Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1918

N V Mode Etablissement GOUDA MARKT 26 vifc t Im f TELEF 131 f 1 i itinjUaMi IIII111 1 1 It II I n Maandag 9 De cember begi nt onze Groote Confectie Q pruim ing Alle COSTUMES TAILLEUR MANTELS JAPONNEN BLOUSESen ROKKEN benevens een partij Coupons STOFFEN ZIJDE en u FLUWEEL tegen enorm lage prijzen K Geduresde de Opruiming geen Zichtzending t Verkoop a Contant Extra Aanbieding Floralia Bloem A trSO per pak 43M II iUakenlMd K ëSSëBOOM ZEDGESTRAAT 76 OOUOA 8 xÜP lUlC Ht eo iu iiw 3cheai en Toorwaardlon beketid spKoDdan van de mealla$a i op t atijj vap dtoi wfup n latand Q z E U and geen Duitsche s KQ pv art in d Oostzee V pde mo de £ i tenite eqn heel nieuwe l st ebb yam a oorlogsschepen die gereed un of worde gebouwd Uit Farg wordt geklaagd dat Duatsch land geen spoed achter de mtlevcrln van mateiiaal aet Yis zijn nog geen Duitsche locomotieven of wagons op het Fransche tFewunet En ear moet veel gedaan worden In l fc O venveld igde gebied 1800 bruggen mo rte T hemiieuiw en daarvoor is 4OOO0 ton staal noodig 120 kluizen v vernield 5000 KJtl rails moet gel d en em M ver tegenwoondugt 80 KG idiaal Hat Ppfa e opperbevel heeft de Duit B j opppreit legeraanvoering verzocht gevolnjiacTO dein te atuTen voqt het verlengen van den wapenstilstand De b e otnst zou sa l2en of 13en De cember m Tn plaats hebben De Ifokal Anaeiger m tiH limfake van dn do Pofh geeiachte groote locmnoti en welke worden her telid verneemt het bla dat het aantal van 17 tot 24 November k met 800 i vermeerderd In het geheel waren of zyn echter 35 procent van al onjte locomotteviein met inb np van de reeds afgeleverden op het oogemblik voor her t onder handen Die getallen schenen ook op Foch indruk te hébben gemaakt xeodat hi j het Dun tedie tegenvoorstel tot verlenicinff van den aflevermgetermun tot 1 Febvuan aan noHiegi heeft De Qelgische gedelegeerden voor de vredescon erentie zgn Emil Van derveldw miniater van jusitje Paul Hymanis nuQjister tan biutenlandsche zaken en Van den HeuveJ Beüjuch gezat bü h Vartikaan De toestand in Duatschland Js bedenke lyk Het was wel te begnjpeni dat de actie der SpartacusgToep kwafid bloed zou zetten in Duitschland lEn vooral in BerUjm De Spartacusgroep bedreigde de rust dus moeet met haar wwden afgerekend Vecledön week wemelde het m ide etad vaa strooi en aanplakbiljetten waazxip w Fd aangvrnaood om Lieblonecht dood te Oaar 4 téefiis tot liflit Ita kat Xtal aL T a WH aoBcr irmw bawarkt dMc j F wa p ii 5 ¥ i qpawi Da Notanuen J P UAHLSTXDE U BEEGAMBAOHf en U VAK SPALL t BARtiJDRFOHT ign Toornameni op Vrijdag den 20 December 1918 des voorm 9 uur pre Cies aan de Baowmaniwoninf ët S 8D in Beaedenberg te Bergambacht in h t openbaar om Contest geld t Terkoopen 18 ultmuntondfl kalfkoeiM 1 vaan 1 Piak 1 Stier i ijir iirig nitrt narrnpnfi Tentwagen Boerenwagen Kar Brik Maajmachlne Hoolschudder Hoolhark PaardentulCen 4 Schouwen en een groote party Bouw en j Melkgereedschappen eenig meubl fair en een kutje met oud porcelelnen borden kopjes enz i Morgens TÓór den Terkoop Bommard te baaohtigen iX 19 Toen de eirste eneeuwvloliken neetdwar redden kwam Wubsot In razeode vaart met den doktw aawrijdeo De majoor oat idng hen met Esauwaohtlg gelaat in zijn vpcrkkfliiwr Uijae he€ an hier Ugt de teekening van b t 4iui op taJel Overtuigt u dM de kenter mijner iloidi Ier slaotits 4én deur heettl Dofeter ugut laker wal dadelijË naar mijn doc9i er üti ia 9e a dMd gceradbtf Deze vertiet snel de kamer want wie zou zegigen of bet gee A er nlel apoedig he l pijnlijk z u worden R f eweter wij auüen het veirdare in hgt m lcMü 4wa iyea die heelt ooksleohta l e 44 4e ii tfp WvH Pws vioorboold iwol leif v fi toom Ik giatool at Jaor vod Ql 9M fc cb 4 l w beUan tasaaanvva eer zij ut uJuM daig iHnl VoM on beo Ik niet hfuuu m r e zl a nog me c nevtn Blottfiledt di Uc niet eer heb te keniMo E Q vdwsUiUtg nu T at nniinjuigiro WesHandsche Tuinen In den Woudtohen Folder gemeeate Kof ra DttfX un Iret v rirater De ZwBt m de ntbijheid v n IMfi wordt te koop Kangtboden ruim 8 H A hooggelegen WEILAND en DIJKGROND benevent BOOWMANbWONINU met deeniohea kelder etellmg Toor 6 italn Tee p rdenitel wege eokuur keernmolen hooiberg en Door grondioon en iiggiag ua T rw ter mtaemend gewkikt TOor aanleg van WeMlandiehe róinen De lander en ign Kentniu as en de gebouwen Hei 1919 vrj Tan huur B bet itellen van twee gegoede en bekende borgen wordtj ongeveerde aeliMle koopiam ali hypotkeek ventrekt 4d62 40 Adverteert in dit Blad Ftanoo brievan tan L QKOffiftlVELü Haagweg 51 üiQswiQk Z S Bioscoop GOUDA VOORUIT Boelhuis TE BEROAMBACHT DEZE WEEK ALS HOOrONUMMEK i Wf Het Recht Zegeviert £ l v Mitp oadi In 3 aotm OaipMld door 4 WroeoMbi Nordiik rtistan E D film dia m de hoofdpluUui d i luidi TOOr itampvollc alen werd Tcrtooad ta In d Ualoii Wile BioKvop te Ainilerdam duinndeo iMBoeker deed itroomen Al BIJNUMMER o e ZI IN VKROIENDE LOON ClMsht ia tar twn obauoaea eV Velisade wetk optredia vin oos n bcmiodtn ExpUcateur JULES RENË als Humorist o a In i n l eces Creatie Mi OmM OAA OEHEEL NIEUW voor Gouda 4SST Expliaatia JHLCS IIEIlt 10 mmmÊÊlÊÊÊÊÊtmmêimÈmmmmmÊÊmmiii ÊÊÊÊmm m Electrofechnisch Bnreafl Turion üaolei yao Licli en Ifwlitiitifelities pOfC J F W TURÏON TeM S26 U QS TISNSEWEG 34 I HEDEN begiot de GroDte Balansopryiiniiig I 435 y UO WL A P MARTENS Ho Allevoorradige goedaren 1ttairtets flfouses B Paiterijen Stoffen enz worden tegen veel vannindente prijzen iiitverkoclit I I KlelW a 7 19 OOUDA gj mUGESI FUilEK en itlSmrLUTS m lEliTllltEII HITIKl AANUUa van EleÉistlic Licbt en Iratblinstallaliiis J VAN DUm ft Co Gouda imK Vast IM lll in Een voorbehoedmiditel tegen SpaanscheGriep I I Zortf dat ij Qiet verlcoudeu cordt det ii en eente Tcreiichte All i hoeet aleit Is i kee qa hebt pu den op want dan behoort fu tot 4b eeriten op wie de Spaaniche Griep rat heen en bif hea die eea boniaendoeDin liebban kunnen ticb hoofit ernstige ▼ erwikkelmgen voordoen Zor daarom toch inti de Uw diijabaar eaetdiuldigaverkoudheid te eaezen aet aa 4raifcliC war kaitdmiddel ala do i t I Abdijsiroop welke alom roeiod wordt bij hoeit verkoadheidbronchitii lep influeaia aatbna kmUmert ll raboeat ete Beicfaerm Uw vremr Uw klederen UicMdoor xa l DOf en mtA Abdi Mroap in hu tenemca Beo paar lepela per dai kunaea een varkoudheid voorkomen 4218 86 Prqi per flacoa van pijn 2A0 r f I SS vao I pi m 550 r f 2 25 en mb pi m 1000 4r f i3 5 i Alm vtrkr4 k r Elatbt tmtfan tand ntt j Mza handtwIiMliii L I MIKERilMtarfMt j issiia A3e J i aiig ÜMindaf ft De ewber Vè a I TrTMriw w TarrM rwiB a w imi n m m p w imwi ai w w r rTwawrTafaerTnr inrT rT mimm wmm VERSCHIJNT DAGELIJKS l lr BEHALVE ZQN EN FEESTDAGEN AaoSNaUEVTiWauai kwact l ƒ 2 1 iie k U ttt itt Zen iblad fit kwartaal 2 M par weak 22 caat overal waar dl bw rii PW looper ia clü 4t Fuaaca par past p r kwMtaal ƒ 2 50 mat ZondafAlad 8 40 Ab iiuieQieiit i wesriea dajosl lia aaafftaomeii aan oqi Bureau KABKV 11 GOUDA bH aose U tan dW hoakkaiMisl h de poBtkantsren AKSiaffillTairitUSi uu aeadika iia tn kra iMboarenda tot den baurfkriat i 11 rsfnki ƒ 105 sUm nfal i eer ƒ 0 Vaa buiten Gouda n dan beaorckrlafi l i a ƒ 1 allis r nl nMar ƒ 0 S AdTarteatiaa van pubUeke reneakamk Mm taMi e t Mr iwA IMOagBimifll KBOaDBaLINOKNi 1 ra IM elke rafel siaar M Op ds Toorpagioa O booffer Oewons adrertaaWa aa laceKwdan DMdadHiofaa bH eeatraet tot seer fan b eaao igriia Gnxus lettara sa raadao erdaa barakaul aaSi plaataniJiala AdTerte tMa kuonaa wordaa Uifeaaadaa dogr kiiai i aa k i nut vaa asUeda fl aakka a d fat t A4 l t itWliaraaii aa ml Avataa AdoSiiiitratl i TeM lat f 82 H 4l Cti T lsC Intefo 545 HA DEN OORI 0 lauwe aisohen dar Ealfante Varl n hi ¥ n dan i ia i xi ttlataiiil nsbalpiMja vaor Wilson T Een aanalan q den 0r i M t n Partvgal T a M aMt waa aUan ONS OVËBaSIWÏ B urrefiMinwqi üngg wa Burcmui MARKT 31 GOUDA ter de rageenng te pkuitsen Daarna betoogde hij dait een gro p der regeenng verhindert de vruchten der revolutie te bergen De Regeering behoort vrij te aijn opdat hc4 volk oon vred maidiibiC worden die aU l0eD ee ordeluH boettand kan voert ll iApn AlJew eSD vrw i öggering kan Iii4 l jvd Wi9 ur uji d erende opbeuren Datiio i mp Jft flidï ten herwjiarja geko irw vaft e4oteib t rt bei uitzate voor de regfcrinj uu te ataa i oi Ittut ont boctp he hQpfd 00 riep Om mndel k een ge cgt ldon toeatfnd in bet leien te loepen roep ik op dit heiUge oo nb k de jonge Dattache republiek uit en tot ha r eeruten president kameraa d Ëbert een spreker uib wiens eerste woorden bhMc dat li j bet KRb dd da revelntl te Kiel aan t rollen ihad gebümht zei to sokfatcn lieten xith met onbedacht mÈwl iv toen za her waapte c uucchee deö mftar hadden hun stip D Natl a i Br ad r4a vain lntiauiiUolbarlioAam l bt i ir ü woc t aaa de M Orl v ouit dmt zlUi 7awrd ia da m i n iv a d N louvlu Virt fTUitf van Ivlxae Lm titHtitjun k btrattdtbur em oiktiroemid umi I helt tiigeapoiL li voondfAi ta i lm priM M öar aairn de tUfev r ix vtni K z tf I ot tirli gt i in lo7l Li tut kxrl iniMU an Uerleiiux teftfl b t dr ig tW blK gt ikro ft fcy J k tWt U twtl raji hua lujtid r niid Ijsk ukte a wauiin voor i iz if hm kt z Th en hua n tkona iitfftiv bujt untooehtHiliortr t k bevtitlg ik t om t ra iitaien ta btij sm ondaidui hfl jbiM ie fair vaa gn a kracht NaSliANlli lOen luugeUch protest tegaa l ereclrilnf vun W i 1 b e t m H n d 1 tmw wUirijft li C U B taguo et n woord Vain proleet teigea de Hftoondng üji WitlM 1 1 voor het ge Ff t wLI bretugen fl zt g om iij kntt Ihiitecbland idet veruletlgen gij aliA belitten tMO natie te blijven dat vi te mtevt cn uuiL liahitL lit htiil aj roNlotit a 1u gigmut Dfl troept H dii In du t liau sie 4ra iiu tt gm Utu MooffWMUOi t b4 II lirallU ur uur j oopeiul litttibi u wuon dooi u u Ud Nmi dm otd Ul nraad bij h L gt tuiroaJ cuum wido Kr ij gtMiaaiiid opg oroopc U siaan De aoIdateawqensU uaifctie imwe daden De h idi ng deo garde was voor de Spartapuguuanachan bedenkelijk en voor da K e ing e n bf ve4igiag De aoUjkaten ziea in £ b rt dipq laai htinenschf d3 ojnle on va ier wd r bdfcpop kao h pe i d tftor dae n fcracJrtig hamd lo dw varwArdfio wArdfiotoQ8lj 8d oii sch B D MUJom pïobeteren zu betn tot jUKi dtfit dftr reyubli k uit te n ep Ul k u eit Ivr be xjja usairgtltQ giuo mui L u liatul vau V ülA c utui iolUi pdtn die ontniddiUijti uU i iaan h Jt uiii du iudtu van dcu l it vtv udvn Itaad K be rijde II on het ontzttlende blo d tr ttn in d hiim ii tra iti t Uv4iaf ftii iB va tl e lotui Itgeu tik drekgeiiitul 11 lt ft n lik giHiriU tntokea au gtweld u Iti kredin bii wuike zgdo dit ouk uiuge kouiLu de procUuiiaile ttlke golvtkoud iti doQr all volkMge oituiaciitt ui uiot u tAOuderiag van Bartti die vorltlnderd waai aan de zituitgi dtil te nowen Vryd vofid pp l Nfttff m tn a i n W d a overlegd Zoo het thans gaat gawt hftt ni Lang £ t rhalvL vroeg hy Ebert wilt u h t U door ons aangeboden eer i ppeudantschap dfer Du tuel e republiek al dan ni t Ann naa ik sommeei u kortweg ja of neen te z en De spanning wia ui de geweid l ir nigte ten top gestegen dewijl nu ook nog taUooze burgera te hoop waT n geloopen Men kon een peld booren valleol Ebert zed deze vraag niet voetstoots te kunnen beantwoorden Htf ia niet het eenlge lid vain de regeerinf en kon al een zoo n boslieMng met nemen Het antwoord w riite suvnderoogen ontnuektorenA D man dw op de auto het woord bari gwreerd set lat men zidt met dit anfewoovd wel tavreden moet stelles Hy wees er nog eena op dat öe aoldaten een drachtig op da haowt der regeering zyn Na Ebark a anÉwoord trokken de soldaten IQ geregelden marsch weg Vülgviuii de b richUn aii Zondag zijn du voor allni van Vrijdag opgehttilerd Li was ecu tegen revolutionaire biswe ging lu het spel wetlke in scène wq g Jtt dcwr drie jon£e heeren van het de partemmt vau BuUciilandsche Zaken naar h ilz Ude m wladign recept volgenai hot w lk door het oude re me samenKwerln g ii bomaans4Rgen en ondcoc ing van de 11 rs op toitw werden g tt Door tegon dcnion tratif s van de Spar tncutj grot p hoeft deize handloop tot bloed Mrglotm gvjeld Do regeering heelt de volgcmdo prochmatie uitgevaardigd Dt Raad an VoiksjgevoJmaohMgden beett tot op dit oogouiflik kunnen vaetatelleo dut d opdraetit lo4 het gevangennemen van d n IJilivoerenden Raad aan dan teld wt bwl FIschtr veratreJit Ut gwrosden door een zekeren Marten en door twee beamb tun aai het deparfednenk van Bultaoland Mhu Zaken graa liatubchka en von Bheiinbabas Marten Sm eveoal FtocÈer bi hechituie genomen de belde Mieren xlj n soldaten Ebert tot president van de r bliek uit te roepen Maar Ebert zes er eerst met de r fj erittf over willen i re k De mtvperendft commissie is gevangen genomen Fr zyn raatgcvechten gele erd iusschc i soldaten en manifeetanten waarbij 16 personen werden gedood T l van huilers die in hun radeloosheid met wLsten wat te doen wppden tkwr de met het vuur vertrouwde soddaten mee neeTffttpolcken en gehouden Zoo wat twmtig tnenwben stoHiten mch m bUnden angst dooï Sefc groote uitstalraam van h waren huu FabificX Eïen trantltjn naalkte eiraaeena m het vuur Schreeuwend en luidlïeels om hulp roepMnü 9tormd n de inzittenden de aan den a der MntrakkoiMi naar buiten Wat koB loopen re de zich m de dichtst bu tiJide hiwea £ en vej huiawagen die het trftmrtJL twig tnachtbe vooad g te rgden raakte ook al in het machine geweervuur Toen de soldateh met vur n waren opgehoudien bleef het een of twiee seconden by na volkcuaWL til Beischroomd waagdwi de lersten zich t en buitan de deur en namen he tooioeel vam d n si ijd ofi Vlak vó6r de tnvajidfmïtt a t v ór den JBurang van het boven geiK enK e warenhuia lag qi zoo wak 30 m e if hfin luid zuchtend en om hulp roepend dwars ov r ell a Wat verder naar achtertfn l en vyf menscheoi ow een vrouw op het trottoir Groote bloedplassen la en op de stjeemep Ev 4 na vjuveo midden zich ongeveer j i miiiffo en soldaten m bet rykaJiaaseiliejrsgebpiiw en vroegen den blykbaar niQts vf i T o de ideQ Ebert n ar buiten te I f pi n i tr at had eo ogiafzienbare drom ï dateiB M ui alle wapeoen front gen ajct Int de Hfieligen schijn edhenen het e du zende u Hpidie poort istond een auto Zoo da Kbert nnton was gelcomen sprang e n soldaat ojvd avto £ Uj zei de soldaten z n gekomen om zich aaneengesletea ach Ondeztmutclii u itt tegen de Ix ide i eaiub uu van M departeuient eii tt geu irltioJieri Ui Uwl vftii HtftaiwHf crt taris Soji t n on duri o 4 l lgeHteM a nnt d n iHili grot tl ein inaehtl l ui C iwM vHrtiln dt iiioeati i ul 1 itH keeMtren niet dwingt a v atktwoordetVjkhild kfn I Atar vel 1 B oa ZIg vwnewiit uit Kriatiaiiia tul de Nolral uiuuidtttfio 10 É o vur gtui rt ci t tu imj iiciitter Ijtrliht zou WiLsüU lUn üb liu ijH voor den vrele kxijgia 1 mcNiaKliaie VM ttmnt de Daitaetiera glJ over de rer den ooilog tede SiJ du Duitseherb Naair gemtid word lieWt Vwm Bent diciua tiV pni 4ulfat WiImjo ufgcnuodi l uvt au buzotk aan liet lieli t a hun getedflEm t nitdteai 0 tauM dtf kraeht vtm w mtniarobale fe odau lunvoudBg vei t 4a ii gtj kunt een str leukraitH br gitn Sn het gevullea Intto ilobeiiBoflt ni g knnt een martelaar an UO legt nde nunO waardoor gij dw bat uit4M it naar wonaA dien de DutlaebeiM ijvtnala Uk overwonnea voUc waarscAlJnlijh koesteren verdiept e onulMusohbaar mealct Ht t elndoordeM umHi betoogt UontHU vtrder aan de gtw leilents blljvan KM IwrdeuUtin miMiaad ia gewoonlijk het will van een individu Het openbare on rf cin woriK xrh een onuagiljko loealgte lu4pi M bi dri Vfqi Ab diw Wllhekn T I eea moordenaar i bt cHt ltd van het Dultaebe parliiiiont dal y or de oorlofpacre dieten ger Mnd hoeft e n medepUVtltlfV Vu kan gein ge ohikt gierechtpliof g ood u wordtn öiu den b isohuld gdpa ïorrt te v r ordttloa Oeen oiizljdtge te c rlng 20U hapen wderdantn toeutaan ooi a p recliiere ita zulk era hof te zitten XV giarfUwrde rijgetrlngon kunnm nlM oe partijdig zijn en W0 m dat z dfit i ktiitnen zijn Ondur zulke onaMaodtiElnrieii ift gtfo Btrlijk recbiBgoding uwgolffk De V i rwmUi llt g I tpr ih t lUng va Wlï Iemand beelt te Usaobou eea aanslag g brifid op den pvetddent dii repubitk 1 ortugul iJe iian die een pwtuoUcbot iotiiu dat gufiid doel tivi d aan iboudeo bedert twee dagMi reedlB zijo piketten irantjohe soldatm onder lettüng vougc laeraai da Lalliw tneaorler güuit raal van ket ilMUUMohe kgiu en iii l enwuordlg heul vun oeu Dnitach ofllcler lu burger in veruckeiden iisufaiolsohv bauke o a liet upknr Naüoual eu bet Credit Ly uniiaiST t eaig oui de taivijke geldkisien wt £ te lmV u wilke du Duiticlieia er on g or niiddui October bodden hetngt bna ht U4j 9 jj tdkjsttn bevaltm gtddü w4 tMt die uit dloosdri raneche tidi a ai Ulj il HooJjaiji TourcoJng FttullUtlONk = rB 01t 4e m St QueAlLa aJlLünwtlg zlju Andere gel4klHten 4Ju door den vijand In i en baiik te Luik gedoponeird wulke voor iHW paar mUi d iraoQtt waarde zou ttsattfoi l iu IrauHiliü oldat iu ladeai zo op gBpa i U rdo ftitee due otutki lld lUjk jiaior Fraiikirijik vtrliokken De ilkifHeu zulkn aan du Üii deele laütilüogien wor de toruggfg vin waaruit zt zija weg g lieaJd bubaJve la de stoden woax de banieu verwo4 t zijn zooal in Bt Queu til n Kanurljk Ia dit geval zullende gtldswaardeu naar i arijs worden gebracbt uPb ojD bet 1 hoden te voorkomen Het gelaat van Wuasiow was donkarr od geworden maar bij baheeradile zioh Wij zullen doen zooaJe u wilt Maar de boIeedi Q de famlUe Blottatedt aan gedaan wa oogepaet d ar sta ik voor Inl Ik wlk e niednand el edij ea Hoor bet is toeh wei mijn pUcbt ajs vader alle mogehjl e opaan£enaamhedlG vaa mijn doditer verwijderd te houden komt u mede ais Ik u verzopen mag Unr na uur hilindelijik wtrd de deur geopend en kwam de douter biuiea De beide man nen sprongen op en keken hem aan Een gezond kind een jongen Het gaat met de inoeder gOedl OoddankI Wttwow had het met bevende Btem maar vol overlailginig gezegd De majoor ke hem acberp aan daar na vroeg hlj met klem TwiJfelt u er aan dat bet kind een Joocen ia Majoor I H€t was een baide vnof maar Ik meende ze te moeten stellen U zult dat bij matig nadenken Iwgrijpeal Eon lange sfUe volgde men za het ffusBOW aan boe bet la hem bruftsle 3Moor tweematk zijl u ralj vaodaag te na gefcocnen Terwiile vaa mr docbter heb ik bet verdragen Doe bet eofater Boeit maerl Baidcenbadi zfflEte faem de band Dat ms een utwwrd nuv Bija haat Bc urijn armen neet Hiiruiede s rak blJ geen onwaarheid Na velo eenzame uren wa hij tot do irkenuing gekomen dat dit huwelijk hoo gof bad götftaan dan vele uM zijn kring Twee baddèa zlt mif Hkaar verbonden oin Ldkaar tot ftat ea Meun te zijn Edele naturm die het leveo zooluig boagerig aan dé tfobtbezclie taf d bad kten ataaa Ni waa de stoel aan Oretea lijde weer leeg g omm Het wu slecbtt de vraag of lij den Ideioen Jongen er slet op zou zetten voor een audertA buur dauk ik bUeefdl Ln aJj hij n Jaren zou vragm is Bvt geoorloold ik neem den kletue graa op mIjB Maboott of zij dan niet zou ztggen Beate neef vroeger zoudt uhot iMdben kuoneB krl en nu dank Ik u itttittodtin wil ik mij idt t aan liet gevaar bUiotaudlflc dat u voor n tijd oi Htaat en alaoheld neemt Eeoe b Xt Bujn vuagera gebnaid ik p a voor een turhaüng Even uj bet opgemerkt dat hit gewtHdIg pija deedl IGUKluId maar bel waa nof langen tijd wu de DfeB tot den aaoval te velleo t t zaolaag wlUe htj achter de aioeten van ZIJD Btebt u kblaea oeef ateao tot diu hi miBAchiea mettertijd door een vfiendeliikea bUk werd uitgenoodlgd plaats te uuiMw ea dan zou hlJ ileb he tt8t niet l tm nooden Uaar vooraiehd eid was o faft en een 0B e kl hart wacht niet graag DeMndanka werd Woaaow a er oipgeruimd Hij was eatt gwund man ea in d9 vccte wen wo d99L Dus op ilja milt DB SB llMltsdM dank lu waarde Wushow k n spoedig om uw kleinen neef te zlenil Dofatertje mag ik bèanw Neon nog niet Laat ik u eerst gwluk wea 4chen grootpapal loen c wae gebeurd reed Wuseow naat BloiMadt om iiei majoraat bekend Ie inakw dM ew ueture nM Matitaheer gebiuap WM LUi n di zond VÏWWir njet zijs op pa s r eea ruiifiwr r Mft mar SudMioha en liet vraigen tioe bet met zijn nlAlK eo den kleunen o f g n H i A voiani iu eitned hetzeiUB i l itnemendl Ur n g stoad hU w i deu kleinen MtiULiwtüV biJ de rekpH a Zijjt zeiiHiwen Icwaiiien weer in evwavlqtit hij werd wier de chfw i iAt ta keMT En menjig kitimitjlM v m Ib sI daarov Het mfOpraAt waa b a t ab ootgaaii een jaariijkeob lokouiffii van goed bon derd vij duixeuidl apw Da moet zeKs de wilde Wuseow 191 Q zoo gewfk kelijk opnemeial Z09 z4den enkdea Anderen iMftlfVtJt voQrziciitig tooepeÜogeo d t bij zyn gernis zeker ateobto tractitte te b eer sdien II bij zonder beden trad men liever td t want met Wufieow vlei niet te spotten en bovendien was het BUMtstedtooho majoraat ver ia den omtrek bekend oen liJn uliges ekte wildrijke vetdes ea b awohcp 1 jitmeeeter achud leder opjperutmd d bud ii hem met d WU4e g beuxte nla gcjukttenacfate Ja miia nl t vw en ccfen t m den kleinen jongen voor aipb oj dil geoofuen opdist hij Julcke tJltudiBf oom ITiiaeow mo ti vQoir w d bÜ ftw Wijven r Fen klftdeïmood k B v ftt veal Qrele voQ Blotlriteftt WAA pff tttliW Wt voedde het kind zeil de droonierigs bMld ziteide wtcr o i baar fflond Af ea toe werd haar gel sltx iH tralk enatioar de atifit baar d ktjMl De di ter mowt 010 dea anderen dm kom ea d Ui voeg zIJ hem tolkeos we r Is bat kind g 7ond 3aJon 1 K t ac u nUik Mr tMdl I Mftw lai r t Ja het was nwilijk davop an ui woord t g v D maar loMiett micAl ds moeder niet Wpm tod daidtbaar v f ds iHfJffM tiengel ph wIimU u otat op waai dal werkt sUmU op bec fciad DMf Uj bleld baar een bftndapïwj voor zulk i a Uoplt Inven ht tt ook yaMade kmderent Mm onset awootiwtv gfol tsgtn u worden B derl mij de vreu vftft njijn kotwt toeb nk I 7iJ vatte moed de attile fngut v i et h r toi oiat Bsnkwabat bwi haive en Wj tUn dochter deac hot was tater m daardoor was tr einig te doen BMsbarMo hij loe JUh W öw ii b niet eettt kim zteo Dat biot fiKa M i to nu bssl moot nMardal U nl t Mteg hij moet natunrlijkvoogd lija vwr peet Deea ie boa 9 b Kkw ook 1