Goudsche Courant, maandag 25 november 1918

= I No 13863 57e Jaargang kwtaal 2 M par fe 12 aart inmi wutr d l w r te par loopv nSüadt Al wiMan w tt a n aMdaa fafaUHj Mn i i aa au Barrau MABKT 1 OOUDA Vi aam aiten 4bb toldihudal n da poatkantoraiu Jf ymTÜBCTfflBEUSt VU Go U on trd n behoornul tot dm baaotckria l 15 Mcala lis 400 MfA mear ƒ 0 20 Van bulton Gouda ra dan baaoralriSr J W ia f 1 30 alka iias 1 maar ƒ 0J5 Ad t bto ran puldieka Tunak Jt totia I XeW laten 545 NA I N OORLOG Ha ttmifftrentia ta S iae Een besohuldiginii van dre Attif ITroAfian uit dan Krim Hat ov0raohat dar Pnltaoli i oote Britsotia oarlagaaobapen naai jKiale £ eN néamw varapard galiiede Ciaohan van pmfx Wilaan a varUiJf ie Parija Op da Duit oba fiMHta Vertieaen Da aotïe tegen Rualand gNS OVEBMCHT Abonneert ü op dit Blad Oïet eh w I é X de olliveiidan ta Spa ewm ihbaar TMthouden aan da vitroeïtoff Tim de gwöteWe eisdwo Id Hft Berliti r Ta rerteK Den faioweki 0 ¥ r de oniderlisiKleliinven Aite jffatwten oMeraö tpi tot dii r TniditielMe blwetia No jn de 1utat 4 en heeft eneraal WsnterfeltH 4e nor adlter Tan d Duitsdie commlBsie e ii omderbotrd onder vier oogen rcèad met gwierael Mfwlarat den leader der Bntente coa misue NogBiiaalfl deed Wint ldt een b foep flp de redelifliSieid en het menscheltiie Gfpoel RUI xtl tegvnstander hg betoo e M het onnv ttlc was binnen enkele d Ceen ier van mühoeen man aohter d n tenijT te trakke Uf tA kxvi d mJlÜ oemeai krufl B fefvang n o uit t © Iweren n bovendien 6000 locomo4a ven em 160090 iqworwacenB aan Buitschlaiid s economfscilie leren te onttrekken Dat tnoeat qpaak Ionpen S iet de aiÖE te rwart In antwoorgde Nwtsnt koel G facU en erc el4e regeering n tmt in de laatste dagen op p Htiek gebied m Duitschland ifi fdKurd w b green rwolutie maar © en erolirtae Op aHe tegenftvenpfngcn al waren ze nag BOO overtuigreud gaf ho slechte kort dr S w jutewnuit of ontvwlGaode antweorden J e TOMTwaanlen mocten wvDdfm nag iteafde opdat geen oataat g naMnhediep voorkomen m uu twreoiifiv nf ooöt Nudant hjuidelt ngetwUfeW wlge a Dwuwkeurige atnkt omeehitireBi iiurtructltfi vE l niiiarschalk Focji Da Amvikaaes £ gelaohen eo Belgen in de coau iail war nimder ojiverzettely maar aUaen Kudast had te b ai 8WL Toen WiBterfelt In o der kajbstc ver gadenngen na eeé uitvoenj Ipedociuneataerde rede opmeuw n verleiigiDf van den ontruunigstemivB bepleitte oBtdftt saders ook de burgerl e berolkuy fooifaste ellende wachtte daar de vowniei met 1 ventuniddelan n teeaikool nnMiceiyk zm wordan Itwk menaAl Kwlant naumlj op en zeide Daftrof héb ik laMa te antwoord Het Wfdff weau naakt Mta d Vin bluft m aUes TaatilMtideo wi d let DeSPAANSCHE GRIEP heerscht Höesters past op Nog paa kort geleden heeft de Spaanache Griep baar intrede in oot land gedaan en reedi heeft ilj met reuiBchtige anelheid om xioh heen gegr ea en tallooEc hUchtofferi gemaakt Oe Spaanache Qriep ichijnt een bijiondar kwaadaardig aoort van iaflueeea te ii a welke In de eerate plaati hen aaataal d e hoeeten verkoa den x a of keelpijn hebben Niet zeiden ontttaaa dan ontatekingen der tucht wegen met de deeraan verbonden gevaren voor lengeotateking Hoeveel jonge leveni werden hief door met reeda fgeneden Genecet Uw hoeit lorg niet verkouden te wordenl Roop vandaag oog eeo fleich 4119 96 Abdijsiroop en neem er laderen dag een paar lepeli vao ia Pil per flacon van pi m 230 gr f I 25 Van ptn 550 gr f2 25 en van pi m 1000 gr f375 Alom verkrijgbaar Eiicht roodes band met ome bandteekening L I AKKER Kotterdam A VAN EENIGE KRALINQSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLBEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN STALLING VOOR RUWIELEN Polanenstraat 15 17 Rotterdam 1956 10 Advertentiën en abonnenMUtai op dit blad worden aangenoMa voor BerkenwoudaDorp door A BOOM Berkenwoudt voor Berkenwoude Achterhoek dow 1 NOSMEII Biisncle STOLIUL Feuilletsn Door daistemis tot liekt Naar kat IMtoeb tbd vm BOBST BCDEU kavarfct dMT J P UeelXIINS VAN BOIHUM Mtdnik TtrtatatJ AOENDA De kwaal van velen De kweel vea honderden in onie dagen ia bloedarmoede en lenuwzwakte ea dit IS niela geen wonder Het leven ia moeilijk de ttriid on het bettaan nwear veel meoacbea leven op hun senuwea Zoo ontetaet onvermijdelijk vroeger of later de kwaal erm bloed en iwakke zenuwen Gi moet daar goed op letten want dat kan U een tang lijden eo een moei lijk leven bezorgen Gq knot daartegen waken door intijda gebruik te maken ven de SaoguiiiQse het besta an afdoaada middel tegen bloadarmoeda an aanuwxwakte Twee maat par dag een eetlepel ia Totdoanda SanluinOH koel par 1 I 2 25 par 6 1 I 12 50 per 12 S 24 Bij alle Apotheken en Toomama Drolistan S986 40 WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM Co Da Rianaratraal 2e 4 Daa Haa c 25 Nor 7H uur Socttitliit ila Biul Uani Fracotlae KoT 2 uur OwSenütataeotmlmUU moaz xts Gabon tow Bauv IN nlngtoezlciit N T 7 i uur BorenlMal Si Bta Soc Dean Vrouwenclub ZeUde motiA el de zul Soa O T d O B B oB a Otx S RA P 27 Nor lii uur NtMiire ai hoii bi f AimiiiemoiilaTtwratollliic 26 Not n m 6 uoi VwgHkrfl do Kamer tu Arbdd Toar 4a Boer bodriiTeo In Artt L l 28 Nov 8 uur NI w Sohnwinl auA Tomd NutadOiautalaiiiil BalaaM fanwiftaB wB itai again 9 9 Zlja auatw bagraaUa hem net k liiie Tiilw E Utad lil o ratibiila J Qait VarfM Iwau Mi nfct ZijB wOar Tiel Wu b d rode met da troordm i B ntd itu o mwid aujii ztHciI Kat Tra aodcn bJUt a g Adalbert iMt ëjn ai er m naar dm gnni kaA an Ik ElolxKll gUralaaitle Hat oitbUt waa apoadtg grixulkt al Mui had da xxUtai koa at Bun Tiede stand op atatmdo mar Bet do huioa op het Uld dar laM an tnlde Een itadalijlt aiaa naar aitJBk er mija Jong n 1 De kaappo znea cii4 l Hriailga oHnler tand tcganoTw ii n Tader hQ tra bl a een hooM Iaii er lat hij daar toet xo a oorden te Iworan kreeff dreef fcem Mt Moed naai het gelaat de korte bkw da k Tel titlde de Tl a ks T n den KKolA aauUen baell B UJ had wM te TcrUBdanti U e tmia 1b m Uuva aoem kvamL Baa vaetialMll fladüb h ML im M e t ii ni i l QacMaolia DnUai A BBianua a sooi aooM Heden overleed lacht en kalm onze Bchrieaoot Veder Behuwd ea Grool Teder deo Heer LIEVE BELONJE in den oudtrdom T n 89 jur Ua Uar OMUn Wad K BELONJE Bioiu Ooada 24 NoTtmtxr 1918 416 15 H d a ovarlMd nn Mn Uatf tn imarle lijk lilden Mo Cattiarina Koppondrayar in den ouderdom Tan 80 gaar Oadurenda 6i jaran onze Irouwa hulf cnoote Uil aller naam K BELONJE Biaiil Groanandaal 61a Oouda 24 Norembar 1918 4163 17 VAKSOHOOL mor Schlppart on Ookporsonool t OOUDA Hat lieitnur Tan bovao eao nida Ichool dia binnaalrott t pand wordt aualu bekend dal ar fele cnhaid bealaat tot nschrijving van Leerlingen Jongana Tan 13 aar en ouder dia da Lagere 8ch ol hebben doorloopen Oafadilden Ouden o Tooj deo kunnen zich 09 alle werkda en Tan 9 4 uur paraoonliih ol achrilteli k enden tot den DiRKCTEUa pan AUBACHTISCHOOL ParadiJB na 5 die de noo dige inlicbtiiiteo Teritrekken zal Het Beatuur Toornoemd U J MU8 Toorailler C J M KROON aecretarii Oonda Not 1918 4164 2S aEVBSTIODi G J BOON GOUWE 84 SprMkimr voor longzlokton no 1 2 uur Woonadig on Bondordig nu 10 12 uur MiatsclHppilt8tN tnn tJllp88ii Departement OOUOA miimmm Inliio i InüilvvlilTlTEI IIS or DONDERDAG 28 NOVEMBER 1918 dte ATeadi tea t nre In d n NIEUWEN SCHOUWBURG Venohlllende nummen Talgens Programma Vritea toegaat bebbaa de ledea eahnaae lialttfeaootea alt eeoaderd dieaelbodea voor wie pl atiea werdea gareierreard hi Loge en SteHet Eatrée Toor diet leden tl Ledea en Sociëteit On Genoegen en hunne geiiBe leden t 9 IB ft penooo BelcoopleetMD legen f 0 40 per pertoea Bovendien eijn voor de Oelcn kearten i 10 Gte Terkrijgbear voor on en minvermogen den ten huiie t b d n Heer J VAN DER JAGT Hoo reet alhier eo wel altalaitead Op Woenideg 27 November t91S vea middagi 12 tot amiddegi 4 ure Pleaiobciprekingen legen 10 cl per peraooo voor Belcoa en GeleriJ op Doaderdeg M November 191S nam 2 4 aar in dea Schouwbori op vertoon van bewijt van teegaog De SecreUrie a J M KBOON Vraagt Prijsopgaaf van alle soorten Brandhout Ook voor Induatrle Concurreerend OEBR VAN KOOTEM Houthandel WEESP 4123 17 lEU iimuufiEi in direrie maten Terkri baar bi de 2670 10 UMerneinino miCiim ri m lkalaat SZ t aOUD iislel 11 iMiirk luj L MiaE Zhi Do ORdorgotaokondon borlchton dat zy nlot moor In aanmarking wamahan ta komon voor hat lidmaatsohap dar Ramar wan Kaophandal an Fabriaken i zIJ varzoakan do klozort mot aandrang bIJ da harttamming op WOEHSDAO a a hun atam irit ta brangan ep dan haar H KNUTTEL A VAN REEDT OORTLAND A QOEDEWAABEN TE KOOP of TE HUUR gevraagd een bij voorlceur aan iliep vaarwater gelegen Fabriekspand of een daarvoor in te riciiten hulzanoomplex Volledige inlichtingen met aangave van grootte kooplom aanvaardlngstermUn en2 onder No 4168 Bureau OOUDSCHE COURANT Markt 31 60 Boterletters Speculaas SpriMers Lettereindjes Borstplaat Suikergoed en Marsepain No0 sloods Oud Kwaiitoll bi mils DE lOlt =£ Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizengraoht 153 Amsterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Hnnrl Polak Lid Banta Kamer S Poitrnw Behooiopzieaar P J Raayniaken Oud Secretarli Generaal dar RijkaTenakerin8 bank W N WlaUrahovaa Gap Lolt Kol OIL Amerifoort Stcrtlarii Mr K W JncomnttI Oud AdTOcaatinNed Ind H J Callciwa Bulten ew Lid Oad Staten Bur emeeiter Tan Edam an Schooioinienar i Qarrlts Oad Resident Tan Teraata Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder 1aidin Tan 80 bakanda laerkrachten onder wie Joh Boumao Directeur eener HaDdeiischool Mr Dr J Blllten Directeur eener Tuchtichool Jhr Jan Palth Journaliat Dr A A Pokkar priTaat docent UnlTeraitelt Dr A J M Qarjaaiiaa leereer H B 8 P H raa Qi atal leeraar HandelHchooI Prof W C da Oraafl Hoogleeresr Uulreiiltelt Utred t Dr A HalbarMadt oud leeraar Grm naaiuffl Dr J M HoOKTllet priTaat docent UnjTernteil Dr C Huyaman accoua unt eo andere mannen Tan naem 20 leeraari HBS 7 Mri in de Recliten 7 inSenieun 6 accounlanti 3 artsen ene worden door om eor Bttiicerd maar dan 4f o fchrlftalllka coniuaaB om BOEKHOUDEN DEENSCH NOOR8CH BTUDIETECHNIEK H4NDELSCORR RUSSISCH STAATS ADMINISTRATIE MALEISCH WETENSCHAPPEN BBDRIJPSRECLAME LATIJN STATENORDE ETALAGE GRIEK8CH MUZIEKGE8CH ORGANISATIE ESPERANTO HARMONIELEER BEURSTECHNIBK WISKUNDE JOURNALISTIEK STENOGRAFIE SCHEIKUNDE GBZONDH LEER 8CHOONSCHRIJVEN NATUURKUNDE METH SPREKEN NEDERLANDSCH WERKTUIGKUNDE GOEDE STIJL FRANSCH ELECTRO TECHN HANDSCHRIFT DUITSCH TEEKENEN VERBETERING ENGELSCH BOUWKUNDE VLUG EN GOED ITALIAANSCH ALQ ONTWIKK REKENEN SPAANSCH LOGICA PR8BELEN ZWEBDSCH RHETORICA SLSJD Oplaldla par brlal voor alia azamaBi Toor allo aaabtaa aa baroapan Toor ALLB acta L 0 aa M O AU B prasUlkdlploma a Staataazamaa NaUrtaat Mr IB ila Rachtaa Oamaaata AiliiilaUtratla Actaarli AccoaaUaU Oadarwl r Boawknillt Opilektar a taakaaaar Opllehtar Watarataat Badrlilltal ar Saaratarla RMaeUu aa an 875 ISO Cursuwen voor beginner eenignini gevorderden mecrgevorv denden en vergevorderden Aangename methode Persoonlijk contact tusschen doceai en cursist Uitstekende correctie collectief en individueel Billijke conditiën minver ogenden kunnen van on Studiefonds proflteereo Ooede re Itsten wie werkt laagt Adviexcn inzake Beroep keuze Voor nadert Kihchhngen vrogt mm ie mtersMante graiu brochure ten hoekdeti wxn U4 pagma i Uen verbindt tteh hurdoor tot nieie FABIiEI n HESSTELPUilTS van WEIKTUItEN MOTOIEM AANLBO van Electrisclia Licbl en Kraclitinslallalias Ja VAN DUIN 3o Oouda M Ma lll lia 2703 24 IndHMad Dinsdag 26 November ltfl8 rnimm mmm VïaiSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ftM INOKZONDEN MBDBDEBUNOENi J 4 fegsle flM fte ngfi aeee Of de veoifaglM 60 hooier Oewene advastanUBii en iii MKl B ittededeal i biJ ecHBtnwt tet Mr ea en pi s Groots letten en rsndsn w4rdea berekend naar plaatBnUnlfc AdrertsKtittn kuBnen wonkn iagesond door iMeainiifrniiwt na MUede BodihMf delueo AdnttintMiureMix en oue Af itao Aibaimstrade I Telel Int ro 83 BureAut MARKf 31 GOUDAa De Duitsche oommisaarlsseo melden dat Fransehe troepen 23 dezer in de Palts Vianingeai Tnilben eit het station Goraheitn ouden hebben bezet en Duitache 5otdttt n souden hebb i gevangkNi genomm Ze vek zoeken indien dit mw de feiten kl do i njobe troepen terug te treken en de gevangenen in vrijheid te steMen Maarachalk Foch seinde gisteren aan Nudent Wil den vertegenwopnügen der Duitsche regeering uitnoodigen aan de bykantorm van de Rtjkshank in de bezette gebieden last te geven marken gereed te houden om te voldoen aan de eischen der betaalmeeeters der gejJlieerde legers Het bedraft van de ce Ete kredieten welke geopend moeten wir ifn xal nader worden geseind Naar Wolff uit bMoegde bron venwen zou de ontwapening van ie in Wilhclmsh ven Lraden en Bremerhaven Iggentje oorlog en hulpkruiseri gisteravond plaats vinden De ontwi tening van de in Oux hanren Hsmbuig en de Oostvee liggende oorlogsschepen is binnenkort te verwackten Het SS Lude Wörmann met de ma sóhappen der derde duikbootploeg is up do terugweg van Engeland naar Kiel De vyide duikbootploeg bestaande uit 25 duikbo ten zou in don ochtend van 26 November onder geleide van het s s Schamhorat ven Helgoland naar Engeland zee kiezen De in Karlakrona en HeLsingburg geïntemoenl geweest zijnde duikbooten zullen waarBohijnljjk de oeade ploeg vennen len op zichte van eenige m Hamburg liggende reeds onttakelde duikbooten wordt de beslissing van admiraal Beatty nc verwacht Ook in de oostelijke Oosteee i het traneport van het marinepersoneel en het ma teriaal In vollen gang Het geschiedt over zee Zondag zijn naar uit Londen wordt ge seind weer 28 Duitsche duiktwotsn in Ib Noordsee bij Harwich uitgeleverd Er behoorden Tier dmkbootkrujsers toe een eïvan waa meer dan 100 H lang Een van oie duikbootknusers was de bekende Deutschland U 168 die het Amerikaansche trani portschip Tnconderosa getorpedeerd heeft Gisterod tend zün voorinedebootsn n i de Britscïto vloM naar Kiel geetoomd e a een flotielje mijnenvegem die naar Kopenhagen stevenen om de geul bij Ëlaeneur naar de baai van Kiel te milveien voor grootere schepen die achterna komen Dat sullen het slagschip Herouies en tien tor pedojagers tjn en het aal de taak van admiraal Montagne Bromming die het bevel zal voeren sifn om aieh te overtuigen dat het overschot der Duitsche schepen op de basee van Kiel en Wilhelmaharen naar be hooren ontaw end wordt Volgene medadeeling van dwa Zw edaob i geoant in loonden heeft de Engeleohe nu geering opnieuw een gebied in de Noordsee voor elke w ze van scheepvaart gevaarlifk verklaart Het wordt door de volgaode Unie begiensd 60 20 nooiderbieedte O 60 westetdengte 60 60 noorderbreedte 20 21 wasterlengte 68 60 aoorderbreedH O GO westerlangtfc T ik i 1 de regeerlttgen ran ie geallieentaD met het Tredeewvk een ptfn zullen maken fiet Duitsche vfrlk begint te twiJfel en of ehter die vertr gi g niet de bedoeling van den v wid schttlH de epffejaagde troepen t het Biet nakoDun van onvervulbare w peostilstandevoonvaarden m het ongeluk ta stellm ea aoodewde voor de geallieerden het recht te scheppen om den oorlog roort te zetten In kplowalieke kringen te ffashlngtea wordt verlLlaard dat de Japaaaohs gadeU üwrden tor vredeeooüfwrenUe de voijftiude ztiVBu groudbcglnseten voor hel vredfevardrag zuilen voOwteHen 1 bel mowloen vau JMigoland met de vrijhsid tor zou i eympaOde voor bet plan dar gvallioerden om de klctne naties te besofaormea 8 erkenning van de aoodaa kolgkhekd voor Japan om lu Biberi de orde te handbavea 4 erkaoomg van Japan s teer van invloed op bot gebied van inanoifin hdwlel en nijverhild A blij eule b soaUng van Kiaui au oor Japan 6 een Japanaoh pro üCtoraat over do Uaj shaa f Saoüeo de Oarokne sliaDdaa on andere iXiltsohe eliandon in d n Htll len Oceaan 7 wederkeerlgMdsrechten voor Jfipanavhe burgere overal ter vor kt WibKm al als hlJ de volgende maand te I arija komt siJn Intrek nemen in het huis in do Kue Monceau dat prins Mu rat ter boeohikklng van de Franat re gi orlnggcateld beeft Het la een wsartUk viorstelijk veibltjl met een groot parkf □ i cn in larija en vol geaoMedkuiMlige horlnnoringen san Murat en Ney van wien de tegenwoordige prlwies Ihtrsl een kleindoohter Ie Deze Is ook wat den president dor VereeaDsdo Staten bijzonder zii aanstaan verwant met Wsshlngtoo wiens nitoht getrouwd was met eaaprlni ActUlIe Murat De togww iOnige prtna Murat had ondanks zijn leeftijd la hel btgin van deo oorlog dienst genooMn bij do oavolorie Een zoon van ham Is fa Bueiu eid een andere wec4 gewodd ter van ibet aooitraet hjj inatnieert zin TWEtigiairwoonligen dat zy d vervultuig bleven ei chen ran de omnsiKheluke ea ïn de praktjjk Toor het meerendeel rauitvoer baM voorwaarden D vervulling di r wapeawtiUtandsvoorwaaiden inoet onmeedoofiwnd worden afge dwongen Alle door de Duitsche vertegnwoordigers ingrfl ntchte lutleggmgen en vertoogen bUjiren totaal zooder resultaat de tegenstander wü aich nu eenmaal wet laten overtuigen h4 stelt zich tqtaal afwtzend tegenover alle feiten dae voor eiken militairen deskundige of eiken kenner van de economische omatandigheden voor allM overtuigend zouden moeten nJn De gevolgen die de tenuitroerlegging van de matdooze eiechen voor het economiscke leven van het Duitsche volk zou moeten hedAen hebben mettegenstaande 4 drmgehdste uitleggingen van den kant der Duitsche Tertegemwoordigers tot dusver niet de minate uitwerking gehad Het Dmtsdie volk mag zich volatrekt geen illuaiea maiken het heeft een v and tegenover zieh die wmder genade is die met wil onderhandelen doch enkel voorschrijven die niet denkt awi verzoening der volken doch ei kei met ruw geweld een deel der voordeelen die hu TKan het sluiten van den vrede verwaüht reeda thans hoopt in de wachi te seepen Dr Solff neeft opnieuw een nota gericht aan de r eerm en der T andediHlke tatw D oifwben wa den wapencUlitand zull4n de wereld den vrede waarnaar z smacltt met bNngMi afj allen het henrtel van 4e rust in Duitflcfaland en een ordeluke demebtlisatie onmogeiyk maken Zy zullen het zwaar beproefde land aan een chaos en 4e anarchie overleveren De Duitsche regeeging ziet in de haowlhaTing van de harde bepalingen een aanslag op de beginaelen van de beechuving n moet tot de slotsom komen dat het de regeenngen van de g aUieerde landen om mets anders te doen 1 don het Duitsche volk te overweldigen n te remietigen Totdusver heeft de Duitsche geering er geen berlcèt orer gekregen wanneer ék De Duitsche regeering tsekent daartegen ten scherpste verzet aan Uit de gevoelene die uit zulke handelingen spreken kan een bestsndjge vrede niet voortkotnen Het Duitache volk kan tijdel k overweldigd worden maar sal niet ophoudm ziJn recht om te leven op te eisehen De Franache pers nahrijft over de gn ven die van Duitsche sude zijn te benle gebracht De Temps zegt Bet is gemakkelijk te raden De mannen die Duitachland be t ren willen in staat ziJn om aan de recht matige eischen van de geallieerden tegMi stand te bieden ZJj willen voorraden levensmiddelen b eenbrengen ojMlat men hen ni6t m Mei of Jum want U denken tot zeo lang te kunnen marchandeeren zal kunnen dwingen door hen met de blokkade te bedreigen Z willen ook in staat ött om hun aanmaak van oortogsmatermal voort te zetten en in staat blyren om hun troepen snel te vervoeren Kortosi zij willen kriegebereit blijven in de Uluxie dat nog souden kvmten zegevieren Maarschalk Umdenburg draagt er zorg voor te verkowUgen dat het onmogelijk ia den strijd te hervatten nuuu mat de bijgedachte om de gaalhe sden af te matten en te verdee les Dat is wat Abrami reeds op het spreekgestoelte in het Palais Bourbon geoegd heeft Als nm den toestand betreurt dien hif onthuld hee£t moet men dien wijten aan de mannen die m waarheid verantwoordelijk zgn die onveibeterlulw regeerders fai Durtachland die onder alle stelsels dezelfden blijven en die men meedoogenloos mat moet zetten ais men den vrede wü hebbeb Generaal Nvdent seinde aan maarschalk fVedi ZoDdsg hebben Engc Mihe troepen ém opmarach raar den Rijn Toortguset en do l uiteohe grens onmiddellijk len N an hot groothertovton Ijuxemburg be reikt De Sigemeene linie was savoods do greno ten Z van Bebo Qraod Usenit Bomal Itoel ten O van Avenne GeuDTael Uarch heeft medegedeeld dat do Amerikaansche er pedltle legors in iSu ropa tot aan de oodertftekenln vanden WBpeiwtiiRtaad de volgende verliezen heb ben lieden aan dooden 58 i aan ge Daar de ontnitmjog vaa den Krim doer de j a tscbe troepen aanzienlijk wordt rer taMigd door het spaskloopen der spoorweg wbdadiiigen verzoekt het DuiteedM opperbevel machtiging een divisie over see van Sebastopol naar NU kolAjef t vervoeren De daartee Doodtge aciiepea liggen gereed De Duitsche regsermg vraagt om de zeséug van Italiaanaeh vertegenwoordiger met afgevaardigden der andere gealüeerAan naar Beriijn tot regeling van de re patrwenng der ItaUaansche kr jgagevangeaen mA Innabnuk en Salsburg l rilat zoo met Adalbert Je wae jong nu ben Je een man geworden die op de © oiete eport vmn do ladder staat waarop je i oedlg omboog zuh kllmDien Begin nu eeo ander loven en d k nl t t ror aan wat vooralgpgasn te doe Ja diU ni t dat wit Ik je wel x iA dan trek Ik Brij van je af Daar bn e hij ploteeHng loe kMflipftohilg grepen zijn handen eeft enn van ztjn cMter ale een stertvloed kwamen zi fw woorden LuNer menigmaal hsb ik gemeend dat Ik mijae reepig gtantet hobi Men wordt stomp van het eeuwig drillen En als men dan vuil envermeetd naar tails komt den lak sMer of tuinder vol met uatbranders dat hangt af van het temporunsot o de seouwaoh tigheld van den nserdere dan heeft bet Invea mij vaak teg eehian I En daa de kameraden De uOoder ontwikkelden aan In het Casino bijgaar zitten ptm pelen eo akat speten Eu de soderea f Wel voor hun geeet hebbeo slj aleta of bijna lüets gehsd en on sttdi na Hoop van don dienH nog geestelijk la tea annen dur zijn zij veet te moe wor Ae gaa daarom languit WidnX En de dstde aoortf Dte zoeken he teven EnkaUa vatten het verkeeid aan tot die heb ik bobeor de overigen sijn ds modeljoBgeaa ea die pakJiea ook nlH aUcn het teven aan het goede dade md edrimoadfcheUt Tenstotte komt dat op belzcltde neer Il elk geval heb Ik lecren Inzien dM ik met Wuseow wij behoeven kaar toch QietP wlja te maken wftareohljnlijk niet zulke goede tijden tegaiaoet zou gaan als met Joaehira Nu 1 mij dat eens uit Ik beb een zachte hand neodig Die verkiaii Is wel voidloende Adalbert keek zijn zuster van het boofd tot ds voeten aan DU kerngezonde uelsje ea Wuaeow of Joexidm Btottatedt f Het was om ta Ischenl In bet boste geval een gedachte waarin Je jezeU in elaap wl t I Godtoabtea vormen m9 gehtk leder heeft tenetotta sijn eigen levtm In te rich ten Qrete sobudde het hoofd WaaiKw db getwist over dingen die torfi Dlot te verandereD zijn Uen moet de leAen maar nemen zooala ze zijn wiJ hebben alias van onze moeder geërfd energie veretand gasuite weetik wat al nlot F zooals te liopen is ook papa s goedhdd en toqgeveodheld Laai ons due tevreden sljn en naar de mil Ilocnen zien die het dubemknaal sleoliter hebben dan wij De sterke worstelt totdat tevredenheid hem vervult bijstelt het goede In hH Kobt het ndnder aaogename In de schaduw Dat Is de eerste voorwaarfle als men voor sichs em dragelijk teven fl mbouwep Hij was zeer getroflenv Orete A hij fr gekKi dat je in het geheel niet weet hoe groot Je bent en hoe erbarm UJk tk A r teMOTsr et Ik walg ven medVgerekend niet tennaastebg vijf en dertig dulzMid mark meer gebruikt dan Je toelage bedroeg van de rente van dit kapitaal wjI Ik nog met eeiM spxe kea dan zou allee beet anders zijn gegean I Vtj staan nu voor een eit Wij bier vooral je zuster moeten votr je UditzlanJgheid boeten Uaar nu zeg Ue het Je Adalbert nu moet er een einde eau komen andere sou Ja tm mi voor Je aiaaipir tjn eo dat zou tniaam woefd met zij a zuster Bprekam ifMiji hemel als hij alles overdwcbt dan wft bot Mn gek te werden t IHlj stormde door de eetzaal de trap van de veraoil al maar bleet met oen fiobok staan toen hij daar op eeoe de handel P den mg tegen een linde ge leund en de oogen naar dsa blauwen hemel gerioht ziJq xueter zsg staan Het wa U zUjs bsrt sou springen Qreto I Wat DU eeomttal gebeurd la nu Je weet heti Ik heb Je nn nog alleen te bedanken dat Je Je examen aendekrljgseehoel met eaeces hebt atfgelegd I Ik weet dat dnar werk achter zit en dat doet mij hopen t het ofler toch la echlea niet vergeete la geweest Ga nu het stof der reSs van Je ii welen 1 AdftHiert z 4de geen woord Dat zon nu ook geen zin gehad hebb a Zoo had hiJ ilch het elod van het Hed niet voorgeetekit Bet warrckle hem door het hootd dsaruft overvld hem een zachte eteinroing bet Qefst sen hij eens hebban ultgelHiitd Het Is waar iljn vader bad LalUJd gejammerd maar Mj was in de meeidiw dat de enda heer vreeeelijk ovordrec l liet goede voomemeDs was U steeds veo okken maar nooit hadden se laog stand gehouden Uur I eea eei t eens den tuin In en het bosch doorloo pen om op te frtaschen de n In dm nachttrdn In ie overvolle coupé de slechte luoht de zetTvsrwiJteo haddeA zij zenuwen genr Ulg aeogegrepeo en als iwuniddeg de bruigom kwam dan moeet hij rfohscM In bedwang hebben Mto Wfei btt pa Mi Zij verTMide aich i sDmlMbta hem eletdUs toe Toen fi ng hij vlak bij haar staan Wat je daar wUt doen lOê i niet gebcurenl Zulk een elfer Nu rlohtto zij zich op en liet haarreoh terhand langzaam over haar gozicfct glij doQ nog steeds met een glimlaob aa den mondp alsof zij zoo Juist uit een hee mken droom was ontwaakt Wat z Je dau Adalbert Papa heeft je zeker dingen wlJs gemaakt die In bet geheel niet overeenkomen i t de fel ten Nu verloor hij zUn kalmte Rat la on gek te worden schreeuwde hij ewst ieest psfA mij de les zooals ik het vor dien daarna bedankt hij mlJ aatgi laan voor mdjn examen en nu sou jij mi ook niet bedanken omdat Je voor pdj zulk een offer wilt breügeii etdi ver 4 d Dat Is onzin Athlbeiil Je kent Joaohk tachl Schud maar gnust Je hoofd tooh heb ik hem Hef J an ben je gewoon krankzinnig ge worden God verhoede het Integeodeel veel veel vemtandlicr m mr rtntten door nik eeo i S l 5èlL