Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1918

loogsciiE tmiT ZATERDAG 80 NOVK te verdtaaa garin dkt men er gtiktef vanhad door allen heen te gaan De Kamer leek Mn groene vlakte vooral de Jtedu teraijde waar m n tevergeefs een menuhzocht maar wie naociit denken dat dit voor Wijnkoop een bezwaar wa ketnt hem niet Hit ia niet voor nieta de sij t dan ook niet door ons land etkwKle gevolmarhUgde der Sovjet regaenng belH t met de beiiartiging van de belangen der Busi vluchtelingen hier te lande De nderBteunuiv van de Russen achatten De RE eeting hoAt die jÉ kenlng van het Ruasiache gouvemiOf en wanner die sijUen betaald J la naar minister Bu a met eenige opmerkte onbekend L De heer Wijnlroop wist er editer tM Onze Regeering behoeft aicb flI chtiM het Sovjetbewind in veitinding te 11 en ihet al betaald wordenl Maar mU voor met vereiiBoht worden erkamil dit Goavememwit en de netelUng santen biJ en door het SovjetbewÖiMcriköu en hier ter atede De he koop vindl KËt natuuriljk doodg ow de behandeling vart zün mtenfellaüa over of bij Hoofdstuk Hl niUet we M wel ingelicht wortten een pOgflog heer WUnkoop om die kwestie fliedi krügHgevangeneninterpellatie in te i kelen stuitte terecht op verzet b j deA zitter daar voor de diplomatieke Inilatle nog g datuon vfui behandeliu vastgesteld I IntuMoha heeft de Regeenng nu i vela klachtfii geuit Wt nn ikem iwst jhaar plicht ia een echerp wwlerJw te stellen nmr de behandeUng der fflj tingen Fin At kan niet andere dan im ziin he J om onjuiste geruchten uip reUi tql helpdm hetzij om verbeterigfjfc breng t f l t noodig mocht lf Mr Marrhsnt laat ni k mjdckeli k los wanneer hij een zaak heeft aaqg lkt En ditmaal kan mm htm met beelfmaal oi f l k gavMu Br waa wel veel waan ia de sohilderinff die hU teh beate gaf m die Werop neeritJIunt Servt deed de Rc Mriiv in ciisiiBaken reaht aU fiahmio zonder wet Maar daar de Mintet r niet ftllei zelf kon doen kreeg mén tal van Saldo s die de Reireering ter ijde moeatMi taan en het resultant was volslagen rechtelooshaij To kwam ii elijk de wK van 28 Juli 1918 tot inetelllng etner hUaondere cht spraak tn diatributle en andere orisltiakM i Wi als gerotg daarvan is bij Kon Besluft Tan 21 October J 1 een reglememt vöör dcae aangelegenheid vastgeaUld ftn ook dtt reglement lijkt Weer bet werk van mbtenaren die hun werk en bun bevoegdheid om definitieve be tlestngen te nemen vtenschen gehandhaafd te zien Het sohiJjit Inderdaa l wü zeggen t Mr Marehant na alsof gepleegd onrecht k nün mogpttjk hersteld moet kuiu n wonten En laai1 U lijkt het ons overtgena geen sèhoon exempel van legislatieve konet Mlnteter Heemakertt die de vworkeur bad gegeven aan een aohrtfteH e bahandellng van deze zaak vond ook zelf dit reglement niet bUzohder fraai Hy had d n ook niet meer dan een platonische h er votrr maar hfi had t dan toch maar gocontriwigneerd 4 e bewering dat hJt met fraaier kon 1 ons meer gemakkdijk dan St Nicolaas Cadeaux Wie voor het a s St Nlcstaasfcest zeker wü aijn eon bealint welkom cadeau te geven keshAtigo da stiilage en bezoeke de Magai nea Jat rirBiaGez VANDMTZIG WIJ ZIJN RUm VOORZIEN IN gemaakte Costuums Rokken Blouses Peignoirs Mantels en Mantelcostuums pup Voof ome maataf deeliqg hebban wg oen prachtigs collectie Stoffen Flamel Zijde etc voorhanden die ook ongemaakt per M verkrijgbaar blJd In onie HOEDEN AFDEEllNO brengen wg steeds de nleuwit e modellen voor Dames en Kinderen 3 t fd t 4itMielasd Hoogachtend Firma Oez VAN DAtfTZIO HoP0 traaf B H OOUDA mi m k tan waarin zit mot varwifalnt naar de pe rroms in Uuéêt mlUtalr k riJpM tost GaliclK wwMkt Het Belglaeh Di blad eehrtjft ovn het feit dat da vrMUwonferMtie In Verasillfs en niet te Bnueel zal wotden gehouden la Belgl al die bealdMlng ti Ieurstelllng vei wekken doch de oorzaak ervan la te wijten aan zekere Betgen fat de eerste plaata afn Kaïniel HuUmans die de Intematianale in Brussel wikle Hfeenroepen wannaer ts vredesconfersntis aldaar son setelen bi bet plan van die beeren lag ojn door loJdniehtige manifestaties U prebeeren druk op de conferentie uit te oe snen In een groote stad aU Brussel zou drt niet onmogelijk sUn 100 zeggen de asfAangers van Versailles Tweede BI U om iS arhmênt iSXDS KAMER BhuientcheepTaart ng van den spreditUd Mhe guten RfglementMie I andere crlaiiEaken N AiwrenB v rt te gaan ipet het ontweflTtot regeling van te tolanenacheeipvasirt wasMti de otvle de goe eurlng van een over enkotnAt met de maabschappU Zeeland betreffende een fferegelde Btoomvaartvér blndfng Vliaaingen Jueenborouglu Dea oreroenkomat wordt alechta v r 15 maanAm aangegaan i Ean motie Heykoop om too maar mm uit te Bproken dat men staateexploitatie wil xal later worden behandeld het eeii njetnaar den m van den heer Heljkoop waa die onmiddelluke lïMiMieling wenKhte Van veraohiUenA VPfen werd sterk geklaagd over de aiweidwvoorwaardwi ran het personeel der Ze and fiveneoo de heerKelbhak dw eohtejt bg een Minister al deheer ïQbaig van stfkatsexp tatie geon heil ▼ erwaéiftel jyij H De èoémlMarü van delheer Ie Sairortiin Lohmiuden slöoKteft fmancieel JmaatsjjilhappiJi die van i working dan steun had it lowamjler tegen vp dat h buJt wordt De Minister va Watci dat hJjhtreng toezicht zal beldav orwa ard fi en dat h Ie advleze n d fvaJcve nlging lal inwinnen Ovengefi 1nras de vaart nog lanff niet verzekerd m I Wiis d i8 een algemeen © berekening niet md i Van verachiUendel Zy do ïbleal men ilfcV etzetten tegen dojh thjur tan het contracW de KftmërMH De Iheer n van H kevorael en de Montéy behaiMfelinff 0 Horeri achtten eén t ak van xtB maan len lanj genoeg lom tot iekerheid omtrent den dieiiKt te geraken Toen dit Winet van ver hlUende kanten kWamt veriiR pdé de Minfater rich bereid nog ens overleg te lilegeh met de maat sohappjj De behandeling van het ontwerp werd daarom geeehorst OHMHNOI OORtOGflNiniJWS De pogroms in h o ia be Tg Ih Itvl z g U btKai w uiwoatiÉtxviulii aB vsmt oct uil U intctv brug Lounbn meduWtrler M x lii er o r k roiutf tl LviuboTjg N an ódtk M H êiX waa hij daar lng j ot i ITe b ia deMtrtHe unw na den ïntoo it der l olio 0 lm 22 tim b geuia a In ds lolrfwijk pl nitVNtguti Hiutbits wtrdnn door eU gjao todJkeMi opMigctilTol au ea lektj t Huli U tiUs aljeiw joiBn MiiJ r Daita A atirukaiduiLtveritv avinteiiS uilldou op tiruM ultgfto iud Zouilar dat de Itoolaolie I Mnii au O er a oh nHW buUKK ila mvut a de mautiMU vaa iiuu wspctM v tn 0 ibariiiluirdxftt l ri iiHot is oobetwt tlbsArl dat pluiidi4 k a 1 jodMBtoocdt door de l Oi l oJe a iivoofli gnlot iu wardi KOt dg kejrd hm r hiLftop teuw ge4et w iiit o uUjL o 1b n euhet waoli nioofd dv t mu Oekmui 0 1 w iu i Sep Ion lord gein Otiurainer m th i idfi 1 uifMLtt wordtn Uea tu UtstaoikjQL felaguo du k glat i ioMait n tegi i do He iac sti eu nlot bffwaponde iotód h K okljg tj Je r l poiin OüiwapMidien mmid lj na Iimii irttiwlu lo toodsolx iiilltl i oofsbhe atroiiilM en oFfioierigi vwi twt PorjftMbe u droiigeo UI parteuife woiili gHQ en rw ilan oi der btiJrel liigfn wwi d n tto v M en Migm vsa ahrtie De ud attngea wordefl voortdur jfcl wiWcf Dm piUinlu ars WJXRO lo WiJnfi IoPs fledron a M tuitttn sieh b lroniv h In des n uMHtaiid werd rt w talkt nii bloL ddors il r In b jodHittUlt werden de moiMhen tn nbolflij fi nuoori T itlotte ergt4U 0 iM d Po J iche iQi iiUKkldatea er zV h uee door op lr lit de 0 hun eentje K Opeiid Mou te v Umi Lxu brfonnon ze dn oden ia de huj zm b et n to agn eo hiniik Hto wUao vermoOiTtlsn Kaalge hjod rd a J d nv no t Ml in doodemgw in lo syii p gis fki verdctian Htu eieb daar Ue Poolsohe ku en oidoUMi oiostigelden liet oude bedehuis n Htiilun het In liraiid TotO hM b uUe iTSclition tal van jodi n uil do m l1 u pringin iiuwr wl lai proUvcdai wirJI Jaor lc iiwiwoM n dlo buitflu o d neoi gPHK tr e n H t U de iufs tg Bbrd 1d de viUmmon op Bfcer dan hondted f Am kwamen ec la om DU opu0iea h4 b a doj ol a op srOolA HchftU htThaald Do Pgosobe 1 f AiiS T ivt i oindüttettHi de gitMtig jod wljk zptb n de elr lea a i n akt a stetselniaag huje aiui huiA iD bpaud l it de braotïen e hulswn rUicbtten jBnim rei d om 0mids inannea vrouwen en kwlwia d a et op ZU worden door de lviiV M eo i iiten mei ko W gim b onet ekt i tn 0ewe r eA4ii geiooA ol tn de braiideudc nttljiaD M gejaa d h M£dda van d n 23m o w bet gro 4 stc doi J Via de jodt iwljk I In e o puinhoop h rHdiapen Ong f e r 310ü mutia eonMWen bij deze ps rom omgoIuHnH ztja De PooJtoU bvVolkV g van Leml ghneH q met onvwfftwiwi vo fcopaÉntf he giw Mft nairuk moei nieu erap wijzen il it de plundiTingoii e ile moorica uk luUm door df Ldeii vnn h t Poo Kbnle ioiia Q d r l d ng an hun flf fic4eicAzljti bndreVen dal het PooJsott koaimaaiovan dte 9ruwel i itr muwkeurc op i uliAotgte w s en ni t ttisxbin IwUe wtdèukomfm Had men dt zwi mootd op Aitoot schaAi ulUen Terhintle v dwi w bntvotdouode gMweeet a s twre da A na e aroverdnY van de id bot acanlreAt af ifekotiiUgrt ware Dtl I opZ tVij aace aVm wvii dwi ï jifotAwoWi n wae no twtoo I itat zij nk dt v ro trliig vanLi ial rv 4 xam l ng fn de odem IJk Qii4t i mo vtt ptiindeyen mrertuiBend h Wet Mr S whant ging van bet n temeftt i tan over arihending van Tin belangen aan de dM zullen jWJtrolBken wwnjeii de Te h f clU Mrt al iBlwat tl loer HA steil fen Iti tot regli fxr tnwtj kan l at ver é efaa fentvankelök lft besluiteil J iBlgement ït echtboar daar 1 1 lyn van in i erftin j win de VT aftfr of hier WTur erkeiKte kraohi die wo yeneigd souden b ftbwoorden r r a en 8ü at minder klaahioht n krenWns ibuWerefhtapraak en dertmlve de n den areatelden m de iteinte in 6 vuften ni n interpeU niet ife 14 dageen be lUkt al at nietig jild t erf flfai dit leer aan rde ten t een vrafog bezigend tp 4 v ü2ti2L U jammerde over ioestand van de taat eer teg n Ikat egde tJ Iioipdeii op de aft Ccun mooi St Nioolaas Cadeau te een Pppiret vifue U LU t dit noodig mocht ifclijlBEln hl uitschot olider detté MBJi m toofa mensjihen mQt i MvMden die dior donlo Bg Smaajtten effl wa arva if r m éoede wilton MeH bi behantMing isdiBi in nrüd Is Mtlt pe Kaa ierfhMtt daama l intei nfaijb Mardhairlt inièiK i fiet reglement vo piRtnbtttie btttieen Wmère crjfliszaWferl bdf Wd met ofgehandel OP 8ENIHUNSTVOLLB F0to In Volo AMIk l n 40il 40 U l n a diplom Am l r m dW sa n si Tri l 45 A alierTh TUKKER Zeugaatr 104 00110 vWr NA DEN OORLOG Üm söhuMvraaa In verband met den wéréldvreiiea Oe wandaden in België Mfas Cavell werdt gewroken OoetenriJlKeohe anthuilingen Het aandeel v n den Ouitsohen keizer Wlikelm doet voorgoed ffetand Oe plaata der v r it d eaoader u handelingen Vanuit Berlijn kentt een oproep tot het tóhwiitlen We moeten zorgen dat de les Dauwworm Ini frorm neulr ot jtor elrooi Inritan op het hoofd kunnen mat Klooitarh lie n btilredcn worden Voor u ti hattij dlc ilch voortfoet in den vorm vin Io0pend4 iwirao of kul oniilopen tpltkkan iaukendc tlakkao aiinbeicn wlnterhvDden n toaien ii de Klooitarbalien een hiinwder eprwcn middel Door de wake pUkken lacbt doch herhsaldcliik met Kloottarbiliem in ta wrijfrao kan men da iektelEieinan walke da oorzaak lija vtn ontiieking doodan waardoor de huid Bpoedin wear geiend v worden Kloosterbalsem Daarna wemi voortgegaan met het bln nenacheepvaartonfcwerp De Minister vraagt in dit ontwerp het recht van opvorderJng van 8che en voor de binnenvaart maar daarmee Iromt hü niet verder meeneai verschillende leden ala hU niet de macht heeft om de schippow te dwingen tot varen Een vaar gcbod achtten de heeren Abr Staalman en van Rappard noodaakel k wilde h I de wet eeniff effect hebHen De Minister is echter van Eoodanigen burgel lyke dieaistplicht afkeeng Massale weige ring ifl toch niet te bestryden BU de zee achepeffivofderuieewet blijkt daarvan trou wena niets De Minister vertrouwt dat vordenns van de binnenschepen voldoende effect heeft Htj zal een commtssis van voorlichting instelteai Overigens wenschte de Minister niets verder te Veranderen aan de wet II j wai bereid over te nemen het amendeiuent dat de wet zes maanden na het herstel der nor male toestanden zal kbmen te vervallen Men heeft wel wat veel drukte gemaakt over dit ontwerpje Het l kt meer dan het is en wie weet hoe spoedig de omstandigheden weer z66 zü n dat het buiten werkiwg geateW kam worden Sleahös behoeft de aamvoer van steenkolen t verbetercBi om de binnenscheepvaart weer normaal te maken omdat stoomboot en spoortrein het weric dan weer overnemen De Kamer heeft na een bUeenkomst der fracties m een comité neraal besloten den j spreektyd by het a politiek debat te rant j soeneereu en wel naar gelang tie part sterkte Het criteriusn moge betwistba zijn de tijd benoodigd otn eigen beginselen uiteen te zetten en te toetsen aan die van de andere partyen en van de Regeenng wordt immers niet bepaald door het aantal zetels dat de partij bezet wij erkemnen gaarne dat ieder ander criterUVrti evenzeer tot critiek aanledding zou geven De Katholieken 30 man sterïc mogen nu ten hoogste 2H uur preken de Si AJ 22 man 2 uur de antLrevolutionairen 18 1 uur de chrifitelijkhistorlsohen 7 neu alen 7 Unieliberalen 6 vrUzinnigdemocra ten 5 vrije liberalen 4 en rervoltition naire socialisten 4 ieder 1 uur en de eenlingen van de Laar en Staalman ieder H uur Dvenale bij de Evenredige Vertegenwoordiging lün t ook hier de mlniatuurgroepen die het best af zijn De Kamer zal dus de volgende week 18 uren gemee ne beschouwingen ten ibeste geven wellicht het kan meevallen minder tegWi m ér zal de Voorzitter wel wakenv Bij de replieken ki jgt iedere groep de helft van den epreektyd voor den eeiwten tennv tezamen dus 6 uur Tot al 19 uur BD de Ministers er bü gerekend 2at t wel naar de 25 uur loepen Met beflangstelling mag afgewaeht worden of deze proef zal etafen Het danfebeeW ware dan mkechien nftet de noodige wijziging oek voor andere debalteo te everwegen Dat dit geen weelde wx zijn Ie weer g bUiam toen de heer wgiduop IH am noodig had om de behandeHiv Van de Rusal che krijgsgevangenen In ona land te bespreken waarbof sijn med d n behal ve ya clnbgenoot Kolthflk lieifl duidelijli oplossen van de scbuldkweatie De Duitsche regeering heeft door beoiaddeling van de Zwitsersche de volgende nota aan de Engel BChe de Franjicbe d Belgjsdhe de Jtaliaansohe en de Amerikaansche regeenng doen toekomen Voor het tot stand brengm van den we reldvrede het scheppen vam duurwune waarborgen tegen toekomstige oorlogen en het herstel van het vertrtniwen tuaschen de volken omderUng moet men bet dringend geboden achten de gcA eurt0niBsen die tot den oorlog hebbW gekad bij alle oorlogvoe rende ataften en in alle buwnderheden in het lacbt te tellen Een volkomen met de waarheid overeenetemmend beeld van den toestand ter wereld en de onderhandelingen tusschen de mogendheden in JuU 1914 alamede van de etaftpen die regeeringen op zichzelf toenmaals ondemamen zou er on getwijfeld grooteaüka toe bydragen de muren van haat en veikeerden uitleg o sloopen die tijdens den langen oor og tusschen de volhen werden opgetixikken Een rechtvaardige beqiHUIng van de beteekenifl der gebeurtenissen bij vriend en vijand a nood zakelijice voorwaarde voor de verzoening der volken In de toAomst aLsnieJo de eenlg inogelxike groactolag voor een bestendigen vrede en den volkenbond De Duitsche re eering ste derhalve voor dat een neutrale commissie tot het nagaafi van de kwestie der schuld aan den oorlog worde ingesttejd die uit mannen moet bestaan wier ka jtkter en politieke ervaring voOr een rechtraaidige uitspraak inetaan De regeeidngen van alle oorlogvoerende rijken zouden zich bereid moeten verklaren zoo n commissie hun heele ooikondenmatenaal ter beschikking te stellen De commiosle behoort bevoegd te zijn allen te hooren die ten t de dat de oorlog uitbrak het lot der verschillende landen bepaalden zootnede alle getuigen w4er verklaring voor de levering van het bewija van beteekenis zou kunnen zijn Lloyd George heeft biJi aijn vetkiecingwrefle te N w Castla ook iet in dien geest gezegd De eerste minieter heeft gezegd dat toen Duitachland Frankrijk versloeg I het een bc ri el opstdde dat stellig recht I matig was n l dat de verliezende partü betaalt Indien niemand verantwoordelijk zou worden gesteld voor den oorlog die millioenen van de blown der Europeesohe jongelingechap iheeft weggerukt is alles wa Lloyd ïeorge zou kunnen zeggen dat er in dat geval één recht bestaat Toor den ar men misdadiger en een ander voor koningen en keizers Het was een miadaad tegen het menaehdom om den oorlog op poëten to zett B n T neeM om bet Toikenreebt te sen vati dezen sohrikkel ijken oorlog ndet ia het vergeetboek raikem We omoetwi maken dat zoo n mladiaad nooit en te nimmer kan worden herhaaW Wij hebben een krachtige eoramissie samengesteld die elke meeningssohskeering Vertegenwooïdigt om Duitsohland s roof Kucht te onderaoeken De rechtvaardiigheid der elsdien lijdt geen twijfel Frankrijk overweegt een schadevergoeding ten opzichte Tan de buitengewoon ernstige schade die ean ijn steden en dorpen is berokkend behalve de koeten van den oorlog Het vraa i tuk nopens de verantwoord lijUieid Toor den al in België is aan eenige van de grootste rechtageleerden hief te lande vnorgetegd ZÜ zijn tot de eonclu Bie gekomen dat de Keizer sohuldig ia aan het zwan mledriif waarvoor hij verantwoordelijk moet worden gesteld Ondertnschwi gelooven wij niet dat de regeedngen der geallieerden hun boekwi zullen openleggen aan zoo n neutrale commissie AUleht komen er oompromlteerende stokken voor den düg e Het uitvoerend comH van den eoldaten raad die vroeger te Bruasel etelde heeft aan de huidige Jegeerlng den eisch gesteld met de bestraffing Tan de personen welke zicb m België in het bizonder aan wandaden hebben schuldig gesnaakt een aanvang te raekm aonder det r druk door de gealli eerden wondt uitgeoefend Het eiecht een etaatsgereohtshof dat met een ondenodc der voïgende voorvBlIen zal beginnen lo onverwijld moet worden onderzocht vrie de de rtatie der Belgische aibeiders naar Duitachland heeift benverk etelligd Een strenge bestraff van deee personön is noodiakelük 2o er moet worden onderzocht wie bet onttakelen der Belgische industneele ondernemmgen heeft verordend Ook deze personen moeten worden Ml straft 3o naümflceong onderzoek naar het proces van mej Cavell opeisching der gerechtelijke stukken De commisie klaagt in het bizonder ak schuldige generaal Sauberaweig aaa De Hongaaracbe regeering beeft een commissie benoemd tot vaststelling van de Terantwoordelijkheid der marmwn van het oude regime voor den oorlog De soc dem minister Kuni leidt de vooibereidlng van het onderzoek De pensooo van Czenjin wü daaH iJ wei een rol jqwlen De eorreapondent van het Neue Wiener Journal te Bern Terneemt 11 I de volgende Voor rheumatiek veriliitkin cn iiramKlid i Ght lediiai Icndepbn ru pija zenuwpijn ipierpiii elG li d Klooiicrbaliem een hfi rli k wnjfmiddal terwijl hi toot branden andere woijden kloven sveien iteenpultten piinilillend ea teoeion wetld Friri ptr p l vën phm 20 rmm 60 ctitt vam pim SO f i Av vanpl m 100 tram f S0 vë pim 2S0 gramfS Alom ü rirfgiaar Eucht ropdtn hmné mwt énxt h ndtnktning L I Aiitr RttUrJam 4Z0t b6 HOESTEN 1 en verkoudheid ANfiA bootiaM D 50 90 rt VattzUlcode boeit liim op d boril Brantfbllii en KTafcbcli ANGA iItoop f areoD 1 S0 Fabr A MUNHABDT ZEIST 421i M AtwD M Dnihtu 14 BUTTENLAHUSCH NtBUWB FRANKBUK De oatvaafBi De on vaii0H van Koiilog Ueoava Ie eea ware triomf g wce t Ue vur jLerinsi der strat n maa t a Uu 6 U van ceMi kleureiiz A Ovtinl i at en Je Ixilitea onistoken i v4 liobt op E e4 loren sehlherde pr chtijj tdrwtjl Me4 uo i 4 dia hum I ver teld cd Ii u g Ntiiiai m liet lïlji e w a hot eef uto grooto list svlert bit bcaook Bn dtjn Koiiii BA D M nark o In 1 14 w id aainCVicU Kr namen meer dau OUO w ooen aflsi dejl De Are de irionphe ds i tfaugjtilot O ie geb eu n y m tbw opwöljaitJd om koiiiDf Cieir a m aijSat e i ij den kiuw u do9r de laaen V db r giui0 wurd a gcalojen ftxti de D 1 h vroepen lU den l radisch Duliaetwn ooitOft bij de b zettLag van Parijn diiaidoor wk ren g BiDoir erd eo b t ia een Vtal ivat prott geoof lat Fran Trijk de olo te liad a jKi l M het 100 zou b ijrt n 00 jtti die a ai t zoa alJD ulliï w cb Hfat de Amertkanen itt t Fran krfj ü meeb ren en I Dr Charles Stedman Mo Fall die a s legt JT r it di nat do t bij de Am r ka SHMÖi troupen ia Fff Triib b t mew gvh 4i derf n air ilja ajitating re la een 10 000 Ami r4k iaiiacbe avda eo mei Frailolw ra l jp8 Behuwd sijn DuirsoibANa i abotage Dl FrawNdie draadloose dleast Ver i e iit ia Bazel uit Stuttgart daUfiO v4ft tu n n de buurt dier iad ViJeMifcbr rtit om volgL na de bepalingen van den wapen lHstand t w orden uttgeleverd op h c van het ptaote lijke ravc tfoMdre eondté onfarufkbaar xljn piniaakt Uragia terij MA BKT KAMPm NAraTALINKBALLBN T rtril bMr bil 8 a VAN LOON VEKUUOBAAK BfJ ALLB SOLIDB 412 51 BOBLOOBMAKBRS EN QOUDSHBOBH v k WOLVV a el i 1 II ROTTBRDAM QANADA HYPOTHEEKBANK Ooedkoopite en soliedsto adres voon Menbclan Tafelt KaatM Bidlettn teel Bat iMrn phuk VMre beMeOe W lle S tU tokew Tkeetaicia Osletals aUMOTlle evR eas BV S Mla 1 dras v M d l M k wd k lua i n KOMT ZOU mmm imiiiiiukiiiiui Ml oHardam JlLM i l PANDBRIEVEN i 100 o VBRKRUOBAAR BU ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 g tf M l rlM B la miloap ruin 11 000 0 10 3677 rsf cautMUixen eCe t2utf4£ dU fpff S e SAeo a£u proüoAéiM oei ooofcua ButtaML ttn te nKÜ aiitUt n tuti ROTT RDAÜ HOOQtSTfUIAT 3ay m t St Kicolaas Cadeau Portret of vergppoting Fa W J VAN ZANEN U ao OOBTI AV N O 3952 Venduhuis a d Mqent te Rotterdam Belangrijke VQÜing VAN IJZE8 en KOPERWAIiEII Elatr Instal onderdeelen Gereedscl appen Scheapstn Mgchin akayyyhffhpyft gn 11 en DondMPfhHI ia D UtliPi wordt ten overpubliek Terkoobt wegen DInMiaa J B MniMiaa iw ww i M D 0 mb r 191S telken dn morgeei 10 Utilr wordt ten oTer teiin van den Deurwaarder B KI UIJNK opheffing en atgeheele liquidatie der taken Eene aanzienlijke partij IJzer en Koperwaren V b boawZDtivialeDt iLoot aq han frk div soorten draadnftMli ipykeni obro T D klink anker koffar en stoelnageU roUen ga kranen div loorten gereediohappen binktcbroeTep kelderwiodi wevton Ukela gronden toonbankbaicalof iJEeren maten partij gegalv ijaeren etamen gegalr ren platen en eltjboogen amariliteönen alsmede Electr Instal Onderdeelen w b lensbloonn koperen fitting kapdrageri groote pertg PhUip UiapeB Ten 1000 kaarian 220 125 volt w o ook Argalampen buieealwnpeq magneten ena v rt Scheeps en Machinekamerbehoeften b drc 10 000 Mr NIEUW STAALDRAAO w o byaonder Oonatruatiwdrauul TOUWWERK w b nieuwe Mfinlll en Belgisch geteerd en ouget MvnnAPp dekkleedon div toorteo pakking luitinga blokken 0 vaatjes prima kroonpek vaten teer eaafgewerkte olie div en meer andere aanverwante goederen een en anderb i notitie breeder omschreven welke te suner tgd op aanvrage verkrggbaar ia ten kantore van gameiden deutwaarder Ie Lombardttaat 4b Tdcf laUrc 3270 4206 126 Kgkdagèn Zaterdag 7 en Maandag 9 December a 1 van tO 4 uitr Adv rl rl In dU OiMintiare VrliwIUIge Verkooping 4a BCMiaMBAOHT 9t NoUriiaen J P MAHLSTEDE Ie Bergambacht en M VAM SPAU te Barendrecht Eullen p jl U Woensdagen II en J8 V Bl December 1918 l lSan Blfc k na voorm lO i C3HBV uur in bet G fé van 1 den heer T VAN ZOEST te Berg ambacht óp het Dorp by vvillna 1 ep rif taa in het OCMMtlMMip v priM op nj il DE j Bouwmanswoning get E 80 met italUng 2 schure boongaard txit benevens diverse perccelen uitniMtend W h Hooi on BoMWianil w g en watering bij elkaar galegop in Benedenberg oodor de gemeontB Bergambacht te lamtn groot ip Hectaren 28 Aren 43 centlaren J 7adere inlichtiilj Bn geven genoem I de Notarissen bij wien veilingboekje verkrijgbaar aijn Bieders mgners en koopers moetepdesverlangd twee aan de Notarissenhakende es gegoede borgen atellonof een bewijs van gegoedheid van eepNotari overleggen 4124 52 Openbare i Vrijwillige Verkooping TE GOUDA De Notari J P MAHI TEDE te BERGAMBACHT i voornemens op Donderdagen 12 n tS DECEMBEl 1918 telkens das voormiOHags 11 uur in het Koffiehuis HARMONIE bc venaaal aan Af Markt te Oouda ia het openbaar te veilen en verkoopen Voor de Erven wglen den H ei H Bo m Eena BouwmanswoniDg met ichuren verdere getimmerten I tuin erf l enevens diverse perceeleif WEI m w HOOIUHD I weg en watering etaande en go I legen aan de Oudekoopacfae weg onder I do gemeente Hekendorp I benereDi een daaraan greniend I perceel WEILAND I bgeonder geschikt voor veenderQ of I tuinderij met bosoh en afwatering I aan de Oiidekoopso e weg onder de I gemeente Reeuwgk Slaipwjjk te I aamen groot 4137 65 17 Min Ann 61 Centiaren vÈYsm I Breeder omtohreven bij Notitiën I evenaU nadere inliehting Terkrtjgbaar I ten kantore Tan genoemden Notarii I Onbekeode biedori of müneri moeI ten bewga van gegoedheid door een I Notaris afgegeren ovorleggon autentleke mededeelingm Tan iemand die In nauwe betrekUng tot bet miniatwie ran bultenlandaohe aakm te Ween heeft ge taan Graaf Ozemln beeft koH na lUn ambtai nraafding bi 1917 als minister van bul tanlandeche zaken in opdratiit van kelzar Karl te Berlijn a keiaar Wilhetra mec deeld dat OostenriJk HongarUe aan het eittd wae van z n militaire en oeconomisohe kraoUen Het kon den oorlog nauwelijks nog di a winter voortsettwi Czerain bond ksixer Wilh m dasrona op het hart vrede te sluitecu Ja het niet anders kon met groote opoffepngen 0 H veiklaarda sich van aijn kant t ruime tegantoetkomlogen bvnM De keizer yemrte Czenila toen zofwlertijn peraooftiyke opT ttii te omlUneü naar hot hoofdkwartier waar hy met KIndenburg en Ludendorff overiegde Daarbij speelde Hlndenbuig tamelijk wei een tijdeluke rol terwijl Ludendorff het woord deed Czemin eer onder d n Indndc legde dentreurigen toestand der m rchle uiteen eneindigde O H loopt op sU laatsU beenea het kan eenvoudig niet lang meer mee Ludendorff echter sai mijn meening ia dart uitsluitend bet rampzalige bestuurastelselaan lie eooib re opvatting schuld heeft dat de gewehlige krachten der monarchie al lU I opgeteerd lit ben eukdlgde hij bendd dat te bewijzen terwijl ik aan het bestuur van0 H in ooriogntijd Duitsche eonmtiaaariasen toetvoeg U zult uen dat l et zal Iidu ken Czemln zonet o er het antwoord t n eerste orrthutst keizer Karel bericht en des weos natuurlijk xulk een inmenging in ds binnenlaniLsche aangelegenheden fan OoatenrukJIongarije stellig af i Kort daarna ging Ozemla opnlenw naajrhet Duitsjche hoofdkwartier Nu lictM voor het ewat de mogelt jelè dojfr hemerea lat Ooï nnjk Hongartje igethvüingen zou kunnen word blj voortzeUi ng vain den oor logieeri ftfwMiderliJke vrede te sliöten Toen Vees Ludendorff overeind en hij metden groctsten ernst Zegt u iflj n keizer Küirel dat den dag waai op Qoatenrij k4 e gariji eb afaorfderlijken vrede ilif 1 jeene oejrlog T rklaifIng van Dul schiiand te waehten i he ef t 9uLk een ti Miwbr ik kuwwn wij slechts llhet het openen van de viJanMijUieden be I iftntwoordM 1 Graaf C rmn brak hierop het oriderhoud af keerde naar Weenen tenig eo zei tegen k dzer Karèl On lot s op leven en dood met DuiU thland verbonden WU kunnen niet anders doen dan aan zÜn zijde bleven De Duitsche koiaer wi et elke veranfcwoor delijkheid van zicl af De vroegere ooriogscorreapondent vaih lU Kölnjsche Zeitung prof Wegener heeft op den dag der revolutie in Kiel een ondenhoud van drie tewar tier met den Dultsdhen keizer gehad waar in deae verklaarde d egeheele politiek Ier laatste weken vóór het uitbreken van den oorlog hebben Bethmann HoIAveg en Jagow alleen gemaakt Ik wjst er meto meer van dan g j Men heeft mij volkonien tegen mijn wil naar Noorwegen gezonden Ik wilde de rein met ondem nen daar het voor de hand lag dat de toestand na den moord op Frans Ferdinand geepannen zou worden Inmiddels zeide de rijkskanselier Uwe Majesteit moet de reis maken om dea vrede te bewaren Wanneer Uwe Majesteit hier blijft dan komt er z er oorlog en de wereld zal stellig de sohuld op Uwe Ma jesteit schuiven D ai op ben Ik vertrokken en ik heb gedu rende en geheelen tijd geen berichten van mön wgeenng over de g wurtenissen ont vagen Slechts uit de Noorsche bladen vernam ik wat er in de wereld geschiedde zoo ocA van de vorderingen der Russische moblli atie vooibereódselen Toen ik van het uitloopen der Engelsche vloot vernam ben ik op eigen gelegenheid teruggekeerd Om een einde te maken aan het gerezen misverstand over zijn afdanking een einde te maken heeft keizer Wilh lm in een staatsrechtelijk onaantastbare oorkonde afstand gedaan van de rechten op de krom van Pruisen en de daarmee veibondwi reoh ten op de kroon van Pruisen en de daarmee veitxmden redhten op de Duitsche kedrors kroon Het dooumeni heeft den volgenden tekst Ik zie daarbij voor alle toekomst vun de rechten op de kroon van Pruisen en de daarmee verbonden rechten op ds DuiUche keizerskroon af Tegelyk onthef ik alle beambten van het Duitsche rijk en Pruisen alsmede alle officieren onderofttcieren en manschnppen van de manne het PniIaVhe leger en de bondacontlngenten van den eed van trouw dien zi tegenover mij als hun keizer ko ning en oppereten bevelhebber h ben afgelegd Ik verwacht van hen dat zij tot de nieuwe innchting ven het Duitsche rijk Ie bekleeders van to feitelijlce macht tn D jitiehland helpen bet Dudtsehe volk tegen het dreigende gevaar van anarchie hongers nood en vreemde heerschappij te beschermen In oorkonde onder oase hoogdelgenhandige onderteekening en met bijgevoegd kei zerl k zegel gegeven te Amerongen dan 28en November 1918 e Wo iadac hebben te Weenen verscheiden druk besochte vergaderingen van den Joodschan Natlonalen Raad plaats gehad waar hl tegen de gebeurtenissen in I emberg men zie elders In dit blad werd geprote teerd voomamel k tegen de pogtagen der Polen om de schuld voor het bloedbad op de uit de Oekrawe vrüfelaten strafgera gernm te schuiven Zij eiaehten de milHaU re interventie der rtente om de verder dreigende moorden te verhiiKfonii De Joodaehe gemeente in Weenen heeft besloten een veri larif tot WUboo te lidt