Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1918

1 619898 19410 19418 19468 19486 19632 ISS iwS 19670 19688 19724 19888 19907 JSie 19W6 19999 a 28 20082 20046 20100 is S 20834 20467 20462 20484 20614 S 2 47 20716 20746 20784 20790 20812 wofl Hut lii t ifi aao gevuiBAaen en rt aJfaft a i e Aiaeriiuui b bben i4 000 Dulacbwa g i a tffliu iiio aa 1400 kAaonnea b u geaiAa a i ti verUeMo v it 4 Amerikaun ki Noord vuiilswl wwfB wo cefde hM verder Diet awaar ♦ lilt luiiHtaw tl r ai ittMsiiiclie nSMrtitg W A 8 V j t auuttdfeMoki gaDeraai i j koiuaii ujiuiBiefipivAUiBut boaaoutjl lui tiM tw vaa t uittiajWhi Lii0 uk a t irul tjtjaeu m lartw AU a öicipMiOt liahdel u t Joiyj ui Udr wunlt geuieid dat Lofti dej i lau Havmxt t de pk uJce opeojo vu die t Uit mgi AOae rAd itml p jM ce ludr Utiuuia beHprdX d voarwaanl u uls dtwr d i variojceiiwoortkgera dui auentouwi iwt rnij iilA k ttf ziju iudl üMlu ld i gauiadA4ülW pp 8tijiii vonegenwoordi paiv rm ituiUtiLMl i g J vrudL u uiur0iuiu met a a eluiiiiitf Ll r uutttjewiU oa il r e ijke oi i i aUi i J oio lujt ovureu a ib ium ii ii cK j t vrijWiO kjffdr tun auaafea ViaiM vi uoar MiMt iuU J bet siak ii vjh dcu uH vouP vtui lot oucCimil i dea eo luwemal t liualaiid 3 het teru evoa aaa nuslAau VMi ia dty f le oeo4ra uih 8IB Klhedit Vi be td M ft uiede i oigeiia duii to aiaud iik 1 14 set piinHjti r i Husiaod door het vrij wiilitca u o tro oa der anteuie i tmuutiilwlillji uitwijraitMiug vuiv krijgagdh u 9ün i VoAg flid de bladen uut KM beeft de ea leiiAü iui du Zwiirte Zee drto ViióotoiMUi pun en l gA Tiuht UieaM Noworoee 9k en HanVJilAe tiooifdlMuU la Udeiaa Vp hoer ea K ci Nowor j jak ult zullttu de pAJer ikkikidüfigua te rii d bo BjewiuU wordeo tiogofuieil lu naaiia wordi e n grout Icgor vorwouM dit an tui Mi Quduuiache ifOtA daurli u wonJl st raclM iiet u va i huovïit j7 xU a ieLijk to waA r gtiinitfeml OvtT Itouiiitfflië TervoöPi Uctii loon November i e n iitu lacbe vroilieastv4anligit g vm KkJ iiaar üiodko veviPoksM in Kualixni aljn op T ra iiei d i puiuteB orusu oiiluauiA drr bjfTUij BAD Aea giuig i e t eejbiid dcr aoviLtr 9 e nag wOTui atooJa mooiiti ver BUlTKNIiANBSCH KlfiUWa jfKAMiÜtMK De demo biÜsatt e Vioigieiw do H t ParLiienj hecii onderat4 iaMretarlB AbrafOii medogtodtiold dal de tiOhUiV m9Ü oomiddeUgü do lick tinif lüiii ia ocuig o da C u i veriuf zat gaao Zoodra de wa eaaiUstand0voorw arden zuliea ztja vervuid zuüea de oude Uolitinstu met éüQ tot SOO OOO nuui por niaaud naar buis yaau De wapea Ul8taikl loopt op 17 December af zoodat iudleu tff geen iodde H aata vlodt alle Uob4Ui ea vau de ireeerve en bet territoriale leger aiudo Januari kunaen ijji gedemo biliaeerd mmmÊAèim Uet parlouiout ontbonden Dg lUMiiog beeft giaiero fitoiid bet befelült geteeKend dat ii parlement out biüdt AMBBIKA Qenera l Perablag ala o nididaai In OiAo i9 de Oiuipagne formeel geo pctid voor de verKiezlog van genertuil PeraJiiJig tot president der VereeuJigde btateu In 1920 teiaiuen met de stiobilng vui een Hi biiig rei ubUkelo0chea4x iMl De vloot Admlraai Taiylmr bet booild voa den vlootbouw beeft in de ntaritlefne owu uüasie van bet Qui van Atgevaardlgdon verlfckuurd dat de Ajuerikaanauhe luarlufl io JuU ld30 oieor daa tweemaal zooveel sobepeu lal beizlttea ala bij bet mtbraken van den oorlog De grootste vermeerderiog tei beataan in torpedoBage ht lijn tbaa een honderdtal In dieuat eu er uilen i odurendie de volgende 18 maanden 240 worden aan ebouwd BLoaen lw e maanden zal een nieuwe dreadnought d Idaho van atajpel loopen terwijl twee andere dd Tenoeasee en CAbtornJë inden maaJc xijn lu den aomer van 1930 zullen er weer twee gareed komon HetprograiD voorziet tevetw lo deu bouw van 24 duil Het a pedijtleleger Be mlalater van oorlogf BaJier heelt edegedaekl dat de pjanuao ven hel de partemeut van oorlog r i aijn gericht bet Amerlltaanwnlie capedltleleger met de Mlt der huidige aterlUe te venptudw t bet op oi veer 30 divfisiaa t laten DUITSCHLANa t I ulta he para orer d 00 tbulllnsen Be pubHoatie der Belersche rc ewrlng over de oorxaken van den oorlog welke gisteren alaohts door hel Berliner lageblatl word ebra t heeft een sterkeo iOi kuk geowAilj De Morg apoat zegt er worden gebeurtenlMaeD ootbuld die b bet volk oiUze4ibig zullen wciücen In de Deutadie TagMzoltuiigi neanH graaMloventiow de zaak ruatlg op hij ziet daarin gelijk In allea wat ooit kan gesobleden een beveatiiging vmn zijn Inalctit HIJ boejuit TUtfh Bethaianii noch zijn paladijnen hebbed den wereldoorlog gewild Zij waren politiek eo diplomatiek oo onvoorbereid 1h maar deolklbaar Is Dal echter bun niet bereid zijn bun oordeeJ en bun miudero bekwaantbeid teg enoverv de alaalhlleden der entente aanzienlijk aan d ii oorkiff n aan de ongeli lge wljia waarop de toosl nd In DultacfalKod sink ntwiüeld haeft ac kl hebben aal aaawellJlM kimven woraeu beatreden Wanfteer dUettadten m s kkeo voor Ifao uiiMveiU po tsi te epeit L luuet liet uu i t iagliche htmdttobau het eenige belangrij ite blad In beriiju dat door ue guiieuTtuiiuiiea aiata heelt geteccd zegt la ven erwoe t rtuiMri iiet opentMiar luaAerf vaa nuripéJulL oocuiaenien ale uit iutu verbaun zija eruKt eu aaarotu gieen t e wij vormen geMOtuvdt natuurlgit door da tdWwe uuMtmieboera met it t doel n in aese voor bm KrUieke wokea waaciahet leugenaciioige hunner padiiMitaohe en de luoüTibtiache poiitieK aan den di treedt iiut volif tegen het oude frteieet o te liU oQ Hea moet siBb eobler bg de reputilikeiiuche heerMi niet mbeelden dat wg üua door iiL iheaterapel zoüen laten ndaiaxlOk Voor den indruk aan waLaiUati zijde loaa reeds bet oorded van de Vurwait voldoeodo zijn man heeft ooageicegd dat men in Beritju bet ultimatuoi au Vi eenen aan Bervlé niet heef geKeucL Bcrhjn zou tot niMigiflg hebben aangemaand IMt ié een leugen Berlijn ue i Reenen aangeetookt Wil elm heelt lu zijn proolamatie geze midden in den vrede heeft de vijand o ia overvaileul Dit 1b een onbeacbaanide laagliartige eu ver metcde teugen en de bende ellendige maaM moordenoAra die er in da revolutia door de grootuioed gibeid van het volk waarlijk goud m aigOKomen denkt noa steedB baar met bloed bevleiile en met leu pena WHmeurde heoreoba pij een te kunnen herstellen Uet voik heeCt se met amaaden fohande weggeiaagid eu zij kunnen Uod op de koioËu dainkeci dat zij er nog zoo goed zijn atgekouien De onafhankelijke JTnlhdt eischt bet in beadag itemeu van het vermogen van döu keizer eu den kroonprins daar die oubereüUjaar zijn en bet In heohteola namen van von Betbmann UoUweg Jagow en Zimmerman De bottdeiatfttieiiqooaitereDitio De conferentie dor Duitadia bondastaten 18 gisteroobteiul te Berlijn begonnen Ou güveer 70 verte onwooirdiger dtc vrije etattm waren aanwezig lU ert de voorzitter opende de vergadering eu wees erop dat bet in de eerste piaatfl de taak ie ten spoedogHto vrede te maken en het eoonomuit p leven afdoende voor gevaar te beiboedea Als de wapeasülstandavoorwaarden niet weldra buiten weriuugl treden Is het al lerergpte te vreezwi Een voorloopage vre de ia redding Inmiddels mot t leder arbeider en aotdaat al zijn beet doen voor den wederopbouw Nu vlH nt het erop aan werlqgelegenheid te eohoppeni waartoe volle eendraobt noodlg ie De afdoend regeling au de eameiiwerkfingi tufieciien rijkabostuur en bortdsetaten moet aan de Nationale Vergadering worden overgelaten Ten apoedigBte zull we dile bg eeuroepen Morgen reeds zaJ het kabinet de kleewet daarvoor overw cen Daariia prak staalssecrelarls Ërzberger over de wapenatHntandaoodertiandeJingie wttarna over belde referaten op vooretel van president Iili nör tesamen van gedachten werd gewlsfleld £ Uaner be on met een vinnig proteel tegou de Xtende alaataeeoretarieeen ala icomproniUteerende vertegonwoordlgerJï van den Ouden tijd wser roeraten in geen vdden of wogenlateuuitkomen dat in Dultochlaud tuaachen de bedrijven door eea re voliiüe baar vwk heeft giedaan Sotf zei De oonterantie moet vaat n zeker drie beeluïteU nemen Ten eerste bet centrale gieeagi mag atui geen gezo onderg aobakt zijn dat de alzonderlij ke etaUii niet erkeonen Ten tweede de rijw€gieering mag sleoW voor de buiteci ndênie zaken zorgen Ten derde voor de Nationale vetrgadering die nlot te BerUji maar in een meer in het hart dea rij gdc en plaals moet ver gaderen moet eAnst ids een termijn worden bepaald wiant wat op hot oog id Uk bestaat koti alWn ato voorloopage inflelttlogr diehen Bolf elodigit met de woorden aan de ukikige to omet der revolutie te felooven en ave niet van baar vruclitun te willon Iwroovwi Daarna teengt Erzbergér zijn referaat uit Ulj rapporteert in de eerete plaats over het be ult van bet oorlogskalfinet van 6 Noivet ier ot dm Franbchen opperbevelhebbw de Itulatle vanDuit ih land aan te bladen De ondertiandeUngen leidden tot de ulUtomat d EUae t otharlngea In t seD t4lUng met de door Foob medegedeelde voorwaex den niet al bezet gebied doch ala zelfstandige etaat werd aangemerkt Öo puntai waarop de voor waarden werden getemperd betroffen v rlensping v an den termijn ter ontruiming de a levertng van 5000 vraobtauto to In plaats van 10 0000 de bqjaUng dat de terugigaaf van de krijg cvangenen bij den voctfloo plgwi vrede ml worden gar gekl etndettjk waai K rgii van de voedsel voorzieninig Be grootfaortog van Baden doet afstand In een proclamatie doet groottiertog Frederlk II van Baden afstand van den troon JDesen afstand i hij vedUaar ik met infltemnAi vao nihjn nerf prliw Max van Baden ook voor hom m aijn nakomelln0 ohap geldend He websijn Vta hot Badenache land waa ete k het streven van mij en mijn VDOrvadarao Het Is dit ook than bij mijn laaMen mod lijken Btap tÜlJn li de voor mljm volk houdt nimnwnop Qod beffcbeme uljn geliefd Bad oadte land De tarugkom t Tot éamet klopte fle iemffoêtiéb der leg i zeiti giMMt Moïfcii er wordt bef bij de ovïvioelHplaai ea aan den ÜijH waar de ammn a te aanien stuwen ün OaniM do laeuw geltigde WMMlbruggen n de 0roote KijnhrugmeA die tijcUsM den ouriitf in Newied en Itemagen iJJn gebouwa aclujneD de ipeiiegenlteden om de nvier te overaobrijdeu uauweujU toerelkeud daar er nog zooveel malartaal moet orden meegenomen De atrijderfl wieden in bet vaderland ovtrai barteiuuL beboet Ja het gebeele iiUngobted u geen piaata dte niet rijkelijk met vlaggen is getooid Overal hangt de DuUaohe vj c zwart wlt jrood naast de iaudavtag In het gebeeie Badeueobeblaod is geen roode vlag t aieUf behalve één o bet luuteet In ifannhelm zgn eerepoorten g rldl t De toeiuMiMrtlge ooie aodlg iedeo in de veadngen baren nog groote zorgen n 1 ia bet bruggehoofd van Mainz is men zeer terneoi giedrui t Underataeisseoretaris David beeft de vor week in Uaius vertoefd om daar met de plaateeüjke autoriteiten den toestand te besfUMken Wiesbaden valt bunnen Itet IfrugKeboofd zoodat daardoor voorkx ig de wiaterlcu urtijd wordl etUgelogd Voor i rttnikfart la de loestaod xeerlailaek luiJcele gebieden dis bij da stad behoorcu vaiieu biunen de bruggeboo laOne bet iioófdclee der etad ligt eoUter la da ufflitrale zdne Het zou nu kunnen g Bülueden dat een deel der slan doorvi audelijJu troepen zal worden beael Hoe daa de verzoj mg der stad met geranteooueerde levensm elen mogelijk zal zijn is een ooojpgeiost probleem Gegeven de onweiwililende houding der Fransciben li bet echter ook geMiszioa mtgealoten dat U hot bezetten van geheel Franidort zullen eisKidien of bet poorwegjvarkeer door de bezetting van het boofdatalion zulten onderbreken Onder de burgwra beerscht hierover nMuuriijk oole opw iodtng BINNËNIiAND Buit geweon oorlogaeradiet Ingediend ia een nieuw wetsontwerp tot bet aanviKi en v een buftengewooo o rlogfccredlet waardoor het V 1 Ie hoofde stuit der btaaitvbegirootuuig voor 1918 zal uKWften worden verhoogd met f 166 519 963 Voor de ïiQogere be oli igtog van da of fiacïreu n nundere mlUtairen behooreod tot het vorlofepeniioneeit wordt f Ö iOO OOO w et aangevraagdDe prijdetijgiiig van de garondatofien voor den aanmaak van kleediug enz eiaóiit 1 700 000 meer Aanacshafflng van bOO paarden zat f726 000 kosten Voor koHten va vofidfng en van de verdere verzorging van de nog aanwet ige trektiou n ia t liO OOp geraaiad Voor de meer doEo bazoldïgit K vian het vertofapenoneel vou den genee kandigen dlenat wordt voor liet glieelo jtak 19 18 een bedragi van fli 20 000 aangemnagd Voort is gerekend op een uitgaaf Van ééa mlUioen gulden vooi do aanecbafüiig van gaamaakers In bet voior de lu tvoartafdeeling aan geviUagde bedireig is begrepen f 590 000 voor aJgemeene koeten waarvan 1273 000 voor trakt mentcai ene Voor den motordienst i o a ger nxl op een u tgarvo vaa f 1 nulhoen vooir aanenbalfing van 50 vraobtautomoblelen en 2ö diBasis voor personeoauto s f 93 000 voor aankoop van in 19U gevorderde a uto a enz f 100 000 voor kosten van het perraoneei der autotreinen 1215 000 voor traiOemeDten ene van bet personeel der d pM afdeeWfc van den motordienst lao 000 voor koeten van het vrijwillig militair auHmiobielitorps f U 000 vow berftteUmgcn aan autoB eu motorrijwielen f 1 Dnaiicen voor banden oontract met de fabriek V adeetein en f 200 000 voor brondetirf carbid oUén enz Van het aangevraagde bedrog van f 21 00000voor artiil ie materiaal Is bestemd vo w gewc ren en icarabijnai in mlUioenen uitgedrukt 2 1 mitral Ileure on toebehooren 2 patronen geoohut O 6 munitie roor gei cbut 12 35 bandgranaten O 8 nuinlde voor licbtpiBtolefl e 4 O 55 ovndg artiUeriematerieel 2 Voor den disast der gcuie wordt aangevraa f 18 931000 waarvan o a f 6 9 milUoen voor den eajiieg fn de verbetering van versterklngtT en ruim f 4 mltüoen voor matenab en I gereodbohappen voor falodemiasen en ande re tecdmlfwiie werkzoambeden Ortaje betoogittgeo Te Eipaohedo tieeft de bevolking Zaterdag een groote dcmonetratle geboudetu Et ii giroot gedeelte van de mlUtalrenraloH zleh bij een reuzenetoel manlieetanten aal die op deze wijze blijk garen van hiA v reeriug vOor de regeering on KoDlogiu Kampen heeA Zondag feest vlerd Nijmegen Zondag In Deventer heefteen nationale betooging plaats op 28 November Den Bosch wadit toi H U de Koningin hél toeigeïc e bezoek brengt Kolwr voor de indaBtrie Kaar het Vad verneemt zal tm einde de fabrieken In de gele aheld te atel leii zooveel mogelijk ged nobillseerd personeel weder aan te nemen over Beoeoiber hun kolenraatsoen nM4 5 tot 30 pOt worden verhoogd In de eerste plaats etillcn fabrieken voedii iisgebled zooals brooAobrieiu n suikerTalIlnndefljen aardflppeJdrogtn jjen aajdappelmeelfablrieken zuiv flabrieken en dergelijke van meer eo betere braiKfctoffen worden voorstea Vervolgens die bedrijven welke over veel pors mioel en voldoende grondstoffen beecliikken en waarin dus een ruimere toevoer van braodBtotfeb btiugrljke oiArtf i4fj der weriu 4auiheden ten gevolge zal hebben zooala ijzergleterijen eleenlabrie ü paipierfabrieken iu ven w6riuift en dergelijke doch ook aodere bedrijven zullen idct nb lsn p la hun rantaoen worden verboogiL Deze verb o ia t i voorIcupig vaaig st voor Deceoibar ea zal kuuoen woiden gebaadfeaafd waarschijnbjk nog vermeerderd indien de buitentai dsohe regeerlagen lioh houden aan de inet baar gesioten onlraotoD iitt Nt 4 i ocx uute iu luHut lii oou na a LüeceoUwi a totdoi datioüürf over ud wijze van veraere afniUialliug der tivoffueruu lt guqwiirden zal wi iien bebIjm ae vroegere eigeiiattrs dier gevoruciue paarUen no in de guiegenuitnd zul idJ w jii ueu geHtvlu iuoltju nuu p arii voor aisohailiug wordt aang ewe uu dat vuigens tie giwiueude bc adi4Eea terutf te beMjmen op t uu wordt dat dJs gevolg der luuguurigü mobiiiaaUe Viuirioiiiiiende paarueu Uet meer aanweeig zijn en tevens Idt Ue eogauanre tuin paard niet Icunneu loruij KTijgeu als bet aangeweeen is om iu oe vrettetwterkte te worden behouden Ba daartacbt dar Blutsebeni daor UaÜMirg Vouwu e de Amer m o ft uaM e üej jieoud 1 rtuiecbe l n ei0aaa en IcaliatUUiObe 1 giiite wordt on meegedeeld Veractuiieiide per£orgtui£n eo tn bet bg owler de avondedille van De Nieuwe Uourdnit van 22 Noverafaor verkU rvu dal de besbasliitg om de DuLtdcéie troepen door Limburg te laten trekken niet Is genomen geworden dan m or d zoelt au de zaak met de vertegenwoordigers der Geeesocieeirde mogenaiiuden die hot 0BelahbBpual van de NederUntlscJie regeering votktüuen juist zouden bobben geacht Dene nwdeiteekn la ongutet Op m No ember is den vertegenwoordigers der Oeaaeocieerde mogendheden verzooht imn regeeringen in kennis te stellen van do voorwaarden waawnder de Nederlandsobe je erlng In den avond van 12 November de beeiissliig bad ge nomen over den doortocht door Limburg ttu ch i Maaseyk en Susteren toe te staan aau de Duitaohe troepen die aan de grens zouden veradbijnen en die vooraf ontwapend zouden worden Men vroeg hun tegeiijkerttjd om de redeneai u4eeu te zetten dte töt deze beeUesdng hadden geleid De vertegenwooKUigers der Qeaeeooie rde mogendheden hebben zioh er toe bepaald te antwoorden dat zij de mededeejing eu de verklarlagen 4 bun gedaai war m met apoed ter kennaa van hun regeeringen zouden brengen Unar or hoefl geen gedaobtenwls Ung plaats getiod en zij hebben geen peraoomlljke lueeoing geuit aangezien men bun verzocht de kwestie aan hunne regeeringen voor te leggen eo men hen overigew voor een voldongen feit stelde Ur B Tan Hontau t Te I cw dr abt n tna eaa laaj4urige stek w jkii tLun oudordijni vtai 4S jaren overle den Je h r mr Dtrit van HoutL n Jzn 0 U li i Augustus li d BóCintaxiB der a if ejnj3 jeH flut elA JftriU L eAuitreiiti van i o f liieoh I Mueeum CE18IS MAA TBBGËLËN H 4 broodfcantoor opgcbevoi I D 11 1 iuun van i uiduuuV oetkt on Jer iii m f lujg van vroegere besokKkktUfieii me ik jjAd uiiitoor voor BrooJ cupgebeven ea liet Uij vdbareau voor de d L3ti juUe vait ifraoi i en meel lieia t met de b i and lio iia 3jifa aaa voornoemd KljkslEiaiijaor cm ffdlri5i i Het Centraal BroiKUcanioor da j mim e v ji adv s van belKijk kantaor voor Bfïod ea de ProvlncWe Broodconi miajMit worden eveneens apgebevea beeft de nimistar ingostAla een ooiiiiivs lu vaoi advies woJ ke ten doel li ft i eiii iJiroctojr va i het iiijkebureau voor dwji utt vaT grain en meel by de ut vooniiig van de diat Ibutteregeling vaia bro jd bloem nvjol co roggö v n raad te jieien en in d ze öjmmiaste benoemd tu o en mti H O Dremi iiuys te s Gravtiu agie K f H an te Groningen ea J Wwner te ZwoLie Hot fmaitcieel l ebeer van Itel RijkfiJflVjtoor voor Brood wordt door bei itij Ii0 iiruau voor de dlsLributio van graan en Hl 1 avtfl genomen aq lu d i fimauOüjee baj Itüüdjuy Vün dit bufaau OpgioiuMiw a BBCHT8ZAESN Voor den Kr tonad Voar don Krijgaraad te s Üraveiihage sictul tereCbt C J Cb mUien soldaut der luioueerLe d 0i8tig uU Gou ia Dezt wou op 30 Juni van aijn kkwps g9JD3 Ë r eerd na geaivesteerd te ztjn h d Uij op 5 Juli zijn arreet verbroken en wa waierom gedeaarteerd terwijl bij op Auguiatiis voor de tweede maal kans zag o in te ottvlkichtjii en zoo voor de derde maal denertie pleegde levens bid hij ztoh nog te vereiotwflorden weseoB een gepleegde inbraak Oin jy Vuguaiiis kx l e woning vsn den beur Ven J t3iar waarbij hij een grooite hoeveetbe J taMsiIvor ea eeax damesrijwkl bad Odl vrewrid H Op öeptcmher had hlj ingebroken in Io i Mibi van den beer Van Kletadioten tj Gouda eo daw e aantal gouden rin gei bezet met diajntUQt annbanlen iua lotgio kattfnisen manohetknoopaD aiB ge almoin Bij xijn tweede dasertia bad hij te Gouda tt g en koffertje ten naieele van zijn li ir wuad Hirmeijer goetolon tp rwijl hg te Rottotlfijn nog oen tweetal fletsi n d bij iBtvc gehuurd had liad vei u Btafti Be iïMgie gsi dit lilea vohnoDliir toe Da udit nr mlUbiir vorderde tapzake vui de dcAorue 3 maanden detcnlle o 8 mKanleQ im ttalre gevan enaeatraf erwgl voor a bqt overige 8 jare g vaa eniaBtr ffefiisdit werd 419e STAATS LOTeniJ U kL TnkUa van Maandac 2S Nor jfZeOO no S744 ƒ 15M aoa 2145 UW f 400 OM b0 6 SeSS 9196 14109 ƒ 200 no 262 UK aoê 9 41 lS227j 13481 1 29 17280w PtOmb tib 20i ft4 64 92 US 32 S74 899 413 49 497 62S 627 662 M5 666 M9 711 948 970 1070 1084 1118 1130 1160 1268 1870 1890 1892 1407 1444 1462 1458 1474 1616 1681 1662 l M 1624 1646 1660 1666 1667 1705 1716 1776 1877 1796 1837 1849 1990 1996 2028 209 2187 2196 2198 226Ö 2277 2863 2386 2460 24S0 2611 2616 2620 2680 2765 2776 2798 2826 2886 2986 2944 3001 8129 8173 8191 8202 8292 3302 8314 3483 8442 S6S8 8684 8639 8674 8777 8823 3859 3889 3926 3987 8 4028 4108 4168 4189 4219 4224 4231 4816 431 4864 4881 4468 4541 4660 4674 4682 4700 4876 4968 6021 6040 6094 6167 6174 6182 6247 6249 6287 6380 6366 64 6476 5600 6662 6663 6968 6961 6968 6989 rJ6086 6139 6148 6162 6166 6184 6188 6l t 6207 6256 6876 6414 6666 6671 6644 6M 6786 6799 6802 6862 6899 6944 6971 H 7047 7103 7137 8162 7199 7259 7270 7841 7888 7410 7479 7489 7618 7644 7668 76M 7676 7680 7686 7788 7788 7788 7826 7879 7908 7976 7992 8108 8207 8223 8246 83£fl 8S81 8409 8485 8461 8494 8644 8646 8704 8763 8766 8784 8808 8819 9008 9009 911S 9115 9176 9334 9866 9890 9391 9420 9474 9476 9478 9482 9611 9690 9592 9723 9729 9763 9788 9861 9871 9896 9932 9948 9982 10025 10082 10091 10107 10122 10137 10171 10263 10307 10379 10401 10410 10417 10486 10467 10489 10687 10644 10670 10678 10666 10690 10784 10767 10779 10792 10797 10888 10849 10894 10900 10983 11076 11091 11129 11299 118O0 11312 11461 11484 11622 11550 11562 11587 11612 11632 11688 11708 11786 11755 11802 11828 11863 11957 11967 11982 12024 12026 12064 12071 12126 12176 12199 12207 12208 12258 12282 12302 12879 12422 12499 12550 12684 12707 12754 12826 12830 12865 12897 12940 13137 13146 13178 18219 13229 18236 18266 13269 13282 13290 13364 13607 13517 13661 13604 18684 18663 18664 13669 13708 13717 13723 18789 18749 1876 13782 18904 13919 13967 14018 14060 14062 14064 14099 14104 14196 14266 14293 14440 14628 14679 4664 14691 14724 14741 14848 14897 16023 15034 15253 16309 15334 15437 16466 16474 16618 16546 15608 15638 1669S 16733 15817 15871 16907 16917 16026 16107 16113 16146 16281 16407 16471 16484 166M 16676 16722 16736 16764 16799 16834 16852 16860 16886 16943 16964 17082 17134 171B7 17198 17208 17237 17348 17372 17379 173 17682 17588 17663 17721 17765 17812 17811 17830 17875 17881 17902 18023 18057 181A 16221 18254 18261 18269 18388 18368 18381 18402 18410 18503 18642 18691 18726 18728 18750 18883 18888 18899 18994 19150 19168 19195 19217 19287 19381 19383 19427 19432 19443 19492 19613 19527 19539 19656 19682 19689 19712 19713 19787 19867 19929 19971 20018 20045 20057 20104 20110 20180 20138 20144 20223 20263 20266 202 20347 20849 20374 20464 20606 2Q671 29684 20601 20611 20662 20696 Io kL TrekUng tu Dinidag 26 Nor ƒ 1006 noa 8421 7271 18725 ƒ 200 noe 2741 19612 ƒ 100 noa 2786 17691 18884 Pryien van ƒ 20 60 167 209 264 864 366 896 461 bOO 606 626 678 617 712 781 774 8 4 868 886 916 962 986 989 998 1069 1141 1144 1163 1159 1171 1199 1206 1208 1291 1831 1889 1348 1428 1429 1479 1608 1697 1602 1692 1701 1888 1903 1988 1943 1998 2002 2018 2062 2132 2186 2206 2238 2267 2264 2837 2381 2400 2499 2607 2538 2679 2726 2771 2784 2866 2991 3086 8046 3078 3142 8145 8166 3176 3249 8284 8320 3327 3356 8899 3408 3417 8487 3603 3607 3671 8614 3658 3669 3679 8761 8811 8917 3986 3949 4086 4106 4118 4187 4190 4212 4824 4366 4369 4386 4410 4461 4470 4480 4642 4724 4726 4748 4788 4810 4826 4828 6044 6232 6449 6494 6631 6539 6617 6636 6638 6648 6646 6666 6777 6793 6813 6901 69 6988 6996 6028 6181 6182 6218 6227 6254 6268 6299 686 6619 6614 6620 6662 6699 6740 6783 6806 6880 6916 6926 7021 7066 7203 7284 7816 7858 7388 7418 7429 7476 7486 7667 7683 7687 7694 7704 7724 7743 7746 7766 7880 7914 7938 8081 8089 8107 8147 8164 8262 8289 8291 8 6 8844 8360 8872 8506 8508 8618 8675 8694 8716 8734 8796 8917 8936 8941 9000 9002 9012 9024 9042 9126 9189 9188 9219 9287 9308 9364 9435 9437 9488 9668 9660 9735 9778 9870 10058 10200 10266 10260 10294 10818 10821 10333 10474 10476 10488 10641 10564 10572 10682 10611 10677 10727 10748 10766 10759 10781 10828 10834 10870 10897 10988 11086 11066 11106 11117 11162 11168 11206 11237 11289 11288 11327 11361 11692 11847 11888 11907 11910 11954 12088 12100 12106 12189 12177 12189 12197 12314 12321 12345 12466 12479 12480 12524 12615 12660 12718 12885 12854 12883 12898 12903 12912 12941 18002 13006 18103 13126 13186 13280 13248 18292 18811 1381S 11328 13441 13618 13563 13577 18602 13627 18768 13754 13768 18762 18817 18938 18948 14018 14063 14080 14124 14147 14212 14283 14244 14268 14200 14876 14410 14480 14468 U662 14671 14646 14670 14749 14761 14789 1 14825 14872 14920 14936 14964 14976 14980 15014 16015 16022 15077 16148 16168 1881 16256 15263 16298 16817 16828 16868 16S7S 15395 15423 16452 16667 16616 16618 1672T 15824 16861 16977 16088 16043 16108 16172 16216 16221 16289 16296 16298 16428 16466 16479 16496 16529 16669 16640 16676 16680 16708 16778 16888 16862 16879 16984 16986 17038 17126 17183 17148 17180 17197 1788 17298 17888 17399 17410 17649 17490 17608 17614 IVÖO 17699 17767 17826 17888 17872 17966 17 18038 18313 18847 18392 18418 18443 18478 18487 18688 18688 18662 18666 18677 18737 18787 18638 18860 18886 1889 18914 16930 18972 18996 18997 19086 19168 191B0 19201 19246 19264 19886 1M66 IWJ de vaart Mfcu iL l tA vrftaoefflt ai Kfet jwmschip Ma r li iïaiai Aa rilw lijn r Tw tsIe N ierUnddCue paSBOi iersecbip jT iiireude den gehecl i oor o opge 1 wow Bpoedui in de vmn komen ïtet wowtt geroed geniaaitt om n lar Gda 0 vwtrölciten alwaar bet aciüt ge Lg pil wor ien In Ni iartAud is ki n ioT KoUdrdan Gnun j Mc tHiaonieu wordt u het B a rAdra hjjaB y ifc Noord Amenka te BoÖerdam jjg aiMi met wigeveer 7100 ton graan DeM liding wordt ons vwJbeeü Ju vol Ie voorïoopii e o ereemkomct tuseclien itfUmd en de jKea8 X i ei d en LAND KN ZJÖËMACHT Diosdag j 1 ttee i de luitenaiatigweraal f l erHidga Comuundtuot van bet vV ld IVjH dm Hara amp besodit Na bet re meut te hebben tocgaHprokeo meeft de j AnAraat eerut alie o uoieren eo d horna de OiideroliKiiiren van bit regiir vare iigd ea t ett Zijue bxceltleutle a v6ór het fronit de oCfiCiaren de iu pli ina Jaumen van Blkrldoui iiajiiet de luntaaajiia Von k Deiiiekamp Breman en Ever si zijn tavdaJeu keA ix filig vour de wiJKJ wa jrop ziJ odiUMindie bet oproer in den JiarB amp hun piiOit vervuli hebban Ook de doAtor n Vervem en Um Wüinen op bun pOfll gieblaven ArtlUerlaJnriditingen Op oen latirrti e aj eiui eiid tdlegrafiHCh vaTiiadk van deu Aljem iiea Noiieirland a0am Ambten ifsbond Uea de Uiniu er ran Oorlog t ei tcia dat de proiiuojeiJtre nuia vcÜt d4 arUltario4nrjcbdng n da oea trala motjixzij ii4 a enz tot 1 Jaiaua 1 1 bejUui j ii züj ulij v n 0EU£2V0Dë BSaUOHTEN Noodlottig schot y Ëen l mdbouwer te iuntvelde hij EjOter fta he t bi ongeluk ziJa moedei dood saboteo Bu V d n 1 bezig zija gbwe tb Ie éea tüeo du pl atSeUug ajgn m4 bet aoodliy iig gei oI £ dat iu t schot zijn moe ér Irof die oi dilelijjk sJerf Nog e a slacbtoff er Naoir do Tel verneemt U ook fle beer Scirdokior die op dan bewusten avund met Kija mi e in dj Saxpaaiisjadt waodeuue 03 Ici kpgi4 fetroblen w rd oij d sehiet partij voüT de cavaler u ka2erna te Ame er ilai ia net BinioeaJiiaeJiufu overleden Carl Huister Caoil Miastor vaa wlan dacer dagen gameid werd dat hij uit de Duliocbe eiaa geais oataiag aa wa beat iU t tfüi pi zier vun zgn vrijheid gebod Naar men mededooEt Is blJ dea 1 ® dertdtidtiC te greua ge unnaa en Zatetdaft moi jien te Maa strcb geirreoteürd l a u D P b elt d minisier v Ju tttie iidegr hscti viarzocbt Mmbtcr aiUDi jdeUjk op Vrije voeten tu ateJlen EvianiQDfiNi A M vta AldAien u t s Gravcolmiige In Westhaveti 41a M Sotiin iel uit evwbul zeu ia Juagu ad 5J C ochcMUen uit heed wijk m Bc eiiMig r44d 2 U P en O J vai der loom uiu s Gravenba e lu Gbu W J M Tublkec uit sGrav ibagto ib Mi3ljiiii nile 3 A Vredtoburg uit Boskoop in Vltijnini traat 43 T G A vaa Waa dyf u Hotcerdam in BkakerssingLl 2o G VOO Zwleleo uit L iluige Weiüe jfl CbXkanMweg 60t H F J Burgera uit Arn ham lil iJtapicrsteegj26 F k da Gk tE uit Bixlefr vea m tJtam 45 H j Ilea AAiB uit Packoerden in liirasmus Aroet 1 T PUk uU m enbage k Mairkt 66 J E Ejinonsen uit Amstard m la Krugeriaoui 98 G J B on u Utroolk in Gouwe êii C Broekt ui8en uit Valburg in Van PieMijnstraat 17 L Coops uU Deo KUüS m Wtjdatroat tl C van Dt k uit Apelioorn in C KetelsMat 15 3 £ it e Mboom uit B Gravenbege Ha Van Bever niigbl aa A de Jeu uit s Qravta bj e Iti RaoeeDJlaaJ 1 B Mkbua Mi Qii iéer u tol Cr abethstra 3t 46 A 8 Kiter Uit IlilViffBuni m Gouwe 61 G ea M J van Kerabur$0i uit Hotteriam tn Hout Dtmiaolantaoeo S3 VEBTBOKK NEN J C J van der Poiiw uit Boelekade lltö naar AtrtUerveèd A Boogaen It en gezin uit Krugerlaan 45 nAu Zeist E J Peoteri u t Mirkt 2o naar Heutgelo G A vm der Louw uit L Dwnrsatmot 1 naar Arnheni M G T A vao Ga tiit KMweg i nais 9 Greveohogie Colum buj raet 13 A de Veen uit Gou lfe 112 oaar Oudewater M A A de Bont ut Wijdstoïet 13 naar UtreeU Staatatrait 16 J da Jxig gezlu tdt G van Blo j raial 22 naar s HertiJt boscb iiin b maratm Jt 124 M L Bloklaml uU Kei WtrstrtLit 31 iiiaar s Gravenbago van B4 ntB wit 2 J A Ekdorti uit We tba VM 14 oftQi Zeist ae Hoot e weg 3 ja Wed B Verwanl fdai Herlog wt Perte S ie 23 mar Woubru ige L Breave Qit K ttanaingel 16 naar s Gravevibag WflbsdiMnd straat 51 A H Kulik au geïw uit Nleuweliaven 64 naar Noordwij k H Qieeatwas 37 J Valh bung eo Ret n k R vaa Catewe 192 naar Reeiwijk atteweg H 3S P Jii t r uit BI o oro oflel 30 ntar Amster liun Blnoei nt 2i P Prlta uit Nobclatraat 73 naar Alkïma Bi iatr t 29 B PeHeWoni en gf m tt Kade 124 u ar TM I Ga An uit ieiMfeweg as nair Amst rlatn ngrac t 46 T C ifiehaëla ut Boe wtde 133 naar Amsteftlani VaUMloa taat l8l Doniterdag 28 November De eenatemmigttwri dit giateravond op de byeookomat in Oaji Genoegen boreikt werd ten opncbte van ene waardige betoogmg voor Uraivja en de iuuidbavuig vma onao bedralgdo conatituUonoola Tpjheden stetnt tot dankj aarhead Uet zou jam mer geweest zyn indien ontactisch optreden en kleme meemnji verschiUen bet mooia doel uit bat oog hadden doen verliesEen Het komt er OU op aan dm dag ia allo opaicb tan te doon jriag t ow waardig o doch grootache betoogu tebotiden waaraan alle klassen der Goudscbe burgeru deeinenHCLi niet aUooa diu vereenigingeo op wdik gebied dan ook maar ook corporaties indns trioen genootacbappen offl cieolo licbamen diemde allereerste plaats vertegenwoordicd moeten c n door luu besturen hun dL rooteuron bun hoofden opdat do stort met oons fdig doch alivdig zjIIi w beeld getvende van de gebeeie oudacbe burger ïtt al haar l a gen latanden Dan alleen zal do cgittooht grootacb ziiJï en beantwoorden aan xun doe Bat allen boog en laag maar vooxal de ooraten hiertoe bunne persoonlijke medaiwerking verLeonail Br S 3 HOOGSTRA Gonda 26ai 18 Wu ondemtreepen Br Hoogstra s woonl gaarne deelname aan deze betoogutg is naar onze overtuiging burgeiipücbt Bed Bdricht aan de Abonné s Naar Aanleiding van den op 1 0MU£KUAU z8 NUVbMiSbK Inge tdidcn IH I n oanKtfao lusook naar Manleiding van ae dien da £ te Houden HuiattD t M 01810 zal deze courant evenals ue aiidcre plaataeluke dagbladen uona iraai0aftvonci tt ni t v rseni n n Oftzc bureaux zuilen dien dag 0 siot n zgn Oondaf 26 November IttlH TAlüSAlÜiUWH uuui A b iNuvuuiuer lüio Huldebetoogiag op Donderdag a B Dl ue 9iureu uur kiesvereenigiug BurgerpUc ht Gouda Vooruat Gou is die Winxelicrs ürcemgLug en G C £ i G haddeu tugou gMtereoAVOitd de vtirtegenwoordi eiu bijeei eroeipflu van aUe die vereeuigingef corporaties ea bohamen wei ne iu gi nlSN iau het vorige week ingestelde Conuité van Actte voor het tiouden eener huldebetoo ingi hun waasob tot detlDaiue daaraan hadden kenbaar gemaakt Men weet bet er was versobll vaagevoeten tuss beu de verscblUende groepen der bevolking omtrent den daarvoor te kiezen dag eeneniljde wilde menjl Zaterdag daarvoor zien aoogeveMn anderzijds werd de voorkeur gefjeven aan Donderdag aiA De Voorzitter de heer Knuttel leldr de de besprebingen nkeè een enkel woord In waarin hij de aonieid ng tot de voorgenomen bettKtgilng uiteenzette en de bezwaren te bwds bracht ogen den di van Zaterdag en de voordeeien van den ko menden Donderdag daartegenover eteldu Spr verwelkomde daarbij den burgemees tor en de heeren P D luJilwgk Dr A O A Uofman als veriegenwoordigerB der wtbodoib proteetanten en der ItooinsobKatholieuen alsmede de heer A A M GrooB aW vertegea wooirdiger der Coiumiseie van Openbare ieeeten De heeren Hoffman On Muglwijk verklaarden zicli om Ó£T wille van de geuite bezwaren fi zulleo neerleggen bij de keuze van den i onderd g De Burgemeester ga ijn voldoening er over te kennei dat thans eenheid was verkregen tusBcben da versabiUeade groe pen waarbij bij de hoop uitsprak dat de belooging goed zou blagen De Burgemeeste gal zijn voldoening er ovet te keonetk dat haia eenheid vaa Eoidogin de betooging met Hare tegeuwoordiigbeid zou vereeren doeb vüJha wae niet mogelijk H U heeft eohter toeigenqgd b nnen korten tijd wanneer daartoe een gepaste gelegenh bestaat een bezoek aan Gouda te willen brengen AppHtus Be heer 1 t e r overhandigde den Voordtter een btUst van Be Sap waarin deze zelf verhiodexd aijada te komen obreef persoonlijk bezwaar t4 hebben tegen den Donderdag dodi i n bezwaren te willen oventiüppea De heer Davidson verklaarde dat ntn offloieele IsraéUtlsohe ztjde geen benraar to gemaakt te en een dergelijke betoogtng op Zaterdag Particulieren moeten d t dna htobben gedtao Be heer V e r w a n 1 verklaarde prlncipieele bezwaren te hebben tegen a s Boeder De baar Rietveld VerUaAide zldk van ietebjk etandpuM uit deze zaak beoordeelend een voorstander l Doodetdeg B Mv Meter kon al b aJs voonUtef tijner vnreenlgfng met met Bonderdag vereenlgen Spr drong er bij dea burgemeester op aau dat de kolfiefaidzeD mm due Mfiufkn v feev goelotnt De heer M u ij 1 w ij k trachtte den heer Verwaal te beireg spr sataodptuitlnte uuiutru ffkue wikie oav ao eotMer uiU wetan neen üledveld en aot w u V n poriggeibooten ao itn boet VtTwaal deoen Ucugelijka a eeuigu D i prauiig werd dan xoui z 0 g ouU téti aigiuuevne lustjnuuiug ImmIo Vda i pqwfiisgyiiiniiiig a de betoogug ttT dóen plaats bebbea l e V o o r z wekte alle aanweelfw op deil te ueuieo aan de beteoging die e u waaruag aarakter m drajpeu waarvan de rcfetiog u bactfen mni iIJa van de t fji Kluift v4it tjpeubara reasteo Vele vert geükwooidigers van vereeDlglnK geu en oorpoAiiiies gaven aan aten eproep gehoor lm werdes aio deetoeoMfs aan den optoobt ingeeebrevea l e vergaoerlüg werd onder danksc glug lioot 4en Voorzwter C 4ot nadat ue burvenietMter bad toegesegd al datgtue ia t werk te zullui eteilen om den lAJuucaxMig to een wuBrdigen gedenkdag te QUkeii Het Coniaté vao Actie meldt w nog ia Seaeeosohappel iï overleg ntet de ver ohilieua parUjen is bel bealult geumueu a a Donderdapnufctag de uitgeMekie betoogtng te doen piaato vtodeo Do iosobrijving la mieuw opeagwKeid en wel hedenavond van ï tot lu uur en Hoensdegmorgen van 10 lot i uur in Couuordla Weetbaven 26 De Io4uic voor de vojgoida zal worden gehouden Woensdagavond te uur bt L Onoordia voor ben die dan idet aan wezig zijn wordt door de Comadseie geloot Vereenigli en w e xicb reeds m de vorige week in Conoonlia of flflteravond In One Genoegeo voor deelneming hebben opgegeveb behoeven dit niet opulAnr te doêu De juiste Ujd vanaauiiokomst zei nader wordeo bekend ge Be Kaaramfabriek Wa r WIJ vein mwu boeft de Directie vua e iva rHuiiUiuriek Gouda beaoten ter f eijjcialioitJ vdui daa docr 11 U s iteue nng jifv tiduu Bid eu Dunkda g op Do 4t rdig is damt isiuede naar aaaitnijjng van M CV tUeNizeixten dag ptaais U vlivjea lUidtiüetougin a a m vrouw bijM n uiainiit 3iiiju werkjUeüen op WoauflUiii G No veiiib r a s oea duboet weoMton uit te oeutjeu ue faptkk aal Boudacdeg 23 November als op aaa gidwauea iïaasidag ziju Muoten liofdaillgh4dMdtroerii TAnb dm Woelen Zooots wij 0kUan4f lu iedeeldeu sou bet Gezulso iap Les lo aügabletf begaande Uit Beig be GtfJitanooerdui van iJauMcv w jk op Zo hiag 1 i eo b rrar in den iM Hiweo tjcbouwkirg een VoorsMloc 8 v en tiMi DiAu vaa tiet lie d Uii ta Witr iratlHim der Weezen i o tf bet ploMaiitt5 vuru eic van de gewter leeideu kw dK tj uetiMhap ulet Koat n G s wbter uet 1 1 dot de jchoiiwui Tg fie dM wa g iUiurVj en aille voorberekLeodie inatu ge en r W gOiroiLeo wJiffitt beau boi iWMUd oolUiió 0 f net renalï d r Wot n te s G r vun atfe dodelijk ftapML gadasn om de en aflaad toob e doen doorgaan zij het jjo UK k met eoo auJor pf jramuia ZiJ biet daartoe eoniga Ardt en van tVmnmie Opar aiangezjcht en Ikeo ber j gov iidiL a met ea u i superieure vwifitéor tHtm een goede uitvoer og a geven zo ilit dit52e aivtiiad Ixi elu opaiobt beiooft te uilen flikt pen Aaii d e me tweeling v e ao wlJ nog i e djt op Verzoek v i het bestuur an het l dtha ji der WLeztm de bi i n 1 iJaaai do fc iieppar W A Hoyug eo A il tt n iiiia zich bereid hebben verkaaari jm 3 b t fi e Coadié siitlmf te neoMi I HeijplinxffCommnale voor dm Mtoud 39i t Jt utc lie boerin C H Hagiedjjrj G A Pool c r OH A D stanobe seore scUi vaa lu Vf W iikg Gou ia v n bet TeboU der tVg vtjrwjjzoa voortu naar de adTert n tie la Jl bl l waaruit blijkt dat da toegt i J1 r jzen uvtrst billijk ziyn geitad é h t oo op b t g ede doel wordt dene avonkl te me u bijzoaider aaobevolMi o i9ar diag n z 1 een Iijst AivuleeAB Voor bjt examen boekhouden gebonden loor da Ve rj eiilglng vaa I eeciaren la Am 4 crdaan Is C8ia ii4 Ie t eer H Shiinr I Hzn Icorling vau den beer J IW Ji00 b4 alb ef Bebdgbigidiewt ffg iVtfWijz onz lezen naar d In dit auininer vour coiuside odvert nide v lien Uti neetftelij en Kelimj l i idieiiM betrettande bet natopb l n van vuil op Donderdag Vaqt b t examen boekbouieo gebonden vai iwej3 de Verooilgng vso lieorarea ilftEtgdeu o a tie Iiintod A LdjetUiOdg F Tak en J SUubtar aUeo Mrlintfett van den liear Z Frank alhier AlUance francalso Voor oen U m avditorlam beeft nsii C Werlenuun gisterenaTond in do Rdunlo g sproken o ver en gedichten gorocitoeid van Emile Veibaeren don bekeodao Belgtaebcft dichter die twee jaren geledan te Benaan doMT om trobi wo vamdin n fodood Veriiaona im4 ftt IM lt86 to SL AsMuad b4 AnAmnpiB gaboron Htf stiL deordeteGent en to LsoreB loerde Bodeobaeb en UastarUndk kesMn a vMMe ilcb ftteift tot de Uterstmir aangotrofclMii Z n eer o werk staat onder invlood van dat van Victor Hugo en Lamartlne nuar aU 0i hoorde men Jn zijn gediebten eea fgen KhythnM fti etuifd ftf wa dt a Visi Spr iMMiBda bet A ttifU dot VfllhasMDÏ gedi teti ktfnmeiict dat van doB Uff vaa HeoTu clairée Veiteeroa dlo wat ook bi stM wHt to bespeuren is leor irwuBieyttg w w d Utor boeit JHm veel stof tot sebr von gegefw Hy weiMe overal ut dan trein op atraa waar tm neb ook boratML Hot oorioinüood bitf t bom dea man thi den vrodSk oragor vaa boogo idioo n Me aangegTtpoB bpr las oen tweetal otaMMa roor dia daarvan getuigden j4a Uuunbro en Alon Ame Vernaatans vrouw boeit grvoien invloed op zQa Mwoa badj a ia spueerdo bom tot bot oobnivia vaa U Heurea Oiairés Idoj Wertenunn oadotbnüc baar leai r telkens om ooiuff gotbebten te roatoenMi uit dai tvd oob van bat iawoa van don beb tor dat a bebiadoldo Zoo boorden w uit Las ttolras Uaoitudo n Lo Ch oit Mê üinipagaao baliudnéo o Depart n JLe ü ia uU Lal ViUsfoo illusoiros wU Jeaaoeor d aaa Ld Vaat 4b U Soa Beur Na üo pauao torofen wtf do aacbto poëoid van Las Uouros otairéa Le Ciel en nuit Obeque boure Obl oo bonboor Bans la maisoo Vervolgoos uit La Multiple sploadsur L Artw en j La Joire ca ton slotte bkeaut uit Tooto la FUndre Het wai om owoio avond en do boor J J Baal4 do spreokstor dankte voor ihaar seor iqrraaaHvO aobeooo voordraobt hoeCt sekor gesprokon uit aeani na allo Uisscblon verdieat bot aanbov bic bi bot vervolg alleoD te auplaadisooron aaa bet slot van do voordxaobt Hot kb fc au oiosr malen torand Ultflag velllag aotatto M at k De uiJll j vaa M glMeriVond gebouden vaiMig iu Het iMuMUWwd eiJher al l in eel Jan vaa dor Heljdenalraat oo 21 tuMpiSde beer B Laurltf te Gouda yo i t 4Jo0 1 eru el Jan van der Ueljduiwtraat no Ü kojipcir de beet Ü Ho eodoom t Gwida o r 1 J0i5 pM eet Smt AubonieSteiUl no 9 kooptf de huar O Teeiieui te Gouda voor f IbOU Per ul Oipp rirte g oo l7 k4M p r de beer J Ameftz te Gouda voor HM Peroe lea Omaje Ho je nos 21 eo 23 zijn uit J hand vertUKtut Op de veilldjteu werden de ai alu pea wee £ do vo tM Pf jsaa faesiead i t gi A jspatU iuS kw par boa il oait i iOi 2e kw 4 oant p r boe i anuikrli lu Ibit per sUik IJ o it idtU 2ö kW per sla 9 eo f oent i rysan tbetium U kw per tak 30 45 oeot O tm Je kw 9 20 otAt ptff tak da uiae In aooi4ea per 10 stika 3 U oan s cnr sa wbieimui troaj per tak 1 6 oaoc ro ea Mmo E iJerriot Ie kw per IU stukr 43 anld iOviü 2e kw 16 3i oenu j r 10 Otakoj Efau Karl Braionfci Se kr fut 10 atu s A3 üMi Mirle CaroU ToJlout 2a kw 10 Btiikd 8 oeut CNOUDSBAJL Een y dpper van de N V v ibeen H J NecUrboir had glaterea een vraobtMM uen nVMaid bij de Hrnut Jofigeab irfLr al uier 7 Op zijn reis nsur jUoudi liep de aohuEi op een rik met het guvo4g dal ba iiiepte vefdwaeo De sohi per kon i oh redden on keerde la vdc4 naair Uoudo tenigi OIJDBWATEB op bet toilegram van haldebetutgiTig om 1q KJiiliigln door de uurgorlj verzonden wodi door den BiirgemijeBteT het volnaDJe tjieiji ul j 6b antwtord tnuvangen Ue Koningin aeer gpro At vonr uttlngi V 1 1 trouw in deze urus t e tijden drAa t mij op U B vurjioeken hoogst derzelvor opiKK J dank A U1 door U b loelde in isw xtkoa te tMttilgeo Ondar bet vee van G Th Nrlarettl if Ma govai van oond e klauwasic ttteosf sUUawt I V ui Lkvichoteii die zijn f wtt eenlgc ai rfiiblifcUen voor Jiet hotel dl Ko a ptKDtit kwam bil zijn vertrek toi de oo lang ouna ontdekking dat bet rijwiel Te itreti was UABKTBfi IÜHTKN Retterdenscke Voemarfet liotM iiuii 2b NovemUr 1 1 AamvotT 1J3 pa Tien l veirit n d3n migere mndaBen 211 vette graaiMnnna lüO Bucia iralvsn 99 sowpM aanaier n ii Virkeiis 364 blgien PHjzf i Melkkoeien 3J0 72iV KstflpOaiod 25T30 Stkcea VlO m Pinken U0 1 UrfcJAh eri n t liO Vaanen lJ0 5i5 tertryA Au 300760 Slacbtpaarden bUt te NiiciHtro kalvefen iO 16 Fokkalv v ta 30A Sg n 0 40 Haiwlel OVar t ks inatr nietig BPowr ZvoMiioa atstemivooft ia hier één der eurous eli wgonawt voor opleitUog tot schsldirei bter bij h 0 apol Van de Go idacbe i wn dub haddt O zto i een 8 Kil Men naugtauell v r devn cumus waarven de bJbiitde iw nui v A vao IlasautL uh Hodedrfun Itnler ia De oarmiast zullen kd re 14 dagen toudeo worden terwijl mtfi zloii voor deRlnain kan weodefl tot éea baekr I C den Boer 0N2E INUAOLOOZE UENST la lothoriegai PABUS 26 Nov D voorutlgaag vaa d FxaiMiehe troepen la edanads 26 d zer gjivcprdsrl In LattMBburfr btaedea wij U r lB BeUen Hdaembeaf Umecte In Lotbartagw wear de Franedien de loop van de Leuter volgen rukte Inib cawlerie Laatorfanrtr blnaea PABUS 96 HIaRp la BUNHUMVS l i uur ao uun kwam maareohajk FAtaiu UI biraaieburg aan bet iKKMd v ui iw l r van Gouraud Ueueraai do Gartelnau vemeaekM hem Be praobdg verderde etad braanl een entboiisAute ovatie a t de l raOMjbe troepen De ealnrtalo UUOjIJN Of fwv AuA bet tweede Brbsobe leger 0 3 deoer des avoods xullin w Bt lijk van de itvkr tuasohea Merken èn Dbr o van het be lAutscbe li er geen Duiutobe troepen uioor staan Dt eeasUtuato te fraaUort BLkLUN b wv De UMOtkomeig r raeUt dal MH voornemen beoHai de Nadwuue Vergederli e traaafort M bijeen te roepen iuibsvuI da loeetaaden te Bftflijn bet te zguer tijd laten aauaieu dat de rijkuboofdstad daarvoor niet de geeobikte plaahi it Geen peUUelfU dokark BEUL UN M ov De raad vm A en ti in bei litfiriat l riegoila verbood alie geestelijken om den kansel ais j oliiieke tribune te benutten Een predUaul in Perfebtvg wefd wegens pobtieke umcivcing aoat den knusel tijdelijk van zlju autbl ontheven De voorwaanloib liUUilJM a v Smi uit i t uwlu wordt i erli iMU ikt i voonitttr der LHütwfau uraptujtftiUuuMlMsouuiiftiMi op ïiö t0xur Mut tiaa vvontitutr tor inioru Uuufele w ptUUlUt tMKliHOIllBli llli hoc vui i VolfteiM wUk 1 H Vftu hot wapmittitiithutluMming wMrd en iaUxattianiki VfnpviMiibiiuMmA uii iman lugMtuKl Uu tl uuvuuriuc vau de reMellug vtui tien wt l eii UlMaiid MO oud mogeltjjt te vervtmittitweu iAiilHolUaLad u dMruatMoueiiiea d t bier lUI In de veerwaMdMi f tg MMii u puntMt tN iir Httiit kuuaM wor Mt eu venoekt opnlmiw en Imt mU üik oiu lUtteoiUQc Tfta vwUifoawtfOnÜ pa vw de g Ujtwfd l ea d Vm blMen i Up U Ninr wnd KltfUtel k M wrMEMag van de roorwoMdeu betrulfende dw mpewdietend op m verMOftt L l iuelMea dé werd uMMvedeeld dM dtt vtTSoek ter beelettder pkwtee verder eittnden taa worden Op deeer deelde Ut mede dM admlreal Beellr ekli legeuoTer êdinlrMl Meure ttl niet tere ke kuudlf voojr de kwaelie der bandeleschct jtfMurt Twk h rde en vertoeM op nlxuw lendtug Tan geTOln idltl ide fWI gt nwotirdl ef LAATSTE BKRICUTEN BEBUIN S6 Hm ID de tmaUitiiVtA nu d H i X iiltMlla fedoMtl 1 M beofdeovur 4 t Ut BÜk uitMa mhi mOIm afgowimpehL Oe opmnlnc tid Zuld Duitecten IB do receeiing i TenMurd Wasncli iilijk ui een Jioevete reffMrinffelicheem wolden io raotold uit vonelilUonde porwoeo na tot KUto luiwldium In de liukl fOTlotea Het Frtsielio etooioKUp FtfUx TduMjw b il do lucht tutkttBi I atwtaim klim mee en Do koer Oiidoakooeh oaiutekoMa Oo hoor Oudonboeob voonnlU Nod ouot to Petcogrul is te U doiuul v itja rou uit RuiloMl uogtdionieii Do S tt A P j het N r V Do tudolifk voortittor vu d Mlnictor rood hield heden in Oepurtomont ho sprokinxen mot hot Comitd uit hot bootinir dor S D A t on M V V booloUMlo uit do heoron Oudo eot MotthiiMn VUifOB i Flmmoai Au dou Hinlotor wonden avoi4i ndl d ofschrlfton vu hot door hot Bottenüunicfeo ecBpoe TU M oa IT W eTo ii e r onn e o mon beoluitoii Do hoor VUeton IJoMto do otichon oador 1 t lejcrttSscU icriituKui Verwoehtlnff tet don volfondon dofft ZwaUo tot motl wind uit luidollfko rlchtiDffon nevetlf tot swaar bowoUct wol licAlt eeniye reven iete zochtor BUKOXHUJKK HTANÜ GOUDA GEBOUEN 12 No Jaoobiu l t Hoi nuuu on A E nu Dttk 2 EllHtetk d T L J Zttleoiu D a DortlMid 24 Nol Cor nolli d T O C TU EHdhatea os H Fout OBUt OVSRLEDISN 21 Nor Alice U Zoodltk 18 Rind 22 Horthe K kM0 18 d Jeaophui A A TU dor Woteron 26 j 28 CoraoUe P Ton der Leo M 1 Plolor G di Jon M J 24 Ario Hoolmoiier 20 J llionaio Tu Dom 22 mnd Lkve BolonK 8 j CoHlwino KoppeodroVor M j Louio Weocor M J 28 Gorrit dO Joof 79 Johuno U Brtokau tA mot W Bode 4 j AUVKBTKNTMN OSTELOOe BUBGBMIESTBB on WKTB0ÜDKB8 Toa GOUOA krenten tnr altaowono koBnh dat op 27 October oA ewff boodon tu Tioehkaartu ki MB TU do eoiloo O I tol on matGa Bltotum tH8ooJlto notJ8c ihonno l2Tuh m haart TOr kr k ar aal MtB H paad Tiach u 40 Cutfoio Xonku MoDivo HbM t i U uur Tjn Goada 21 Nonmkor IMI Bn ti a iu iialo r m Wotbonlon enon mjO HU8 DoSoeratMJj II w TAN nn VKDS