Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1918

57e laargaii rioacoop OO trotM rcrcHnnr T DEH W lt Alt HOOFDNSMMER DC PRXtNTVÜlXt nEWfflnUl Be Stri odi bet kim L i è1t 1ièK la in fv afdïelingaM Geopeeld door do beroemd MitUUa dsr firnu f aih Frèreo Esn VolkUriRii ftlwtl In n tuur jkt kiiurtn irttrgtiavM Verd r n keur v n KOMISGHF NUMMERS en in elk voOriMHr oftr lMi vin pn en bekenden Explicateur nl Humorist mot ijno Nieuwste Succes Coupletjes o a Da ouda dao Dat ta gaan kaïtat etn NIEMAND VEI UIME ÏÜT pttOGmMIÜA fË ÜeII 4433 ExpllaaliaJlJjUbiS RENt 50 riiMiiaiaiiiiiaiiai A lve leerl hl rfiï lIlïwK Notnna N F cLhBISR VAN 400TEN t G0U44a aal op Mm dttf O J n Kt des avbndi 7 mir in Hoiol D H Z Ij ï ad Markt atawsr pMnfer verKbapetr do vot ginda jfe Öbbcfdl On M o Admmlatriidc I Telci latere ag riMor ourdu tkoudiu tier rugojrlngi hebben do urgnMiwaiiurai hnu plait uitgiigevuu t o uiiidv todur nmtiMt te vtifwujiluu Du M ert lt tH veruthfiiK uit llo dap et I lLi i uyjwiMh iiiUltAUtt rjotii hol ntsakl imi tnd dut v vl4Ci U oJWuttie opteeueai gn tjdtiui deu at rtog tl 400 otmn m duoi tlu UKlttair 0Jxettikiih vwU ziju Ier dMDd veroiUlieuJU tn tureubl asMU 3jHW hitbeii gratu gtluegt n i lgun 4 pollUeko beriohten zoo meldt Woin hitJi du Anolra 4d te Krouxiuch la 11 Kr govroAffd of htt reiaen vou het I jzelie gobded uaaiT Uvlijii do do ge dutigeerdi U van tkn raad guoOrlooM HOe lAiarop htt ft l ouh duor UiMvben keuiist MUI de wapiuHiiirtiHKlMiouunlMle lokuniek geantwoord De feollivurde mo jgendhidin wkenüiii tfeen Arsolradw deren bmreiiwOMt a d Kleiw groo yMfWsohuor dn rttitgtng itt ft dain u Wd Vbdr f 44 85 p r maa 1 aat dB 96 98 acWor nil naast Vr Nos a d tilekfssineol h 24 liuuid no i 23 voor f 600 28 TtSb al no 24 voor tot 18 Apifil 1920 no voor f 600 p j tot NA 6 a d Turfmarkt W VeriitiliiM year f 4Q5 p tot 30 Apnl a s No 7 Eelt WObMlnitS aWt ate tMVdMWüitfflj efi tüttt a d Fluweelenamge 42 43 VerHntlKi Mt bóVdbhals vAét tufli vó5r f 300 en het baaedenhuii voor f 200 p J befde tot 30 A nl a 8 Te aaov op d n b ta M s déf koopsommen 6 JTob tv alitobWüohligthi DotitïefdkÊS a Vrjdag S W ir don vélköflpdag vin 10 tol 12 en 2 tot 4 uur mits voorai belet vragend Uitgobrolder notities vanaf 30 Da cembor ten kantere vao geeegdan Notaris 444i 60 lu tut door de etnauiifisiR uit Beifl thiu Se wat oütworien ndr van aat woord op iiv truonr de dut Uln teg hii dtu heimat lu behandeling zai komea wordt la 1 tbef van don Ameiikaoanhen gen ralen staf httft meegwltold dat U V H lil dngiDjkM 15000 iimn dewoM i merea Y Idra iiuept hij dat dit aantal verdub btld zai zijn Het departeinaut van oorloff 1 fl 842 0U0 ter deittobi iMille iu do V B aaiigiwi dt afgtvn beiden van de 140 000 i UrMliicig in luiropa heeft aa ig ewus n ziKidra ite In ifl kunnetL worden veriiotnl I it lairijs uordt gemrlld d t p S Deeeiubtr de demoUllsatle df trnu ifhe ro ir ii ian aon Mnviing neenit li t geh el cuien liSWvOUO iwtt udt muuHUeerd werden totitefjiiii Te K9op wegens vertfVk 380 ala nieuw lHilt HlbaiHlOT 2b i pit stnk fS 480 riJarlBlItoHWgéll lü aUa oottrknt imlan poi stiik f 1 25 8 IfwtOlell por ituk f 250 3 niauwa autobandtn f 35 per stuk 120 Matsr prMlfnArtMklMfpo o 60 cis 100 iWr jtepttt per pak van 24 p4 l 76 cent 3l fiBSiolian Deltticha ilaoÜi per flasoh f i25 270 dazijn la klasia tellttaaap per doiijii f 5 75 BOOO ftoaselNR OMIa Klar agaM Ellzar d Anvars Chsmpagaa ani Bby li taaltde artikdod gaan bi pttffiieö of ineftnS tSgen elk aanneme hik bod tevens HtJlSMEÜBEtEN en KANTÖORMKIBELÉN tè koOp alsmede hot BOVËNHUIS te huur Verzanding remboura A0RBB 4422 46 Kerto Hoagstraai 37b RattankMi TeMlom l4SiW tatUialand terüggeke ïrde ïlwetd 9lo tot hem oaitgftroikJceti govoeid 7iJ ♦ ft gelukkig gtwajeet loea lij boiwrkte ho hlj om hior lood Mmv do wilde imioit was een loehoniMg beer dien Ukouvt zij zetr vost In de bood hebben I Nu was Tiij naijverlg op dm goeden PrattonuH die een betiic lutte mauiTM t in r oan wlen 2ij altijd tachon UKMrt 4a hij mtt zijn lange beunen de kamer Uuneukwuu Als hij cal aag hij er wat UHer uit Zii wendde liet hoofd terzijde drukte tiaar nwnd tn i tt kussftn en g chehla ziu hi optlat liet jongetje Muwt haar niet opAwaakt Ik wilde ffwwow jaloerach Stoedaweef i ot it zij lifikm on een wridodlg gevodi KThtroomde haar Al bij haar eou U i ijii M UMji man Y fanel draaide zij hot 4 chl uil Vi krijg my dènl rtte lag hkh haMT long tje op het dik kt Km na tapijt en v cvbeugde acieh over d4ii kMnen iimn die zloh motste gnfnobr liaar toe Ie Lnilpen Hti wilde heni ntaamMfehikken 9t 3eds weer itoorde bet D t j in hatkleed Joftchuuke zooohi fTuÉiew htw nomade bogen te weeocn Vaar mijn jorigpheer wie zal dan Daar k am WHhetia Unaeo op c a lil veren Mad reikin bij een brief over en dtMi ritiiiectiter baol noiii zlj het 0kk oouvatt raaar btoef op i t klead iiHttn AdvertentUln en abonnementen op dit blad worden aaigMioiiien voor BerkenwoudeDorp door A BOOM emicenwttiDM voor Éterkenwoude Aoblerbock door L iMl liiimlii ill direne inatea erkrli b ir bi de 2670 10 liiiMniHlifiMifliianSDLTDIil EapaaaaalkalMt M la UDft DIaatrMw I niU tj JU BBIMfciMdl a ZteM OWIBA BiSW tM tot Da BoawmuiKwon n met lohurtn T Biere f iiimtrt ii toio on rf bsnaVm dYvem pereasléd Woi Hooi en Bouwla d ii g eo tlh df staaKd D Kelegen aan cl Ond koopkQlie kade onder da gomeanta Hokandorp balievms Al dïar aangrenzend pereeel weilind b I blidor goscMIÜt vobr VMf deltn of Tuïtidenj en watii ing aad dd Ouoekoopaobe kade ondar d KPmeente B nui k Shïfpwyk taSfemen groot 17 Hectaren S2 Aren 67 centlaren f valid ten ovfiritaan van d ri Notaria P MAULSlfDE ta Bargambacht dan 12 December 1918 zgu tngeifét en T irh l 4 all volgt hrant 1 op f 13000 I X 4 im r OU u umtk ir i ÊiAÊm Da nadar varhooglBg hHag M combination bll Vull bepaald Op DoH ttrdag 10 DCeeffiber lOll daa voor D daga 11 uur ia kot Koffiahuit ftAHMONI bovanzaal aan lIlBic t aO0OA 4431 41 t Ma i4ii ia m do l l l a vH 080 fijne Sigaren WlaktlpriH 9 10 11 12 en I at oiirii iiiie pri i 6 7 a a lo ii oi itefi de itird TrMco toefesbntfen met 15 cl tMiio IU portkoiteti 4438 1 Èm a t l Het Oevair na k lpa koadM l kMJpt fl au a IriiRSilii Griip t iok iittUcht mét n et ondericlMt worden Voor komt zoo mogelijk bc meltm door inltjdi Uw boait of ODXMokaa Iteel m epr en 4404 30 Dro it Wyblr Stt tcü 3128 Formaminttabletten Emseppasfilles is pimiJKE kloTea aipron en huid winterheaden Toeleii Oebrulki fUEdl 4419 7 klovei n Tl Abdijsiröo fankvëreenigivry HiniFDDIRErTIE EN OENTRALE ADIl iNISTRATIE OTRECHT Trans 14 18 VESTI8INGEN IN 68 iNÜDITSIfl VAN NEDERLAND lÉiat pu t lÉirtnMir ftl8 Laantaptt I 175 000 Daaolito JJ 1 12 780 407 02 K Bankiar n j VaanetiaHaa t eincHti NaDOUa I ft 007 600 91 t 7J4t2ltt ffi In da pravlnola Zuld Hollaiid iQn kantBrea aamttid ta ALPHEN a a R lUHIl OSKOOP DELFT DOR ÏOT SelMri ietifers C adeanx 1919 Vi Vral luiWdC evon w weder aan onz fToaclile oIlëutolQ oati fraaie Brieventasch met Kalender cadeau wtftVbndAr HM KIWn pap l t OhPl l ll l Dwr hat wvrkeiyk zeer mooie au kostbare zi n kunnen wy 3e by ean luttel bedrag mat gevenAb hot mogal k is koi aelf i atgur ge l kinderen 4487 eo NMitfOMiflaiMa it M warktHJka fraaie Souvanirs blljvift l sH ds fMöO t mosalllka prlfzan WtlteA mr iin moBBll rtlltalan Kom n Ov p WM tl wal U entvand voor hataaan U haafl op ta iHilni n alleen Onderlinge LOMPtN en METALENHANOEL fëWfêfé m é i 4 r alaloon miai e 03 Ifoufliewêrkifigjnachw in Befe èMiip wegens VERKOOP der Fal MMigebeuwel en OpIeFFING ter P imek I Benodigd Makelaar m MachlnerleCnUHlBtirian te AmvtEVttinii Firma CCNW DE iftMmiOA L B4CKEK 1 xai op VRMDAO 20 iPEOBMbElk lèÜI daa v oiMnldifAaa tan tV uptf ppatijMilK op de BovMitaill HARMONIE Markt 39 te aoiM tlsn oVoiWaan vta den Nota N P CAMBIBR VAN NOOTEN aldaar verkoopen DEM OOMPLETEN FinMteil Ida g ë als mveiiTJiii s ri p ELECTBISGIIt KUIPERIl en II AMK Dë WOELGEE T BUURTJB No 1 ta OOUDA DaaronAr komen voor 11 Electromotoren draai en gelykstroom 15 7V2 IPIt 4fa i ïiooim2l5Volt 940 1430 tofren gelykatroom 110 225 Volt 920 2700 toeren allen Fabr A E Cl StoommRclilnes 35 85 PK Llntzaagbank dian dar malen 0 70 14 Afkortbanken afstand tnsschon de aisen IM Bodetadrfalen Zaagbanken mot eordrr fwelken CIrkelzaagbanken Conische Cirketsaagbank mot aanvoerinnebttng kapitaal Raamzaag200x 400 mM dooilaift gaoombineeide Schaaf en Van Diktrbanken dooiOaat 010X0 26 M dubbolo Deugenstrljkmachlnes werkbroedt O 70 O 80 O 90 M kipittio Kroos machine voor vaten van O 65 M dram l ng 1 90 M met voordryfwerk Tonnenschaafmachine Trom melzaagbanken mot Trommerzageft van O 25 O 40 O 55 M dram Po 8 en KnlpmSchine Afkortbanken met rollende taW een Kleurdrukmachihe Sp tkei mflCHire toot 11 hamers Hoeklattenbank aut wei kende Untzagen V jlbank Dryfwerken AsSïrt Waaiónder 0125 M dinm lang 8 bO M Lederen en Ohroomlederon Dnifriemon Houten Am gogoten i oioD on geslagen gzoron Hiem on Snaaischijven Warmelucbt Vorwarmingstnriohting met Ribbenbuizon on Ventilator Kogolmolen SmldBtlandboormaohinofl eOh grtJOte partij geslagen yzeren Kuipersbanden zware geslagen yzeien Ijau ela enz Alle te boBichtigen in bovengenoemde Fabriek op WOENSDAG 18 on DONDERDAG 19 DECEMBER W18 van 10 12 en l i 4 ure en op don Verkoopdag van 9 U ure 443j 210 Ultaabpaldl CatalÖfll Iritllda v6r ki l obaar Dé kw al van veien Hit kwaal kh horiderden In onze Jagen II blaedarJnMtf en xenuwxwakie en dit 11 niet t en wondir Hel leven il moelltjk dt tttipd om het beiuin zwaar teel menichea leven op bun icnuwen Zoo saUtaat onvBrmi deli k vrve er of later dt kwaal arm bloed en awaVke zenun en 01 moet dair oed op letten want dat kan U een laag Itideo en een moei li k leven bezorgen Gi kunt daartegen waken door iati dB gebruik te rakken van de Sanouinose bel bette an afdoende middel tegen bivedtrmoede en leauwswakte Twee maal per dag een eetlepel li voldaende Sanguinoie koit per fl f2 25 per 6 f 1250 per 12 fl 24 Bi alle Apotliekcri en voorname ürogiaten 3986 40 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Uc RieneratrMt 2c 4 Uen Haag VICHY WHTËR Oiillar Cantrola h Chsmlseha LbM V v Itallls Kunitmitli Rerald 3528 94 iui uitnu i m il i Komt in lamamtalHni aa kaaliguraabalta valkomen É 11 1 1 1 Tl iii i i ii 4 avaraea mat kat oekta VMiq Witor Mverieert in dil M Bronwaterfabrlak Hul da Ottar Vertegenwoordiger 3820 15 I H mm Jr leMrail 13 3 37 4 VW B h l 8W MftAndag A6 0 inber l m VERSCHIJNT DAGELUK5 BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AIIONNBUENTSPBUSi par kwartaal ƒ 2 Mek U eaat net per kirartaal ƒ 2 9a aar waek 21 mt ovara wear da haaanta var ram par put par kvwrtaal ƒ 2 60 mat Xaatlaaiklaé ƒ 340 Abonaementai wotdaa daffaUlka aaacaapaa aaa ons Bi w aaB UABSX bit ooze ageatiia das boakkaödet ea df poatkanWMfc ADVERlENriEPRUS lUt Gauda gmatxka MoeMaAi tet lea k 16 ragaU ƒ 1 oe eUu ragal maar OM V 4 biiitae OaaiAk an daa 14 niih f 130 alka nwal naar ƒ a Adnataakfe aaa wWakakedaa 12H caat ratelj BMt raajaialilail INOEZONnEN MSDEDEELINGBNt 1 refala ƒ 1 00 elka ncal naar O 4 Op da vaaiftaffiaa 60 koefer laac landa Gewone advertaotjëa ea ingezoodeD medadealiossQ by coatract tot caarilaa prüs Gioete latten en raadea wardai benkaad aaer plaaUniiaita AdrartaattVa kuanea wontaa laaaioadae door tuaaahaokeiaat vea aeUede 1 delarab AdTartentleburaaux en aase Agenten Buri Tetef löteiio 545 JJ I Ui l I XLUJ i Jt il Kedactie i MARKT 31 GOUDA lUllA illJi 1 1 V I AiU Wu uaU aan iM t no uu ual m liethtWoUfb iM ii loti i pioKe o a itei nijU uw tnurt uiijuboLr du pruaideiitiuu ijg lu titaiai zgn ukI uw tlgea oog n dfi Wiivaig u tkice iMiipAn u moteit D l nijwoiio I si fpiing zul u uui ijauUiwitliKt düCUiiHulin m kemiJw dlolleuMR 1 + Ou Dut cJu luirult r lif m u iwwiltfhjk oiniBUK ziju i rygraia a i pluud ruig 11 uulubiiuel virut tiBiUjf oi lwihlUt Um t dtl awwUwi ui uiu vuil uia ojir dtuu iel en iJi pretiia ludtttu tU zt iiaaduditt oihbeHli i eou4 u btijMinluditu ZIJ zi udtu Ivu wui vurdixi hei iiiK iiwd zuu dt seUijuusle ovtrniauiug tt rbL Iri zju j Vjijnïiet ir do PreKidoiit i rankrljk hit t g dijrimde mix lango Jifareu i e6 tdi u gt I lUild in gtliiin lit it ift uit ul itu d r gtUKied lilt htift du betiCim z juer ku ilirtji irlt ri btt rouw omzijn jeugd Iltt vtrlungi vuri r o utuil8 gij uaad ten Wn ltoou Sprak zetr etuvoudig ta syinl t ie Ulj ziH o a 11 btstltü dm btt winntii vam don oorleg imn ölctlilw dt godiichlti was hum ulu zowdai ig te wUm u doch tUit du kwiw Xcn wt4ko hij hti t upgOAurptu op zulk tjou wiizo moeten wiwdeii opgiloat iM do tookoiuüugj vredo dt r wtrtld zuu wordm etgat boroert ik rktnij evonal gij dtnoodzaiktlijkJidd van en btjuding bij doHÜein U lijke regoüing vail do ro ultaltn ün n oorlog wulku nkt sledilfl zulke dud n vufl vtsrsolirlkliiugi tn plundtrli gliiuitt dooli tl veiyi dt geheele menncWieul r vaji in keonlis zal utelleu dot zij ziuhfiitt aan zulke dodtn kati wagen zondirde aekwlifdd te worden ge traft Mon woet dat do sociaJietcai een grooto BtatI f statie ttr eere van Wlleofl te I a njs voornPTuenfl waren loen zij zioh toi CMtevceau wovvidion Qm niaohilgiag daar too to krijguii zelde deüe hun dat zij hot langu dtraadloozen weg aag Wilstm moesten vngen In verbond me dene ge Ba prisiiCent an Pai Jgfil irerilnoarrf RevataM in Bu arije WUsaa in IfmTÜ fk iO tl ad vonnislaen Veeh M tenl aaen H i a alr ai le M It loië en uJamburi lléMaiaiJMtia Hat 0Nft4vi Mn pir I i fn de i L U uw itwiua I U jsloTtft Vftu i e uiohm gm op Lüfdtr do hofhaftUki kfoteu vatt Levf tVikwi tove Amt i c J luoosde zich eeu cïuefpeud gi liuit t uaar uieu wett du iif li r dnij Au JMUOu is u u 1 uJil t te gt uu auu faun liypsjdcu burul aamgewMoa prtjeidoijt d r ropu Wak llij wensohte dll oohltr Iteea te ïjn nai ioir lui daartoü werd aongiL wijiLn de ir altgwnttu ixu dareci utdudretJi t ü du g BcliJt uut ikii iü tm Aj ril vsü uit jaurt itutiui t ei III i ortug l ew hmj t b riiA tu 4otieui de pi LSiidtuUuiteu tn ts r 1 ubl kïiutii Dt pr w döutietoa wlÜeiide prtudtm rijMi i dictatoriait lüaU tot Uniiiii De pioottdüut zou öleuiMö reg n rt n itt ta U crL Uul 3e i D rtpubli k imn wtijudiiiitwii H U grondwütcig bowiad nel traafliWUiOi d 1 jkt nuuisiurri Op d u prtaiè iit ituu koftUiugd rieOa twi ruoh LtktüA ftaUHlugiUi geiilei dM do rtpu BffWo uukaoho de leuWr dt r üauuü tibUiü puiiy ia Midtfj btwwhtriiiiiie du d il Weeum Mm bwJAbim ootvaofloa var Lin revolqUe dt ia lÜtalgairije lu uitge brikken AirbeuiuM va oltbien vleloa de Iwzulbugiarotpen aiau ofl cnnoordien ha g iRoiit t u i Bsumoit oUiderea IKKlTdjf uut llij jiwjoii ovtHir vijflSg ii ooil b tó hft gi mwt te Iicr0B Wver luuwdfj til I laat nl t volktttiiem anj ftlb gflorn g lcci k vtrloeldu tij daar uar 11 iimirsitaii an m jioUtioke krijgen lOiu lii o l s Uitbrak werd liii juiel gLV t d uit ill sf or der wuteusoliftM iïu nkt mi 18 iimaiid u later tooa l onftigal nüiL tl II oorlog dmlufliii ket rtto lilj War ZIJ IL liufi tiTUg waar hom otii belang njkL aamiwhUn wcrdeiL ggevoo aaa het ckpHrteiSflfit m bu lealuii iB jlio zakon u kraoli ligyhorkto hij nii d am de oorlog 11 ufrt in Do tot tojiU in hoL land zelf w b Op üpcQnouuiioh on finoncitcl gcbi d nog inmt CLl b iwuttMi doof roniwoulittiu i U Maautuar lUten waaldi ii h bv uliiteu UUM r Xluu i on ztUi saujiwUtokktu UU ww waar lijk indruknetkeid ilürliuaj ae niaieu grotóltt Wiiiton dt 1 arljit uaw die luu j ui L el biftüvbituogii en ati oordtltjD hr i adexd fn kluu grot jifiö d e het Htaatd li o d m zyn cLlitgyuwHo iitaeiUigo hou kuttivn aajubüdtu Dau n cdi um lau uuu door de A o nat iUi BuIh d Uauiotjyu Am jriiuuujtidi bodatt ü lnLM o bij htt padwocrou va Ueu prtbtd nt ten ïwutfor Ikivp iuiop toeifa aan u i ruatitintpiuib uie lu do UooUK n go kuHUüii waruu ot hiuvuwdeu TbiUi Jiuesth Uy dp I Jaa do l tdal stoJMku ofUaeILU vtta oUe geallteeidit na les uitjLS op ubteld i u r ltloukt u juiQiJiretetu la al u luitu Mm £ e g vrouwwi do a zi Ctfi g di r iudatcii doo rbri k n eu achter litt jrijtulg vojk d a iroijideint aianlooptu om er otu l ouqujt of wikile boaiM ü in te vieiiH n Jn do V tii LH dcö OhaJnipö Llyeeouwau üo lüiiugtL noj gtruoter Dd prtöaduüt Juon uiet nct 1 giotluü IIij luüld zijn hood au dt hand tn reed bioüb booldB vordtr oo k aju hj III de rui Müt i ü waur lij ooi hit liiiib un prw s Murat Udt BWit dio btm oujtviug lats moümU too te uioet n iogrilpeii h I bt Me e n revoiuUonai r co Uté in on Jjrildo ttidiifc de oiawonieling voor 1 e Miï DeowübLr 1J17 even voer Itet vftltii van den avoïwi begaf hij zioh uic jO niltr illo onder costmand sloa d t ikn eedi offici r van 20 jaar noor du kuKt rti van NdatUtdour Hij mun doatr ij 1 liirig lit handen met kaputin Lllicia no orrta tn de oldat Q stottn zich bij hm aan de offio4ereiaoi ol verklaarde zoli fl eneena Bolidaar en toea begüfiiei 7 c naiw Ie kwierne v n hel eerrte re giBwU artillerie eveneens i tt eo ïö re Bultalen Een kanansohot wlM g loet en op dai tiekui striwradtn vaji alle kanten Bökiatfu ftrbeaders tm vrijwilHgors van I aillf atanlün tocT di Ijerüid iraren de re Maar toen kw m de tfi n tAnd der troe pen Mu tifl regeei g trouw gtjbleven wa re 01 er ontwikkelde rfoh oen geregeld irllEleifieffe ecti Twee dftgen lanjg werd er gietpeden In de straten van Litesabon Dftwiift rukte Maohado Santos do etloh ter der ropuW eJc de sted binnen enAI foaso Costa werd goTwagongenomen Door den drang der gebeurteuisaon waa iltt pultlM dat gtici ii iü öP dtAhoek Qn de MouoefLU traat em de CxMUTcellud B raat id oor Jiwt pr ndeuietiü beaouk Panje geoetdriï tLg gaéiuUisd üij k tala ytaoiQti om tien uur aou het puuiou Hom de üoulogin aan waar hij liom aljü l eff vaardlgh ids dtleeaera dti rtpul lïok ontva gen werd Na t ea korte i aar Iwrtdijke begroeting bcgo vcu boldo rewde nt n zjoh aaar den liitgang rtilMon wor beuchreven als vrij lang till good geproportioneerd Zijn gelaat ia laiigivterplg vep vorm ea zijn kam zwaar tJ4iar iiij heeft een hoog on breed voer Itiioofd waardoor zijn gelaaK uitdiui King de kemnerkctni vao oplettcadbeld Dll kalmte drstiigt Wftanetr hij luitHert ijn ztjn blikken kalm en rocht op den ü uit af zoubdtr trot ol lirakhead Uet ia ton heel tti ntd g i laia bofiia heeU bij erraöSön l chuchtoro gobatfen llij nam inet Pamoarè i het eefste rij tiig pitei ts MvnT Wileoiv eou raooie loen ZIJ noAr buiièan kwaioeo eteeg m jö wlI Uetid beiluiiïflo krjgtu tr eououg ub ikju uit te bloaen üviral wa r Viilntm Mioh geduieoido do ril Mrtoonde zttg int n d zilfd 3 ontzag ijk mnngH Li wtadi n Ijoog prijztn büLaald voor oen plaaibu wiiax men dtjii prutident koB Emi paeeoerea Ht t rijtuig aa mt vrouw Wtl on wae óén stapel bloon en die de dam es binnen in het votr tuig g hi el em al bodeU e De Dt VmtrJkaaioiïühe troepen deoleii iude popHt rlieit van bun prcildtüt Overal naar zij voorbijkouieu uordtui zij met bloeii en vor itsrd vu omhelsd D n gobee kn middag vlogin er vliegtuijten bovea dt Htod Dea avonds wa eu de boule rard dt alaal£tgt bouwen en de d blad l urea iiix gOilumlnoird Op de Pkwe le 1 Couoordo wa uwt irtu aUiib0O l tera btt opschrift Vivc WÜboq aaogebract In do inetwtt BchouwburgwQ werdeu od aai Amerika oo ffikon gereciteerd WmsMwIiam io i bewerkstelligen Ii emtpo sobrodeazLjt ge gegaan niaair nu bUjft gie Wtwr stMn Het waren geaprekkeii die van bet pijnlijk iheima mooiiea afleidan yl aoir Crrete liet nog niet l t Uasr bfltnidde de vtrlegenJieid voiu den audars zoo verfltaa digi n neeif oen groot geooeyeiu brief las Eindelijk heJ zij een diepan btik fn Wuedows hart kmui laan I Dat had ZIJ afgedwougttn Hij leed blijkbaar tioor sterken naijver Uaor zoo was het goedl De wlhlo Wunsowl 7 IJ laohte nu luid Ja Qoddank ztj bod htt laohen weer gjeleerd Hoe vaak liod de goede JooiiMm niet tot haar gi aigd Lieveling nla Ik er ni t neer zal Jj leg je lot da in hatiden van Wussow dsar zat het goed bowaard zijnl I n hij had liaar tot zich getrokken lu t aHtlg gt t Tthufó zal ik dadthjk lUDt Ja ja bt gieloof ik zelf Maar ml n htlLe moet geregeld zijti ala tk loob plot heling van de wereld zou raoetoo acii i dent Om hem iidet op te winden had zjj mot een vroolijke ogxnerking over zi n cnielig voomeinen heen gtpraot hij liad die draden ook niet verder ge pon tien iMar het wa op zijn g aot te Ie zen gewoed dat hij zijn voornemen zou volvoeren Zijn pletseUnge dood had er h iu iwhter In verhinderd ha mi waa na de diepe nart de toorn in haar opgelaaid Wat had Joactdui niet at gedaan om haar het leven oangeiuuHU Ie mak n Wnseow h d baar echter pfij gogö o me eea koe sohonderop halen Het bad kuig 0eduurA voordat de var anderbv mm ingiglredflii En koen bij zioh aanmeldde had zij Wusmw ekweU en daarin g itoegea g iodl Tanrljl all toeb door dnlheod dr k Ifftp tini GnH9 tot iriht k am ontbrak liaAr ietn Zij Itet bethaar mtef ooik giovoalun e dU gjrlridohem £ r kwanocu oswenihBkkm waarinktj jaloersab op aiju iwgeu eeratmlu teuftot was TOK Zouxll u warkotijk wtlJea dat Uc een paar sctiredon yerdar gloigf Ik zeide bet r ed Zouden u dSu eohredon bovtUleoi Dat konit In de twoede plaate V allee moet Ik zorgen dnt gij allee weer Wilk eou odeliMiedisbeid Overlgon ethijnt het dat uw zenuwen ook niet ge lieti in orde zijn l aftt ons voor vattdftag alschoul nemeo goedm naflht neet Zulk oeu krat hg aleoht bad zij hem in lang niet gegoven Zijn gatauri wae donkerrood Uij maokle een vDtmtUike bulj ng eu vertrok Dien n ioht kou Wtteww von BMtvledt den slaap niet vatten De toestand apll te zleh Oi digeuiaidige wijee toe Hel was een domheid geweest pMetorbu mee te neww Maar daanon was niet meer te veroiaderw Hij grng vow zijn sofarljftslel Itteo kort eu bondig veribtaafde bij sljaoioht dat blj overmorgen zou komen en in al len vorm ont haar baud sou vra eo ïlij meeode dat JoMhim als bij kon met vreu pde zijn zc a w gevw en hij beloofde voor het kiod Mn eed rader te ziilto ztio Orete gUmlodhte pcteoeul toen kU des NeeA b Mr wM bet dal hij s U de f paren gd eu oü rand Dad Ujkl i Miüiit het BohuM mij toe dat 9 iiiiJq iiegiiawMaka a rHhd wiM Ja Ea bij du cf k le woord laohte zij zoo vrueatd dat Wuiaow met uwt wat er van te deokoD IrattorUiB neem het mlj niet kwalijk iwar ik zal jaioersch moetea w rdea Voontlt dan maar dat ik een proel onijütjo inoesi zun hab Ik diadelijk be r pen Gij zijt toch niet boos op mij Ik deaik er niet aaiDl Voocioople amu ort mij de geheele zaak koatelijJt Al U tiohttr uw doel bereikt ioM daa t oek k vriendel k to4 huisvriend t woi en l 6vorderd Do baronet i waricelijk tl ohttrmanie vrouw I Nu Hop dfn gioedea Vmeaw de oiNid vir Dat i natuurlijk Mur ik loof dat het oog een tyd zal duna a hoel wat keereu beoQ w wow zfd weten rijden hetgeen volkomen vaidieiul U wit i oorddo Praotorius emedtf Blottstedt boel op alj bftTeaUp w e i speldoprik had hy rgkdijk ver 1 JOmA ik hem oUiJtï ineAbrengeo leaiDiodte b el dlhwljls DVB u stelt eriwtig belang in bom 7eöi zeker Ik sal het hem xeggCMi W 4 dMtP Nu hetgnen Ut geiaerkt heb Ik i l hem een zaebtta wenk geven Boe bedoelt u fhU neel Dftt is tock disMehjJr V f acf idIJ maw ik b a niet zoo weeelèvijA VfM i0 dufOetiJk J M u kat en muW epeejt nlcfat Bn wie moet In dit geval ds kat zijw Nu werd h li ir to dwna Hij stood op £ i t te b eOTdeeil D uuwt Ik ua u oveflaten Op Qrete had da k M na PrM iui A goedeu Invloed Ais Wummt êikmi ZIJ iMMe nafllit 8pmit tocb slet 00 in TaaAteJenl Nu klemde hij de tcoden 0 p alkaar Niaht ik heb het gof mei u T or ehad Toen gij afot te bewegea wftart a weer aan de wereïa t govio heb ik geiMefldi fet PtiMtmM dea metfnae