Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1918

aauoeetw m aioo ttfi stoue j ov Hnim om oo M erwtils van siju positie van zijn vpouw te soHsldeo b vrlJ mj ma wé baob fk bet te aooupte d eu ook b mee al aun Um Le idre b goedboid te deOMXH rtfH worii nü ilusr e D vsrarmd edeluiaa Uxi looueoe gevivierd Legendra kooi t dliiu kMt 9t neemt zgo doohtar aiv vpi le dleuat en stalt nalür iMer ki 0 mit ijfoornfis een Utlteuaut to trouwMi door hut kind maar oventje eu bruUaoiat ao twetsnuel büoderuduizeaa Jranos Ie geve Vacviur l er eeu journal st d op tk U W rd al ieelt eo dit door Legendre iiiju pkoats Liet wordt ulos dlver e O W ITS w 0 4i bedkode die sich opwerpt ailB Legendre s teenuat tiif inzake de wa neniog van gartttiet r p ioiuen ten kfc s l br ziJu ia dit s uK enkele goede tooneeltjes aa Ie dluoog tuai eben U uodre en 6 lt vrouw omftpant de aoodzatanlii faHki au etA mittrvsse eo die fcwft b n don beüoTde van het ka teel en deu oioiiv eigMMir Het iJkai M weid uiunulwuid gespeeld Op de vertait is wel wat aan ta uier oen Ik we t nlL t boe het slot van bet eorrita bedrijf m t trauSJ gi aoire ai Is da r av t raoobie In het neüt iurintr a s Oo géraut haar de namen van tIJ ie Uksuruu oor tett bedeesd en OLDVoudihj A copie kuk le nkt room bafitclt DM is door do hfljvws als ceo ftU x bedoed w if u d nal e 4t vani l raneine in Mm zn wolt gAmdftÖrerd Als soodaoli ia eai kop e kolle met room ariMuut ms Beter uana gewevw ov eon braudewfjnte m Aui r om maar eens Iets te noamtn Nioo do Jong was als Loubi LegiAdre liet l oai deed ti zijn gulU opoi barilg bed deokMï am lartaud In Do lie hte lijn of De Vos Id mr Pominar us Be kr tn b r spel nog wa mevr Van I Ijs de iVtnk ata fijn vrouw die was wwc MIjk uttHt kenl de boemstukken die mee askvr avorfturaltgiie waren verdwnd Verïlroole to geen tnaa voor de ro van har dnet en hlJ braobt bit er d n ook nlei be t af Jin C de Vos Jr wie een a f dl ijltLuari Morrtnt heeft n dU at ik ook een r l die hem absoluut nlt l pa t Vavr hj nvui to ervan wat er van te maken rf Onnoodig te zpigg n dat Mnrtia Uallea allerlK f t w la Lvellne Stapelveld was god als Daniil Fnoni MU n VenOe 1 ngif van Blanche Uc l rmo aUeen de brutalltet Atlo bokorinï en lo beid van b wei9i n v n idi dorgrljke dend iiKuii i ine WM baar vrcemt Hlerlraven werd al geae dat 1 kleine maar dankbare rol van deo iDMteri bediende ult rtekoid wenl leapcoM Hoimcr Cr nier zsg ik nier voor eerst al bc oepsspeler Hij as dewijda eeider bes o aibittintïa van Xm Belle Esp rttioe te Groningsen een veroeiUsi ng de heo la krachten beett of alihatns had Cremor wai atfl do iouroallBt Olvler In dk stik lx B op ziln pJaata Da klclji 4r rollen werdan naar beüiooreft fegoven Het faibliek vulde den Si houw hïrg net gebel het betoonde Ijn tovrelonliell U lkens na altoop van e bedrij door applaus dut am t tade Jer vooTféeiiJiS 1 ew aponlaan waa de R ONZE ORAAOLOOZE DIENST De gevangenaa In BdglS BRUSSEL 3ö Nov Op de wl Brabant en V aaftdereo trekken lang stoe ten in vrijheid gestelde gevangenen tn da richting Gent en Brugge waar treinen ge reed ataan om ben Kaar hun land terug te brengen Te Brussel sljn U van Iev umid delen en van geld voorzien want n dra zwaren arbeid waartoe sij door den vtJand ziJn gedwongen is hun toeatand vaak ba treurenswaardig de meesfaen van hen z n Italianen die de Dultschers In België heb ben laten werkoi ook ziet men Russen bet aantal Franachen is het geringst Allen zt a blqde weer naar hun land terug te koeren en ireken hun dankbaarheid uit Jegens de Belgiaebe baw ikinc aood welks aij van hoi er aouden ilJn omgekomen De varwoeatiagen der DuJtscbers fai Bel A BRUSSEL 29 Nov In de bjjeeakoaat van de aadbou leind a afdedkig van faat Nat Cotnüé bdbben de gedelegeeidan Tan de venebdïeade landstrtkeuvan Balgig be vestigd dat de Duitachers de bosrderyen beAkben geipliuderd ea hoevselbedao fourage en stroo ttUmi meegenonMSL Alle inlichtingen uit Vlaanderen toonen au dat bet land door den vgand goheel u afgwtroa t en geplunderd AUe vedMaramUdelee a U breken De kanalen zlJn versperd door aehe pen die de Dbitaehers Al het vee ia oeegevoaitL HEEL UN 29 Noiv De Ultvoererte Kaai vaa dam BmiI tw Arbaldera en Soldaten beeft den 16am deier de bijeaa roeping van de Ooeetituacite gevraagd ociMer zonder reeuHaat da r de meenin gra daaiuver taleeDtle iea De verdanbeapreUngen werden verdaagd lot den ITen nmr niet lol uleroeni cebnetat BERLIJK M N T De bmcerMlkeMadea berieblen 4M de verHinli mi voot de Ooaaaiuante zi en plaato hebben op 2 FebnarL De Deut ohe Tageal etltlll gedl In e l iMSwbaawIng haar nrieoo e te kennen wwirom niet bepeald la wanneer de ContHttuanle z W dett bij MgMMpe 8 t bkd eeei v or de CoaaUluanle hetaellda lot ala la Ru laed wanneer da neerdtrbeld da veUti mept on de dletal lale maehl der on an nkelljken De vrithaid elechi dat de IMf OOHMUtate w 4 $ leu vruu4 iiuL t ttiewerki Ik liva gtxlu ttudu itt u oojruig steeite voor tea vrwle opgoiUKDeu tMi vAu uuja vooTtdureode Bvrg WM MU levaoauiiditalefi Toor de êoliuu4a m bet vtflk te Kxijgw locii ÜuUkB bebtwa iij er uetiegieaMteaade alie potfUM a op jttauiitfhjjte wgw g br UA iuaiw AmtuUc m do Uealiii fdoD dit I iK uiet erkawsb zal M lijdoa Uu ueu iMw p r woMn lii r xe r jproutxijn l tk dttf diea wij mt t gabnu ea oui te tra tou l0veBflB da li i Itrijtioo Li e a v arier D da Wg doea oos beat eu or itAJD lUet ineer wordca cedaao iodLn v t c i 9BuU if riJ lu Weeoen oogerageid liudeu krijgeu eu uiitwctiita de botuuotto iijkt tioiu uU i tulsjul welke wij ovIb e i ia a uo cui Uw rolk hier u gedul éig doob vfluoeor Muuut vou voetteeiiii vcn ii4eci In fa t in timi otigevoue en iittUce doden to plegen HtJ lierlaaerou OBd dM but boifijewiwne lu Kusluid u bogocuwo omdai or gt rek two voeda l w e iiL Mlu tiet in bet beUug der Ue Uieerdiea u oiui te Meuaeu wact bet twilii ewiiMQe iam vaniaees btt van wai tueiU ea Kictl veraprtiut ev uet iw cea gev ar voor de Ueallieerdcn worden De tooMMMl lü ocmüih omdat de mufdaieii van traicAport ooit de spooirweiiEea geduobt ziju gBdeeoriisjuiIaeBrd ttt ouxe toöküüüK btirrft oT er bet vorledea xaia ik met prukea kan ik oleGhts iioriuUuD dat ik güvoel mijA piicbt te buLjbeu getiaou boewei Ik boop dat de vr gelukidger dagen ea biQ4 retoc onder mija voli eu tai brengen bei ondvrltoud tooude de keii T ikteribeid jegöw de Gealhewden m w egöüa hun militaire overwin wok bet te bidoerken waa datiiij jk vm geetiniid over de veraieü gltig jaa bt4 le er ea over liot Ivii dai bij niit bij uia te wa s gerw oHt Jietkc serrij bijeen te Itouden Hij ie opreobt van gjtvoelen éu bet lUteeavallea vaubct kelJEenliJk van natteit tot een ecoDomitiobe rMiip voor adlen zal leidcD a dat er tKü aóOH Van oeiitraje reyfceriiig Dood z kelijk la ter bebartt ng dor geuideu ecbsppfilijike belangen OftioitniQ logden er tegenover den oor rosiHiindeiit aleu nadruk op dat do keizer met iiari eu ziel gottbreuJil heeft naar bet welzijn van de volken vaa hot keizer rijk dat hij gedurende den oorlog lö ur per diag weri te on atecbla eenigo urei per w eek ont paiiuiiig zocht in de jtboht er was bj gegneld door de vorhaleDr welke in de laadeo der GeaJ lieerden de ronde doeo over de tosban dlgheid van zijn pacttculior leren oo xijn drookooeobap terwijl hiJ m werkoJijk hetd ieohta ten gias wijn of bier aan de luncb e nimmer 0 iiudda aAQ tB tl Orlu fcl Del Lageische arbeidiere 01 ailieiderétparüj heUt oen vtfklezingfl mauifoBt uitgevaardigd wa riia ziJ het ver laii tn te keuuea gee t dat de vrede door laternaAioaale Hiueawerklag zal tot Mand ifoiiien l e partij vekkiaart zldi ten stelligete tegeia de geboimo dtptomatie en tfligoii eiken vorm vaii eco ïiomxaohen oorlog Zij vraagt aia wezenlijk b taö ldecl an bet vredeever drag een 1 nter uatlonaie arbeldü wet 0 ouiOD la de bepaibjogw be treiCfcade den bond van Vrije voikeü ij verwor elke iwerveutle op het vastelaud vftQ iiiuxepa aan de zgde der reactie ea oii cbt otamlddvfl ijke t rug tijaJtklng van e gflalUeerde atr ij dkraoh len uit Kualaod Wat jde biuueuituidacAe kweetiee aan giaat ouwltt de labour Party in baar verkieztogiHBJtaiuUeet onnidaollgk heratel van aUe burgorlgke en beroepavrijhaden die tljdieiia don oorlog gecwhoret zij n vrij hktlng van de politieke govangeneo abouaUs e van het land aantwiw vb eoa luUlwea nieuwe hulzi a door den slaat een speoiaJe bclBiMiQ £ op bet ka pitaal tot betaling van de oorlogbbotiten DaUoaaiUsatie van raijmea eobaepvaart epoorwögeai etc en gwlijkgwreohtigdbeid der geel ic t De Party be ni een girootoohe oaui pagne Jkwr gedieol Lug Jand en 14 dagen lan zal de luobt van haaf redevoeringen weerfattaea FEANKBW Kooinfl OeoTga t ParM De koning van Engeland ia gliitera ld dag te Parlja aaogakomen Het vna een frootBbUe ontvang Siij b giBf zioh wrat naar het miolstelie vanj buitenjaodeche zaken en kwam om vioi uuf in bet Ll see aan om den preeidedt een bezoek te brengeA i I BINNENLAND KqtUBldiJk l elt te RotlenUn ffoeoe ag arriveerde B ii de Konii in tnoeder t Hotterdam te 1 uur S2 aan iiet station der Zuii BlaUAncteohe ËleotrlMlie dpoor aan het Hoifbleia en begaf Rich vandaM per auto l igB Ooudaitd flingiel Ac erfrïoo iter en Klp84x U naar het Kattdhul Te 3 uur U arriveerde H SI de So nbgli FrloJMtf JuUaw en Z K H d PrW d Naderlaaden m bet aiatiOQ D P lMB0t em cooten oanrey door ror obiüen b btiuTtMi werd naar het Raadhi geraden Een Dtzaglijke naoaoiieoiiwiiiJKe tood lKi0a d gMMOban wag geaobaanl en lulchte de Kooktklijke familie gaeotdrU tig U nii d4 li u C vu bet fia fltal Ind o aui iiW t fg nao ue t urg urwaühi ue eeie MttcJii üetrOAxeu g wwd bg aa n no m at ooor Ue jüDuiu n goUnttpectutrd i n Itaadouize wma aanwezig het baiiluur dtr geiueuute De KuOUeden wa ren a llun Ui eU Wüorulg beüajve de o oiaatüËiuocraiiifUie g werden doofden iHir emeeettsr aan de Koningui vooi eatMi Ulo lUM leder afzonderlgk een lUOi ge pf voftfdo Na de recepUa nawen ds Koniugi n de verdere vomtelijKe perMuen ukw het gevolg u buj eii ttrt r ou weüiouder op het Iraei versierde balkon aan de Kaa Jiarktzgde pluote onder geeuutratg ge juich dor ontaa UJke aauionge troomde mouBoheuniflfti elft do doken oer omliggmde hiitzen waren mot houdordüntoe actiouweni be et Nu nam het défilé der burfiparyereenigtn gen een aanvang De PdlilleBgeuieaver eeniging Hermandad g ug voorop gevolgd door de rogeeriogugeurouveQ daarna de muziek v a dua Uadtitorm de landi rxu zoJ ea verder een 300 1 auidere verteui ginj liet deUlé weM een iiuldöbetoogi iw mot alteen van de veretnig ngiaa maar van do gaiieobe bmigeig ÜehaJvu voor bet atiuUuuii had lan s den g betfien weg van hiH döIUé een oatzasig e oMuaohontudaiia poetgovat Daarom liad de podUo h t geraden goeohl vam tgd tot tijd aan dou diriui van het publiek toe te geven om m den i tociri moo te toopeai l aar door bentood deze niet uU OüO peroo uen maar uut wel honderddulzoid Uet défUÖ uudrde dan ruun 3 uur tot kwart Na afloop van het défilé nameo H M de Koningin bot Pxii eeje en de Frlne der Nodtrlandcn weder tn hun rgtu plaata on word l otoge iloofditteeig Beurs plein blaak Oootleingeil Dforgaardelaan on Kruiaetraoit neer naar ht t station D I geredcoi Op den terugtocht naar het spoor lan de Blaak werd bij do visohinarkt halt gol ud i Deze was praobtig voraierd emblemaM van de vWivangibt oranje hlo men a p lonten enz De vis vrou wtn waren njktlgk met oranje getooid aangetreden oader leiding van deumnnitmetat j Lt ydekker die In enkele woor don de hulde dtr vieobvrouwen over broobt waanuL de oudato der rigohvrou win Mari Schouten 86 jaar oud doKoniagia een bouijuet aanbood dfe met een vriendeigk woord van dank werd aanvaard ien extratreln voorfe ie 6 uur deVor stelifke laiutüo weder naar ravcnha ge terug Il M de Koningin Moeder vertoefde ten atadbul e totdat de Koningin wa0 ver trokken en reed toon per auto Langs Bo tereloot en Scblekade naar Den Haag Vragen van Kamerleden De hotr KotulMur heeft don minister vaa tliiiancleu gevraagd of zoo hot jui t U dat als oouipeneatie voor de gederfde 2j pU der eaJarisiverhooging aan de ltijktwuui tN naren o r IHt een extra kwartael duurto bgstag zal worden ultgekierd de nJ aMer berdd la aan bon di mit in het gaiot van duurtebijolag zgn eu tocb de pCt veriiooging gomst hübboa e uaecns een extra uitkeerlnc e varatrakken Du lieer De MuraÜ heelt dm Mlnlbter van Uuit Dlflndeche Zaken eenrge vragen gftstelfi over den lUeust der eoonomiecho voorliobUng In het buitenland in het bijjtipdtr over de weiMcdieUjkhebd vanmibrebting er van De beer Treulj heeft tot dtm Minister van Marino vragi gedaan over do koa ten an aauibouw van dïte bier te lande op stapt staande kruuseri Zgn dekos ten Inderdaad op dO 60 mËlloeo goflchat Zullen de ebepen als zlj geroed zgn nog aan de eiiuAiea voldoen WU dendolMer overwegen den anliouiw te doen stoken zoodat de werven vrg komen voor den bouw van bandeLaeohepen De hoer HugenholU heeft denzeUdM ml nieter gevraagd of or een ccnmni e tot iiirzieoing der militaire penfeioonon ie e noemd cti o hij bg wgzlglng der pen aioenwöt aan die wgziging terugwerken de kracht za willen verleeneai voor hen die tijdMifi de mobUimtie gepeoaloneord zijn De heer K ter Laan heeft den minis ter van Oorlog eenige vragen gedaan over het provoosüiule der Sienno van Coehoornkaeerne HeUelMe Kamerlid heeft zioh toi den nriaiatcr vaai Oorlog goweiul met een vijftal vragen In verband met do welgeling van de Zuid Holhtndsohe oonwalsaie vau TOorSotitifiiï om aan den milidepllcli tige B V Rumpt Dljkhof vargoedlD van woning £ oe te kennen De Biddag S U de Koningita en H K H Pri ses Juliana bezootiten de Zulderkerk te Oravcohage die geboel beect vaa onder hot goboor van Da de Bie Depredfkfeot had tot tfibat gekosen J aaja Si vera U Na afloop v n den dleoei song de gemeente H M atsande bet oouplet van het Wien Neèrlaoib Bloed toe aanvangende met Bohoed o Ood beaoherm den grond De Koningiivmoedev en de Prias woon den d o dieaet In de WUleoMikerlK bij E B idiryTeB van Hr Trociatra Het Volk bevat een schreven ran mrTroelitra aan ifjn partggeoootMt vaaraan wii bet volgend onüaeaen Intuaaoben sal het varder verloop der reTolutumatre gebeurteouaaen in Europa ook op Nederland zyn invloed blijvm uitoefenen Hoewel niemand het resultaat daar van kan voon ellen ia er zeker thans minder reden dan ooit om de moffelvlEheid van de verheffing der arbeidende klasse ala leidenden factorin ou staatawesen langs anderen dan sulver parlementairen weff te ontjcennen Deze mogrijjkbeid onder de oogen te zien en ons daarop voor te bereiden zal naaat de gewone partementaiïe actie m 1 in de naas te toekomst van ona worden gevorderd Ik ho q daartoe ook vorder naar de mate mg ner krachten bg te dragen De broodkaarten Terug tot het oude modeL Naar WIJ vernemen moet het in ivoor uenieu bguieu om voor de broodkaarten dtr le periode dua de ble b2e Oóe eu 81e week weer bet oudo moded te kiezen Like kaart zou aladan wear 2CJ00 grom bemdon eo op iedere b n zou het daarop v mekle aantal grammen m brood oiurgg baAr zajn en niet zooala ibans de dU bude boeveeiheid brood Veehouders m Zuid JloUand I de Wo iadag te Kouerdain gehou den vergadering van de Froviuciale Ver eonigiog van Veebouduti in Zuid iHolilaiMl 13 hot voorstel ven den lieer Yaandrager diirectour van iiet bgkantoor voor mdiUoUaud van het Kijkskantoor voor Veo en Paarden welif vooratel omvat dat de leden jaarlgiUF 1 6 van huu vee Btapei vrgwintg zuMen afstaan aan het ligi ten bohotve van de vleeechvowzlenlner aaogeubon met 174 stemmen voor J onder voorwaarden 1 blanco eu 11 tegen Steun aan gedemobibaeerdem Jfl aCKfiveHhj e is een vcrg dwrintf gife iioiMtea vtaariu beïpis t is vera hiiUr ae vijvi atgiuigen on orKaus is uit e nojdl güi tot ItJt laeioaaaértjoktnen vaa tea op roüp aan bet Ne ierkaniiscl e Volk om len f ndd bgeen te l reQ voor steua aan ban il o In den loop d r oortogsj r n do per sojtiig o la ju van hm ii d 3nsi zgn viii leg r en Vloot lebb n gt dr aa Het onis dlit bjemiiBebrac i zii wjrle j ter buso iiüikl ig woiiden eateld voo kon N t oteunci mUé met hj beding tlidr dü ld 4i Lsaüdurljk zaleai worden ObL I d Een hervormingsplan De heer C R C Heraionjafch te Koilerdam heelt o b apea brief gerlobt tot Kigeering en Voik van NederJ uid waar in bij er op wgst dat het volk noodig boet In de allereerete plaata eoononu soho höTvonningen © en betere verdeelmg va wegvaart en dan zullen vanzelf staatkundige verbeteringen volgen De iioofdtjot ciBelen daarvoor noemt de beer H rcKenra di het recht van gelgke levenskfuusen voor ieder die het leven in treedt en een loon voor den arbeid dat evenredaig is aan de bewceen dicorteu De wig om daartoe te geraken wortU gciio nd een betere verdeeèng van do nalatensobap der doodam De heer Herokenrath s nt de maatre len op dfie in verband daarmede zouden moeten worden genomen en wellke de ge volgen daarvan zouden zgn Op deze wgze zon ontetaan een volk van zelfgemaakte maimeo en vrouwen eu een vertienvoudigde voortbrenging daar volivsrgifdom gegrond is op vrgwlUlgMi arbeid en arbeAdBcrgaoisatie Het eenigo wa voigeoe achr In hoofdzaak bienoe noodig zal zg Is eeue oiirwerking van eeirige artikelen van het Burgerhjk Wetboek AUe andere maatregelen van voogdij zooaie moiimum ar beid duur of minimumlooD of Uefdatb held zooeLj ouderdomspensioen zudleavaozeli overbodig wordw OémobiUsaUe en afschaffing van paarden De rtOiHlcr vtn Uortog be t bepaald dU de eii iaar van pa rdea hun dwen die in Vli werden gevorderd widt r mo ti tkiTiiguoopea voor 2 A vaia ilea von e piugBpnjri voor zoover ze niet bij de rkorpHUi worden behcHidea Eeni£e du eoikn eiigeaaua zoeteen tÉiane hian vroe ter eigendom terug Van bevo 5Je zijde meldt mei ecUer Aii dit mei groote moilgkheden gespaard faU omtlot omlAHiks de meeste voorzorgien Uiuia la vele gevallen niet moer Is na e gainO wai r de pallet in de Bf0o4O en vi c janai zijn gebleveu SeJort den djg der moblUsete zijn meer dan 20qp p tarde a i miakt o gesteven on eon onjitévoar even rOJt aaiiM is ala oobmitvt Aar of ver J ten agi schaift Aldise ijaafpjan zgn vervangen door in dea vrijen Uiidctl aa v ekiodlte Het a at l gevorderde paarden In het hgse lumwazg ld tawdoor aanzien gk vonimid trJl sleeltto een deei der eigenareu Irggt nu dus b ttbt wanr hun psard 7ich bevindt TWEEDE KAHEB V jgideria van 27 Novemibef De V o o r z i 11 deelde mide dot te lialf rio do vergadering zal woiden ge 90toP3t om gelefl fiheld te lieven lot on derltais overlej oveT het voore Bl iTan dm v orauer tU oeper ing van dea Jij d van ootiandutiiig Voor deotautsbeijtffootiing waur ua t 3 uur een auisaouduLij votsMe nut zal plaats hebben ter bebaadeli i vaa in vi Ji u Nog wtfa medegudeelü oa de eerea Irwub De flu ojiije IwHaA Oroo en A jSiAAifuaa een ontwerp bjub n ui e ai i tot invoairliig van bet Sia iscr re ht a auini ninj van eea drietal kl ino it wurpon WHiironder dat t t verhooging van üot majuiüuia bedf waartoe aiverbca idoaen worJen u tga vtc tot lüO miiUljeD iLwain aan da orde de AO terpellatie KljnkDO ii oinATdiu de tMbauUetln vèu Kuajlich vrg sgevaji tiaen eu n roterd 11 bpr vrutig dun iiiiniHtLr van bnikniBodsL e £ ii om moatrt en tu gcn bevoofrtïchtnii m saumiijMi ea ter bevoirüeritig van eeu me iscnwa Jige OehoiuieUng en poitfhe vrg httó vtrair lavrg btldeu l t g van al e poiUeake giBWHefö ef leo tiatei mg euiti oonmi elfl van onderzoek uaar de loiAtan dol ia bot kamp ta B rg n en een lom maa vaa banjers tix baactf i giag raa de tl liorgen gïm üJïU ord n Jia VdF erii g werd daaroa ceal 0Gn tijd geS4 boirst na ücropening denlde de V or Jter inele dat bg de algemeene besohou wuiven de kjthoie n 2 i uur kuuun spre n eo do a D A p 2 uur de a itt rvvolu üOniialren 1 j uur d cbrlst hiatorktolieii di Jioutralai de unie ïiberalen de vrijzm mg deiDocraten de vrij lejoraleu en cere volutionooiiro socxialUben ieder 1 uur ie oh i8tolljk x j Bil en de chri4en demoirart IoJot ii uur De tgd voor raplfek zal do t ll van Ie genoomdon bedragai Do Ulnlater van Binnenland aohe Zaken d elt mede dat niet gebleken la dat er prcflaie wordt aaoolm om de Ru88 n naar het front m Fnïaxrj of aair 4e Moermankuat lo zeiden MoaU Ikot blijken dat dit wel gesubiedt dan z 1 de rcgl erins moau g Oi daarte nemen Terjon inil lialren die mensctielgk Dp raden itOir It niet o pgetneid a C ev itk n van Ie V oorpuclidig zgn niet bekend De bahonde ling iH montiohwaarJig zoo goed ns moge Igk is De pal i eke vrijhcili wordt nel aaagletaait PoUlieU uiitngen di © guvaarlj agn voor ona eigen larid kunnen evenwel iï3t worden tuwgelö tcn Eo Li aeea red 11 luit i netDllJig van de gevraaigde oonun e sl o JiistUeel V rvolgbarea wOfdtn behtin deld as aiidta fl vreOi J ilTiaen Hit is o enw€d rio di a irg üo ze gi vairiijk vi iïmilel mgtn h Intewieareïi Naiir ie door den in orpi Mawt naedegp iedo f itML zftl eja onderzoek wordt a n gistod ÜC t ra atf laaar Rtisla id a iSovtel mogblijk wordea bevorderd Het a in té ti Ro teidam ontvangt hit n jolSfco fold vwi het rijk De V r nng werd daarop verdaag tat Plnii dag a s De Seheepvaart en de Oorloff Petroleum uit Amenka Het BS Boierdam het eerete eboom ohip dat voor ons land petroleum mi Amenka gaat holen Is gisteren uit IJ muiden naar Now York vertrokken H t eohdp wordt tegen het cdndo van dit jaar terugverwaoht De vaart op Indlë en onze voedselvoorzioiing Volgens hot Ubldi zed hoogstwaar aohijntgk met alleen de Batoe door de Kcgeoriug worden g€ roquireerd voor hit holen van gjroan uit Amorillia dooh ook do Java en de Ambon GEMENGDE BEBICHTEN Naar Indie Voor liot e s Prins der Nederlanden de eerota nwlboot van de Mij Nederland die 28 December rechtstreeks naar lodiè vertrekt hebben zlob 5000 pasaogierB aan geoneld Voor 300 is er maar plaats Inval In eai speelhoL In dn a eoüpea nachi iiB rt de J n stjr ain3Che pjdte ean laval gedaan In u ujciiciit öt TOlbai aai tien Vnvittl uo b hel tvintdgmi ppf i n n 1 t n t do M n worden lair I et oUtielHireau bin gal ovLrgoöracut oen buriaer de 7 ciivoi e ward geboeid Ook de elgmaoi 1b gaarrcatoord Hl Moord en diefstal l4 lalii lüc U ia de veeirtigiarji c Ajwilelluiai delti c A Barkaiks te Ëiindhaven een al laanvuTvad peraooji ia sen Kxot van 6 n WO ling door onbukmie daders met ecu bgl QUI hat ievon gtbraol t Mo vond ho bwiend In zgn loed eo beroofd van zjn porbsftHiïe ffdke eon groot bedrag mot t aefitn tugieliOMdun Het was be nd u t hg een awi aUjKe som ge ds bezat wel ke luj altieirls bij zich droeg De ex kelser n in Nederland Gisrtcriuoi gi n te 7 u 15 mm ia is treun besjuhndo uit oen slaa wa gen drie p rso icn m eanije ba agewageaw waarneda de ei kojzerm éa een trKla gevolg zicii niJir MlAora bega te Zevenaar aangoko ipen Nat em oponthoud van 7 mamton ver troik de troin in de rlctitmg van eroii gen De ex keizerin vertoonde sicb n et Aan hot sfutloQ was o a oanWeelg de majooir d r mareoiaasseo Thonaon die plaats nam kt den brein en de reds Terser mawieakte De eK kfllser Da Ev n ig Standiri veroeemt op hoog gezag dat eoa der punten voor OVörwe gin V de vrodeacortiferende ia de jul tt poaktue V n den voormaig jn keiatr den voormhJjgen kroooprins eu anderen met het doel hen voor een gereiMitehof te hrm gm Wegens bjn Bihcmditng van het vol keonecht gedurtnJe len oorlog BECHTSS AKEN De Chineeaenmoord in Amsterdaai De o ier vnn Juetitie van de 2e Ka4ner der Rechtbank te Ameterdam heeft geMsobt tegen dwi Chinees TobentfTebon wegens moord op Ivan Liang 15 jaar gevangenise r 419e STAATS LOTERU ie U Trekking vu Vr dag 2 Nor ƒ 5000 no 1228S ƒ 200 iw 1489 ƒ 100 DO 10889 Prezen vaa ƒ 20 7 82 406 400 609 897 129Ö 2986 3057 8181 3646 3718 3831 8881 3886 3946 4105 4812 4346 4973 6216 6374 6694 5626 6906 6868 6546 6684 6697 6762 6869 6961 7481 7472 7496 7716 8014 8076 8651 8813 8814 9046 9343 9639 9710 9877 9997 10398 10522 10774 10776 11404 11816 12511 13029 13065 14162 144S6 14780 14812 16823 15630 16665 16686 16668 16716 16866 16886 16102 16183 16204 16667 16911 17080 17168 17291 17319 17826 17361 17644 17852 17880 17923 18089 18105 18248 18604 18606 19003 19106 19302 IMSi 19961 20388 20760 20846 20860 Vonge lust stoiod uo 14149 moet t 14119 8TAOSNiEUW GODDA 29 NoTomber 191ft Dl Dag m 28 Novenber 11 De dag van 28 November 1918 zal is U ihifitoriebladen worden geboedcataafd k een grootsche gedenkdag Immers het over groote deel van Gouda s bevolking heeft op dezen dog uiting gegeven aan datgene wat er in haar leeft het gevoel van groots dankbaarheid dat ons lood is gespaard van de gruwelen van de groote mensohenslacii tong van meer dan vier jaren van dank ook dat onze maatschapipeluke en staatkundige vrghaid onaangetast is gebleven na de beroenngen die buiten onze grenzen plaats vonden en die ook binnen oIlze laIuii palen in soanmige kringen onzer bevoUoog hun invloed deden gelden Van hoe Terschillend inzicht de bevolking van on geheele land de emst ge geb irtemssen der laatste tgden moge beoordeelen in dit éóne groote g beuran zyn allen xour der onderscheid één toen op den Hen Na veoniber de groote tiding tot oos kyram dit de wapens waren neerg egd dat de vsiw schrukkfldgke oorlog een emd had genomen is er een zucht van verlichting geslaaüit door gaoach de bevollaiJg Op dat hwtori sche raomemt heeft ieder zonder ondersclHM gevoeld dat er een laat van ona was afga nomsn nu ihet spook van Ihet jarenlaogioorlogsdreigen voor ona land was verditt nen Dat moment zou het psychologJselHmoment zyn g weest voor een enthousiaili uiting van vreugde van dankbaaittii Maar dat groote moment is ons ü nomen door enkehngen die den groeten Mi gen van dnt oogenbhk met hebben gevMNt met hebben begrepen maar dse zicii dW den pglsnellen loop der gebenrtenissen om onze oostgrenzen hebben laten verroemi tot uitingen die mstede van rust te gcvea aan onze naar vredige toestanden sndkkende bevoiking haar hebben trachtffii ssa te zet n tot daden die m fiagrantan str d zgn met wat de ontwikikeling van het geheele maatscfaappelgk leven eisoht P i tmgen muirvan tihans vaetataat dat sleciits enkelen daarvoor de verantwoorde IgkheldT wilden dragen zgn de dcfflkere wolken geweest die zich toen boven omen vredigen staat hebben saamgepakt die ver duisterden het groote moment dat andeis ons geheele vodk in vreugdea extase zou hebben gebrachi Thans zgn ook die doOkere woUten vervaagd de dankbaarheid dit de rust in ons Land met is verstoord is te alle lagen de bevolking groot De dag van gisteren is een uiting t weest van die dankbaarheid Geheel Gouds was In vlaggentooi Niet alleen m de hooftL straten wapperde de driekleur nag u ag hms aan huis dooh ook in de kleinere straten waaide het dundoek hetgeen aan de geheele stad een feestel k aanjsiea gaf In de kerken van alile godsdienstig gazindten zijn gisteren bede n dankdien aten gehouden en de gebouwen z jn te kldn gebleken om hel aantal kerkgangers te bevatten Tegen twee unr kwamen bet KaxeiMf plem de vereemglogen en corporaties aaSi om deel te nemen aan dwi optocht die m dt een hulddöetooging zou tija voor H M dl Koningin De deelnemende vereenigingiO werden door de goede zoiigen van de Com missie voor Openbare teest ge laktst naar het nummer dat elk den avond ie TO ren bg loting was aangewezen De lang lijst van deelnemende vereenigingen di wD Woensdag reeds vermeldden is bekend Ert ekele daarvan was verhinderd aan den of tocht deel te nemen daarentegen zyn er k nog nieuwe bggekomen Andere vereenigingen die wel gaarne gilden meedoen maar met konden hadden sympathie betuigingen ingezondeaL Te kwart over twee was de stoet g pilSeenl het geheele Xa semeplem w kT doot in beslag genomtfk De stoet w geoipeDd door een eere wJwW te oaard aarachter volgde de muziek a het Wielr dersdepöt vervolgens ralUtalïtt die van tifd tot tyd hunne oöicieraö heel jol op de schouders droeg i zongvereem lingen de Adw Commissie aüt het Conuté van Actie en dan volgden vereemgingen on corporaties gro isgewftl doch overigens in Iwnte mengeling doWN geschaard Elke vereeoiging droeg hü vaandel of mUeeni vooruit toodat dnlfJ Igk was te overzien weike er in den tol meegingoi Uit het Igstje Is wel geblekM dat er vereeaogingen waren vaa a ierirf soort en van allerlei nchtixig zoodat atoet wel nagenoeg een beeld gaf van vat er in Gouda leeft Over de VYoolijke tooi der nmziek er waren vier koiiwen in d etoe trok de optocht van af het K zemeplem langs Vnrkanmnikt Wilhelnönastraat Tiendewïg Fluw Singel Haae T praal Ooeauwen Gouwe Turfmarkt Hoor straat naar de Markt lie was een geweldig lange atoet die z eb s een lint door de straten dineerde Kleuiig was de T Sr iet mtegoOdeal met uitiondenng de wiS emblemen was ie vr j ZJ aanhoudende repm bet i der betoo e i H te hun parar houden Maar het regenweer P J ir d arv n de slgkenge traf aCtocb luet b i machte de atem Tl T DToptoobt vormde een waardige Z sS traden de AdreaXJom ± t i den van het Comité tTi ito Commissie voor Openbare C uit ea begaven zich naar het bor d L waar de Burgemeester omrmgd was rjp tJMwdera faoofdambtenaren der ge n a nte en leden van den Raad met hunne A a De stoet van eewge duizenden werd rondom ihet bordes geschaard met de TAutdeU emblemen voorop en de muziek Jj aBaikidaa Toen hield Dr A C A Ho£ iM met luide stemverhdïing de vol pdf toespraak tot den Burgemeester 1 sarde Burgemeester 1 j oaam der overgroote meerderheid der fiiugery van Gouda richt zich deze CemiQiMia tot U het Hoofd deeer Gemeente den froadwettelgken vertegenwoordiger der Kroon het symbool van bet gezag 1 N ruim vier jaren van vreaseiukan Vol kereiiatrgd ie eindel k het vurig verlangea der Volkeren in vervuUmg gegaan de s tand der wapenen im op aMe fnmten afgekondigd De dageraad van deoi nadenoideo Vrede gloortl Ons land onze Gemeente bleven door Gods goedheid gespaard van de eigenlyke rampen van den oorlog Kederiand verwie wereldroem door z L befdevollen steun ten bate der vervtJgden 2 en ongelukkige van den krgg Het oogeebbk is gekomen om met vei boogde veeikracht mede te arbeaden m den komenden ontwikkelmgsgang der volkeren ter vethoogmg van nationale en m tematlonale volkswelvaart Em ziet juist nu kondigde xlch een dreigend gevaar aan gevaar voor plotse Img en heftig revolutionair optreden tot verandenng onzer staats en gemeentelgke toestanden die voor geleidelgke verbetering naar de lessen der tgden vatbaar sinds on eeuw zoo heoht gegrondvest zgn m het constitutioneel verdrag tuascben Vorst en Volk nu hare Majesteit onze geëerbiedigde Kemiigm en Haar Vrge VoUc der Vr e Nederlanden Het scheen ook alMf de Tsvon in gevaar lou komen Bozgemeesterl de vele duiz idea burfcts van Gouda die w de eer bebben mede te mogen vertegenwoordigen bebugen aan V hunne onwankelbare gehecht beid jegens de Hooge Vrouwe op onzen Vaderlandschen tWon jegeui Koningin Wilhelnuna de edele doohtar van het eeuwenoud roemrucht geslacht van Oranje 1 Nassau der Pnncen van Orangien dat se dert honderden jaren in druk en drang m bouw en trouw steeds samen leefde met de vrge burgergen der Vrge Nederlanden Wy aUen beloven har Majesteit door bemiddeling van Uwe vertegenwoorlging onzer gtene ite bij de Kroon langs den geordenden weg der mnige saamihoongheid al Ier versduUende standen der Maatachappg m het staats en maatsohappelgk verband met alle levende burgerij krachten r it de toekomst voor te zullen waken als een Burgerwacht van Eer dat geen aanslagen zuÜmi worden gepleegd o p den Troon der Nederlanden en op onze groudwettelgk gewaarborgde plichten en rechten De Almachtige God moge ons Sond onae Vorstm en Haar Vonrtelgk Huis nioge ons vrge Volk ook m de toekomst be schermen gelgk H j tot heden ons reeds zoo zichtbaar hééft beschennd óók m het afweren van ond lingen klassenetr dl Het Comité van Actie verzoekt U Burgemeester de volgende m o 11 e te walloa mededeelen aan H M de Koningin De BuigeriJ van Gouda vertegenwoordigd door bgna al hare vereemgingen corporaties en Ucbamen ven pohtieken kerkeUJken en maatsohappelgken aard alle één voor het b mael van vrgheid en recht zooals dit m de Grondwet des B B neergelegd uiting willende geren aan hare gevoelens van gehechtheid aan de Constitutie des Lands verpersoonUjkt ija het Hoofd van den Staat Hare Majeateit Komngm Wübebnina der Nederiandeu verzoekt haren Burgemeester aan Hars Majesteit de Komngm te wijlen kenbaar maken hare onwankelbare gevoelens van verknoch iekl ai trouw Gouda 28 November 1918 Dr Hoffinan emddgde met Leve Vor tb en Volk der Vrge Nederlandenl Leve de Koningin 1 waarop een dnewerf herhaald donderend noera weeiklonk Toen zette de mumefc het Wilhelmus te en de groote men henmenig e zong dit volkslied met enthou tiaeme mede Toen nam Bui resneester M Js beti vosrd m sprak Mgne hoeren leden va het Comité van Actie dat hier optreedt aJs vertegenwoorÜgrade de ingeaetoien van Gouda van harte g ik U dank voor de woorden die Uw Voorzitter namens U wel tot nnj als Grondwettelgke Vertegenwoordiger van de Kroon heeft willen nchten Weest verzekerd dat ik veriieugd beo de tnij ter hand gestelde motie van Gouda s rgei ter kemus van Hais Maiestait de Koningin te kunnen brengen Houdt U overtuigd dat ik als Burgemeester trotech ben ti koDSun dom bltiken dat bijna geheel Gouda zioh sdhaart bg hen die onder het Bestuur onzer Geliefde en Geëerbiedigde Vorstin langs wettigen weg hervonningen Wenschen te zien aangebracht Ruim een eeuw geleden heeft Ksderland ewnala nu moea ke tgden doorgaroasJrt dm van nun i oed soo gnwk dat te ia ren de dagen die achter ons liggen daar mede nauwelgks te vergoJgken zgn Ne men w van de bgsonderheden kennta dan leert ona de geschiedenis dat die rampen althans één nuttige zgde hebben gehac na melgk dat de partgeohappea verdwenen en tuaschen de burgers meer onderlnge waar deenng ontstond lila wanneer ik wi mag cMUtateeren dat de betoogeode menigte die hivc voor het stadhuis is saamgekomen ach op dit oogenbUk aUean voelt Nederlander bezield met den wensch om te doen blgken van on wankeibare trouw aan Vorstenhuis en Staatsbesti dan ut het m n oprechte hoop dat £ moeügkbeden Jia nu achtar ons liggen eveneens mogen bedragen tot grootere eenbeid onder de burgers van den Nederlsndschen Staat tot heü van Koningin en Vaderland De Burgemeester eindigde met een Leve de Koningin waarna opueuw de hoeras werden aangeheven Terstond daarjp zette ue muziek het Wien Neerlandsoh Bloed m dat spontaan door de menigte werd meegezongen Nadat de laatste toonea daarvan waren weggestorven traden da Commissieleden weder m den stoet en deze trok daarop door een reusachtige menschenmenigte omstuwd langs Korte en Lange Tieftdeweg Bleekerssiogel Kleiwfg Hoog straat de Markt rond terug naar het Kazerneplein waar ze ontbonden werd Len sobere doch een zoo veelzeggende optocht als deze heaft Gouda b menschenheugems met eerder geueu Het gold thans geen feeststoet doch mu eenvoudig waardig betoogen in het boang van een goede ontwükkehng Van de verhoudingen m staat en maatscbappg zooala de polsslag van dezen tgd die vordert De eerste eisdi daarbg IS dat het geordend Staatsgeoag worde ge handhaafd en geeenbiedigd Ds betooging IS uitnemend geslaagd de indruk die ze heeft gemaakt zal niet wor den uitgewisdht Ze was het getuigenis van een eénhaid ondanks alle verschillen Troepjes jongelui hebben gisterenavond nog gemeend op vool ke manier uiting te moeten geven aan hun oranjegezindheid Op de Markt werd er nog wel eens een ronde dansje gemaakt waarbg het tuaB4 en militairen en burgeiB byzonder an icaal toeging Het IS een goede maatregel geweest om van gemeentewege gisterenmuldag den verkoop van alcoholische drankon in de ver yiim T Minifyif7i to veibledeDi Het hulde adres aan de Koningin Burgemeester M s beeft d heden het volgend schrgven geriobt aan H M de Ko ningini Ann Hare Majesteit de Komngm der Nederlanden te s Gravenhage Mevrouw Namens de Burgerij van Gouda vert gentwoMdigd door bjjna al hare vereeniguu gen corporaties en liohamen van politiekeri kerkelgken en maatschappelgken aard alle één voor het beginsel van vrgheid en recht zooals mt in de Grondwet des R ijk3 js neergelegd zg het n j vengund om ter ultvoe nng van den wil dier burger om hare ge voelens van gehechtheid aan de constitutie d e Lands verpersoonlgkt m U als Hoofd van den Staat te uiten aan Uwe Majesteit de verzekermg te gegjen van de onwankelbare gevoelens van verknochlbeid en trouw der Goudsche bevolking voor bet geliefde Oranjehuis hetweli door de eeuwen heen steeds op bewondereiurwaardige wgze ea zonder versagen de hoogste belangen des Lands heeft veidedlgd Hetwelk doende van Uwe Majesteit de gehoorzame dienaar get ULBO J MUS Burgemeester van Gouda Kamer van KoophsAdel en Fabrieken IVornsdiag j 1 heeft ton stadibuite de herHtcmmlog plaats gehad voor een lid van de Kamer vem Koopbandel en fabrieken oibier Ijiitgebracht werden 42 stemmen Hier van verkregMi de heer H Knuttel 90 A van Reedt Dortland 5 en A Goede waagen 5 Ptemmen terwijl 2 stemmen van onwaarde waren zoodat de heer H Kwtttel herkozen la Diefstallen Bi de poÜtie is aangifte gedaan dat uit d i stal van Hotel de Zaluf een oud r wiel ia ontvreemd Voorts is aangifte gedaan van diefstal van dne kon nan bg L aan den Bidder van Catsweg alhier De politie beeft een oderzoek naar daaa diefstallen Ingestdd Muaiekai d HaatschapptJ tet Not van t Algemeen la den Nieuwen i iehouwbarg werd gs toranrond door Arnhems MauieBkwar et Intttf Nos een muziekavond gtgev n lutgaaiide van bet depart nent GouiOi der MaiXsobappu tot Nut van t Aigeinei n Na een inlellead woord van iea heer A H Teope werd door alle aaiwa Igeu sLaando he Wilhelmus gezengd woiima het kwartet overging tot aiiwerASjg an bei progrAmmA hetwelk verschillmde Hol hndsche en andere liederen b vatte De veriolk g der vexeobUiende nummers verdient tlen lof De sang w heel Eui ver en sainonzang en vooHiracbt vielen te rgeflften De zangers badden dan onk na ieder bed een welverdiend en dao ba r appljus in ontvangst te nemen Aan be elaj vaa bet pro r nna w r den zij door apj aus gedwongen een toegift te geven waarvoor lij koaen bet bekende lied wi deu apotheker Ook daar mede hadden Hj veel eunoee De avond werd bealoten met bet Wien Neériandsob Bkiei dat door alien staan de werd mec ew gen GÜÜÜJ Vergaderiag van uisl naad op Vr dag Nov vm half beu Vooraiucff de bui eiaeester de heer tiupke le awoor aile lodw oMtqkzundering van den hoer J J Boer iNadat de vergadering met gebed Isfeopend worden de uobtlea voorgeleaen fn oaveraoderd foedBekeuid Aan de oide kout bet Kapport voorde VoliuMuimjes Het ooumitaHleiid de heer D Verstoep Lzn brengt veialag uit over het onderzoek der Couiuitme I a zeer laogduj e diecusale wordt op voorstel van den heer van dw Lijii besloten de besiiaeliy Inzake do volkstuin tjts aan to houdwi tot een Tolgeodever g j rii waarin dan de Comnibsie v or de Voikutuinties een uitvoerig yeielagzat u brengen MedegedeeU wotdi dat blijkens de kaaopuome de gemeeatakaa Hult met een bedrag van 16 432 50 Verder wordi medegedeeU dat eeo Toorscbot is gegeven aui het Rijk van fl4Ü0 lot betaling van het onderwijzend personeel bealoteo wordt eeo adfaaesie adres te zenden aan de IVeede uner la zake de luwerkingitredtng van ut I9i Naar aaaieidÜng van een bagekoMen sobrgven betrrfloude e i epoorwQg In de Krbnpenor w aard wordt beeloteu de Burgemeester Joh J Kupke tot afgevaardigde t benoetiien naar een te houden vergadering De begrooUng van bet geot armbestuur groot f im wordt goedgekeurd Over een schrijven van bet Kon Nat Steunoomtté eu van den Commissaris der Koulngin Ib de Prw Zuld Uioliand ba treffende de gedemobillaeerden vroeg de Voorzitter bet oordeel vso den Raad De Voorzitter stelde voor een oenunbk aie hdervoor te benoemen Hiervoor werden gekozen de heerev J A J Rupke L de Bode en A Radder Aso Aan de orde kwsm daarna de wijzl ging ven de verordenlDf Inzake hot sa l ris van den onderwijzer de Vries beoogende om de aanvaokelijk ttfegezegde toeslag te doen verandefen In een ver hoogiug van bet salaris uiet f60Wordt goedgekeurde Aan de orde komt daarna een bespreking betretfeiide don naobtveUlgbeidBdienst De beer van der Ëijk stelt voor een naohtwaobt voor de wtetermaaoden aan te stelleo Dit voorstal wordt met iMff st aangenomen De regeling wordt overgelajteu aan B en W De begroDtlog voor 1919 wordl aha gofldigefltttird Vergiunning wordt verleend aan J Kasbergen tot het boowj i van een hute Medegedeeld wordt dat de ttroctetir vaa het leveosmdddeleubuireau de ganeeuiagaat verlaten In zijn phubi Is benoemd meii G Verstoep De herziening van het VMflaHef Wtodt in handen goflleld van B en ff om prae adfvie0 De Raad gaat daarna over In baslotea zitting voor de bobandoÜng van het kobier van den booldelljken omslag HAASniBCnT Dlalb g rd ke Mei A B bljb tkle rai lOtilei in bet w r van den MoogfO Ro zem Da wed H v d Heuvel merne lit Op on koD mit behilp van aodirji de Vrtnko ib if dÉo reids b9Wuf le oos was mUF VLCE moeite redden KUNST OorlDgawlMt Blijspel ia d Ie bylrijvett van Ch A Abadie en hajmotid de UsM De Kotttrdamnurs Lat n Wij bgitfi o met even te iscsfjo AaA de schrijn re van dit eigenaar ulg ijlijspM zal uw gemda ct bebierfmet üU siMi Jat lijdeis den oorlog meen dm 0 1 iiia 1 in b t Ibó tre Harah Bt mbamit be Parijs werd opgevosrd zooain het pro fjmnui i v rkoiidleLt ik w 1 bet Uekwveii maar ém onder voorwaarde dat de O W era do konen gedragen acbtxi onulut bet mmo S op een welsptpekonda wjaeUin bsetanii recbt en hun grUbli tftl Vevledgt v 03a t n slottt mU doen gelooven dat o iikM do artak era nog medtl jdt u oioeten bobben ouklat zj niut bun geld wd de luxe vari dun eersten stand Kumkn üoo pen mjar t verseefs pogen de allareso er te oemiau lm slotte zijn er drie soorU 1 O W eru zij die eeii zoa huuld nondo r luv anttee aan hel te9er njk gewordLO zijn raiax pog a dpor bun géki w er on dor de sitoaoien e veti en anderen ge lakU te bioken Legetidi sij d o op dozotMe mai ilLr rijk wcrdok en Ara iitfii djor hun ttaii zUib lo de eer te knngtn te doen ojWumoQ en zoo eei e rvotie tootle to verwerven Martinet en 1 et élog volk dot gueu vak kent Inoens koopman werd en allarlel laveiwnlidolon Ot ku hton file t gofl oogeboordo prijzen weer te vor korpeo Van dit type la i een ntprescnait in kt BüXi maar wel wordt bet doo Legendre uiigi voerd Het la 4n van de ver éiorttüin Van de eerste Dut iche rtpuhll KHntche rgt eriig dat zij der elijLe ge w t iiiooza i idivl iuMi kortw g m i dan ko gel tit l i w g rniDit als acbadt iJk oor üe r tuwe a mesnaobap Oualltatd is het tHpe Legendro SMitirlj c liet beHe Sr zlja er 00 welswear iiibJT Mats te webiig Le endr a tea Dal LeBendn dat naar soo voelsMtt BJiatLIJN 2 Nov De oikdam atsse creiarls van BiUteolaadadie iMiea Dr DavMte lift Ie MMabadaft awoar ziek Da rmtsalraaniianlBc vaa DaHachlaart BhiLLUN Nw V AmerlaaaoMibe KunMaett u dt sedert ewuge dogen te Ut ltja ayo aangeaopten beltbeu verklaard dat de vooruaabuue oorzaak van bun spoedige konatt afar DuttMibiaod is o riui i 1k tw4 iik4 de vowImIvow ili m UulMliltoii gutoM U Wur tnw aMekax n iM il UxmuMntim InetlMiildMaii nur ailo iwoilukidljk i bMxn IJ vorkluni dn Mretoul uur Auwrik t mMm 2Sii wuea vffbMiKl il l da lovolud tu üu Mlliiod MnAwdanlc jvleiwllHli Twloep hwift faliU IH Tl4 taK Y r Ml 4 BAZEL JÜ Nov Mw nurdm to word B iiltg l v ird op Iwtvui hal pluuMlUk nYoluUomt oouiu t4 ii LAAl SIE BKBICUTKN Mr BiuUMnüwi MlpMI FUTTBN 2 Nvt Te BMf by Nunw i n tzwn met 60 yrnggvaa miuiiti on oft I iMnoora t i itdotMi O Mluid tê uorso r HuMlt lün K wansu immitw U4 Ita n MM Il Ntdwlnd hONDhS i9 Sar V D Ot P ily £ xpr v nwMnt dat d Q xJihImt met Ml toecaekuui worden ui Uelltind te bi Mn De geallleenjen eulloa een de oï lendeche regeeriiig het venoek overbeodi ree hem aan de gereahttfheid tut te leveren i e iTMieche en Unteche retfeerihjK xUe het eene Kutreut het recht vaa zulk iwa eerxeek J e noodlga etiij MO lullw betreken wordea wwweer ülettè oew nêMt Louden komt De ackaencUe eaa Uptenelk dJo heer Uminibelli heel tol liea ni alirtor vaa Landbouw de volKeode vrit en gKiii t le de ndnMar bereid uxfe t deden aan welke oornaak moei wu d n toegu eohreV xi de ao hwr e ihte aan tep u uulk waarvan hoi gebruik vaawcf 2ijn d par Ueoent terdObt zoo etern le geprojiegeerd en VM kameUH hbsrutt blijkende dat de W houdtr vwi Cri biaak i van a Qra Ken de nAtüM r mftUelen benuoeoom nu het OMlkmnieoeoi M een loo laag rauteoeb ale O t L per pereoon le nwJ len worden terugg 4iTaaht de belde geno iKle mellteoortPU In ruimere mate ver krijgbaar le elellon f lele rattHcli n fri Hrtclii Hoogit baremewntaad t le H randa Laagite bvometastaul 7H t M iiehen Verwaditinx tot dan volg nden dag i akke tet matige ooetel ke tot iuid l ke wind nevelig tot awaar bnvoürt weinig o geen regen leUda temperatuur AUVISinkMTUN KIHTfLOOR BoierlWb 01 RGEUEE iItil en WEiaUtOËRa 1 IjKl U brvfljSfu we atffruiiAe kf n e du iiA iai htm No S vti d rljl vtt en Heler aort voor b4 lw HJdval blj tal a oup vm liotv ligi efd ttuml w inh u bon No 1 van hüt Leve Wald tólllKïJlib auda H NoTembrr m UutgeowiMler en WoJiouden voornoemd LBO J UIM De S rouuVe M VAN DïB VS 1 Oeadkoopgte en olledgte dm voor McatMimi ale Tatela KnntM BaHatte MmIm iMt iMr m plaak ytnmf tadrtaOw Won M UtiladalnM TkMMrih Magaia IckIMaetlaa at Ww M keala ea KOUT ZICN tik nmHmP m AdvertegriinditBiaila M iiiai I