Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1918

No 13861 AB0 VNEMENT8PKIJS par k an W aa l ƒ 2 par week U cent met Zondacsblad fg kwartaal 2 90 per wedi 22 eent overal waar de bewrimf per looper geaèhladt fttnco per poet per kwartaal ƒ 2 50 met Zondagsblad S 40 Abonnementen imrden dagelOka aaagenotnen aan one Bureau MABKT SI QOUDA bii ome agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTBNTIEPRUS Uit Gouda en otMtrekeu bdioorende tot den beiotxkting 1 6 rogds ƒ 106 elke regel meer ƒ O 20 Van builen Gouda en den beiorgkring 1 6 regels ƒ 130 elke regsl maar ƒ OJi AdvertanMn via pnhUAe v makel k heden 12 cent per regeL Redactie t Telef Intero 545 Dit nummer bestaat uit twee bladen en twee bijroegselk Eepate Blad liiiwekiiiniioriiiinili Zij a wa klaar voor den vrede xoo vr oet V O la bet jwcstA muomer vui De Loods Ook wij hebben sterk onder den oor log £ iled n eD onze UMgOKiJnw gcaijken ook een beetje oip da uitverkochte pak hulzen van onze oostelljlce buren Klaar vooT lareiriDiK In het binnen ea bulten land kunnen we due niet juja Wel kan de orgKuusnüe voor de nwriit In orde ge niuJt t Eljd en het Is de Traogi af dit bij de mcerdierhcid der ptrodluoeermde of veiVndeiende flnuas het geval Het pi nog Dtaanden duren eetr w rk Jke Vnjhuid van beweging denkbaar ia en jnisecÜlMi nog wel ijaren voor ze ver kregen worde IHe tuseciheutijd di gloed lebruikt te worden voor het beatuileeren ét ami veranderende toeetnnde n en het iMBp e m der produotlanethodwi aan de efachen die door de afnemers gesteld soil len worden Een der beste wsjaen van voori Weid i Ifl het vormen van groepen van belangw hebbenden die dian gwnakkelijk de benoodjigde kosten kunnen draden van een fgoed oindeTz ek der afzetglebleden Het In di iduBlU nle heeJÏ voorloopig weinig kans nieer waar de vreeande koopheden krach tigt vere€ ugtngc geetich hebben ng eteund wOTden door etaateinateïlingen die oVer enorme soonnien te beflchèkken heb ben Ëen onkete firma bier te lande kan zich nu£i8ic4iien de luie perBilUeoreai om voor e g€n rekening alles klaar te ma ken de meeste uJJen hiervoor Dieieterii genoeg ïijn en zuMen wei gezamenlijk moeten trachten om de oirftg niaatiie klaar te krijg en Ook zonder vaete contracten kutmeü vcrsobiilende firma b elkaair helpen en een inorkwaardfig voorbeeld voor onderlinge hulp wordt gegeven door het offiCieele ËngelEtche handelsblad het Board of Ti de Journal Een firma uit Nipuw Zeeland vroeg inhchtingen fliver bepaalde goederen aan een Engelsohe en aan twee AmerUoaacusdbe Rrmas die geen van drieën bet arfkel konden leveren De Engelscflie firma aatwoordde niet terwijl do Am ikaansche beriobt KOnd n dat ze ntet konden leveren maar aan bevriende finnae de aanvrage dMrgezonden had den zoodai met dezelfde mail uit vele plaateen van Amerika 27 brieven kwa men met aanbiedingen van het verlang de Dit d dat vroe r ook bij Dnttacbe FeMilletam Door duisternis tot licht Naar het Duileoh van VON HOEST BCDEMER bewerkt door J V WES8EL INK V N BOSSUM Nadruk veclioden J f Aoh laat er ona over zwijgen Je hebt gjelijk beeite Pïriltorlui wij zutten Wil zienl Ik hbb een gediuobteadoist late WIJ mea in het Kaeino gaan weg poeIeni I WuBSOfw VOO Blotteted bewwnde 0o4iuln tegenovar de kaz ne ean kleine villa Toornig wi rp hij la slju werkkamer pei en sabel op de chaise loogde slln Berde zijn karwats ïn een hoek en liep dirtftig TQOj om de tafel Hij ergerde zich over ziju zenuwen Waar kwamen dleopèeiifl vBodftao Was hij dan een zwak keUng geworden Het wa toob fégek t laten medoen dat hij met deo gvm MB Mken nog niet venwend wa De mensdien zouden denken dp4 het Joa otóm om een erfgenaaln te doen wa om fiem In de kou te laten etaan Nu ook da wae ten slotte wel te bo ven te koanen Moiyen zou de reriorlng publiek worden i du zdep mus Bben het reok van alle Alken 1 Hij moest na eliMlelljk ook £ ijn fclok wensob B nU thB n di iw M dui Voor da nie Uijkail no dnlaeoiol bij botOTcrliidcB VOO ooxen dierbtren xooo broeder bobuwdbroeder eo oom b lul ea wij onxcolurMUikoii duk 412S 23 GiuiJ I A VAN RUN VAN ALKEMADE A M VAN RIJN VAN ALKEMADE DlJXHOORN Dn HeMt T VAN RIJN VAN ALKEMADE Slfpptr J VAN RMN VAN ALKEMADE KtUtnIam A C US8BL DE iCHEPPER VAt RlJM VAN ALKyADl O IJ8IEL DE SCi SPPER IN KiNOERIN D m W VAN RUN VAN ALKEMADE Alliance Fran9ai8e Comltd DB GOUDA LUNDI 25 NOVEMBRE 1918 i 7Vi k da Mlr SooUtd DE RÉUNIB SOIREE da M Claire Warlamann Ciuttrle tur EMIELE VERKAEREN DislimttiM it pgéiiu La texte dra poèmei vend k 20 centa chez Uonaiear D £ VEN Wnditraat et Ie loir du i6 k la 4101 26 ndi lalle Vraagt Prijsopgaaf van alle soorten Brandhout Ook voor Industrie Concurreerend GEBR VAN KOOTCN Hoathandel WEESP 4123 17 1 In divenc matto rerkrljgbur bij de 2670 10 HinileiseflilerneiniRD AGIIICULTUIlil K Fn m lk loat 2 l SOUDA MAAGKRAMP c a btdorT n tokcf een ilecht e tluit miueliikbeid a druk keod tcToal op de micg ren op gcittte m opnipinfec het luur een riekende adem kunt U iemakkelijk genezen mei Abdij bUtten elke U in et itellea T n elle mee te eten conder ÓM Uw maal van treek raakt Abdij tabletten voor ém maiaB kotten 1 25 per dooijeEluht rooden band diet onnbandteekenmt 4099 45 L I AKKER Rottardam Hoesten tuttend iliJDi Terkoudheid bron bitii lechtptjp katarrheo Kbaia laapatorendc boetlprikkel boeit bij ouden vao dailea klak en ilijm boeit Gebruik hierlefen ANQA SIROOP De liroop werkt genezend ilijm oploficnd vcrzochiend zuiverend hoeiltltllend Maakt de adembalmg ruimer Nu da Spaansctie ziekt beencht Terwaarlooze men icifiden erm iten hoest en verkoudheid niet Pnii per flacon f 1 50 1 flaconi f4 25 OP REISs o den trein bi Hmenkomitcn en ver ader n en II het goed een hoeiiitillend middel bij de band te hebbeo Voor dit doel fabriceeren WIJ Ang a bonbona Ter pakt In gemakkelijk in Uw sak mede te nemen doozeo van 50 en 90 cent Pabr A MIJNHARDT ZEIST Verkrl gb bljApoth en Proylateo Adverteert in dit Blad I u MODE EUBLISSEMEIIT MM TEL 131 GOUDA MARKT 26 Buitengewone St Nïeolaas Aanbieding Coupons Stof Fluweel en Zijde geschikt voor Costumes Blouses en Rokken Blouses Pelterijen Mantels en Costumes Zeer lage Prijzen 4m m Zie oaaie Etalages lil Zaterdag en Zondag GESLOTEN Advertefltitn en abonnementen op dK Mad worden aangenomen voor Berkenwoude orp door A BOOM Berkenwouda voor Berkenwoude Achterboek door I HOiMEN Bsiertcfie STBIWIIK Hebt gg ksnoit gemaakt met de Spaansche Griep Dat 18 V met meegevallen Maar maakt dan na ook kennis met de Sanguinose Dat zal U wel meevallen 1 De krachten die door de Spaansche Griep agn ondermgnd wor den snel en volkomen hersteld door de SANGUINOSE SANGUINOSE kost per flesch f 25 6fl f12 60 12 fl f24 00 VilllDillliCo iliBl8aerslnil2e 4 DeDlaag Te verkrijgen bi alle Apothekers en Droguten Hoed nnnagaxl n CAREL KROPRIAN rrrw i DistributieBureau HA ASTRECHT AARDAPPELEN Aan hen die In t geheel geen of slechts gedeeltelijk aardappelenop doen voor den winter wordt bekend gemaakt dat eerst bon 56 tot en met bon 75 geldig worden voor de wekeiyksche distributievan zandaardappelen en daarna bon 43 tot en met 55 voor kiel aardappelen 4128 3S Die dus deze bons al heeft besteed kan later geen aardappelen meer bekomen L F JANSEN Directeur MINISTERIE VAN FINANCIËN Oorlogswinstbelasting DE MINISTER VAN FINANCIËN Brengt ter kenn van belanxhebbanden dat door hem kraohtena artikel 36 der Wet op de Oorlogs wintt belasting 1916 het volgende ii bepaald Ieder die over 1917 wegens vermeerdering van inkomen als onmiddellgk of middellgk gevolg van den oorlogs toestand in de oorlogswinstbelasting moet worden aangeslagen is indien hg vóór 1 December 1918 geen aangiftebiljet heeft ontvangen verplicht daarvan vóór 1 Januari 1910 schriftelgk mededeeling te doen aan den Inspecteur der directe belastingen m wiens dienstkring hg woont of indien hg met hier te lande woont aan bet Centraal Bureau der directe belastingen te s Qravenhage Banstraat 21 Op galgke wgze zgn de binnen het Hgk gevestigde naamlooia vennootschappen commanditaire vennoot schappen op aandeelen coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatschappgen de binnen het R k gevestigde reedergen de binnen het Rgk gevestigde stichtingen die een bedrgf of beroep uitoefenen alsmede de niet binnen het Rgk gevestigde lichamen die wegens vermeerdering van winst als onmiddellgk of middellgk gevolg van den oorlogstoestand over het kalender of boekjaar waartoe de 1ste Aognstns 1917 behoorde m de oorlogswinstbelasting moeten worden aangeslagen mdien ig vóór 1 December 1918 geen aangiftebiljet hebben ontvangen verplicht daarvan vóór 1 Januari 1910 schriftelgk mededeeling te doen Deie mededeeling geschiedt door da bmnen het Rgk gevestigde belastingplichtigen aan dan Inspectenc der direote belastingen in wiens dienstkring Q gevestigd zgn en door de met bmnen het Rgk geveatigden aan het Centraal bnrean der directe belastingen te aGravenhage Banstraat 21 Bg ontbinding eenar naamloose vennootiohap of andere vereeniging van panonen sgn ds vereffenaars tot het doen der mededeeling gshonden De aandacht wordt er op ferestijd dat het niet voldoen aan voormelde verplichting testrait wordt met HECHTENIS van ten hoogste EEN MAAND en dat bij gebreke van de volgens de wet vereiichte aangifte de BELASTING wordt VERDUBBELD Inlichtingen omtrent den belaatingplio t wordea varatrekt ten kantore van de inipeeteon en ontvangen der direct belastingen De Minister van FiBanoiën 4186 180 J DE VRIES VaBA V£NHJkOB 16 Hovembsr 191 WITTE BIOSCOOP 30 B 4J2Q Itodan en volgende dagen Broot uitgebreid Programmi TWEEH00FDNU1 MERS Prinses incoonito Alleraardigste Comedie in 3 actei Pfaohtig drama in 3 deelen van de Nordlsk film Cie A 8 Donderdag gesloten Kleine oorzaken geven dikwijli groote gevolgen Door bet Uchumniet vao tijd tot tijd te uireren van onrelaiitoffen welke ich dikwijli opeen hoopen itellmen zich aan Tericbillende ziekten bloot DeLaxeerpillen van Apotheker Boom verwgderende onzuiver itoffen en overtollige gal en sU m en bevorderen een goeden atoetgang Alleenecht in gesloten doai o met bandteekenin Pirma A M BoOM ï 25 en 50 et per dooijeVerkrijgbaar in de meeite Apotheken en Drogiitwinkelt te Gouda bii ANTON COOPS5 1848 1 IMÉ Jnlnlnlll Goedkoopste en solledste adres voor Meubelen Talais Kutea Biinatt a fif oeiea vet leer ea pluche Veereabedstell Wellea a Satlladak as ThMtaiels SpLsela SchIMerllea a as ea a 00 Sp ei l dr oor lo s l l t k w U k i l u 20 lOUT ZIBN HMBnilIM limliliutllliMI tiM Ratt r4 m l IH Van der Meulen s ONIIF afkomilig van de Chemtioh Medliche Maat aoheppU Aurora te W atergraafimeer U het middel dat na gebruik van 3 buiijei ledir lijder aan Gal en Niersteen volkomen geneeit Beilist onacbsdelijk en rpnder pi a Pri i per buiije f 2 50 Verkrijgbaar te Gouda hij ANTON COOPS Wijditraat 3354 15 IEDER c telt priji op een iierlijk hoofd met haar Vclanzijn helaas nlat de gelukkige bezitleri daarvan en die roepen wij toe GEBRUIKT BAKELAAR S HAARWATER Het bett middel tefen 11 h r i kt a loo ili rooi k ilhoofdis h id T t n altT llend h r P r oa fl SO Verkrijfbur bi ANTON COOPS Dro i t Good AQENOA 22 Nov 8 uur CaM Vredobeet Gouda WkiikelieasvereeiiMilDff f Nov 8 uur Sec d Rtaol Urfted heidaoouo Ti Nor Blauwe KruU 8 uur Opaili Vergad N C J Q O V De Sok kei Spr L C Lalebei 28 Not 8 uur JDb Sehalliel SpnMde h r L C Lalebar 25 Not 7 s uur Sodetoil de Btaato A Uauoe Ersnoaüe 29 Nov 2 UUT Oadnstandseimimtosl menaorg Gebouw voor Bouw ea olscMeatetit 26 Nov D m 8 uui VeiHaderli rtn de Kamer Tan Arbeid tooc d Boa bedrUT uj AWl Legl Balaaid voeakaa w aU flS la a aiMla la M Eleelrlsolie DnUastl BBnmuN Eooii aooiu 57e Jaargang Zaterdag 2 November 1918 60IIMn 0llMT VERSCHIJNT DAGELIJKS tHAI BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGKZONDBN HEDSDKEUNGBNi 1 d regeU l 6 elke n el afer ft4e Op de voeipagtoa 60 hooger Gawene advertesitiltai aa Ingeaendaa madedeaUncen bli eontiaet tal sasr fSHrfa ceerdea prils Groote letters en randen werden benkand naar plaatsruimte AdvertentUin kunnen worden iagesonden door toaaolnnkonut van aellada Beekkaadelaren Advertentiebureaux en onze Agenten Administratie I Tel f Inte a 82 Bureau MARKT 31 GOUDA X 4 i abriKaat en in welke Comnriaale Me personen en Uchamen zlltingi h bwi wel ivfflko in eüaat zijn de nflodlge deskwndige or iartijdigle voorlV Aing on steun te geven Ook h 4 Saoretarioat dezer CommbMte wordt wnorgeaomen door hot Beoretarlaat dir Vfveen ng ederlantboti Fabri kuKt Fn meent U dat ztch gevallen voordoen waarbij do Itaad van Arbitrage kan optreden wendt U zioh dan ook tot boveogenot nden Haod I andgenooten bedenkt dat Ret koopen vou arü kelen van Noderlandsch Fabrikaat de nationale welvaart bevordert en wer ktkwftheid bestrijdt B Gravoniiago Novesmber 1918 Nojnens het Hoofdbestuur der Vereen NederlaodkKh Fabrfkaet Jiir C W F C van LIDTT DB JiE€DE Voorvitter H F R 8N0EK Seor Peoningm Urntofl geotH tiateehl kon worden b van bcteekwila en het ifl de vraag of lu het aangehaalde gevvd de Nederlandsobe fir mas ereittoe gehandeld mdeai hebban a de Aaieiticaaiwahe Al zou sieohte het xuiiver otetfaehe de eeno dienet is don anderen Waard vootgezeten hebbeo todi la het doorzend i van de san V rage naar andore ïrtnas oen zeer lofwaardjge daad daar het de positie van het land wterker maakt In deze benarde tijden kam een gevoel yan soaraboorigheid met ontkend worden IMm we dot gevoel tot ult jang nemen eh dan laaien dat het voor do eagen welvaart noodig is dat de trln waartoe we bdaooren welvarend wordt en dK kan alleen bereikt worden al ieder het de moeite waiard acht ook een wei nig te letten op het bevoordeelen van do landg iooteh w ar dit eiectomog etijk ts Zoiodra het gevoell van saamfaoorigbeid bestaat kigt het voor de hand dat groe pen gievonod worden van handelaren en producenten met het doel do veel groo tere financlêele kracht van de groep te gebruiken voor het veiritrijgen van zoo goed mogelijke inJormadee van een bui tenle idt9cib aizetgebiod In £ Qg land h rt de raigot ng hc vormen van dergelijke groepen in de hand gewefikl en ze stelt dan rljkMuaabtenaren ter besohikking waar van een deel van de koeten door het Rijk gedragen wordt met hot doel zeer i betrouwbare representawteo uit te aenden Deze bobben monsters van alle firma 0 tot hun beMiukklng en kunneni op even tueele aaovrogf direct amtwoorden ter wijl beatellingen naar het hooMboreau In Engeland glaaii waa zij ooider de belanghebbenden naar billijkheid verdeeld worden Ook koopen zij moneters van de voorwerpen die aan speciale eteciien van de afneimers voildoen en zenden die op om de mogelij khoid te doen overwegen om precies te maken wat govroagidi wordt £ Xt laaJtMe was steeds de kraciit van de Duitschers en dient voor zoover mogelijk ook het richtsnoer te zijn van alle producenten De tijd Is voorbij dat de klonten de fabrikanten noodig baddem zoodat de laatsten ten eigen bate Boo in iilk kelijk xoogelijk moeten worden Het is ihier nog niet zoovar dat de Afdeellng Handel in Den Haag kan meewerken zooals in Engeland gCibeurt We dienen hier ook idct Ie waobtMi op hulp ven den staat diaar deze niet de gMcbikte asobtenarea heeft weten te kweeken Vee beter is het det vereenigingen van belanghebbenden gevormd worden die vrije keuze hebben In het uitzoeken van do meeet geschikte Informatorea en ver tegienwoordigers in den feeraide Ten slot te kan dan ook de goede presisle uitgeo end worden in Den Haag om in het buhenlaad allen eteun te ontvangen dien onze consulaire en geaantstthefMambtonar ren klunnen geven De hoofdzaa i Ia eoh ecihter de onderSnga aamenwepklngi ge dacbtig aan het oud HoUandwhe symbool van den pijlbuitdel V O Ean tmtls wo rè nn tik N0d rlandttrl D spaunJng waarwdeu wij zoovele a Lrm hobbuu geleild la geiwdcen en dt ui erate kracbUeinepaniUng nwet tbani in liöl werk w 4de n gesteld ten etude de ge luden verlieaen te herstellen het leven weder in oonuale banen te leideo Nog vetl tijd zaJ moeten verioopen voor en aker bet ecooomasoh réderwerk wederge eel op de gewone wijze werkt Maar uat zoo spoedig mogeiijk moet geeohiodtn Is aan eiUc Nederlander de gelegenlietd te geven zijn volle werkkraUit te onlptcoien Werl egeuheid MOET en ZAL ook worden gOTtwden voor elkeen 11e dihanden uit de mouwen wit steken I aet ieder Nederitander man ca vrouw hlartoe medewerken en laat niemand denken daaraan kan ik niate doen WANl DAT 18 NIET HET GEVAL 1 Koopt bij voorkeur N edet1 an dsohe warea indien deee in prijs en In boe dandgbtid met buitenlancteoho kunnen wod IJ veren Ivn op u handelaren doen wij een orik tigi dringend beroep in dcoon Uwe medeWerkingi te gevea Bevordert den verkoop van Naiionaie j voorworpen Hebt u kdaohten o i eaft giali verde arMkel i wat prlje hoedanjlgheid of wijze van levering betreft wendt u tot den Kaad van Arbitrage welke op ttalÜattef der VereenSging Nederlaudfloh Pabrlkaatf met medewe rking van de veirecb tLlende t brikanten en wederverkooporavereeniglnr gpn 18 opgericht en welke zich ten doel stelt op suolle vakkuDJ e en weunlg kostbare wijze gorezen geadblllen scheids rochttwlijk te beelecirten Het Seoretarlaat van dezen Raad wordt waargenomen door ihet beoretarlaat d r I Verwniging Ned rI n teoh Fabrikaa Nadere iMichlAngen worden u giaame ver strekt Ea g ij Fabr kanten beij vert u om uwe artikelen IngRog te doen vinden zorgt vDOi doellniatige het oog streeleode ver piakking vervaardigt anükelen van goede kwaliteit welke de ooncurrentle met het buitinlandlaob prodkiot kunnen docfralaaa Hebt a klachten over aohterstellii nwer artikelen bij buMenlnodsohe waren wendt u tct de Comnusde tot bevordfriog van de belangHtelHng in de Nederlaadsohe nij verheid eveneens tot stand gekomen op Initiatief der Vereeniging NederlMutecli lUUKYBN UIT MË HOFSTAD COCOL l e oorkkg II voortij de rtVo lu Je l van de b3 in einHlJk Iwr i ltinMi wij 1 Uo varyp week la em drukke en esooüe volk weck geweekst de ge Lnd i 1 e een bijnai bquaoholljk i lu d apolhfllii op hio Rotteadanisch oigrcs Dit Mr Pietir JolU de gr o Se sioin iniM ia die in Noierlini roi lloK t wor t op hol oo eiibhit door nier dan zt ui iioon misflohen van do z en nvt kwart llo ur zjn gril toeg geven Het s hijnt oen noodlot te wez n dat nii e nmaa Wlcn fli sta ut8maii In ijn Ijv n uenniaal inOi t troten 1 t hg e n daid v rr cht van 00 eimnrn stoimn te t dat da rdoor zjn v rdljre wijshdd In hot nW veiziilrt oo n iAi l Is de retk v n 12 Novo 1 ber Vftn don Uder der sociaal Itmoomtn gewoi it Hj deed eea opr op tot Zjn vr en dei en niet allaon dot d z hom In d n teek lieiji haj onlk t nle bij zijn t en Bt a iKl s zoo u b irtdo be Ijk v r et d i lij ztjT vol Vilder v n zijn pal 1 f 1 Int lüj we kiin vern ei n De r c t aar Ittgt nioot tgd en w iz Ir iinoL tait n l i bijbel en hd U t ifi oll wiui Wt 1 rot Ifitra liOf t dilnwMw nooh tij 1 i och w J70 gnktni Den tij 1 ioA hij nei ge at ld oiild it iedoTLea wmt ra H nair on ifoMn i pj wet4eo vering D on 7a lgk 4 depresiXe waarjudcir wij me r da vlor j3ar he tx a gelo fd ei dl otD t vin de sterkst ncrv ih li t ge m a tl vionl op hevion mt ht sïuJtffl va i dm w vpxV tïIntand Is d t h t moiiAit mtniat tl Dookm Indien Mr Froolatra dit momen hfeid aaagegrepm om allm op te roepen tut iitt isevcn ar i I Ibliffi hij e 1 e en hartiiochtelijk b ro p hcd 90 aan op do eptfihtAd des volks al tl tuiyl a 1 tweeiiraf knüen hlj e n groosc e b o g rv h Jil op touw ge Pt v or enilra hltvoliit imn zou inyien dat de dLonooratlc tbanu aan 1 t woord is Kek mei dn aoii lij WftorM tnk h Wiwi gevoideo Than he rt ht o wo yle e n haat Oi n ver onikm nul dat dulzeidn en duzinden van hs 1 wtigra pt En ailM oaoentrt ort tlrh nu Ith om Iwrövlng van do o taaJ liHde L iUw wg er goitn d ekjes om wlivkli m euiNijtf iu m dot lie oraii 9lAdiu tt atu M ver lappi Mi was Het zoi dutwti u vi zijn het te Ofik n 1 n viaafr tlM s k xtlc iiitiu wour geroepuu om iuA Ouüs 1 tjHul vu NederlEUidu vrijWH m oiaf n kulljWtMdii man Iwet v cla m zUn 11 d i vuoB do staitkuu 1 gie r h 141 de men Kir fci laoJs btMjIt tj tioain ri ik mt ééu luoasph en die eju la dHi uatuufs ijk IwH llotk van t tia M MitoMliai gil gieliiouidofi spa Ui 1 en iKifj g Do tetUirs dw U anovor Mr 1 Poal ti WJiin b t ii huu wlast Weten lu do a uiJt tgni lümhod llei vyrzet la omgezwauid in a ii röusiotó o djmoniUaiiei oadig jl hn dl etltlijhfl dulz iwk 1 me jnggan j rB niwtr da reuklontiM Hatutdaï dreof etni fom nw nigtü Uf avutio Up d i ilfiig wjnna mt Iroi sttia zich tïM voargiet iid duU tilj ala prjiilL van de ropud lioU fid lia Itlu i kliuif zou botredin lag luj op ztju bul en luwiLo de iitani MaiiDLi Lg s Zijn nvolutie an vnSr het btJioud van n iwK i ha j t tot la jaren If ö8 de etMito vat Kofuiigl n WihtjUiiiaa n ge ring baru oaii om ile ei o glorku cliourLijking va luA ouiu c p te auaat louwea B dat hot Tesultaiit van opruliig tot du ravuiluttc I Vij b zen dit all loi van eike p U i Axi overwe ng Mi o il i h e t Mr 1 ro I ttra hot groowlü g ijk van dj w fcl im Bohieu blijkt Utx d t lilj de gruo e 4tb 4Miiaia waa miar op dauoufftiablt la lt hg detb wi ile zid at mmiii bet ver lagjeiü van Kt volk n i U t n Hg n eiit zeil verklaird ci v rtfst te h l en iiKkvr zijn vtr hsJng 1 zoo ottiBjei knd grool zoo vrm hk af huwlijk Oj lUivyiriiigwekken J d t de vrai r ottK gim r UiaonU d U of bij nog wel Uiger ai piKJlio I1 r ifebinlhaard I an bijvtu Er jn er nle ond r sju o inii d tlijkoviriaa b i dlti dieip gcOL hokt Ijn door het g l ehinll eui dlo erktnn n dat hi nne goed k CU kwarlt dtiut la Uwezi n Akvr dit ziitoa de hecrto zet h b ei uit ta iiiiken Dok Haag heeft al oHa iéa onniatlTen locht doontamailn den nioht mi tMati IJbn ap d u Uen Nuvonlur la deav nd llvk Ni vtui dei IJiti vers twen iW faie van Mr Troiiitra dk wil stiaa ra n dou biuVj v OM van d r Ie door Uom den vyrU ien dig te Hot tor lam hiud iii lar II13 iHi van 8 laihlB v pjfadtrzlail ivovt l rrok9 tat de regetrhw en t t ha f oale Ik yfBti gericht Ik H gcering zwtwg ot do Feda Vsko hatlai V rwacht dat zj o luü do lijk s aprefcti Ilot Tt t ni t ta o t ifn en dt it zvv J3KU ovtn etu ue vo tit verwekte OU zo A oariijk ci t uviB Zoi pezooht worion niuvr een asco ird V 9 Av ld ta hvlf tw Alf QA eei 3 uiij n nu k sttirra ud vers ite 1 1 de r tjoa i aprooaiuaie en wo was de nofVo 1 4Ï Wo na l iL aaiittn 1 wUten wi vs et i er dt i pevftliilU niet zou komeu Er was delijk na de bruiloft z iden zij op jeAs gaaor Deeen keer had hij een ander doel gekozen Hij wlide niet met kennlsswi eamenii en die jaar In jaar uit dezelf do hotels te Algiera Kaïro ol San Ber no kwamen Do reis zou naar UEuleira zijn en wel van HMuburg uit Mot een eUl ladiije bad Qjrete hem bedankt Veel wooren waren tusMdiea hen n et ooodig zij beliepen elkaar Maar das te meer bad do majoor laat van zijn zenuwen Hij maakito zidh verwijten en schaam de riic voor de menschen De dingen die te zijnen ffunste sprakm kon hij toch niet gaan rond baculnen Maar hij zou God danken als de twee ntaar eenmaal weg waren Nu en dan kreeg hiJ bepaald een aanval van woede op zijn oudste Jongen Koni maar eens kom maar eenet kaan te hij tuAScfaen de tanden Sedert gisteren spraken de verloofden elkaar met Je aan en de oude Dan keratMUcA zat in zlJn wetklcankar en slehreel eigenhandig de adressM der kenniavevingen Joachton had er zijn seoretarfa voor willen kiten zorgen maar dat was bij den ouden man la verkeerde aarde ge vollen Neen mijn jongen de teerling lage worpen t IS mijn werkl En als de mcnaahen zien dat Ik zelf de adressen schrijf zullen zU overhiigd worden dat allee tuebchen is la de beete orde iöJ Het waa wat seèerp gezegd en Joaohbn had slechte de edtoudeia igehaald hij gloB zijn Cobooavader loovesl mogelijk uit den wtg en dat vond de oude heel goed I ngaaam gingen de verloofden In den tuin op en neer Joaohnn aohllderde Orete in mor Ie worde de bcarlgkheden van een zeeren toen zij ochrodni achter zich hoorden Zij keerden zlob om en zagen Wuewow met rood hooïd voor zloh staan Grrete kjonq Ineen zgn komst was te onverwaoht Joach m had dadelijk een vriendelijk woord klaMMja wilde ritmeester har tdijk welkoial Hur M w Iwog ïlch reedrt over de hand van Gr te deukte er een kus op en zag haar reobt in de oog L Hat oen oud vriend u goed toe kan weruH en reale dat doe Ik hierbij Joaohim klopte hem op den schouder Hete WuBsow dat welen wijl £ n wlj hopen dat je ai wij lerug ziJA niet nundir dan vroeger te BkXt tedt zult ko menl Met waar Ueve Crete Haar kt een k ikten toen zij tot Vus sow zelde Ja mijnheer von Bkttstedt dat ho en wijt ïij güngen op de zoulge veianÜawatzittel balibelen Jonffhim zette zijn rM plan Verder uiteen de twee aoderen hilsterden Spoedig kwam de majoor er bg Hij giro Mte WuflWnv zew fcot dronk veel koffie en acdioof toen zijn sto met san nik terug Neem mij niet kwaiyk maar Ik heb mijn handen nog voi De drie anderen wum Wij toen de oude vertrokken was Wuwow b gon een gesprek en ver dreef den tijd door hot spn kan over al lertel onderwerpen tte op neutraal gebied lagen en toen voor Joaohim het uur van naar huls gaan sloeg lietVaa sow lijn dogoui oj voor komen Rijdt toch meda naar Blollfftedt Op een anderen keer grwff Vandaa zou ik ovar Strussmin willen rtjdea want de houtvester beeft ndj onlang gezegd dat daar op de welde In het bomik na en dan een praoht van e o bert komt Dat zou Ik graag zien Bij hetafaoheid kwam de majoor we r t vooradhijn Ben korte handdruk en de belde oeven red i la bun Tg u g de koetafMort uM Vader en doohter kdien hen na Hoe heat Wuesow lch gefaoadMBf vroeg de majoor ZooaJs hH b oort papa Wett jo ik ben maar een and eael maar aib Je verloving Wuaaow niet aan h t hart gaat don weet ik er nieto inaer van Daarop glog Qrete naar haar kaniar m weende bitter De verlovlngxaankondliitiDgeo warra de wereki in gefladderd Bij w 4nlg eo wek ttn ze verbaxiiv men bad het zien aan komen maar nu bet emaaal een Mtwas wilde men to 4i paag weten boe de Mak Igenlijk In elkaar ziU Daarom werden op mooio dHTon de paarden uU denat gtdtaatd en reed men naar Sttdtttohe Dat werd j en riaabte tijd voor é n nwioor achter eUen laBh elke vra vsr moedde hij n hatelijkheid vele moeilijk stuk werk I Zoo heel ooberiepelljk vond hij slch opeens niet meer Haar langer te aarze len zon laf zijn geweest en dat zou Bleabb water op den molen voor de babbelzuobtige vnenden ea buren geweekt zijn Dus vlug ontbijten een bad genomen en dan naar Stlderlohe gereden I Daar was JoacWm zoolang de zon aan den hem etend Ea over zee weken vier den de twee een vrooüjke brulloit I Een hulvenng ging hem over den rug En nu zat hij ermee Wat voor geTOlg trekking de wereld daaruit zou maken als hg met lüle enerj e zich tegen het noodlot verzette moest hem In een Jam merlijk LicSit stellen maar aan den anderen kant zich met alijk te laten wer pen zonder zloh schoon te kuunm was sohen I Nu dan klemt een man van eer de tanden Mever op elkaar en haalt de schouders op MaoT onkzaglijk moeilijk was het toob te zwijgen en bij alles een Trleodelijk gezicht te zetten moelUjk was dat voor WuMOw Jaoobufl vnjheer voo Blottstedt die door de geheele irereld de wUdeWn sew werd genoemd Het de zicih steeds geJijkblijTendevHen delljkheld werd Joaohim von Blottstedt door zijn veriooide ontvai ren en al sloeg Kijn Mrt vaak soell Uj beëeerschte zch steeds Nauwelijks een keer had hij gevraagd o tij een o ander te wen edüfia had betretfeDde de nieuwe Inrlchttng en verandeiiaffen In het a ot Btotttedt WoHt w 1 Dwutnede had men ook not jd Da 4