Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1918

up u r oiufcc riMn Muli e Oijna uv r Ht IV 1 burwpA Ju orHoiK Alu do laat vau 1 itg opuüni iii ut Ski ng i uien aou UI lu i n u viilliiUt kU UI iiuatauü OU in i laiiAxija ik voor dun uoriu wantweurOilij o pureoiuai iuiuwij uu Daroo uc va u waan iiu H UM lu tie j eiw van A le iiui revuiuuottoiio iirauartla tjü mol toelalen dut uiea do timteuuuuiM Jiu roiuiuue verettat iSa afloop dur lurgaderiu Itwau het op lot een Uoeoige lio aui mei de V ureuuutdieue pereouen worden ge iuiliai ielie aeo awaar oat ij iMjupiiaal niwwteu wuiden ver 1904 1907 190 1909 1910 1911 1912 1913 1914 B9I8 914 IT Hlraai puliliu una Jan Muua oi j uit umij i U Imteate liJaner ill5alLlJ Ij Dioumlw Vulgena bon lHi u uit UUuuUen heelt de Uwerauhe UI luMi r preeulent iiAoner op 10 DooeuOar vureonoidine veutugeuwoordlgera der ii b tcuie UI zijn wemaauier onlvaugea Geruetmen zeggen del blj mat hen ovar een iU it iulerlijke uverteuHoiuHt Keaprolien heett UU BERLIJN 10 DeoeuiMc l e ütiteoh liuneoOMche regeeriutf neuit haar aetel mar lAuedtfi ovtrgourddjt in Praalt wordt In do ak dafen proleeeor Maaaryk vurwaiUu In Bohounlache krincon ge ioeft uien dat iiij een iioodeohap van de Eutcnto luueOreimt waarin duae zich vootf du aemdtutt van ifuitfohfdloiieihen tuj d a iv eolueUie ateat ultepreent Bevee Ugiiig van deae geruohteu ia niei ver kregen De achuhlkweaUeu UliliLlJN li UeoMulior in verband uiet do jonge lü uitlatingen ven graal tiernin zogt het Weeuer lageldait dat du meuwe luethodo der onthulimgen nooh de zaak van den vrede nooh van de ge ecldedkuni e kennla dai Mteu Idisndar lieiorderiljk ia liet ia te voorzien dat ieder w aa twian uil zijn gejieinie arohiovon vooreokijn iiaait wat ztJn het golwuren in hot gunaAifale licht otelt Zoo krijgt de openiMarlieid een seer 01 1 l eo 8 uur Het Bohaa ibord Open bare Vergisderlug van de Id Gouda van Uercuriu QebeuT Bemr m Oad üiii liiU meatterg XelegraliJiKsA Wtieri ericJit VerwaoliUiig tot den volgHwim dafft Matige tot zwakke later weUicbt toe ueuieiido weatelgke tot zuidelijke wind tijdelijku opMtlarlng weinig of gem re geui aanvankelijk iets koud BUBasmUJKlL STAND GOÜDiA GEBOJiEN 11 Dog Johannes Uarle z V Th J van Dijk m C Spruljt Hendnk z v H iJ Hruijt ea F Brommer AgBtlia Catharlna d v W van der Kroel m A W M van derDraalJ ONPËHTROUWD T Bob m N van Lijk N W Sluijter en U J vin Hofwegm OVii KX EDEN 12 Deo QhristtaanKal meijor 79 j Cornells van dm Brink 80 j Antje Treels geh met H Beboe maker 48 Wltbetmlna de Moi goh mei J de Jong fi6 J Joeepih E van Settm 23 J S IOLWIJK ONDLRTROUVD Ari Tan Vljnen Ta i I t v erk en E iaibetli Verwaal Dtrk Ni oku8 Stilsnberg van Oowla mAdriani ADVGBTENTIIN De Hoor en MoTroaw BEOKINö Vbebotk v d Saiwï g T6Q konnu rao de gtboorte tko een Zoon JAN HERMAN Gonda Utrtcht Jiimma Kliniek U Deo 18 4454 B ig kvaalsgevlag 1 li pliatt VM britvw M kurtn Woesidai 11 desar overleed as sa kortaloadil lijdca odm tlcva Bcht noo Vader d BchuwdTidsr d H r EMia JOSEPH CLAES la d a oudardom vu M Jaar Mtd aamank verdsr FaallU Wed B CL Waliuvsns SchcTenlogsn v TajrlUtnal 7 De bogrsfeeit isl plasti hebben Maan dag 16 dei r op ds b rsarpl atii Oud Eik ca Dulaea t on va r37suur Bjn Vergaderiiii in de wsebtkamar vaa gs ooemd bsgrsafplula 4432 24 ONIX aikoaMl voa 4 Ckuiaak M 4laak Uaafgakaa p ll an ia M WouidraalaBw la rbalolo IWM Gal Ml NifiiMiteeii al Illll UI iK KMIlUUuUO lU lifü VOtk Dn votirziUer vau ko lüJ UKla c boolt een olrculai4 briut vorsoum u auu üe ainovaar Ulpiw wu kn h Kiitt c waarin bij er 0 1 wyëi tki ik ijtu ai u tla Uipjnwoor lige iMUitiig dua rijiu UMi aU Dvvuega tut oiktuiluiuüvlintftiu l uiwbouwuii liui iij iaAroiUtii v u htii rouiit rkouuüu au Otj woigoviaiM oanGuuai vaa iu t oudo njk tlo i gJuHiac OU do lioudMraad oui tem wuhlKU ntguurkij Ui o tuiluu alüooli oui Qoa btttluit Ie uuuuu aaugiiaMo ouu UiöM wot ttHi upuüliio raa iU Mauuuüo V r Vt rflor Kt de preüideot Mlju acuuiuuduiidu tHuiiooUiigeti om liJMri to üvurkiitteel van do uuuuKiikuiijiciieid om iu het Caluüg va u do luidiuif vauiioi rljic den KljiuKloc l ij m u rooiiea eijh VTUclttelWM isebtevolL iM uood dor tijdeu verbiedi venier waob ten au verpUolit wnj ook mmUa goodr kiuuxlng vaa de netKceriuc gtHo uÜc tuiuakeu van do uiadiugü c diu uig Ut do liljjguda zitdnie van 2t Oulplier ii ver leobd Ik roep derUalvt üij dozen dou Kijka dac b jM ea Xk lutud uuj eohter de bej a luf van de pladW hu dm tijd van de ueNtvol eudu vorj uleriug voor Ik VMBOok dm heerm ooilega aicli gweod to luaJim voor lien vunrek om op do aauttluaudo initUnc vuLtaUtf tover eolUjooft Ook do lUod van VolkMcotuudaMrlHseu heelt oen zoodaui au brief ouèyautfeu Uij hoelt daaroip i elirotiibaoli gioaaNrwwd dat de bewonutf dat du eniMMo de bevecgdr h rid vAu doao rogüuria M oiiderlittnduleit betwiéit dat zij uvouwtil don üond ruad eu d a Uijk ilac k gMeoliUgd beaofaouwt eon wettige rogeewu ki o atol lea OU eou besluit te nemen aau aude de kie wet voo de Nailouale Voiitfade line eikoa iprond luleL Dmb bewennc in a toon gescbikt om de aatcnte tm on recUto te laten oloof en dal er geen regeerlna i d4o tot onderbaiidölon bo voo li Be Ilaad va VolksoommLeaarlS ieu hteft herhaaUteliJk jutaencezot dat door de re oluUe de dwidOfaad aa uo kijkidagaLa wttgevende Uohuwea beuU a opneUoudm te buiStaaii IiLdlm gij older den aiet uieer beMaanden KIJk idB looh bljjei ovt gij de veraotwoordlng voor allo gevnl gen hebben te dro teiju yraaracfeUi jk is dat ook do bedoeling van l ebrenba h oiet Wai M wildo is bereikt Oflioicuij word roeda g uold at d bqaenroiyiiil va dè Nailou ile A tr gtkiwrtug wo dr Vérvïoegd Öj do toele reidselen wojdt jt f ® tjerekend In een rede ia Gla 0ow h ft Uouar Lom mede frfe dr d K hlJ voor di be handeHn v 4 votltfoode b rootfflff als minister vaa iinaivriön tfj eodt daarbij niet in etoat deaMn post t ftilijK met audaro verplWilangen te vervjll ui BU KNX NMOli NIBVWa DUltSCüLAHn Mdrzaohtiag der veror eniu ff au XX verofdewnxeu vaa daj btiVoWoenler der iiUS4l aoiÉjnèttiji siro peu te hmilm ziyn Ui oovaBTMflzioniijk vitimeht dal het atrtuuverkfioc iuplute vtui Me tutlus vt van t uur a ocihUjaJ tot 7 uur daj avooda te zija leporkt thaaa la toe ela teu VBO 8 ociaüiiii la 5 tot a avouU tJ uur BovwïJim to do vtrpiicliting om huyol BCbc otficienm ta Krotrtou vorvajjcn D burner u e4 deJi Lig Isokea oaicier groe beut wonjieer h j lOiajiuprookt ol door hem oaugeaproktibi wordl Uo groott Keulleoi poUiietw d agi la lo i zooals de Kuln Zl de KQhi Volkszt en de RheMioh ZIg veraohijnoD als tot dusver SlakUgen te BepJij n Het Bori Ta Mjl tt au de Vosiiaoho ZIg ijn I onderdAij u v iid net vervduuoi a gOM 8i akifl £ vau püfBouiuil Dg werMliodai ter dru iJ£eru dikt totuo ploe Etatlg mar c lè de Wdex verdwidoii venaogea vooroea afdhtw veerti nge werkwodt nii j twiatl ioaj4 Daoruni wordt nu Keatejakt Ue I o£ ail Anzeifur vir i tjüt oog omdoit de oi iui dater batutwioaer zijn maar zijn pereoujael gaat U i 9ia eympjrti Miuak bj houdcfv Bij hievaeaa Scluickert ii den eti trlng door iienuldf ln vaii mjiiatiAr Bairtii Uij gelegd Do J bei lera haddtsn zevciit l nitt IlooD bet buroaupefdoneel la r eii Hj 4g milUoen niapt per jaur nie £ gjBtUplil bj korte n airbeidHUjd M a hteft ttt Motte at eaprokBö ondanke de verkortiag van den wer tdag d iootiea net te viarlttgieD BJJ WartheHn etaakt ook het htele per BODwe Het eisobto e i iiitieeriii van 100 j tot 500 mark per hoofd nAir mdeutfAWk Dit aou auderndt iiilLloen btdragjiiii De firma lie ft de heUt aanglobodea SVAMmimJWV OOODA 14 Deoembsr 19ia Pror Statwverkieaing 1919 In d3 Donderduf güioudo vergadf rlagi van de XVo viociale Klesvioroeii giag dar LlbMuUe Uoie voar den kieakriog Gbuda w rii besloben IQ un neD op de omwerp oaodüla e lijst t pluwtaoti t Naar volgorde vm het a tntal op fllkdar etLallid a4s i uUgJ bra t atetmmen werd da lijst aJdud aam igiSAld 1 Dr T Bia kautaaJHR GouderakWa 3 M Korter Bo ka p 3 J Beijau Bo J4 0r n 4 J L van Eijk Gouda 5 F A van der Torrm Waitlixveen 6 Mr D A fctój a Qrivmhs 7 Mevr au BaUm KlaaiT s Gnaven e B W J den Hertog Alphen a d Elja Jb Mr lit t U 1 au i oQta ttOhiVfUiAffe I lo Nkiijor a Urav iiai voor hei aaoaonatien van vedd nc lnAldaIm De tooUB voor de afftui l A ife b ai ÜuitMh werden voor lut ouddwg 101 01 pi oneel vfai 10U op f lAU gabiMhL lUwop uéUoi b 11 K UouwvokaTMMori lionU iL Ja mI ijH de Cbr Uuuwfaiuirbtili ar U ud dl der litObea lu eeu l4iiuiVfjirya4kfuiC be Auto i uuu louuavorlioogUkg te vratfuu uu Ou ikJtwui uimawMpatruMU eu te v iM üuii iuk4 ai iauc va 1 Jdjuarl 1 J iiet looiu u tno ipia op M ouut por uur luikii iio cuddrtM ia het bouwvak var ui uwd moei worden aa fotrftOüt wordua uoK uk4 de tioiKiUei apatraou eeaooiMr a ak vo eiuiteu HT G iii iie la bijl Xd DeOuuibcr dM 10 uren Le agvodU vurmild HiMi kieu UmoemluA UummiiBle U wWinC vau sohoolverwLm uUlodug aaodeel swooJttddloeuIng lo d week van l il Oeoeipber li batvattende varkrijgwwtrBoa 16 4 KG aaniappeleo y ö 100 gram bruuw boouan IJ em gram rijat 8 KaaAwokje 126 grttn kaasTT 4 IbQ gt kMa 90 + 2d 260 grhn euiker 29 1 reep ohooola Ie Verder boter verkrij iaar op die daiirvoor bemamde bon onder overLegigln van bon 2d gQ roae LeveDAiidiM d ibook e Da Kapd pen op Onze ouit A Ufigu MJK t d heerï btnMiva ii beukO HuJ tut udiiüiilairatour van de oui luriKMidim Pt va poeag to i agBr A ot iig ut dl laknibangaciio bovenlandetii Dlpkma trJftum Oi reti Lu uuu mm lof aam het Kkm UiMitwrvuAontui vi or mustiuk te UmvoO uut vufJif iM t diptoiua BjHouag UeinMt iiMTOi dti liaai4i aUuoF KKNNISGKVINfiKN That De BuBa£ka Ë2nj u GOUDA brengt ter algememe keaai dat voor z over de besohilcbare raden het lullen toelat op em node te bepalen t detip zal wordm overgo gaan tot dlatrlbutio ven em mwler vast te ateUen hoeveelheid thee dat bon No 62 Oduer thee en kotfieka rt olet ffeldig I0 voor den aankoop vau thee ol van kaCbe door dm verbruiker doch door Inlevering v a dim bou op de wijze aia hieroiMler genoemd zat em verbruiker aanapraak krijgen op de af leveling van thee op nader te bepa n bon ot bona De houder van eene thee m kolü kaart lov rt mteriijk tot en net 17 Deoeuiber IdlS bon No S2 van aljae kaart In bij den detaUllat bg wlm bU zijn rantsoen thee wenffobt te koopen ut deu voor beh publitik besohlkbaar te steüm voorraad Hij overliandigt daarbij ujno kaart a a den detailliat welke de rug zijde mu het Uohaani dier kftart metaija firmaBtempel of op andere wij e duidelijk voor ootvangat van bon No 62 waanuenkt m de kaart daarna weder tar Mond aan den houder ter hand atelt Houders van theo en koffiekaartan die bunna boos niot op dm b iMaj deo tijd ikebben kigieleverd zuUen daardoor zoo der uitzondemngi bun reoht op verstrekkinf van bel ader te bopaim rantsoen thee verbeuren Na dien datum zal tot die nlevering en gelegmhdd meer gjeboden Klark kautoiicarecht Xüt rijjtM lerk iwt adu kiftiflu bff giJii vaii liet uatUoi gt rcu t u liW ut beüüemd J J A vaa dei Uruek Umi rijkaivlur iwüuJo A am Um parkeoe ij de Wivu dMïie iieiii rKio bauk te breda d r aemwnte tv Muifiii d eii i f a i er uk t t Vfio do jTduOu er luee ie p a wsik vn 4L ujKt de opurt K8i wa mun a uh lu cia pUuMgoa iMd vuvrgvWiOkl la oMmei itau tita t inWui jfuel Ougev ei 4 k u ruwe o iouu iM uo broog uufoveer f 2 u por ti th op Mvm ueeit oot geprooioird pr panUen U miAon d e üo ol ttniKt wppt n an owki cmmu lifOjen Hbr In NudenMidi kkfliaUi mtu dai uh vtfc uooh iwk xeol gajii uapjwtdii g voiideu Wul bo erkt mtu iiet auoou4 oaoulououo dte ui t etki MOoraikt ta jje proüuoue la door iimgüiiOiMa v AmwutttMa lu indl rikUd ter tutud a uotiwu ftloa bewerkt nu de ruwe rubü iu uw labnekeu vervier tustH Hin whJsou door dit depouwioriMüe pruota vt riiL ai d rutïbttr au ve rjrracm m ür zt L y acojiU tot opu miug va do oiumuuaUen dio mou erin wil verweraoa M n kJCkyed m dun tqpaiijk A i b zwavel door iideq en oou wel surrogwien zouaiia d uut ia li 1 lijuoue inel zwavel Um de vearuruont nu t rug te krijgau varua u a de voorwerpen toii p ii LMW voud on itua uit diii iv wtl tijti uHMiV noodig wM eu luun met H 1 1 fe üenïDI hipkuid vaia zwavel uoutaldm btridiui wauurJoor mou aumtvHni uat djor ktt v U DdnüBoerm tiet pmeuMroaliipUiJti ander wopat TOOT NMtrala Orde somU TenptUarea iJv m i a k uuutia vtw de Nautru ior a a r jijodo icmptUtreu IWii dt op tftndfttt Ij l uoi iit Ëir dot iniddiLgs te ü uur In d 4 bov uiiHMl VBu do UiHLOio atA ver oxku i £ waad ala t reitcr sul oplredeti ira De J van ileea Vrouj preleroorde nicn de l ar MiHibbat ouMUt die vaa in t vtld gtooiutai boo maa veir ïanieid waa en biJ de ooo lallu ott gjJien twhouden bleven üm gui aiig wiurkt bij ds vuicaulaatio Mt feorul t il iJrualhÖ geen zuur voor de uj k tiiie dJHJti p at dMdirvoor rook toe Lmut ua ft men eOiUer stoUen gavoikleu die fiivistig w rUtuu op de vuMoaiuisatlfl o a ploieii duiej ea daarom vertuu lers wijrden g iwemd Dm litoben h voordeei van do X ara rubber op de pUntaf 4Ubber opc lieven Uzing NatuurktUKÜg Gettootachap OWt r vouHt uw t prol ür P u liem uurgf hoa Ko oar lil iIm ouguni uUa hi ituikte e ulrecut vooir Ue leuea vati et Sdi Gtjwowciwp vour Coudn ld ombJVhMiX ouii lezkug fSdlioudcn over de gL ftoiueüdui de oalituur m de ber ldLug VAui odoaic4 u pr wuea rop dat de rubber al beal vroeg bekmd was door BfiaailKbe reJ b Bt iurijviiy jo die in de Hjo ac uw irBcih uuu Da la C nüamuie schi e er ov r tueiu tuj iu XÏSi een reid dued voor liet irdji iie gouveroemeiit na r £ quiaj or Aiüa vauiueiijK posue nien zu aut ei i jo ais goii iamek voor het ui wMchia an pot lOHjiriclirlt ua voor bu uj a lii de laiboa atori a Later OkAlettii Oüodjtjar dj di oct e t tiV0 gUkg van b zwavel bij vurhidiiig ineü OiOiKcliouo kun vulooniaeMoni iStsa vaTHor t oaoutctiouc wed met guttaperolia I M is eea heil verH dii Imule W wat npr met proeven oantooaido In er vjirmd Walter kan uild gutio ptrcliai kite düu lonnjl caoutchoue aityOUta iels mOLr vterkraciuiger wordt vx kiksdeo la gem sprake Uij dro a deMlllatMt vun o utcliouc ac eftit iioh o a iiet z g lactpreea al wt lk mimeu0tielünig inen uitdrukt door lie tnimule U 5 li d C aoutotiouo heelt eau aaactflegfibjke atuueufitielliu Het mol4 oulafr gewicht van hfit laaitsLo ia 3000 ea voa I0O proon bd dus 1 mo ieculu van het jOut cnoua bevat 60 molecuieu Iwprseo Mou lioeut gepoof de oooutcJiouc ufUBtinatig te maken aj ludtrUaad te htt gelukt wsi d 0l to krijgen diu ntf WKT g bjkw ai lig 18 doordat men ut Oftleduin üATbid ByiiiaiOUsc h XaopreLn wi te bwei den m mm bij verdaoipk vaudeze vio t aioi do ivntt asöHe ououtüuouc verkttj t Nu da prijAea dooc de doeimitlga piploi totle dfor oaautohouo boouicn zoo kbag wordt zal de ootoourreatM vai de kuaetmaii ga WiqI iiicK vol te boUiiCLi zijn HTait de gosdaiedenid beirtlt men beeft tul vtui pladiii n die het ntoo Juge meiKSap leiveirau Looh de BrasiUiaauache Hevea ia do txisie giob 3Loii m n bej roefito het ook iiiüt de Oaetlioa ea met tal van ilouanap BonoAO ea £ uuiatra en de X icud eiaisbca heütt em tjdlang aXa etn gue e rubbjjr booiu ge Jden Loch do Brozil aiiui lievaa ailean heelt de aigcJiechap dat zy üp woudpriittkisla reagtert d w a dat uien elAm dag een soedo ia dat boomj ieak m de vloeUuig vjn bet mei i daar ioor eerder toooeemt dam vemundert Um maalt de boom ovei eUraciitt nuAr Cey on OU Brltedh Xudiö ea naar ouze klDlonlLn Do zadm van den boom büvaateu öO Oifcio nusaoliieu kusiKui zij nu de prïxductia zoo overvloediig la etm boiaakênl irijgen vpor de vervaard giug van lijnr olie Men apreidt doae zaïlen uit In kweek beddm wacurnA kleine plants opkjumen du op buu beurt wordoii uiigezdu twdut BO 0M voldoende groOito bafidikt h bbaa X 30 trenTt men dc e tumpsi uit en verzuudt ze Woedt do joui p anit gezdt den oiUwüüieU zij xu L In 4 6 ir Lli tut em twom die o p torstboogte on aveer 4o c M iniddeUijn neait IXm kan mau de boomea oxploibearen Mt n tiekeiit nauw k ir een vak ei op deu stam en v r doaU dat zoo dat mei ua een zekt re pe riode b v een jaar dit vaik a gewefW hooft Men begint dan op een anda plaats zoodot do wowl zich VI eer n iea heelt 1 ia n I de kujiflt om vau do eohors 000 weivl i af te ani deu dat zij b i icorlijk ge ttizm kan Voor de insuijdlngeai heolmeo do methode van do h e en de i itlve viHol aat De aneJen wordeU zoo aangebrjoht lat zij uitmonden lu oen lange v r likala geul waardoor het opglewui de be Ui oen bakje loopt DU wordt kn emmeia voraameld tui nu kan inai a ta iiet ooasu Lartren begdnnm Het melksap heat nl da sUde eigiMifidlu aid meJk aie meii et zuur bijvoegt coóguieert het lu den pe gol g hmiiict men daarvoor mierenzuur Lam aoheidt de caoutchouc zich ai Zij vrordt fiTterop berwer tt It walsen n dawr aai gopookt omdat me de echte Para rub hjt ook rookt Ze knjgt don éen bruine kleur en wordt zeo ki v loa In den kaïi dei gebracbi I e prodiuotle Is zerr eBfi giMi bedroeg IJ ki 1900 38 roiUofQ KG In IIV wa rlEii reeds verlubbeld wi Sian zai bet g j laH wel 290 inlilioen KG zijn Hot ver bniik stijgt met de pnoduobe in boo d ziak door hot automobiel en rijwlelnrer Beiaalve Goodyear hebben Madntoacb en HaiiOu naam gemaakt door hun onder zoc iigou Ojf rubbtrgebied Ven os oma uidlgDcïd dat oaoutuliouo op luet m beozol of bensine maekt men getruik om ze vkielbaar t makun Uea knm er dan door het bijvoegen van wuA zwa vwli waetUeks moe beatrij Iwn m die voor wator ondoaniruvbaar nupcen i € bekende guiuuu sipouzen worden nr vaarligd dow de ooouionouD kneedïMar Ie maken m te venoen pou met vUig soul flat Ma fi iat werxt Wtunoeer men dtt bij temperatuur van 150 loat Ti riAmpLii oM imapt het door vars iji leode g en waar door men de poreuïe spona krijg Da zoer Interesaaute roJe werd met lan taaruplaatjes en proeven toeg dciit GwUagd De beer J J T Sohultluk ooderwij zer alhior la heden te Amterdam gealae pd voor bat exaioea U O Nederhmdaqb wordeik Goud Uitvoering Door Oefening Kunat 4 Deomiber 1918 De Burgenweater vooraoemd ULBO J MUa X e ALaunuut£ftiiXv reauii ij Loer Uef xung i uk iUrecWr d ue r hnd J B de J getuit üedeuivood oen feoet uHvoexutg bi du zii I ConoortPft aan de WeaJid ven PmU n Telegraa dlwat Met ii gduj van 1 i dOi mUr t bevorderd tot asajiteiit bij de Foet ea rolegrft il diemat de brievenbeat ier J de Jotigl al tuar SalnlgliMta Waaclu fikhawmlddeL De BUBiGËUEQSrrËR der Genamte GOUDA brengt ter algemeene kennis Verroer van aeep i aor de pauitie aiofcr ztjn aangehouden J Jda eoJdaN wegens bt var voeren vaia zaep uit em pcroeel aau ht Vorloreakoet Xogea beUen La prooea er baal op gema ki In het water geraakt UiJ het waKïr der BleeiterRikiid nabij de X iondewegijbrug ia opgeluiald J H i die er door drontteiiaohap waa inig araa t La man hee t geen let el bekomou dat zijn IngiQicpkkendeverbodebepaUii op dm verkoop afievertogi en bet vervoer van reiaigings waacb m acbuux mlddelm voor zoover dea redoigtln waacb ot aobuurmiddelm geen zeep ol vetzurm bevatten Ooüdft 14 DeomAer 1918 Bo Bur emeeBier voomoemdj ULBO J MUS Aangifte ter InscluIJTing Twr d MlUtie B98IM9P D brieven au teiaranibfjeieller J t W4lle aUdtr is beaouni tot aaaiataul bij de podteu ttkgroafdiendt Bij de Ned Herv Gemeeoto zijn HL noeuid tot kerkvoogden de hodren M A ffieg nd Brufls m K Hoabergen br Üp de tt s jaorvergiadenog der Coó aru ieve Broodbakkerg zal wojtku bLhan deld een voorstel otm op te roiten etn ajöporatieve winkel in kruUeoieraware efl aaiovarwante avUkeleu Laveaiiuldiielenoons voor de week vau X4 t t 20 Llea Bon 59 4 K J3 aardappelen 4 3 oibB bruJotf boonwii 12 125 gnun rljsL 24 IOC gram gori 5 van erwteuj 930 fffun vitekob op erwtenbon 5 IC op i bonik 1 stuk ep 21 2jO lyram suiker U 200 gram kaae 30 oJ 80 + üa BURGEMEEtiTEH dor Gem GOUD l Urenat töT kettuls van ie bet ftaiigiai t jKsonkatiietd van de in het jaar ISO ge bttr 3i mauiiikepliijlüa peraonen of van bun vailiar moeder voogd oif ourelor cht voor uMi dom VHi de aoingiitte tor ln brijvlüg Omeeiteraad raft Orada Zcttbtf van 18 Dec 1918 V ffvo Behalve dtt nsa de orde geatalde atuldnm waren oa ing lDonMn Em vootwtel TaM BuxB meeB r en Wet faoudera mat botnekldng tot de op te richten bandeia en voorbcbUngiscentnüe voor g meentelUke ffanbecM v n Tervlsi Een iworatiel raa Bursremeeater en Wetboudere nopens voirhitnnig der bofetede 3uiigvlieit alhier met loBixbii gelegen ge decdtwland Ter visie Een dras Tan bat Bestuur der af doelinff Gouda van dm NedepUndscfam Bond van Worfcliedm m Opanb dueneton en bedrij ven houdesude vetrochilliende verzoelceD om Twrbetonng te bnen ren in de poeltio der gemeentewopkiliedm Gflrtekl m banden van B en W Em Toorstiel van Burgwneestor en Wethouders tot v rhuur van g rloleerdea grond aan de Kulp r tra t alblw Ter visie Een voorstel rui Burgconeester en Wetboud n tot TOThimr van fferioleerden grond aan de Vrouwenoteeg alhier Tarvialfc AAnbev Ui n m rwstétaOx in pedodMn TacMtow in h t Coll t nu Ubrtfo De Burgemeestw TocMmo n ULBO J MUS OUDBWATfia OpiM bam vergadertiig raa den Bawl de er gauieefate op l dcrjag 12 Deoembtit UXi a m 3 uur Tqgieniwwrdijg aUe leden JMaiair aunleidling vau een verzoek van dea Coifiw poudt at der ArtbeidebcmiddeÜng besloot men hem om eaisaia ad t 80 iiigatande 1 Januari 1 918 toe te ktwicn Becrioten w rd den grond van hel Nut welKie voor den l ouw eenw Bewaaracliool bestemd waa torüg te koopen voor deozelfdeHi prijs A L Bovenborg Wiiü ont alaig varioBud ais boekh der der Ga fabriek m WoterleidËn Een belaa fe op het bruik van beorbusaeo d r gemeonte werd kigevoord Deze verd bi pasdd op 2Ö0 per hue De verordeningen cm hot Lev iaemidtlHlmbednJf en het Ga bedrijf werien B wijzgd Henbeaoemd wercioo tot iudm der CommlsBle tot wering van Btiiool verzmu de hearen Litlooy van de Poll an R en van de Pavootdt De gas prijzen werdm met 2 otoit venDlodacd en gebradit op 19 ei 21 oant poe Ms E n keer mede door bot uitbreiden Van ha wijz ing der begroot ng werd vaertgwtcM aanitia voorwerpen drf men ran ooMtchoucjB m W werd fim blanoo orediel tgirvna mwMtu n da CouuAlwl tmi Tooricht op doatada MiiilolwffhooL EtB êótm Tttn de bevturm dor afdeebn gm Gouda wi dm K K VoUubond m van dm CbrlMtoiUlu Beaiu i ond houdaods versoak om voor do ombbeoarm en workiie dm m dienst dar Gmieeale dm Ssingm werkdac en dan vrijen Zaïterdagmiddag in te Toerm GesUilc in banuea vm B on W om prac fdviea htm oduijTca Tan de Oomminle Tan To zicht op de Stada MutWwfJiool alhier hou deode verwek ot bvwooioc van de ja rltikacbo uitvoermj d r Warüocm Voor keoniagevdnc aangononun Em achryvm van de Kamer ran AtbtiA TOOT de Bouwbedr jren alhier houdende Twzook het deaobem to wüim leklm bit de gemeentel wieidcan jn elgm beheer worden uitgaToent ToiffWi de in deaa G memte geldende a beidtvoorv aarden Wotdt V vooriicl van den heer van dor Bee goatcid in handen van B n W em praeadTioa £ m voorstai v n But moeater m Wet bottdera tot Verlaffiiitf der aspr sm van 18 tot 13 cent voor mdustrie ücbt m kooJogM gw TOOT muntmetionB 14 oeot rervdaw Een achrOvm van de Beotunn vhq d Goudecben BeotuxtTderabaad en van do f deeUng Gou k der S D A F m em achry vm van dan Secretaris der afdeebnv Gmda van den Bood van Ned DienstpLichtJcm houdende baiu g ng van infitenmiing met het voraodiedoeid acbruvm der Kamer v o Ar beid voor de Bouwbedryven ZeJ orden bebandeid bU bonnliedoeki praeadvieo Em adres der afdeelLoc Gouda van dm Bmd van Nedarlaiodache Sohilderspatrooos houdende verzoek tot toekenning van em gem oiiitel uk aubsidae m de koatm van ui bet Jaar 1919 te boudm patrooinaleengangen UI het hmsachildera mbachit Geotold in bondm vnn B ea W om pra hniee Em Bupptebodra bqgiootintr van InloonL atm m uit cavm voor dm dimat 1918 van het V remi d Wee en AelienKKflenien buie Tarriflie Em adraa van do DliwUes der N V Goudeche Oounant m van de Nieuwe Zuid Hollander houdende verzoek tot betaling eener vergoedomg voor de officleeie Icmnuu g vuicm betreffende verkrjjgbaanrtellkv van levenoniidddm ens Gesteld m hanjen van B cQ W om praeadnea De vowgestelde wy iging Jer bogrooting 1918 van den GmieeateO km Reingmgii dieoot werd aangmomen Aan do orde kwiam Do ontwerpjGomaonto boffrooitins 1918 m de in voxtiaad daarmede m ediendia TOOCWtallM Aan de Aigomeene Beschou wingeit werd door verschillendo ledm van dm Raad deeligenoniien Onze plantarubnte laait bedm niet toe £ e te vermelden Het veraLaff daarvan moei wtaditm tot De geinetfntobeigrootmg werd oontorm bot ontwerp en de iuigedimde voorsteJlm na behandeling fn mddda en avondzUMngi vaetgesteld Ook de begrootingea voor de Gebeente liobtfabrlekm deRelndgjlogedlenst m het Qrondbednjf we r den veefgeeteldh B deze bee votontr had em geheele sala naherzienu r plaats Voorts wvrd ten aanizim van bet poLutiekorps een uittoeidinc aangenomen met 10 of meer oigmiben tan mde de anvoermg van het dneuploegenstaleel mogelyk te makva en voorte om de mrveiiLaoce s nachta OMrt duJiliele posten ite dom gcecïueden l rU bood ds hoer jun Cleempotto aan j mMBt M tuur Taa 4iiouda ia om bwveode hwrinoer aan h verbJUf der Belgen in Gouda het vaandel kan nu bot jaafiiiekorpa Hoop op loek Ait de oaoYoudige dnekieur dio het a booi Ja van iBt Belgische vaderland i e Burgemeester r Gouda de haar Uitbo J UU varklaardé zich gaama beioid adres der Belgm aan H M de Koningin H verzandm m aanvaardde gaarne voor da dsuoente Gouda het vaandel dai Jn oare lil wordm gohoudm Het waa dm Buijgomooster eer aancoMwm getuige te mogm lan Tan de veitolr king der gevoeieiu der Bel m jegena Ne dariand Hij sprak de hoop uit dat alim tuJ hun terugkeer m het Vaderland sicdi ouden beyveren om daar te zeggen aan ben die de Nederlanders niet kennen wie 1 x hoe die Nederlaodera dm Belgm hier vrtaadsohap h bm betoond Spr ver heugde zKh over de huldiging van de Com mibbie vati ioezicut omdat deze die hul diguitf Boo ten volle hoeft verdiend Do Buiv hieester bracht tm slotte dank aan alien die hebbm jned ewerkt om den goodm naam van Nederland tegenover de vroemdelingm boog te houden Baron van l uyll van SerooakeriDm spnk daaiop em kort gemoedelyk woord tot de Balsem Hg herinnerde ban asm hun doernisvoUm intocht vier iaren terug dn sprak bun van den oodanks aiie goede zorgen bier toch hardm t d dae soi liebbeu moeten doormaken Hun vaderlaiodoliefde is luer gelouterd Spr hoopt dat voonspoed m Bei gie aller deel zal zun Hu heeft hier vaak ft geboord bet jlted van den Vlaamscben 1 Lemw hx lou tbana kunnm woidm gesoif gen itebbm m met kuunm temmen dien fileren Vktamacben Leeuw Applaus Nameaa de Nederlondecbe Begeermg nep apr ben hert vaarwel toe Mocht hot verbl wel zyn geweest em beproevung het ia E jn vaste overtuigifflg dat het geluk der volkerm na dezm tyd grooter zal zyn dan vóór dm oorlog Spr nwnwreeftida met smart het ovorl dm van dm heer hm Claea dm trauwm medewerker der Be m baar die m dm Haag 18 overleden 1 teekm van rouw verhieven aUm zich van bun zeteds 0 de toeetand van dm beer Ln wrt baant enu Btfge zwig De heer Uad de Schepper betrad tm sbxbte iiet podaum Hy bracht namens de Üonvnisaie dank aJleteorst aan de Neder hmdscbe Begeenng doe de Connoiiissie in etaat h ft gesteld de Bft m iuer U kunnm vei KUigen Laamaast dankte im Baron van Tuyil persoonlu voor dm grootm steun en de bedangstelljiinig die hu in b izondor aan het onöerwija hier hee betoond Ook de Bulgemeeeter van Gouda bracht spr z jn dank voor de niadaw tknig van hmi onder vonden Zich tot de Bel en richtend herinnerde hu m t kort aan de komst der VLuchtaUngen in Gouda en boe ii tbaae hier sjju g huisvost en verzorgd Deu dank die daar wor aan de ibeetiuunderm is gebracht heeft Bpr graamnie aanvaard Noodng was dut ech ter met Z zullen aLLm voldoeomg liebbm van ons werk wanneer België wederom tot bloei komt De hoer da fachepper bosloot TiA weeraieui in het Belsenland Daarop veraooht de he e Uasel de Schepper den BuiigemeeEri er van Gouda van hem wol te vnllm aanvaardm voor de gemeente em door dm gtóniemeerde H Anithoms gemaakte Maquebbe voorstellende het Vluchtooid Gouda opdai1 de geschwdams van Gouda em juist beeld zou even van dm Vluchtolincentud £ e Burgemeester verklaarde mch gaarne daartoe bereid IWi Mn em kmderkwor vadarlandacbe kederen en torn dese uitgejubeld warm sprak de boer Steensma tot si t dm Belgen nanusis vader m moeder toe Het was em woord not het hart tot het hart der Belgen die behoordm tot zyn groot gezin Hiermede was de plechtiffheul tm einde AfsGhiiil k Eilp m Gtiili mmyaanaaojBii J A m A U AUart uU HaeLrlem Kru rlaan b7 C Baan uit Uaaeireobt Ciwt IV a j 1 O Biojn uit Ua ur jumkr meer üijuerstraat lol ü Boom ea gesm uit Ameterdaui K van Catsweg 13 R van don Boeoli en gezin uit Loeneo Or van Blojwtraat 18 M C Ooogn uSt lii lvtii ii i rmarw oo H P Dajnwi VOD Budihok uit Weatkapello Gr llor TM o 1 f A M van Dijk ut UtreoU Kloiw 11 A U Qernun uit Waddlnxveen Wijdetraat 12 S do Jong uit Bo rd un Kni erlaau 3i W de Jon on gezm uit Oouderaik Qr van llloiartraat 22 N vm der Kuij uit Ou dowator Bleok MeJngei 66 A O Lafcbor lul e Omlvenhage apientagatraat 5o C Iiui onguk Waddliaveen Broek Vfeg b h Pe e uit o ravenhage Fhi neelonrfngel 94 Wed T F PeteiB UtJ tondaal uit Waalwijk Kidw 6 J de Keil nit Biheden Houtenelraat 2 J E lielaudor uit Amsterdam Grnenendaal 66 J H Steur en gezin uit Bergambacht KMw slraal 2 Q H van Puider uit eHHertogenhosch BleolierfiBingel 69 K W Vet uit Qoorn Uoord Tiebdeweg 1 A Zwaan uit Angorlo EJeliw 79 VCKTBOKSBNBNi C J J loove uit C Eete straat 49 naar Botlerdam Blvonetstraat 2b Wed W H Hogendoom uit Spoorwegetraat 66 naar IJeeetetein J W de Weert uU Marlit 34 naar I vontec E Ooveretraat 2 i J l van Leest uit P Hendiilifitr 32 naar terdMn e Oooterpaiksiraai fiO M van Reeden uk Zeugelraat 64 tW Gt ivwiimge L de Ootighjpiefci J M Balckert uit Stoolateeg Unuar Eijawijii Lovendellaan 90 M C Bo mt KmgeHaan 107 uMc H vu Uol Vervolff van bet Eerste Bbid 7V m bebrad Padtoor Daalberg het met de Noderlandsche m Belgnaehe vlaggm getooide podium om la geeetel ke leider van bet BelgmvoUc m Gouda dank te br iD ren aaa de Begeeiin V de bestuutderen die naast de mateneele mrsomginv nitea hebbeo gedaan om ook de eesteliyke belangen der TluchteiinKm te bevorderen om het zedelijk pedi te TOihoogen Z Eew mocht vtel zeg m do Belgva in Gouda beboorm tot de meest benijdmiswanidigen onder de vluch telingm hier tQ lande ZJSerw biaebt de beatuuzderm wder afzonde yk z n diepge voeloen dank lDo beer V iHens he daarna een brief voor den Ingenieur A Biraekman boofd vin het rakouderwijs m de Vlucbtoonlen waarm deze als vetteêenwoordiger van de BelgiBcbe Regeenm z n böJBondere waardeering m eAentelijikheid betuugdo voor bet onderwlJB m het Vluchitooid Gouda Vervolgeiw boden nïeasjes van de roj school onder betuiglnsf van hulde dm hoer IJissed de Schepper bloefoen aan De heer ven Cleemputte betrad daarop opnoeuw het podiiun ea verzocbt aehtereaa volgens aan de heerm Barm van Tuyll van Seiooskerken I Usael de Schepper W A Hoyng m AE Steensma wel van de Belgen em l loeneahuid8 als bli van hooge waardeerkncT en als viüiog vAn dank te willm aaDraarden Vervolgens virsochi de hee Van Cleempiitte dm Buiffomeester van Gouda wel zoo TtdeDdel k te wollm ui a het volgend adres te willm zeodOn aan H M Koningin Vtilhelniina J e Bolcisohe Vluchitelin n te Gouda bledm in dit acheidbgsuur aan H M 4 m zeer oprechte geroelccis van dank fl baarhead ann voor de gulle ga tvryheid welke xij gedurende 4 oorlogsjaren van U Uwe Rermi en Uw Volk moohtm ondwind land t ioulijaMraat t ob h Laleber uil Hl itviusHt aat 66 naar llllvoioiun oeu auiiwtv llüU U L lloeinacol uit Uo j dijt U uaar ijOj4a A loea uit tjlEHiwe au naar WadAuveem t 1 luwoubur uit VurloroulLOMt 7 naar Üoierdau Ie bolliuUiMraal 26 J pluny uil tkaraemeUutloot m naar Amalurdaui BlMordljIi sl JOl G L Uueleuigu uU tluweoioiwincel 101 naar Amenloort Uulioralr 13 J W Aiiiieruun uit Gr van Blokelraat 20 naw ilaarlow G do Wolairaat 72 Wed U A Uaiubeclir Uonauia uit GruoneodBal ai naar e ravontui e Jan van Uouutmat 40 N A ZicveJd Gjiie i naar iio rlüu Lii fdieb aat PKEDUUtEURTEN zundaCw dk uuu TSOÜIJA 105 u TJn ftfc H V ASSENDKLFT ST JANi E£aiL 10 u V4n Sa BUiSKüOL te Oudewaitar 2 u n m Da J C OSJh 6 u ujn Oa W Ot LANGE to Woerd KERÜ PiuPiJülRAAT 10 u Tjn Da J C BUL LUTUUlSCm KEBK 10 u TJn Da TH 8CJIAIITI1 N BOSKOOP BEMONSTRANaSCHE KERIC NED iUBV EEBK 10 tl V m Dk KALUA WAODINXVEBN RBMONSlKANfSCHE KjaUL 10 o vju Ds LINDEMAN NED UllJtV KEIUC 2M u njn Da KALKMAN van NiMimr kuk a d UanL MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u vin Da A Th L v d VEN GOUDSRAK NED HESV KERK A u vjn n 2 u lun Da W L MULDiER In óm middovVemit afscheidareda STOLWUK NED UEBV KERK 2 u nm Oa IMMINK to Barliienwwida Doopeo BVANGBUSATIE GEBOUW i n van n 14 u njn Do hear t d KNUF Godad ond Reenwtjk HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Da E V d BROEK GER KERK m u TJn en 6M a njn D J L t d WOLF oounA WOENSDAG 18 DECEMBER ST JANSKERK 12 11 VJn Da J C BUL Huweiijkatnieca nine KERK PEPBRSTRAAT 814 u njn Da O v MONTPRANS BijhellaMeir aPOBT Voetbal he weds Tiji Iteu vaji morgua Wu4 do wedatj ijdon van uuorgien aan aut Aijn WL d CiiAij i in iios go maw peesli ii tiMii g toiiti ur iiiwi iiecl wat OitmoL ji ti duor lie divaist consuls wouden ai oat di r de tutr iiön tioür m dOi rna jijn tool zai eir nwg wel gvwpe d wor dai on ae er verwAoatm we voota v n d e ooföti kliast da4 mtiisiaas de h It doorgaat Ett prognauuna da Met wo beUungw jk nuiitl Ajax A kr jgt h t llaa jd yuit op bcKzooi 1 nutuu lijtc gaan de Ha e naiiri d e a an atiigroiid gewmd zlji er op ho zware A it tor lauis he v ld in bpiir ft daat miar It X C m met voct zul le i aaff eeu liotterdain iotn n nedariaa gplaïveii Ook mei d t BUuw iV t ni t wn non zal Hj U V W t do B kla ae aan aalt krjgt Ains eiiJi 1111 eon paAisL lijkeottuiaot Ilia A i C tegen V V A waar 1 io h at9ten bun be le bet nt 9 wel voor z il le 1 3M ltou doch t tocli n t zuU nn kuinnoii bohverKtn tegon de A B 0 era Coiw rdwi guit itaaT de zwakate der aiding Unrtirood en heeft vermoedelijk ditankdo niet vet I no itie aar da tweele klasse A heeJt Ol miia uit iM tvofzoclii wurkjegou voor a n weiöApijd to n Hilversum veel doken In 1 1 oï tail 1 eelt 1 Kirvoor den dooie a ga 9e ia Verder moet A W nair Vtlox wai r let wal digakeurd zal wori n ea ooi A S C Viotori m Ainaud K mpoffls zulieai verm eletijk aCgeiktiurdu veldf n lev yren Wearsohijnlijk zat de day au iuait en dus geen mkolcn u tsjag oji ve ron UI de A afdeeUng ow S 0 Btial Goidft Alphen op het pro rammft maar we u a n ons geau ld lusfw Mi ar gespeeld zU wordei OUntpa 2 beeft nog vrjoi tTwij ojr dijn Gou iscb n B jtiil m sso im a le n Olvmpl 4 TOP 3 kan door iao HetSlaon iiov ei I en het Q S V terrem worden v ekvr aigjkeuid ONZE DRAAOLOOZE DIENST De Fransche sodahstlsche pers DERLIJN 15 December De Fransche socialiMisohe bdaden proteeteerm zeer hef tig ertc m dat de regeenng alle baar gezondm oorrespondende ea berichten over de Duilsohe revolutie systanadsoh terugi houdt en sèeohts tmdentleuse m onvare berichten över deu staat van lakm in Dultsohland tor piAUceering doorlaat iDe Humanké verlangt dat bioraan Andelijk eeoa flbn eind gemaakt woidt Men wil In Frankrijk wetm wat In de ovfirige wereld gebeurt en zal zich niet tan r meer een dergelijke onderdrukking laten welgevWlm Op 11 I eoember had te Parijs em groote arbcMersmeetlng plaats vm arbal dera in het kleedingsynd oaat m andwe aanverwante vakk k Do voorzitter de redacteur van de Fc ulairo Faun woeo HIaifall belullea l oaaeg hanelIjkaB deak voar de lalri ka bewgxu v a deelaaailBg bil hM ovefllldaa vaa oaaaa laal gallaMea Maa Zooa m Braador eadarvoadea A I VAN UMNOUKParriLHAN van KauriN Di A VAN UBENDi B VAN UIINDUK PoiT M VAN USENDIJK 4441 14 Ha VAN IJtINDMIC Op abriakikaaloof I plaalalag voot aea jongste Bediende Bl aakaadi4 Mdiravea aaablediog la u eadea aaa kel bareau vaa dll blad oadw QEVRAAGD met rabmari la eao klila Mla I Rooudaai een nette Dienstbode ala ai la ailara kaanaad kokea an aatjaa w kaa looB r ITI V4I V Barua Goinbeh 11 Brlavaa oadei ao 44M I Coaraal Maikt 31 a vp WBdi mmn WilliBljoiirouw P G ▲ drw fa T VËRMEIJ OoithftT n 86 U36 10 UUivGlttMiü ihaK en WliiilfUUDhttttï Vtti GtjljJJA biiU4 uu ter algumeeno keuuA i UMI vaiud AituuKiH It uouumbor e k orkrijgiWMur wl siji voor boudurs van vwio iMuirteu in t eu van do netun G i t ii G i H 1 m il i un J 1 t m J 4 uil bon No IJ van huu kaart J om ruudivieo M h 11 dat vltMMCh togen IIper poud ib pU vau het totaal veKuoht zal wurdm bij de slagers Blonk Brakel t BiniijQel G Bruijnet cornelUMeUf de iUaaii Hebdooi iioruls Jan eu de Jong A i aarti C iUare W Kaars van der iUM van der lUogu i uputt van Ijemwm Lugiburt tifiloriii0itraat vleeBoh togm 11 46 per pond In de bolorhai booteil Uf m Ixiervp kunoau gedaan worden bij do niet hierboVm g tnoeo lagere UI dat het na ö uur nm nog bij de slagers aanwezige viveaoh vrij mag worden verkocht Gouda 14 Decmiber 1818 Biuxgenteeater m Wetiboudera ibotA ULBO J Mua De Sooretaiis U VAN DMt VUlt KUjlfcUJOS Af ataiapalen van bono De DlRBCliUR van hot LEVENS IDDi UiJ ijaj i IJF brengt ter algemeen kennia 1 dat do bona 131 b t ln 136 b 186 b t to 140 b 141 b tm lUTh op nadw aan te wijzen dagen geldig zuilen siju voor diu aankoop van 0rulteiawaaen li dat deze bona van 16 t m ld Da eeiiibor e k ter atempollng uioetea w Qrdm aangeboden bij den wuikelier tarkauzo van den houder van hef boekje dia op een voor het publiek dutdelijk ziohtbaro plaata In aijn winkel heelt opgehangen door liet Leveooiididdeieiitiedrljl veralrokte Uljelten mokiondo den verkoop vau doae artiketon terwlil ton bewijze dat de beetolling ie gedaan de ziohnoaat göiiot de boo bovundeodo omainomwor doi iii w oien lil dat de wlakeiieni do ingonnmen bona niet do verzanieistaten op 19 Doaauber ejk voormiddaga ten kan tore van bet Lev i i4ddelonbedrijI mooten inleveren Gouda 14 tkecemtw 1918 De DIreoteur voornoem P L GIIXIS8EN h ïiiiÜBiir iHithittHli loa 00 IMO tsoo 3J50 4J00 I400i 140002500 50000 100 e 349 900 totsoo 131 OH1 054 ISO r I 451 600 3J6IIM3 S22JM 3 S22JM4050 9004 374 S0 S04SS5 S04SS5 6 481150 atnt II Dm IMI la aialMp II IWJM IEDER Hall prqi op MO alarlllk booU aal kaar Veleaalja halaai olot da alakUl boaltler daarvaa aa dia rl ua EBRUIKT c BAKELAAR S HAARWATER Hel beMa middel u aa alle kaar olekua looali reo kaalkeeMl katd V I Uvalload kaai tt la a f 1 SO Verhtllgbaar bS I ANTON COOn O e lal 0aa4a A MAN EEMIQE KRAUNOSCHE RUWIeLhANDBL VERHUREN EN RErARUREN NIKKELEN EN EMAILLEtRBN INRUILEN VAN RIJWIBLKN ITALLING VOOR ROWIEUM PoUiMnttrMt 15 17 Rottardun 198 10 Een mooie volle hairdos Is iets ran groot Wieht Het naakt bet hoofdje mooier En liever het ge dcht Fedora s haarhersteller jm m Zorgt voor den f roei vu t haar Bestel er dus een flesch vu Gij zijt voor alty4 Uaarl Spianstho Griep Hel sutseimiddel SpsanMbe Qfisp Ut liH iir Miilin s JILIIID oadet eoau la vaa CHR R tIBUn Apoto le Hnverauro Aftaaiitli na 4a Ckinlii H Mitl uta li volkon o Icfloaet B li oaKkadelbk M aaader per b i a I tMJ V ANTON COOM W d ü AUmiU la W kniNMAFWail Veihrillbaai la Gouda blf A COOPl Wl 48996 II