Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1918

Waarjchuwioo Te koop wegens vertrek 300 lii nituw gi ulcanlinril r wltl tyltinbiniliii 2S pu stuk f2 9i 400 rijwliliiittlngiii in alle coannt mat ti pul Htuk f 1 25 9 vrilwltlin por stuk f 2 60 3 iiltuwi autobandiii f 3 per itok 120 Mtttr priiM vintltltlilli per Metu 60 cta 100 k ftfit per pak nn Ï4 pakju 75 cant 35 ftiiiehtn Ddftitha iltoll per flaaoh f 3 25 270 d il n Uaitt tolltbMy per dozijn f 5 75 6000 llaaathin Ouda Klara e M Ellur d Anara Chinyiim mi BoTonstaando artikelen gaan bg fiartyan of ineens taffen elk aannemeijk bod tevens HUISMEUBELENen KANTOORMEUBELEN te koop alimede het BOVENHUIS te taunr Veraending rembours ADRES 4433 46 CUYPERS CV Korti Hotgstrait 37b Rotttrdan du Kjunstu vi ii iiiuo i au itckrlijxo mtt tiiwii hun gMM i ke ntoar zelia liua Uttf kc zoiIttu HJilii hevi vtiritvcrou zuu Uet Vlaouwohti c iUlB loon oOl zijQ of Urn t ii voor ziju buciohuLduuo Uouw m dit lund iLitti Hill Xiiturwiic zeili udi heul tiu zgii werkodijko tlijUstuIiiug met hul Ui ctie ViO aiBt Verxukurd zIqq DU zufi ocu oiwKiir voor Uelg ztju w de hiUdu aau ons tü r Id duzu oiu Uu di iiuduu g brucltt BI bij du uiutiouecuoid i 2er BoMuLou cub treurigeu luUOanUt la tuil vaut hut aulwuord 0 de Irouurudu ea djü 1 roüucodu zuUuu door hm wor den bfügroitdii ajfi ocu gutjitk auii piétoU Itigeiujvar il dJuÜM uduit toaiBuguu dic huu le i n voor hit Jaiid htbljiu gugovou Miju vruuJAUai cu Ik kuouuii onti daar bij nirt aturl guwi zoudcr protcöt Vij zulltn hut aidiTi van uuwourd utuimueu üiiKtat wij luot wiliöu ontbreken bij dt huldo do r do volkövertwgcuwourdlglng gvbmolil atta den Kuiuiig hit Ic ür eu hel voik nuiar dtze rüoiuiuuug bi tuukeut gccnd BÏne dut WIJ de vt rklar nguji oinU Lat ha taulvraa p4uk zuudm wUluu dekkuu iJit iB Sttuiu=u iu i hut ge ul wij tiUau ur in iiifetndt ci iMit böbiitH op dal aan het Vl tiujiKOlie volk zoudtT uitviel voUedig rccl4 HOrde g dtuui Len hulde Het bestuur fviadi Ie Kamer heeüt besloten die buMe vadi Brand Wbutlock gezant éw Voreeniigd Staten markies de VilUlobar gezauit van bpauje en V ui Vollenhoven imnmter resHkiiift van Noderland uit max mer tie laten beabelen ten einide ze bij de vecraatneLuif vusi buiiten m het parlement te doesi plaatsen Ji en oopie vaoi het kunstwerk aH dien drie heddien aüi bew ui van u atioajaie dankibaarbeid wordeu aodigeboden Kuke buit Havaa eont uit Mechoten dat men onder den balangrukcoi buit dien de Duitschors aan hert 8tuiti ui hebben achtergelaten geld kistjes heeft ooitctieict met een inhoud van zes tmUioesi nuark Ontploft Ëeoi artiUiUvecaituMm is op weg v adi Ciapelie nuair btabiutk OJvtploft hen soldaat js gedood IB gevronid Iwee oiibewoomle huizen zijn vftnueldi Lin inter iuir luit Lbtrl i Il Liijgi löiüh torr lioo in Jtrpoaitio van die re g te r 1 n j f waarop Lbort oii viM r aiitwoordido Hij Ju iihult hU orgbte bankry t üvirgiiwwiiüü dut lo v an 1 lgi s luwi nis ooit hevll g kcud Dit hit U x ons gu weldige liwioii op Klaar hti bruiupt ook voordioloi 11 t giwScli il ti vundtzcvoui deiloJi lö dat hIJ ojti hot oogwiibl It gt u püluiciLo bctitrljding vindtn dio jii a lu Bli zou i hotv n op lu ili t leriigihBoTYfiti troullo ir t uut oua krachtiger dun wij ooal liadüon diir tu hopen jcvari II dku uui mm noodjütug kun iitn woirilcn dr Kui alleen uit döa tsco iKJii löüicu ioeötiuid ffi moeten ho volk brood güven h irvunug van dou oorlog leert dat het volk goituiklvolIjker nog do oflersaa bet front dan do elleudu ui hot oiguu land draagt Voor d i diur vauJiditid voor o izo ItïdTng ih dtó r tfoliiig van tUyiL kwüwtiu het kritwkttto juuiit Abt wij daar niot m tilagL n dan ioutii u wij nuur HuttbiBche lütwiUuiiden aJdrijv n In zijii wiwfioop zou hut olk te diig uil t naua re elUd maar in de rioUiii van het bolujowiBmy zwtmken Voorloojiig sclujut oelil r du poliilt kö onlM iikkfujuui eeai vorbhjduuden loop te noniOD Wij nieenon in htaat te ziju goduld to kuiinou hebben n fk gelooï dsit oike dUig Oiiö daarvan iirio luouwo bovedilging bringt I oconoiiMsche cal iwtrofon uit blijvtn zijn wiJ mooi op weg aaar ean vriiolilbaj e ontvMkkeliug Ik moet echtor erkenniJi Jiat de uouiioiiiaaehf ux iiLtud mij veol waard re zorgun borokkent dan de binnen lajuibclw polit Dke towfland Voor het oveirigo liedt di ki izer on ouzu po BiUa Ipgtuover do rLaoÜe dioor ziju hou ding lu du laaL il wokun uu vooral aan het eïndo van zijn regi eriiig veil gemak kelijkisr gemaakt iju vJiue ht uit Boriijn naar het hoofdkwartier on zijn deeertio uit het hooldkwartiüir naar NoJorlamd hei ft ht r l j onzo uiiltiilrLrten volalogen on nwgelij k gouiaakt De nwnaroluü scheen Blerk in Dultsohlaud dioor de vele wortola die ZIJ in de vele vort toiijko goölacbten V an do vorechillende staten had Üezo wortels zijn wat nauwolijita denkbaar waa mot een enkelen ruk lütgetrokken iHoo ataat de rogeertng te genover de Nationale Vergadering P 7oo gauw ala dat tecliniHcli kan wor d n klaajgt jeeld n et höt heelo volk zijn wii doen kennen I c t genwoordlge regeering heeft te meer reden daar epoed achter to zotten daar het onnekiaar dat ze op een verpietlerftiide betuiging van vertrouwen mag rekenen In de xegoanng zijn toch twee veruit oenloOi eHide etroonilngon van hc eocialiB ini vertogeawoordlgd jOrfant dat goen in vloed op de kw ttje der oowitituaiito Op dflt punt ijn we het ons Alleen do kwestie van deq oorlc scheidde on De voeJIedJgo politieke ia die we nu Voor den boef hebbe te üoit zicb voor am luien vau het poiaUeke kabiuut soo HeUerp al dat de inuuuingM versouiUuu vau vroe ger daarbij ui hU uut mouieu ver zinkuu iK oUTzaak dezur ouoentgihodea gooit eeh ter im nog voefbel aan eun iut iroauunuaj waiULrouwea te ou de Ui boftchtmeu over de oorzaiteu van den oorlog waren oub onbükend Wel ooh ter iMfipiti WIJ de kookkeu dia aore vaa de Uiiibciidohe autocruUe en vuerbodea van veiruoiling oiw land ovfrütroomen Una voU iB WIJ nwcten dat thane orkeuutn doüi de inodn I Lditigèeid van onzo oude rigteriiig w tie rtunp inede leept DelÉjds etiit r had hot al üxji keus Uw eehtn zwemiuiioii oï verdrinken eu wij mochten hit lAiitócÉie volü dat aan üe uiLbua Hting van dc i oorlog port noch ttitl hau mU in den ueK laten üp nolk i tandpuiiu btaat u tuvi aan £ ii ü van de mUMihtnivtitus t iA öüüiauJ deinouraat beu ï vouretan dir van oexaJlLnuenug Doze huadlge loo öiuiid luaaJU veijl wai weiiochblijk ih on nioguijjk JnjEü the ori 43t 1 buoogeu do irel vuuri d j i volkö iitaar dezu mug aan geen till one worden opgeoflerd iioo kan men BotittiiaetTcn waar mets te eocialifleeruu vif 1 0 w ixlèropbouw vun het okonouii ichu loven ia uiue cerate pUcht opdat t n ztgenrijku bonialtiotriiigniogeJijk wor de Lr ziju echter ook tu en van bü dnji diiu juuat nu voor boeiansiueriiig ge bull kt Zijn zooaJö h olucAiiuAteLtovoori mug eu hcL mijnweeüJi li n burger i n iMgoerin f zou wauraUnjuilijk uit zul v r fiM aal gezii hltopuni tot inonopoHaee ruig iju oveiTgt ian wij ocJiler willen 111 de e i wt piuata rekenJiig houden met de belaui n van den arboid lioe dtint u zich den vrede i Wij aoeiaiul ilLUiokrattn zijn bteods opgikonien voor hot vrijo ztilfbewchakkiujia 1 thi dor volken en bobben elke niachispulitiik TsiriHlvn Itueroni konden wijoiu uit volle üvurtui ng plaalaeu op den ludiiu van Wiloona boglufcc en L e ar I ld rt arLij m Lngulandi inxlt zich oo uj die baai f geplu otst evcnalu do Bocdali uu van 1 ruiiknjk Umiia nieot het blijkiiL m iioevcrro do iMCiuJihten vanLiigeluud LUI 1 TOiLierijk on beeliaaendeninvluud obbin op hunne rogeenii uUai un ook g idurnido don oorlog verd 1 d tbaiL konu htt er op aan onzu feiii lUhcImpiMjlijku bogiUHcleMi dooir te z l 11 wani de in tenia WoinuJu dor arbuidiora hfel aan allen gelijke pliefatiui op Helko opioöHing zul de Duitach Ooeten rijkiïchu kwetftie krijgeti i Ui beantwoording van die v raag zal afiuaigiii van do u h Nationale Vergade rng ooala ik fowLh zu hi b l aar V IJ Bociaal deMnoorau n uilijd geweekt zijn voor het vrije ofboacldkliüiigarüolit der volken eu wij on al ijd h jb on verklaard vuor do bt gin tiLn vun JïalHoia btéeekent du wat Duilwcii Uoet nrijk bitrift datwlj gein dwujig uUun ulloilonen ja zelfa nut zuhn wobeir n inviuod te oef nen op de vrije wUsuiling te Wemuiu Hoe iH UW oordetl over de kwestie der ulUveTing van dtn Duitschuii ki er Ik kan niij g m w tHontwiwp denkoii vulgm hdHelJv WUholni 11 uisgelovcrd zou kunnen wofdeo Maar dat ia ggen kwevilio dio Olie zetr l r harte giaat VVij hibbtn one na ütutu l n jaren an hein g we luiden m liel b ii iioog e ltwlits dtia w iiHoh dat dt uhuld van het uitbreken un d n oq hjg bohlibseiid aölgoat ld w ordt lïij een of andere veroordeeling an den geweien DuitBchen koizer heb b 11 WIJ gcHtti bülang Voor ojia is Ook in dizon de weroldgiesicblDdeiiia de wwcid rechtbank VIlu aanienvattcnd magt men wel z g g 11 dat u opt nn iuach getiteiud bout i eikf r zoo ir atw hut uiogolijk ib lour LU rtgtering dn zulk eeü orfaniaovcr g iieiincqi i eft en zieh tegenover 3en zoo gr nzoloois m du war geloepen toustand b Und I U niooi bi diiiiieu dat onze In vlood op din loop der gebeurteujrfaen beptrkt it Hij zijn hot niet die het Üult eehe volk brood vurachuÜen kunnen in dun mm hot hoogiLr 1 jdeu laat dan zal t n iiiw indigo onliruddtriug niet togen te Jio tdiMi zijn Meii kaa liet volk ook m u 1 toestand van vertwijfüing brengen dl allo band n orbnekt Ons oude ie gaan aan do Jtuasihche ontbinding die het K d iiig Ht Ihol ia tl II filoito te gronde golA I Uitgelokt had II t ia eeJiteir wanneer nun tiT aarde ligt een Mttetre trooat Ie H n dat ineii zijn vijandun mode neer bl tp Hi züudm Inver um andore op low iK lm DENEMARKEN Op een myn g eloopen Bij iiet opruimen van mijiien in het Ziudfelyk deel vam de Groote Belt ie Zaterdag de torpedoboot fevaerdsfifikan op een ni n g lo e i Het achterachip Bprong uit elkaar leven menschen werden gedood twee zwaar en dine iicht gewond BINNnrLi ND Nederland en België Mtc id De nimitir van butiiland y e zakini niiiaki liet vuige ido kiudid In win nolft WO k de Ueljü SMl e ptgeorug aan de pera tioefi doen to kom n naarwubeadïiig van omi Ommun què van ht olerluidöch g zftiitfiO p to BnjB el wonitl otiKlil dat do Nolerlaudbiclie regi i toCTi i op U Nov umin r t K zm aan l uUinlw tipXiMin erle ide Uijkerfl een wc i t 1 van d nzeltden dug a n Bel ech r fe wring waigerdö üo L e gische geïnier n cplon vnj te laten ftider oorn aat d in temiiini der Duitsoio r ï w di Isair aa aleidlng hiervan 7ij pgf ierkt dat baioeld aohrijven bet anmoord bevatte op oen l ne van daa BeijSiachuD geK iit V u 4 Octobur woajdin deze aan de NodcriaiulBdno rogoering had gevraagd do Bk li jj Aelie s litornoeitLuiit o faiolr eigen veHiltwoordeiijKheid in vrijlicLd te telleavoai uinoHJk op grond dat dan Iken Riesuvoklueude vcMlscl kum woruen vi K tin d antwoord zetta de NaJerlandsche reg riri uiteon waetroin ztj uia guMJ ti waal tot de invrijtieillBteliitg op dieu gjroikd zonder do WBix iiuuj dtv andere ojrli gtoerende partij ovir te gfian He onJerworp dat in dien briei van l2 No vomber w erd behandeld Uekl goailei el verbjjid met den op 1 1 November lot a od giokjinüii wapom t latin i m de brkf was reiie oorcler vaangecttt l I U het boven aandu blijk t dat de Bain wkoppofling an het NeJerlaiidhclie ant Wr oord op do Belgische vraag v in 4 üc tab r iiiit dui gesloten wapenstHaand op om inii viratand bij do BolglBeh zvig ftrlng bonnet lom DA Ai ti wapeiitjtilatainii tot vrijlatl j kir g nttTiiöerded wortl o tllgiegauin lAonl Ut dm Balgiaohein giez a nt moodelng ioar den o lef dsr poji ke uW ing Ophet l vtfieino it van ou itonlamJfM ho ai e n lueiOfiMleold oiet veiTzoek de Nederlaale h pi i tpiiLg wel te willen verwllcit n tio Ira dti toisata id in IJelgJö het vertnk der i oiRit nieerden dirwaart t zou gidou ii l jze niytcdittliiwg gja ot U J e op 13 No V lulier vóór de samen om t nanTin am ien gk ziint de inel i Mui word gc aiin enililk 3K Hig ward geg vei lu h vooi ut l r rtïgeeriiig Ie i aan i ii a an dDiilsolki troepen 0 du 01 € j ig opin rn in r u Virvat In iü jicrmiotfl vai lo iJ i rlui r goirlng Iwhou It Ie n nistor van bi lienlan a o iiluvi zlöh Voor teruig te komen De Schelde en Limburg ilciiltir H Jflit 11 K iiruiaol ot ï wbi oiize Inlicbiingeii nu et de Belgl Tif b L m de Nederlandaclie ro fioriTiig gevpiajd h bbii fjeihtoiit n te vir n n om rl jgv 11 itoriaail nftw Antwi rpeu laaii B ie elil h U Veipvoerem Wij nweioi t i w 0 1 lat het odrloganiatiiriaaS eu debmoorraluii van de niiliture ba s wt ke Fran irij en Efii ïelaiul giHlupTm diou ooTibgh b ai gebruikt d or België o erid Sj eJllo zilet worlen vervioni en dat dit eVin ll nl gosch eden met do nillita ip wer Ai uit Havre m uit Engeland l e Ne 1 rlwilKflie neg oruig kan z cji h jrtciponn it vurzMlon zonder niet zieh7ol o In te nj 4praak Ie komen om Ut ij liett rugr y nU iXillselw 1 kt door Lunl utrahiM ft i i n gaan Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen 11 M de Konia iu i eeft tel gramu ii g kreo ii ivn de Ik wonera van e ira waar II z j protetïtoiriii tegen lu t aanosjun voh djTijvi lii van so nmige luilianlamdaclbebl liu 0111 Lijubir van hoikriand ai te scludMi uit Hotrinaid Sa van nt envun 01111 groot aanjtal eiuneu uit da omt i V Lng van CadaiuirJ 1 n Zouuwach VUanderen veiraehijnen de bUdm zooals Zoeuwsche Koii r Hui Lir tJ Uposkensche oinuraut Iwvaitim alle ar Hal m wMiMn zij de leiwsolt la iHigtsi Oipvvtkken tot uai kraehtüi protibt tl r Ill de ami iex Lt baplaiLiKU en wuitrai zij 1 i d zt plAiune n eclitrp In Belgische gemtemeerden H T Idag zijii Ie IS lgi obl geittlUT Heerden do tol dus irre to Itotardani vLir cl u Sc iiödam M mft lui aan d V oniksjfHg nplaat te Wupjt in üudew afer ij Duiift Hidd rlvirk Kruipen ad l ik n I iipeniffl o it Verblijf hi den tiyanifiti 1 0 i lüKrin all 900 imd aroftioernr en manTl inj I 11 111 t ei n Bet en tr i 1 vjn ut n iUan D P ath ir mar app 11e lii Üuigi V rtrol 1 e n Albn kwam n bij nop Int sialiinR mphc ment aaji den Mokviwa T sK x t r be rschk zioila te b grlipen II 011 z tr opgewekte at mm ng ond rlim Op g Jioemd eiiipluct ine t wffd ookv dic li gis umicn van Ie v rouwm kmkmm on ukHjib dio later zulVin geii I ti in i M t VHin de Bi Igiec ie millfwdrenffin ook irn Oiiidtr dl t rugkeer gide ofjrftipen zi n lu U iiiuit kolonel De CluJOi en Vk t kajl I llB I5 liiiiÈenant C vain Hoek maAitedi refis luo lot r sschen vunvvmr hij te lio xr laiiii b riii kecrt tot afwikk llii an de liiopouBk zikin de Inter 1 ermg h ne Zfoind Begrafenis van W de Jong bil ii id U heeft op dd bi ëlrauf laata ï uw bik en Duinen te a Graviml a e de rjiairdeilifv iliiig plaut gtliad van htt toJe Jijk oveTsoiiot van den hter W H J M de J o ig oud 111 der 1 wcede Kamor Op hirt kerklin war va uiunweztg do voorziitJT dtT rwuodo Kamer mr D Fock k 1 iLolibciralo Kamerk den Lel eu van Vh jini t i k oud Kaïnerle de i proi Heo e t en Uoxlliujzen de lieer Vi Uk a lil til bloematuk lu T di kte die llj kba i r waaronder een van de I nle I bertde Kimoripaotic Van htt graf wanl nut geapnoktni Een zoon wi den overledine diakte voor de IxHuoiido belaiiigi tetllng De mihtoire dienstjaren Van de onderwUzers In IX Ho U dei ll h it hooMbeöbiUr n den liond v an Ned Onrinw ijz si lueli lat do U or Oflsefldorp in em om Ierhoud met den Minatfr van Onierwijs var iiani dfut oen bepaling onilrv nt mi ditollmi van nilUtaire dlenrfljarcm voor pertodieKe opklftmmifig va i ond rwij iir iniairweddeii In b t nowlwotja ovrtr de a ilarBaen van 00 derwijzera binnenkort dt Kamer zal b reiken riet IS de bi doello dat die wedden met Januari 1919 begnnio te laopan De overeeajtonut van MederUnd met d Knteiite d ld ikit bhul goiad inig lLclit don is de doeduig van de üvereeji oiii8t om d Ne aef lauiuio te BbdpeiuULr ten vulmomea te ver lueBiiiiiuu 011 maar lüjUtiieiand te Viujqplaataao hou verdere tieioedng ia eike aiêuMe ut tijUiËoe liieu oorljg ouiataiie luduatoie bi Noaanland door outlu uding vaui groaidatof eu be dooden de oude induffiiiecu m bopor te matf te Latau üijorwerken jihKUi niet iiijor voor de oude nuraton voor zoovtï a in uot uutenland zijn doar deze mafw ion uaa de lliDgetaoae Induatrie worden tü eiwoKen liet r Lad spreekt do tioo p uit dat onze ito eoring hét NalerlanüBclie vok Bpoc ikg zal mededeeleu waartoe onze ouiuelrliiÜelaoM ziub te Londen hobljen Verbon den Eere promotiea Landbouwkimde hl oen opeiiuaifl erguiie 11 g van d n onaan dijr Lanabouwhuu eachooi t Wage iuiy jin üod gaateran de e re promoUe plaats tul viiüioior lil de land wuwkuiuIc van ieu lueir 1 iii l o vufina otiü m iii 34 D vtm Lfi liuouw Nijverheid tn Handd en P vuil ÜocK dreGtour geAeraul vao den iand lauw Do promotie geeoneJdo bij monde van duu ruOLoir iiuaginnicus prof J H iiiüT bOU Bond van Ned Onderw Up de IJ tü algemeeue vergader ng van den Bond ucl Ned Ondirvv te houden ojj VnjdiOg en Zjiterla ui en l UjOomber in Iivoji tj Ubreüht zal om gl epro eu worden ev or Ue uiStóUiig van een ot tkOioJparkmen t Ibet oprkhon an oju Bl gjuioon onduwijatijd tn t De afl Am or taan U U vooir te weriiö 1 voor en sa apjsrciÉjeliiig op grond ilag vjin loo 1 naar ijiaoiütein Ilot hoij dbtstu ir praadN itie rt t n sturivale dit voor tei met aan te nemen an de ixfdeolin vi 1 A iiAtitrdum Dien Haag Hairlem kon icuieriaiid Ltouwar üo i i n zöH andere is or een voorst l dut de bu id zio 1 aiJiislu te bij ho N V V 11 t iioofdixïJtuiup ze gt ui ijii pnieadiv e du ht l niet juist gzioi l om drtj lair iiojiboroein mei hofzcUdu oorSiel te komein Heit blijft gokant tOsOii de uanaliitug bj liet N V V Het zitt er g en voordéeJ In V Jor do BondBiljewOo jii Cd duC it ei verw lullende nadeolen van Da aiid Goula wU Ut htt H B et bij do ingeeriu ap aanduii o dit delchame lij ke üe irinigftn v or ondf rwij zora eaften ntt vallen mi mair v6ór de opleidii g en dat do keuringen aan bo aa de vooreohilf voldoen Geen Buitengewoon Congres der S DjV P in öji vergadering van Ikit pjiriijl ebt iur 4or t D A 1 wür 1 llijli eiS een 11 e 0 i l i Hot Vulk op t üi verzOi K an oi n djr atJeoilngen om In Januari a B oin mitongewoon coi giea 1 ijotii ie rjiiiptm ter bcapro ing van de tak Ji ol e gfjjo nl on m do purt j alwijzeid b bcii t ijt pirtjbijsuur wa van oorJeti tiuaOi ale kraciiHe moeien vvord □ lu aj uiiuioi Xfr du vervuil ng van liet door het Kat tordaansUie c ngre aanvaotrde pi oguwm mei lo middclo i door di l oongna aangpw ecen De Rqiiscbeepvaart Olicieil De cou itU te Dilaoftkw f beet ixu het cU park mtMil van UuwenmiilhC e Zaken geaeind dat de Uij uaclieepvaa on diir Neleriianlaelie vlag de in D iiïflo ÜJin i3d ItPl do bozHÜJüg door de guatliuef rd 1 moeilijkheden ondervunil tluuis heretell k CRlSlS MAATlUKlftLKN De graanvoorzieuing N aar aaiüeiid i j van htt ait kil Onz M 011 011 gralajipoal tie dee t mdi 11 t s leu Bond van itoomdur o lerö aun h t ilild inoJc dut de aoumdtonT hHiiflcli4kcb re da groolundeolB aU istaan wefc b g br k aan brandstoffen Het gevaar üreiiteiur da t lUo etooindoracncra Iwin luilw iekou i 1 1 noetitn atopzetieu D t zou e u v ruin Jenlü productie van 20üO HL per la liefVsokeneü Soeptabletten en bowlkmblokjes B lij kt IS eet i mededeeluig van en minis lor van Lun ibi uv aan de gieaneetito e ti rei is do uiLiiiifatLr voorn ntns mf Jgiia van 1 Janua ri o k door b middilui der meeniltbej urun soeptabldlljen jus iQ bouillon blokjes Ion biJioove van de b vol king beselukbaax te at U u aL i artikelen zija vervaardigd volgej VHS gieMelde aaJUüJistelLiiig en wordm t em Lih t OJK k r voortdurend a nb yk toe 4 elit De prijzen door de gi m enten te Iw altvi ijn voor Boeptabbttmi voor de ben idli V m tvveu borden nvitl gl Oienvtn of jU IwinniOriOtp f O 0 I vow oepta kt n voor de b re Img van piltaiite Jo jin f O 12 vo jasblokjea volijp nde voor 1 lü Lit r jue 1 0 01 voor Ijoui luno 011 ei q ehikt votw to borddm van 4 Ufrr l oulllon I 004 In deze pirijzoii is de varpx kijing l eta ro pan De prjzen w jke de vv nk liera aan de varbruikors m rekening ïiilen nfcgitn hren geni zij II voor t bletl6n meolgxoenfei i rf iihonneeoap f OIO por tablet voortJabltïtm pikaiite soepen 1 O 15 per tablet voor JUS en bouiiilonblokjee O 05 p r stuk De aanmaak van Rykaldeeding stopgezet in M Hbid wonit btroht dat de aaiimia vafi kleeiln voor d Uijk skltyid wg vooirziening woirdt aitopgt zet en Iktt dus n B S In do bedoeling Ugt z mv rkleedmg te V orvaard en Ilandvleesch Naar vwmemen wordt is men aan het daparlement van laai Ibouw tot de oancki me t ekoiiien dat de kittriloulieregiiMliig vin runMeeBch volkomen mislukt la mitsdien zal deze TCgeling worden Ingetrokken en ie diritriuutie vin ruadvlaoB td geheel oen do vnje markt wordoa ovtrgeiAteti Volgieaie het Vail zal reeds de vulgKvi c o week rundvleesch vri mogen wivdou vw koobt l aaivlen en Boh peni lea ch zuil u iliQMi t 3iea goedkoopeii prtj m gnkalrii bueerd worden Kaarawn Da MinLstea van Laudoouw hseft euaalr nilaire tot de burgemodaturs gitr utüt wuac lu wordt mtdegctloËld dat ia Ver aiid niet Ie besc kbiirt voornaden kauraien en ka r aeniiiartcriaal voor de maanden Januari en Dutjruari a e eeuzeUdo tiocvetthuid kaar aan kan worden toegewe en al vqar de mawjien NoveinlièirDeeiiuüer IJlb Diezelfde oittigoreéu van VerorilkLi wel Ke U Mi voor loewijzuig van kaarsen in tbauiUtirklug i wamen zuilen o er JanuarltoJruuiri IJiJ iels ruimer zijn d n in ue u goleojpcn periode Itians kunnen de ge msetiiten desgeweuacht e n hoeveelnati s die monliclilen ontvamgen van éón dojs per 0 inwxxnioira Deze voorraden houten aullien in noofdziaa diiMMi ter veraiiiiiMujai in guevatlen vali z ekte en dair ijko Beëindiging distributie kavermout Daar het gelH ok a iii h iveir ztuh zeer ernst g doet § Jevoelen bij de Oediiig d r paiardei eu wel In die male dat bij l e sti3nd Ing van den hu digen toestand het gevaar zeicer iiuet denkbee dug ia dat ten gcvvolge van oavoldoiuDde ijiarlijke trek kr clit do produotie van granen en voe din§8gewai38€ai eu li v rvoer van tal va 1 oiinsjöTc lovenabolioe tiji den nadcel en ir vlo ed zullen ondervttiden hteti de mi niJïter van Landbouw aan de gt mee i e sturen mede oJceld da hij he auoten he it de didüributio van haveruKnilt to doen be eindigen an 3 Dwïembar af majr haivermout al iee vfffttrukt wonlii tin behoeve vi n zieken en zwakken Pm BekêtpiTajiri d O rloc De Kennemerland afgevaren De I Keiiniomerland van de Kon Uoll 1 loyd 1 11 Deceaiber vertrokken van 1 hiladelplua naar Amsterdam met een la dl ig van f4J ton graan bestemd voor de Noderlundache regearing Hef achip zal do reds maken door het kanaal De Noordam en de Bengkahs Naar venio iien wordt bien t do Noordam dia waaraehijn ijk lud n al VertieKken acnt en ve srlig iionderd to oooqh oltizeven londerd ton gr n Juotoaoiie m vijdiondard ton njst m e trwi i da Béng lias die ecnige dagm Mtr af varon tveo on zesly honderd ton coeoaoila la houdt DE BRANDSTOFFENVOORZIËNING Gasnood i Wlcüop ijn bij ia lonltrl ningesli enen vau ajtlu guatoevoiT aigitxmeden ifoeili wordt do kverln i bi 1 g z i vun duur a morgiLiis tui 4 u 1 niddig Lr li mul do g leiuibnek zuo wii ig vo riaal h i lai diu Wetap biunen 11 dugou gi htcL lu nel dun er zal Zi t u a a uioi ajo t g cvukn wonlen aansovo rd Te veel kolen gebruikt 11 a aiialuwiug aau iiaar ci u aire Van 1 lAoüuber lyiö üo t k lUj o tudis tri lUUü r versclulleude ga t al il m o j jjuwtziai dat over Ucto er en NovvUlier fc vtwl vetitoiieai zijn vcDruikt Deze gon abrjekeu zul m dus et lertt ilei lerugsiluij ondervinden van don leoti lijluüoi tocBtaiid van lio kolenvoorz € ni iig en zulLtui oiiverwijlkl afdoewde ma tregelen ter iihalLng van het te veeJ verbmilae heb u i te nomen Het bouTe t dvï niivolgonle gemeenten Varde nburg AikinaLr öt Anna ParoohJe AriULö u Banueveld Byverwij k Boxtel Ilriolilo Busaum Ca trieuui Coevordtn L eMt DirKblaiid Dotsburt DoeHOncliem L rarf biteiv LgmonJ LDidliovcn Enkhuizon Irvnieker Goos Gonnchun CoPrcdijkj Urjeiiondaa Httiisweert He iiiBtede HaJe vootaluift s Heriogenboacb Heisden Hiile gom Hulzen N H Kaatahtuivel Kat wijk Knbljtndiijko Kr liningen Leodachen lam Lommer Mai rsson Moasaluis Mtpp 1 MklMbirg Middel laru i Monmickeo imn VIomjlf bjD rll Moordwijk Njuenwendiieip Nij kerk Nij megeoi Oo iurhout Uoatburg O kn JOseih Oude l ekoJu Oude lOnge OuJiowuter Purmerend Raven teiin Kosen daal Rij aeon behagen beluxpenzee Sctooooi iiovefi Schoten bUednec t t enwijk ieT aebolli ng liel Tilburg l juraarruin Uit buiz vn Vonio Vianen Vliasfjngipn Voor but Vtiehl Viialwijk Wakldinxvien War iniWbiuj zon Wac enaar Waitergraaianiepr Wofisp Wuiuïliitiiigo Winsclirttan Woerden VcrNcJte 1 JssoUteijn ZatBamiiiel Zienkzoe Zwijndreoht Gofir Bnr ffflMBMCDH BUtlCHTBN Wederzien Onder de Franaohe krij ga vangenien te Henigink zijn twee broer i die elkanr gisteren na viör jaar geaclmden te zijn gewowt weder zaïfon In al dnsn tnjj hal Ion ze mets van olkiir gelioord Ieder voor 7 oil wiHt neet dat zijn broer na io lüvon waa In beslag genomen By den administrateur dor Plaaifsijijke Limdibouwconimianilo te Almelo Ie door de pol Cie rcH e in bealag genomtti weïke liet beis teinl was voor airogee ol egan lipjodigjraan Voorts iB op laat van don mnalTvan lamïjouw bij een 4 tal Landbouwer te iliuelo de gi heele vo aiiel in bezit gp iiomeiiij Dit ia oen gt volg van de welga ring dier boeroa om vanwege do Pegpe ruig gevorderd vee te leveren Wl aouUA 17 DwëmUM l lö De Vluchtoord lkiaeBtie X e beer L IJsael de Scheppeir door de Jftegeerig gerehabiliteeird Het was te verwachten dat bg de be juu deling vaiu do btaatsb rooting van Diuneolaiidsche aKen de poat betreffen dt de VluchteJiugenverzorgtug hier te lau de upiiieuw do quaeaue vau het Vlucht lard Ctouda op hel tapijt zum tueugjau ulka ia dan ook inderdaad ge Mniod ii ti de I uiiaier vau BuiueniahdBuhe a kou Jhr Uuys de Beeireiibiuu£k hoeft thuus ïii de Memorie van Antwoord over iiel rapport hotwolk is uitgebracht duor jle door s ü kmaters voorganger togojtel do OoiuiaujHie l t valgeude gez pïllt rapport tuzaUe he vluohtoimguu kauip te Ouuda geeft ondanks den voor trtUeilijken kijk dien de leden der Com nuMiö op de verhouddngen oldooi toon den in óén enkel opzicht bhjk van loia verBtiind Do poaiue van den heer IJaael dö boliuppor was met die van verlegcur wourdigor deillegeenng Als zoodanig trad do heer van luyl van beroos kerken op De hoer IJsael de Scdiepper waa aia Voorzitter van de Louuadssie van loezioht belast met de leiding van het Cotmlté dat voor de zedelijke en materieele belangen van de vluohlelingea had te waken De oonclue ieiJn welke zgn getrokken uit de combinatie vau het Oom miBaarl at der bnajgiroenkweeiiierij en het voriuecnde ambt van Beigeernngpventegen woordliger borueten dan ooit op een voor BtelliuS van feiten die de Mloifiter niet voor zijn rekeiuug zou durven nemen WvK hee t hem daarom zeer verheugd dat de hOOT IJeeet de öcliepper is terugge komen op zijn aanvankelijk bealult om h Voorzittcreohap der Comndfieie an loeaacht neer te leggen Deze uatBpraaU van don Minister beteekeat dwa oen volkomen mhabiilitatie van den heer I IJsstl de Schepper door de Nederlandache lit eerlng Il tode van den blaam die In Januari 1Ü18 èn in de Iweede Kamer èn in een groot deel der pers op den heer IJiseel de Scdn per is geworpen wor den thanfl zijn verddensten ale voorzitter dor Comimiiseie van loeziciit ophetVluchtooird door de Itegeonn erkend fflj en velen met one zuilm zioh verheugen dfeit de Itegeerlng tot het inzichtis gt koiiio n dat haar voorgangster Indtzo heeft mibgetafil Dezo Kegeering heeft thans gedaan waartoe zij bij machle was het leed dat don betrokkene is aangedaan is daarmede eeliter niet weggenonien Dat la het ver foeiUjke van den laster N C J G O V De N Chr Jongeil Geheel Onthoudersvereenaging die Schakel houdt op Donderdag 19 Deo a s een openbare vergadering W m de bovenaaal yan het Schaakbord waar ala spreker zal optred ai de heer Hutten uxgemeeeter van Blokzijl D heer Bulten aal verschillende scheikundige proeven ne medi zoodat heit een leerzame aron 1 belooft te worden Eoi goede vangst Do Vrijdagavond aangelioudeu L 6 J eu D M biijkeoi met U ö en B de er oidloido djiiJat ill n in de gvine uto e htb en j epleogKi vjji iood eii zink van VQT WlifilÜeiide gebouwen o a van de Kaa httiideft Mij de Giuco efabriok uiz Ue 1 en De J ijn oak t oti ildlg aan liofoiljU van een kistje aiiiaren t n n d elu van do I late elfabriek Do M is de dtul © vil don ditf ital giplttgif am d itaam w itphij i 20 word on vretmd Al l n ziji in arrest goi teld Rijwiel ontvreemd Gisterenniididag vyf uur is een rywiel ontvreemd uit die gang van de Goudsche Sipoopfabnek Het is de politie gelukt ae bende dadeoa te achterhalen onder Nieuwer kerk Terwuil d een trapte zat de ander op het etuuT Het ongeluk wiide echter dat een der pedalen van het njwael afliep waardoor de jon geliu met zoo spoed g konden voontmafcen aiba zy wel wilden en dat ie de Bchiïlid dat ay gekmpit werden Zichzelf opgeborgen Zaterdagavond half tien werd er onraad bespeii d m de koekfobriek van den heer V Arenda aan de Gouwb De heer A stelde f meit eeniige buirgers ean nderzoek m De inbrekers hadiden t hun erg geinakkelyk gemaakt want zy waren m een kiat gekropen je iTeiTnate atrudsvogelpoli bek Men had nj alleea de kist maar ducht te houden en de poJuÜDe te telefaneeiren Toen dae am veeaxle bleken de diefjes te zyn de 17 ja ruge J de L uit de Speldemakerasteeg en J S 18 jaar ujt de Wilhelmmaatraat By fouitteenng blaken zy koekjes en andere snoepory m hun zakken te hebben Procesverbaidrl is teg n hen opgemaakt Teruggebracht Zekere P v d H is Zondag te Rotterdam zwervende aangetroffen en hier aan zyiTi ouders iteiruggegeven VerkooiHng N rt Pitio De uiislag van de gisteren m Hotel de m gehouden verkooping door Notans R W H Pitlo lis ak volgt Perceel I een wankelhuüi met erf aan de Gouwe no 38 Koopei de heer J H de Wilde te Gouda voor ƒ 6700 De overagie peroeel n zyn met veHcocht Het WielriJdersdepöt Na het vertrek Vrydaginorgen van bet godeelte der Wielxyders dat naar het veddr teger 13 oveitg Iaatst gaat nu morgeoooh tend 10 uur de ie oompagnite onder com manido van den l n Luit Koolhaas Keven en onder mede geleüie van de liuts Van de Vegte en Vierhotit naar Amersfooii vertreklran Behoudens een klem gedeelte éaX hier nog voco ioopiig blyft met den kapitein Vatn lienhoven w het Wielr deradepot dan luit Gouda weg Het Bataljon van het 15e Regiment komt naar Gouda terug Naai wy met zekeiheid kuAnpen nteldett komt tt Jan a a het oorsj onkelyke Goud sche garnizoen beataaode mt een ba taljon van het l e H ig Inf amteiue onder oommando van Miajoor Donré naar Gouda terug X oimterdag a komt reeds een detache ment van het bataljon naar hico om de iK o dige voorbereidougen te treffen Boter en margarine De MuMstier van Luindbouw maakt be kend 4at de bon itxle w ek Vian die boter melange A en B en inuagarinekuarten voor net tweede tyiUvak geiojg is van Itt December tot en met dXt December ItJiy Restauratie iJt Janskerk De Vergadering vau de 1 revin 4ala Sta ten van lUUd iloUand keurde good het voorotil tot toeKeniurig van oen aubaidio voor do rtwtauratie der bl Jaualiiork al hier g ruot t 1000 pur jaar gtxluroudu 10 jottr Verbod van Piaiiien invoer lu Amerika De heer 1 M Kuaier als Utgeenngaadviseur naar VYaahingion p dm itleu Ueceniittr pujUceoiden WIJ em boititJu uil bub B t up d l de iivoer van levunüe plunan lu AnioiiKa iiu 1 JUiu iJiJ zal zijn VüTbodeu ttij hebban UI S dtzer du tn ti i tui olo bfiungut L i eu Uiii Ie iioanuoip ge nd oiu luJibtiingeu en V ruajiien ki loiutient bel vogi uiiti Il 1 wa i d iigunen dio jaurjijka Amenta b zoeiken ri lU lang bekend dat van do zjüi van d ii i hjlu j aUiologiöCuea Dieuat 01 bemrij Umg au planienzietiteuj lu Aniorii a nioeiiij kJieueu duei pien by deu uiv uer onzer piauleu aiUaar cu het Ls dl L ouj retdih nie er vooirgckomcu dat do invoti vuu t opauldo pdunioiiMJül lun lu AiiiLrika w erd v erbodtm L 1 de Ameritiauiiaelio vakbladen die WIJ in Jum oiuvuigen btoqtc nu dai in Al 1 door Mien Vourzibitr ix deit J hyto pulhu ugtibuheu Dieiiat Dr Mai itl eti V uoi btol w ua liagfdiend om den gehoi J eninvoer van planten mot aaixlkluiien ievtrbBfdcn waua otujuiijk omdat uienvriefado dut in deze aarde aahadcbjlu3 lUs eltn zouden vooikomenj U V e r dit v oorntel had in Moa j 1 oen Il aiiiig plaaia te uiMbui giun d eeue bl rtproiting niet boLauguubboiulenJ vva iruit bkeiB dat bij do AmonioiauBoha ii ipoi tl uja zeer ai erke oppoaiilo boalon x to eu lilt wttavooraitel zoodatdu BoBkoopHoho expur luri iiüopten dat op dft voor toi wil n ot rder zou wordfn iiikjegaaii i ol hun groote rbazing en toleuretedUug oehttr v e i naniiu ZIJ m NoveubeM j 1 dat eiudo bept li ber een raieuW voOifatoi woa ingediend w aanu met ullttn w ord voorgwatild deninvoer van planten met aardiüui en 111 urvun alle planton te verbieden met tngaug in 1 Juni i iYi De uitzonderingon zijnvan ge m bUooKeuia voor BookoopJ Ofoehoon ook hiorovisr een Doucing httft plaata geliad waarin versctiilleudo tüuiiaui ovoude perbOueji lu d m plant 11bmidül In Amerika zidi zeer logien di ze VI ut vorktaarden blij kt eohter uit eniu op b Due j 1 hier ontvangen telegram dut het Witavoorsttl op lÖ November door d 11 MiniHter van LandbouV to Waiahtngton la goedgek eurd lUt apretkt wel anzekf dot de Neder landp eho 1 luutenexportouiv doen wal zij kunnt n o n te trachten hiurln wijziging te verkrijgen De Nedirlandache liegecring he Jt hax e bijzondirc medewerking viTleond dooJ don lieer P M Koutori to Boetqoop ale tedmi cli odvLsour lijdtlijKe aan ons Gezanü ehap to Waaiiington toe te VOegon waariieen de hl or Kofttdr nog deze maand per uo Niiuw Aiiitettvrdam heoirt te vertrokken Wij hopui dat w aar In Nederl uid de Phylopalliologische Dienst bij zondi r goed 19 gi reigeld en er attedla ea strenge kou ring plaa vindt ven allo voor Amerika bt tinide planten hit d n vortt onwooir digor df r Nod Ue ecring zal inog n gi tu k l n aJlhaiid ti itUGiiudieiri ighbopa irigen lo verkrijgen voor do m one land gokwcik Ic p anten Gasbeaparing Het Gemeentebestuur heeft ter meepdere gaisbespaninig iin verband met den zorgwekkende steenkolen voorziening besloten Het gasverbruak van ƒ 1 per kub Mte verbieden Geen w nkelve r ichfcin g meer toe testaan behoudens des Zaterdagsavonds tot 8 uur en voor kapperazaken tevens desWoènediagsavondie tot 8 uur De gaadnik des avonds om tien uursrtserk te doen verminderen Het Beetuur der R K School heelTt deze onderwysinnchtM voorloopig gesloten we gene het vefdvulitig voorkomen van dipbtbentis onder de leerlingen HAASTRVCHT Naar we vernemen is onze vroegere ii pezetene Mevrouw Kamper Hendnkse thans wonende te Old nbroek aldaar plotseling overleden SCHOONHOVBN De gemeemteraad van Amsterdam heeft gisteren benoemd tot hoofd der t enb school voor ULO Ie kl Peetalozzischaol mej E Schal ü hooM eener achool te Dordrecht 11 do glattveu geuoudeu vorgadvrtug vuu den Uoni uttiraad woreu met Ubq oor itter aile leden mgenwoordlg ullg zondevd de hoor Deiüier dio borloht van vortüitdering had gwouden Do uuttUeu der vorige viirgaderiug wer den gueUgeheurdi lugLJvüuicu waren ioedikiHirUig van G d bitttui dor Gomeenteroktulug dlenstjuar Uil eu van het lovenauudueleuoeanjf Werd voer keunkigoviug oaugeuo UKU LI n aifwgza ido bo AJiikking van Ued bttttin op hiH adrea van D C de Ko ning e a bulroftetide aaoteg voor roko n ng der gemiMjute vau electrUch licht t uu odroa van iVagjo f ioluU verzoeken do V erhooging met I ÖO van haar solaria V oor hut achooiiihiHiden v au de Ie U L b on liet stoken der centrale ver w ariit ne Dt VooxïUter stolde voor op difodtta gudisAlg te besobilikon I Uc lieer V ordooltd kou ziuh hierw 1 mee veroemgen louzij wordt vastgoitgd dat in uornialo tijdeu het aadaria opbtt ttge iw oordag bedrag wordt toruggebracht Vidua H erd bodiotcn Bij den voorzitier wa i ar aanltidiug vun hot lu do vofige vorgaderkig genu nun boaluut om don aceouniaiU met liet conlrolteren der boeken van het Dlöli LimIt te betoeten een sobrgveui lugetiomou vuu diüü accountant dat hiJ oen vtiTgoed ng vraagt van 175 voor een inüul per jaar f 1 indlieu luj twee muul per jaar uuh dit werk wordt be laat B en W stelden voor hierop m te gaan De honn Zijderlaa on Kruijl zouden liev er een boelkhnnidor inwt ditwerk boloöt zieu L I heer V o r d o o 1 d noenide de ft nui eie lo zijdo van deze aaugelegenheid w 1 t ed maar zou tocii llovor daarbij II eer coiwjylo willen zien toegopa op dow inko Krt Htt vooratei van B en W werd aang nonieu Ingekonit u wan voorla een aehrij ven vtm Ged blaten betreffende do salarUro gtling van den anibiouaar vuu den i ur g rl btaud en den admiaieitirateur van het Dliwli dwtiebtidirijf Ge d bt zijn van meenlug dot nietgewucht niuig woiden tot een woUelijhere gi liiig 1 vaelgeateld Do hetr ijdcrlaan wae van moe III ig dat over dezo vraag nu lauggüllOl g gttliacujij eH rd la uaar zijn mkionang aiaafbtolwijk niit ten aubtor bg oudere gomeenton De lm ren Kr ugt en Ö c h 1 1 1 big V n bij ikuu miening dut het malaria lu laag 1I4 Do hter Sciült attiltlu voor ket nitt f 100 te v itwgeii 1 t V üoretel werd aaugenoniien Voor wi iiid n de hcürtii bieh It Verkerk en tittookl logitn do betren Zijderlauu eu do Boer De hetr Kxuijl ateindo Wot mode in dt vacature in de ondarateuuiuga eoii niiwbiu outataan door het vertrok van d hexinn 1 Boer in J v Dom wtr dt n Op V uorc e 1 vuu B on W benoemd de hetrin G Anker G n O J bohllt 1 ot Itdti 1 V au de coimiusale lot wering vuo bchotilvorzuun werden bemoemd de ofiridtudt leden do hoereü D C Ko wilg Joh l gdcrlaan H V Woetbroek J Mautjeu en A bclw or Den vouratti vau ü en V om do gra tifjeuio vuor bijzondere dieii teu voorde i j i tve ki waeilitcr4 Hoogiuveiii inllorwijir tl brti ju i p f j werd aaageiiomeai D V o o r B i 11 e r deelde modo Ll i ke d kwoötio van htt loanakeu van het bu rtuu Josatriiu dut voorgesteld was dat M vrouw Je Lrun Zuu ontvaigen iiO pCt vun htt aularia en J 1 i t van htt be drug ad f 0Ü OÜU te zamen f 7 M Mt vr J V ruog echter uug een bedrag ad f 6 1 De voorzlltor utelde vOOr Op dit luaiste verzoiu ui t in te gaan eu uit te keeren ei n bodrug groot f 7 i20 Al du werd boaJötLn jui d onlc kwam daarna de vororde II I g op dt tjIoctricit maAoorzieniiiigi Dt 1mi t III dun zin dut eon oomuiisBïe an i Ieden wordt btnoonid door dun Raad welkeconHiiuh 4 zal aiatin onder controle vanB tn tt Do cüimniflhie bolioeit nlei teboataan uit leilc n van don Raadi Do Voorzitter kon zich met dit Voorstil gebtd voroeuigen De heer r d o o l d verzooht vorder om aan beianghebbeoden bekend to makin por adverlinitiie la de Qoudsohe Courant dat de taJkken der boomcn ver wijderd inoetin worden alvorens met het apaiiinen der draden begonnen kan wor den Dt verordening wwdt met de door den hiMïT Verdioodd voorgtwteWe veranderlngi aangeotimen Daarna tiad de ifHloÜng plaats yaa een aande I in do lu atng dar O L sc iool Uiigeloot werd No 13 Dt vergadering werd daarop geelot i waarna de Raad In boskHeO xliÖag overSing FOLITll GBTOMDIN yOOlWlRPRN a kii eoiim 10 n 12 uur i n ain htt bureau Vin polite alhitr t ilit h Ing n te bjkon n on tKX t de oaivolgon te aldaar ged onetf 9 UOii It tU pt HL eleuhuM ol doch dat de £ nt nt toeaQggJw dMd dn atk ra gebitfdea de mmim frU t wnvH Moira hat mUoMttqiviMch a dp r k diMu voor aanveweMo soheiMo bwiniiMn iê voivu t4 zgn t Mviug u n handsi boe 1 uj A V d ilavuu uran i touct e Jd eei 1 iittjeikiu i bij G v JJaur mr vaiun iii m Kit oen br 1 bg tkocpers iio d roat A ouu Uetaipümp bg X ÜuWde Telegnliscli Weerbenclit Hoogste bannnst taiQd 7668 te Mttiu chw LaagHbe banimeienrtwid 747 0 t Stolu holm Verwachting tot du rotsendtti dag Matige later weUdcht weer to Mm ende wertetükö tot zuidwoBteiüke wand wa rHohf k nog regVK of h g lbuien lel de temperatuur BuienuLUKic stand GOUDA GËBOKLN 14 Dec Jan s T J D rokMa en J van der Ham Theodorue CameHa s V J Th de Jong on M b Üangelman Mana Carolina d v C Oeddterk 1 D da VrM 15 WiUem Gabriel z v F K JaiM sen en C van K mb rg n OVLRL£U LN 12 Dec JoMph B TCB Setteai iA j 13 Comeiui Verburg w t v A Goudnaan 74 j 14 CaAhainna S van Meofich wed v H van Harten 29 j Oo thanna O M Brouwer 33 J Adrjana C bevenhoven geb met J M IMnMnJwrg 3 J 15 Nicolnaa G da i aoikripoer 16 J BOSÜOÜP Van 1 tot met IB December GLBOttLN Johannes Leendert z v B Versluia en G Haak Mana Comeiio d v BBC Albente en N van ii jk Agatha Murm d V C J Stolker en B A torbth vol Adruana d v P v d Bosch un N Peters Adriana Comeiia d v A Panuebakker e 1 M Itavesteyn ÜVLKLbDLN D Ouwerkerk wad v D Droog 6t J Johannes Rosbuiig er 79 j M C Klaverveid echtgen v A van Vl ol A2 J Johannes Hendrikua de Itoolj 20 mnl r juweuatetu Iti een liial j eS ekii b jG M v oge CiroeutMidaut i urooeukrais bg J opocL karnoiiieuaiOut en kinder crBk g bg J iLejiaiiftiaX f B4 lu i Ki u een ziDerbon bg p IktuótwgA jibltur liospiMiat een kiilpii4 s e n iiuteaaut en wa iiuudefa n iLg bi f de i UUOomgaaraaU aai llf in ItettUO k bij A ttoliv Vest Jl e en porten onn ie bij Kvan llaurou Wgdutraai 1 em a evpsti cbij J V V Ut t N Markt U e n broctiebij A Koot Boelikkait l4ï een orll la duos bg A B LoMfiouig Ijatkubuui u 1 llveirl oua bg U Boom H V Lat4teg14ö OOH bril bij O Laiir tr Go iwo ilu igu purirtHten bij L J Boettheju Uaoin Ijo een rozeukraus in etut bij W Halüttral Groenuweg IJ eeii bo ji ka ir bg P leoAHia Gouwü fi9 oon vroaw iork bgll J v Wgn J yd HeijildiMtraU 10 oen tucayü bU A Vjirla UKrugcrloan i een ziivweu ti uag bij VI V IJu ie u luifniarkt hl etu gvuden ojrKl bij In 11 d Ji ug Uucif ul if vtraut t 4 een liantlschjiji bij W D rckatn Karnonielksdoet iSo Iw e kof tidaiarten bg C ku8l r W aol t f f v t een poricmonnale bg i de oag BoekenIjurgatraat TJ oou baud va 1 etii mantelbij vl C V Egck VruuweiiflUeg 1 lenarmlwiBl bg P WililHOhuti Wgk P C Bothatreat 20 plu d 1 b J itovet Ooathav n b e n kop t n wielu bj H beoibeCi i ur v Blos strait 17 otu grijze huidaiho n bij A AUVUrriNTIIN V d lltuvel Krullmera eg 17 eiibruo ie lnj A v d Vrte P Bo h4rtj7 y w lialakMdn ig bij G Je Oi 1 raijiirttraat 10 een oeJiitiiir van e n mauUi bij Wi l Blok Komiji et i igeil n oor oJ bij B KalmMj r I B tli riet i een km wagv n 1 A de Ion nun 2Sö TK HUUR OF TC KOOlP QEVRAAaD een net BURGERHUIS m t TUIN latfM 1 Maart 1919 t Oeada BntTfln E PEBS FluwMleatln al 94 Qouda joida l j Dioambir 1 1 l e Coinm s vm I o lil Hl I llliri UABJCTMHtlLHTICN ReUerdaaiMlie VcMurkt KOSTIDLOOa Boterbona BURGi MIi ESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen itve algwneenie Vmu ma dat by den aankoop van boter rnargib rine melnngee ot intuigtu uie naast bon no 10 van de R lwvet en bot rkaart voor het tweede tydrvuk ingeleverd moert worden bon no 12da van het Levensnuddelenboeicje Gouda 17 December 1918 Burgemeeater en Wethouders voorn ULBO J MUS De Sflonrtarb M VAN DEK VEUR Dmadag 17 Deo lltlÖ Aanvoer l7b paarden J veuletw 392 magere ruudcrmi Ul vtrtte runderen 6b vtUe gra 4alveren 121 uuohtere kalveren 5 J öcliopcu ol lauuneron 101 var kiiiib Siij Uggtu i bokken eu ge Uu All ttgui tauatleprijs Melkkoeien f J00 d ü6 Kalfkoelm f 3J0m bdorin fl4ö a00 Pinken f 110 115 GraidkalvLVtni f G0 U5 Vaarzen f 200 700 tttr paarden tegen taxuttiprga NuoJitore kulv urtn f 13 0 l okkalv eren f 20 0 Biggtn f 2Ö 4Ö ii ndcJ nog wwnig LAATSTE BEBICHTEN Het verkeer herstekL KObTELÜOS Vladibona BURGÊMËFSTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen tw aJgemefliio kennis dat op 18 December eJt voor boudora van viBchkaartcm in een van de aeries D 6 tot en met D i h 1 tot en met L 9 F 1 tot en met O op bon no 11 von hun k iart verkrygbaar zal zyn V pond viach per per soon van 8 tot 11 uur vm aan de Centrale Keuken N Markt Gouda 17 December 1918 Burg iieeater en Wethouders vovra ULBO J MUS De Setretana M VAN DFK vnun lit Rottri 11 worlt ons b riobt dut hf t viiktter ovt i Ie Kuau ig tbrug t lana gtituwi litmteld i Dem VrUz Partij Maandagavond werd te Hoorn een vergadoring gehouden om te komen tot een Demoer a tuech Vryssinnuge Party een mot wend aangenomen uitend de wenscheltjkbeiidvan het samenbrengen van alle vryrinnigen m één party Onregelmatigheden De regeeringsconimiisbie voor Gelderland boiaist met de graaninzanielïng en de graanen meeldwtr nttiie te Arnhem heeft deoex dagen ontdekt daA aan de Soc Dom Cohpe natie De Voomiitgang onregwimatighedcn plaata hebben gehad met den verkoop van meeL Lit een ingesteld onderzoek bleeJc dat er luim 8000 KG regceringsineel was afgeleverd zonder ontvangst van bon De leuterd van hot bedryf hebbon het feit er kend de schuld geveiMle aan het personeel tiat getroffen door den drungenden nood in vele arbeidersgeainoueiïi meel of brood had afgegeven zonder bon Het beetour had het betrokken personeel reeds ontslagen J W P van Hoogat raten Naar wy vernemen heeft generaal majoor J W P Hoogetraten gouverneur van de miilitaire acadenue te Breila het voornemen met 1 Mai a den dienst met pensioen te verlotsn ONZE DRAAILOOZE DIENST Graan BKKLIJN 17 L eeoiiAür De rfflcieeleAmt rlkaauAche bekeoduiakiiigen over dtu CUiLBUgen koofnoogHt van dit Jaar wordtin de Duitsche vakpera stork naar vorenge braaht I Ihi bladen wgien esrop dat de Amertk ansdie graan outfraden tlians veel hooger zijn dan a vwlgo jmrin zooda Amerika kidien hei wilde zeer goed In Maal70U zij n graan aan Dultsofaland a teRtaan Vissclierij In de Noordzee ERLUN 17 Dec Op aanvraag hoe het stond mot het gffnutar voor hei visschenj beck f ki de NoordMe detdde de Duiteche wapen ilstandsoentfniSBie m de dat wel het gevaar voor de viaacherjj nog U ft bestaan