Goudsche Courant, donderdag 19 december 1918

g ikj iiMiam iueu liueit Duu uifju V ad lifia sorJa periiuien wi de buuii vtoi Itet k i unu aiott iW erven uti itout OU uu Oulttiarniu luuer Ui bet ufitMiulpa it atouU waaruit de luviood van uei 1 arujioiau tilgkt lu de Huidjuauhe uowilek u Ciütt ook uveuala in de my i leiiou hot Odigrouuohjk hout do oei gruuuulgko ouOuWMgeoueidt weike lioh ueuiur verbreedt cu uit da rust opataat Uuor üiu verbrektugi waanu voortaoint een vuriuuu0iiig van het ouuuwoguuo mol Uut bewüfp lu t of vau bot bout mui do uuu toruh j oukHaan du aoonen de atul eu SM in getal wolao met geheet licJit ZIJU etu m uuur iioht uaATfuate zg vur Uet van jrou vurwgoerd zgu Lik van UIL gou oden wonW buaeeraobt door on gou eeu aeoou llot laagste aeoou i de Hurdu zij ia do uuukeiwie afuer Demeiisob 1 ewf vormeiigd mot een godddhjko llehlvonk do ziol Du ziel Mil twucmaar bul gouuetgke hoht maar de stol Qot tii iiiM dor dul ieruAs de buozu aardge och Uuit dit uiot toe ou houdt hu r terug louJa Uod zgi oou xeodt om Uuu lueUBob don weg to wgzun uit du duujterhuki naar hot Uuht Aia hg op aarde komt ia de oanj oesi vortootud en h j kruiaigt den Zoon Doze koert terug luior don ilumei ou zal oa uiiaal alle aiu leu tot zioh troKken totdRt Qod uü xgn ailes m alles zooala de Kerkvader Orl gL uos zeddo Ook do aardguosA zal zuAi ten slotte buke ren Uet idndo der dinguu i de terugMer van God tot de onbewogen zalige rust ook de Ühiiatue la dan niui luter D t la do korte inhoud der gnoeis welke Wij terugvinden in hei CUirimendom of Bcliooü nieu geheel oogewgzlgd Du volgende voordraoht la bepaald op Diufidag 7 Januari HAASTSXOaT GittWHWVoad xuQ ten uadealA tmü Wad C Uroeii aiiucr een drwtal kuat Den ootvr md Djt m in deoo gouioeute nivt de earato keer Ook worden vaal katten ontvreemd il t M diu raadaaam goed op C i l ttML HOMUmimMJItÊM A 4 UÊML iK u imius t ct o ir tvou Dgui ki de pio viieiu z u tu Hudaiki ii tU uumH md tut lia Liu dv GtuJdUtieuiuOühmdsaio voor da ver ue i M van go iMvu u waarvan lie l td A to elerii or du i hoor N O bJop fjj vtu M lü MÜu u kerk am d jn lJ ei SOaOONHOVEN In dan nacht van Dmadoc op WoeDMkg ia ii rehrokan in de fahriek vnn d finna Plaut en de Wiide goud en zilvenuuedeu alhier De drgfnieman tun ontvrmmd Ook hee£t men getracht m de werkpUiabi van d9 firma A J DmeaMn m ie hrek n l e po htie heeft de xaaJi in onderxoek lerUad BJBHLUK 19 Deo in het Adnerili Uuw van AügeviiMditttea werd voor de Coituniaue een Matpit uat UUaou voarg l sen wuwin voorguitekt wenl dat ie Amfr iiuuuwoiw getkeietfuerdwi er vreoeaooufaraaiie luch voor oe aaftiaankeltlkheid van ieiland zouden uitsi rektiii £ Nuiie breekt met Oültacbtand LUNDk N U Duoambór De lima ver nuevut uU Uodrid dat do Uu4 Kiho suaanl uu govulg huu potipooriun IwAibeu ontvflugeu l aaiM vwr LhittMlUand Ue buur Wgui oop eu oolit juuooie hub IK 11 paasuu V oor JiAdtMuhIaiHt out vangen ijweiatal vau bvnii up Uim di nlddedgKt litUUttUZ t ItOttuiuam iKtubeu gouuruuüu uu iaaUto luaauue unabtrtiiuu pwais g van loveuaH iduoltu uarvuu u t oun OeOloaeu a dat u utoUultLu wdUtu gt piu iga door twee tteUouumuaKi i ur we iu hut tiuzii warou V 11 ten v d üu u bie utol vau do kast wuuiiu Uo ktukr uu wuKiu guu A ifej Do pü luu heelt uu vrouw eu abluguuuudun lu Ue vttiiuuf vttu uuu vou Uuu werduu ijivelu uiiUeiiUiU tM ud lU uuitnuutuivuar it I ovouueu UautUMfu druuizg uunoel 111 leu h u i voi Uaar wouiug woid 1 il bUU guvu Mieu ai opUruiigiM vau de guatuiuu kttarteu L M auuuiu vxouv atal do kiiAriüO voor zK izeik uu haar fauiiUe l e dieoat op hngeiand Wg veruuuiuu dui de Mg Zealand than VUI du LutfuUtihu regouru t toecKoiiiHiiini lieelt uulva igen tui hul hurvaiteu van dun Uuinat OU wüi uaar GravuMuid Twee ton armer urg t uit VulJ iiUui aan M Hbld ij K grouie Viasüuorsuurp Oieii lum j jaesQbB ii iaiu mot pt lu 40 X iunoütr JiMt tuuja e u paar j iren rgko verui u wn gLMtX Na lijden vau to0ixiapotid ei MeOiilo Vdiogaieu warun 1 j1 e 1 lig Vuoral in dit voorjaar zgn de be goiiuu ugen bgzondtr groot gewoe er TreMeu icaipilJiea gewonnen I jUuar tuaia is liet dorp zwaar gotroton taj van paraomeo zijn vau hun vaak zuur var loud geld gahe l 01 ten doeio b rooid iLAi ut uWiturier aLdoLir gm met 2t keren V to Amsterdam zakon doen iu hel gSVK I Zgu lafije wiukel deoa fti U kant Il iO het grooit zou J g F stolen gaan verUandeloii Bguu dag Igks ginj hij uaar Amsterdam luc ziju bier wouondon geuuwden zoou lOod ateeitj late kladtK un Uot ztoh van bat atoiUon per vigJiaute naar huis braiflon Aan een fOK gei vaseciiera ea aud urü paraoiien be loofde hij tot iO k 30 pU reae a49 ze hem geld leenden Dat lokte de luid efl eu zou lier oaai g en waarborg gaf Een visdcher die zlju botter verkocht wegoDfl gevorderden leeftijd gaf de ver kregien om aau B S wt lé ze Jon gelui die eerstdaags in het huwilijk zOu deu treden veri rouv len liem hun Spaarp n muijen toe nu iuten zo zmder Jo igt zeilen dl enstmoisjes enz alle zgn or in BPOBf a u ue lKl fd éf U JIJ Ug UU ll Wi tjbijLLg tOi r guiuWuO 1 iA txd aiB n j ji vuu uoi t ltuiu 1101 ev u lu rt jo mu i 411 i liUU e n eou luan lu lu v uu f fU V oi üiigiixiuwüeü UtUif u cU Oexu ogteCj uu mUlkt iM mn J vcfi ice lit V Airt i uot uAl ue l altuu voo uexc itigi g g JiTkuuitd wur e p t g veOj 4J vau uüiu vo Égja bjola lU ut lUJt lUU UllHJg el Ja U U l l 1 ÜBtO i a ig liuotr ue re t rn g op uet veilen fc Mi uer öiiiur üOüiuiui jiü a j wgAfciugeu tiilüü wor ea auiUt Ltiauüt Voetbal We dairgdprogrenmia voor Zoivaag a a 1 kl A iiur Hilu Aiax bpartar li B S Btaww Wit U V V liaarlem V O C yülok U VV DFO üit B Cou oordia Ai C Oooirb V V D V a i Bijenoord VVA bpartaan W i C il F C Uermee jDoirdreobi 2e kL A Olymphlr Amatel P O Brett Boheider VlctoriAr W Aj l O D K Kantpontp Volox3e ka D LV V UFO liee 2e kl O DOa 2 Voorwaarta 2 G B ffissolkruiflconip Gouda1 O P A 10 1 3 GoudB 3 2e Ü G t V 3 Ulympia 5 10 uur vju Lit dun N VB Du voor b Jau yupubhcourde wedetrgd Hilvenaum J Gooi 2 moet zgu Goül Hilvuraum 2 Üonaiuaire diviist i i Of hiua et lO twe lerm iig dor Na duriiLkiulso lO üo aiiguu Ie ivie ki a di or etn o zu u iU iNuaeiUiü Hcli Oün iu tiat Op erieii auL Op uet oOgeudK l ijr t worui uooJ lur u il J un h ur vroebew verb i üöu aj u vle NoioriiO doei L gwie te O km m vurljuiKl 1 ot dy bt t ioriu ng vaii ro iiue ouieraautjü aldjiar Am mr a un iver k ie peruoonl jke t te vau Loa ui aeueraal vorl X ud Ug afwezigheid vio dn bpa na h ii L uu bill üu liojToui 1 araui Ue u i lot r u oc igkiubj e wiuui leiii iug vuu tie t paa act e t OiiiduliUri oofuri ruuwd aan dn u et A i H Hotz OujiauliGea raal dei Ned r t niiduu aldaar Het 13 ooa treurlgw geschiedenis en bet géoeele dorp verkeurt zeer onder den in druk Do winketioP Ie aan een verhoor onder worpoi lonende te kuunei nat a n of er hlar al dan met tprmon zijn tit vervol grngl Hij is gisteren door den olficleir van justiuo te HaEbrlem gelioord KENNISGEVING Opgave ingevolge Art 14 der VeiUgb ldiwet BUitGEMLLSTiuR en WBTHOUDi RS van GOUDA brengren ter altfemeeoe keoma dat b beachikkin van dan MmjiBter van l aadt ouw Ngvorheid en Handed axL 15 Juli l 18 no 110 afdeehnc Arbeid opAlenw IS vaatgesteld de vorm dar 4 g ave welike Ingevolge art 14 der Vailighieidswet binnen een maand na het tydatip waarop een fabriek of werkplaats an den zm dier wet ia opgencht of waarop due wet op een fabriek of werkplaats van toepaasJng ui geworden door het hoofd of den heetuurder san den BurgemeeBter vian de plaats waai deze js gelogen moet worden mgezooden dat in verband met liet bepaalde bu de wet van 19 Juh 1916 Staatsblaa no 281 en het K fi van 21 Aiwiutue 1916 Staata blad no 419 ie Veoiigheidffwet met incra S van 1 Januan 1919 laehalve op de mnohtmgen waarvoor zy thana reeds veldt bovendien van toepoasang zal worden op fabiucdten en werkplaaitaen ais bedoeldm art 1 der Veiiligheidawet zonder krachtworkbuigen of oveu waann v f tot en metnegen personen pJeiren te v rtd veu a bepaLtngainnchtangen dat tangevolge van dese uitioreithng van de werking éM wet alle hoofden of heatuurders van reeds beataande eerat van I Januari 1919 af ouder de wet vallende mrlchtingen vóór 1 iebruari 1919 bovenbedoelde opgave aan den Bungenieeater ten stadhuize ehooren m be jienden dat echter de uitzondering bedoeld by ar tikol 2d der gew sigde VeiligbeKkwet h oaLs deze werd opgenomen in het Staatsblad van 1916 no d04 m deoen vasi kracl blyft dat blanco formuilieren voor het doen der vorenbedoelde opgaven voor belanghebbenden kostloos ter Geimeente 3eczie4wne Kamer I verkrggbaar zgn Gouda den 19 December 1918 Btu emeeeter en Wethouders voorn ULBO J MUS De Secretarie M VAN DER VEUR KUNST UOUOA iCAA Geen aanvoer Uotf lt Vveuug aanvoer Voor de Uegaeridig VüiLMAiiKi AaowMT Ai k en Stiaran c JU a buke Voor de Kegeoriug Magere vaiiLOua weinig aanvoer UAoael flauw 0U 90 CU per imu h O Macer Biggen weuutf aanvoer Handei liauw m£o ƒ 2 10 iM hapen 120 tuiui Nuchtere KaU veren weiiiLg aanvoer UraeluilVBren J 40 stului aLMw voor de Itegeennc iiiiiullUiN Weiuitf aanvoer Uandol vlus Per iOU tuks 3 d fit De J ed Opera en het PaleU voor VoUuvU t Zooaie wg giLWuruu ruutb uiuidduu hueli de buur i oubi Bouwmu itcu Jr hut la i voor Voikt vlgt tu Aiuaturdam aaiigokoobt liet ligt iu du bodouiiug liet ge bouw iu do uerate phiaus lu beutunmieU Voor amuaemeutoJ ui lat Uaariuuuit solujui echter ouderv eLhuiiug aau auderu oudt r nuuuuguu met gohuo t uiteugu loleu iiot guvolig van deu muuwou iaat van zakeu zul ua zgn dal ailwod ir een aohouw burgzuai aaii hut gowotk tuoueol wordt wil trokken Du lieer Koopman direotouj van du Nud Opera die volgooa de fetegraaf aau duzu trauaacliu eun proviaie hooft verdiend van f db OOU heeft hiermudo voigen dat uUtd bereikt dat do gosu4sciiappun van de liranficho Opera en mo geiijM Itailaanacbo Opera gecu gobouvv zulten zuUon hebben om iu iUueterdam te kunnen spelen Voigeus het llbki koewtert de hoor Ko piiiau plauuen oui waune jr zijn on d tVLuuiuig dun otuun van overbuidsH ego vurwerf i zoudor w t Ikou zg met kan voortbestaan zich een eigen liaard te stichten zoodai hg althuna ooafhankelgk wordt van bet al of uioi boaobikbaar zgn voju apeeUivoiuleu lu do bt stuaudo aUiouw bur ui Hg tracht bulau steJliiig te vin deu voor du sUcHiiig van een opera ge bouw met J zitplaatsen botïtij lu tiet oeutrum der d ui op nieuw torrclu Iktiruan zou dau kunueu wordeu vorboM de IL eeu tweedo zaal voor hut gewone touueul zoodat ouze stad een Doppel tbiater rgk zou word j i naar heli voor betll van Duitaiiia stiaitiugen vau ditn aurd b v bot sohotmo en doelmatige door Lilimunn gt wuwdu iioithuatior te Stuttgart Wat de ujtplo tio iQogelijkheld van eeu diit lgu gebouw betreft lAift de heer Koopuiau gerekend op ccn bospollug vau zgn giroote opera zaal gedurende zew andui door do opera de overljie zuH iiuiawkn door geaelöohappun van llob te kiymt opri olto en vBrlétt Uo mode wtrkiUg vau a4id en aiaat Md worden gUv raagd otn deze ondernauiiu tot stand te brengen Smokkelen van gouden en zilveren ringen lu de omgeving van Wiiiteffswgk worit de laalite da jen vee goud en i lvtir ge amou kieldi Elor0i teran lileldeo do douanen 3 mans pereo iou aan dic het volgende bij z ch hidlleu 27 gouden ria en 4 pxar gourton ooil noppen 12 gouden rok pelden De ooderhandelmgen te Londen l tAl Ui o Uu OU d riuiuijeb njk 1 De Loii1 tv loii fiT tK t J ed ö it iLis ych n de gdobaoj uoroio rti etd uguti tMi do Neiarvaud i ie J j o ag y Cwiui Dl J BöRGKR l e h4jaiteeri ti uutteigiwiul vaa ue TerMcmngagouacnte Hut uij ibteriuwuauu uer outiUcid heelt groote üouieauuua gtiiaü voor iiut oututuan Uur illuiitttKiiïgeuaetUie in dat lu SbUilL vvuzeu liutut UU lleliautiï geuaeli e zieu uiu wua ulu ouulu Bpr IU zgn vorige voordracht rtHKiid zuiue dtrtKg du ouuuri in Uei iu a Wiiewoaeu et u lu jjiöoh h ftiaKtur eu wpuej Üa hdi bezweren van do lM OZu gdectou der oiuüerweu ukl er uuu groole rul in Later weideii de geealeu uiel neer m uu dexvvereld maar lu do lu itijeztrt ht 1 1 twituö Bpreofc t ook arguua vauüobooze gtebieu lu uu lut htj eu leg u die g 3 Wil werdi het£oUae myoteriu ult eypeeld 1 et ret doeil do meurfehen to t öwar 1 Ue gueateu vau du lacbt waren plam et guet ten Ue aiaue ou de plioiet u vveUu dicht bg do aarde titouduu wareu booze geetluu naarmaio de plaueten veardoi van de uurdu vurwgdurd werden guduoiii vva nu zg u luiüer booe eu de vuratverwg deide plunuiun wuceu goede geeotuu L at de zou een goode geo wa ia bigrii pelgk van haar autvingeu de menai eu huuiurs 1 ehi un warmte aid hohlgeettUer müdtii du zon bg hcu wol in hoog aau zien fatdau Allo mouscheo verluuguu naar hof liobt uu achuweu do duuternla m het donker zgu zo bang In de duiiner ms voelt mumaod zich op zgn gooiak dat 18 g M u kiuderachtiglheid maar een zUlib yer8 uhijiisui g zgu mot op de duiteteriu aaugolegd maar op het Ucht CU zoeken dat dau ook lu het duister b uiets in bet licht la al ra openbaar Ailü atroott naar het Uoht dat ia naar de zuUverloochemug Het Uoht ia de bo wegelgkheid ia de Uohtheid zelve 1 daarm zit de zefovergave De duLaterma ia zw air het hebt ia licht Het ia dus beei uatuurigk dat de booze geesten vol gema liet antuoitu oordeel iuLiaden In de onderwereld dat Is lu do duisturiiia en Jater zoo ver mogoLgk vau het Üoht van werden getkoht £ r steekt zin in deze voorstellingen der otudlieJd UU hot bcht komt ooik du HeilandegodaoUte to voorechijn De zou dite een bezielde geeat waa ontving haar llobt uit het gebied van het rondelooie Licht bet emp oum dat waa Ood Zg zelve vae alotjhta do aiütiraliogi vau dat gron delooze LUoht do S ooq van Qod In den Zou openbaarde zich Qod Ook m Perzig en iq Egypte had men dea zonaeouitua MIthra on Oayria eigenlijk ie alle oultus zooneculltus Heieend zgn de twaalf tekenen van den Dierennen de teekenea die in twaalf maan den aan den hemel vereobijnen Vot ene de vooTStelÜDf der oudheid moest de san door de WinterteeUenen de booee geea ten hu bij de aarde heen zij wor ia die maanden zwaJc en wordt door de booze geeeten miahandeld Mau In het voorjaar herwmt zij haar kracht en overwint zij de booze geeeten Deae gedachte ligt ten grondal g aan de Hel tMKfagedaehte J e zomtieloop is voorad ln Egypte o Jiwyrië Htude rd en Is daar tot aen nijthe geworden een Innjk vorhaaJ Il al do mjMbologlefin der ouAieid vindt iBen het verhaal terug d t de zonnegod liuo u bivroiuuturataud 162 o te Uapa raitda LaagH c barometeratand ai te Ifalln houd V orwaehting tot don voJguaden di Muv t iiuitugu tot kruobligu zuiutweaiellj k to uouu utweett gko viud zwaar be wtdih t of bttrokkiu regen uf iiagoilauleu Ze liuu tumpwatuur UAUIKEUJkiu ariANU GOUDA Gi iK i LN 17 Dec Joan Gtrard 1 t J iinege en W O JaneeA Itt Johaiuia d V L mutlaixl en C Gastelaia Gh UiOUWD 18 Dec J de Jong m J A M iarulun llu Dtjkxhoom t C A Plaoken C Koordegraai o i iaifidTOort OVhdtUuDJuN 17 Dec OoineUB C vaa tor Pottt geh met G KaveuAteln ü2 j Marie B I vaA lUtnawuck geh met J H Dogaer m j 18 Nicolaaa Buib 6 nuuL De Tabanan weder koopvaarder li j kou Bodtuit vau 17 DeOeimbeT ia be piat i dat het a a labaiaLi deT £ ioou vaart Mg ivotu rdameci e Llojd hoLft opgeuoiidun alt tuiLpKruifler lo behooirtn tot ue kjuuiblijkc utarine i ot den datiuo waar op het lot doa e a at an loxtpvaairdgschip a terugjgabracba Besprekingai met de handelaattadié voor Amerika Naur a iniLid iig v tit de beoprekiog lui te euwouinJiïjuoAi vflU uur D H Andr ase Mil lu uw l x H i iuden JU4i ajt uobió to Hdbiii MMi gohoadou ji Vigjft te Uej UjAg Uoor iwi Vorooud van Ne dn rnBikJat ie 1 u iriivdjitMu V arueni iiiijjiou zal de hiULr Vuixüi e Vrgdag ea Za oi iag verie pour vv joiidijurd vuu ver4ïu3 lieudtJ oilgaiiua jes lil het BouJsg bouw Naaaa upleiui uaa ilaag oiuvaugfüi tVojyudldiiU tiii kunnev noig La overwegimg gonoiuen wordeii Stationswacfatetk M t inii iug van 1 JauLiari zuUen de etii c oiiHooiumaUo 8 worden opjjmlicjveii behal va die ta Amsieniam Aiuttem a Uoozw liKil Dezid big veii be ita i zoolangt belangrij ka oonuugonten ImÜMiiilMidectie Icnj a gevangoTOi worden vcrvoeotl ADV kill hJ ilJtN iLOSlELOOS Uitreiking van brodkaartan en auiruUiafs breudkaarttou De Directeur van het Lev enanuddal iib druf der Gonteente Gouda brengt tar alce ineeue kennis dttt de mtreiking van broodkaartw n aanvulhugifhroodkaarten vau liet 81e tot n met 84e tijdvak zal plaata hebben in de boterhal onder het stadhuis en wel op Vrudaff 20 Deoember 1918 van da vjn 9 uur tot dee n m 8 uur aan boudm van legmulaiticduartan No X 1600 op terdiw 21 December 1918 van dee v m 9 uur tot das mm 8 uur aan houders VMa legunitatHtkaarten No löOl SOOOi op Maandflc 23 Deoember 1918 van des v ni 9 uur tot due lu 8 uur aao houden van iegemltaitiekaarten No 8001 4600 op Dmadag 24 December 1918 van dei rjn 9 uur tot dei nn 8 ur aan boudw nui leginutetiekaarten No 4601 OOOj op Vr dac 27 December 1918 van dv n ni 2 uw tot dea n m 9 uur aan houdem van legunMatiekaarten vanaf 6001 met dien verstande dat kamerbewioaan n dienvtèodm die een afzonderl e leglmkatMdcaart hebben ontvangen de broodkasrtoi geiykiUdv met het gezin Waar ce wonoi kunnen afhalen dat aan een persoMia oMi meer dan ten hooffste voor 3 geziniMn of 1 leenkwpeade penoiMn kan wordan maog gevtn De nmehtigrinffiAEHa tan ter v rkr jffinf van aanvuHeagaluuHtan moeten tegelijk met de l imhatiekaartan worden aanc wdeo tervrlll die voor kladeren van 12 tot ea met 18 jaar aan bot 3 loket nwetm wwdcn aad gebod n Aan kinderen btneden 14 Jaar ktmnai jil gwn geval broodkaai t n wwdcn maeceffa Kn Gouda 19 Daeanbar 191S De Dlx ateur VWK P L QILUSSSN stadw hmjwu UUÜDA 19 Deoemoer lölö l e StadamuziekachooL Oj j na X UI jdteruvooid hebban tn J jlijnvrnr Mil ie opeubairo u oeruiu I pla t 1 goiiad van do btails u iAhso jOui s iul jdags 11 b eu do ii er ii u vaiu ua duiioi O vMi UuiJiieuwleo ea J L Ouwe nu 1 im deu liour ivi Öoiuj veua hun lioit gkUktui OU jfift ordVoud kHaniwi tie jjot teït jO iigöU i od meiiijts on tor leiding V 11 ii6 Ouwtii el en de hfer J H B off TU ttfuii m aciuj veua en J Q Arwitz h L o I it r V il re fnm iit vdk i en kan uHtHsi laien hooreti wdi zij goioenl had difi iJu Iwi iu d I uig gjmg gi iewvond na bifliti nit rkbaar v © iliuweii t duurdo k Ijtig lo ui Voaring tii om haltf zev n Iwionmn was wanl iwrrf be idli0d om hilf elf on veer en zoo volma t la h t gjo i Wilt ten g lioore ge boiolit We rd ook Kkl dl neu er meer dati dito uur mot l eiHug ilLig naar ui lereii l 4if Ni eik uumnKjr applauduherdtii da bezooköTj Do dag vau Ie ultvoerlig la to vooip Ue ioeriresa wi eu i eriuren eu leer hajiËU oin vermoeiende Lii hei 1 ai ooft ha sucots als alles vl t van Btipe loopt Er waroii trouwens h el aard nu mme bij ONZE ORAA0LÜO2E DIENST Valache geruchten UEKLIJN IJ December In eon vol iüdige zitting van do wapenatUHtanduoontu aelu op 17 December to Spa j 1 deul de de Auiarikaaiieche genoraal Khodo mede dat naar een boo juist uit Ber Ign binuengekomen berlcAui van oen Ante rikaantiohe gedelegeerde do lU ecu vorl ge zitting der wapenatiLstandaoouiiuissio geuite bewering over een miahaudoUng vai Amerikaau ciie gevangenen in Karleruhe ongegrond zijn Het Amerikaauaoho opperbuvul ia opgedragen de oorzaak dezer valeehe geruciitoO vaat to stoUen Em afeehaid BERLIJH 19 DeoemiH r De reet van du Duitoche troepen In tinlaiid en de staf van generaai von Goltz vertrokken 17 Deoeminir op twee groote zeeMihepen Bij t vartr was een groote volkameuigte V erzameld en juichte de Dultaobe troepen toe Een priiavraaf BERLUN 19 Dec De finna Krun heeft en prU vraae uAgeechreven voor vooratel len om de ï memin van een nieuwe productie te beweHtcn waaiiiloor da Cabriekeii die na bet vervallen van de muratie produetle vry komen doelmatig kunnen worden benut De Franache dooden BBRLUN 19 Dec Naar Tioxüetix fli êdeeide heeft Prankrj k m den oorlog em totMlrerÜM vao 1 800XK 0 De instelling van een onderwuaraad Blgaeiis het Voorlojpig Verlat over ha weitoOiutwerp tflt instulUng van ewi Onder wijsraad uooft de groote luo rdunicll d r loWi dt wotia pil W arp met iii icinoini QMd by roet GBISIS MAATEM K KN Onze rantaoenen Mf betrokkiijig tol de vooruUtEiohiien van voldoendo verstrekking ven et brodl cu aitil ire ecrdto lovcmanUddekin dieelt de lUluist r van Landbouw in zgn MeraorjB van Antwoord op het lafjeului vtrstag der rvroade Kamer over die begrooUing van zgn D v ar meut het volgende medo Do lanvoer van broodkoreii van over zi en do uit elgvrn oogm vw iregea hoevoellieid zuilen zoer waarso uj nlg k f ft a biijodvoarziomjig van dll i am per dais ook ia het volgend jaar mo9oU k maF u VerhfMgmg valii het rantsoen lai evepwe uitgia loten Zoodri de eerste z udnu en viet uit het bujiteAlAnd zgn aangekomen la de Mints ter voornemens de periode van d vet l on die thans op 9 d9i n U glefltaid tie verkorten Rivïhtens do orerefiaVoanE i mot da GeaseooWrlcn mogen in t tEial wfojtden aaogovownt 80O00 taa vette waarvan voor imluistitedooleindea ongeveer 30 000 Ion b Varlifti moeeMp ZondagwTond a a zal in den Nieuwen Schouwburg onder directie van Elderhoret en Schefer em yanét Bioeoo H avond worden geg v n VerachiUende Ie rat s apeoialiteiteD zuU lai daarbU optreden terwiji e mooi hioa coepppogranuna voor de re t zorgt HIerbU om hat actueele nummer De intocht van Konkkg Albert In Antwerpen Voor vesdere b zonderheden verwljseii vrii naar de anaoooe in dit nuram er H t voaiwtel voj ms hetw het coo grm der araolruden de gabeele poiitieka macht vertegeuwooniiirt en ioi aan etm aodere r veiui üoor le nationale vergttdenng h€ t wetgevend en uitvoefeiul gezac aan de YOlkflcornmmsanaaeBi ov axlraagt werd aon gODomon Uat concree steUte voorts fiu oeabrataa raad der aroolraden aamen dte èen pariementaire cointirdle over het UmtBche en 1 ruislache kiriiinet uitoefent H heeft liet i echt tot heit aanstelien en ontabaaa van VoLksoonutuuttanaaen ui het r k en toi aan de deluutieve Kegeiuiig der staatkundige verhoudingen ook in i ruiiien Voor de ccmiröle ovcD de leiding m de rukddepor temeutfiXL worden door den raad van vollucommiaüanaaen afgevaardici n benoemd m elk depaiieiucmt twee Ue afgevaardigdcu zuUen ook lut de beide Bociaaidemocrati ache partuen worden genomen Uet vooivtel nopena de spoedige bevry ding vas de krggagevaingeaiaa wcuut aangenocnen ntAMKRlJIL Do V U oger aan ti il 1 uu op i ar IJ B Uo iiij aro put UcLert d 3 volguode bij zuutturiiLueu o er de v ursctuiiU uuu boui banlun tui van i arijs do bm tenwy Uu uil4 i t lülBu uoor V liofttoigüQ n g aoliut uuurendo de vier ouxlugtojtu eu lU IJi4 VIIoIlH iO VllU iUl U i uJ lJt aan waarvati i op óóu uog ii OU lu it lj U w aJTVuJi op b op OMdarl in IJlb i l m l it U viiugtuigLii iu IJl ochioi godurcnde iU uiutuiden SUt vlie£luig jj üUi un alaointoilera uiaaUtcn o w 40J doodou tm oU ewonduu Hut vtffdragünd gt ohut wierp iOö prujecllc lun op 1 args waardoor iJh puraonon wurdeu gedood en 417 gewond bn epptlinfl wierpLn 226 boiuinun waardoor M ptnwiuon gudood worden eu di 2i gewond Ik kanoimadu wa8 bot hovlgiBt op 2J Maait lyiö mot 21 pirojootieion I 6 bluedigtitc dog waa 30 Januari lyicj tuen dooi til boiuuiün 3b porsonw worden gedood on 1Ü8 gewoad Undortic buiding voor don N ud gezant Naar uU l v mdon aan ha 4ii id wordt guntuld waa de voormaligo e xe at tu 1 e Uograd de heer Oud udijLi met iijn oobt gtüootü Alaoudögi door don kuning uu do kunÈu u vua i jUg iUl iut juuoudi gd tot bot nouaiimal op liucklughaui l alacc Na dtö ntaakijd varitMjndo koaing ttooigo dua lioer Oudendijk do ondea oboKliiiig van oojrmktndour lu de orde van bt Micbel en bt jüOirgHH on mevrouw Oiudendijk dio van daiim of the Briüah Nnipüre 0e tory gJ c i y van Ifaig E inde Januari of bogln h obruarl i ü Iwi lüaaröcbalk Ham en zijn goutraltu btnovtuö ftfdtojingcji dtr vorecblllonde wu ptnen Jiun ze fevuwtsnden tntocbt ti Lou dtu houdou Op h i ooguabhk wordtovw du verw lkoiu ug van adriULraal livaity iii t ij n aduuraals i u dttdcbuiucntt u an do groole vloot boraoöwlaagd Ikt is uug onboköud of éón pluoliiljilieid logor vloot on hichtjioöhl znl omvatttn dan wol o twee dagoa daartoe worden aaogtwozon Uil wordt iots grootecheepeoh en de dag self zad een ilgf neene rubldag zijn Btrijdmatoriaal o lgena do mly Eipre heott Koborl Douald do vrotigeTo hoofdredacteur var do Daily CJtrouiolo ten bt boeve van een yndicuat van Aaquafchiatfji do volgende bladtu gekocht van lord Hothwniere den broeder van lord North cliÖe do jLtedB ïfförcury de Glaa gow Daily lïoctiFd dt Glasgow bun day Mail de bteotUfib Weekly liooord en nog tweo andt ro wookbladon Of oho Mi buvo f iiig van dit bericht nog niet te iTijgen 1 wordt hei niettemin ale juiflt beeoboiuwd Wat de fc ngulflohen voor hun aoldatoo dooa ojor de algen v ne dentobiUBatie ié alloa m goreedh d gèhraoht zg zai metbukongoBoiu enetitid plaato vindcij Hella eohte nog ia bekend wanucj r iyaal uuuvamgeik Waarneer de dHüobiUHatlu aan deiJ gang la Kullen por dag twiiUig duiZBnd mait worden ontalaguu Uil zai nlot geiehledou bg iiiüitajxo e nhed i maar viigona de beroepen Dó maoschappeu wofdön naar rVearepreidinghkanipea gezondeOi wfiarvau er tw4nüg m het VereouigdKonüikrijt zijn Ingericbt en zij zuMoa go leWelljk geheel vrljgolaiwi worden waar bij degenen wier arbeid van oadonaal bo tang te den voorrang krijgen Do oiti deren en soldaten worden ta veortlg beroepf rroepen ingedeeld Ala de lijat d te de volgwde vaatato t ib opgomaaJU zutieu de udllialxen die deel uitmaken van do oerete groepen uit de vereohHieode oorlogstorrdnen teniggo roepen worden ot o z ich te bleven naar do vorepreWuigfiiiinipea welke hel dichtst b J de plaate zijn waar zij zul le i arbeiden Kort gi edon ia met de gedeeltelijke demoUliaatie een aanvang gemaakt in de vorspreldIngBkampen van Wimbledon Common bij Londen Een biJ zonder pereoneel word aongoBtcld voor dit werk dat nacht en dag voortgezet wordt totdat het ten rtndo gebracht ki en men verwaqht dat men honderd lot hwidenl vijftig man per uur Jw4 kunnen deoiobi Heeeren Zoodira zij aU Frankrijk teruggiekeerd zijn geven de miUtolron hun wapenen en uitruetiiisMnkIfeti tt m bohoudem hun uniiomi Zij ontvangen een spoorwegbil J om zld naar hun baatemmtng te begeven een oorlogapreml bur cr3 iIeQiï4iiyi een oer l j a at itat 11 un roe 11 l geett itp ulttiutuluug van ifoldij en een ge liiMiuealag geduroude 2ti da g t u V erder eou verzekeriug te gen wurKiooahoid voor dou iijd van OOU jaar ke het mogelgK nwakt 2ea en iwluug woken lang vglileu gulum por week te aaA augeu boveodiea ruim triu 4 1ueu voor het eetmte idud bo v u vgiULn juar en half zooveel voorolt jonger kitud Aiui rtaunt er op dat in hot tgdperk vuu aobt ua twiujig dugeii waarm g h i voilu loou uu de ioMitigeu umvan gen du loaiKicliappeu wedor oen bulMwr ujKt plauL lu hoi bmigcrlgko loven kuu niB urnou en ig dUe daarin met gt laagd Jitocbluji zgn uoeitu zioh bego veil uaar hot diuho bij gelËy mu uijEi oadtre vejuujiukamoor uu als dit geen wum V uur beu heult worden zg gozuudeii muM etu bureau van woiU varaolitaiiug llAUe an Gouua uaar Itome in liU minuten 1 1 iUuuo kwaiu een etümdcr van vgf lifignuauiuet LUL Oeuua tuui diu do rt s lu 1 OL urtu en twintig umuilen tiad itu geouau g Vi erduu outv angen door vuriogen vvwidigere dor d uüiaie ondurzookiogMom II E i voor iuobtvurkcer Dü alutaud Guuua i ome homulahreedte bidjaagt lUU ÜM Do Itauuaprolie vhe g r hubltun dua mot een gomiddeide auel titia van lil KM per uur govlogoa De a jltrt iuun doen ov r dcnaolfdoa afstand Ujna J uur iObibitmLAfii Nederland en tielgie Do büLF Uiuiijlu lm ui diid bdJTjft uaar ut ii twop Li a ii i iioji on gj n U m ie öi Cid intiSiiu Volk u t tur twdiaat geen weiiieilgk liuigu i au uux üiu iiie or id guLMi iiiiin m uo iSo £ HO Ui i uuor clio zju u wiuuii v i aue iu v jM MoioiljiidEtOki gpoüdatuijd o r tê B I Ü11 Lr L oiiaer de LJegdvjio nJgjVoaid gd u yi ii A üuiLieol Vrixk eijut r s g n en el Uiü pdatg ii4 ir 18 Vuil Oil a jri iï IE e poly Jeiv kyoi IS acirlii ld Jiuin i au UlJ ut 10 iH er tübOü uuiiister lii uiaiis tr to t v u dat wotun wg bedil t en dut ia ok VUlitk iiido vau woif lüomt uu Ie j iOftuipaga S vt Uieokeut dat gtflno ou Lo liiidtion jor aii auv tro purs luiu u onur el jLftaii tl vui ouv i o liitutj Oiinpi gib w alethls o n uien i uil jal vau de ou Ie o idt rueiuiii gii n en i z tl giiïoii belopon bgial g ilet u iJ I f Il l s ktiH e vaui ütïlfeuö en i i 1 bij onder d Belginebt Wl bod nparl a aiH z iiJk oph sju niet niot tuj Ixm ooaiii e uu iriterie met fiuaojaji ji zui onmogielgk z jn op gipouwd viu uirioxji iu Btiécho poUtltiik WiJ dit zoggiCiU dit iidun do Luxebiirj ors BtMgtn will ji wordt i wij n la trU igoi ziiUoiL verzetWü r Nieii Wil 5 feH dat wiJ een n rogoH H uvitrwer eii om len ft ulsch o dori eto vanIriinoti geltgijihed tt o u fe lev n iniet lairyl waar hun tial worlt v rati inNwii I Miar wg lebban i oeaimd netio 1 g wg hebben Holiiiui cn L mbur n etnojJi wij bcblHMi rtvde veol t l zware dtstrioen lu B 1 4nlaiTri riausil uojT N km8 mag gerust ziju wg z icn bom liovv r ui Dti liaoig dan ai BniB i Wd dit zo gen dal wj niet te pra u hebljon mol Nariorlaiud q ar het bohodt vri ag jtuk zelfs ovor hjt kauail Gent ïemeu zei i HÜ dt zoggen lat ivg niet gria üBu bekere rt golmg van zekert eooxioiidac o vpan tu tken zoiuleii wonsehen Getn ims I Daitrtoo is NtJeiflaiid wot biiTtid Ik gov o 1 de aniexluuetascho O wupajue al8 oen daad van o ilniiililjaiiHieicl fgien hrt vljU lat ons heet gebolp n lu oi b looJ dat oiia hfett gt t uud im oiue ell ri Ie dat udlilioiMicn üttft uitgie van vpor oud Uit eoljdiritoit Er l es aat goen wer kelijk BeljfianJi annexloimme 1 Steenkool olt Amerika liet Akuisterie van Ba teuiaudeolie Zaken do h aan net Vud uu 1 dai do Vireetotlg iu b iii on in vorba4id met don kolen ood hior ta lande uitvoevrverg uiuiiug hebben vorloodui vuor lÜO UOü Ion sltjenkool en de NuderUn ischo soiiapju Ja ou CoineiB Vnidteldijd borrah en Djebres vergunjuiig htuben vorleeod ters oud met eenia Ldiui akstinkoton naar NoJeTl lud te venretüTuT Onze voormalige gezant in Rusland Naur de bt rlcutg aver vaa het Hbld td Loiidfn vuruouint waa die vooj mali N lorlantlsclK gtzant te l etrogri 4 he r Oiideoidgk met zgn oeblgtnoote Maiiuidj g door dou koi luig en Loiungia van uge liind uugonioijitli jd tot bt noenmaail op Bii Auiigt im l aiaoe Na Oen maat jd ver loauJo koning G orjge den hter Ouditiidij d I on lerwcbol kng van oouini udeur i i dw onJo vau St Micbe en St G orgjes en luj rcMw Oudendgk die vap damo of the Brll i li Lmpare Daurta btjalag 1919 M iu doet aaai de Msb me Ie dat de duuptobgaiag voor ellen 1919 7ter sposdig kunuej worden tegemoet gezit n Hot ligt iu de b do iu ijor rcflBtóllftiï wOo bgsltiyen toe te keiineo Eiikindr bgölag on een boöftIbij=lig De kdidnii Th al l edra ai f 100 voor bet eer k n i 50 voor loler volgtiid kind Do hoofdbgsiag wopit alleen toe ipicend nn l lïijksambtpuHren wter wedde In ï voiigfl het bivold giugsijosliik bur njke rgkaambtenaren niet is ht r ieu o fi e ht zulk eep verboogiiig msAkt o die h icfmar Voop 1919 ziet Uw voorraad na vaa llÉtorleB Wpapler MeWi ertei en vul dien aan voor 1919 b de DRUKKERIJ A BRINKMAM ZOON Tal as MARKT SI iiiJH M d zunttui zju V uui eiHooirei di eieiii uuu ui j vou aud l odouiiiU4ar JJ Out toti u t aj ipd uiptJiUfcrae vetie ui aisiUiette de w ou pixij uel e lUH liooluzuive g k ooiiaat ui pioi uut o vou bott r Wiiiuivau nar iuti iu 1 1 ta voxgeuue ju or geijn gtv oticfe baur vuuiUKui uau vUu ovt vern r t idn i A WofuJAU l j een diuur van den vetboai van 7 da jjül lid püT Weuit 1 ioU oOU IV Ij Vet of uj or biiDeKKligd de voiuif aiOeiUe uoe vuuiiooöj zuiwjn Oü tveer lo iakit stleui M ui u iouuie ij dezen voJt to do n plj iw viuoien Wai Ue vieöSDuvoorzLt iiiug betrot de Mi uid xu Ueeit ocijloum üe ak tiiiljui e vau ruuidvloucKJu lio bemtu eu eeueir met iuvuoriug van vleO icuüouze ddguu ufktCiWuuu vuiii goeuaoop acliapent en paiiUMiou VKLeacu ouj it bijaw m liet raiutaoen peuivruCoten kon bepaaid wimlcn op 1 K ü per Uoold par 4 wetkn uo vonMXiicftiiu vau het aaudioippoiraut oan zjI ivav eumuUg kiiuuen pliuuta iviidea lujst z4 vorstieitt wordon K Lr per 4 woken De oisijibutle van gort op itn hoithigiein oei ifl fjt don kojncndeu iuèuwt i oogst gewMfbofigvi de üaverulollll il Jtr bu Ie zul iiortüwui worden atopgezet anfc iezi n voor Jo paanJen geen uaver besc ufcbaur Is Do vicictiivaiugo zoa wi or op ruime atbaai kunnen worden ulLgteoefend Ind en de kolen a a air vto niet do nü ion w a dat si et t vvajtiig trawlexs kuüm n uitvan i Ih t meikrautsoen zal züoJ o geen s et aanvoer plaaia vmlt on ojk do tu g zeg d liotv ee edaj veevoe der nog niet zgn onlvan iea ulet kuniiieu wuïdeu v rhoog i in dö oiin rmliand u behoeft g en nelk rJi Ufiioeiiiieet iiHj plaab Ie v uJou II t lia t im de badoaling de aangevoT df hoeveelhedeu veevoed r g li zig n al t reörst ion behoeve Vftn de mc tvoor ie u e 1 voofta tou boJio v o vun dj het ri vi u in de zandotroken De TheedistrlbuUe Do hftar Ter Ila 1 hoeft viia sien gerloht lot den Mihiiater betr ïende do thooillstrl buDho TWl V Ut3 uiu i Vun io Doociuoer ijurzitüdo Ml U 1 o c K i Mi ao oirae nwam dü b iiOoinl g van i t n uujiuniddvjri er der iwdöue ii amdi Lieiwjeiud w jU nksi 6 ötommtu jur L A iWiJpoi aijUuüt euuiiuueT ug ue l oijoUiee a i wojuu jvamer u BU uiu ii w d it aiié OuMüit op iAt vdu Vourui tt Vü A t JlA tiiiun vor VdU jUu t uiauui ehe aktfii jO iiooi VUU KaruebeoK kwWn d ar uiA a m a ii wtKml en uut vooiiüdiu liei eo s up iimtéijeu door don wjer van UtJOun wb ajiu dvtxara Odtrefioiido het vrgjUt n utr g tiwiernoepjo Beigeu De MiHifatar iieni uKuuo er aan iioe lu Auj uaiua BlffLe iLjar seiertonl aivaurui ue aen iioar lotHU uie Mii Okider ooK itwaAi lusboibjOi uaar dan touJUiiki der Uo gU30Ue gej iHerneejVi eni zoo wed iuitór eoi ais gie toujx uvarlo met u aliL riiieuKui Leldkle tut het iiilieuen vuoi een uoBi VUU uau nuer lueox op don 44 u Ue wijur bg da NodorlauuuUiü jie ueriii g Na ooapruitiug met dou Miuiaier ld die no a Dp il uovüber gewgzifjd Van den Usguue ai nueit ue ive uetri ig B mpuiiiiiiiti g daa ia uc dutovor met uenuoeekl oin di nogu ch goi kiiuradoruen vrij te laten H t woo eoh Ier uo vradjg 0 1 do gronden waatop dit wox i gio ra i konden wofdeu aauvaard i 4 girouuao waren oader ainiJjcrv dat bet uiyet mogeigk wad m veruaud mdt dtn voe itUoHw a l uid de ge u a leordiau gK ed ge uj ag tie boiuhiidelen uverwogien werd de getuiiurneordien toou roods voor een groot deel terug m zen dnu luoar daarvoor was do hu p van Uuitt utoiLid noodlij au een vraagi ki dioi goeot aau DuitacMlaud gedian bleef onb auiwo pd l jaa Uet aotwoocd uitbloei moeat da me dudeokng worden gedaan aan BdlgUo b ureilouJo dou brief door deo MluoBter ge arre toord op 8 en 9 November en dlie ia uig aun op den 12 November boion op 11 No V uuber de wapomtülatand waa gelBekood Dit do brief Joeu niet weid achter uMi don ie mi chien eon depairtemeutale fout docLi de verzending had grond omaoitrap poj4 moeutt worden geduau mn den Bei lii li Wherii gezant eu on at vctriceeidie liulruk non ouurent de betiaodeling der giai er neeivleiii moeaten wordeu voorkomen Do Belfjiiache gez it iieelt Üet blgkbaar zoo böjrepen na ia er met op teru ggukomen Bg de Be 0 M rege ring la ovenwel ma verstand ontataan De annexion jsten moe ten weten dat Nederlofid van btm drlj VOD niet is gieddoad on dat het geen on rooht zaj dulden bpr geloo t ler d lie mgjaerlngon der GeaUiealeo niet moe ten warden veireenzelvigd met de aonesioni ri iie drijvers en dM dit drgvon rils m instemming v ndt bij de bevalking Owif bdan an die een bepaa d land b tpjlfou kan vriendacUippelijlt worden ge roken aohler moet onze eer worden ont tvfft De Miufotar zet uHoen dut de doorlai n van Dultsclie troepen tormeeJ u t een 009 pt iit van rooht voi koraen in or was To Rtemmmg vragen aan peaflBodeerden ju uM iMuuMt er geot tgd Vi or waa eu ue UMiMUig td weicidre n zou niet p b ua ziju ge vea i eo doa out uorzicuU g DoDukauuoni iu Ciib n Igigoed ou w eiuu um q uouMu unuerzocui wordt ol moer ia m gwmioa uo uoor van Doorn ui toonde zieu over liet autwoord vao doa Mjuater 1 UE voldoen e eo aoeuiue dun toestand auu uiut ddpj rtümontr dopkirubel uo noüT 1 r e u o ü B bioei bij zljj uioeuiugi dat uet doorlutnn van do Dui Oi irmupeei uoogdt ouvouritieJiti u gii Wuiefi uo iioareu Droasoiuu a 1 1J u vau Bereateyu vd warca van uujouuug dat atd wuei zoo ta op uetuo pariouionic voorviel Ug op aanbgvtn vao utiu Aliiistcr met 4tc4d zou zijn Avondverg derin g 1 do ji oüuvtfrjjiadüriug kwaiuui Ie vi 1 u i ier fan Blnneuland iohe a n t U rtLWl Üt wwii ru iseiJiP uuulaoiug vuu upmo4kiogun over ui y iiiaebleiB zehjo üo ftl m jt e a oiuier Zot tu ziU en uu ttidieu luza o Uu praawj dir we wil n ir ua du in uodvum tuui Uo gouia iMio op utu ai iito a lo vuluueu ia zuujer Wi Uttgzi gi g 11 j zal auMiumtTeit aavie uiv is üvii t j en i Udi i ru u o emuur dau iozj tieu akiupuu i zal apr n e a z Sifi omi UA t vo ruit te l jopuu op ue wer vaitunue U u ler ötjajJOJnimidöiu voor de jüruua A Ok jietrzicnuig Uo ueeruu B e u m e r a r en S o 1 1 a ror tjdr vrue en ui ui n van eaj verbod van 1 jitvororaiidiug ue he r tiOiieu rer za in lg voctjn iuUj iij o wt MOuijg vau oud volk Do M 1 n 1 d t e r vond tiet vnaag tuk van tuai iien oo moeiigkea anxd w 1 men bij ae oplrfjaaijg daarvan zoo we u g mojsehJA tudneiAoot guveu Ue iiiBir B e u m o r a r vreegi nauwk earig ua te gaan hoo lu uet Vluoutoord jj Uda met a Kgks Iinaneieu i oa j sproii cn Uo lujr van Doorn ui liermn r Ju an de aanvallen op den liaör IjbBjI do bonopper wiena poa tie door de ivq ee rmg Uiina ook door do v riluriu vau iieu Miini or volikjjmon oug r p i g hoxcn Do boworiiigen over uet co t act toouen IJ zgu oguirft bpr 73 voi ierae er i niiuc ovor dat het verloop der zaak vojr Jo l eeT a Beuiuer ea iS Jiaper ha d te ver Tb 19 bpr wees er o hoe de ijoud rioao i ig zutéuea deu tor 1 Jta 1 de Soac i pei Wfeun lïeobon vtri jend duor btjtolgiu eii en verkjair naieu va 1 artrouwtu n oovoniien oo t vau vUtn buittn Gouda öpr g ng bet vertoojj dor zaak Qai flaiu ud Uo ojuimissie van tjozicht waiBcute den heer IJa l de btïbeppev als vuont lor Ie bououden doeJi ueze g U g w tj tn odiu ook oiitiljg ala voorzi tor d r u aiiie3l vun Koop Ui looi eu ook deze vcfZitle ziOU dautruQgiLn Heizeliae gisouied o tocn da löor iJsSei de boiieipper wide a lri len aid oedtuuruer d r Mg vau Ng verheul Ue vuwwgKin iïr vau flau iiuun ter heeft dojf lot eoo ug hiu aproic iudeTaajad aan 1 lemhugi go jveu Mt oi jiubte bLSO uwiagieo lu U t Pdjppart dor oj umiaiwo van Oudi r zwelt Kou efcoBO l i lu 1 ile ta pjitr me ciuuar s ddLi lol gjevou mu uj dwaa was mijtr uitspridwtii dut hij buiast was mei een qpdiroijht van Aaiswego De burge uiitïter vau Oouia d t hui aiigt tedald voiwzutur der comuue i van ttwZOit op hel viLuoncoord DiU ii an men toch nwiiaoti uiun bojitót woirdeu met oen rgivSuO o ii g De ueeT de acuepper heeft geenonavuea vonupjoteu gcelotöji van e gen beia i g waa gotn spuake Ue Ueor lJt eel do ücuo per aoiit uaijjouuQoOü zOq r veel voor taouda eu die vluCMuoUugea gadaau bpr uit er dan ook zgu vi ilutn najov dait de lieer de SUiepper gePöhabiil t ord la De hoor Hormais teda p apraj bg voruinidenüg van doi beer öOjaiper bpr acutle Uet onjuist uut de JVluaitfttr liet rapport vau de oümujiasie ue ft becriti eörd bpr viaud het pappojrl uet gunstg uu oordeelde net be tor liet maar dj BUQ vaarJen Dö AlUiiister van BaineuJandsoho ak i de uoor Buys de Boerenbrouok zeidu dat de zaak dor kampen bg h t JJe parionioat van Ar beid bdhoort Wai het Wucitoord aOLida bttpjit het oppertoezic t eai de oenü ule leiduig btrue to jij dö al t üuioeno commissie waarvan de heer an luyl voorzitter ia de heer IJaeel de bonepptr waa voonittor der ClOudaolw V lac ioordcominidaiiet bpr zeLde zioh te zullen onthoudea van Ultes wat plaata lïad voor zga optreden Hg weuacbte zgu voarganger iilet t d aa voueerea en i alleen vonantwoordeugit v or eigien beheer De mimatar gaif dan ecQ overzicht van ztjn bemoeaagien leu ain zien van het vluohtoord v oudai Wat de ka ggagovaugenen betreft 111 □ weopt hen niet waimeer de ko t e weg uaar huin vadefiand over ona ISHid loopt Maar nwn mjet toch ook reitenlng houden met do belamgen van bet eijgjen vok In Uet Oosten des lands heorsübt io Spaan Bcaio griep in liooge mate Ie aanlia re toe standen zijn er versiechteivl Dajrom botft de glezoudheids iuenst giewaisraotiuwd ipgcu de k9 l iti ig van h nderdeo dndiZen en t Jgsgevanisiehen uit Dudatdiland Spr 18 in verbind ng getreden met de Enten ere le ng met tiet gi volgi dat een iaternatlona4e commissie is Jigo teld welKe voeling houdt met do liMbematOouale oom nuasie te Spa Aldus ia eenige verbotering vwicpegea in den afvoer van fcrijgegevan goneu uit Duitdchland De beepBu Beumor w van Poorn ropliiceerdein De begrootinff werd daunnA h at aaa genomen KNflDV BBBICHTKN Een belangnJke diefstal GiBt maoU heeU coli bdingïijke diefatal door middei van ineluiplng plmattt gehad op hat laalhulfl vin jht mr Uod do BoiuJbrt oudn nifrtor van Flnaocl 9 te MhImti Door de vowdoiir diie op t nd zijn de dieven blanen feIcomea en liebben op Ie slaapkamer van deu hewda hu eJD portoreuille tnhoudoade f 230 OOO a t vroerol De bewtmer werd door het ge rnfSw wadtker Toen hij ontwaakte ens dit de portnVulUe veidwaaen wa wel te hij onml hMIIjIc zijn huisgenoot die de politie waaraohuwdeo D rookt tbaua den atvgd aaubinüt met de booze gaea ttu door beai mujhandekli worün eoeohti 1 tt u alottt üverwiut ou zgu meenier heul loont ilo zouuetAulael waarvan ia do antieke WMTold vofiit stucUu word gtNuaakt trok vooral du aauidaobt loeo do zoovaartopkwuiu Men voer in dien tgd p da eter ren uu had diua belang bij de keunis vau don aterreubemei Aiaar vooral dient ook hierop to worden lot Op de aarde ia muts zeker zg 1 het tooahudd der ongewisheid Van dou hemel doaro ittigoa gaat de bokonug der rt uiaat uit daar gaat allee zgu vasten gang Wg leven ouliiewuat bij do weiuiatigheid van den hemel eu de onwotiuati eid van de aar de Over de veratadorigkhe d op aarde verbazen wij oua niot meer een ramp viiidon wij haaat gewoon wu praten er korten tgd over mot echgaboor groote be augjoteUiug doch zgn Iköar gauw ver gelen Wg luvea ulet blj iu t groote maar lij het kiemu bij daigeno wat wg niet moer bomerkon Allies te mogulgk op aar de Do luodtiej heuben het dan ook voei la Ug r dau de sturrekundigeu de laatstiL kuauon ataat maken op ieu loop dtr BLerruu do oeraten uiimuor op het veiioop van eeu zloktogoval De moubchui lealiuueo en zieU de on wetmatigheid de onuorekeubaarheid van het loven mut altgd zg zorgun voor hun peuaioen on sparen voorzorgen die ZIJ ala zg hot wól deden wel achter wugu zoudeu laten in ouaen tijd ziJu wg ons vun do ouwetmatighoid van het leven eaiter voortdiuireml bowuut eeu periode vuu rommoliglueul doet de mraaobea Aeeua d onwutmatugibeid vuu het aardache g eu rou beaolfau Wg belovon dau ook oen hitterouden tgd om te leeruu bogrgpeu hoe geodtolgke waarden oiuitaau en wat jj beioekeueu zg guvejo de zekerheid Welke het aardsohe lovon oua outhoudt lu ouzukuro tgden wenden de monaeheu zjcb aitoos tot den hemel om zekurhoid Du alurreowiubelarg kouit op en de iioros cuop trukkorg is eeu geilende bezigheid Do Bterreu hebben ook iu onzen tgd oog Veel iaviood Ook hior ia het echter hut dogma ofi naut de lovendo werkelgkheid Het dogum ie do stroom zondor do bron W ij hobbon liet dogma nog maar de bron niu aen wg Vau het dogma moet men nooit viel meer verwachteu het is da iu ie jdu waanlieid het voltooide De geur 10 er af Ouoindig beiaugrgkor zijn de dingen dio lu wording zgu en dutj nog volo mouilgitJiedea bieden dio dm gen loven Uit eeu iovondun abroom vaa gebeurte nisaen Is het Chiis tendoni te vooraotiiju gt komen Het loven zeif heöft hot Uhrlaton dom gouiaaktt on Ciiiiatue j ujA het leven zelf gtfbotou Do geheelo anitieko vreruld heeft het CJirletuudom doen fpi Kirea wordou Do geboorte zehe blgft uchler oen mye ttPlC Du tooveruuddeleu m de mysterieapelou waren móór dan booua pocua zg waren 6j mljoleu De spoieu waren zinrg k hot doel w as steeds de ziel vailig tbuis te brengen lu de myaterleapelun vOdlden de adipton zioh iu Qoda uahgheld Hut mld d l om zioh met God lu verbludUug to flttilen wae hot Avondn aal dat evenuia do Doop door het Ohrlstendom utit hot tieidondom m overgenomen Uet Eeit en drinkt ht is uujn lichaam kenden ook de lugowijden der myateriën eu oo zg ge hniiUton bet avondmaal brood en wijn om deol te krijgen aan God Iu het g an werd gezien gooondeuiist erdu zunue enurgie evonala in de druif un wie dua brood at en wijn dronk at n dronk den 00a van God Do lev uuekraeJit van deui Zoon werd men deehichig door het Avondmaal precies als bg hut Avondmaal drr Kork Sipr sprak m dit verband ook over den atrgd over het Avondmaal tua Luther eener gda en Zwingii eu Catvgn anderzgidfi Luther bad z i gelgk bet mout zga dit Ie mijn lichaam en dit 18 mgn bloed zoo werd hot ook In de arlaeke wereld begrepen waaruit bot avondmaal atamt en zoo ataat bet ook in deu bijbel De anneke menaoh wist wol wat hij met het Avondmaal bedoel dl maar de Kerk begreep bet ten iuatate uitt lucer vandaar de etrljd Ook do meu chea van onzen Ujd vaiten den die pen zin van liet avondmaal met cm big vuu er van weg Z 00 is de beteekeolsi der myetarleepelengrooter dan wg wel dunken Uet Kerstfeest OU het Paaflchfeobt ziju ook fees ton die uit do antioko wereld stemmenHet eerste paa In de 5de eeuw door deKerk ingeeteld u het eeet van hetontslokm licht van den trld ut van het Hchtover de duiBtornia do lichten wcwdea ontaloken aan den dennoboom dio het aymbool ifl van het eeuwig groeno loven Paaohon la bet Lentefeest hut teedt van hetontlPiemende nieuwe leven Zoo ia erVeel in de Kerk dat aan het heidendomherinnert Het mystorleweeen was gebaseerd op de astrologie Do oultuagod was de zon negod die de ziel uit de dulsternla door de gebieden der booze geeatw heen voer de naar het Uoht Deze gedachte is In alle myetertSn te vinden De m eterién zgn onigeaet In een theologiscli ph lOBophseeii ao Aeem De theologiacho verdieping van het mvaterleepel nu ia df thooaopbie of de gnoela dat is bat weten De gnosUeJcen waren de Uedan dlö hizicht hadden In de diepten van het mvMerieepel Er wae Htédeniche Jood echo en Christelijke gnoaüok in de eerwta trad de Platonlnhe Idee de tegenstelling tusw on zijn en nl 4 zijn op den voargrood tMwljl in de Joodeche de Oirietelijke gnostiek de strlj4 luaMhen