Goudsche Courant, donderdag 12 december 1918

ti iièm Jnargwiig J U lilHilgB l nil V 9 De hwtate berochten over de reis v ii pi e t n nu tn k lm r eq xs na aen reeks van HMMHi vozende txurinl iaii te hfbben getPcrbi aM Em eoveUe tori e k uger zal van die Aviwa imfir Amenlpi tenifirkeeren met bnev n weUce presuibeind t iui de reis heeft geachreve De pres Jent heeft a tn boovd em titfe besjnrekniidcin gevoerd met de Wat ée vred acon£ei ntle betreft wordt r tiu jn fïngvii uvd op aangedrongen diat de refpeermg met gaait draauen maar zich onbewimpeld tegw djeMtpkcht verklaart De rvemn r Stand3aM adirijft De Brit fliftw retreertnfi ftal oji de vprttesooflferentie dl tièar mftcwrt etoruiken ofti de voorstellen nopens fe otwapfcning t © ateun n iï aardoor de dienetpbcht in elk land OTtn od B t m worden Heit is duji ipc drat de dienstplicht de vrucht vaji h t i flW fttdt k ime m en met te lieM n na m w WB p 4e kern w t j emi De viede lm dm wedstrijd rui Ww pMuojg vMi dMi oovlo W Wd door DalischIflod zoouel te laoid als 4 r aee ai iQ voBaBi Wij moeten df o n ganftt mVaarioDgén dat DuilflBhilind in reen nket opiwht tUBar M dan wttd ti mJ tMunze tai totdat Wt elk een van zyn ntu l9ikea duiklcn zcii helvbeit betaald Indi iii deze vMxmtriLsteoido fa toi uit den W g u wuiMdl al èfltinNi moei Igk zi jt om ovaral vermindering m de LewMpeiuji te brwïgeni Iwtgeen natu irlijk tioi liet tuügevtn van hei diceiistpl ditbtelm1 Zjkl l klwii Ivoyd Geoiige wl In een rede die hy te Bciftlol Ju Ul dat d wet op d n militairen lisin st iL Lijd s aU ifi ttj r Vigeiniic aooJ iko lyKiieid verd aiJlgenomen WaJinter aeze noodzakei IJ S lip I ïtojby ftai zijji ii ie t vervaiie ei hel voornomen b stai Jii t om haar te vei euwen Of Lr in de toe kopBüt wi Pen gfin x i nj da n tpli i zul w or dem ep W h mjït geheel af van lie vredesvoorwaaixlon De uste breidheid van het dienetplieh ttegien op het vaateltaid heeft ons naïlp rtofi h nïstplicht gedreven Indien gy een duurzamen vrede wen sell t indten ge wenscht te voorkomaii tlM de gruwelen van deaeai oorlog zich sullen herhalen moiöt e e e n einde maken aan de dienst pi i c h tl egera ep ti i r teland Ten lotte k Ht bet teedi op hetzrtttte nper Hij don dokter atel e Mid lieeft niirh r de 4 Hg i Mor nwvttg Mrfn Ik WiUa ttjfk kmte 4e 4okH Im t tdo f l M iHoel ü fMi6ünta aOftt Do l nrt gev hotMt H Df in mt V t dem VroinrolKkil Uaiilc P Sfi uur Zelldo saai CUma F it Voa V d iM Ooiida dar a D A r aa Q B B 13 Deo TH uur Socteleit de BteXt l slnf Nakiorinadlc Oeooofeiiap r 1 dt ée glM tijdt Tb bdflMII Bï Ml den immt ts Dt oiei mew g radegh 1 i on Ju 1 H eer tk intfn Iclad up 2 fc InWst de Wftt Nu kpok de dok eeWl aofi Kijn gou ea briV d afiui aUe Uj iMk hwm z er beeHet JJat pj jpcj u veel eer an mfter het ie noch u noch het klad üutüi r aliöB heett de kJelne JoaJjfc Uto de viMe iiMd zijner nioedpr Ve Jin Efjti vkder er aiet meer la AMi nidt rinrmdi g zyn en B MrsA te fsveo verzwakt met u usaU nuuamm ém tt WERKSTER 43 voor noodhulp Met B A DE K NO OoMkaT 3I Do Commissie voor bereiden en idtdtelen van Soep Saipii t l Ku erstraftt geeft m d Be kennis dat zg d ar d g ii Iwrt Soeplifsfen ui kom n annbtadon Zgtvtrtronwt d t m t bat oog op d btsondara omitandigheden m ratmt nnte h1 wordtn deelganomen Namma d Oommisiie voornoemd C V BERKEL Vooraittar C A B BANTZItrOER Saoretarü Gtonda 11 Dao 1918 4392 31 DE SPREEKBEURT IN HET NATUUIimitDiG SENlIOTSCIilP Ml 9p VRUDAO 13 DECEMBER vervuld worden door Prif Br f m mum Ho leeraar io d OrfcniicJie 8oh lkuod a de Rtika Uomniteil te Utrecht ONDBEWERP Caoutchouc nibberk OcschlftdenlSi Cultnuo Btreidlnf nz t Uvhtbeelden denoatlratlM I nvfuif haill cht pp ol i Qewooe bepal a co Toclan tbcwiiaea voor rbcidert tol een beperkt intal vóór dea eauVa il dar lectilg mié de tuiA In de Sociëteit De lUuoic ▼ fltitiiibjMi taieo f 9 2S perpeiVooo4M9 7 HET BESTUUR IlMIWUimi la diverte mates ▼ erlirl t iiar bij da 3670 10 MMriMMi AfiRICülTOIA PMinalkalaal M iU BHDa il Ooedkooptte en oUeditc adrei voor llj e i l cl lil Ta ab Kuua éatlaM tDalM iMt laar a lacka Vaaraa WMtattai Wanaa te UmUfUêlti TkaataM HUtalai lalM ra i na at Bfto al Taaf laaflalal EOHT znn iimtnurM UM fttMaalil Tan d ChaaUaah MadUake MmmV MémpfU Awon ta Wa Wr raifpm r U kat middel dat na abrulk raa 3 baiijea ieder lifder aan Gal en Niersteen rolkomen enceat ANTON COOPS WiiduriiL US4 IS Ma aF één licHtè verkoudheid 1 yeendiimner lyptthBiktiik IBo k fioJbrUv la onloop DIW 1M6 1 349 900 200 1907 éoisoo 500 1908 831 050 1 054 S0 1000 190 1500 1910 14S1600 2350 1911 2 3S2 J 0 4300 1912 3 5M55t 600 ItIJ 4050900 16000 1 H 4 276 75 25000 I91S S04S350 50000 1916 6 68 JI50 100000 w TiHlMlO o r II Dao iwa laai lawa II 1M M 1 mtt Maatschappij tot JE urtottatia im S taatsspoorwBflen Dieflstripliiig ampÉlf DecaiiÉrini Van Schoonhoven naar Go uda Sekooakoven V Bertambaobt Stolwiik Gouda A 6 e 707 72 ipoo 10 10 10 23S 23 310 5S 7U si SU Van Gouda naar SchoonhoveHa GoiMla V Stoln 8ohooalieT a A g 833 8 11 U o 4 2 5 6Ü 72 7ff 101 lOÜ lOi 112 Miat op Zon an Faeitdagan Da nian van 630 avondi tot 6 9 morgan iijo door ondar trapingdar minatsnotlfari aangadnid 391 08 Da trainen stappen aan da stoppla laan dan Hem Amiurstol Huiswcf KoolwQk Beyencheweg Siolwqkeialuls m Karneaielkitoot ip Rouwgoedereii wordM praehtig zw rt g ytrfd binnen 2 i 3 dagan ëasnodd vtuggp DE FELIK AN Gida Winkel IVIARKT 4t 4390 2 Fabriek en Kantoor Fluweeleni iKl 22 z g eril Bureau tot Publiciteit Van Wetenschappelijk Nieuws KaSseritfraobt 153 AnAtardaai Laliairaoht 30 CURATORIUM llaarl Polak Lid Bama Kaasi 8 PoatnoSi Sckoolapaianar P J RasympkarSf Oud Sacraiana Oanaraal dar RijkiTaraekennfibaak W N Wlatarakovaa Gap Luli Kol OIL AaiaraCoort Sécrêltni r A V J ettl Oad U ocul ia Nad Uüi n J Calkoaa l ilMii air Lid Oti 8tHn aul g BMat r van Bdaai ea Sshaolopslmef J QarrltSi Ond Roldcnt TSB Tarsal Afi SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oadar laldlsi ras la bakaada laarkrachtsa osdai la Jek Baamaa Oiradauraanar Haadaliailiool Mr J r J Bllstaa ffiractaur aaaar TacBUctoal Jkr JanPaltk lourullu Dr A A Pakker prlVsU dbcau Dolranllall Or A J M Oaitaaaaa laansr H B 8 P H Taa Qi atal laaraar HaodaliMliMl Prei W C da Oraan Haoalaaraar Uaiaarallalt Ulradil Dr A Halbaratadt md laaraar G7 aaaiuia Da J M HootTllat pnTaal docani UniTenllalt Dr C Hajrsmaa accaiialaai ao aadara aaaaaaa aas naam 30 laaraari H B 1 7 Mra ia da Raabiaa 7 lotanianra 6 accouaUBU S aruaa aoa wordaa doar apa aar paia aid aiaar daa 4aa sakriftaltjka eariaasaB o OBENlCH NOORieH RUMI9CH UALEI8CH LATMN ORISKSCH npCRANTO WISKUNDE ICHBIKUNOE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDI ELECTRO TBOHM TËEKBNEN BOUWKUNDE ALO ONTWIJK LOOICA RHETORICA boekhouden hanoilicoir admini8tratii brprijfsrbclawe etXlaoe oroanibatii BBORaTEOHNni STENOORAFII SCHOONICHRUVBN NEDSKLANDICH FRANaCH DUITKH BNOBLtCH ITALIAANSCR IPAANICH ZWUDIQII iTUDIBTBOHNIBK IVAATI WBTENIOHAFPBN TATBNORDS MUXIEXOEICH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OEZONDH LEER METH IPRBKBN OOBDB BTML HANOSCHRIPT VBRIETERINO VLUG EN 0010 REKENEN PEMBLBN SLJni OalaMlai par Mal vaar alla auaiaas vaar alia asMaa aa karaaiMa vaarALLButai L 0 aa MO ALLB prattllkdiplaasa s taataaxaawa Notariaat Mr la da KMkUa Oaiaaaata AdQlalatratla Actaarls AaaoMtaatt Oadar vrllur BoawkaÉdii Optlehtar ak taakaaaar OaaisMar Waterstaat BadrWslaMar aaiatsriS Radaataar aaa aas VI ISQ dirattaaaa Toor baglanera eanlgtxi garordardan maergevordandaa an vargavordardan AangtMi metboda Penooo HHc contact tnaichea docent en curaist Uitatekaade corvctie ceflectiaf in individaeal BiUlJkf cooditüia mlnvar ogeadan kunneii van ona Studiefonds prafHaarcn Qaeda re Ifatea W t rlrt slaagt Adviaxan Inzake Beroapskeuze Teer odara mUehlipftn vnm tan sto mIaraManla fra ni Aur mn Mii Wf IM pfiiui Mtn vtrbinit tiiA hiêrioor M tuêU SE Adverteert k dit W Het Adrerteaüdbareafl van De liidsth imi TILlFa 82 MiUT 31 bMortft de plaatsing ran ADVERTENTIEN ia alla Neiiarlandsaba au Butenlandsohe iIb en wesMdadcii au andaca padodiakaa onder eeaU pf1t Ta h adin HT Iff wnJIna Vilin n lm t iÊ t r m etaMde voIcKManidiib nlia iiti iaii woirdan CUAflS vMitrakt AANLWIi V n EtcÉisebe licht en WiiMk 4 VAN OUM A C o tkouOm Vaat IMfill US i l f p i iii i I II 1 1 1 1 IEDER lelt prt a op een aierli hoofd met hear Velen aijn belaaa ntct da gelukkige bezitten d VMlf die roepen wij toe De kwaal van velen GEBRVIKT D kwaal vaa tMndcrden m ome da a il Uc darmoeda en wauwiwikte a du ia Bieta t aa wonder Het Icvaa II iQpeilijk de itrijd om het beii aa zwyar veel menaclicn leven op hun xenuwea oo omalaat oaveroii deltjk vroei r of later de kwaal irm bloed eo swaue zenuwen BAKELAAR S HAARWATER Gif moei daar goed op lettea want del kMa U a lao lifdca en een moeiIqk laven baaorgpo Gij k t daartegen valMS d or ifUidi lü ik te makes v i Hal baau middal latap alla kaaraiakllpa ipoala roos kaalkoofdidkald vat aa uitT llaad kaar Par Saaoa f 1 56 Varkrljlbaar bi ANTON COOPS Ijj slat 0o da ds Ssnpose het beite an afdpeoda middel te n bls darmoed en a nywswekte Tweemaat par da e n eeüepel ti votdiMAde ta alla Apo hakan W Tgsraaa i O fiPA Dra uua 39 6 40 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM a Co Da Rlamaralraal 2c 4 Dan Haaf m m Ha 0ire eht a fr MUI i ia Daa 3 via Maanr Bonr OaJaials a i t a wia i Abonnamentcn en advertentlhi aattf TOor de G0ÜD80HB OODBANT en da HAA8TRE0HTS0HE OOÜRANT irordan te Haattreoht aangwomen door onaen A ent M SOHEEfl laitetrknba DaeitwU A BBDoauN a zocxi ooimk e HAASTRECHT VERSCHIJNT DAGELIJKS a i©TX t rs © ata A a vrrteantie blm dL © offO D u d a aa Oxöj tx ac aa EHALVE ZOti EN FECSTDAGEN ABONNWIWfTSPKUS yar kwartakl ƒ 2 iraak U coat mat ZaudsoUad aar kwartasl ƒ 1 M par wsek 2 aaat otani waar 4a Vasrtiac par laopor aKMktadt Fraaoa par paat p r kwArtul ƒ 2 50 mpt iUmi Ê M f SAO MHauwiuentaa wardaa dacalyjia aangéaaiaaa aao oaa Buiaau HABKI II QOUDA VU ma lautaa a WaMuaiM tn U pastkaatoKo MIV MaM niBBUB iIit aaada i smatnkan t koafa io tot den basoi kria 15 rarsla ƒ 106 alh aoa l naar ƒ 0 0 V n boltati Oouda m doa Baaoijkria 15 ractls ƒ I4a elka feasi maat t 0 6 AMptaSIk tafi publtrt Ttraiakaitlk kaden t2H oaat per saad imMMNmif MEBHCBtmoBNi 1 4 M eli ft aN Nirti maar a 4 Op da Taarpagtua 60 hoafer Qoveiit kdvartantMa sn ia onil n maledssUiMea m oaatraet kat assr faapdaa prut Gasata Jatters aa raadaa werdai keaskaad anar plaatasMkaSsi Adroctaiitiën kuaoea wontea laaasoadaa daar tassskaakiaast Aa selMe I siass a k ri ii r tial i i ti a s iaua aa aaao Aa m li a Bnreaiu MAfWtT 31 UOAa Kadaotie i Tal £ lotero S4S Adtntqistnitla t Talaf Intato 93 SWa ff V HA DEN OOffILOG daten terug itJn ei blj dait de aoldaten op zijn vroegst iet vMr lurt ind van den volgwuten parlemiatiten zitt d dat is ongeveer Ai fualittt IW9 temg Imnrwn zyn Itttunchen is die htmttimg geen pretje v oir de itkwgnerti van de beaette staden Oaan ittwamar van Keulen niac totwkr aahrifteiykn vergunning van de Britache mtlïtaiw ew fifeiten de atad verlaten Ttw chen Tieven mo r Si avonds en zes uur a och tttnd mogen zich geen personen op traat ophoUflen Zothier echHftetijke vcrgunrung der Biitsche militaire autorHeiten mogen geen vlugscbnftan of dagbladen verspreid orden Hot gebruik der tektfoon ia verbeden voor luzonttere gevallen kan het Wordaa aangwvaagd Tel rammeo sU alachtff op bapaakie luren van den dag to tatén n tijit evenala bneven aan een fwur onderworpen Fik mannelijk persoon heeft legemyvw Britache officieren en by het spelen van het Britflche volkslied door liet afnemen van zij n hoed eerebeboon te belAiigen ih h a Votkentg g clt op de vraag at htift iii rt olntii eim g l racliiy d vülgfudt ant oordan h n itit loo r i Kbl nii ultJevioHng in de Mjaiidcn op ff nadi of ongenado 1 fii op aauriiotlgtndx cii ruw o nmi i ttini iflli HKjriaal il iiio rftih Uo regtn rliig zynd r wtiieiijjiw rudvn van bcwtaan em e iw Itig 4 p willaiiuiur iMTiL tend Uwlnd ben iiili ih4ik ilikg van alle andurNl n koiulaii qitri Muno an de ehrtwtelij ke volkArfngtkn Pt gt aV om do befl9hai lï ftigoedpfeï der iroegoro ohrl tcJ jkc Bats lnrleflrtiii gfi k jl I rakin I n KiiUurkaïpjïf om fwtt chrtrtrtftfkc g ioöf In dtn iiio i kr wen voftti Fen Hg iptit zijn von 8ll hedrylwtan Im Jwndrt nij rhoid en landbouwweJÏ s d polit lU ooconoiiii lie ou k rilt ld op h t oogtJJ ik ca n do toe koiiHi ei a op t en nunp ultloajiendo vor dolii rjdue ven dn iiH i iii kiliixl n mttoti i voeding Kil niiiM liig v o hei amWonaarslo k fi daafmry Van lln ttftol UftV i hea r urtacJiH ermonrflt an hot n aat vertT cif n I n het fligcnieonc welzijn bedrolgMldi h ïuoht an brecdp lagpa Ata volk nair nmlonr l e it ui daarmie otn V ft rgerlng nii i ri ClitAonzektrlieid voor go I en Il ven lit git ar oör Htaatahankrtiet Dl waarwhijnlljkhtflt v q hezettltigdoord n vij Bfiii x JJr Krit f d iHo v e rijWfdk triing lu b t ti nJajk tielit aakim U m tM d o ftmli H i r a éaa r UMlog xgi Mtr iM t lkklugF fHMill o nlgatf dtn i t f t4 ir M Kiii tfaa la IM nkier iikUiiaux iwuiOMud a ala ftl a Mi t IK gtilki iianiatd iiuaa in dr MWii MMbiilfv paktti ie Meed rtA Il t mliiUterV an wit niaiwlM e aalMm ir prol Ht ttiiftild lil ea gottl kuuaur van litH 1 iitiiiitfjB h tcviMi dfo deer ati iitjtiouitttltit i Ntsudvuut tUdeiM dm itfg hekeud td r zjjii w g wetkT wlj4géagea In pt i iont i I aaii tllMKl iHmi atarlioff De Kk i4 g baloopt iU milWd sopdMt Duibacklaade geheeie vennojpan mait genoeg LU l a9o go de de méé dat liet oorlogtdroMibet wkeAe welaan feieden een talttfte mmibfne l eerft benoemd om een on 1 déatoek laar DuLtMhlanil a capaciteit in teit lte Dèaa me ï t dat Duitachland s vermogen in het verleden 1 ofMlerBcliat jj 11 nHtett D M 1 w i l t doorf ONS OTpWUMIT Dtlitochïand Oovtanruk Rudlaol TurIf en J3u aiR 6 haddtm te zamen 12 OOO 000 man onder de wapenen Zij mogen deze Ie gmn ntet wederom op de been hrcagwn aniclen OU vi aéBK njEBrentie Mn iMwpot tiRg lAjfn We maant dat dtt onmogtrfijJt T kregen kan wop en k met geachikt om al aflgOTa dtgtfe vtui Engeland daarheen t Ifa n De groote i ers zya ce T zwaie I TUf tiintniemttn de mannen aan de in Ijtu tiie En óaxi bestaait er nog varsch 1 tUK soken en mvalialeger ule het Duiteche en ëeu legez voor da verdediging ala liet Kn gelVch De mflefine no mde Uoyd Q orgt e n v r fUi ghrgsirapien Het ie geen atumdiwfkpef de DuitaChefö hadden met ftun vloot geen u vt l lai Be gm C i N Frankiifk kun ne doen De Bnitac vloot hie Ct JËÏnge land eeuwen lang vqar invftllen gespaard A t éAMd ifin mnat TO r ii meDs ia haar af te schaffen IndiËOt Engeland op de vredesconferentie met fschafhny vwn den dianstplicht a a vooi aixdb Mij mtl Aa nagnuwlb toornen fat het zJch m den stnjd moet stilten omdat höit He VtKJïnaamSte kampioen ia voor d vröhwlen dier TPereld Waar dtze m ir vaar wwwv e g man de Brrtbche vkig Omtiient de cKeMl 4er MhadeloosTtelluvgw herbluUd iUoyd Oeorige dot vie ver Iteet h0t 0lit hier ia gten pnfae van nraak maar Uean van rechtvaArdigheid ia d toakomat tmoetan 4e el ie leehtabegioaeleo gieldaa v or tie v olkwren ale voor de ni widuen Ëan and K rerlen WMtrom Dui baohlajid mest betalen is dait de oorlog dat mk miüL der haelt yekoat dan EngeliKad d een groot egar nn het tevan movet roepen eeo reDeactitise ylo t ndeuhoudan en vioor de veilighud ter am 9 g drati 0e Joo ben dauwoor beUnoeffen jwar ak nfteen tc a acbt miLUard tarwgl de Dtatschers zes a even nullidid nK ten bokalen te v rdea n over one l evoUui c vin 70 nul li oan AêXUPBÊMfn ngclAdid bevoUung 45 miUioeia bedraatTt eou de e jw hoofd veel n eer inoc4 n opb9en4KO DuitsobJond jueet Wtiilan tot de wtentie grens suner c fMeiteit li oyd G Mwe gebiutitAe doae wtrard t m een Allele beop te w kjt Vó r dm oorteff werd het vernuDgwn vun DujtM bldWl gm iykt op 15 k Ib u B l Va i sokf Zie la arasa htx otii Mft oiuwiaaa iuawA i 4aa t oll ii wrat H da fcgaaa na vsfr aaeaa huwdïiprif van M fi alfieht 1 ra na ef h ia Mrlaii dal luj VfUliHalta srordt da iilUu s t tl dal lal o Mde atSaa lvt ipl lt eno M elkaar Koo inoa eo ar iK4rf4l iKta lawaattaa tisaadaa bakdaa uliuuitni lMna suI aljiu Oak aver do liae IKuanl amtal la llwlijn waraa sIJ kalaiat Slechts twee voorwaarden wenschte spr te stellen i tttt r fW wtertt bezetting UUfDt woor enbepaaMan t jd in Puitachlaml oQ V xten fcelteben en io dat de intereet voor het gold met hi wwdwi betaald door tfegtm IwiiSgerlpoften vervaisniigde aitikelen bened d n koMi fiden pr jl op de Kikg l eche narict te hregen Dtt tsehland hoeft 1 z 9 z mn wPlUtotd l d wrthïg ootlogs echuM en het pt W Vaa zelf iat deze eerst n wdt beiteald nA de koMen der gealh ee i t Uit 1 oogpani van chtvaardig heid h6bl en wy het absolute recht om van Duitsehl nd dv vDli oorloge kosten te vraffta aJdus Uoyd Geor ge en wv U Voornemens d t te doen ta Lkusaa Mt da hMJkMia m uk KM eBt iiu n iMfWit li m a ll oro aaskr oer dl tro ii van l j m I i iiata ad w hwii iU dun dNp om do taiiHikal aandvii JllllKMI nnn am v H IJa iW t den keaoer h treft r w geen twua fel f hu heeft e a medaad begaan tegen hei v oUKoaigGiit n hi n x m d plichtigan maetsR daarvoor ter t r an t w o o r diny worden geiroepan AllegeaasiH eerden stemme in met dien ais h De troonprimfl fe etellEg één dor jnedepl ichtigen en het ae zelfB met zeker of h i ziret de voottaaamate aansticht was te o rdeaIiaii naaf het ma te Haal dat wy hexitten DuiTocBwwa Lou al i hu alllka basfkul dldlsf 1 1 owk ri i fli BarlIJn kasllBS u luilll iiUTi alla iidddi lon da rarolulla uil Ufflijii I luxakau V u da baridas duattoa lutfl da oorr vaa da N H I ri k m4t fiuctfKn im e a rdMm rii vort dal do oMalaa s mal da la u riii iut daae bearoltA lN aal vaa uiliMirackl luaft aas daa soldalaaraad uiilU talSAKiKa sUa ovsahaU fanroa aa HU Ut luliiwutl wdd 6 NoTaMiat aavoaAi UI 1 7 iiata M 3 laaaliioeaawaraa aaar NiuMaiU ia o idiH iaat do iidiaeM alla triinaji mU llauiIrtMe aa KW aam te kaa liiai til dt Noldatiui ao laaa aaan dia lu wnrcn aaar Itue plaiA s aah vwka k tia ii la sctttlan loia a D irt4n aaafcwaai veraaekt at ItiUtnaul dau niakoaoo uil ta aififail oa lit III gfim WMiliaaWdaa la keraMw CU l uliila nlau acliiar Zl baMsa aaaM Mrltddt u tii tn au llt4no raslalpHsaa Il II Ha vidliillili In orda luaa im WO vrraiad want da laatinia sai iiaa Ml s i j i H i a i a i j n ii in odootilin alMdfol Uod hal kBakl II uai uiaar kt l De puitaehara Isiiftfinffelaad Bullen volgwis den nuaaater Tandaar worden verdrevan en aiet mt T tatr t9iaer en We kuman g aen men9oh i Man aquonDaeran n intngeeswi tegwn het ittnd dM hen onderhoudt verklaarde hü en dam tot hen iteggen komt terug niijwe heeron wie zthi verheugd u te ziem doöt alsof ge iSima zyt Op oen andere vorgaderiagr herhaalde Lloya George zijn verklaring dat het vi deapisïgram dw rftgeenng rtnkte recht vad rdkgheid vooratoat en dat er geen wraakzucht mag heerschen daar ecai dergelijtefMbiwicaaoaiUotUa aea worëan è a r we zullea de achuldigen moeten laten beta laai tot de lamfaBte cent en we mllen daartoe han znkken aid oaken veritlaarde pr ondar l td ffelaeh 0 k hier vw tlaarda Lloyd George nogmaals ürtdrakjoeJ k dat Engeland onder g i voorwaarde ooit al afil i van zyn vloot I iPt Her 1 agAIatt emeem èit de rijkHirt gHrin trovrr Ót kt een volkelef r U vopnidi in pttate van h iroo Knre tiwmUi logt r Oiiitrfnt den omvang van dt lirijgiaiiadit U of Ux oog hM Ijopsaldtj bfflJott n woa rilil OistePdhavond hield Bonar Law een rede n daarin komt een aanwÜzing voor omtrent len tyd waarop D4ar de verwachting der rogeeciïig de Brrtecbe troepen naar hun Itiaardeteden kunan terugkeeren De beweraw weerleggend dat de algemeene verkle zinden kuuien wonden lutgesti tot de sol Faiiillittgiin H l m iMigit lii j ai II n im w i w ii rlwl düt ij gelro d M eiiideliik i 0gon zi zacht te weenen Zwijgend zat de luktir n K 4tfM Bwü iiawWt mJ baar hart vtu aUvn Xtoaraa Boliftftwde 4 alch ovei haar zviiXiif Jft Ik ljj a wei ïouuwaóhüg ga wtjMcu HU u mH ik wel yerleUea w t iii dtü zwaar tia stoet beo t gegeven indien 1 1 Ulij belool ndju geh Ui te bewurea De dokter groep haar hand JUevoMv vrouiy WIJ zijB verpll lit KUgöo Verhe mij o ctB H o duidefPlUi e dtM tt eérdw breng Ik er u wter bovea U heeft mijD lOan beter gjokwd dao leuiaud ander Dat is zool De btMo edelste ueosch di bcsioiid Gteic Klottstedt kmiÜU over hafic be traanil ewloht glM een zwak tochje daama Ylchttt Zij zldi op de woorden airwoieti van haar lappen Toen ik zijn fouv v tA U het mijn vader Ouullsprfkelijiii zwaar guT t a mij van liisb te t ten aan Eft du Ik oid imift KleHlc kjnd sJIeett ben heeft hij uhJ 1 ijHfl SirdolKSn uiMöwori enl De dokter wtót ofat Jlt zoer overtfre vfti wtty haar e j t i i zenuwen loo mS n hAar dVogfceeMen viwr dalwom iiwest hiJ döijhfi njorinAng n et ziju tmnn ré lijn Na iiiitl u kedt juw vader 5A hij g l rutkt spoeïSg t enkradi tig woerd Dat gaat xoo bij vod man schen Ue niet frraa ioonfit JggÊL eeo fijnvoeleiid hart Q e Bttfljk ïHRa Bktf lijg teuBfab slet kiuuMi beproe e dott4 f i de band aan ijn kin n ink ten mulenkend gt zidht Döt had hij TJuouen ttoen Ut geo lit giietnu tot I aarin hved u volkotnea gUijk Urases UiM au aullta wlJ uok iitet lic kalmte de koenijde dartoadailU bfzitn Lw vadtr tk ken hem lucti oai t iiieluk goed aal tol zleh zvë hüUmi sectigd ik beè een recht II i ar mij dooMer h bebouden I Haar joBiieii Mj t ginds het ehooae BbttHtod en Ojtgeunitdin wenkte zij hem met de Itaud té zwijgen M M du gedaohteogaag waa dus SUl6t j tkt r maar 7ij sHioof onrustig op baair atoel betn lil wttr lk hulp u wacbi sltM ta etlT oogtu Uk In bUderlefaw aa u ta uw iuc t iJlAitMr DO waart iwmtlg atdiriden ha uw Anadea varwijderd h bier bet groot ttl Blot aondar ineeflteraa Doleter ia£r uit zeg Ik u en v ji uw darbooHjjftQ ti m j iuwiil l t 1 een goed woord eea epeo baad ooodig bcMea Och loot NU komen wij aan da zaMk r ViU eB met u nleii dat U 0oT u niarroaw de beete Hedlilja co toor a u aé 4et tM duur Ja dat ttal tk deeii Ik beo t ft ge hf l ttaMIg geweeet In dit opzli it maar ik coQ IJ V iflger b 4 b n kunnen zijn Maf n n kjnd wU 1 ds borat UiJ ea gaveh Jk vaAi 1 oog iet iv Mtck ajwaiditea hO Maar verg ai t Mr diiftenis tot liofat at DwHaafc luop naar kal gni daar alraki aen keIwarlliika iwrikt viTkiagoit aoUar al aaa utv nltilit hal kodtin met aen asslljk kast uli4 van uij aaiusaun Nu alaaallaThaiida KuvfM loua bij haar dasr iilkMi dl nuMao iiUwoudao awo kaa alaMi al oUaldlof tMcocaao lokial aksMlIJk Iia4iu rijt de bsatooBdnit dw v voofr Nil dan laten wij het geat AtaiUdtiii w rH veti van DBelfl Ui hafclde zijn opeehri fboek itip i hlj naar ilolp icrugrovj 01 hI bij in bet UlotMiidler woud Woeaow oo duLtir beut u op het vlut ge wtceli iliMrbrotdtt bIJ de aaua komt de ensalaa snelliir ikMi b l de aadaia Ja alaaao koroanaundo tol TaUo r iauw lt e nlield aotplooMo ol hl dal maar nniaacli i eeo oatasllaad li nrlkk Ma Ia bentt u mn mgotMIk lljdl NBÉwirli l iiiatUne waarin Akwltb aan ilraodie dl booUral apeolt ma bad ee karvaia n aebrokuo Uii hnu deer 4 lDakt stikian i i itoardu voor alah uil lit tluliter baai daoNlea Vaor foo dulvall lijk Nu alwaoklao moet dl W bflMe iieerpn etegim af en llupen laiiRn tui rijwfg een olod het iKMoh la r is to è alet ernstig V vroeg Wiii Mnr kaal kl i aaloakt BukMn t aut llik kal kit Newi eleofatd 4e xiumwen van du baroLt a waar Ucve bouoel bet bi begrijpalij It en oorloopigi heb ik haar et n kal iiietT nd luidd i voorgeaebrevea a eken opzoeken bij m ie geen gevaar voor betmcithtg to Maar op den duur aal dat nl t helpen U de koodkehap ütsal ban a kei vaer knki aoraaIl u U UkiModt Ik iet di aroolata koon op kat kkaL Aki M au WriiKU en dat re Het ta lie kilts karet wil ctumjtdt r Ik iiaii bawl Iwae aen Kljtr sla i waaliUa In tiblp op mlJ In dral KwI tMuoar mf Bloiaasdt V k vaa kil aa kal yaat eei ia taa ren 11 1 IX rltmeeater tcok ei bM v b een hal Ar en nÉia het zentiwadfltig tuaacben til Uppen fou e i gANidlge kuur nJiPt beier zijny Ata DM Buar asaai aaa tatjaks laae maor do Iratlfliyeen woadee aal rel aaftlfcnokilc la Na TMr Ja maar d e kan Ik basr mei vmurHcbrijveik HaarQca niH D d4kMr ladbte aktte aH OaAat het iP n MiWiddfl Ia gwn ipoiliee ia ts vin tUn IJ w nameJlJk een maat Wutoow wa Wijven stun en al ae luiwaohdg de handen op flja rug BlMt vw 0 W BlotMtdt V he t mij ha l goad bi epeo ritmeetftwt Vijf en twintig jaar weikiwa en kind an gesB ffalMqk 1