Goudsche Courant, donderdag 19 december 1918

Vpydag 20 December lUia ftte Ifiargai l ttBim f tv ulilHoim voorrediw te Arohan J en tl ttlwostouk oigendoin vMl de giNUUeerdm du de tM4e wihli bosig waren lluh lo elguaea en ovtir te brencen ua r de Dultsohera totdat ds beaetting door de gMUUoerden daaraan eeo einde maakt En miA Itwaeheokonist sloasila votko w IM i tiJeobo aiowal en werden vaa vivnii dt iig gan d Iberlft en ZuidOos lelijk liuHtsod werden voor den vijand geKlotfA IM Noord KuwisiAe havena koodiMi gueu duikboot bo tfts worddn Dll droeg berlau ljk Wj lo4 DultadhloiMfs nederlaaif Lk i ijg nu nogi v t bat Ml dal aan mlULocnen meosoheo de gruw It ll van hei boinji wisme besipaard lijn gi4jlev i Diilceiiden Huoaw tija aan de zijde dor geallleorden fua strijden Kunnm wl wnvoudlg omdat 0 i geu do bereikt la naar huis uMi sa dU menr sobMi aan hun lot overtaUn aoolang zij niet sterk geooeg iljn om aldi te verdt dtganP Dot zou ln strijd zijn met Kag land 8 gevoel voor eer m raensohelijkb id Gij kunt er zeker n zijn dal ds Eagelsdie regwMteff eea an Mr tro peu in Uustaad Bal latMi dan noodig U om ons te kwiften van d tedetijke ehten dio wt op oOa hebben genomen Dat is naar lk meee het IsUeode bn lnsel vaa aille gealilcerdei Ik voor mlJ geloei ook nirt dat het tlidatlp waarop we wauku nofm oM govolfen ttuttland kiMBftsn verhvten zoo veiof meer U UaaiMM e a zaak waart ij ovirfaaaatijic uit d a boose ioq t Als de geailiei Tden alten maakten dat fS uit iUwhrnd wrffkHSmcn dan zou de bsrbnantchlbi ld die tea In sen deel des landn iMMimeht ztob ongetwijfeld over het geiheel land vera W ld D met inbogrip va do ifltgebrelde gobl R ln Noord m Centrasd Azl die tet hst voormalige tsarenrljk beboordfMi De gevolgm van zutk len ramp zouden niet te ovcmlsn ijn tr zij zouden stetlg van de hulpbrenvan het BzlisdM rijk vsel Biesr Tsrdan ons huUtgs o tfeden tn Boa Uit papieren van von Papen den vpo geren mllitauen attaché van het Duitsebs rijk te Washington die ln siJn kwortlor la Paleetina gevonden ijn toen de K nffobichen Ut land bezetten blukt dat Duitechland in October 1916 den duikbootoorlog tegen Nederland en de Skandlnavlsche landen bs raam la Zi zijn gisteren aJs mwteriaal orergdegd in vertiaTid nMt het ondenoefr dat de commlasie uit dan Amerikaansehen Moaait mor ds Dultache propafonda tnstett Werkelijk t kom daal Zij zalen in het boudoir teg nover elkaar De nu or liet lijn dikke vingers op de lafet dansan en proestte hst elx oogenbUk uit Neen maorl Nam uioarl West je bst sdrss vaa twaowf Neen 4l eif4 soo ijii Ik hm schrijven ham bedaokw Bedaoken Ja doclilertje Ik heb keer zoo felaohen als sler dal woala den vsidtoelit van ae ventlg t Haar da gesuhiedenls 1 niet oor vrouwenooreo b Grete ward csnunraohllg Wat li er toch papa Vraa toté niet zon uw nieuwe aetl Ik heb Off gewooowqi dm Vttoodaml lk dadht dat dit bMi m aoioTer M Ltat Q het ok den opperhoutvester we ken Neef s leert u felijl Mjdig mijn n oiatws kennen wegde liJ er edubUksch an toe en tk ho dat u se spoedif naai vaarde cult Bcfeotten ereauüi U h Aim t Z keere Mnen atecfcetd Orets wreef kaar voofèoc d net eau de ool ftn tuuar waeh en aoboooe dagen met desen neet tea lij ongetwijf flfKwdEg la trijd komen Haar v der was de evutge diedeaeu verwaaodffli man haar van Aea hals kod faoudw Die HMkte i eeB moordkuil Tan zijn hart OrenDorgeu xou rij di4eUjï aaar SUdtrWie rijden Be drie heeren met de vrouv u Aia rentmeester waren praolee op tijd Blott Mt was nqg zeae opgiett mi tOngel ofUjk welk een piaebtlge bealttiaf het is ZlJD MajeatiËLt moest algenhik den la rawtoheer tot erfelijk Ud vao het Hee reiAnUi benowieol Wlth m opende d ffvote TleiicetiUBr na iMBr de Dmj uur Blurire Krnle LeaiJtN Chr J CM OMIl Vereeill Jli Doe BUuwe Eruti VerbaadoumKE H B O Dee Zaal EaaBtnidii 8ee Oea QeW eiu TeonMMtvxMM veer la altJ aO B Wel heel veell Luister maar en stel jo de talereelen voor die lk je zal teekrnea Nu doa glotercnndikieg zU lk can Diija aeiivljrialtj er was JuWi ven brM vaa AdMbirt g Eoowa daar rijdt iimaod de poort bioasn Ben praehtiggs7i Hjt Hie4Hl al Urt hoog hoed op de duecari vu mmow de teugiHs In de lisnd dé monoclfc ta M oog de draper rp drie pooteO m d koelMor et to d hoofd er naast Zoo houdt lt Dl nw Wil zijn Wttoc4 t la VonM rwmltpL Oebos f turn doohtsr van HIEK en GOUS MEÜLUAN Tmm Oooda 18 Dewmbor 1918 FlQweelensmgpl 27 4475 11 Dankbtttuiginjiii ODdoTgettttkendea betuigen hnn hartelgken dank voor da vale blyken van belangstalling en doelnamïng ondervonden bg hat overlijdou vkn hun Zoon Broeder en Zwager üit aller naam 4477 15 C W DUIJM Haaatreoht 19 Deoember 1918 TER OVERNAME AANOEBODEN cGn n uw RÖNTGEN APPARAAT mêt 24 stuks bljbehoorende medische Instrumenten gaheel verpakt in tvree mahoniehouten koffers FH I 1SOO Briftven onder no 4473 bureauGtoudi che Courntit Oouda 15 PE M9t O N Hear vraagt 14 KAMERS met penilon eventueel ee familln Brieven met conditie ondar no 4453 Bareau QoudRche Coursni Markt BI NIEUWE SCHOUWflURe aouo ZONDAG 22 DECEMBER 1018 aanvaog 71 2 uur ilechti Hn buitengewone Cidret M BiBsenpmifiteiliiig Dlr tl i BLDBRHOKST A SCHBFBR W o m Optrcdea téd HARRY HART HoIlMidacM humorist met tpeclul voor Qouda vervaardigd repertoire Hsegtt InlaraMinta achiallttlt opgi nomn dNr dan Haar WItly Mullint Albarta frèrat DE GIIOOTE DAG Vfll DElDlE IITOW ïll timiUi ILBEBI W IITWEBPEII 447H Alt Haofdummar MMsehelijk Wrakhout Sanaitleaaal drama In B acieii H r In de Hoofdrol MYRA Variété Artlate PRIJZEN DER PLAATSEN Stalle en Loge niet leden f 1 25 leden f 1 Balcon niet leden f f leden f 0 75 Oalery f O 40 Pluubeiprtkiat è 10 ctat eztri Zondag 22 Dtamiv 191S vu 10 12 n 2 4 uur 56 1100 fijne sigareo Wélk rookor zal in dozen doren tjjd Niet reobt hartelijk zijn verbied Als b j weer eens mag lezen Dat de prgzen nu niet zijn gerezen Ifaar dat by deze groote party De dnre prijzen zijn gezet opzg En hij naar ziin begeeren Weer zeer goedkoop kan profiteeren Daarom goed op t adres gelet t Welk bier onderaan is neergezet Turfmarkt 54 DoA k ben nn bijna iets vergeten Daar boeren en borgers bet moeten weten Hoe eg nu die fgus sigaren kunnen koopen Zonder zelf naar Gouda toe te loopen Pluk dan een briefkaart opgevat En die geaonden naar de tad De pr en 9 10 11 ia en 14 zgn geweest En nn 6 j 7 8 9 10 en 11 et het meest Doch om da kosten te helpen betalen Uoet D 15 centen meer uit t 476 44 Iqe halen Da PLAATSELIJKE LANDËOUWCOMMISSIE in da Gemeente VLItBrbreogt ter kennis van belanghebbenden dat e LIJST det scheurpliohtige gronden In de bedrijven waarvan de bedrijfsgebouwen gelegen zijn in de Gemeente VLISTÏ ter visie liggen bij den Secretaris ten Raadhnize van Haastrecht gedurende een terióifrt van X9Vttn dn en nanvangende XO D e n1b r en alzoo flndigonde ZS 0 C fnb P IMS Belanghebbenden kunnen kunne bezwaren tüt uiterlijk 3 X 94 uren na laatstgenoemden datam bg de L O indienen 4474 62 De Voorzitter der L 0 O HEMERT Aan de KINDËRCOURANT van de Goudsche Courant vfordji gevraagd eene Vaste Medewerkster voor de Rubrieken Correspondentie Raadsels enz Nadere Inlichtingen worfcn op schriftelijke aanvrage verschaft door de DIRECTIE MARKT 31 GOÜDA Binnen drie dagen Icufit U van Uw pijn in de lendenen af zijn met den Kioosterbalseitt dcRlrijk de piinlijkc plflalieo met KlOoiterbnUcm en lant U tweemHl doeji met de vlakke hand lan zaaai winim wrijven Ook bij rlieumatiek jicht UcMav ttnmlKÏt apit rugpi n ipierpijn veratuikingeo kan men dexelfd bufaandwUat volgen Bij wonden zweren ataanpuUlcn uililag antnibeien eczema jeuk open okiela gBapioofen lippen biaadblaren kl co wmtcrliandcn en voeten doorgcipopen voeten Il hel voldoende de plaai met Klooalerbalieoi te bealrijken Pr s p r ptl van pl m 20 ram 69 crtil van pl m SO Ci am fl vên pi m 100 tram f I SO van pl m 2 SO ir am f Alom verir giaar Etstht rtodtn boitd met ontt handU linlng I I Akktr Rotterdam 4411 76 FABRIEK in HEI STELP lAllTS nn WERKTIiiGER sn MDTtllEtt AANLKQ van Electrische Licht eo Krachtinstallaties I VAN DUIN Co Oouda Vwl IIM III IU 1 f I Het Advertiitiebureau Dn fioydsciie Courant TEIEF 82 MAKKT 31 baxorgt plaatsing vao AJDVERTENTIEN In allé Nederlandschs BuitcnlandMihe dag én weekbladen en andere pariodiekan xond r Msigc prijsverhooging ÜMT IruesncUiHi ve n dMn aff chi in UMMto voldibsrKt Inllehtingcn Worden GRATIS trcMtMlK m Abonneert ü op dit Blart Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws éii ers racht 153 Anaisterdani LeUetfr ht 0 CURATORIUM Mr h W AicoM tH C Bd Ad roca t in Nad IodJê ri J Calkoèn Buitencew Lid Ged Stalso BBrgemeeater van Edam en SchooJopxiVner Jv OMTltCf Oud R Ment van Teraate Hear Polak Lid EerBi Kamer S Postmus Schoolopziener P J R ayu kan 0 d Secr urii G netaal der Rijkavcnwlterlagabank W N WhiterBhoven Oet Luit Kol O I L ArDerifoort Stvretan AM SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oodor leiding vh So bakende leerkracliteli onder ie Joh Boumsn Dlrecieor ceoer HMidelfl clio l Mr Dr J Bijsten Dirocreur eeuer Tuchlachuol Jhr Jin Feith JoumRlist Dr A A Hukker priv A doeenl Univerelleit Dr A J M Oarjeanite Icerasr H B 8 P H v B Qi stel leere r H nddHchool Pref W C de ar aff Hoo£lecr Sr UnlvershuU Utreclit Dr A Hatkerstadt oud Iécriar Gymasaimn Dr i M Hotagvilel priTnt dDcent Universiteit Dr C Kny min iccounlaM en andvre tBa Dca ven Mam 20 leernsn H B S 7 Mrs in de Recliten 7 inijanletirs 6 acconnt ttta 3 artacn enx jporden door nna eor eniReerd meer dia 400 SAhrlftelllke narsusseo om BOEKHOUDEN HANOBliSOOItlt AUltlIMISTKATlE BEDRIJ FSRECl AME ETALAGE OHGANISATIK BEURSTECHNIP K STENOGKAWE SCHÖON SOHRIJVEN NEDKRi ANDanH VgtANaOB DUirSCH ENGEL80H ITALIAANSCH SfAANSCm JfWeEDSCH DEENSCHNOOaSSH RUSSISCH MALElaCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WBRKTUIGKUNDE BLECfROTECHN TEEiCENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUOIETBCHHMK STAATe wetenschapppn sta tenor de m1jïiekgk sch HARMONIHbEfiR JOURNALISIIKK GEZONDH UÏEK METH SFREKfiN GOEDE STIJL HANDSCHaiFT VERBETERINQ VLUG EN GOED REKENEN PR6BRLBN SLSJD Oplaldlnf r brief voor all aa meass voor 11 atebt n n beraep D voerALLIS acUe L O ea M O ALLE Ki itl lclllrlens s ftialsaiainea NoUriaX Mr in d R chtan Oemsantc Admlalstritle Actuaris Ac oa taats Ond rwllzer RbuwkMiidtf Opxlcht9r d tsek n sr OpKlchter w terstaat BedflffSletd r facr t rURadarteiir nr enz 87 1 150 Curaussen voor beeiiiitiemf ecnijjtaxhifl gevorderden me erfeverdifiiitter flii vtrgcvordcrdteti Aatrgcname methode Peraoonlljk contact tusschen docent en cursist Uitatekcude carrcctie cofleclicf en Individueel Billijke conditiën minver opendenkunnen vao oiia Studiefonds profltecfcn Qocde r4 l tea ivlo werkt sliiagt i Adviezen Inzake Beroepskeuze Vo6r nadert inliehün in vrag9 mtn i ifti9f9stmrvtf j ratis hrochun rvti hijf kdefl van 144 po mo s Utn wrhindt êirh hi t dnor lel wflu ft $ 1 f WÊFé 1 Pü m iMss Il ZEfWOfDZAAMitlJN BOtllilONBIsOKJCS ALOM WlitK l lSaAAR i H NIEUWtMHUIIS J C l ll WIIK a S 1 i c r iiii GBVRAAtSD lieftt OHtrek Raam Kost en Ittwonifigi door eea nat on nienach werkman Br met priiaopgava ondar letter N a d Boekh J DE VEI 447J 7 Haasti echt AannbelteTi De ABtnktffetlXBlf Van Aj otiiiék r BOOM geneeit spoedig in en uitirenttige Aambeien loowel blinde alt blotdende Hat jeukcQ houdt binottn enkele dagen geheel op Verkrijgbaar in de mceat Apotheken en Drofiitwinkela Verkrijgbaar te Ooii a bi ANtON COOPS 4 4176 9 Abonnementen en advertentitn vior da aOUDSCHiS COURANT en Je HAAOTEEOHrrSCUE COURANT worden te Haaatreoht antigenemen i oor onzen Agent J SCHEClIi te HAASTRECHT Adverteert in dit Blad AtMKNDA ia een geregeld gebruik van Fedora s HaarhersteUer noodig om op hoogen onderdom een praektig hurtooi te hebbem Fédsra s Haarliersteiler Bl ii aHrti DnildM 4 A Hautt mim nimI in verkrijgbaar te Oouda by Q v u BERG Kleiwegstraat 16 ANTON OOOPS Marlit BALT A DE JONG Ooathaven 31 H P VAK WIJNqAiABDIW Kleiweg 77 4471 ü i JL i JJ I Ül miwm mum Tie x 3 eaa d v crctextLtielDlsLd Troox Oro xa m m rx Oxri ffitx acexL BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IMeBZONDKN MKDKDBRUNOKNi 1 4 infeli IJC Ike tH A asMT JfiMk Op 4e Toecpaffioa 60 hooier Oewone attrertOBtiëii ea iogexMidau mftdedeeliotea bU eoatract tot iwr fvwhi ceerdea prUa Grooto letten en randen wgrdcL ben k Mt naar j utarttimt VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNKMBNTSf RIJS p r kwartaal ƒ 2 p r weok ifi c at met Z Bdar b1ad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent evenil waar de beg fgiiiv jier looper i schltdt Franc per post per kwartetal ƒ 2 60 ivab Z ndas8bla j ƒ 3 40 AbonDenient n wen den dardijkir aanfeuDfneB aan ons Bureau IHASKT It GOUDA bij OQKC agenten des boelchaDdel an de poetkaTitorAi AUrERTENTIKPRIJS Uit Gouda en omstrekaa iMboorende tot den bexoirkriJKf l h rafels ƒ 1 0a elke recel meer ƒ 20 Vaa tniiten Crouda ea den beM krioff l fi ragelB ƒ 1 30 elke reffcl meer M Adrerte tjan van pubUeka TeraukaMfkbeOen 12 cent per regel ollwto AdvBrteottèo kuonea wordea lafMoadea door tuaeokaBkoowt va delareo AdvarMatielmrwiu eo ewM Aininkn atie i Talai latww 82 ReiUodet Tek £ lotero 545 Bureau MARKT 31 GOUDA NA DEN OORLOG Inlarnational aN beidskMniMiinf Q H en intepnatlonalie dl itaniatie Een baadechap wan dan Paua 8 Kinte breekt met Buitaohland Een Paalaeha becatting wan Dantaig Be intepwentie éep gealliaerden in Rbaland Ba duikbaotan aorlog tegea de neutralen om owenear daon hebben hen thuda te In het belaï van den wereldvrede en van de nut der f arijzenaam vragen wiJ d t men een etnde maakt san de bureauoratlsehe invasie Ja Pnrijs heeft hed wait te doen En dan van zijn grootsten gast Wilaonl Men heeft de golfkwestie nu ook idtffbc iend opgelost Geluldcisr want wat w Vt andere van de Vredeaconferentie zijn geworden indien de Amerikaaneohe presidmt af on toe niet eens had kiinnen 0olT n Prestdeeit Wileon is een groot liefhebber van het goif spel en hij lubd niet verzwegen dat hij van p waa ii dena cqn verblijf te fari ook ven tijd tot tijd gaarne deoe Bpoat te beoefenen Nu weet ieder golf apdar Sioo vertelt een Partjsch blad dat bet zeer Ln de war brengt op eeo terrein te moeten pe4 dat men niet keat Zoo heeft men ook de kie sche gedachte gehaid te Versailles een golfterrein m te richten dat de vrijwd math mafaiach juiste reproduoüaós van het terreis waar president Witaon fai Aroerika gewend ü te elen Daar er geen tijd geweMt was om iemand naar Amerika te zenden 4h bet goff terfeia te WasKln rton precies g te nen en beeft mma Am adtawi iilli rüajugevraagd en ze tot in de kleuiete bijzonderheden draad loos laten seinen De beechrijvmg besloeg verscheiden bladen groot formaat papier Om o tijd klaar te z n ie toen een heel leger Amerikaansche soldaten ln actie gesteld om het terrein in orde te brengena Het resultaat moet verbazingwekkend goed zijn Als Wilson geblJnddoe t er heen gebracht werd verklaart het blad en men zou hem zou hem dan den blinddoek afnemen zou hij kunnen meenen op zijn gewone golf terrean aangekomen te zÜn Volfgens een Reuter bericht uit Parus zal mooseLgneur Cerretti de pauselijke vertegenwoordiger voor de Vereenlgde Staten een bezoek bireng w aan preadant Wilson om een boodschap van den Paus over te brengen President WÜmn heeft doen wvten dat hij binnenkort naar Bruasel biU komen De looning van Italië is giatemtlddag te Barijs aangékomenk De ontvangst was grootBch Het Parijsche volk zal langzamerhand wel schor zijn Om op krachten te komen mae het gedurende dé Kenstdagen en Nieuwjaar volop vleesch en brood eten Spaiijo höaft den DaiLicJïen gfzajit heen gezonden De Duitacho re poermg vuidt het hüsonder jacmaner dat de reveering van graaf Boinanonoa aich door da entente tot deren stap iaten dwingen nadat alle voorafgaande Spaaüi he regeeriti en gedurende de vier jaar werat loorlog in staat geweekt zijn n hun trobsch onafhankeluksbemrueiEÜn en onpartijdige onaü tigheid te bandharetn Het protest van Dantcli heeft det kun nen bedettcBi dat het door de Polen ia b zet Men igfliat de lijtst van die te reg le kwceitiee al gnxiter maken De ailgemeenè naad yam hot diep Ptetmient deir Sein heeft nu een moti aangonoRien waaoriin aan d rogeejring gevraaigd wowH tooct te stellen dat er in het vpedesverdra opgenome wonlit een clausule watarjn de wil ran dsmKvendheden wonït uitgesproken om doofeen intemationalie airbeddswc jreviiig meo Bchelüke voorwaarden voor den arbeid vaatte I g geo waarbvj o m op het algeaneetvskonderwga n de Mchamelüke cdi geestelIjjke gezondhieid ram bet kind gelet wordt de inatelXung van en internationaal anbeidnibumau De alg meene raad der Soiae heeft Toorta den w nsch te kenaun gejfcvcn dat aifigevaarddgdea Tan d ganoote arbetdei son amsafaiie lüt de landitti der bondgenootea tioeg laten worden om in de techiJsche secties vao de vredeeconfenntie mede van gei fachten te wieselen over de intemaitionalt as beidsclaUiSulen die in het vredasverdraf oitgenosnen moeten nuMcu De bondgenooten ijjin beaig zich te Parkje grootscheeps 4 inotalleeren voor den i A der vredesoovderhandelungen Elk der iras ies heeft Uef t z n eigen hot en pereoneej om g eel vrij te zijn in eigen huis De Kn gelischen die al een van de allergrootste hotels ran Poxija Majestic in beiit genomen hadden hebben het nu ook noodig geoordeeld te ParU s hun eigen offideele drukkerij te hebben daar de missie heel wat stukken zal te hebben laten drukken ea daar ook liefst aelf scherp ioezicht op houdt Zoo hebben ze de beschikking gekregen over een mooi uitgestrekt grasveld m het Bosch van BouJ iffne om er hun drukke rij te plaatsen Het Fransdie publiek b met dat alle maair half ÏTugenomen Ben gezaghebbend joumaJiet Augui Gautam van de Journal der Débats laat nu ook een protest hooren tegen deze invasie van vreemde diplomiaten en bureaucra ben te Parus Na geaegd te hebben dat de wapen tüiErtaind verlengd zial worden tot aan de onderteekening van den roorloopigen vrede komt hü op tegen den langzamen gang der huidige bespreSdngcin W w t n vel dat cte di r i nel voorbij gaan Niettemin betnaren wij dat de l allieerden die geheel hi den roes dor overwinning verkeeren dea termijn van 36 dagen die op 11 November vastgefltedd was niet beter besteed hébben In S6 dagen had d xij het toch w lt eens kunnen worden over da esaentdeele voorwaanlen van een vrede met Duitschland De veraimtwoordeiijke etaatsJieden moeeten seilieit lang m hun hoofd de oplosMngen klaar Iieinben Dat echijnt echtör niet het geval te zijn Men ktnidi de a ai omst te Parijs aan van een heel regünent specialisten van aile mogetijike aoort die tot de verKhtUende adminietnUóes der geftllieerde landen behooren en de onitsehc g van honderddui Benden kilo s anehieven Al die per sonen en ail die paperassen zullen gedurende imuuiden d ïiotels van Barije waar de gewone reizigem toch al geen plaats meer vinden in opsto pdng btrerigen En aleof het niet genoeg is dat men de airchieven va de oude en de nieuwe wereld m da Parijedï IsailMncEtinera TUttatiaWl lieTit men nog oëT Engdüche drukkerij in op le graeveldea van het Bosch van Boulogne Indien elke gesoleerde bureaucratie een atparte fabriek giaat eisehen ovn ons met aannmllend druik mark te oveiBtroomien dan zal FariJs dat aan de vBegeraanvaillen en het bombardement der Dudtschers ontkomen is bezwU ken onder den druk der paipieren en de inivasie der bureaoioratein En gedurende yeB tüd sullen de Porijsche bladen die onii publiek in te lichten en on e belan ren te verdediigan hebben giediwoogen bleven om drie of vier keer pea w ek op twee bkadzijden te verschenen Het ie reine dwaasheid Nooit heeft men duidelijker ge2ii i hoe leeg de hersens zijn Wij worden l edreaigd in een diplomfltie van gelegenheidamiddeltjes rond te ploeteren De groote maoijtte van specialisten en de pyramieden van doBsiera zullen ons in een onuitaprekelüke verwarring stoJten Ieder van hen zal zijn aanweoiighaid willen rechtvaardigen en zijn doauders willen gebrudken Ieder zal zijn dgen opkweing voorstaan Wü xijn zeer gevleid ten onsent ziooveel vrienden te xien die bereid xijn mede te werken aan de voorbereiding van den vrede Maoz raaa onze meening Boucten hun chefs wüxer ge Volgens berichten uit Warschau zijn Poolsche troepen onder generaal HaUer in Dantzig geland Het leger moet 60 000 man sterk Stjn Men was wel benieuw wat wel de feiitelijke iedenen zouden zijn waarop de Entente zich beroepen kon ter rechtvaardiging van haar interventie De BngeUche mindater van ooriog heeft zich daar nu in een brief aan etn oorreapondent over uitgelaten Lord Mlac r sehreif Gij vraagt mij welk recht wlJ haddtm on Engelsohe troepen naar Rusland te zjnden todolnde ons te mengen n de lM tenla idMhe aangelegenheden ven dut land en hoo Ituic wlJ te nog daar dti4iken to lati n au de oor log voorbij ifl Uit de vraag zeil blijlU dat gij de eltm en eveneens de beweegiTftdenen van do regeoring verkeerd opvat De reden waarom gealHoerde troepen niet alleen Brl cëe ds En e4 ohe troepen vortnen sleehta een kMa gedeelte vaa do geMUeorde treepea naar ftyln zijn jfAsnnden wi dat de boHjewikf wat ook hun einddoel geweest moge zijn feitelijk on e vijanden op olte nui i Ujkt wijze steunden Door bun optreden kwamen honderdduizenden DuitficiH rs vrij ea kondon ziob werpen op onxe maiknea aaf hf wMrtelijk rent Door Iwn vernu v1 el RonneniS niet zijn rij ke voorradm gfsan aa oUe ln handen Aer Dultsohera Zij war n hat die de Zwartezeerloot In handen der I uitHchcrs speelden en die vt rraderiljk de Bajedbo Sloiraken aanvielen toen dcsMi niets andera wensnbteiv dan uit Rualand we te k nen ten elude voor do vrijheid van hum eigen land in Europa te strijden De gMnIlieerdën zouden zich gaarne van tuieohenkonnt fa Rusiand hebben onthouden maar het was een eerejUleiit fun ds Tf echo owaken te hukp te komen en het was een drtni ode mllitefoe noodzakelijkhdtd te voortkomen dat ullfebreide f eMrden van Rutfand die aan ds drannle der bolnjewlkl trachtten te ontkomsn d er deaten werden overstroomd tn zoodoemde voor den vijand openg teId om daar veorraden op Ie doen En dan zou Ik nog kuonpn wijzm op de ontoaftijke Tertrokken Mag Ik u om Ofw arm versee ent neef Zijn mond siond niet etil Hij wees v n het eme portret der veorandere naar het andere in de tamiltecfesobiedede was hij bui teiiigewoieB thuie Ueiobin Jacobus gesneuvdd bij Matplaquet een fUnkeoldaal die ongetwijfeki veldmBaraahalk sou sijn geworde Ja destijds Blottstedl Ie besten was wat waard En ginds Joaeiiini Ahibfadert U weet nb t die was in 1743 generaai stadliotidcr lo Silezlen onder den ouden Fii iEUJ maakte toen reeds aMuamfngen aarwrer men nu nog kibbelt in het huls van atgevaBviUJSieo t Ja de oude Fritz en ztje Medenl Nu graoncDield opperhoufivestevl brac leve onze deiooeratfsElie eeuwl Deze ga ejecbte noreeAi aatwooid Nu u te todi oooservalietl De faoutveeter ootwe de vraaig Bc heb een andere Ofmttttng van de OOBserT tteven daa u sohijol te heUMi baron I Orete Uef beide baoden ep en dwona k1 tot een lachje Neet politiek wordt n mijn fauiB niet beltandetd da mofen do mannen wMt elkaar doenl Blottotedt booc beleeldi veedt olehtl ft bedoel aleeliU Je patriot hetgeen v wr irij hctzatfde b t kent aje mocarohifA la men verplkitit de pTopagianda van mond lot mond te voeren Bc aal deaea wfaiter In de dorpen die tot bet inajoraat befae c B ve ade ffi tAiil ftOtfl men htm daarnaar b baiadel i begrip van hue nooden hebben zoader oevnbedoeliug daarop zou ik vooral den nedruif willen leegeu Ueeli men eerst hel verirouwoB dan vejgt alles vaa aetf Mnar onrust willen wij liever niet ta het dorp broDfeaiI MoDgen mevrouw wor er bM bet berstef van hot dak begomaen El4 von Blotl tedt vond niet veel gel genibeld z ij n wij sheid Ie lucfateo Dat hinderde hem hij oam daanRu dadelijk na het eten afeoheld Ik zit heiaas ln eeo straiaaak mmoet nog akten doarwpnt ecki Dal iseen twijMaebdg geaoegen veer een gentleman 1 Allen beradeiDdiiai toen btj vertrokken was Een pijnlijke stilte vol ie De opparhcütvcdter z i droog J e baron ia een vermoeiend heerl Alle vier ïasbteo laid Orete zeldet wij zullen in elk geval aija goede diecMten Qtet te veet ki be Sjg nemettl D rentmeester trad nader ea aetde ht De baroB bedt mij den weoscb te kennen gegeven dat voor hem een lo geerkamer Iti het flflot ln gereedbetd zou worden gehouden voor het geval bet gewenste mocht zijn dat hij bleef overDsebten Nu riehtte Orele rich op een toornig rood kleurde haar gt aat laUd zelde zij opdiU ajlen hst zouden bo oren Daar W geen i r e van zïjaI Zcff dat den baron zeer dutdeiljk uil mijn naaai Ea verder heeren beveri Ik eer dringend diU U W reobtMi in geen enkel opaicbt zulica Toen haar gaetm waren wn ng rij de handen Doer dmsternifl tet licht Maw iMt Dultaeb VMli VOM HOfiËfT BOIXËUEiï bewerkt diooT J V WESaBL INK VAN BOaBCJI Itadruk verbodea Wuflww waarom heb je mij fit aan edaaa f D xe stoomde op dit oogenUlk Kozhaven voorbij Toornig tronMe dlJ hot roar hoofd Zijn oogon fonkelden ln hnl duli tT Daar draaide hij zkh snel ca Zoo nu had UJ Aan febo rt roDè adtter zlAI Grete slmid hi ds awt JwAttrofesM Ter sierde vestibale van bet lot en gi Wllht hn eenlge bevetsn Ben autoaxrtitel stond voor de d ir Daar klonk getatel van wielen Da vrouw des bulces ïrron Ineen De ideuwe tted sou loob niet reeds weer isrugkt cren t WiShelm ik heb hoost Ga au mdan naar bet kind gij weet 4M hst fraag heeft dat IJ er sijtt De bedlende op e de breeds elkaahouten deur C wftde anet ln de automobiel stappen dip echter juist ler zijde reed om voor een aankonund rljtutg plaats te maken Het was baar irader Hij oohrsauwda reeds z4o hard hIJ kon Waar fa Ie h i r Naar a papal Het gi4aat van DankerBhaoh was Mn laoli Ik kan het mij voontellc ik had oidc haostl Dat werd Is dm kalacti w ah Bess tp f te veri JiBat dat ÜBver waarde baronl Als men wU dat poütlefc Uedn hel eeoB stjB ast Vh majoor was uil bet rijtuig gMlapt en Kshuddc nof altijd lacAsoid sl a dottier de band H tf s eea ooff bllkts tjd vwrayf