Goudsche Courant, dinsdag 10 december 1918

f m mÊsmmB BÊOmmÊmiaimmBm 20886 2MM 20619 20561 20U2 20669 206 20667 20683 20720 20768 20600 208M 80804 20893 20907 20961 Vong iy t no 8788 inoat fa 8728 Mew 19726 m X 19788 atet om bat ff til aa Hriti ff A r werpen ia afgialÉtin m varklaHM vu Wtkofc Uit Zm draMUooa twnwphip Qifft WanUngton 10 D nbaar WUmmi zal uiH aan de vredeetafel aanmten maar in vonUog bU Teti loe d Hnüjaipde ata taboo hU hoeft nich terald varklMrd da vmagetukkm te hlitilufcen w lk haan zullen wordm voorgelegd liU rgMUiawde Scheepvaartfoaiaiiwiia voer kat iMMivaartverkear Lm e kfl Kaïiieni vau K Oupli udp ie Berlijn OusMeidurI eu s lira vMDUaga k b ben hrtfiL H onfvansen dat door de gaa4 U rikHi le KiUliw zal wordeu gMvieatgd tHii iuti rgi jilri4 rde a heepv tr womini de w iJu 6i tt UMH dt regsiug vau hi Hl n vatrtMVKttvr zal lieubolen Int Soe Bwrean ilct olk nw it d t ü ite r VanKot tiaar a iiuk laHig van euu sohrlj en van HuyAuuuw te Biuaeel uaujfna het altv Mi ruil Loiiiiiu viU itot lnecu tl oU iati oih Uureau m4 voigemd taiegram hae i prett tliutefHun te Louden l lMOad te larj Li t t te Berlijn B uer te hwn iM ng te stooKiwim ca IVrnwaira t ikveiungiA wua uig tea baneeve van Uu auiaua Ol iu LJtvufSvai Ooudfii van tm lajt a 3i iu4 MiOn UureMi te U iivvn af te Laa saum bu uen zeer konkA termijn ada ugeeakouHt vut bet iué Ooo Burean mevi ugu uroepen w mm de aanjeiiigi Li vnu Ihi UKvoemnd Uwuiie eo de v Otglttl htt van iMt lm Loni a mI mt neu Bmans ImWi Van Kol verwcfat bent de aduwiMTvieu omg uuid te ztwOau groot tL verUi eitMii gi rak n als Neder land op aaodraa di Lna ite 9 aten A 1 helm weli w M mei zou iMeTecBQ maar buiten het laOl zetten een daad wfcafjoe tl uverelne suicU tegenover een u t u ei iiii r bevoegi is Vttl 7L4üe éff ItJiinps den 2Jj tn Sovem ber lil e HOof Jjarti dat Indian ze tenffevAi4 ft ui en bevel tot tutseiitng itaii ue tle iriclte of iiraiiNCio bieoa weru gebxiAOiit de geaillteerden fel zouden we teil Wut ze luet ncm iuoj4 eu uuileoien nidiif i WiTkelgüheid zou ion zij griio e inauigi h a ia uter uulLa Lr ou d iweeeriei moeten gei eur i n de eor te pioaLM moe l eoi aicaiwet vo r tel V or de u i rjf vau Hijlielm ifl het leveu wor den Oerioepen da in de tn ide pla ta ntocBt een tju onjer gereOuAenof vrurdun liigt st la f ï diuuraan o vo jgdlkeAd wtHilea verit lud uiii r it over hem ie apreltwi Dal jai av vtfbre Ui strgd met het oveFiil iSidO l do K uisel dat u it ojkde ri ugH gel eotiten o oorlooM zijn Hel opmAéixD vaa een uLeu we dvrafw 1 m ttd ugweTAende ki ebt ware iiL Hirgd met h ii se iort dulzeiuka jart n A didtiJ a nl en in de wetoo ïicen vaik ale berio iaafde etaten voorkomend hepaatl dait eondaid Ast ts gemrat mBu wOia ei m di U daarop voli fiis de wei raiP siond óor k daidJ bedrevon werJ Mooht o dei fuHl zijit oiizgdiigliMadepilchtev WilWieade iiAnj jiv il ffillw m over de Nedwiaatd et lJutlt OLe gireuH e Imi t n rinde zien aan de pptsaie v n de Lntente te onStreïrken en mooit de iuuiente dan van DullLKihliaiui zjn uitloVüTLig vorhiigen dan zouden wj Uk eon IiOt KOiBen met de bij one gielaen lie veKdi wa t oljft ns ons wetboek v n rt ri rc 1 t injg gir o Uuiu icher asn ean bul irfiulu udl ciKj ivgeciriing ter vorvoCgomigi of l rirffing wortlen uig eVerd N L zou do Late ïilA daar zg opj h t Mi4 nbliK lU miiclit ia liaiulon h ik bcroi dt uBeeauig van vilhelm kmancii door metten en de l Ï teiiAeist at aan iwieii hg d o viaiii u ligK levenj zou om ftujuiwe stiatwet e n ti ii 4iwe pn o uure en et Ujauw ge r b ilt WioF kimnen i ehoppen maiar dit aijes Udre emni zoo Adlimidi lg ke injliffeuk op hel Ft II iva zoo al jh uwelijk scheudiii der algKü MV ot iffqi ie b ginsfuilen ven strOf r c t oil wtrafiyoüt d t zulk oen iianiiel i i ujg nft eituw 11 zou gpeldeta als b js üt wak t 1 Ijiig peil het rjohtalje l ijii oaaki k i iiivloe d vain 4 jaar üifcloia wafl gezonivieö e luuiili Igk twliter licOiEt ivA VtV fligeO dl r L itei io3gaten oin W Ih lm In haud D te krigL i Ikieuxmaal iiict ten doel liem voor UI oiiilketpnen vvm deyeii oorlog ol vo r uut liezgisn vau jlrj liniddGle o Strefree igk ir iiitwO nU lgtk te slellefi Velocr W i d l it WW heia o iseltadetg k uiaken g lij u d tgU nie i iVj poEeoi I is gebeur Ju liiiiiitFR zoow 1 11 nge ohe aila Framsehe rise Ut gew iniiiu ui m weil ii tiaii é l dti hiiUffHiK vi n im Bta nd u it den g wezefv ktz r l fi iKko Ee 001 poütlttk imedrgf teo ïask m kumjipn lofs eai H i6 aeu pol tl ü iniftlrjl i evtnwtl ULüleveringi net nixi Iglü g b grgpMi dan ook tcdeitwaai om ie Liutedile zooveel moeite dioet om d n UI reevi mi met te motivcereoi eiscb tot uil levirnj i ie reouts uiidige ad ieooii t m oJUBi lii inooet liev er ihet rociii Jajicn rasteii en e nvoudjg verklarefli i wij makei tiril ui ofize macht en ver irigieii de opdl furm vau een mam wieiie verblijf In zgn darud e m ecu oiizgdj staat me eoiii go aar duakt ioor Lan voliüer VjNde Dut vvaro eerlgk De wyze waarop meoi tlio iM traielit Iirrt v srl iHitgon oaar u lieveling au 1 1 Ltrnt Hpra voor eu umMgjigi e verguUerlug lu Ue JJii i Miea voor üuiïtiKU n UHtisQÜin hbort zH o a IK lUtptMauit meeting levert ons het bev IJS Oat M erkend i eirlgn en de arbeiders vou daze alad de vwg der oude eo citt l 4i iiiucniü che purtg die Moruiwk trotseenli xal vulgeu ia alle virgadt rtugeu brai Mtn wg beilder n vasDt eMlo ttu lot uitum klng wat wg willen ttg wiileu vreOe vrg eld en Iffood 1 Üetukt liet oiiH niet danx ia fte e rstvo4g aile da geu eiuulgeudeu wapeostiktaMl te ver l tgeu getukt bel ons niet tot rust en orde te ikwueu dan ugo dv succeHscoOer revolutie v rioreu Daarom k onae eerafto pUclu de vi ru viugoa der deuiooratte mei uue kracht lot uiung te brt geu Meemug J eu guweleusvrgUeid zgn de grondpeilt u lier nieuwe regp hug Met heu staat ut vtklt neigeeu de ruvoiuUe ons gal UewelU buteoktitt ajlgd reiu lle Wg hebbeu Ue oude t rauuen varjaa Uiu luel ue vloeii van het iivodlut iM over ou gekouieu iM beuadt zgu De oude tyrao neu zulluu uit deu dood niet wew opmaau iederi poging het oude aysteem Meer iu te voeren zullen wg beatrgden Wg mhan i iM r ook tedere nieuwe heer sohappg vau htl geweid beairgdeu die veriiludertii wU dat het voIm zelf zgniot tiepaoii leUereu dag verdeelea de aan liuugers vaa de puluiuk vau bet geweid wapeuuu iwierau Uag iateu zg den JveU kluuten de rijgeerlog met gewekt te he Kampen Wg zuheu dit mA de uuerste vttetbeiradeuneid bestrgdeo Wij wiUengeen regetnug vau goweld uuze legiluuaiW zta ttJleeu eu t ukel de wil des volk zgu xwlaog hi4 volk uiet lu vrije keuze zgu wil verkondigd heeft la de regterlag iili ühlH eeu voociuoplge Daarom uteelen wg £ ni sjHivdlg luugelgk tot het ugeen roepuu vau eeu uauvualo vargaderlug Ko fuuu De averwmulug der reiyuluUo kau KtoehtM ver ekeid woiUuu door do op groud vtui deUKJcrafawch kiwr joht vau manuea en vrouHeu ingestelde Loustituanie Ik heb lu htt politiek oordeel van het volk het vetste vertrouwon Ik twljft 1 geui oogeiiblik dat de tlag van steuuniug voor de Natlouale Vergaderii ï du gau schu wereld duidelgk zal doeu zien dat de vgfUguarigo o v H deude arbeldder Duit icht iwolaaldcmooratie iiaar gedauhienwereld lot gtjmeeugped van de naie geuiaaiit heeft De vrijheid moet verzekutrd wor deu Lr is toch aarhjk gettoeg geoioörd genoeg bloed vergoten Zal nu nadat de Duïteobe arbeklersgwueeneohap de inac t veroverd liee t nog vcrdw bloed vloeteo Neen eu uogmaals ueenl ZekerheU In den biunenlaudeohen toeetand la de waaztwrg daarvoor dat he t one geUikikem zal ar beid en brood te veritTljguik Deu vrede naar blnaen en bidten vant te leggtu de wil tot arbeidt het vera woord UJkhaidagevoel eit solidariteit zijn de groadalageu waarop wg leven luiunen ouder deze Is de ovenriomiiig der revolutie verlMen Daarom roep ik u arbeiders aoldaten partggenooten op schaar u vaster om OW ondereteun ons in onzen zwareo en Q Kilferenden strijd om het etanode luHi den van oou handcJalevoa i om one na smart eu oatbeQiigi rtjke jaren der vrede te brengen ledere poging deze suooeMeii te VerkleioeD en In gevaar te breien aal onzen vaetbesloten tetgenalaad vorderen Sobeideniann verklaarde o a achter de regeer ng van thona etaat mliwtena negentig procent van het DuiiUwlie volk Doch wat baar thans voorgelegd werd en wM wij thane In Dultiidliiand beleven la op den duur olet vol te houden Het pwt tenloos drgveo v a een klahie kUfk zal lu korten tijd er toe leiden dat wij slete t eten b bb n do in ptaafti dMTVaa f raasoheni EngelecbHi en Amertkanea blJ ons z en Zoo gaat het eenvoutttg niet verder Ik voor oujn peraonn zal de sn tooMand geen acht dageo lang verdragen Komt er geen verandering dan ga Ik heen Storniaahtige uitroepen Neen naeol K g de raken I De alaehtoffen BfiRLUN 10 Déc N ar tot diwver i vaatgesteU nljo bU de bk edige gevechten in Berlijn op Vrijdag U If peraooen ge dood en 36 zwanr gewond Vnn deze swaar gewonden zfjn vier genbomn atmint h t aantal doodm 18 QiCU£NGÜ £ UKKICHTEN Van kajuitzjoogcn tot wMliannalr Joseph hala l l eliuar etn der voor naams te Aiuerlitaaiiticho kapllaUsleB van Uoiianatsdieu oorsprong 1 gestorven op üou le iitgd van tJ Jaai üij was te Am stvrdadn geboren en voer Of deu leeftijd V au 7 jaar als kajuitsjougen op eeu Uoi laudsoh schip Uij iaat verscheidene mil lioeucD na bi egU in sobeepe en mijii bouw vooruamtlgk in groole koper en ziivtraaudeeleu in dorado ea Nevada liij waa lul van den oeuaat ven Idalto en outdekit later kostbare udnerale lagen lu Canada welke hij aan een Brltach s ndi aait vei4uK ht voor 2 mllttoea dollns V olgeos de J4 Crt i hiermede vei uioodilgk bedoeld een oou tan N de la Mar die kort voor de oorloig uMbrak wog in AtDsterdam vertoefde UiJ laat een dochter na liei gt li clt zakenleven van vroeg in den avoiiü tot uiir s ochUwds levens bevatten zg groote poliLieike beperklugva ij up peruitrgeuieeetcr piotho voor een uialiguiK deetr voorwaanleii welke in i eii KUtd van de grootte van Keulen ten kiit mit uibvoertMar zoiuten zgn Do i iigeiëche generaal antwoordde dat het UKigiigk iH lat de voorwaarden na eeul geu tgd zullen wordea gumali wanneer de bevolKjjig zicti rueilf houuii l o laat Hto bivïliiMing ie door generaal 1 ergu son te noiiR i die heden daar wordt er aebt olgens dl K Iniache Ztg heiUbeD er lu Ohitinnitz er toge botBUig eQ pktatij £ e hod leeu het Jlstt regiment uUn i dooir den Cheiuniizer arsolraad zou worden ontwapeud De ulanen verzetten zlob luer gen en hotcu op de beikenere der iiiaotuue i wereii die ten slotte aan den haal gliigea De rest werd evenals do BrJ M iraad oigeranseld en gevangen genoiiieji Lon up bevel van den arsolraad ti g II do ulanen optreukeude lofanterle al deeüng werd eveneens ontwapend Ver volgt lis werden alle door de ulanen gevBjigeii genomen mannen door de stad geleld Loii aantal personen werden zwaar guwoiidf ilit staat niet vast ot er ook doodeu zijn In Belgid Ixüglnt men dea wederopbouw uiet repressailleiuaatregelen Uet college aii burgemeester ea wotliouder van Brus sel hoott het voorstel voii don wethou der van openbare werken gotïdgekeurd om In do ooiicciBsiev oorwaarden bij de aaube Btedi ngeu voor de Htad BrUi Mel de bqiolii g op te nomen dat gty n oukol product vau Di lscheo ooreproiig bij do leveran iRifl aj worden toogolaien Llüo lubrook op deze U jwling zal worden j tralt m etn boete van J5 pU vau het giehtele l edrag der levering De M cthoudt r v an opanbore v erken heeft tevens een dienstorder openbaar ge niaakt waarbij den verachlUeuden daen ftlm wordt aaubevolee er voor te wa lu 11 gotn pinjsaauivragen te richteo lot induBtrieeJen m handdlaren die uit vg öudeiijkt mogindheden afkomstig 7gn of voor d u Mjoiid heb en gewerkt Veel te vaal lardawahn Lvenais te Aalsuie ontvangt UaUweg v U laeev aardappelen dan noudig la en dan besteld Is bedert Sü November zijn 12 nagoue van 10000 Ulo aangevourd doch gewutgecd Lo nog steeds staan de wegouii aan het station met steeds klimmeod staangeld t 1 yet uur J 1 w iUitt Men verztiüjt une mede te deek n dal duur iif kiuuiueuz iijvo laeniglug Urpiiiua M mar pUf Uitseu lu uH W X i WOkd Oi ge 4 1 kt OU ail ie jrf udA geveslijde Man ik ntvureii tot óm kMr te veiOjti pLO l e uvtikMiuiign eii daarvour zijn n ede a n de i 1 r 4if in v 4 vivguigien r t idN Hoogste barooMtenitaad 776Ji te Hap Leagatw bonuaoteratand 760 te NoordM VerwaclkbQc tot den volgenden dog Zwakke tot matige zuuktoatelgke wind nevelig tot zwaar bewolkt waarsehyo tk enkele regeiibuien zel de teniperihtuur Lezing a a A P en Q a HoeuMlBgavoial zal lu de zaal i unatiniii der t kio Uns kieauegen eprekem voor d4 afd Ctoudn van de BJ AP en den O B B de beer A H de Zeeuw vau Koltetdam De heer de Zeeuw zal spreken over de moderne arbeidersbewegüDg MimttBBLUIUfi 8TAN1 GOUDA CfËBORIl4N 7 Ltac OQabartue Jan z r A J Hagemnn n iu SlaüwA OVhlKLlbDü N 7 Dec Lambertua im pers 56 j Leeudert de L nge w MaarMT van bteenderen 66 J Johannes van Loon 82 j Dirk AMiar 69 J Co6 atler Kaaaprodncenton VcrMMiiging Op Douderdag 12 December hot de Coopereiaeve ILaasproduoeateu Vereenlgiog lu de sooieteit Ons Qenoegen aibier een eeu algieuiee ne ledenvergadering Aan de leden zuilen o a worden voor gelegd eeu vootwtel tot het plaatseui eener nieuwe oUlgaUeleening bQ jj leden daar de voorgaande bijna voJtewead la eu eeu vooretel tot wijziging der statuten AJDVmiKNTMN xurt i iO uua steun aan gedeyfcUlaettdeaw l u Iti tt il All i oifc iv VMA tiuUtUA itHUjA i t voi oiue tr Kiruui van is tlMUtilU ui u ruiga waiuv ipr na vvrttik nteiaB bepduiAl H leJa vorW i i dl wi irvul lug ij de u vittjwuatigdalaaib OrLi kuatttlu nuruveirgueuiimi waiut üouriMfitikii U uoer den MuuiM r vu Uorlog v a d rtig da fB nulec gti raeut op Aamg hK eA injuu du teT axiieu van den ditmtJlnh ge uoia DA tvoivik torngn v n zos i ddgkui iiMg lM jeui tkebtieu aan steun woidt uuo Hun vcnetttu door de Zi rg van é t A MIhU i uj K N 4fi i M tl4 tiwJUIlMU Ulw L i tuoBLwiiHttv arguaoiiig aiTekt ook a OU M 0M UB 4t lAiul iu agu ödn la t nug tO ru mt w vowiAuitm m bat t LuMtMiierioua vau de v Tir n AM 4 u woUe nvuUg lowu i z jn voor da uuntvning ia het leveoauDiJwrhuud nu dto ileiistpiiKiuilgt zt OA fitjn huktv a Uiig wurjt evu ieLU rg vtui itet Koniuüugky Bita aat tHJan uaiiii i Lilt ot t zoowel HannjÉT dediaiM pi i iÉ igu UMil wlnuer mOt waiuiKer laj gi i ivjj4iM uier yan andwen ia uui vuiwigu geuiKtiud Luiuibo atciui i wiu iiew vtaKrijgoa moetta éiHï leb me ven voTi oek diW o w daj ot iet oteuuuuuiitiy lu huu ikn m liuu woüiuplaftta zutk sfo atea iA net bustciut mm de aaavrd woidwtt dauu m i hm burgt aaevaivr In de i eijMio l oh e e VMi dtA d u4 plu iiiiwD oiu weckkw ig i § tlMlOlm mfit ea Z jo uoudig oim bi vertiulMiMiMtaa v r m tie Kontnkiijke Natiuu Vjtjncnjbog tut Ott nu aan uuiiokna D e n e l piig iidft 111 Mk t4Ueei Mn e mMtredi fli pen tw i n pi nidefll H adr 4 van da Kde l4ijr of V OM dui oorreii atal ut laan iuq M0 4M woPien g vrM yl teo üem Mi d ula U ata 10 DifOMaber 1J1 De Bur euwvfter vooraoAnd ULBO J UU l e kützerkweBtio Luii Li gclscli oonrespoiidenit hföeft me laxiiiihinn liariti gesproken Dee ie 0 11 OU 1 i iHpoctio au de vloot b Kieldwr ie i Kefl tr ajs ee IjelaOiuolJjk sa ou sp 1 Dt kei r tuip op het dek op en w r Hl Ver iiieukelde zich ia het geb l t r Hl de kunoiuiein en het g ejul van u lEV uUiJ f n zi e Harden dat do Keizer ttet uu r daai exm werktuig waa geweest Id d 1 uidt T dji do nu Uajro par ij Aillo Dultsclie g eraalrt war n öehuidlig aau h t iKbni OU van dtM oorlog Do Ketzer was uH t II ir dauii wii groote ApuUsAMkas die JU rotpag gLtity t had Hij bad aan het li oM van a 11 caliant moeite n ataaii oiE m t 1 1 ktvriiiKspW rojid inoeUi Peiacn Over lUii vlrcl e Rprek i l © zelde Ilaicdtfi loin vojT Viiirivii UI ék a ojrlog üwwira wiat ik dat w j de o erwuiuing niet kgndau be ix i 1 inaiT boeiL het mee ingi doen vi t ik Jat wg geklopt zo iden wotdto co vocht Ik U ®iri dea oen ec o dt a ii h t Duit Cl voJk lu Iff dee en Toen Wliioüjzgn 14 koi t 1 o K tttiair muikie had bij Harten tendü uaiiuiiiii ervan beploit daar i wisl dat iiteti tuMi betere of gfutmiget oarw itdpJoai 7011 kiuwjeni krijgt o Vi 1 1 H Ji Algsinciie t zegi In uil lJe cliou mg over ha vfaagrtuk dec uUIwMf ngi vin dn giewezei kirex o il t lat L bLtrokkdoe vnia e Ult ell ki UT wa dool voor oiu nl t tr A kv Voor oiiH Is ftji t m nog ftAChla eeo l a t li 011 lerjiian dio iw zioh uit het l r nirt c hg beJiOürde to Kbben ai wijdePd naar ei n ouiijdigi land g vlieht lu laar in giïntiTniWirll ls gaiiuruod stfjdaslt lam hg woseoB orlogdiaudtlinfïeDi u it wordcii uitssslevtrd brtleVoriiig zOu s c liia i i3g Lij k zg n Wagens b jaai t af iur luui i iiigen die voig na de uit Ve p ii JïiV ordra iïefl dafuaoor ii iiannerkng i iiei W Iki Hcliwidiingi van h t vol H e 1 recht rawi defi oudkezer lok Ui hfte legt iHit eii niet gehikken on Ier e br as tt bij 0 niii voorBchrifl uit de i et boioken vui atPtfrecht vttn een der Ktrok ki r I nden rl v ia Ie Cido n b di ï Bt atj en d n 5Hie die teo evoUje van een doorde TQ gLKTing niet ffoe di keiiri laad deufltia aan een ooiAoi pv srk afrvng m t blootK iteid D sw l piillng h t ns u r ik sK ltil iietiwkkuig opVoodjrUin n v iiIn k rljk Jf h n andene te iai Winhelm e baziseu he pa 11 in Kti wetboek a i Strafrrth te viiiile i Vaji de in de olaJon der F tm Lezing Prof Dr P van Bwnburgh Up 13 Dece uber a s zal Prof Dr P van hoiafaurgh de spreekbeurt voor het Natuurkuuxlog Geuootéahap vervutUen en daarop b tiaudelen de geiacbtedeinis oul tuur bereiUiug eoa van c boutchoab rub btrj Blgkene hetgeen on werd medegedeeld belooft het een zeer Inlereiwaute ivond te worden het gesprokene zal door n ddel van een projeotiedantaara worden verduidelgk oor de betrekning v an uaobtwaker gedurende de wvaturmaauden hebben zich twee sohlutauteu aaageueld De heer L U Vcrlooiij directeur van het LeveoBmlddelenbedrijf cttiier Bolj h gelntevueerdu heeft vaa de BedglMotie liegeurlng onbtipaald verlof gekregen tot uitoefeniog van zgn hucti in deae gemeente Bl IHMiANDttCA NOHJWa DyiTSCHLAKU Onlu rn te QlUucl en Ook te Müucdiou he bbMï ou ieten plaats gehad n zg tt ddeii eeu oog ernstiger karakter dan die te Bralgo il t I Bt rlini E rtLfjfihlaM verneemt daar over uU DAiueltea Nadbt 7 twee oommunuttfacbe ver dorirgen van Mdateti weren gehouden iKstortodeo beufoo gewapende eoldaten de burcvMiH van da iBayeriiMbe Kiuior hei iveue Müuohener logiblatt eu de Uttnoltoner Neuc ie Neohrlohtmi alsmede vou de MdodieDAugisburger Abendoieituiigi Vooral bg de Eurier iiodden opgtowon den toooeelcsi plaa4t De boilftlewlki verkiaardtdn dai voortaan de leiding bg liet personeel alleen sou berusten ea dat dit bolsjewiekfiohe detikbeeldefx zou voorstaan De v raohljmng van hot Abendblatt eA de Abeodizeltutiis itierd vei hluderd De Netieate Naohnetiten kon m laiice onder handelingen WMCM ook de n olMerpresidtut Kun Eimer deeiaiUD verschij OUDEWAT B oudagavond viel eeu vgl arig loontje van tfl m de ilaveu Door dea sterken atroöui werd hg onder eea ongeveer 50 M lange heul getrokkmi zoodM liet knaapje zonder dat iemand Iwa helpen moefit vttrtlriakett Na l uur dreggen haalde men zga lijk op Agenda van den Kaad datuf gemeente op Donderdag ars nam 3 uur Vaatatei Ung belatsungverordening tiet b l bea vau beerbufleen wijzlglag Teiordeulog Leveusouddelenbedjgf id Gartinkijl Benoeudug leden der Conun tot Werlnc van Schoolverzuim Daitaebe vergeldlng a atregel BESUJN 10 Dee De Dultsche rageering bet in Parj meedeelcn dat wanneer de oitsettiog uit Lbuut Lothanngen op denzelf den voet bleven voortgaan van DuHechcn kamt Ditw4 ag na all Klnas Lotbarhi gera uit Dnitnchtamd volgen zaL Daarop werd Tan Fmnacha z de b T l gegeven dat aitwfjzlnfw Toortean akclKta nog politieke gnndeo a ole mwr op grond van lonynw aomitalngaa geadiieden aal KUcilLLuut Da DlULl ILUt van het LEVEiNcWiD Dia NBii üiU 1 J b brengt Ier MABsnnHoii nQN 10 Deocanber Aanroer lOS pMmki 4 rmikam 888 tnn gere ruaid reD 183 vetite nnderen 81 rette graskalvereoi 168 nKichter kaft iM 14 adiapea of Xanunaren 73 varïun 282 biggen 7 bokken m geiteo TvuKb vi Melkkocaea ƒ 300 ƒ 67 ïnHhoei ƒ 900 ƒ700 Pink n ƒ llO ƒl76 Gadulvarvn ƒ 66 ƒl60 ƒ Vaarsin ƒ 126 Z2B W rkpaarden ƒ 20O ƒ8O0 SkcUyaankn taJUL tie Nuchtere kalverea ƒ 12 18 Fokkat veren ƒ 18 30 Biggen ƒ 20 60 Haadel n nagwroar a fr mrtig dat op VfoenMiag 11 Deoembcc aa van des vuuriokldai a ü tot dea oonlddjj 4 uur in de IxMema oudw hul atadiiuln lul ku Htu deu U4jer A auavrikigMiruuUnik vu r h ttren v uutftea voor ivt 8e liJd vak voor neildsM vnu IqgUwutieltkMirlw So M ai 600 w p Uiuderdag U Deoembw van dea aujJd tm O uur vtior houden vna lagtti ti w t e ia tiH wv Na a Ol i u 4000 i en op Vrgdug U Dacftuibex n iwubta voorobddiMti UK dM uamtiUase 4 unr voor houdara v l tuAitekanrtan N mi m da ho iv dot de iiUtv ruig vau deae iwmuliar ai ai iuvulkug dlr o4 fp boveotAoeaide da an Uude boterhal ïma ptaata habuaa im boveiiduea op JMeidag U DwHtber k i vna de V m t t t d 4 u m 3 uur a lfti 10 Dveandier 1918 Jh DênMma voofavearf I n ICi aXLLftJSSN Ongeveer 300 h 4000 gewapenden dron geu ée paniouJjero woukig van den ml nisier van BinueDiandeche Zaken Auar binnen Zij opeodeii zich door met geweld te dreigen on verat rbckelijke bescAuldi gingen tegen Aner uutechreeuwend een toegang Zij eleobloa van den mloleter een eohriltelgl verkiaiHng Vtta ontslag Ten alotle kwam zich een aldeelingi Infanterie ter bea ldcing van den miol ter sialleii Au heeft owr die nachtelijke g beur tenifieen en verhaal geeohr vea In de UUncbenar Poet onder den tlt mijn afzeitlDtf waanao bet volgende is ontleend V HiAht Mi kort na mlddenutoht kwamen SOO k 4 00 g wt peaie jooge eoï daten en e vtge buTfpnrs voor mijn bul die e 4s Na gefluU gegoti eo gejouw rictvttemen van de traat fel tot mij dea eleoh dat Ik zoH aftreden OftfniddEilijk daarop wacd tegm de da r geklopt en o gtof g LAAT m BIÏEICSTEN Staking fai LoMoaUre LONDXN 10 Dm De Daily Tel var uit Uwkchwter dat de 140000 taoctielubeuterz u het LancaahoMXatrict óm aiteM huUbm naergetogd omda a j niat tot een Tcrgaitfk kuntMu kioman nat da waitgvfwa hétnitêaéè hm émh tot 40 leconvrfaoogiag Dn Toomden n grond tfl fan zUnb ofc soodnt d TorwaiéhtMg ONZE èRAAÜOOZE EHST Xaared van nart fiËBlilJN 10 DeoMDbar O er da redunaant dU in de maewvergMleringen der meevderheitoodidIMwiMtlMiMidroeiv den bewndeo zloh ok de foiltaoo w4iaanasea £ b rt i Onliiiklawaiiji dig SnaOOO Hl bwingn Dn Bood dar ntnkan in twfc g uac m de Wdat ta bMdhwrm Da w a titg wiii haMM ywMmxó M bat agavwoordig looQ tet dobbaln na n g it B xOn Ttrwigadan dftk ktk TOOT NA DEN OORLOG JUin dm ki ff rs Wilson Afschaffing van dianstplioiit 0O t nd in hst Duitsohs rijk Barlh sn Lisbi m y i g l it De Cngslsohan in Ksulsn Tsgan ém JMtaoiradsn Vsraeldinaaniaatragelsn in Bsigil ONS OVEBZICHT Lloyd Qoot die Uians ei n uuupague door hngtiüuini uoju t vow de vernie iu geu apuort ziju gulwor aan vooral gt n utauneu te KleCen die znet de gedaLiit 3 uuo oonÉoe in liH l aj t ttr v edwscgat reutle Kuilt guAii Hij gelovveo dat dau ali r etrtit litoyd Goorgti niet gokj m moet i woidta wout hg la oe de f IcUo onr logMjttumeu Ma r ittt valt gflmai viit Itj k anderen zwart te maken en Jaar zal di Lngolsolie prcuuer ook wel aan mee doeu lUe Uaaeltr NatlQUalzottu a vi eet zeÜB te veEluilaji dat te Louden cbu liok Is gevormd an aaaexiouiatea on vijon den van KiImqu otn vóót Kijn aanüouMt een hujopeescb eooMidefroot te makou lutu 8clita niaa t d pre Adeut geen voor spoedige rel htia droatUooe telegram vaa het HtooiUHolilp iieorgettfMhiugtofi waar op 2iah Hui HMi mei zgn eotitgcoioote bevindtu mütk dat het schip met ecu zwa ro zee te koinpuui heeft eu slechts zeven tien kuoopeu maa kt lüet bereikt Dreet den ISen hoc liigwt e c fi be haeiiig genomen door de oclaUeUeclie grotp van do l kansche par lemen teled ji zulKn groote uuwufestatlw an syropaithiu voor president Wit aoa worden gieorgauuiM e Besloten werd dat eau ooiimii aie een adres voor prestdtnt Viilaon zojl sameastejlin en dat een oproep zal wordt n gedaan tot d bevol king van 1 arij Het denktjeeld om oen groote aiUiatleKe plechtlgihvid te doeo plaats tiebbeiL in aangviiiiouien üet leest eal uaaFfnhijnhjk worden gevlord Ja hetlio cadcro iti de cx n cfentie voor don vrede bo trcfl wordt lut hpoA n i fMeel modi gt deeld dat de coaAHie regcerlng ter vre doHConfon utio zal gafcn mtl het vaste voorncumii if wut af f ing van den iiiJ titeiirou ii i U4iplloht in gotieel lïturopa roor te stollon ZXat de I iil uw jegeeriotf oltbam enkele van haar pegrauaeV eigeaiaardigo deiijEheeJduiu ht l rf ta vaa een iiAtionale ver gadering bleek deow dagen toon Adolf iiofïmann lYuiaisdi mfanisitr van onder wiJm Mt eecedion zich in oeu rade voor oen paartgvergiadei tll vol t over do ndt tuaaiie iiillie WtfaKfiD OORLÜSSEfUUWS Dt vruolKon fah do rovolutlt zal hel volk zldi iiiet weer afhandig laiten nuiken Leveren de verki ztii Bfen geen aocIajUstl Huhe meerderheid op dan moot kort en bondige de NatioUatov Vergadering uiteen gojaagd en de dismtuur van hot proleta rlaat g efitlgd worden Iedi r partggc noot inoet daji beretd zgn de barrikadcu te beküffluien en het pielt an liet oeia üesüfi inet zgn hohaaan te verdedlg i lo Uet lgn is hot weer matig In de iboofdAralea treedt du Keretdrukto des te sühei pcr aaa vos a nu toevloed d v naar huiiH teruggekeerden ca uDt den dieuHt out slageniau IkH op str ui al duidelgk druk ker maakt De mldKliilLn van vervoer zitten propvol maar hot vsrkiior wlkktU zich zonder eenige toorols ai Vandaag woirden do eerste terugjkeertn de troepen van do gtudo feeHlellJk ontvangen Ze raaroüieereu door de Brandtiu burger 1 oori Daar zuUen eerste burg uieetttor Wermuth en hheri de tronen verwelkonitn De mad is Iee t lgk or elerd en rijlk bovlaffd Naw nu blijkt waren hol niet sleobts drie persoaea van het depajtoment van Uultenlandflohe Zaken die du arrestatie van den uftvoerendon raad bevolen baddusi maar in hot gelioel iju er 2 per enen ouder wU de Jongt prins Uohen lohe en eeo zekere dr ack bg doroaf faire belLPOiUken Zij werden alleu in ar rest genomen Ia hun contra rev oiuUonnair kwartier ïlotol Brl ttol werden örlehondieid gowerttli in beslag ganomcn Zondeigavoiul Is voor hel rgkakuisollerspaJcls wa betoogiug van don Spartat us bond onder leiding van Llebkraecht gehouden waarbg op aandringen der me nigic de V olkeigovolfiiachbgde Bartth het wooad voerde lig zei o a maar één ket r in een def grootste zal i van Ber lijn met Uebknecht te willen aamenko men en hem ztjgigin wat hg hem tezoggieo heeit Dan verwedt hij er ecu Ue ding onder dat niet één fAelder aan Liebkufldits kant big ft ISI la onder dra 10 Novcfober lm de regeering getreden en heeft erkend dat de redering en iiltv oeroud oonlté naar evenredigheid van kraohlen zgn tezamen gesteld LlieMmecht antwoordde bet Berlijnacbe proletai iaat heeft getoond hei hode oeHt ujt te roeien veranlwoorielijké poolde be eult Elcth bo boigiJi al FraoJanjk souden nlfa Is de Volgens de Rheinlsche ZaiÈatig fae It dfl jifeoeraal der BrUtïioho militaire poU tie vwgesdd van v i élteldea nitkltairen In opdracht an generiMt Ferguson net den Keulsohen o perbup fettieeflter en eeni ge geDieenter adMed n Vde verordeolngetfi besprolcen welke zetif t wtai zijn endi iö het leven der bwolkin ingrijpen Zij bevatten den plicht t gpoetcB tegenover EDgelBchtt olHderc Engebwhe viags n en het Ën elache Vdfiutted Voorte be duideo zy bet vtUiiHike MlUggen vw uisuu Als umu de bende uiet tanneoiiet zou men de deur lorooeresi Ik opeatde de deur eo dadelijk sag ik aeo tfalud geweren en brownmgipls jJen op mg cerioht De Liidr ugora verlangden dat Ik dadeigk zou aftredwi Lit het vervolg vaa het verhaal blijkt dat Auer venamgde dftt men de gaw ren es plstoleu MU latea laJukeiu Na en langen twist eiaobte men toen vod Aber de flobcttfteigke verklaring Auer schrei HijitMid voor geweld verklaar lic bg dezen dat Ik het eaa t vau muilaier vam BlnnenlaiMleohe Zaken nederlecp tia eemg oaderUng overig zelden de soldaten dat zg met deze ver klaring geen genoegen kondien oemeoi hij moest sooirijven dat hij vrijwillig zgn ambt nederlegde Auer aaUwooidüe ditüij zulk een verklaring niet kgu geveu Aieo nam daar toen elndelgk g iao gea mee hen Igtregunent atelde ziolif zoodra het van de zaak liad geboord uit eigen bewiegiug alB bewaking voor zgn huls Auer had toen zgn veiuilttrlaigi kunnen intreiiken kaar omdat zulks weer tot lueuMe cipsohuddiiDg aanleioing had kun neu geven liet bij dit na Len minister raad heeft vervolgens be raadslaagd over de kwestie of Auer aan zou blgveti Naar de correepoudent vui het rBorlmeir lageblatt Verneemt heeft de miuoaterraad met veroutwaaTdigiag kennis j uomem van do naohtelgke voorvaillen en in het bl zonder van het gewelddadig optreden tegen Auer Llsaer verlangde waarborsen tegen herhalingen vag dergelijke terrorisusc ie daden De miuoaterraad is beslo ieu krachtig tegen de raddraaiers op te treden Len vlaggeakwoBtie De Demleohe lageezeltung deelt het volgende mede de een lge roode vlag in Potsdam eu Nieuw BabeJsberg waait op het paleis van generaal prins Frederlk Leopold van Bruisien In Klein Clllenloke In Nieuw Babolsberg Is tegeuToordig een r iiment giarde kurafisiers Ingakwartllerd dat op den Intooht in Berlgu wacht In den namiddag van 7 Dec begaf zieli eeu officier van het regimeut met verscb dene onderofficiier n ea mMiaohappeu naar den prins liet deoeu roepen eu veraocht hem oua naast het tot uiting brengen van zgn pcrsoonJgke politieke overtuigmg door do roode vlag ook met do gievoelens dar torugkeerende gevechisitroepeii door het hij Bclien van de zwart wit ioodo vlag rekeomg te houden Na een langdurige beraadslaging verklaarde de prio zicdi daar toe bereid indien de areolraad toestean ming daartoe zou geven Ër werd per tolefoou aanatonds mei den raad ov teeor sbeiiHning bereukit en weldra woel de ea kadroue lag De prins verklaarde geon DuitBC e vlag te btsltten Hlj werd op het middimbalODn vau bet palela door de oegif nelde menigte met gejuloh begroet 1 ot zoover de Tageeztg De i lnfl is aamvamkelijk met zoo revoluttonair ge wee t dooh gal zioh als lid derDultecfc demooraüsche partij op Ais bi2ouder kenschetsend Vertélt die Tagedztgi oog dai de offider die zich tot den prlue heeft gewend wegens zijn edgennmchtig optre dea door den re menteoomniandant der gardio urassiers van zgn bevel Is onthe ven MtAVSBUK Dl iraneohen te Metz Poincaré de president der ÏKmsche repubhek IS gistermorgen om 9 uur Inge zelscbap van Dubost Deeolianel en Clemeuceau te Ueii aangieuomeDu waar zg ontvangeo werden door Foob Joöre Haig leröiuug en dm gomeeoteraad Het gezeltohatp verliet befr station eu werd toegejuicht door een ontelbare menigte die bloemen wieirp waardoor de rgluigen wel dra giviüd werden Na de revue over handigido Foamoaré aan PMa n den maar solialkstaf en gaven hij en Clemenoeau hem de accolade waarna ook beide preildeu ten elkaar omhelsden hetge i een gewei dige ovatie lütlokte Vervoigens deüleer dtn de troepen en begaf hst gezsibchi zich ondeir een onbesohrijfelgk enüiousl asme wter naar het station Do menigte zong de MarsellUtise en deu X otbaring sUieu jiiarsoh Groepen jonge meisjes om rüigdtm de rgluigen en sommigen stapten mee in De oflioier die de vlag rfroeg hief e en meisje op opdat zg de door de inachinegoweerkogele verechenrde stof zou kunnen kussen Bg do pleohtlglieid in het etadhuu nam CleHienemu het woord na den burgemees tel en Poiooaré en zei Mijuhecr de bugome ter toen de Duitacliers üoor V erraad Metz binnendrongen had gene raal Lapasee de gelukkige gedachte de ateutöls der stad In v igheld te bre gen Zg werden zorgvuldig door zija fa imlio bewaard die ze aan mtj heeft over hawijhgd Dt veirtrouw ze u heden toe bewaar se goed Wij zsllen e natuurlijk a fjd bewaren riep de burgemeeeter uit waarna Cienjenoeau hem de roodkoporon leutels ter hand etekie IHNNKNLAND De DaltMhe KeiferUjke familie Naar de N B Ot im m M laodigoed Balmoote op den Waganingadwi Berg aigeodom vw m bewoond doorgiftvin von Pueokelen de Constant Rebeqkue In nj3 sce tioe omat bestomd zijn ate wooins de Duitsclie ex ke4zerbjke lamilia Rsed zgn weriüledeo bezig ver sohllenile vvirtitelckMi die gewoOoUjk met bevTOood werden te resfcjaureMWO V aorta worden oodwtaattlehagao eVMfd mot t dineotle van het hotel dft Wag okig BÜM B g en toet den MgaoAw i n het liot4l Belvedere ïKistó ooittid ietrU iL bij Bd inante gieri g n om deze ebouwea veo èojtsie iua idioQ te bimn Een pradlkant tot bnrgcneestcr hwioiiaj lot bui ukeescer Aor gemc ute VmAu wt Jdia Gr ie benoemd de bew J BuIr kool preaibuot bg d Ned ll a v geme o te U ilted eo Boer Fr Hij w£rd In ïo76 te Ueveakea g oLDef zgl gieboreu en genoot zijn optouiing aoa g mii as um en tioogeetcl Otd te OriMdogsu Hg beifaoort tot de vrgzlnnlgB rlouiuf j ueek eenige jaren geleden kmcihjg ver voor aiaaiispeDriiomeeniig Zgn tooipbaaii als predlkanll begom hij te AUo Dr vanwaar hij n i ar Dionnjp i r Werd lüeroepeu welke laatste auuiilplsuAi hij verwfiecrfride met hled en Boer eun der besie predlkasitsplaataiii In Fzii land Ift den Uataiten tgd stond BtuAb aan het tuxold dar oarbid distributfe in ri a odngiDviiDg NederUuid en Belgid Naar oatoileLlmg van ean arOkel van bet Pargsohe dagiblad Le lemps zond iietde paoi mont vaiu BinEMDlaudeclie Zaïua de volgende opmenking i aaa het Oorr Bur len aanzien van de maairegeea reed vóór het uitbreken van den ooitog voor gesohreven meit betrekking tot de 8ehe p iu n up de öc lelde zg er aan htrljüord dat die eameuüuDgoa mei de algeme ne mjLairejjelen van BowMigiie sfreaving wet bBtrcbTaJb lut de iiinidere 4 d rniidsi bo 2ieüig it c n g eiaoincn lu hdt belang vna de htHL leirniing van bei Nedevlandsoae gr id gebicü en de nandhiAag der on gdi jheld Len ei ander wae een reo 8l eetBC4i uit vilocrsel van de aiLgemeene mobiti ato wel ke in OBS land op 31 JuU 1 14 reeda Aas a g ivkoind igid in verband met de polui e spannimg in die dagen en het geva rvow ufii oarlo j De ondersuielling ma de Temp3 dat hier bg on tier p re68ie van DuUsdhilflAid zoj jjo lyjehaiidKild is zonder ecnlgen grond geea pivj i ie hoie eaasdnd wae door DuitbCulaml giioflmj gieea cu cti o veiraoeJ geddfti h t on leirwepp was zcUh met ttff epraJ e g Uracil t Dat ook on eiTigen de strekking van l t d i 9jlladartbkel een geibeel verKeerIe 0 swUiiiig geeft blgkt aLdoeade M t eu vtr Ujilring wUke de Bolgeoha rtiSbdmxg op ib Augustus 1914 deed afksggcii I ij munt ttr Loudon loboudende dai w li waa i beJoL ilde ma alrvyelen lin zaïkq de oorlof betoaiumg vertljiohtiigi mijnen enz een fwgking v ürinden van het sys e m neergvlegd in da vordraigai van 16 ÏJ en ItÜI dooi tiaU zij gietnecjjlvaiairddgd wa cn in tij deu van oorlog door Nederüanils l e0i t o rel behoud eta iooT den plicht dr Ned r laiu iHche regoerftfig om de onzijdijtic l den rgk to doon erbiödftgeai Vanzeifaprekeud acüto hot de Boiigaeche regeertig dal die iiuiialreigieifeu eeu vu lfilrekt Igdelijk kt uk ter zoudiEVL drogea da zouden worden op geheven zoodra de omstandigheden die er UK laauilrs ling hadden gegeven zoudien tieibben opiS Uouden te bestaaio Met nadruk comscateerde bg die gelggen neid die Belgisohe eezant op la 9t van ijn regüermg dat da ire ja ling van alle te berde gebraciite vraaj pstuiitken lu volmaakte Q lijremstenuning door de betrokkdo rejjeemigen was schied on dat de Belgiaehe DegiL ering dïiajrin bet bewgs zag vaa de vrifendsoaappelijkie gievomlens weike die van Nnderluid liAar itoalroeg Ooik ben aanzien van het tweede doorbel Parg 90116 blad ter spnake gecracbte pint zju fübzeUsiB b w c44jngea en onlLirateiiia gen mei de waeirbeiU in btrijd 111 kan ztjn nut i ebben te verm U dit tde vorkladüing der Duutsohe regwerin tea aans n van haair voornoen om de ouslj dgheid van Neierland te eeroMlget Inues nainiddeig van 2 Auguaitu 11 14 U geJaAo aan den gezadU dar Nederland n te Ber lijn en wel gaiheteJ spontaan fU veTvOJ S3IIS aagiahaia op den vo gimden dag numsler Loudon persoonlgk door den gezaait van liet Duilselie Rjjk Belde ver iliarinijiea zgn gedaan zoudcT dat tiaarbg eenige dsoa ai vooxwaatde ge ateiid we i Noch reoitotPteits noch zij je Ungt was eeo i ajflpraadt of K leg of 1 i rek ng zetls daeraia voorafgugaau De t geTWilerde sdiepai OffticaeeU Tm eiwde moeigih dt te vwjr emeo bg btfjiling oi ver MïglDg a l de vïrloren giegaioo schepen dje de gja sodnaewte niogeodliedeo hadden ii 1 e gienoinen veorzoekt het mlaisterje vao bill tMiiliand3 ibe zaken aan hen die geo alge naat zgn van em dezer soliopai doöh die eeij ï reoflH als pnvl ege soneepBvoT baiid en op deze schepen kunaen MB gelden daiarvaoi ten spoedigste aehrilttiMS opigtave te doen aan het depajlement biijjanlanlsclie zakwi met vermeidlig ▼ den ard van het recht en den naam ▼ het schip waarop het reoht geVee Igi Ö Credietverleeidjtg aan de EDt Dt limp de Tel uit goeds bron yenwnrf zuïkn valgeaiB het Londensche aireeii 4t oredieten worden verleend aan tngelMW Frankrijk Itiliö en Amerika Eetn deel dezer orelleten dient ot b Img van inkoopen oneeT elgflft n male productten UbenlaUnie De jaorvergcttleriDg der Liberale j bepaaM op 10 en 11 Januari 1319 W hooMbeötuuiBteden tredeo af on zgn twbue iaiar de inaereu mr BSnk o Sineei e en O W trolk ProT Staten van ZuidJUoUaiid an to tuueuttoue autuev bt ieuledeo lu de pivi iUMiie Zuki rioiiaiul hebieu meh we göüd iiiui iiot en itj tgd de he ren A Pgi Jzu te A JiMaae UBi G lioogeoalik Azn j UükJer artt a d Ijsel eu A tf bOhlp psTH te Mlraveniia uiet opck euw b soUi Bond Tw Vi e LibenUco Ito BonJ van Vrje Luboraien hou Of Maandag iJ Deeember dea miado js 1 uur m iMt Ueoüuw Voor Üuusikn u VIbmi soüappeu te s Uravidubage era ai peuie Ae vergadering Ëcn achaepvatrtbareaik De btaartecourant van gfaterftvood bevat ue vul nae mededeeung IA wiiiftwr van Laniioouw Ngv lit d on tlani e ure igt ter atgemeooe kennis dai iiij i j ZIJ a iJepcifttmeai iieeLit iagkaueU ew JHjxsiureau voor de bOicepVaar mai dAdf doi uoe voegien ivaad vön BgsBund WiU bjjwau tirt tottfi za i liebbdn na t giii KL w 1m voitfoiroe en la weue uOeveeljiw en oe V r k luiiende guedtreu Vowc vervoer in aaaunerkjug komen de noodi e pefiii myen oniuiem net vervoer eu uo viMii Usa mat de reejeri te trefien sa zoo noodflg voor ei voraeren dor ecje ieu td zorjjitn alemetifi de beüandelmg van ftl wat bo m hJi f iMt i Op lU uitvoering vau üe jL leiknuJHvoenveü BtMiOtmd w at ddre tel r V io jat buffOAu ea voorzitter van den Kiod vuui lig stand de neer J B van uer Houden van uorut te e UravemJigB oud V loe ptt sèu nt Vcui den itaod vau Neuer l au Kfoa Inoiö en tot adjuuat dilTeoietLr da tioor H A Lpom nellm tot dusver aous c lal ncixm met üe kuaii vdn het bure u t e leqpvftjirt van de arueedug Criöisza ten va a zjn iMparUn nt nuA toekoumn van eaTTOl oint tog UK ttie betroki ing ÜBlSlb MAATBBG£LEN thee IM Vere iMiging van Nederlaa Ische Ihue v rpaehx rs uo t ziun m t eun o pan bri g w lil tot leai 1 uiiHl r v iandtwuw waiarm veraocht wonlt een grondig i spoedig fr iflnr f df i pËMt4 a de reeuliaien der plaats gehadtio Tide t lowlisinbu i b het üaj r gttotur exiiaiwrgajien gevoerde beleid c dedottr de bonafide tu schevhoudel leJiecUavei JiL een diL theodwbribuüe In geioii geval volgtuis iJiet Liian wamende pian te doien hurvaioeuif Aardappelpeeder U t BiiiT i ü voor meuodöeljngen on zokv dl VowiM tlvoorzifniiif ni lit i ensi nde hut htmljge hiaodrautBoeu te kunueii hailutuvea is luA drliige d no g lat LU KA n i riii guiiiLx 1 ook giedroogde aarJwppeleU worjien verwiipkt BtJcetid ia trouweiiM liui dit btg kuiB de In D It o i la il opgetl ie irvairing zeeir Wid ka u en J a lui a ïTÜapiWpoeder vooizamtes ia d a adiixlaippel leeL ojniat tiei de e wiilio olftl Ijoiouijt die ug de fabriodgja vau Aairdap IR Uiiioel ve trioireu güan Iiitussclten u ht t vooigekomeu dat on der de aa de me Itabrieken aigieleiVieude go lffoo e oardaippoltn zitsh paraji Ixvtn dn de m oüer zorgvuldig war h weriB 1 Daajrtesieii worden de ni odige maatreg lea gt i roi m L jiTHgl tevens btwl ten is In h t nge Hogbimeel m piaaifl van tlO pLt ale L htj lü pU ikird Appclpoedei te vvrWevken Hajirv a Üian 20 pOt buiteulaijddoho ar v a wordt toegevoegj wurdeui de noodg stappen ge ani Oiui lundben dU mogilgk b g t ook Ijt e r jBwsng ïloem 10 pOt auriapi t poedeifl op te nemen lu vertAiul ei t d aanwe ige voorraden bloem zad tiet eouter itiis ecnige weken duren voardai dU kau gefceuxen De aaidaiwelvoorraad lï tiJK e nH im auxtwooid van den nunmt r van Laudlwuw op seliriltelgka vraglbn van im KameirlJd Bak vr ziülan da beeUuk bar iiAfvf llieden atardoppalien zeer zeker ï HHTeüeiii gn tot den lUeuWeO öagst Het fraUiUeus vepvoer in d aardeppel verboiwande gjedueenten zatl door den toagoMswen opslag volgene den nmuator aan ui yi ei gk vvorvien venauitlerd Ue immster meMit vo t8 dat la de ge j JWdontea waar opslag van aoirdappelea doOir pariLCuUeiren njet Is ttoegt stauii de OeVul ü ns Hteei net vastgestelde raiutwcn zal kunnen ontvaiugeD Geen mvoer van paarden Naar vemcmien wordt zuUeu TOOrU ouls £ door don inuu er ran Landbouw Nijver heul on Handel gew bijzondere vergunningen worvlen verleend tot het bivovri VU patkrden uit Duiftsobland KlMdmgdiztxibatie De B riug heeit Mn de gctaeeoten bericht dat de verkoop van de éénheide kleeding met behoeft te geachleden op bons maar op vertocm van een maohti ngskaart met dien v eiande dat niet meer dan één kleettangstuk van eenstert voor e gezioaHd verkrijgbaar Is LAND EN ZEEMACHT Chef van d B Geoerakn Staf A Bij koninklgk besluit Is benoeend tot iel vu deo generolen staf lultMiaatgeneraal W F Pop thaas aooMdtet tod dien tof 418e STAATS LOTERIJ 2e kl Trekking van Maandag 9 December Pr MBvaa SO i 21 49 64 60 7 166 167 U9 204 210 262 262 272 837 in 446 447 489 603 621 663 668 IMJUUA 10 ees 708 727 729 736 803 866 881 90d 904 930 4Ü 1049 1076 1128 1133 1326 1S63 1380 1416 1424 1469 1496 1646 1698 1721 1764 1769 1774 1779 1808 1809 2122 2128 2183 2201 2279 2369 2386 2d99 2422 2460 2608 2612 2622 2684 2623 2648 2669 2670 2708 2739 2821 2847 Z868 2928 2934 2976 300S 8120 dieo 3170 3222 3226 8232 3280 3328 S4 9 3664 3669 3673 3613 36S6 3742 3800 8826 3828 3856 3897 912 3966 4090 4109 4126 4128 4276 4376 4428 4446 4476 4608 4646 4660 4668 46T9 4628 4664 4681 4692 4787 4747 4768 4841 4882 4924 4936 4947 4960 5015 5036 6074 6078 5146 6161 6243 6399 6435 6602 6653 6644 6761 6761 5639 5877 5986 6044 6077 6102 6105 6306 6336 6448 6616 6563 6574 6604 6621 6678 6682 701 6780 6813 6873 6968 6 83 7002 7030 703 87059 7078 7307 7818 7409 7422 7564 7621 7626 7633 7658 7718 7772 7841 7849 7870 7880 7916 7969 8026 8031 8230 8321 887S 8428 8447 8461 6475 8542 8612 8626 8629 8717 8738 8901 8951 8952 9033 9071 9074 9121 9162 9213 9279 9295 9326 9344 9357 9371 9662 9646 9791 9847 9862 9661 10023 10036 1O061 10093 10163 10178 10180 10386 10413 10464 10617 10679 10692 10696 10724 10729 10739 10758 10796 10811 10866 10937 10972 11243 11285 11296 11316 11317 11399 11400 11445 11448 11476 11606 11557 11618 11631 11656 11662 11724 11769 11786 11809 11865 U898 11943 11974 11994 11995 12006 12017 12030 12069 12081 12097 12112 12146 12156 12206 12261 12413 12421 12434 1264 712694 12626 1265 112680 12686 12710 12732 12733 12768 12876 12890 12951 12973 12974 13040 18059 13087 18163 13168 13222 13239 13276 13330 1340S 13514 13539 13662 13666 13688 13746 18783 13844 13847 13861 13862 18885 18886 13895 14023 14113 14181 14182 14216 14262 14267 14304 14326 14396 14681 14792 14782 14768 14762 14778 14842 14877 14883 14888 15011 16100 15104 16127 16208 16241 15274 15387 16391 16394 15439 15540 16656 16662 15601 16614 15636 16649 16670 15700 15724 15729 15763 15766 16776 16780 16011 16061 16104 16266 16273 16288 16308 16317 16369 16491 16686 16638 16646 16648 16743 16806 16816 16846 16904 16916 17017 17040 17070 17081 17199 17260 17327 17349 17896 17423 17487 17509 17640 17563 17569 17671 17586 17592 17604 17650 17666 17715 17764 17795 17869 17889 17969 18048 18107 18119 18166 18206 18217 18270 18283 18363 18432 18457 18653 18588 18678 18708 18813 18818 18938 18967 19039 19074 19102 19126 19162 19262 19261 19306 19350 19361 19363 19388 19889 1M91 19494 19606 19511 19616 19664 19669 19715 19726 19842 19892 19901 19927 19931 19950 19995 20019 20062 20102 20106 20142 20160 20X87 20210 20224 20239 20271 20327 2O330 20366 20417 20443 20624 20586 20686 20588 20600 20727 20749 20778 20819 20864 20691 2e kl Trekking van JUnsdag 10 Deeember ƒ 2000 tUK 20S4 1000 noe 6198 16870 19077 ƒ 400 mofl U49 11386 14504 ƒ 200 noa 6859 14869 ƒ 100 t aa 9236 12642 14470 16066 Prezen vaa ƒ SO i 14 76 132 203 268 271 366 372 402 449 612 620 666 568 607 686 682 700 787 818 946 953 968 963 983 1001 1061 1105 1137 1145 1177 1220 1227 1266 1279 1322 1376 1379 1394 1453 1487 1493 1517 1602 1642 1736 1736 1759 1S70 1884 1961 2110 2 24 2178 2220 2814 2360 2426 2617 2639 2682 2764 2763 2808 2840 2982 3007 3058 3103 3110 3192 3252 3266 3349 3357 3366 3373 3394 3428 3429 3482 3536 3664 3787 38X4 3876 3878 3921 3996 4039 4115 4360 4464 4582 4697 4619 4697 4726 4741 4758 4791 4794 4843 4884 4939 4970 4981 5028 5097 6042 5075 6176 5184 6256 5259 5263 5468 5479 5492 6610 6512 6626 6698 5604 5627 6647 6657 5781 6861 5869 5870 6944 6011 6080 6121 6210 6231 6248 6269 6304 6379 6381 6382 6423 6433 6466 6618 6638 6689 6724 6760 6777 6808 6821 6924 6930 6S06 6988 6972 6981 6997 7001 7055 7113 7139 7208 7328 7360 7460 7528 7646 7697 7628 7630 7719 7811 7865 7909 7918 7922 7986 7960 7967 7997 8041 8049 8082 808o 8116 8222 8351 8407 8472 8476 8684 8650 8664 8866 8960 9015 9085 9091 9098 9162 9190 9224 9234 9261 9286 9485 9609 9636 9666 9612 9664 9707 9733 9766 9807 9686 9920 9954 9986 10066 1005 10077 10083 lOllS 10119 10162 10209 10317 10366 10372 10461 10476 10662 10587 10590 10678 10741 10822 10832 10836 10842 10860 11096 11196 11242 11248 11298 11324 11386 11382 11383 11392 11453 11456 11640 11564 11624 11628 11667 11694 11747 11761 11769 11801 11886 11887 11932 11962 12082 12134 12209 12230 12232 12276 12361 12378 12460 12470 12536 12636 12666 12743 12761 12771 12806 12932 12983 13026 13046 13075 18107 13116 13171 13319 13363 13864 13481 1S602 18 31 13582 13677 13680 13685 13698 13694 13742 13795 13846 13856 13892 13908 14087 14123 14167 142S7 14251 14265 14296 14299 14327 14387 14399 14461 14466 14678 14592 14621 14623 14631 14632 14649 14661 U667 14679 14716 14734 14741 14786 14874 14887 14916 16000 15180 16261 16281 16320 16501 16525 16547 16604 15628 16641 15677 15717 16744 16826 16884 16931 16066 16059 16159 16198 16262 16316 16337 16366 16366 16380 16439 16466 16607 16566 16689 16599 16619 16629 16772 16796 16883 16905 16922 17026 17077 17086 17128 17285 17329 17332 17365 17416 17464 17532 1763S 17558 17624 17644 17683 17687 17691 17698 17718 17733 17768 17774 17805 17918 17920 17930 17940 17989 18104 18120 1S162 18166 18170 18174 18198 18242 18286 18341 1887 18426 18429 18456 18469 18491 18647 18686 18616 18629 18647 18868 19027 19038 19069 19068 19170 19174 19196 19218 19 6 19804 19316 19417 19440 19447 19618 19660 19808 19654 19770 19803 19869 19937 19997 20088 20118 20146 20198 20288 20286 20812 20824