Goudsche Courant, maandag 9 december 1918

m ISS74 KEN I$Q£VlNOm W lontrkt BUBÜEMEBSTE 0 WETIlOUDESiS vaa dOUDA broi nm ter algemeero kennu dat I MARKTDAC nde woek vtm Keratinlii zal g diomjen w onlm op V i y l a g 27 D rnber ek Goiuda 7 December 1318 BürMmeeetar en Wopthoudere voorn UliBO J MI33 Oe Sou tarl8 M VAN DER VEXJB BURGEMKESTER en WETHOUDERS lier gomeerrte GOUDA Gezfen art 67 der Algwneme Politieverordaning voor dW Gemeente vastgvsteld dm len Juni 1965 en afgekondiffd dwi 2 en Jtm dimraaawotjend BiTW Ftin ter Jwhtus rail voerlieden en huorifoetaieM dat op Zai Ma den 14 DeoamlMr 1918 dei mörgrenH ten 10 ure op het rtein acnter het Waaggobouw al tpor den I vei jregiUtai tot d aJ Rieao f U mR iiunner Rij e Voertuigen zjüen ie de na Xd ntng der op dat tydwtip VLrliuurtK of m gejruÜï zijnde Rij en Voert iifren plaats hebben Zaterdag den 21 December daaraanTolgande ter zeifde ure en plaatse Oi ttda den 7 December 1918 Bungemeeater m Wethoudei vooini ULBO J MUS De Secretaris M VAN DBR VEUR Kedkotiei Telef Intens 545 D beaptpekufcgOT m de oJi g te UaadeziU tjng naar aanl dinff vaai ibet vooir tel tot wiiögk der veroLrdeniDg regelende het be beat dar G iniiwuit LichtfabneilDeai moeten irel an eognnunbtren indruk hebben g ewlit In het ovoraiclit dot w aan di besprekinxw helH aa gwniA hebben wü te kannen fSVgevtai d t wij ons m i de politiek die door e deel van den Raad die blykenö het Totum van VrydacAvond bestaat ult de geheole pechterzidie van dat Collega niet kun nen Tereeiugen Uit hetgeen in deoe zlttiB r ftlfl in die van 4 Oot j l teoi aanizien dezer aamigelegeinbeód is gezegd hebben wij de conclusie gietirokken dat er een eampagjio Wordt gevoerd tegen den Directeur der Gemeenrte Lichbfabrleken die door dien Rftad eenojre jaren geleden tot zü verantwocoHleiuke fuiictie werd geroepen Wu vinden die houdmg mtermafte onbillijk en ynsympattiek Indien het juiat mocht zyn dat de Directeur van dit belangrijke gcmeeatébedrqf iiüet is de man die op dien poeAi behoort te ataam dan n o fciumen wg een optreden ala Vryidagavond n daarvóór in den Baad plsa t had ndet htll kon Dan ia dB W ig dae moet worden gevolifd een ganseh andere Die weg was aangewezen tooi in de zitting van 4 Oot j l bjj de beeprekitrgen over het voorstcl van der Waretde J ng Kolyn n wiet oyer te gaan tot do benoeming van een adjunct iaTecteur der G n enteLic itfiibrieken door d en iïeer J Oingenburgei werd g 2 Bd tMoar dam Is m n conclusie AaA men moet hiHïbem niet een adjumct dirwteur doch een directeu Dan bly tot dat wy yden tegenwoooxiagen directeur misechien ull fn moeten vepvanirein door en ad jancUdirettitur en dat wy moeten heb bexi een dtrectvur der Gasfabriek Die wwg is echt r met ffevolgd en daarmede is verzamid te komen tot een zuive riog van den toestand die blijkenis eea mtBpiuA alB hierboven wel zeer noodig werd ea ht Hab had vowkoman kunnen woard ti dat opnieuw de positte van een hoofdajftbtenaar der gwneante tot het oaiderwerp was gemaakt va n een publi e beepreking die met bevorderlyk kan zyn voor de goede verhoudmgien aan djt gemeente bedryf en daardoor geacht kan worden niet te zyn in het belang der gemeente Het vendiro de aandacht thans eens wa tci gban M de pofriiËte van den Directeur der GBm nbe L3ch fpbrieken hJer lis geregeld m w e de oorwkan kunnen zijn dat op de wijn ala waarop euUcs U ge chiedj rror 4ez a booildaanM Kuir der gemeente ie ge prokan ainda 1 Oct 1887 ia de a f riek door de gemeente in xpèoitatie genomen De toenmaliige direoteur de heer Prms van Does MayimumprUa Slaolie D BURGEMEIJSTER der gemeonteGpVDA brengt ter algcfmeane kennis dat de Tiqvplj ende maximumprijzen vü r slaolie n fiejwhen inhoudende 80 h zyn Tastgeeteld lü den i oot en tus henhandel ƒ 2 33 p ferfh In den kleinnandcl f2 75 per fleach De prÜMn gelien inclueief verpakking Gouda 7 December 1918 Be Burgemeester voom irnid ULBO J MUS Manufacturen De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA brei t le navolgende verordeniing van d n Mini fter van Landbouw N jverheid en Handel geplaatst in de Staatscourant van 6 Decemlwr 1918 Ndr 84 t r algemene kennis De Minister van Landbouw Nijverheid n Handel Gezien Ait 9 lid 1 deo Distributiewet lölft voi rt opgave van alle personen cm venmootschappenvan den totalcm voorraad manufacturen of conJectiegoederen welke zij onder zich hebben op JO December a e andera dan voor eogen gebruik of voor gebruik door hun gezin en welker omschryvlng voorkomt op de door hot Rykfikintof r voor Manufacturfin toe te zenden lijst Ter voMoening aat deze vorderma iroet voormelde lijst ingevuld en geteemend v66r d n 12en Dfjcmbw 1918 aai hrt RÜtokantoor voor Manufacturen Laan Co pes van Oattenbai gh 13 te s Gravenhage werden ingezonden Zy die geen lyst ter invulling van bet Ryksk itoor hebben ontvangen zijn verplicht d te omniddellijk aan dit Rykskantoor aan te vragen s Gravenhage 5 December 1918 Vooi den Minister De Secretans Generaal VerBtceg Couda r D ü n b r 1918 l c BiirgemeeBter yoorioemd ULBÓ J MUS A DVBRT8 I N D Hoer en Mevrouw IJSSELSTIJN Backers geven kanuis van de geboorte van een Gouda 9 Decembor 1918 4376 9 Onf 4i itenis tot liaht Qttvpaafld Zit Slaapkamer of Zit en Slaapkamer met pewslon Brieven mot omschrijving on prijs onder No 4373 Bureaudeser Courant 12 AÉrerteert io dit Btad Asn miJD pihte Stadgeiiooten Aangemoedigd door het vertrouwen mg geeohonkon by de opruimiog van de 1G200 sigaren zoo ben ik beBloten mn vfliriEOop van apeü eii Tabak door 1 umHmn hijpende door goede waar te leveren D billijke prijaen te berekenen de DBt en bot vertrouwen van bet puJiek waardig te blyven 1375 22 mrveBn haitada 4aar f laBKHLKE vAs aoaani 0ia l n aim Ala u het goed vindt papa gxaae Ja zoo nwet het zljo Als beheerder i a bel giajdMat aBi eenigo Blottatedt dii Q e van meer nabij keat blijft Je geee andefe keua over Du aal Oc het doen Ja maar aoottenje eeret m tt hij zteh Iee4 eana laten zien voordat Je er hem om vraagt Zeiidt u hat niet tnwn aia papa Ik deaik er abt aanl llf heb toeh al genoeg laet hem te stellea aangaande het majeraat Wlen Je als peet wUt nemen is geheel Je eigen zaak daaraieng Ik mij niet In Ik vilde e alleen eea wenk geven Nu Iets aaidere AU de Jongen vakkw wordt zal fek hem op de weegschaal leggen hij komt flink aan Daarna verUet de majoor de kamer Qrete keek hem met igroete eogen na Waaroni aptak hlJ zw dilnrijla overVuatmr Op ten wae WJ toeh vroeger niet weinig booa gewaaet mi eoheen het blaad e pletsaling oanfekaerd Bad vader be paaia gedaohten voor a aahoiMi tak I AbcHinteert U op KmL i TMItFiiARKT 4 mm mm mi mm r m imami VCWRLOOPIOir MCDC0C1IL1IIG om Buit n woon groots Verkoopint ep het gebied van Houtbewerkt g3ii cbmea iMtedigd M kelaar in Machlnerl ln n Mct en tp Amstenfim PUrna OOKN DE Vi AMIN é L BACKM I OP WRMPAO a OWüMi W en of ii lllM9 ilei Fa Mf4 lt ten overstuta vg d a Notarii N F CAMBIER VAN NOOTEN t fl iula da r qi ten EN ure op de Bovenzaal ï b de HARMONiQ njii Qtf i MwW ta Q U d verkoop CM 0O IHPLET il BlUAiEN hijaa xo m I mmmvm EUCTOIE KKtl n TIKMRFUi wDIE WOEI OEK9 ¥ MMMtVuNI t tt OQimAt waarby Etf Elee roinotoren Ib Tj b ea 3 P K Li t79 gj3aak 60 c U wielen RwdtUMahuMt m t bonten tafel Bodemdraaibink met Bov n4i iwuk Cltihftaaagluijt CWMUaa4 baak Btsiai vs r inrichting Afkortbank Vlakschanfbanlt met vooitdrijfwark tt8eklattenbv k houten bladen met Voordrijfwerk Kortkank met rollend t fel Kortbiaffk Mt loia Uafi ea VooE4j y Ker VlakKtUtfttWk Sch lpbank Klembank Conlscfia ZaaglMiik Scbaaikaak met VoMdrijlwnk KoiMmk AAoapbank StrykmaiChines 900 m U 800 m M SeO a M Stempehnachlnes SpgkermjcItJne Kroosmachipe met bovecdrijfwadc TonoenfcliMtnHWMne Bdtel IMcWiv i Bojamifi uUla PkW KlllRmachlnc Trommelzagen van 260 tot 500 oM met bovaadcgfireiik KafiitMl M KMin 150 U doorlaat Rsofddrljf iVerk mat 7 Mr As diam 70 m M 4 Kagsenl lokk n 2 g Qot0 gejimaed gzeron hjingers en 9 ritnuchgven Bov n Tusichen en V Wdrlifwerken mat ewM total l B£te eta d yfag va ruim 20 M diam 70 60 50 m M 37 Bitmschijven f7 Kussenblokken ea 13 hangatoeleo Central Verwarming met 16 Radiatoren en Leiding naar Ketel an Exhayster RgJJendf Bank9 l rqef m t ijïeron tafel Ulntïaftgtpettel A tommii t e Twp a g met Voordrijfïiesfc AHes te bezichtifen iq bovengenoemd Fabriek op WOENSOAO t es DONBEWAO 1 DECEMBER a van 10 4 ura en op don dag van Verkoop van 8 W j ure v m 4378 266 NIEUWE CH01IWDUR6 DiNSDAO 10 DECEMBER 1918 BeiyiriuilKb taetl Het Adverteutiebwww 4c VeoHUUioA a b l AbofinomMt Wü TROUWEN Ie Eiédn IM HAB£T 31 Eea eomtt4 3 afdAahnlen door C BtHHUJUl SHAW Af nvang 7 uur precies Bntrée vóor H H Leden ni t m elnenarea M VrMfBdeliai B Lo en SmII i l l iO blcoa f l SQ por parboil Nte L v4en h tiben behalve op dft Gdlenj ËnlrAs voor de G Ieri zpowel voor Ledea Il NielLeden SO o nt Kaarten verkrijgbaar op d n dsjf der voor tcliini van 9 l eo 2 4 uur en dei avood Miv het bureau LoUal TOOI d te beipuktn plutieo op vflFtoon van couyowi P MsKpda 9 December 4 avoadi 8 uur 10 centi per plaal Vooi de Galerij kan niet beaproken warden Alle enlrdeprijzen worden verhoogd met 5 voor AuteurflMshten 3897 43 TStM htzotit de pla t in v a AHyMKXWlim ig Up Ned rl4ad o i i a ftiitf aia dwlw d f p w ekt lad9jn n t4 r j riQdiakana mr hncwndina w a Ma ten wmm in dircri matea Tcrkrij bi r bij de 2670 10 HiniUrnnilirnimmii UDIMII TIIDl Rwaanialtalwit M ie WUiOê p ri Van dM Meui i GILIAD Dloedzuirerend middel Deemt de ooriialt vaovflie kwalen w £ Btwijaai uorkaodajl van 3306 2 TaliereuIoBe es M ftg ders die door bM gebruik votkonwn Mienin voadeo Alle kwalen die haar oonaak to het bloed Tia4eo wordaa m t ot attccei er door baatredetl Pclli per tnck i 1 2S arkomalll Tan de CiMinlioh Medlioht Maaieek Aaran te WATERGRAAFSMeER Vaiki aat bi NT ft roop ZminoEwiUH 10 2364 M l I l l I I 1 tin IiiUabti i4aa aid n eRAlW Tentreht A inrtMlMla m iMMMiente k QMWi QtrlanmuuiB veor Berkenw de AcWerhoek door i WWWtH hitaik mal jPHmmmmmmmm De kwa t 0 kwaal Mn tuutdjB d$A oau 1 da en ii bloedarmoede en xeni wzwskta I ea dit i ni U feea ond r Het Ie J f il noeiHjk de Mritd om het b J tvMi tmI RMoich leven 9f hm zanuHtB Zoo oetMui odvchii I vroeger o aim d kiMfll ts hloq a Gy mopt ctsat o d op leifeR r waM dat kan U een iai Iijdefl on een ipoclJt leven bezorgen Git kunt daa ie ca waken door intljdi ebruik te mpken van rc SUtpilOSI h fc ItaaU ao aUoeade middel tejes h Mllaimi ll ut sauwiuihte Twaemui nu dal eao ci üepal ia oMaMjuk Sani uino e koat per fl i 2 2S per 6 f HM pee U H 24 Bij alle Apotbekert en roornanie ogiaM 3966 4 WAGHT U VtK R NAMAAK I VAW Vm Cl 9 rtpo 8 uuï seeteteit I a 10 Deo 7 i uur Nieuwe éshounbo j U flap iy mr Sttiim BtoM dem Vrouweaclub LeKing P o ► au uur Ze vaMt Cm J Yee V 4 U Qoitd dar a l 13 Dec 7H WW SaalaMt da Riada I ilng Natiaaikuadta aenoekiolaf A MmSMüü ZOON QSSWt 18 Deo 2 iait Oikw Bow 57e 4 mrgs ng DiD d g 10 Decenib r IMS VERSCHIJNT DAGELIJKS GOIMffi COIJBIIVT BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKDNDBM MCDKOEEUNOKNi 1 4 ngela l H aftt l W mm t M Op da Toaivacbu M imf Oainne adraataaMlta an bisnamtaa madadaallaraa li eenttMt trt SM NÉt eaardaa pr l Qnoto latten m nmim ocdeL baiakaod aaar plaatanlattk AArertaatlbi kiuaan wordaa laoaontaa daar I Mnm AdTarteatiabureaux aa ania Aaantaa AiaOHNSMBNTSBRUSi p kwartaal ƒ y r wwk 1 at mat ZaotenUail tÊt kwaataal ƒ SJO per waek 23 cwt ovalil nar da ta rrta per letper eaiilil lt Fnuca per pnt per kwarUal ƒ 2 50 mat ZwdirMul ƒ 3 40 AbmBenuatni worden dareUika aaaxenimeii aai ons üiireaii HABKT 11 GOUDA bt OHM wpitan daa boakkandel en de postikwtolwL ADVEBTBNTIEPRUS Uit Gouda en oeatmkaa 4Mkoof n U lot daa baaoixkdac 1 B rageb ƒ 1 0 eUu recel meer f 0 Vaa biiUn Oelida aa daa baaot toiwi l rwU UO alk ngel maar ƒ 0 2e AdvarieatUiD rata pvblMa viniukel kbadsK a i at per ra aL Adraiautmttot T I I Intan M Bureau MARKT 31 GOUDA Papi llp p l P a i ifa B eoa bedtiMMda Inaialdag van ds winst op ƒ 9762 14 4 waUle varicUtard moet wonlan uit baogers tabricagakoalon door dmudin l ankalsn ƒ 6000 meer aaa afachr vla vertwogiag in niet goringa n rta vu 4 kk tHrestrekening als gevolg van de fl aa nri fie peilbak der vette laren Bm uHanl to droevnnd beeld geeft wel 1914 dat Ml wuat opleveide van ƒ 1906J0 Opniauw TCr baogtle fatu icagekoatea door weer duuldae kolen en belangrijlee attjging der iatanatrekeuuig met ± ƒ SOOO wam dsanaa de oorzaak De oerle jan na l t4 moatan laaiwi de abnonnale onwtanUgliadn die toaa widen buMan beschouwing bUinn Uit ds hierboven aangavewKk etjfin blijkt w l dat ean veigellJUng tuaaobm bat Gasbedrijf vt6r en na 1910 niet wel mö gelijk ia door de oo Terachlltende finUd eele en commercleele poaltle van het bedr Maar dan ia daarmede toch ook gezegd dat niet aan dear Direc l ur peraooniijk maf werden geweten dait tbana man bedanlDg ook eens even dat er zooieta als oorlogatoe stand ia ainds 1914 de gaaprijaen laa heel andera zUn gewordan E i vergelijking met andere gemeeaten t ook io dsM tM altijd op Zoowel ten aaniien ven de ultkomatan van het bedrijf ala Van de verhondii aaa da LMtfabrieken iMftda Raad de g o ed e bes H s n H M i in IWdHbehad maar ze nM noHn En in HTlieM beschouwd la hetgeen op door da Hbn Jengeabnrgir 4 ia gezegd toch we f ijnUlllik btmg waitd geacht t z n en speciaUtaat op het gebied vaa de gaafabricage een der beaten op dat lerrem Onder directie van dan eer Praw vaai Doeaburg heeft de gaafa brielc voor de gwaneente reeds in de eerste jaren sohittartaKie resultaten opgeleverd Uit de voislagB die one ten dieaate staan blijkt dat de Stedelvke Gaefabnek op de Winsten VerUesrekeningan do volgende winatsajdo a kon bofidcen ƒ 16467 93 ƒ 18196 38 16698 77H ƒ 19682 09 25J3 08 In Itet eerst jaar der gemeemeHJko ex ple tatjB ÏJedpoeg dte gesprtis 8 cent per kub M rn ïï wember 1888 werd Ie prvjs vonr kookgas bepaaM op 6 ofe in 1892 werden de gasprtizen lichtgae 7 en koofcga 6 cent en In 1807 wettlen ze epnjeaw verlaagd tot O en 4U nt Tot en net 1896 betaalde die Oemeente vo r Je otrBa Witehtkig M cent iper knb X lM geen aan de Gasfabriek een inkomsten ven rond ƒ IIOOO per Jaar opibraeht Vanaf 1897 werd krachtens een Baadelwslurt de atraatvwUchtlng om niet gelevet en in 1898 kwam daarb ook de gratis TeiiichtIng vem allo openbare gebouwen de scholen en hot Gaethuis een besluit dat nuet een zuivere exploitatie van de GaffltabriA niet valt te mm De Jarwi vainaf 1897 levwrden de volgende winstsaUlo 4 oi 1397 ƒ 5313j84 1899 ƒ 13872 76 4 1901 26328J 7V4 1903 ƒ 46756 07 1905 ƒ 9864 78U 1907 ƒ 2 973 93 4i 1909 ƒ 30783 24 Bö deze u vtkoniMten moet a orden vt s merkt dal in 1900 d gieprijzen werden verhooad lichtgas op 7 cent en kookgas op 61 cent lui 1901 werden ae verlaagd tot 6H en 6 cent m 1902 werden de prü n weer verhoogMl op 7 en 6 cent 1906 bracht een verlaging tot 6 H on 6 H cent en 1907 kwam w eer een verhoog ng van het lichtgaiE tot 7 cent tot stand Wanneer men deze winstsaldo s beziet ei daamaaat de schommelingen ir de gaaprUaen beschou dan doen dergólyke cijfers toch uitamiate vreemd aam Men moet zich dan toch vrel afvmgen waarom by winst Laaldo B ajs hierboven g oem4 tot verhoo im der gaaprijBen ie overgegaan Immers de be en van de Oasfabr dk werden gefatont in de emeentte te Wanneer deze hadden gediend tot vorming van een reservefonds waarjjt de buitengewone ko3ten zouden zijn baaliredon dan zou ulks alleszins verklaarlliaar agn genwat Nu is de Gasfabriek voor Buitengewone ult men moeten gaan leaiwn waamer ae rente moeet betalen terw haar igen ealdolB Oder meer door de gemaenMiaa enten opgestreken De gaanerbiuiker heeft dus in dia graoto winat Jaren door dan gasprijs een imlirBele belas ting betaakl waajvan het bedrag bij boe king der aaWo s op reaerve rekenifig door mididel van de durecte bolaatlngen in te ge moontekas zou tl a gekomen Het gevolg hiervan i geweest kkt lolfc op to begrootong der Gasfabriek voor 1919 nog een post aan rente en afloeatag ilmkt van ƒ 6200 van een leening vaoi 1902 die ook de vorige dienstjaren heeft bezwatrd die de reke mingen simls het jaar van uitgifte der lo nmg heeft gedrukt In 1808 besloet de 0 me iteraad tot da opriohtiivg eener Blectrieehe Centrale in comWnatie met hot bedrijf dor GemeenteGasfabriak De Direotaar der Gasfabriek zou worden bUgeataan door een adjunct di recteur die in den aanvang zou worden be last mat liet ontwerpen der plannen en bej gmotingen voor de op te richten Centratf en met liet toezicht op de Hitvoeian daaAv van De Kaaul benoemde daarop bfj besluit van 39 Oct den heer F J Swart out de Hoog tot Adjunct Directeur der GemeenteLichtfabrieken De heer Prins van Dt sburg overleed op 8 April 1910 en in zyn plaats werd toen de heer Swartwout de Hoog bU Haadsbesluit van 16 Juli 1910 be noemd tot Directeur der beide fabrieken Die benoeming ging met Heel vlot Za gesciuedjde eerst nadat in de Raadazrtting van 10 Juni dji v een voorstjel van B en W en de Commisaie van de Lichtfabrieken waarfn de benoeming van twee directeu rart dén voor de afdeeling Gas en één voor de afdeelin Eloctriciteit werd voorgestaan ww wtrvipen Toen tiehoorde de heer Jongenburger ojl onder de tegenstemmers In de Raadszitting van Vrüdagavond j l giing zijn betoog practisch juist i n die richting In dezelfde zitting waarin de heer Swartwout de Hoog met overgroote meerderheid tot Directeur werd benoemd werd besloten sollicitanten op te roepon voor de betrekking van adjunct directeer epeciaal voor het Gemeentelijk Gaabedryf De benoeming volgde daarop 14 Oct d a v In de Verordening van 16 Dec 1910 wer den de werkkring en de bevoegdheden van den Directeur en van don Adjunct Directeur geregeld Daarin wordt gezegd Tot het beheer en den werkkring van den Dir cteQT behooren lo de zorg voor het bereiden vtui zuiver gia van voldoonde hoedanigheid en licht sterkie volgens regelen door den Raad te stellen en vo r het opwekken vatP eloctri schen stroom in genoegzame hoeveelheid voor de levering aan de gemeeaïta en aan particulieren Tot ket baheer n den werkkring van den Adtunct Hiractaur bahooren oJt lo het bijstaan van den Directeur voor loover betreft hot eleetriach bedrijf 2o het ontwerpen der plaoMn en bestek liWPiPWWi ken voor het veranderen der gasfabriek zoowal wat betreft de geboawen ais de toestel len voor zoover dit onbwarpan ham door 11 en W of dk Comuisaie van Bystand wontt opge gm 30 raet insditsenung van het bepaalde ki art 1 en 2 deaer verordeaiaug de leiding en het toezicht over het gasbedrijf en de lorg voor de openlia verlichting door gaa 1887 f iin U é 1888 1889 inm Osv i 1890 18 ƒ 13600 89 1892 1893 ƒ 17479 88141 1S94 1855 f2 tS 2t 1 189 In twee volgende artikelen art 3 39 wmh de verhouding tusaehen den AdjunctDirecteur en den Directeur aldus geregeld H de adj regelt in overleg met den Directeur en onder goedkeuria der Commiesie van Bijstand zijne werkzaam heden zoo noodig vervangt hjj den Dt recteur bg ziekte of afwoixheid Het aan de Gasfabriek verbonden per aoneel staat onder zjjne bevelen De werkzaamheden van dat pezsonael worden door hem in overleg met den Di recteur geregeld enz By beachouwing dezer artikelen ia het toch wel voor ieder duidelijk dat de mogelijkheid tot verschil van inzicht ta de be teekenlo dezer artUcolen bestaat dat daar mede dlis ook de gelegenheid wordt geschapen tet verachll van opinie die leiden kan tot een geschil De Raad he A im Vrijdagavond met de nKWeUJke meerderheid door behoud deeer artikelen den fden toestand gehand haafd ni daarmede opnieuw de mogelijkheid voor verechillenda opvattingen In de toekomst gesanotloneenl bl BKlNnKIKWniWVDORZtBNINa Wanneer wD de uitkomsten van liet gaa bedrijf ver de Jaren 1910 1914 nagaan dan blijken aeer wtswhraHiis floueleels resultaten te zijn verkregen Wegpna gilirek tt Men zijn veraahU lande aoliqwn niat uHgevaren DaOanns wiiae die 6 Itawbtr aaw de Waal ea do Medan die 7 Daeea xr naar UestliKlU zenden ertielilten z JD en M redrnoft In do haven gebleven He verlr k van de fVmU la van 11 tol M DsoeuibiT uitgatfteM voor dal van ds loaulltids die den 14en zou atrmn ia oog geen datum bepaald Dr Nieuw Aiustiattaa al ep dia vaa gesU Mea daMm 18 Deeendwr vertn ken Het dienstjaar 1911 leverde een wjnat aaldo van ƒ 8231 0S 1912 van ƒ 23763 81i4 191S van ƒ 9762 14H en 1014 dat aich reodfl alB oorlogfljaair kenmerkte gaf een wilnetsaldo van ƒ 1906 30 Oasniatre IIr tcniecntcji uur vaa Coevoid bead oji lanl van bet Rijkiskolenliiilrlbutlabureaii ii n zeer beperkte gaarantsooDesring meeti u Ihivoeren o a moet om 5 uur all Itlilago on lakl lverUchbn gedooid uordin en na 10 uur mag okaoaad g sliclit branden gaaoomCorm uwgeo niet iin er worden glubrulkt Coevordan win II000 M3 over bel baar toabadeaUe kwantum Het groote verschil in winstsaldo tuaaehen de jarcii 1910 en 1911 1910 ƒ 3762B 66H en 1911 ƒ 8231 06 ia door de verandering van boekhouding in dat jaar uit de financleale verslagen niet Juiat te verklaren Het gasverbruik liep in 1911 waarschijn l jk els gevolg van het in werking treden der Electr Centraio met ca 160 000 M3 terug waardoor de opbrengst ± ƒ 9000 minder werd dan in 1910 Maar dit kan niet de roden zlJn geweest van een zoo be langrijk winatverschll Veeleer zou de ver klar ng daarvan moeben worden gezocht in hoogere nfachr jvlngen die Ininnen zjjn ge schied F ülleton WnsBOW er mëaeehien aeB aohlw Een bloa van toorn kwam op haar gehat aiaar ztj apcmk ztekaey kaftnte la Spoedig sou UJ toch wel koanea UiJ vaa er neda BankarSbeeh dien4 hom zelf aan ZIJ zat In ean geaMMMIJten al oeien reiktehom de hand Kalm apraJc hij zijn geluluraiaaA i t Daaik u nee eek voer de modorw zen maar stuur er mij ale Ik n verzoeken ttag ntel meert Wat nu aeide 4e anjoair Wuaeiow eneed haan het wotvd af Ze als u wiK Btefctr Deknia bekeken zij den klefawo lengen de Ut zijn bedje sliep Grete had zieh aar haar toon laten lelden AI was het alleen voer het ge pnal er nteaatbea Is het g e l dat u peet aijt nedl llaair ni had all ia hen hmr mangevonden Laat de menaeben pnlea nleht Ik weiger Set I Nu werd bet ém majoor ïe bar Na moet bot uil zUnl Vat Is er b s hemela naam gaande e ull dogte zei ffaaaow JBjn l eM b anMaat ontetenlf R oen klaarMljkelffk ueb te vroeg etfcomen Vergeef MJ c zal dadelijk vertrekken Ik wenecfa u alles goeds alditl WH waa hij Be natoer etoiid met epen negd In het midden der kam Orele mar heb Ja Je opvoedliv geMen i t aaNa de Amde op U IJt mem bel Ua ft laU M Deze verfclai ig wint aan waaraohljnlijkfieid l de beaehenwing der uitkomsten over 1912 waar bijbeen verhoogd verbruik van gaa en heoi re inkomsten van t ƒ 13000 een wljwei gelUk bedrag staat aan fabri eagekosten als in 1911 rond ƒ MMO ttttriH bel wuataalde in 1912 28763 81 H bedaart Het dienstjaar 1918 gaf weder geen meer noodJg VMrwel dani Nu ka Ik eawlad bel kwaad weer geeAniken Er sijn weldlng n die Ik laet meer pioteier doa Toen hU In de nadbub kwam reed Wueeow jaist weft Voor den duivel Ae heell kaast bromde Dukerabsch ngi alja kamer binoen es sloeg da dear aohter stab dteht Driemaal moeat hij naar Stolp rijden om Wuaeow over te halen peet Ie weri den Toen hij tija leeakmmbX had gegeraD en de majoor weer vertrokken ma laefa Ie bil luid Zoo gaat het geedl Mij lakM gij niet om den tuin Dretel ffeee maard per aki gij het votolltkt wIK loon U teeh mijn laadea ae Ik ben eenmaal Het land prijkte In iHilagroen sahleesema Orete van Bkittatall al In den kila naast baar stoaid de kladerwi an nel bat slapende kkd Hoefgetrajipel werd vcrooneat Wuasow kwam aanrijden op een fraaden appel seWmmel en op eeolgan alalaod lijasrpaaser Op het niHlen van het pMa sprong de rikneeeter van zijo paard en trad tangxaaaa op de lulnpoürt toe waar hij Orele reeds gealen moest keUien HIJ had zich maar zeUen laten alen o dan steeds voor het beaoek aaa zakelijke reden welen te gevaal Ook op Blollsladt bad UJ haar aena onipoet toen U vu hel pal vaabaw man kwam Ooeden dm lUUl MI spnek aW IM Uit lat IM slaapt De kleine waa al wakker gemorden maar was vroolljk en speekle met zijn ramneltar Wusaow trok hel gordijn van den kinderwagen tersg trok zijn reebier hand ohoen uil en apeoMe met het kllA Oreto a blik hing aan Wwnonr De voorjaaraaon had hem verbrand dea te ster kfT kwamen de grijze haren aan zijn Hlajien ts vooraeliijn de rimpela warei diiper geworden Dat aUea om mij ging haar A or het hoe Wat zag hij zijn kleinen neef teedeit aan waarlijk zijn bmlaie Dogen warei vochtig Nog altijd hleU het klad Ijoi viniier vaat en sprak hij het lachlies tde Als Je maar eerst grooter bent mtjni jongen kMi lacrt je ooau Je het ion ge zellnoleven pas maar op Hoe bet kwam wl l Oreto zeil niet Later eagerile zij zlob over haar woorden die haar idotaeHng voor den mond kwamen J4u daar ba A MJ den tijd no mede Dan zuU gij wel gstreiawd zijn en wat gewlebtlgera la does babbeo Wel mogelijk Maar ik heb noc geen batal nnt het huwelijk HIJ zelde het luebtlg en keek nurhelpWn waarover zij onulUnirekelIJk blijwas want ploasellng was m bloe naarhaar wangen geologen Hoe bad i zulkeen onzin kunnen zeggen I Eenlae oogvabUkken later stond hij op ea ga k 4 kind zijn laminelaar In de handen Zee aameeer Je nu eea beetje alleen Ik flioel met k moeder aprekm NiobI Ik boep niet dat ik n óntsisn laar Ik lo Ulsa vMnMMDepBlttt Htedt te gaan wonen V heeJt daar Beer riiiimtei hrt alot moet toch la orde worden gehouden en het U het erfdeel van Joaohim Je Het duurt nog wel eeopooaJe voordat hlj de een li lrukkan apnee nt maar als bet oAar illet la greol i brengt u bet ren antwoord werd Orale baapaard want haar wier kwim Xloeden dag WuaMnr Hoe kon U aan db a Itaaien acUuodr BIJ ilal ar nit om verüeM op te wordsol Meigebraebt uit Parija bhwir vu Pa rlJ f Jn daar ben ik adlt dagen iHirsaM Remel wa h ll de wereU bel tegeowoordlBloeb goed WU haUm la hal jftftr zetlij In sneeuw en ij a er vder gelegen en onae leeoen laten bevrfeaen en toen de menstiben daarbinnen gaan rattin meer hadden en tloh moeateaover geven kon ik de zoogenaamde wereld stad neg niet eens bekijken waal ons nn Mil leeg ki het Oioften bij eeuw in lj de laalsto Frfoedlen over de Bran Wuoaoi aloeg itJB tnnen eror tikau Maar het waatjaoh meel majoor Is ke nletr j f i de Jeuat daaga bH I o vul Ja bet wa èW zulk ees weekelltka tijd ala lrgenw aed t 1 Ven meert den Men DankaielMliniaar e n beetje labn moppdKn dan kwamhlj altijd weer apaadlg In een geauedelljfca