlu tidOtt hdk t a Ae lempod de Mi h e zji P z4 oikrij biuir zgn bij ten v n ue w iB a4uf wier UA ii btglai nKt fc n d r letiera L twj b juev us de w n lWa urvbas Dubb Budrt ie Jo g M i m Uwirgsirjut Krom diar t eu ivraiuuiunK IV Out op l i No uiuher e n vaui h uur v m t t D uur n m en op Siï Nuvem jjT ek tot o uur ftm vLr rj 4baar aal z n voor hojdiM s vdn viacütaiu en lu een J J i p bon No 13 en voor houdijrs vau vUOdkaarvBu on een vuir de eerlis A 1 bm A B i t m B C 1 tm t Ü Dlt mD Eit mËU rlV F d op boa No 14 van hun y m 2 oaé leeech K lfsvleeeah t gen f 173 per poti zal vorkpijgbAHX lijn bij Bloiik Br ko Oor nelBsao d Hasn Hot Awt Jati4 n de Jong A Koaro W Kaar T van Vli t leokKns Wof en WoU Jr orU uiw Teeuwwi Verhol Kund lai scb op Zeteid tegen t 176 par pond J5 pCt van hel totaal aai fund vteeoehi bij de eiag ni BriMJiiel JkHNr x en Scniokel Brwbelliugaa kunnen bij Ue ingiirs gciioeo worden ItestMit rundvles oi 7c p t von hot totUjj Ma iiadaK tg si 1 1 per pood Zij die Ztteftlag dus geen vfaMMoh kondei onivnugen zijn dautoe MasudSg in do geb euiKit Kopvjeesw i tjgen f 0 10 per pOiAïHar ties tegen I O ï per yioA l ojteHi tageei f O IC psr pond i i J r hjn blj de slagers van dor M I ugthirt Ir en v o d r Snron Hel n 1 u r M n lag nog aanw zlgp lijeecmif mag vrij worden veflrooit oo tU ü he morgan ma niets in re oamg worden ge bi oht dl asdi nog ean boa voor 1 K G kteliarlappelett en sl voor kaa aalwor Ipo be cend maakt Oooda 22 November 1918 Burgednmetpr f Weboitdifs vo eio md ULBO J WÏJ De Seeroapi IL VAN D£L Wuft KENNISGEVINGEN f Koffie extract Koffie essence Do liui jitijyiLtjüihjki der Uem CiObDA breust ter aigeiik eue Komiis dwt de niVojgenoe maximumprijzen voor koJlui erliimct en koiile eswenoe zgn vorige stekt KiO w flitrsot 1 uflisChenhajodelprij 8 014 per decij ter exc u iei fiescli Jvleiiihondel prija 1 Ü M per UiyeilhlMr ejujlusiel tlriöch Ko ieKeSdo iCt 1 uadcbdah nd l rgs f 0 42 prija I o ÖO per deciliter ei c usitf fld Ou ddt de düöch waarin koKie sattiaet of jA beessence wordt verkocht e eia Jen kft tïMden pnjs mag worden berekend eu ie gan dUfizelden prijs mits ont e9chaü d moet wordin teruSgenom dal L kof ie extract bereid modt zij n uil eaa axtraotJe vaji 1 K G g brj iide kol fle waaraan zij n toegavoegd hoo e enij O 2j Q ainiere v a sloJeu dot I L koihe ea env e barJd mojt zjn mt euQ exbnaetie van 1 K G gabra d ko i lie waiaraun zijii toe evoiègd hoOaBten l O f K O oddere ato on dit la aflevering van ko fie axtract i h le esjMce sieehts is toe estaao aan lirmaa die als fabrikaat van die anluee bij liet Kijn intcior voor ihee en Ji oJie lyc ïngesd ireven Ckwda 21 November 1918 De Burgemees r vooraoemd üLBO J MlJb Garen Dfl BUKGEMEltóaBK der Gem GOUDA Itf Jjji ter ftlgemeoae kennis 1 dat Voor kaartjes ijzer aren ka iBk J 3n oev tt nde 3 gram naalgoreia tot 1 t uorl IJli dezel de prijzen z U n geld n Ata vast esteU voor kaartjes gzergartu kHoea opmaiikeenheid 50 eü n i dat de varkoop van he t ouder T 1 e ie artikeil door tuesohen en kddkinhan del sleoita tot Januari 1919 mag ploftis hebben Jon la 21 November 19l8 De BurgemoeS r voonoemd ULBO J MlJb leedwezen daarvan afzien omdat naar hunne opvatting een betooging als deze eerst haar volle waarde krygt indien er door alle groepen die zich m deze aaneen scharen aan wordt deelgenomen Waar dit nu echter niet geschiedt wordt overwogen voor hen die met aan de betooging kunnen deehiemen een gelegenheid te scheppen waardoor z vad hunne warme gezmdheid jegens het Vorstenhuis zullen kunnen doen hlyJcen QEMKNODB CB GN WM eea paar ZaaadaDunen zagen haa pj dir oademeuieukle Zaaudimmera die Zou ugmorgen j tua icu u Mdp ii 01 Zunderi de iJulgio In gians Wist n te oveTaOnrgien ten spgt van de Holland iie an Beliuscüe liewiving buoben vol ena de Tel een gedeelte von do DultpCj e retraite modeiSöniaait Ml bereiitien des avonds oinsLnaoka hailf Les Antwerpen ej vonden Je stad in volle vreug lo o er deu jftount der I ii4iQber8 Da Mai n Lj Danuóre Heupa werden o eral rotids ver kooht an het enthas me der meni w uitte zich op oi oooadun wgze ViAggcn eu vlagigdadoek veraclwiien in ramen tn b 1 oOiis ai de niat te en de Daltadaers laai ia op en doei de vele kiosken waiar de Uuj jioiohq oouraiijten veri ooui werdkin tot pliuturd slaan De café s waren Si mpvol iijeüde en mamteateerende monsehtn en tweo Amer kaanscbe aviaieurs die in ie menigtid oiutdeU werden hadden de ver inaoiünda nutdebetuigimt en in ootva gst nemen von de Antwerpsche sotioouien Zouulagi3mor na U kI da Inooht plajris van b 7e hmeregunent in eea füd w X Je b Votklng den naio t had dojrgiebrachl met liet vtrsieren d woningen an Antwerpen was vol bruiseni entbu aeine Da ZaAudommery probeerden nu per f eb Brussel to bereiden Bg bchaerbeeioe hod den zg hot gen eld d r mumtie oitplc iagen die mvar zij vernamen het SAÖjn an de omgevUni habhen v woeflt BruS sol diat zoo juist door de Duitsjinors ver la en was beerachte nog een over On dtemmènig deela Iw de de bevolkicg nog onier de DJdtsoha intimi lalae maar net wfk3 ëidenoariiiig te zien boe langzamer nind de vreugde zlob begon te reaiiseereo Do ooulavarda bogjMOan vol te loocen loajZAam BOD w erd het Volk z oj bewust van vraA ojschiedde en de avond elidlgde in oen aaTiaachrijteiyke opgewonden hd l M landagmorjen ging heit gezelschap op w nivar Leuven en hier kwam het eer Bte c m cA mei de terugtrekkende DA s he colonne Het waren horden horden te rugtPcukenle Feldyrauen die bij hunne volksverhuizing pa uden koeien en soiapen ineevoerdenIa cabrlolete en ndero V iru luen rediM oxideren rond ds monsohappeo soms naast hen Alle n de atrea ge aaidzank bevestigde het bevel In de linndem deT officieren en zoo was er dan orie In Leuven atmd ergen op een pWi oïn gpneraol stram ea stijf de colonaee te in peOtecTPn De lestcn van een tapen l m discipline daad de manachaiJpen hun hourll ig beniemsQ en het ho d 1 k weaiea Een eoldarf die tn zijn ent e voort Uliep vertikte bet en hep zonler TedtregeÜBg De kri g Lios lolnin Ber el on Roden nja enz oin ott nde uliMuite id t l ia vai vroege igjro nten heeft t ligra Ucdi bij don inlfuMter vin lamdbouw saiigidrongeo op pubjoaitie van de teoltregdiii g l iïi Uaar do a teetlre gellng ro ds in de msaukl Sep ttmb ii nad mo t n bekiaud ijn zal lan gur uIIjIiJvoq dairvin nog grool r i chs dl turn dü te era berokkenen en de vood aolvoorzioalng ter zoerate li l n Visch van de Kaarsenfabriek Men deelt ons mede dat de Direobe van de Kon Stearine Kaareenfaorlek Oouda besloten heeft de visch welke mocht over big ven van de partijen welke beetemd zgn voor dkstnbulie onder het personeel der fabriek te schmkui aan de GoudsUie lustollingan van Weldadigheid Deze week kwam daarvoor het Wees eo Aal nioezemershuis aan de beurt BINNENLAND Raad van beroep kolendistribuüe In de plauts van den heer H A van IJsöclBteijn is benoemd tot lid van de coiiunirïeie van beroep in zake koiendls iribuLie de heer mr J C A Everwijn chof van do afdoeiing handel van het de partenient van landbouw NU verheid en Handel LiLA18ÏA BEIUCMXJËN Goudsebe WinkeUersveeeniging Do Ooudtieiie Winkeliennvereenlglug houdt hedenavond ean spoed vef adermg in de bovenzaal ven Oafé Vredebeet Als puot van behandeling mtddt de agenda Besluuravoorstel om deel te nemen aan de te houden huidebetooglng aan H M de Konugun op Zaterdag 2a November des middags te 2 uur Boovery in t groot ia BerMla K ijLLüt JlNev VU UM Berlgn woidt aan de Kdin i tg gef 4nd dat eea admuuKraUe kaatoor der spoorwegen al lÉuiir in overrompeld door vu drlotoi per unei waurvon een in een teuue vau ateUonMAef was gekleed Zij aamen be zit mn de lUM bevaUende 6 millloeo jlit en van aXle voorwerpen van waarde Umareoit deze geheels zaak veHuertmeniu de grootste duistemte P De ohaaa op een wtfn lebopen Het Ned stoomsoidp Johanna vaa de ReedersCirma Jo de Poorter Is ep reis ven Hernoeand naer Rotterdam geladen met heul op een mijn geloopen Debemanniog is gered en te rederlkehaveo aan huid gebracht Het aicliip is later ook te ïVederUoshaven faioaeagesleepd enelaet vei water fi graauKlMpan naar Nederland Een Keuter4elegram uU Woebtagton meUt 5 Nederkuidsohe schepen met meel geladen zullen binnenkort uit Amerika uitvaren naar Nederland Men verwacht dat bat broodraotsoen In Nederlend spoedig zal worden verhoogt Vijf Nedorlandsohe schepen zuUen ts geUjkarÜJd oÜ Neder land uiitvaren ter vervanging van detluUH ulitge afea aohepea daar de Vereenigde Stalen hun toszldit op de oasijdlge seb pen met Amerlkaanetdie Isdlngen niet Tormtaclezd hebben Groete bruMl te Hett de Hedenmorgea Is een hevige brand uitgebroken te Rotterdam In bet perceel van do firma Qebr Dombof kleedittgnMyija ep dea Oek ven dè Meuwe Bav i eo Em protest van de Entaate De oorrespondent van de N B te parijs seint Volgens de Echo de ParU hebbende regeoriogen vou de geallieerden besloten bij de Nöderlandsohe regeorüig oüicieel te protesteeron tegen de schending van do onzijdigilieid waaraan die regearlng zioli sohuldjg gemaakt heeft door Duitflche troepen te veroorloven door lim burg te ü ekken De N R Ct toekent hierbij aan De Nederiandsche regieerlng heeft niet aan Duitsche troepen voroorloold door Limburg te trekken Wat er gebeurd is ia dat ontwapende Duitsohe soldaten door UmbUTg op zijn smalst soo spoedig mo gelijk naar bun land zijn gezonden Ct Prof J H Jnrres Blykenfl berloht In de St Ct van glistereuAvond is tot boogleeiaar aan de Uijkancadomie vaa Beeldende Kunsten tot hoogleewar benoemd de Amsterdamsohe schilder J B Jurres e vooral naam gemaakt heeft als figuureobllder Zeer vele exposeerde de heer Jurree in Ar ti Hg Is ook besfiuuielld van ds in tel Hng BUJart n Kaartcoacotirs uii lJ g v un weC Aaniiag gjehoudjaa De 1 giisterun voortgezette biijait eu lm rt Lünujura der öoc üns Uenot Ih bilj uau Ie prfjd B fianliju ie prijs M J Brujniel premio bi juxtan 1 prije J jloulmitit 2d prljd il A Dlesldharst k air n Ie prga J Hem 2e prijs P d Hook CBISIS MAATBBOELEN TWttKDB KA MXR Rïikaklaeding Het Bureau voor Mededeelingen la zak de VoedBelvooTSienlng meldt Thans is een aanvang gemaakt met d verzendltag van de KijksdtoArlbutlekleeding naar de gemeenten wier bestellin giu tot en met IS Növembsr 1918 ten kantore vaa de Rljkskloedingivoorzienlngi waren Unnengekonien Deze eerste zending omvat plm 65 000 ulsters voor mannen en jongens en 2fi0D0 motoi ekkers plm 60000 damesrokken 1 m 400D hemden voor ouui nen jongen vrouwen en misjee pi m 30 000 moltondeikans n plm SOOOO om slagdoeken Do beeteUingen kunnen ïnet het oog op do thana ges eed zijndevooradeneleohta gedeeRelijk worden uitgevoerd De aanmaak Is in vollen gang en wordt kmcAitig bespoedigd ledere gemeente of zij reeds een bestelling heeft gedaan of ntet heeft tot nadere oankondlglag aojwpnak op de haar toedroode hoeveelheden VdrgFvlertng van 21 November VoM jiit er Mr D F o c k Do lejr de tsavornin johman oh stelle voor de debat en te kto t nu é 3ic ook bij e n mote wil intlenoi Hit vowrölel word aaiheaomeo waarop ia Itoer Lohinan eai moJe indiende wanr II worit t e$6Uaiotit de wijze wiarOj de res 9nng op is bres eta 4 tegw de tirro itDischo bedreigingen van onz dsmocr ti 9 10 ins Hingen en w it n wa d r t klaard di4 oodo nks de srebe iide dregt mwitjn Irln enrie hervormli gen dln ene et jch d38 tgda zijn bdhD rn te worden doonipezet Deze miüs zal worden gedr iirt en rondgedeeld In vePsand daarmede rijn de e bvidpling en ook sberam ng over andere mottfis iiltïeeteid tot Vrijdig Aa da Offde kwam d ima hat wrtsout Qeldleening van 350 millloet Do he Oud vd waa ao rno n g dit wekwet kunaen onlitomen a n kajl t Ihedng Men zou d armed e ht t k n nen waofttoa tatdat het beir g der cil i GOUDEBAE De IJsdub de IJaei hield gisteren avond een algemeens vergadering UU het Jaarversteg bleek dat de vereeugiog thans 114 leden telt terwijl in ka Is een baUg saJdo van f 17191 Een zestal prUzen werden verloot m vlelan ten de aan D Rook en A Ëveiggroen J Evergroen en P Blanken D Kaeberger en W de Kluiver Tot bestuureleden werden herkozen de heeren L Scheljgxood en F van VUet In de oommlaHe van bUstaad werden gekoaen de heeren J Verstoep J F den Ouden P Hallelj J Koolj P van Dam F v d Heovei m P Bhtnken Op voorstel van den heer Redder weed overwogen bij hot Bondsbeetuur aan te dringen op het aansi iotfeD van e ver bandtronsnel De Statenverkiexingen D verklezingBraad voor de Prov Staten van de Liberate Unie heeft aan de besturen van de Vrij Liberalen en de Vrijzlnnigkd niocra eo voorgesleJd bij de aanetaande verkiezingen voor de Provin cftale Staten alle door genoemde cMe par tijen In de provincie Zuid Holland in te dlttien eandldaitenlljsten te verbinden STADSNIEHWa IHHJDA 22 November 1918 DeFeestdtg Watemuddag werd in het gebouw Con wn vergadering gehouden van verteJ öordlg re van een aantal vereenlgin ter bespreking op welke w ze men het itrng kon geven aan zyn gevoelens a aatóhankelvfcheid aan het Oranjehms OJ tigenlyk n be reking was het met f tel k had deze vergadenng geen rZ T Men nep eenvoudig de medewerkii y n de vereenigingen voor een betooging gehouden zou worden op Zaterdag a jI was mets aan te wraadsren en dat jvie de voorzitter van het B K Comité Sociale Actie wu an hefc initiatief All do vnde komt Een veerllgitail muziek en zangrere gingen te B Gr venhagfl hrf b©n beeloten ont na het t stand komen van den vrede een algemeene feestviering te organi eeerent Vrtifelaten goederen Blijkens door de NOT uit Londen ontvangen beiioht zijn de hieroniler vol l HAAflTRKCHT Nier w j vememei is voor d Be ge éoa op txm bUÜom lisin umkI l eawaorluHobeD Ie pluDOerMTS met btaodewlo si eo en Uuapea roadsolwrukLeiL Uver dog WüTdea weiurwMT dexe waflifiOiUB umt wikig veriuedoa kxjb tom de avond b goa to veileo ea het tarroia in kiiiter waa gehuld kou aiet meer worden oagegaan ot oiea mot een yiêsgt ii beUduu met Vitea olie ol oén wagg m mei dy uaiuiet buskruit eo udeve outplofbaie atoltva te doon had Qebruik makeode v a don aaoht waagdea de pimuioraa zicOi weer ha Wk bowaklog geea apoori Men ag aoch mUitalreu ooüh hurgerwacht iWaa haUeU e avonds toen er uil Ite rklrtlug UiruiwelAoiwwpea aohtereenvol genti drie troluea boetaaiide elk uit 80 wu güfu gev uid mt t gewonde UuitMthe oUaten hot staden bionüoliepen Wegeoa vervfiüittg van g reiisloKiaaiUieiten moest i deze hospitaaltrelnen te Hawonistop pen Ze roditi derhalve doqjr tot In de nabijheid der met oorlo BiiiaiMiaal beladen goedereuli tuen Arme gewoxtdeu I M est zwaar gewond wsTra zg niet la staat hun oompartlmeo ten te vomtateu doch warm toch verheugd in de hoop spoedig hun vaderland te zuIlE bcrcik OD on leru te zien hun eohtgenoDteu bloedverwanten en faindUtiledeD verkeuigid bet oorlogslaiul te ver lateu Hun allen wachUe binoen enkele n iniiHl n de dood Het was hun D et ge gewn het vaderland te bereiken Voor geei kwaad boduoht verlieten Biecbte en kele verploeij ters de treineti terwijl de paHMgierB n tuin waggons bleven met wetende waar zg zich bevonden A welk gevaar hen ooigal OndertusBchen word de plundering nog meer verwoed doorge zet le ware men bevreesd dat het materiaal sou worden weggevoerd alle wag gone worden een voor een opengebroken oi geforceerd liet sioeg U uur Toeö grt eurde het vroeeeiijke hea geweid ajjs van vele donderslagen tcgeWjk vervuBh de lucht Een der plundaraaiB had zich blJ veTgisstnc In tia munatlewaggon begeven ver moedeiijl et een open oarbidilanip pet vuur vond gretig voedsel on plof flng na ontploffing volgde In eoicele oogoabHkken zagi moa niets meer doQ een vuurKee waartuaschen de trelneo em hel goederenmat ia l spookafhügi afstaken het meorendeol der treinen was reeds door de ontploffing tot wrak vervornidl En geen hulp nabij I Het was een hel waar in niemand zich waagde In de lucht euiedeo ijzers wielen planken en ander materlaoj b den grond sloegen gntea van 60 blj 50 meter Na een uur tljds was niets meer over dan een puinhoop Van een levend wezen was niets meer te bespeuren D u 1 e n d menaohen verbrand en ver koold Een enkele slechte kon ücii redden Ook dozen bli ken zwaar gewond De outplolfingett weren oo hevig dat zelfs locomotieven uU de rails worden ge sHngerd ea geen ruit In den oflntrekheel bleef IntusBchen waren er mültairon van de naburige grensj Iafit en op de plek des onliells verechen Hun eerste werk was de ePBipre do gewonden op te nMnen em te verplegen Een 150 tal werden nog ver zameld en overgebracbt naar Budel De mibtalren werWeo voortreflelijk en de Be lsche burgere brachten hun hul de In nderheid ondarSoheiiMen zich de Neddrlan tecAe militairen majoor Brouwer luitenant Ouder Anwlel en lultfTjant Dolk welke laatste onvorsohrokken optrad door een tank mot een stlkslof verbinding af te koppelen en door middel van een looo motief uit te sleepen waardoor eea tweede ramp die wellioht hc4 hede dorp zou hebben verwoest word voorkomen De overlevenden waren hans dubbel zwaar gewond meesi In het gelaat aan handen en voeten Sommigen waren niet meer te herkennen daar het gealchl ver farijzeid was een enkele verpleagister was ook nog onder de geredden eohtw jam merlijk gekwet t Allen werden liefderijk opgenomen te Budel bij do zusters en partioulierMi Hun transport had plaats door Hollandsohe militairen zooveel mo gelijk doer Rpode Kruis auto s Inmiddels waren versolill lende doktoren opge roepen die ook sjKiedlg verschenen om hulp te bieden Ook eea honderdtal soldaten van nabij gelegen grenewachten kwamen aangtrukt Het andere zoo rustige dorpie Budel zag er uii alsof ook daar oorlog waa Hoode Krulstiuto s met vreemde gewonden reden af en aan Op tast ran den burgemeester van Ha mont die nog sleofats enkele dagen uit zijn krijgsgevangenschap te Vllvootdewas uttalagen werd op de plaats der ramp een burgerwa rfit gerequtreonl om voor verdere plunderingen te waken Smeulend lag daar de mme met hier en daar nog eed menoohelijke gedaante verkoold ver nilnkt A verscheurd Overigens van do 1000 pactiagtera der bospttaaltreinen niets dan atof en asoh Geen men ch die zich op het terrein bevond om zich de door de Duitsohers achtergelaten goederen toe t eigenen Is levend tsniggekeerd allen vonden bun dood Er is nog geen zekeriield omtroot de zes Nedenlamisöhe ntillta reot wier kepis gevonden zijn tu echen de spoorrails Zoo k de burgemeester van Hamont ong zeer bereWwlilIg mededeolde zal file tot oprulmtnif wordra overgt gasQi róor de geallieerde legers zuilen zijn gearriveerd en die Ik o genblik kunnen Worden verwacht TlrotiWeM er is geen vakkundig poMoncef aanwezig om het oprulmlngswerk te verrlohten Een msSsK vernielde wapei aÜs gieweren abels kfttunneo BS liggM Op hst lerfeln vaMprttdi A yitging de heer Polbarst dan ook n drujtkeiüdt In aya opemngzwoord vaet Hy bracAt Jiulüe aan de burgerwacht welke door het applaus van alle aanwezigen krachtig werd onderetreepU Hy zei dat men bly waa orde en rust te hebben bewaard en was zeU oorzaak van eoi rumoerige veigadenng naar later bleek Voorts releveerde Hui den oproep van de Christeluke Vaitbondeu Zaterdag tot een natioaiUen feestdag te maken U i had reeds mi r de voüe sympathie van B en W en van kap van Tienhoven Het muziekkorps der lu iitairan sou dan ook meedoen Het lag in de bedoeling een optocht met raandals en transparanten te organiseeren De kleuren mijten passend zyn b v geen rood Voorts was de medewerking van het Stedei k Muziekkorps verxakerd eo dat van het Patronaat ook Juliana zou mogeU k meedoen zoodat er met minder dan vier muziekkorpsen zouden zyn Het was voorts de bedoeling naer het Stadhuis te treJïken en nan dwi heer hur gemeester een adres van trouw en aanhan kel ukheid voor de Koningm te gverlutndigen Vooruitloorpeod op de discussie die wel volgen zou zei apr dat er een andere dag genoemd was door velen Maar dat was nu hiet mogeljuk De zuk tond nu reeds op pooten en moest nu maar doorgaan m Zaterdag De jieer Kamphuizen veridaarde vol kooneti in te stenuuen mat het doel maar den dag ongelukkig gekozen te vinden Het gaat nu luüs over kop en dat verrast de menschen Ook do heer Knuttel vroeg het woord maar de Voorzitter weerde aanvankel k dat te verleenen Jlr was geen discussie meer noodig vondj Toi slotte echter werd den heer Kjtuttol gelegenheid tot preken gegeven Hy zei het zeer op prjja te stellen dat pogingen m het werk waren gesteld en de groote opkomst bewees wel dat men daar dankbaar voor was Principieel stemde r dan ook ten voile met het doel ioMaar h j vraagt la Zaterdag de goede dag en wü gaarne traohten dien datum te vei plaatsen Er ia een algemeane oproep tot vienng van den bid en dankdag op Donderdag a s Iedereen is dankbaar dat de oorlog geëindigd ia Van dien dag kan een grootsche gedenkdag gemaakt woden die dxepen indruk zal achterlaten Twee ideeën z n dap gecombineerd op één dag en dat is tooh yrij wat beter dan die over twee dagen te verdeelen Wil men de menscheu vragen twee dagen hun zaken te sluitsn Moeten de werkgevers twee dagen loon uitbetalen 7 De arbeideM moeten toch betaald worden anders zouden se met dankbaar gestemd zjjn De mooie groote dag gaat met die splitsing verlor L Daarom stelt spr voor de huldiging van Oranje ook op Donderdag te houden Er is xdt t het minste bezwaar want het Is met noodig dat dit gepaaid gaat met rumoer va lawaai £ r is een betoegmg een optocht meer met Ds Sap vond dat er ve hsohil is tus sohen de gedenkdagen wat him karakter betreft De door de Begeenng uitgeschreven dag IS er een van bidden van vasten zou spn er b i willen voegen We hadden dat al vier jaar eerder moeten doen Spr dankt God dat er nu een regeeimg is die een dankw biddag uitschrvft Maar spr vindt dat die zaken gescheid i worden De heer Knuttei xei nog eens dat bii mets onaangenaams wilde zeggen Ieder moet dien Donderdag vieren op z n w ze Maar als er twee dagen komen zal de eene groep aan den Zaterdag een andere aan den Donderdag met deelnemen Dat zou jammer z n want het m est hier worden als m Den Haag Luitenant J u d e 1 s raik namens kapt van l eoïhoven Za terdag komt ook voor het garnizoen heel lastig mt met het oog op verlof De technisch bezwaren zyn er dus wel Spr voelt veel voor de redeneering van den beer Knuf tol Ook de kapt van Tionhoven en de o ud ganuzoenscomm de heer van Heel hadflen heVer den Donderdag gekozen Maar d ie moeten dan ten eiotte over het boofd wtjrden gezien De heer C C Krom voorzitter van de Goudsohe Winl aliersvereemging nam het woord Wy staan hier voor een feit accompli zei spr 0 m de algemeens medewerking te hehben is toch ruggespraak met de leden noodig Spr kan hier voor zyn vereemgmg geen besbsehig nemen want Zaterditg Is voor de winkeliers een zeer lastige dag De hr er K o 1 n nam eveneens het woord Spr gaat met accoord mert de voor etelUng der feiten Spr is ook oor Donderdag Die dsg IS geen feeetdag doch een dag van groote dankbaarheid en als soodamg moet hg ook doorgebiacht ord ni Ook op dien dag kan een ovemeldlgeode betooging worden op touw gezet Spr waajöchuwt als ar doorgedreven wordt xal men met practisch slagen Terwyl de h r K n n 11 e 1 er dan nog op wast dat de lo dlng der vergtokring onjuist IS roept ds S a p voortduw d stem menl Er wordt dan gestemd met het resultaat dat 40 zich verkJaren voor Zaterdag U Toor Dondeirdag De temsilng was 01 met zuiver omdat van kathol tke ijde allee wat vakv rf nigiiig kon worden genoemd aanwezig was het Meisje p8tronaat om maar eeuN iets te noemen ter w jl dat van andere zyde absoluut met het gev was De vereeaüguigen werden gisteren het wo ord is van ds Sap uJlt den grond gestanipt Benoemd v nxd voor de oommissio di het adres zal op etcllen dr Hoffman de ïe ren P Tieter en Muljlwük de heer Knutlelwerd aan deze er jtnmisaie toegevoegd De Vo iïïitter deelde il gm ia dat de regelin g uitging van de Commisiiio van Votksfees ten Op VOO ntel vatf des bMT U tt 01 w T k 1