Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1918

iSo I380S 57e Jaargang ABO VNEMENTSPBUS per kwarto ƒ 2 per week 16 cent met Zoiidaciblad MT krartaal 2 90 per week 22 cent evaral vaar da baaorgiic per looper geaehledt Muico per poet per kwartaal ƒ 2 GO met Zendiwablad 3 40 AboiuwmeiitaD worden daffelijka aasfenanM aan one Bureau HARKT 11 GOUDA m tame araatea den boekhandel i de postkantoren ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda ea ometraksu beboomde tot den beaor riac 1 5 resela 106 aUce refel meer ƒ O 20 Van byiten Gouda eu den beaorskrliM 1 n U ƒ 1 0 elka raffel meer f 0 26 AdvertentiËn van pubkeke vermakeljjihadA 12U cent per recel Adnrialftnitiet Tahf Intara 82 Redactie i Telcf Intero 545 giM4Ueetdeu Uiyen aowjet Kusland la eaet Uot eiatontkWoc i tJuMaantte utl Enguiedien Uabauen tranecbeu n iiervlers tezaftion 710000 man la N Uwaarta op maraob f efaan Uoemeenaobe troepen hebben ziob bij beo saugtiüloten De voorboeden bOruikiau reuÜM Üeawarablft op ztnU seU staande aUedbiseu Udot eta Andere troe ptn rukken in gdorceurdo nNhreohea op Klöf aan Oewveal Uerïheiot die de ea p tle moot leddou la In Ho aiuui aaoge iHHiie k iQ verbaod met bet optreden van witte garden van Pakaf en ÉagdKbea van de MoorraaukuM komt weUÏdii ook oen aanval van den noorddijkeu oaver van de flnaobe OoU at la o nTUTMng e Volgeoa een mededaolinc uU Apenrade deelde da RIJkadagafjpevaardigde ilawMou op oen voUufVGprCBderlng een Bobriivan mode dat hem door dr 8olf op U November wa geKuden waarin de lagt dat de DbiUKtbv regeorlng op het andpunt etaat dat het NoocxftisIeeewijkBdM vraag i uk In ovoreoiwteuuiiiug met bet vtBdröpmgramma van Wtkoe woet wor iea opgdoet Reeda wondt gemeld dat aibdidira te eoldatetuadeu voor de DeaMobe gebladen NooTd leeewlJ k aan Denemarken hebben afgeetaan i lijn loadera Apenrade Sonderberg zal de greoa ziju BevoÉitii og van dit borkbt ontbreekt De Ver buOea bot u Delglö aeu nieuw crodlet van B 600 000 dollar veretrokt Dtt brengt bet totaal vi Belgl gegevea oredtet op 198120000 doQar De voorzitteir van den Belgladbeo ganaat de heer Torem vertüaarda la da openJogiBTede U IgM bei at Kde zijn pilo t n der dm iroilitut volbracht co aort wt alteen l rv v dMl t 4 van zlJFi vrijtMiiJ en niet om roiwuiebted to veroverfn Nooit wal Boglj Bjn gnnzen utbr Idon tn iTj l i va Kijn buren Indien eobter de f allleerden ons t voorstel daden bet grootta tfr o04om Ln xemburg btj ona ffrondgebled te voegen couden wij dit ea bod aanraarden ala da hetatdllog k ui oen v T$lsaliag en een oifvohtT ardlg ti4 i4 dnjo de Confereutie van l ünd n htga fi HU tikt wiA onzir birvn ton daar 1 in zijn bdangefi worden ge49iiMd NA DEN OORLOGn Fulillo tis wan gshsiin besohsiden Ensslsohs ehspsii Baar KisI Protesten Zoekt Franki IJk opnieuw oorlog Interventie in Rusland HoordSleeswijk 8faun aan BelpiB Koml Luxemburg bij België T Amerikaansohe beriofctgeving ONS OVERZICHT X BeieRiohe refimriag heett aui d ni KoerJaf te B ri een telegrani geaandeot met het TerEoek om ten einde bet vertrou w n Tan dft Bntmte tv mrmea tile atiücken betrekking hebbende op d a oor rooy van de oorlog en de acbuLd vaa Duitiebljutil onmiddellijk o enbaar te maken Het Kh nt dat ie nieuwe Beiersche Ttigttrinlg in ut Wrl ajul belani ruke stukken in Ie U dueven Tan het mindisterie van buitenland die xakea heeft ontdekt en het is umuddeta begonwoi uit de diplomatieke stukken liB den BeieiBOhen dienst by dragen tot MlBtU Yvx de Toorgescluedeius van dan 9oAog te pvbliceereo Het eerste document la van den Beie MÈen gesant te Berlin graaf Lerchenfeld en gedateeid 18 Juli 1914 Het behandelt de verhouduiff Tan de i veering te Berlin ten opzidbte tui bet vnchtige ultimatum van OoBtenr n Senrle n la gebaseerd op ruggeeik k van LnctMnfeld met den onder BtaataeecretanB Zunmermfinn en rex der met doa referendane Toor Balkan eU Dnebondzaken aan het departement Tan Buitenlandache Züom en un be OojiteoryJo Hongaarsche gec iaitBcba p Len enfeld schrift o a I p stap welken bet WeenscSie kabinet besloot te Belgrado te ondernemen en welke bestaan zal in t OTerhandigen Tan een nota zal den 2Ren Ju i plaata hebben Het uit te Ien Tan deae schrede tot dit tijdstip ia daaraan toe te BchnJTen dat men het Tertrpic T n Poin care en ViTiani uit Petrograd wensoht af te wachten ten einde den mogendheden van ibet tweevoudig Vert ond het treffen van een orereenetemniing ten aanzien van ien tegenactie moeillïk te makeo Tot op dit tJidstip neemt men te Weenen door gelulrtijdig verlof te Terleenen aan den Minister TanVOot log en den chef Tan den generalen staf vredelieTende allurei aan Na den TermoedelijlEen inhoud der nota iSel k deze dor r Zmimennana aan Lerchenfeld was me egedeed te hebbea weergo geven schrift l ti oemde Dat Servië Tulke Toonwaaiden die onrereenigbaai KUn met zyi vaaidighe i als onafhankelyke etaai met Icon aannemoi l gt voor ie hand Het gerolg zou dus ojnoi z n H er is men het Tolkomen er OTer een He w Staten bebt n auv a Jk maat i V gotrokkffl voor Ue oenohtj tof ov r do vrudewnderhaiuleUug n Het l n iitljh tor ptiblic iiiforio d n du dj i Img vian dezen ip i iüugend tut Uct zal zorreo dit nH al n de or Sea en nwuir Ito baole wf W op dt lioogta blij t van aiil ond iir tul Jinffiw vB rMj Je Ver Staten ItetrokJr n lin Fr zalen isAo iU lü lag is4ijk cf b r M nil na JU dair dl rv r riig ti Wm iia t n nu Waiioëw haaf irödw era öcifenldilc b ij bsM had gez fen heradtando zij abi hIJ wi or weg wae en gdooCde dat het een vurloMdng voor baar zou ilJn ada ai bttderbibe maer eers4 veorlaUcn bad Toob acbudde zij het boofd over tldueK d atkt vrouwen zulke wonderlijke weaena muren Dankwwbafdt etond aan bet ffeopeula venster van zijn wi Tkkamer Zonneadilja lag over het landgiofd de zwaluwen atreken r overheen maar bij zag Al allaa nt H lêvi mAtr eiaat staarde bij naar dn koefcapoort Mo n was de trouwdag m k oogenbltk kon Adalbert koroan Hij had een flinke Spreek voor hem klaar an de straatweg hkink hotJlgetrappel Dnt waren cljn bdda oude bnilnm en eenM e ooKenUikken Ist kwam de gde Jachtwecien la het graleht De mojioor ging van bet rwmtt teniA blH mM aanpkud slaan maar nam dan op Of na een beabilt en ging vblf door de vestibule naiur de stoep Goeden morgen joogenl Uf Mn sprong wae Adalbett van dan magen en MwMe op eIJq vader toe Qoeden morgen papa Qroot alank In da uit grlja ooetiiun en met den monode hi t oog etoad hIJ TOor zijn vader eo drukte hém deba d Nu kom Boaar gauw Mnnen wij heb b n met bet ontbijt op Je mradit Bedwongen opwindliiy ttllda tn de woorden van den maioor ea ock aijn zoon voelde zioh gedrukt die onvnrwadittf verloving hij i M bet iljne van Wordt ▼ rvglfd Feuilleton Door daistcnis tot licht Nasr hel DuUacb van VOM B0B6T BOXEiaSB bewfrkt door J F laaSESLINE VAN BOaSUM Nadruk vertotai 8 Het was maar goed dat JotucMm da Tobnaakte man van de wereld was met een besninnelijken gUmlaiCh Btond hij een lader te woord ea wat Orete betreft zij TOod eteun In zijn taki en zUn geestelijk oTerwlobt en al was zij ook BUlleodan TToeger niemand zou tnet zekerheid hebben kunnen te ea boe het In haar hart uitzag Op den terugweg staken de besoekers de boofd natuurlijk bij elkaar Arm meisje maar wie kan het haar kwalijk itemen zoo n korte tijd en damTerzorfd te aijn Toor haar g ltieete levenl t Mu zij ziet er niet bepaald i een gehdikige Terloofde oJt Dat Ifl ook te Wnjpen Haar oogen met de doitkere kringen de eoheirpe trek om haarmondl Zij lijdt bet arme dtagl I I werd Terder geredeneerd en I et rindreniltaat bddde overal betselMet Dat la de ohuld tbd den irfUdea Vuaeow I Hij heelt baar een paar jaar voor den tfk gebonden en ztjn reobtadiapea neel wktjdto giMhItidw wariHl bet laayn NIEUWE SCHOUWBURG WOENSDAG 27 NOVEMBER 1S18 Hdt Rottiriiamsch Toonsal Dir VAN EIJIDEN in TARTAUD 3 Voontallfiig ia M AbonBcaMat Oorlogswiflst BliJipcJ ia drit badrijvea van ABADIE RAYMOND bn DB CESflB Aanvang 7 t nar preciM Entree voor H H Leden oi t loteekeaaren a Vre iDdchii eB Loit n StalUa f 3 50 Bclcoii f 1 SO Niet Laden habbeo babalre op de Galcn gtcn tooganc Bolrée voor d Galari Koowel voor Leden Ifl Niet Leden SO oaat Kaanen verknj b ar op den da der voor Ulltng van 9 12 en 2 4 uur en dei avond Ma bel buraau LoiinC voor da ta beiprakao plaataan op vwtooa van tfoupona op Diaadag 26 Noverabar 4m avonda 8 uur i 10 ccnii par plaats Voor 4m Qalarll kan nlat boiprokan wordsn AUtt aatr eprijien worden varhoo d met 5 U ▼ oor Autaurarecblea 3877 42 Miitsthappijtotllutyiii tJllgeinBeii Depariement GOUDA MUZIEKAVOND ta faTaa door Inlti i liOfliiMI jlTEi Xli or DONDERDAG 28 NOVEMBER 1918 daa avaada laa S ara In d n NIEUWEN SCH0UWBUR6 VorsohltUnde nuaimen volieni Proframmft TrVaa toataag habbaa da ladan an hitana halatanootaa aUfaaoadard Uaoatbodaa roor wla ri alaan wardaa iaraaarvaord la JLof an StalUa Entr a voor dlat leden f I Leden van Sociataii HOna Genoegei en bunoe gaxini leden f O 7S par persoon Balcoaplaataan tagao f C 40 par periooo BOvendian aijn voor da Galerij kaartan 1 10 Cu verkniibaar voor on en miavermo en dca ten huixe van dan Heer J VAN DER JAGT Hoofilraat alhier an wet ilaiuitaad op Woaaidatf 37 Novsmbar 1918 van a midda i 12 tot iniiddaji 4 ure Plaatibaapreklsgen la en 10 cl par paraoon voor BalcOD en Galerij op Dondardag 3S Novaaibar 191S aam 3 4 unr in daa Icbouarbar op vertoon van bcwljt van taaganj Da Secrelarla C J M KROON Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA De Nottni J P MAHLSTEDE te BERGAMBACHT ii Toornemem op Donderdagen 12 en 19 DECEMBER 1918 telkens dei ToarmiddaKa II uur in het Eoffihaii HARMONIE bo Tenuel un de Markt te Oouda m het openbamr te veilen en rerkoopen Voor de Erren wglen den Heer H Boom Eene Bouwmanswoning met schuren verdere getimmerten tuin ert benevens diverse perceelen El BOUW Ifl nooiuuiD weg en watering it ftnd en gelegen an de Oadakoopich veg onder de gemeante Hekendorp beneveni en daaraan grenxend perceel WEILAND b conder gesohikt toot vecnderQ of tuinderij met bosoh en afwetennK un de Oodakoopiche we onder de gemeente ReeDw jk 81aipwt k te amen groot 4187 65 17 HectiroR 52 Aren S7 Centiirn BreedeK omichreven by Notitiëo naU nadere mhditing verkrijgbaar tèn kantore van genoemden Notani Onbekende biederi of mijnen moeten bewyi van gegoedheid door een XTotuu afgegeven overleggen it By 4152 10 ANTON COOPS Boelhuis TE BERGAMBACHT De Notanmen J P MAHLSTEDE te BERaAMBACHT en M VAN SPALL te BARENDRICHT iijD voornemen op Vr dag den 20 December 1918 des voorm 9 uur pre cles aan de Bonwnanivroning get E 80 in Benedenberg te Bergambacht in bet openbaar om Contant geld te verkoopen 18 uitmuntende kalffcoeien 1 vaars 1 Pinl 1 Stier 1 vier jirig zwiit nirrwpiif Tentwagen Boerenwagen Kar Brik Maaimachine Hooischudder Hoolhark Paardentulgen 4 Schau wen en een groote party Bouw e Melkgereedschappen eenlg meubilair en een kastje met oud porcelelnen borden kopjes enz Morgeni vóór den verkoop afgenommerd te be iohtigen 4138 41 ames Zoo juist ontvangen een groote ooileotie SPELDEN zeer geschikt voor Sint Nicolaas Cadeau 4046 Aanbevelend 27 H P ï Wloiiirilin KAPPER KIsIwsg 77 Vraagt Prijsopgaaf van alle soorten Brandhout Ook voor Industrie Concurreerend GEBR VAN KOOTEN Houthandel WEESP 4123 17 ANTON COOPS Drogist Wydstraat 29 Tel 328 15 4052 Eau de Cologne 4711 Eau de Cologne 1914 EaudeCologneBoldoot Goedkoopste en solledste adres voor Menliclefii Il Talall Kaatea BaHettaa Stoelea uet leer ea plaehe Veereake4 tallea WeUeaea SatMiidekeai TkeetaMs Wetalei teklKlerllaa e a ea a ai SpsalMl a4rM wr oa lal aM li wall k vina W KOUT ZIBN UMRIMrW maMiBMtii ïtu H WTii m ii laa Van der Meulen s GILIAD Bloedtnivereod mlddal aeeoit da ooruak vanvela kwalen we Bewijaaa voorhandan vaa 3306 20 Tubercnlosc en Maaglijders die door het gebruik volkomea feae iii voeden Alle kwelea die bacr oorauk ia bel bloed vinden worden met root neon er door beetredea Priji per fleecb I 1 25 afkomitii ven de Chsmlsoh Msdistlit Mnttsh Awsn te WATERGRAAFSMEER Verkrilfbur bij ANTON OOOPS fMoarMMAT aauBA banden ruwe buld iprialanda lippen Oebruikl PUROL Dooa 30 aa 60 eto iii üiMll liWlll i WINTER Een deoelijk St Nblaas Cadeay iseenpiarwarmii ileereii Daines ofKiniier WintcriiaDtsffeis of KNIPSCHOEMEN in groote kauze in de Goedkoope Winkel Zls ds Etilsgs Va W0r Stsndssrdsehosnsn In slis prijzsn i l 4140 KfiWaO 1 hoalt Tupimark t 40 Geen beter St Nicolaas Cadeau dan Portret off vergrooting B niaakt bl Fa We Je VAN ZANEN 44 3952 ao OOaTHAVKN SC Haarden Vulemmefs Kachels Tegelplaten Fornuizen Email Artiiceien Kinderwagens Petroleumlampen W PRINCE Kipstraat 36 Rotterdam 4182 60 TKLBPOON as S A S MAIKT 4 HCMDBN DASSEN 4164 VAN DANTZIQ BOUD RUIMB KKUZa BOORDEN HANDSCHOENEN ns ns 40 veop d SI Meolaas 1 s r BW omiai Adverteert io dit Blad HET COMITÉ voÖTmMisIing vW Oeiden ten behoeve van het Centraal Nationaal Comité voor Tgdelgke Mlh taire Hniien hoopt op DIN8DAQ 26 NOVEMBER b eene collecte lang de halzen te honden en be veelt deze collecte ten zeerite aan Namens het Comité ALB VAN EIJK Voora 4144 20 J VEEMIJ Secr vanaf f 0 20 per pak e 4M1 15 Aenbevelend K ESSEBOOM ZEUOESTRAAT 76 OOUDi MOM Hoh zolen n hakken 3927 Verkritibter bij J van IMM Souda IEDER teil pnit op een ilerlijk boofd met baar Velen gtijn helaei niet de gelukkige bezillen diarvan en die roepen wij toe CT QEBRUIKT BAKELAAR S HAARWATER Het belle middel t en alU haar Kiekten xooali rooa kaaIhoofdl beid vet on uitvallead baar Par flaoon f 1 SO Verkrijgbaar bij ANTON COOPS Dro l t Ooude Indien men ukkelt met een ilecbten itoel ani en omulvtrbloed laat dan een 9 2016 IS kisins pil U helpen De Laseerpillea van Apotheker Booa auiveren het bloed verwijderen alle oanMi toffen en bevcrrderen een goeden iiodlllll Alleen echt in gailotea doosjea met handmk oio Firma A M Boom Pnja per dooi K an 50 et Verknigbaai in da mecite Apoth en Drogiitwinkcli te Gouda bij ANTON COOff Haastrecht Abonnementen en advertentth voor de GOUDSCHE COURANT n de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomes door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT AOSNDA 23 N v Blauwe Kruis 8X uur Vergad N O J G O V De liel fepr L C Lafeber 21 Nov 8 UUT J o Sdiakel Bft de beer L C Laleber 26 Nov TH UUT SodMdl ila Biiub il Uwee Fraaeaiae Nov 2 UUT Onderetandeeonari meazorg Oefaoinr voor Bouir ► niuftoedfiht Nov nm 8 uur Vergsdering Vde Kamer van Arbeid voor de B bedrijVHi In AMI Lecl BalacM inededaellin te aotea ontfeïcea vaa SH eai daaa Am k mm f l Beurfaehe DmUMriJ A BBIMDUN a ZOOM OOODt MS t m Maandag 26 November 11I J8 eOlMlHË GOUllVT VERSCHIJNT DAGELIJKS Jkh BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN niesXONIHEN HBDCDBEUNOBNi 1 4 Hfela l N elke Mt t meer ftM Op de voorpagina 60 ko ff r Gewooe advert n1f8a en Ingeaoadai madedeaUagen bli oontraet lot aeer ferodn ceerdea pr Groota lettere en randen werdea benkaod naar plaakaruünte Adverteatiin kuanan worden Infeaooden dew tuifalnduoft viB eoUade Beekluadelaien Axtwtwitiabanaui m oaae A fit M Burpaoi MARKT 31 GOUDA troe en octadioon de v voorwaaid n etn veUigheidazöne van 10 ILU tuascben da tegenover elkaar staande strOdkracbten bU voortduring vooradhr hren 17 dezer Sohlettatadt btimenrukten en daar Duitadia troftpen hebben gelnteOneerd Daaibean afge xonden parlementairen z n onverrlcliter zsdie teruggekeerd Ze hadden geen redit die troepen aan te houden Verder z n de Franachen van Scblettstadt uit naa troep n pal gevolgd iDe gtfieraal versoebt de ctfatemeerden vrij te laten Dit protest werd uitgebracht nadat generaal Nudent bad meegedeeld dat maarsdialk Foeh de gevraacde verzachtingen In de voorwaarden niet wenooht aan te brMkgen n b meil mlke medededlngen nitt meer wil aanneaMn De moeUyUieden voor de Dudtacfaera z n bekend in de tenajjncn kan echter geen verandering worden ge braobt De toeatand ia nu eenmaal zoo en met andera Dat ia ona zwakke punt DmtBchland heeft zlob met de wapensUl tandavoorwaiarden veremlgd Als b t dit met bat gedaan zou bet er niet beter aan toe itjn a a HLndenburg bedt dd 20 deoer aan de rijlraregeerlng gee nd Do wapeII l AaudblaoIIad aje mekh dat de houding vau de vijandelijk ledonder oommuisle vooral van de Franacbe stel lig we eraohiUg Ie dat de tegenatandem oumoigolljice eiecb a blijven ateUen en het niet uiitgealoten 1 dat de Franeoben een voorwendsel zoeken om do Tij andellj kbeden to hervat ton Ik moet er mot liftdruk op wijzen dat be DultBcbo leger w on de gestrengheid der wapenetUatandevoorwaar den en onder Invloed der gobeurtenisseo binnen de grenzen den strijd onmogelijk weder op kan nemen Zdfs togen bet Franacbe le er alleen zou strQd onmog lIJlE zijn Sc aobt hot mijn v i dit ook daa om bt hot lioht te attttlen daar ujlt vlj andelljke bladi n blljit Axt de vijanddij ko regeerlngon slecbt met een Dultedio regeering die pp de meirJorhcld van h t x ik atLuwt vrede zullen siulton Waarschijnlijk geddt brt bier oen kld no baiigimakerij van Ilindinburg om de komst dor Omatltuante Ie vorhaastipii De regeertog heeft hM hoofitUowartter het be al doen todiooien d4t eMi vuur gpvocbt met de I anechen moet worden vermeden zelfs watmew de Franacbenop do Dultache troepen sddettvi Do verwoesting van Duitod grondgebied door doi atrijd moet ondet allt ometand eden acbterwege blljvm tm op Zaterdag 1 Augustus middernacht iDe Pruia che generale staf ziet den oorlog met Frankr meUuM 8ioot Tertrou wen te gen li et b j rekent er op Pranfa binnen Tier wedcen machteloos te kunnen maken niederwdrfen cu kunnen bi het Fransdie leger beeradxt geen goede geeet er is wehilg krombaaogeacbut bet gfiweer IS aledht t at Oos e ryx ff rulk m tkt van het goede ccgjLblik aéïia op gevaar af van vardete vcrw kkelingen flchryft Lerchenfeidi ï t i iB hier Tan Oordeel lat TOor Oostea r k het heslisseiule uur ia aangebroken Om d p leden Terklaarde moi hier op een deibe ff ttdo vraag uit We ncii zonder aar zelen dat w j met elke handeling waartoe ntCD daar besluiten moc t inntemmen op geraar af Tan ooriog met Uiaia X iJe blanco Tdmacht welke men gaf aw den kal metschef van graaf Be ritild graaf Hoyos die ter oreifaandiging van een uitToerige memorie hierheen was gekomen ging zoover dat de OostenrUkHongiaf sche regeermg gemachtigd werd met Bulgarije te onderhandelen over toetreden van dit land tot bet drievoudig verbond Lerchenfeid adirljft Terder over de opTak ting te Beriijn Men had bever gwden Indien niet zoolang B ewacbt was met de actie tegen Serrië m indien aan de Servische T reenng met de tvd gelaten werd onder eventueelen Ruarisch Franecbffii dnilc genoegdoening aan te bieden In het rapport ran L ebenfeid aan HertÜng wordt Toorta gexegd De Rtffceregeeriug al onder Terw Jzing naar het feit dat de keiaer iiob op zün Noorsche reis bevindt en de chef van dea grooten generalen staf OTenala de Bueslsche minister Tan Oorlog met Torlof ia toU houden door de acite van Oostenrtik eren verrast te x n als de andere mogendheden In een telefonisch gespek met bet Beiersche geiantBchaip te Beriyn op SI Juli 19M b morgens vroeg wordt de OTertuiging uit gesproken dat de ngebw Jfeld redelijke pogingen van Orey m bet belang Tan de band bavmg van den vrede den loop der zaken met meer vertragen kunnen In een atemiiningabeeld van bet Beiersohe geoantscbap oip denzelfden dag wordt geseind Op bet oojgonblik taan twee ultunata ölt voor Vv ngmi op 12 nien toot ParQa op 18 uren Aan Petrograd wordt gevraagd naar de reden der mobilsatie aan Parye of het neutraal sial blyiven Natuur brk 2iulen beiden ontkennend antwoorden Pe mobjliaatie al op zV laatet aanfvan In een rapport van 4 Auguatua 1914 wordt onrek België gezegd De neutraliteit van België kan DuitMbland met eerbiedigen De chef van den generalen etaf heeft veiklaaid dat zelfs de neutraliteit van En g and tot den pnjs van eerbiediging Tan België te duur gekocht izou zijn daar e i aanvalsoorlog tegen Frankr k slechts op de Unie van België mogel k Naar in marine kringen Terluldt xoudaa Engelsobe oorlog a ediyn en een flotille torpedojagers izicb in den loop der week naar Kiel en Wilbelmehafen begeven ten einde zich te overtuigmi dat de Ihiltecbe oorlogsschepen ontwaptnd worden zooala overeengekomen ia Admiraal Hontagne Brwonhig zou bet oppeibevd over dit eska der voeren en vergezeld worden door een Panache een Italiaanache en een Amerifcaanscbe admiraal Admiraal Beatty zou van de Dultaeben noff een dreadnoagbt geelscbt hebben om tot bet in bet Terdrag Tan den wapenstilstand vastg estelde aantal gKbepm te ge ndien De Dmteobe wapMWtiUtandeoommisaie heeft de vertegenwoordigers der Bntante r op gew Eea dat de linker ll noever en mtt name in Luxemburg en Int Saar gebied uitgebreide storingen in het ekonomlscbe leTon zullen ontataara als er met voldoende steenkolen van den beneden R n aan de Luxemburgsche en Lotbaringeche i zermduatne werden geleverd Afeer dan de helft der bevolking van die atreken mirkt in die nuverbeld of leeft er van loof TengeTolge van de oveibaaete ontruiming heaEt Dultschland de kolenTOorziening p r spoor reeds tot 1 8 moeten reduc aren Ter voorkoming van een onomische ramp voor deze nijverheid zal het noodlg z n dagelijks 2500 wagona steenkool meer te zenden Indien de géheele Industrie op den UnkerRijnoever aan den gang zal worden gebonden moeten er ten minste 4000 wagona p r dag worden geleverd De commisaie vraagt op die gronden en verlengjng van éen ontniimingstwnnyn met 15 dagen Zy w daaibtj ook op het be lang om op den rechter Rijnoever werkloosheid te voorkomen Indien daar ordever atoTingen voorkwamen zouden oe ongetwij feld overalaan naar den linker Rynoerer Volgeoa mededeejing van een mtentedlpkramat te Heteringfora aan HeMngla Sanomat Is de geconcentreerde aanval dor bij grappen vertelde dan droog hot bloed haar eerst naar bel baci dan bonsde het in baar slapen en een dnikkejid gievoel lag op haar bootd toédat hartelijk lachen o er zijn grappige nook gezochte invat ien den laat van baar boofd we iam Wat baatte bet zlcfa te verbazen ziob zelf voor te houden je bent alecbt Ae daar in den stool zit aof Mj hier de heer dea faulzea W heeft u tot In het diepst uwer zl l gekrenkt beitsen en bedrogen 1 Hot hielp In het gdwel nleta I Hoe vaier hij kwam dee te Vrijer weid haar blUc ea weUra werd bem haar hand evc4i hartelijk toegeetoken als die van Joaohim die Wuesow zijn Heven verfjt KJieDden wervelwind noemde Alleen de nia oOT bromde roerde ihaijn koffie wierp nu en daa zijn doebter een vragfoden blik toe en gbie epoedlgweer hettt De drte waren blij als zij hem niet meer hoorden De roonoeavica begonnen de troewdag was bepaabl bij zou aleehta lo den k lein 9t4n f BjEiilltdalnt worden gevierd Wusnow had vast belodd te komen en dlo kreeg sla ned zeker varlol Hoe meer de dag naderde dea ta kalmer werd Qrele Dan zou onberroepdijk zijn gcecbled wat toch gebeuren moeet Sleehts a en din overvid baar nog een be es en aarzelen maar da waa alteen ala Joadilm nbet bij baar waa va da vragende Ulk van baar vader cp baar rw e De oud beer wa hed atfl geworden ala bij niet op zijn landerijen was dan verliet bij tamiaTariMMd lja weriuaner Generaal van Wmterfeldt heeft er In de gewone ntting der wapenatilstandasommia tie tegen geprotesteerd dat de Franacbe hot aitüh zel hij werd nu op eens naar Grete getrokken nu bij door eigen aohuW het spel had verloren Nooit had bij kun neu donken dat het loven hem er ooit toe zou gebraoht heiibm oot abt een jaloeradi medeminnaar zondfr het te laten merkon de v 1oo do te zitten b tu deeren To A begreep falj baar niet haar zich steeda gelijk bUJvende bendnndijkLoid stiet hem ai en trok hom toch ook Gtf ode weer aan Dal waa iet raa el acbtjge wd merkte hij dab r m neef Toaohtm istob altijd verheugde over ziin komat In bet etllle kameilje sohudde okOrc te hot boofd over ilcbseU T repraak aan ajle kanten En hei dwiiu te waa wel dat zij vaak ïn verzodclu j kwam als zij ajleen met Joachbn wo jn hand te grijpen en die te kuasen Znn wlkomen kalmte het madedijden met hom zijn gebleken bulpvaardigbeid zijn zoolang tort fgodrongm eg voor Iedereen ver borgen gehouden Hefde voor haar die bij dag aad dag door kldoe attendee deed blijken dat allee trof baar gevoelig hart en deed baar van uur tot uur aoterge k oven dat de band tueaohMi hen ster ker werd zoo sterk dat een oprecht treurewte weduwe mev op de wereld zou zijn aJe bet afaüfheUl op aarde voor al tijd genomHi zog zijn Als Wusoow dan kwam In degant Jaebtkoetuum in korte broek den groenen hoed met veerde echeef op het faooM en met zijn brutngebrand ndlcht bet beeld van volmaakte kracht en dch met over elkaar geslagen beenen ia den lieten atod op de veranda ediuaMldep tnwljl vermogen Ie weer goedl Het hielp den rltmeesteo oïeia dat hlj met nadruk in het Kaeino verzekerde Wij Blott4edtB moeten juBrouw von Dankerebaidi op de knieën danken Bovendim kan Ik de heeren verzekeren hoe vreftnd het uit mijn mond moge kIStd en dat het een oude ü tóo te Ik moet het weten en verpand laijD eerewoord dat iinjnbe wering waar la I Dat was niet gelogen hij Tawweogal leen diU de oude üelde Tan eet kant aanwezig wae bij Joaeblm Men knikte nadenkend met het hoofden gaf api bet geeprek opoeélg een wen ding Ikar Unnen hun igtn muren niaakten de heeren geeo moordkuil via hun hart en het werd ffufiBOw duideJijk dat men grondig van meenlngl ointraal hem wae veranderd tenminste In die hul zen waar ge i huwbare docfatera waren De terughouding die men tc eDovcr hem In aobt nam trof hem ilen verwenden HeTeliog van de uitgaande wereld dubbd zwwu Het was maar 0oed dat de manoeufvre voor da door atoaden Zelden liet fa J zieb In bet oaalaozien maar reed bljna Hken dag naar de boa flchen van het Blotletedter majoraat om daar op herten te jagen a daar de reebiddcen op klaar lcbten dag ki bet hout bieren en pas tegen dm aTond te voor Mbljn kwamen Het bij zijn merrb dlk wijile een eind draven naar 9aderIohe De JOêioot kwam o di rienhle enkele oogenUikkeo te Tooradiljn en Uj etooT de bet verloolde paar idet Int awdeel wbeen bet beu toe dat cij bUJ waren ui UJ fcwMn En dan Jfl by bekende