Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1918

N I No laser io lt Atr V Stï tV nfl r V 9 Hoooem Ê 5 J K TtSA SfBooRotr s so OOtK j tiOi tr wa Maandag Z Becember IftlS 57e Jaargang HËCOmiVT 3sTxe a w e © pa ik cL v 3rfce3SLti© blouca v QAr Q o CLciau © sa Oaaa stroit © VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABOXNBIÜINTSFBUSi er kwartaal ƒ 2 ler waak U es t met ZsaiafakIM ptr kwartaal 2 W par waak 2t vmlt p vaal waar 4e b eerai e ar leopar leschMt Fnnca par raat pw kwartaal ƒ 2 0 iet ZcadaisHad ƒ ijtl Abamiemaiites wonlan daiaiyhi aaatmsmsB aaa au Bureau MASST il OOUDA bU oaie axenten deo boekluuidel en da postkaDtorea AOVBRTENTIKPKUS Uit Gouda ea omatrekn bahoeraule tot den be i rrkrln 1 S i teU ƒ 1 05 elke reiel meer ƒ p 20 Van bultan Gouda n daa baaorakrlna 1 t rasala ƒ 1 S0 elke regel meer ƒ 0 26 Adrartaotlin nn pijUlska vannakalWhadiB 12 Bt per retai WaiWONDBN HKDBOlSKUNOaNi t t Mfïta Mit m neer ft Qp veaipailiu to heater Oewooa a4vatta U a aa Inaaaoadai nHadeeUnaen M eoMtael tot aear erefc eeerdan prlja Omote lattara as raaden weidan berakasai naar plaataniaile AdvertantWa kumiaa wordaa taifaMDda door tuaa 6eaksnat vea aaUede llnahai delann AdTartentlsburaaui au aaia Afstsii A4miBMtntie i TmUi Intaro 83 S A S VAN DANTZIQ Fransche vlaggen versierd wae bet Statiën binnen w Foch tapte uit hartelijk begnft door den hertog van Gonmuight en LIwh George l eh scheen dli i 8 R erd toen de nnul4k do Marseillaise insette en het gejuich van de menigte buiten tot het perron doordrong Foofti en de hertog van Copnaught tnspoeteenien onmiddellijk de eererwacht Knkele mututen weord r een algemeene receptie gehouden waarvan ClemeaiceBU Orlando i Sonmno het oentnim vonnden Daarna stapten Foch en de hertog van Congaught m het ewwte rijtuig Clentea ceau en Lloyd George m het tweede n Or lando Sonnino en Bonar Law in het derd Een luod gejuich steeg uit de menigte op terwijl de klokten luidden Achter de troepen die het geweer pre aenteerden stonden de menschen in twlnt tot dertig rilen geec9iaaid Het waa telllg de grootste menigte die men ooit te Londen bijeen heeft gesten Overal wuifde men mot vlaggen Van alle kanten hoorde men hoera s en bravo geroep In het gebouw waar Poch verblijf houdt had zich een voomaam gezelechap verzameW Toen de maarachalk binnentrad bood een klein melsjev dat de Fransche driekleur droeg bloemen aan Later verscheen Fooh op het baUion waarna do menigte kreten aanhief Wy willen een rede De maarschalk voldeed echter niet aan het verzoek n trok zlcb terug Voor het Fransche geiantochap jlcht een groote menigte toen CandMi Clemen 9eau onbriog ale een porwxmlü waairrtuk wurnA Wfllon zich had ino t n oiiitiioiideiD De ttohterhoudendhedd van de pra id ft jegens de leiders tmi he Conffrn tnve i vredevprogram maakt ook en oncnnatlveB ütdruk en niet alleen ui politieke krinceo De republikAiium dr gwt Terdnwtn waaraan Witoon a iiuichten orar de iralken bond TTijheid ter x e en andere dktffen waaromtrent bU met hem ran meeninf T r achUlen ten trr ulsli Uffgrn te uIIm verwerpen tenaU de preeident teronn crveas eg met hen pleegt n erkent d t d Senaat het recht heeft treraadpieegd te wwdena De meerderheid ran lün vrienden hopen dat de president voor vertrek leia tal doen om dese ontstemmlnt t doen bedaren Dm hoop aal wwd veml lot vao mfcktar hU 4e opening van le olemM til tmg van het Conrres zal praaident Wllaoa h t woord Toeren in plaata van zijn preaU danteele boodechap op den tweeden uac oit te spreken Naiheni het Witte Hnia wonlt bekend gemaakt dat de afigeraardisden Tan da Vereanifl ie fitaten ter vredeaeonfeaentla aarachUnlUk suUen lUn de preakknt lelf de etaateaecretan Henry White Edward M House en ooeraal Taoker Bliee Er werd verder n edegedeeUl dat het niet mogvlUk was treweeat de benoevninc TM daa regeering eaider mede te dealen o ndat neff dezer dagen beraadalaagd te onrer het aantai afgevaardigden dat de voomaamat oorlogvoerenden zullen zeoden D haana Hotiee en Bliae bevinden i ch reeda te Pa HM en de andere leden Tertrekken de toI gende week rergexeld van een groot aantal secretariaaen Juridix he en ander m deweiker waaronder 4 profeseoren van d Harwarden 2 van de Yale univeraitdt Van de hoofdvertcwmwoont ra die t r conferentie aanwezig zullen z n ia dk hear Henry White een republikein d WA Tan tegenovergestelde gwoelens all de praal dent der Ver Staten Deilialve sullen de vredesafgevaardigden de twee groote poU tiflfce cwmnlaelea van de Vereenigd Staten vertegenwoordigen Oe Duitaeka receariiw ia befoasMn e bapaUac van bet wap si atiManda Tanlrw uft te roeren waartaiaB aa luidrasMI hMft gutroteateenl da aerate waaoaa aijn inderdaad by de Fnuaebe crana aanaekomen Het Duilache mmiatarie van bu Unlmid scha zaken beeft uit MUhlhauaen vernomist dait de Frainache aanvoerinir 20 leser eanl ire met name gorwenxle hooge ambtanansi In dat diatnrt g t ran i heeft hut ambt neer te lessen f n Pranachman aanTaard d © het bestuur over diatrict ti politie IMt optrad is In atrtjd met irrat de beieïiB De nns van Wilson heeft heel wat Toetea in de aarde Zal Wilson vraagt men zich af TOor hii morgen vertrekt het congres n de openbare meening meer byoonderheden vertellen en een duidelyker inzieht geven in zijn program dan tot dusver is gebeurd Zal h J voldoen aan het verlangwi van de meerderheid m den Senaat en omtrent de uitoefening van de uitvoerende macht tijdens zijn afwezigheid de leiders van de twee politieke partyen in vertrouwen nemen Zal h J de republikeinen en den Senaat erkennen m de keuze van de delcigatie die hU mee neemt naar de vredesconferentie Zelfs Wilson s vrienden erkennen dat hU sedert da verkiezingen veel invloed heeft vwloran De verkiestngen SieUwn beweoen dat d democraten i h niet konden veroorloven van han ooidogspolitiek een partijzaak te maken Toch ie Wiiaon ook nadien voortgegaiSn er met alleea i een partijaatak maar een per oonlyke zaak van te maken Zyn besluit om naar Panja te gaan wordt afgekeurd als een ongewensohte verzwak king der regeenng m een kntidten tijd en tiflg Weiis t u mijn verrekijker baconos Olnd tegen de halUngen van de Kulvo die wkte vlakken dat zijnde villa e dor kurgaiiten en een deracboon stu heelt uw echtgenoot gehuurd Ken a dan de villa f ieraldar Zeker ze beboort aan een Dultsoben priiw die eena groote planam met Madeira bad £ n u heek wij daar otets tib ver teldl pruilde zij Nu Ik doe het ook nu niet m voor u de volle vreugd niet te bederven Is het daar zoo mooi t O zoo mooi I Zij bracht den kijker aan haar oogeo Wtlke ld bet toe wijs ze mtj eenel JtIet ie mij onmogelijk baronee Toen gaf zij den Icijker aan den kapl ttiiu terug Hoe jaiumerl ZIJ rskk e den kapitein en de odlcieren de hand tot weerzien dus nu ga Ik naar mijn manl De vijf mannen keken baar na Treurig zei een eerste luitenant Men ging ontbliten de zee maakt hon gerig Joachbn sat voor het kleine venster der kaMt en ke k naar de zee toen zijn vrcpW met Uozende vangen enetra lende oogen Uonedkwem Wm het mooi Grete Pvaohrtg Joachftn Zij drukte een kus op iljn vooihoold hij ghnéachte w bij Nu zuaien wo spoedig weer vaeton grond onder de voeten hebben Zij ging doht naast hem zitten J e zaobte reloe zeetueikt zat je oed doen Ik ztX Je verpleipen Alsof je dat niet van heteenteo ffe bilk af hebt gedaan 0 Ik Ml het no veel me r doenl Hij kleiDde de lippen op elkaar en weeg Het was een vertkhtlD 4M ubl het ontbijt werd Maaea bnictit 3iunei tien mtnulea dtaall ket aok bij baon HU bagreefi M biMs ei kte dea atlcntea man en tlloke laol In de IkMi In de beide kajanen er niaet paktea WUbebn ea de kamenier de kotfere iKort daarna werkten de naohlnes laa saoksr de trene zood en lange gtHen do Uult bet land In enk oegeofc kkeM later draalde de En Wtinnan bij Joaehlw stond op Nu komt bet afscheid n Deo van deae plankan 1 Oeete had zijn Jas al au evevia en hield die voor baar man op Trek nn daarover je owao as aant Zool Nu nog dt das owl QMte keek nog evea © iel naar dekef Iers fu daarna gingen lU h t dek op JIoe woudervoll eteedi weer Jubckfe Qrete het uit Hanr man blold haar laobend bij de l nd en verheugde 4ch over baar verrukklof Twee atoomaehepen kWMnen op bet eehlp aan roeUtoolen nvlarden da laslt tenden eehreeuwden zwaaiden met fleeschen wijn zijden doifceB tn Beandjea met vruobtrn Mil WTolfd II Be rljkuecht kveai reeds taragj 3ml hier miju loot aou Ik nietffraag mlsloopen In de veatUxile ovflrïuodiede bij brid en bouquet Aoh wat attentl zei JoaeUm tolilja vrouw OUudocheod opende zij den brief m heiu door en reikte hem daarna aan haar nan Hnj befaelsde maar weinige reg ls nQuaohtfl nlchtl Ecu hartelijk Krfuk op dezen verren tocht on den besiMn JoMhijii al het denkbare geede 1 mWu 9ow Blottatedt Toen do automobiel op BOderloha aanreed schrikte Jewhim ptotaellng op Je hebt de praohtige rozen van Wus80W laten liggen Kalm zag zij haar man In de ooiseii logde haar hand op de zijne Met opzett Zii bobben hun doel berelWtr Zij zaten nog hand In hand toen de MitomoUel het attderklier lana oed aireed l e oehteiitefaeaMe Qg Iwndlaile iloii ui Ami een bMi btMe Tq het OottiB OKVWAAODi eèn ijverig net Jongraenscli P 0 voor Kuitoonrtrkzuuiilwdoii tn en deelte Io het jur te reizen Brlnan No 132 $ Bnrua aoadiohs Oourknt 30 Openbare Vergadering wt Wownadafl 4 Daoamb r 1 18 di wonëi t un In de SoohUlt DE RÉUNIE OmUi m ilhler tot het opriohten der Vereeniging De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Qouda M la T rb ad durmctU bit vutWlUn der tetutWi tn hM T rki Mn vu md b luur Mw MMitlriiMto i tt l tlHiiiM tu nriiMriai te kMu 4114 H HET VOOMOOm COMITl Bioscoop OOUDA VOORUIT Den week ali Hoofdnuniffler i I tBraoliMlim m 4 ot n Dl niooii Moliniirsilocliter K B l TCDitng clii mat de bnoemd UISS FEARL WBITS d ohoanit dar AmerikMnioh KinoactnoM in d hoofdrol Kan film die boaik tui begin tot einde Sohitterend van mtvoenng met eaiig mooie kiekjea Varder een kenr nn KOUISCHE NUUMSRS Wf Een wsv programma dat Iedereen ffioet tien Va 42JO Expllaatl JULES RCMÉ SO Boterletters Speculaas Spritsletters LettereindjeS Borstplaat Suikergoed en Marsepain 4167 Nog sto ls Oud Kwaliteit bl CEBIs DE lOlt = ST Abonneert IJ op dit Blade Een voorbehoedmiddel tegen SpaanscheGriep I I I I Zar dit gy nlfti Terkoudan wordt d l ea earila Ttreltcbfe All hotat ij olert t t ft kaalplJD hebt pit dao op at dtn bahoort t tot da rtao op wm de SpauMha Qriap ▼ hMft en bij ben dia aaii bontundoeaiatf babbaa kanwa vich hoofM craitlga vwwikk JiB eD TOordoaa Un nm toch iotfidi Uw Khiinbiar onieliuldita Teritoodkaid t iaa a mal Ma knabtig werkend middel all da Abdijsiroop welke alom roeind wordt bij faoeri verkoudheid bronchitia nep iaflaeasa aathaM UAkhoeat alijm bocat MC BMcherm Uw Trouw Uw kfaadereD Uieir door Tindaei bo een fleecb Abd airoop In hnia tenemen fieo paer U a per da kMnaa aan verkoudketd Ttturlomta 4218 86 ipenbire Vrijwillige Verkooping ta 8T0LWUK De Notaru J P MAHLSTBDE te Berca l t ia Toomemena op Dlnidagen 10 en 17 December 1918 telkens des Toormiddags 10 UHr m het Café van den hasr P STOPPELCNBURO ie STOLWyK byveHIng en afdag in het openbaar te verkoopen iq t Sohuur HooHwrg aa wim gtttmimrtin Tuin Erf Un iloomgaard bahivtnt tflvtritifiNttltn WEI lülBI II lOliWUIIB Weg en watering staande en gelegen in Bovenkerk onder de gemeente STOLWIJK tezamen groot 20 Hectaren 6 Aren 08 centlaren benerena twee perceelen Hoelland gelagen ouder de gemeente HAASTRECHT VH k te zamen groot 3 Hectaren 61 Aren 20 centiaren Breeder omschreven bg Notitifin evenals nadere inlichtingen vcrkr ggbaar ten kantore van genoemden Notaris Bieden of myners voor zoovar onbekend motten bewtjs van gegoedheiddoor eei Notaris afgegeven overleggen 4 222 58 Adverteert in dit Blad Opiflbire Yerkooping te HiMislPOCht De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op VRIJDAGEN 0 en 13 DECEMBER 1918 telkens des voormiddags 10 UUR in het Kofaehuia van den Heer JAFIES op het dorp te Haastrecht m het openbaar te veilen en te verkoopen Eene loo goed als nienwe wel doortimmerde BoDwmanswoning met hooiberg varkensKhuur en diverse pendelen WEI HUI in BOUWUHB tt and Il gelegen op het dorp TE HAASTRECHT nMat het Bergambaobttohe Stoomgemtel benereDB een tot woning ingoriohtea gewezen Watermolen itftande in den Ouden Boezem te Haastrecht teamen groot ongeveer 31 Mm S71reD Mmt Bmeder omschreven in notitièn evenals nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemdenNotaris m 60 I SPRINGENDE I lippta ruwe huid wmwrhaodeo Gebruikt PUROL Doo 30 en 60 cta Bouoa MARKT a KUIRH KBUn BOORDEN HEMDEN DASSEN HANDSOMOENEN 4154 mnM mnm 40 Z4MP BMOhlM veop da a SI Nloolaaa Electrotecliniscli Burean Tiirion fanleo van iiclit en Kfaclilinstallalie lis sa Telef 326 J F We TURÏON KLEIWEa 31 Telefoon CS2 SOUDA Steeds voorradig een zeer mooie collectie Blousat Coftuums Peignoirs en Costuumrokkan banavans da niauwttemodellen Hoeden voer Oamet enJonge MUsJet 331s m PASSALON TER BESCHIKKINa THo WIJDSTRAAT 31 Sif S ï J LANGE TIENDEWEG 24 Zakdo liei Sclorten 4160 Keuaee Uitgebreide daetie t Telef Iiitero 54S rea ut MARKT 31 GOUDA 1 4 een meuwen oodog soodra het a n kriekten terug heeft gekregen Geheel anders was het oordeel van Kk de Eingelsehe minieter van kolonlén die n een rede te Bnetol verklaarde Als lid v4n bet comité dat door den premier ingeetetd is om de vrodeavooiiwaaiden te beetudeeren kan Uc meteen dat men er met bai g voor behoeft te tijn dat Groot firittanife n zi n beaifigenootan OMMOdig toegeeflijk t genover Duitschland eulien ijn Over de iDmtBobe Wlonibn zeide de mimster Ofaehoon wij geen territoriale eiVanaie vealangen is er toch geen andeee oplossing van het vraagstuk die in het b lang der inboorlingen zeu zijn Dat wil natuurlijk eggen dat Eiageland of de geallieerden de koUmwn zuUen houden Natuurlyk enkel en alloen in t belang van de mbooElingan NA DEN De Entente n tluitsoh nii De hedeelleawi wen FoqIi m Oe Oiiiieislie JuloniSn De VwHegenwoori digere tfer yealHeerdee te Londen De reie van WUeen p Ae Me eiietM i MdetfMrMierden In uit voerina Wteuwe eiefihene ReoMepi eek door de neutralen niet gein neelite Mentenenre weedt Servleoh jiebied H t hoofd van den keiaeer HefieoM mu evwffieHT het ondeiiiandelM der geaUieerden m t LMi kn ohi in aasmerkmg vooropgesteld dat hy ibu een op ovdel uke wgoe plaaits hela bende verkieoing van afgevaardigden eep v UofltneeaderheMi aditer zioh heeft waaunnee hy een den voUtBwil gegrondveete N eer 3 g TOnnen Iibji Het is noodzake jilf dat qp dit punt alle nadruk gelegd woidi daar men in zekere knngan den schijn wil wekken dot de geatUeenksn niet met de socialisten willm onderhandelen Deze bewKifng 13 een boosaardige verdraaiang vafi de feiten Het standpunt van de geallieerden laat zjch in den volgenden zin samen vatten de geallieerden willen niet met eeb kleine groep of met een kJ uie kliek regentian onderhandelen oiwersclullig of het de HohAsoUeme z Liei echt f Ludendorff Het Berl T gobL suet de toekotn t Mmher in en seft In knagen d men ale goed ingelicht an beschouwen wordt de mdruk sterker d4t Foch Tan plan ia den wapenstilstand af te brekm en de viJaodelUkheden t jea een met meer aaniweaig leger te hervatten Men w st op bepaalde meuwe feiten waar i i t dat voornemen dmdelyk zon blyken Het heele optreden van Poch rechtraardigt de Onderstelling dat hy een voorwendsel zoekt om d n oorlog voort te zett In elk geval zal het Duitsche volk goed doen om met zulke mogelijklieden rekening te houden Onlangs wexen rwjj erop dat btykeais ven fediiUendO uitlatingen van Ententie Haata lieden de g allieeiden de tegenwoordig Dmtsche regeen met bevoegd tot h Het teiaen v n de leidende staatslieden heeft een aanvang genoman Clemenceau Pooh Orlando en Sonnino zyn Zondag trrva voer den middag te Do ver geland Zü hadden op reis leer nw weer gehad Uet den koninklijken trein vertrokken zij naar Londen De ntTOngst welke hen daar bereidwend waa buitengewoon geeetdrifüg Dezware regenibuten van s nwrg is warenenkele uren yoot de aanketnat der gastenopgehouden Lange den gefceelen weg diende stoei nam atonden troepen geeteldOndanks het ongunstige weer en het laetlgeuur het etenaklokie voor de Londenaars waren er veel meawehen opgekomen osade gaaten ta beipxtetev De aani Iik van Charing Croaa was drufcweWtend Over de gèhoeie l Dgte va het perron waren pui ren tapyten ge spreid terwyl alle palen met gaaUieerde vlaggen getooid waren Tegenover de plaats waar de tr in siopbe was een groote open ruinvte aan twee kan tan omgeven door een eerewacht en een mu nekkorjw dat volksliederen speelde Om twee uur hqd zich een groot aan ienli k gezeUciiap verzameld Bdialve de voornaamste legeren vloot oifficieren in fgroot tenue was btfna het g eele kabinet aanwesiig alamede de ItaUaansche gezant en het personeel der legatie gevolgd door Cambon en het personeel der Fransche legatie teitwj Jl die uniformen der Fransche Italiaansche müitalre eo mantleme miaeiee het kleurenspel vorlevendEgden Uoyd George werd toegejuicht toen hij met Bonar Law het perron opkwam en een gesprek ascnknoopto met Camibon Onder de andere mmieteiB waren air Ene Geddes lerd Reading lord Mitner Auaten Chanu berlaan Walter Long Churchill en Ourion Krcn voor trwee verscheen de hertog van Conjiaugiht Vijf minuten later kwam de trein die met onderhandelen over vrede wrklaart Iban vu en zoo worH j n hnftton vtrnj i r eedert eem m tÜ I l e4 ra ï rfi n f Td tuaeehen e gBVreerden av e V S oei de atabiliwt Tun de tegen w n ljgp IKutsche regeennf Er ordt aan een i U ficwerkt die de Mowing dei ie üllieerden ut deze quaere uitdtukt Dez Bou in de eeretvolgenide dagen gei eed z j Toor verzending en aan de Duïteehe regea rmg worden overhandigd door de neiitialen die de ibelangen van DmtMhland ventegenwoordiigeij De nota zal in ondohbdizinnigen vorr verklaren dat de geallieerden zuL len weigeren vredeeonderhanr delingejn met onverantiEOO rdelUke n met op ordelijke wtfw eamengeeteMe autoriteiten te voeren De ioor admiraal Beatty en maaWchalk Foch aangenomen houdii is de uitdruk king van het ataindpunt der geslb enleni met andere woorden zoowel Poch als Beat ty helden m directe opdracht van de geallieerden gehandeld toen z wdgerden met de arselraden te onderhaöidelen In deze kwestie zijn de gealUeeiden het vol komen eens Het IS niet goed op de besprekingen voor wt te loopen Maar hier en daar hoort men af en toe eens wat ofver de meeningen in de verschillende landen Het b ang van en rechtvaardige ploe ng van het k dMiak vraagstuk tot ver miiidHig van latere conflictoi wordt thana ook m de Itallaaaeohe pers besproken De Avanti w van meening dat tengevolge van het veidniDgwi der Duitschera uit hun Iwlonjin later dit krachttge en voor ex paiwe Tatbare wik wederom zal trachten uch ruimte te versehaffen desnoods door Er wordt echter op geweoen dat de geallieerden natuurlek wel met de arsolrad i zuUen ondeitiandden als zi op ordelijke wyze door het Duitsche volk gekozen worden Zy willen in het ib Jmmder met met autoriteiten te doen hébben wier macht ndet op den Tolkawü gegrond m Als de aiBol raden thans verklaren dat zi de juiste vertfgenwoMdiging van het Duiteche volk zt n dan kan men antwoorden éfX keizer WiL helmi dat oolc van zich zelf beweerde De geallieerden hebtKn met tegen een e cialietiache regeenng zy zjn volkomen bereid daarmee te nderhaffïttelen onder voorwaarde dot de meufwe regeermg on bbekniiug op den Tolkawit gegrond je In den zin van deze opvatting wordt ook Fttuillaton kr p laagpaaoa een vkilette streep ombeog iDe ikna WilinBaa doorkheMehot het nater mM en geUjknuttig stampten de aaciünee Met eenlge officieren van de koloniale trosten stond Qrete Blottetedt op het voordek Nu aait u dideüjk een wondervol flflhouw zien baronee zelde eender viei heeran kaplt Mamrolh Ik ben eett oude Afzlkaner heb heel wat soboooe gezien maar bet geoichtala de Fioo Kuldo uut de watenaaeBa opryet t Ie het loeest groeisohel Het is te hopen dat hlj ree een wit te muts arugt Daa is het Uionoel betooverend otoon J aa j ijt het mij dat OkijiD man al die pracht niet kan bewonderen 1 Vat noest men daarop antwoorden Ueo keek eleohts o og opmerkuamer naar de violeUe streep Juist beffon het op M ok levendig te wowMo Hamrotb stelde vaor dan ta dteln op zijn corapiawtebniig een bezoek te bren gen t Indien u het hem verzoekt barones zal htj oa aeker toestaan daar boven te aJMu wut de drukte hier eofaet Ceb bell Qrete laobte Nu dan zal Uc mija geluk beivvevenl Ën ak ik een bliuwtie ieop Dat la buHengeeloteDr viel een jonge hilloaexd baar In de rede Nu ladhteu aOlo vijf De jonge ottloier had gelijk De kapitein gaf dadelijk toestemming en nu stonden zij bovaa ttk MfKm naar het j wonderbare sobouwvpel wt een Eoiw pSut ÏSk ToUa zee op des teeedte Resde D or duisternis tot liekt Naar kat DuMMh sedert eeaftge edheenden wachtte Qrete met ndeiieA het uit het Oosten opdoenend llcbt maar dcaeii morgen zou het genot dubbel heerlijk bIjil voN Boeer bgdgubr BOOHJIC Weeflioht atreek lan bet uUspaofiel d vloteOe etroep kwam hengel weid hel derdor de etesTMn aan ha ultaipaoMl verbleekten IDe eerste zegevierende zonaeBtnal wierp de dutotemle geheel temg het werd dag Woadervol wondervoir Een fijne nevel lag ovn het water een borgkegel zweelde els t ware hi de lucht hij droeg de witte muts Het gelaat vao kapltoËn MamroÖi kreeg een zaehtb u tdndüdng De Pioo Kuido beeft zijn schoonste kleed aangedsanl Pmebtigl prachtig Crete s banden Uemdeo zloh om de borstverlne zij boog zich naar voren verlai pend namen baar oog n het beeld in zieh op Daar ede toefa ems heeren de groene streep onder de sneeuw ea hoepraoh ttg de muts straaltl VerrukkeHjkt De aou wae ondertueachaü geheel bo ven den horizon verschenen dreef den neval van hel water en rukte d i iprau WOB sluier zoo labg been en weer totdat Madeira In zijn ganeohe ohoonheld lioh aan het oog vertoonde Ia dat Fanciial Die hulzen dtedaar aan het water sohljnen te kleven V Ja bevsadgde de kapitein Nog een hsti uur dbn wenden wij t m naar de Tfode De stad doet zSeh op een abtand beter voor dan kb de nAUjhefd et li nMbemk een nU neet llufn boren t es elnl