Goudsche Courant, woensdag 11 december 1918

No 13875 Weenackg U D eeinber I I8 ISfe enwrgettt g rr S © l w eaa d rt©Stii blfe a © 5 ÏS SaaS sSéS ax Bnrejau MARKT 31 GOUDjA vandaar verlangt Elke meadaeling die ae venschen te doen moet near behoorcn aan alle geallieerden gericht w tden De opmerking werd gemaakt nodilt rer oeken om verzachting via Waekle b I atiogen in da voOOTveerdan ran den wapenstitatand van kleine staten in de voormalige keigerrlflKb en erOMena ee aaniien der vereaniog ram da gmam getrancen wa De Edu de Paria baeft een draadloos telegram van de ïeorge Washington orttvanigen waerin Wilaon naar aanleiding van Ebert s en Kurt Eiener uitnoodiging om een bezoek aan Dmtschland te brengen verklaart dat het Duitsche Tolk lange jalen berouw moet toonen en dait geen goed Amerikaan eraan kan denken naar DuitKhiad te gaan tenjj hU officieel daartoe gedwongen is De president weigert dus op dit verzot in te gaan Hij heeft er zelfs den Ameiikaanschen Joumïliseen een verwijt er van gemaakt dat xii nadat hun aeen voer Du tschland geweigerd zi n thans trachten over Zwit EerUnd lin dit land binnen te dr ngen De jJumalIVAn zullen zi Iiar weinig aan aSeran er dat is maar yoo l ok De corr van de neamt dat de koni gië en Italië en pi een bezoek aan M Het Leipzl dat Unnenkort e worden waaruib bUJkan aal dat steeds opnieuw en jtfUy yaducan da iaatete uren vjwr de revoloUe koning Lodewjlk Tan Beleren getytó heeft tegen het rijk te conspireejien Niet alecirts het gerucht omtreait het plan tot vorming van een Zuid Duitsth Rynverbond is Juist gebleken In ziin naijver op Noord DuitschUnd moet hU het geweest zifn Se den moed had in het uur van den hoogaten nood het Duitsche volk te verraden om het heilige Duitsch Boomarhe RUk weder als een katholiek Ztiid Duitsch Ru k te doen verrijzen en ten dien einde een afzonderlüken vrede te koepen terwUI Noord DuitaclklaDd aou worden pryagegeven Een Franeche dlviaie n AmerikiMnaehe troepen xljn Zondag Aken bfanangetrokken De Fraosehe generaal Degoole heeft roor de kathedraal tot de verzamelde FiaasckAma ikaansche troepen een toespraak ge howien waarin klj eeide Soldaten Elfhonderd Jaar geleden maakte Karei de Groote van Aken een miUtatr bolweik tegen den stroom dar Ceemaaaaoka invaltan Ik lean ze niet alle epnoemen Ik noem die ran 1870 m 1914 wiaarbU Be ii oranreldigd werd alia aangegane veaUataniaaan ten apgt Maar aan da Veer de Schalde da Somma barones aan ik moei naar huls Enkoio 0 ent Uliken later keelde hel meisje teru JIet apijt de haronea zeer zij breofl hol kind Juisi Ie bed Over het reerslel van den rltaeoalar zen memuw daakeo Dus müa groeten Toen de kamenier rertnfekeawa rmeg de majeor fat voUr eaa voorstel Niels van beteekeois Haar Ik mocht er iiiet over afweken voordat uw doeh ler eaa beeluil had genanen E daar de majoor een reel o guldg gezicht trok Mm Tussow aoel rfsoheld Drie dagen later waa Grela reads naar BloHstedl verhuisd Zil was leleuraesteld dal baer radar del beproWdo baai te Sttderlobe la hotk den Natuurlijk bad U gawgd Eanmeal moet het toch gebeuren En ik ben de wereld niet uit Daarna had zij veel baaM mal betpefckrn geiuaakl Toeu Wusaow dit hoorde wreel hij ilcli ergenoegd de handen Zoo de eerste aCiiaakzel wae gelakt Maar uu verder voorriiAi t tirele had voordal Wuaaow haar bel viwratel deed in het geheel niet wn verhuizen naar Bloltstedt gedacht Later veel later moeet dit natuurlijk gobeureu Uaar toen da aed Uj zij uimiat lagen haar vader met zijn senuirea had CMoquettaerd de diepere zin dar woorden wae toeb ni leoeUlik te raden geweast leen had zij bU zlefaaeH overKgli M hst maarniet betw wa dadajljk Is rarkalzaa TMeea rtsl heehil kwam zU aditsr nlMs haM Ik vut Ml éds eaie Mn iMc leen I iite booren xei Wuewv Nu uu Ooï e eK ede mood irlaaH Wd laten wli dan luister zes w ik moeet ecD ult d n tredmolen en andet geiJchton deo Al hal niet toyroeg Wu goweest zou U naar Potorabarg zija gegaan Daar k Ineo nog aekerdar geeu bekenden te datmoeieii Ëu luUt het alleen zijn In een tproote atad beeft bekorln Hm Aa op ï4b SeUiaiMk eae beetje landertgT J aD derlg9u ld niet fflajewl Ul OHU de ïeauweft geneeeo do zowivont Voor den dulrd dat nwel aan 0agplge dolder zijn die u uw lata haalt eergtBciirevenl Kom aiju waarde de mainanteeigauaer begjut la teeloa lar leu wIJ de azen t thaffeml UIJn Eoon ieeH mij Baagotot in iii uWooir deb Qod In Franfalik aaHa nlatbalKMlt aahamenl De trna Kami liiwnKiawi OMeitiaiw da bon qb AM t afal MMJH wmt 11 g ü l f wtWÊCtwmoti C Kte Mt n uk UoordreoW P 0 Bothstrilt 6b F 0 EISIjnotlK rf nitmrMM BlnlnfaiAigct Mi M A vn M J IJberg ull Ansitinlam Krugenua ttc J P Papl ult Oamxitg VlinSagiiirMtiSp C v ii Sctirtk t Ptftedmet VtorMar vu VüM kti Bwkocp Uutnivta J T i Wa mt l o iiom KulpeirtrMt 10 R A BéalOlWl ult Rot mimi ai nJ il w g i N M BIM iJI Ooudenk iIMlMwti el H Ohubnti olt W iaiiiivfi n TuifoMkt IMi II J OlMK m ikit KottordMii ZougHtnMtt 82 A A lloolt eo gwtn ult Htuuteoolit niiekAfhsiii l Gi D de Jong ult Lt idprdcrp KomelütMa t7i J J Ktmpa ull Asieu Bogen 8 P Koster uh Hllror iu i Bob keabergstraat M W van de Steef ult Baara L Tteodoweg 40 A Trautlg ult Kpibfp TorEuaA t ti C 1 Vera ult Amatecaaiii N van Oootatraat i C P ran vllot ult a Ontvenltage Karnemelk tlatt 8 W P Zmiubach uH i Onvw kage Itaam m VmitTROEEBNBN D Toan eu geeln ilt IJaqellaan 12sau StotirlJIi IMi J U M de Groot lilt fijdetraat 12 near Utrecht Amsterd tta l o 22 A H A do Qroot ult Turfmarkt 33 naar Maanbrieht Volkeibondveg 14 O J Tien Oel ult OffOeoeadaal U natr LeldonJorpi L Oompers ultWIjdatiwt 17 naar Doronter Kort OwerSS A Bi e uU Vierde Kade 122 naar Til tl W Rom ult h TloDileweg Sè naar Oudewat r J de Jong ult Cral eUl 4raat42 naar Utreciit Padangatraai 53 P A 4e KÓrto ult WUIans IS naar Alphen a 4 Rljn Olhi eg B 72 O C Slingerland urit Zwaaiifigat 2 naar Alpben a d BIJn A Joogeooel M OWnt 1113 naar Botterdani a b ae IrkT Wed M Hoo enstcger van der Kind ult J van der HeiidenotFaat 20 naftr üraveiüiage van der Neeratraat 89 U Ajrentcen uitEraa OMwatraat 1 naw Awjen Muldoratraat 3 i A J Vo9 nit Kleiwem 47 naar Sneek Hidiapenpledn G Baai ull l Mruakaile mar Be gunbwht W J J Bruggeman en gezKB ult Klc4wegH4raat 2 naar aeheveningen Siwoiuitnult IX Huil nui ult Moordr Verlaat 9 naar IJmuldon 3 P Kuliimitraal 1 D J Zomaren uU Turfmarkt 128 oaiar Bloeni id al A de Veiea m gMln ull Klelveg 14 na Rot toda Jan Parartlueetraat IB C Noolenboon uU BoMhweg 20 naax Pr venkage NaalditljkudHMraat 28 P H WiJnlioC ult Boelekade 159 naM Woenael Kerkstoaal lOS C M loot ult Vierde Sado 14 naar Moordrecht Wrd N HeeBlng ult ropcrstraal naar Rotterdam SchiekMle 167 J A Sohoonlenroerd ult WllU w a3 naar Haa treoht E Slraver ult Wlllon 41 naarr Hoenkoop W M v Grieken ult Gr Florleweg 75 naar Wadallxveeo Bloeinn daal 41 R van der Houlen nil FloTealenelngel 29 naar Enk bulaeo AOVaKTBITIIN Voor d vale bljjkan Tan balanglt llii g ondarvooden by het onrt jd n van oman lieren ANTON betuigen wjj oneen hartclijkeil dank Fam VAN DANTZia 4878 12 Kfugerlaan De Heer en Mewoaw VAN EIJKTAH Teotienbueo betuigtn hun harteIjjken dank voor de vele borry ten Ten beUngitelling oftrengen k j de geboorte van hui Zoen Becoeken kaneen Sregena ciektettet rorden afgewaobi 4S83 10 Mevrouw VAN SLOdTEN Gouda Crebethilr 61 vraagt difoot ofletor lÉe 00r noodhulp of vast alaook een ongehuwde Weifcster voor Vrijdag en Zaterdag eon Vi dag llefat iemand die geen andere werkhuiien heeft V g g v 4382 1 TB HUUR BEUGESTRAAT 106 381 T B STERNFELD bericht hiermede dat de gseoiiibliiitrdt ilAMs op ZATERDAI U DECEMBER 437S 13 niet door oaat KliilUiU ZlIiL Het Murpo dcr van Apothakcr BOOM U bM bwUi cneetmiddel vooi I aAr p MMgp o Zuuf HlrtwBier en ilcchte apijiterierinj DtfW dh M p6ed r iHö ttènnndc dertln jaren duizeodtn Maa ll lcri genezen Pnjf per dooa 9 cl VerkrijffiWR hi de attftt Apotbaken ea Dn i wlt kela Verknj ba r te Ooudfl biJ ANTON COOPS 1 4173 H Bureau tot Publieiteit van Wetenschappelijk Nieuws Kalaertfnioht 15 1 Amitwdam Lelic raoht 30 Anutwdam CURATORIUM Mr A W Jacenettl Ond AdTocail la Ned Iadll n i Caikora Mua Ud Oed 8 at n BuMimeeiter tib Bdaoi en SekeolaraiaMr J Oerrtte Oud Reeldenl vaa Teraile IheH Psla K Ud Eenm lEanla S Pennu Schoaispsieaer P J Raayinakara Oud lMreiarli Oeneriil der ltljkiTamkerio illaQk W N Wlntanhovan Gep Luii Kol O I L AmerefOOrt SttrilnrU Afd SCHRIFTELIJKE CMSÜSSEN Onder leldlal a 8o bakende lèerkraahten onder i Mr llemeo DIreeuur er Handelildlool Mr Dr J Bqatan DbMeni TiKhlecbnl Jbr Jan PeltlTi Jonmellii Dr A A Potkar pdva doaeai Ueinniiell Dr A J M Oarleanne l rnr H B S P H ran Ql aUl leerau Hudaliichool Prof W C lU OraaH Heellaeriai Uai rillell UlracLl Dr A HalbaraUIt oud leeraar Gymaaalan Dr J M Hoogvllat prIvaal doMer OaMIfRait Dr C ttnyman accenatant en aadera aianaea vaa naaD 30 iMrasra H B 8 T Mra hl da Reefaten T iBlenlenra 6 ccountaati 3 artiaa ana aailan dtMv oh MM aalaaerd meer Aan 4M achrfftelltlce eursnaaen o m BOEKHOUDBN HANDÊUCORIt ADMINISTRATIE BSDRinrgRECLAUB ETALAUE OROANMATIB MUMTECHNIgK STENOGRAFIE SCHOQNSCIfRUVEN NEDERLANDSCH ERANICH mjirtcB ENQEbWm ITALIAANIOK iPAANSCH ZWEEDICH DEENSCH NOORSCH RUSSISCH MALEI8CH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKlMDS NATUUROJMDE WERKTUlfalUNDB EUBCTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA HETOMCA STUDIETECHNIEK STIWWB WETENSCHAPPEN TATIINOftDB jtmuUfOancH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER MCTH SPREKEN GOEDE STIJLHANDSCHRIFT VERBETERING VLUG EN GOED REKENEN PRSBELEN H 4JD OpMIIng per kriaf veer alle JmtU veer alle aaktan en keroepan roorALLB acUk L O en M O ALLB pnMtllkdlprema i lUataaiamen NoUrlaat Mr In 4e Itaekteni QaMeeatai AdnUniatratla Actnarli AoaokkUnU Ondar llBac ene y neig OpMtkter en tatKemar Optlcktar WütertUlt BaMHiMdar ecretatlaRBeeetenr ani ani M 150 Qursueion voor beginnere ecirfgntns gevordoKloB mootK vordcndon en vergororderdtn Aangename methode Persoonliik contact tueeohen doeeat eb cnfclit Uttttekoni correctie coHoctlof en ImUvidiicel Billijke eondltien tninver ogonden hmnen v b om Studiefonds proflteerett Ooede re Itaten l werkt üaagt AdttOMi iBCake BenW keaze Feer m l i t n inlichémfm vtragi min i inttH$ ktm iratainchun M tatkiti tan 144 ptgMm i Um mriittdt ach hienloor tot nitia WOTTËRDJIIM CANADA HVF OTHBBKBANK Sï Z PANDBRIËVEN t 00 VERKftUOBAAR By ALLE EFFECTENHANDELAREN 40 M er aiMfeplaeaH In omloor ruim I Het AdyerteitiebHreaa Ie tiHrt lH Ciiiifaiit PELSF 82 ILOXTSl tl M l l êê tfUURiUl yao ADVBRTBNTEBN ia tS Nciiarlaadtaha an BmfnUaiutkm mt W WatlkKdiat B aa ataiMtisfiakaa pr inmmntitna viOS CU 1ÊÊ hmbOaifot wotdan GRAIl tMMtskt fii ji i aumn ti V iVf jT Abonneert U op dH Blad fmSL n UmXfmi m WEMTOIIIEN n MITIIEI IMÉ LMt en Krachtinstallak VMi DUIN Co Gouda Veel lH in nik 3701 M XEËRVOCPZAAMZIJN T BOlJiiLOMBI 0KJES AS OM If C K lillfiaAAR rArHINIitAMTCN MllE rtMHUIiS i C JS rMM I 343S H AdvoPloarl In dit Blad I Wit iin ii rtft iii Goedkoopste en soliedste adres ▼ oor Meubelen ali Teieir Kasten Bnflstta taelan Mat leer en fincke V tm ke4ate ea Wel an enletl ndaksna TkeataMIa Iplafela laklMerUaar tmrarjtUM aam r aXehlIkai kawaiakapiauaa M Kownr zuif iinmirni utHUiyiiiiiMi Ay tabletten A MiNDAa 10 Deo fü uur Nieuwe Sohouwbur I Alioilne 16iil9VoorsreiaDg Ned Too l 12 Deo m uur Jodetelt do Héail o ftl dt m VnmwelUitól UürSf P da tia 8 J uür ZeUdo zaal CoralM P J Voa V d aid Gouda der aD A r en G B B IS Ibo TSi mr Sodotiilt e iUèl 1 21n N tiiditoiiid aenooteobap Deo 2 anr Wimiw Bornr ufegloalMit Oa liaalaii i kitu a M Oai MIl RolteiHlam mum V n 4éi MettHèii ILIAD Honlnhaiead mlddal aaasH da eoraaak Tan rala kwalen wa U Bawl ian ▼ ooraaadaa ran 3306 20 TttbéréidMe éh Kaaglyders dia door bal aabnilk rolkoman SeaadkS roitdan An ivalen Sa baar aanraak la bat bloed vinden VOrtfea aet irMC auccea et door beaüedaa mtt r Seaeh I LK tfbmMt van de MBitMk UMmIw MMtsak Amn u waTeroraafsmebr VaANIIbaat bq DmldtarU A BBINB3CAN t ZOON 90 ANTOtMOeo ae aMfvaaT a VERSCHIJNT DAGELIJ AaolOfBMtmanaai t k rarta41 irwk 1 cent net ZandefiMad rnr Icirartaal a lt yer vaak 21 eaat aearal wnir da bacan r var loopal tasoliiadt FranM far rnt er Inrartaal 2 5 m ZendadUad ƒ 840 AbaHitinontan worden datemka aan anan aan ona Bune HABKI SI OOUDA bg erna acsoten dan koekkandal an ia FOstkantant ADVBWnamBPtajat uu Oeoda natrahea haboerende tot dan baaarfkrinc l cd ƒ LOS elln lecel naar oio Van buiten Qeuda m dan baaor krin 1 t raaab ƒ IM aUa ntei nMar ƒ OJS AAarteaUfn ran faUiake ramaWDk beden t2M oaat far ra al RedMtiei Telef latere 545 NA DEN OÖM M Be Bisdimi wan BelglB tea aiiueiobte warn Nederlaiula r OMti ent den rafseiMtitotand Wilson nift msar BatlsoMamI ti oig btaoek san Asnerika Eaa aanklacht Hieiswe B Wl i tMa ten Oeen MoMeluriJxan ONS OTBMiewr blilc de Nedailaiulache marm of hot Ne d rle 4ecJu gmndsebied beeft bedreigd Het wa te voorzien dat de w n ben Taji Belfi in tlüe riciiting zouden gaan Waan m tle t dan alt d Iwt ndjgon ymx den oorlog gepaard gaan met oni htoiatuf zu h toeeigenen van anders grimdg bfêd Gezwegen dan nog van het feit dat Nederland geheel neutraal heeft gestaan i en den inw mera v n Belgje gastvrij ontvan j gen on waar het modig was geheel ooider houden heeft wy weten wnl danitbaar held IS geen rente waarop een verstandig man rekfnt maar w rragen alleen eerbiediging vgm ene eohtea Van alle kanten richt men ult lomburg telegrammen aan koningin n regeering om te proitesteeren tegen de Belgische eiaclien De Belgieche regeering aou hier elechbs kuneen spreken van e wensch der bevolking aooaJa men taie wil doen gefooven dat op veraoak van de inwoners van het groot hertogiknn Luxem burg een Beleriacha regiment aangevoerd door Luxemburgache officieren zich blnnenicort nanr Luxemburg zal begeven om zich f r bü da F nneche en Amarikaansche bezettingatwapee te roegwi n noemt ir en k etje boftt of er is en vl S£ja aan zito Sb ooïc vsn de geruchten vohgkins WéEbe Bel ri5 aampraak maakt op Ned rtaiiKlsch ro nd bi d althans z ri recht n wil uitttreldten tot over ons gTond gebiied wel l tB waar Om liit te weten moet man YewAs jmoen van wat Bégié mecbesn aal ter rredesconfereatie H t te Lonrfen vwachynende Wad de M tropde egt dai Taal B ma jmdstet ma bui fcentóndache za en in aJitwwrd op dd mn hmn tebeWe Tragen aaBgraamd e dte Belgische eisohxn op de vi edesconferentie den 2eei December de volgende verklarinirBn iMeffe uÊg i f ó Ntttimriyk m1 de eer is 4i turn DïiitBCiilaflid ztjn óe ter ggave Tan ftlle umUumiein w a rviaia het on In onze iivr rh d Oa m boaderdm ndere Tor men Itaeift iMxoofd De Duitnc wnpeoetiletands onuniaaie heeft bji 4e geeUieei de ccmmisuie geprotes teerd tegen de mhecjitaaianeming van vtjf met name genoemde Duitacher in het be zette gebied togen de slechte behandeling van een hunner alamede de wegvoering an 200O met gropt verlof gezonden soldaten ofsclKKni se volkomen in den haak waren afgedankt De commissie vraagt de betrok kenen tenTanolato vri te laten Tevena heeft de Duiteche conuniseie verzocht dat Frankr k den ambtenaren beambten en gepemfiionnoenJen in lOlzHS Lotharimgïin tot aan de bekrachtiging van het vredeffvenlmg de bezoldigingen eoi pensioenen bij wÜTx van voorschotten uitbetale waarbij hel rfcb de regeling voor goed bij het vredeaverdrag kan vOorbediouden tesi einde de betrddunen roor gebrek te vrtjwareo Het AnMHkaHnttAe departement ven Btaet heeft Bertijn en Weenon verwittigd dat de Ktgearinc der Vereenigde Staten geen reebtatreekacba meedeeUngen meer Wat 4e t rritoriftle w xjfint n 4 to9 f4it Itan ik op het ooif etiibiIdJi fpe 0n ja keU vjorkla rin do 3L Wawwer ge echber nauwlHNis r t Mclbta de regels witt l een zullen dB ikas Bves m 4i jongete troanrede die mn de ovde vn ittti m gewaagden u even▼ 1 ▼ MOgen els ik awiu Itmuu doen De pMwagw in kwfiBliie hebben in het bizondpr b jMf u g 05 h i intemwtioDiaJe ver teW Tw m i Ik dB positae van Bel e hffstt bejüiLid Dit verdrag beroofde B gié van de voowiaamste gedeelteil van Limburg en Luxemburg n verrekte den I mt6dwn atatenbond met Belgische Bf edea in de provincie Luak zooals St Vifch Eupen Mabnody ep Momyoie Het stelde tevena Nederland in h t van de beneden Schelde Het FosuLtaat was dat Antwerpen bij den aanvang van den ojiog werd opgegeten en van eiken mogolukun steun eversw tofen de OTBW l Mg 4Werd bösiofa Door te verklaren dat bet verdrag hetwelk ftldus ten ii£uS ë e vto België heeft gwrtwftt en hrt Tan 1839 tot 1918 heeft verMebui thans vervallfn m heeft de Ko nmg aanj tcNmd in wi ke rJchting de etaM cm TM B ië ab h xuUen bewegm en dat 9 Nederland z n uitsluitend recht op d internationale rivier de Schelde al moeten pTtffgaven een recht dat vooABel ië KM noodftoittdff is gebleken zonder Nederland in Iwt minet te beechenoeo d ar geen éer geallieevdei op eenlg oogen FMiiUfftnii dHt lifiterus M Mt En haar vader acbeèn waarlijk hafcsellde naedye te naaien O noen neef die rekaning zou niet klOfjpenl Het wa klaar dat zij op haar hoede moeet zijn Niemand har haar dieper beleedigd dan hij jen als zij hen dbsOndanke niet metijzlge koeSield ontving dan lag hetaleohls laan de omstandl f n Uaai den afatand jZdtt Bj bewaren endera zou hU wat kunnen beleren Nu gezeadhrldl Het aeulaehl dronk jDankerstiaoh hét g eele glae lee Daartna falej hij den wijevtotfer op Een lijn wijntje UtlMekend maljoor I Wei had ffuseow beteren gedronken dan dezen Voina maar hij ken er meedoor Ja m Ie mijn Jongen over deo bergt De mensdten hebben blij mijn leven lang voor een ezel gehouden zljtt vnlst suisde ueet op de talel Alle dlllvele ik heb geweien wat er In Adalbert staki AKce op zijn lijdt HIJ moet alleen maar tfooweè gij ookl Gemndhold dan 1 n heeft wel la waer ergernla genoeg ia bet huwelijk en het sidirelen van de kleine kftideren Is voor laij nooll een genot gweesl maar dal i om bet even joDgei b men bet vaderland en liJn geslacht sdhuldl t diink ita toohll Wusfloir Het den oude praten en drinken die was opgeruimd als hij zijn wijsheid eeotf kon luchten en boveodleQ het oogenblik kon komen waarop hij hem noodlg Had Toen hij aMbeid uus werd bel teede danker Da kauentw nf JoM iloarde mtlbule teen kij da kamer van ita mafoer nttweoi UuB Oen nij Ujde BEHALVE ZON ÉN FEESTDAGEN ƒ IM HIN aièw tUÊ m aantmet tel aaer mia DI ICORmD HiDUnHUNOnd l I Qp 4a nai ac H M kaafer OeirsM a ii al Mt lln aa lase a gei l a i neMeaU la i d vrVa GMeta lattera m natm wnrte ke iarwtaoNlln knnna wanlaa k aaea eB door I Meten A mrttM ar uu WM A aiM i Literij t ti i TfUt Ifto M r in hul lulOdetpuut van aiiar n tM tot eoQ trompet geetokm werd waardeer du aanvang van ds auntle word ae a f o kondig Lnwy larrls julal terag eaa het Iroul was ds aiiaiat g or Twae headerd doUani riet l a4K m de vau aoksr een duiaand ni i laiki n vau aokar een duiaand eSH hoHlenl vieehendezd rijt hel venier Ken yan degeaaa dl alaad Ie Ueden waa oen landriaDet CafMala S van llookel van de Arakia Dat tl gea vroeger van d Ankaa eet kat solUp behoort lel d overfsaooaa eite aa Kapitein vaa lioahel liet zlok aatvaMao dal h hit houtio wilde hatiksa veer es kUilne jongeot dken hij kende an dMdel war ep hel dier Kan Vo jainniiililaakl ing op de getedsren ran do rale daiMe die toasnwaordic waraa bij kal breilfW van het ojfor door dan Gua ZaTiga dea een pool eca ware trust ea badge tegen den kapttaia op Zerea honderd acht hoaderd debva weldea geboden Ka bl iitt van Boakei keek matig WJaa iMreeh Een leder kon het diMelIjk aaa holu Ilea dat hij hel ht o4 e wthte heklieu VOST zijn VW begreeii alH schcn ziob zoo d o er geen sluivi ieii la hat bakjs Iwk lilald Tl JMa MHBvempeniMaijieBwaMfBH da Aisn de Oiee da Maim en r or Ver den ia de tawMée estelt Ala dan groeten sahatdice an dwn oerlof aan da liadend die da mansddHid n at iO mlUleen nasi heeft naaten faeWea wtfs Ik WUkebn Heheaaollcra aan die nist Ter vasi Uer etjn en rermiidelvke straf afwaAt Ik bui het hoofd voor het graf Tan dan grootan voorvader onnar KooIilBeai Datfcmu had onder toevloed vaja aan greote maugto het defile piaaU Het raiteratandbeel l van hYedenlk WUhebn werd met ein zwart floers overdekt Te Keulen Uggen thans de negende ea de 2UBte Uigalsche divisie benevens een dirisie cavalerie in iwt gelieel 32 000 man De ptaatseltjke klokken zijn avereeakom etig dan WeatJhiropeascïan t d een nart acMeruitgezet e Een Kadloberieht uit Paii nMMi datdivoormalige keizer Kaïel slak eaadldaat lal I atellen voor de OoatenriJkscKe wetcevendsi vergadering Ook andere ledse wsi da familie Hab rg zijo van plasi een mandaat te verwerven l Het NoSeleomiU heeft geee aanlaldinc gevonden den roorges lden candidaban den Nobdin fi voor l9l8 uit te relltcn Het hedrae bUift volgens de regelen der atlchttag or het volgende Jaar liggen 9 auÉ aiB pOBtiO MMBwiT btin ie New York Ter Ifeen ran Engeland Belisidait Foincar fai 1919 terika zuilen brengen Taoebtatt dealt meile zleh lot kapitein ma Ankel dulzuid zei bij A u hetdldent All right zeUe kapitein di dolUrs en oen voor den kleiaen er plulseling aau fp san k gei een leder die tuawbaa Oia en VMa dttsit keaaou Ual waa san f iuiah eea gejubri dal er aiMsit all da aeidcla die lioh bad lairn bselBea n door ds pa glag van kapitein Vaa Roakel aoobaesek mogelijk t kijken Oua da sode bitoda lan begveep ftrst niet wol heia erar kwaia Uil hid la aVii hart de sahatdiog met zijn Ireuwea kameraad reeda dott geenaala Jlaar twintig haaien wA veu hem zijn koalbaai hoü e toe aa klepten hem op dan rug iCa binnea een halt uur verkocht Oua Iteooomd tot bnllsiig vwn ia nijniaeie d veor de Vierde Vrij liildsleuiitw voor liea diAead dillar aati LUmrl bonlB Zoo Udp ksf Ma ra WMNf tandje le kepiteln dulzeat niiat VM W éMtea Wk fo Toagda hj IP kogel r n Het hoedje van den hlln de Hen sebrljU ld 19 OolDliec iiit ui FMudsQo hel volgenie over eeo voorvol dat zkh abpêiUa bij da plaalaing der Vierde VTuheUlbleonii lu do groote haveutad aan do Ooiden date i trïftitMKrOiSïiisa Er i eest blinde bedelaar Ie San Franolixo een men die dan oorlog van 70 jiet t anedrgesiiaai4 en in dien oorlog zijn oog 5i beeft verloren Om hsm te littipen hij bel oefenen van zijn roélier höefi iUj eou kii loe wlUo bood die ten minste oven bekend la ala zlja baas Viola is de naam van deeen trouwen bel por Een kldue witte hond die een een tenbakjc k z n bek houdt aa onbeweeglijk oiait mta lang De twee zijn typen Quü dal is de naear van dea bliudenian had g en geld te ven voor de leonJug maar h bosknt zijn bond af te ataau en baar bij opbod Ie lalen verkoqpeu Vrijda ddag dea 18en Oetober was de tijd waarop ds auoüe zo pisalii hebben In het park tagooover liel holei St Francis Een nkenigis meoeebea was dsar saroen omea teoekido getuige te zijn van éa voDduffe en mogelijk ook in de hoop dat ze over voidoaods ndd deteh zouden bMct klkea oa Viola Ie kunnen koopen eo teruc te geven aan dan bmidMn De oude man en hel witte howtje in hand had teegesiokan asu kit Toerkaa do hoogale zaH kl ewesat I n WaaMiw a vroiiw ts word n En aa hij Jareoiaog mee haar had farpastd dil hiJ rmst maken O nsaa s a inocht UJ haar niet erint aahallea dM igrenede aah baleedl M mx meer v t ll d kaar defadai te En als eens eep zaeklare nliiiaahiii bij hear opkwam ah zij ziek voer daa gee t riep welke riiuela er de laaMta twintig maanden fi Vusaov a gatoal m ren ikomen dan nam z j kaaellt kat klad In haar aitmen au kaak mat ree ügo oe n naat den klalaea bltiwfca kerel Hel zon zohde ea scbaoda aüa weeet inSUn tij alechla voor aa linni UTi hem vergal die haat door daiea Jongen een veilig t th iU had giiinhaiha Ia zulk een atemiulng ontmoetie zU op zekeren da den doktor De oade aia ohettk nner Ircü een aiael naar atdbtoe i iig vlak logvnovrr haat zWen aiMk heel oiigedwoKgen en oaderzeeht diana den khdnen JoWUm Banwee bet Is een nudeltoi M l Hij wlUe haar k l een laak aUwMi maar rimpels kwwna op haar nxartmM I flik mUn mgn kMh mal e V vader moest duff maar beeBaaen L en had Se Bourfogne een zwwen tong bOtotga Toen zl vertdde wat Wussov bad voorgeeleM KZd hij zich niet lang verzet Oeeu enkel woonl van leedwezen waa g raUen slet de gerin jsle poging gedaan om hoer la behouden Toen Bevoelde zij zich diep gdkrezütt ZIJ was nu dus gcdéel op zlotKetf aangawezen Qoed en wel maar verbazen zou men zloh Eindelijk govoelde Oankwahaeh loeh dal hij iets meer moeel zegden Kind niUsdilen blij I Je toeb nog 11 ver Mnrt Met eeh kriloh i bev jng dar baad sneed zij hem verder spreken at Neen dhitf ut Zoo Is MIM la da vobnaakste ordel Opdat hel gesprek tb tkm zou worden belde zij da kamenier Ea nu begon hel patken e ilj ï fti el te daaal enlljken zin ra 3 é So l tT Zl en t A waarf epaaaaaka Mhar I vraa ut te woofd baed adU AOes bleef op het All BloltMedt zooaf hei was geweest De raote eesta atelde haar een andere refelnc deriamsievoor zij vnllde er echter ma tm van welen zal veel baltsa nel h kind en bezocht dKgeliJke een peer maal bel grafvan haar sditpmooL Daar meende IJkraebt e zullen pullen maar la sled daariaa hreoBI zij vertillarbg mseaaar hnla p De dooda had haar aan THitaa alaun gegeven en aen klol umaMes wearaao zij Irou bleef b Nauw tH M zU eca ilar wsfcwa at Wamr IM haar raada bamarkse vaaiep HJ hoopte Eee haHb Mckwem om haar mead Voortel Jeaetia haarde