Goudsche Courant, zaterdag 21 december 1918

ltlflffi f No 57p JiiargAfiga Mu a Mi t jML i ii i8 g ate Redaetie Telaf lateto 545 w l iA is nattiurlStc juut zonder bedoeling Teweeaf êai S Entente tydeiiB leii wered orlog Juur demo wtjf lw yezmdhcid en U Icuaen yta b home van hi t zeithmchik lriiHrsi c t dei naties van de Vf Btd i ift i9 lit iip mm Tbovfuroad Iteeft ewchoven Napiea mogwt voor h i w cen enei zaek v mg betw mls heV Mi tii doen itts m de ip re d en hf p n tamé va het Hererlten miM fcietr é n de edelste bHo lujgien en het rjistig t irtrM eft m ailn d Brttetitö gtcneüic stommmg die aVer ïiet aIifé ne A in ona fand he rich e ICtó d ti löoït voor ieeh niet gering deel te diü en aan dez leuze voor vryhead en Tccht wi de w zo waaiop zy fC Hiopageeptl wierdcBi E r voot I el van ons volk waa u er kelyk nog Tiairf genoeff om mm de onjbijjit BUfïhtjJtMd d r KnbMMid m den Irrooteii iww e vM4d dcT vo en an aaa hna offa KDia gTO ïeMl tctt Mrtie d Melne tiAtiffi ia i io l ni ThtfHs a de Enfeotfe ats r er ♦ naaWa uit deft trloy i g om6n jnoet m tM xHAi © 1 imter oAtwuiïïitettl e i teI til i feM Vb n Jn aats vd n zfóh met de vernietiging j lüil Xluftiscbfi m ü üt flJ tt gfl Dfi teïcei iau iAJ Btrilfln èn een rechtavr de te gaan opbou i wen WAaxuit een nieuw en gelukkiger f Biuros luuQ te voocw n laomein toeml sy t wraokr em en vtotftwmiszuébt waar VHi mMt vtasUlé ariMit etaan EHf ixw id t lim bsa nkmmt Tan nDDsidttnt Wi4 on het verhoedt raX m de eerstvolgende treken K ft Mlad l E rtiW M v detf TOW Weuwe oor kfgM ttméfi tt tie gVoote en kT S he volken 6 otti lïttïd tl gèn i e nt od ottxK8 geiW h deai overwinnu arosa die zich dfüïsï enonom ondeniwt pieelct Hopwemig ohl aa tzuchtig d bedoelnajipeii diar KntenteSiaten waren maar ook hoe fel he inndx niotisch airtnea Vforék méeff den invloed der wUttdigd eiii i wftnna 0 as de d i A t vvii tti tate h g litgffrvMM oHt ïrMftti U A wel aMerdnidelylcst uit htst tmiftfire Wt dat lfs ftn kïerfte staat Vi Bel zich TlUi Ww BlKmmiinig lüet weet vr te hou den insÉr in aaue tialufit de b eeatige Wu tta nftor lï t liuid vw een bnurman mtstanlit 4 vaft etUk iWW H m an notg wel aan wMft tm dee ttut a ti volR ten nau Bte Mifffailt Is én die tijdiens den oertog geen fP lpa T i I m Ill i m ii fti Jii m il ii L i mM Van der Msuim s ONIX ehoaulis aa de Cke leid Hedboko HuteobepaM Aanara u WaleK eeAaeer ia kei middel del ae Sebniib rea I kaialea ledir l der aaa CSal r 0n NieriBteen oaadiedeUk aonder a Prul PW baiala f 2Sa VaabtlUbur te Goada W ANTON COOPS Wldauul UU U 80 fttiii t fk UA imjzcH d t gedicht moet ite biüt fsi i etea Dub or uit ea pttei vat op bot btftdee 0QdcTtuA3 en VB höt oogMukldlg Kef viooq bet huls a lnpel de beog hoed wdrd ge ziiaaid en weer p bet hObCd gwet je itett wifi mol e i 0l t Htk n eprni teq d üofbart aprtnigen maar bbjft tn de Ieu Mtf ïitstictat pairdódB 1 bij aftamljn vö tmi tü om bot todsteel oog mofderte i Ak tca t bi z U 2gn kacbeipijp iat ik a ki MiUiuzlijk In eta Ift ea zeg onder tranen inijnbow ven BloHatedt 4M tM h til de dtfWto v tt Asririjenfet öHMr die htüBfC het tejpènW Wddg ntet too gWAi mWr jite fr6e w Sta tfas heel g6 IfodM opl Üftt geÖouMe dan ook giet trt UJMo en 7uchten Hu bet vo gend too Mall tixi trainpieU mü tegieautet en de morrle traiBpftit daa stia ia twvgl de kgHsAKfP luièe vlebkti ik hMs heiii het me Miniea ro BHHMf rem een VlM enlBol el dejmta aftn iTij t n AvW Hliault Arfr OAbbtéitJé xet Oft d ett M cw onto nils Wreftï Adverteert in dit Blad Een mooie volle haardos Is iets ran groot gewiekt Het maakt het hoofdje mooier En liever het gezicht Fedora s haarhersteller 3 55 Zorgt voor den groei van t baar Bestel er dns een flesch van 6ij Eijt voor altijd klaw T huur g ff d een ink Byriirwooiiliuis met PAKHUIS ÜMH I C braan ofeerder Brieveg onaer no ltö4 bareauQoadsobe Courant Oouda 13 KUIPERIJ Eane in volle werking lijnde HandkuipeniJ Ier overname aangeboden op eene weU arende plnats in Zealand Hoofd akelijk droogwerk Bneven onder no 4500 bureau Uondsche Courant 15 dlTsrM iMt D TerkriICbi b de 2 70 10 InÉlHiiliniinMii UHPLIIMil ariKBcIkalaat i éaUlMl Smaakt het ten U niet Qebrek md ectlntt w M ratMtan iijdi op HO tI rh o ocitind v n Uw ina 0 netit Ui door lercjeld aa het ewa lw Abd Ubltttsn ia ta iMin a Di Abdlftablctien worden mer pT Mta bi maiiflpiin inaa kramp het suur opriipin ii tnlitelijkhald ind aMl et Ben doo Abdij tabletten iiTOor da maa I koal overal f 1 3S EIkIiI roodao I band met ob btndtaakenlni I Haastrecht Abonnementen en advertentlën Toor de GOTJDSOHE COURANT en i HAASTRECHT80HE COURANT worden te Haattreoht aangenonen door onaen Agent J SCHEER te HAASTRECHT 1 ViiDdiiniir lypotiieekliink 1 iMi i oal op Kmwvm DM 1 dMd 1900 349 900 t 200 1 I7 601500 500 IWI 31 050 lOOO IW 1054 50 1500 l l 1 451 600 2350 1 I1 2 J52 300 4 300 i i 3 522 550 600 l i 4050900 16 000 nr 4 276 750 25000 mi 5045350 50000 10 i ii 66M850 lOOOOO 11 mr 1JÊMMO IMkOWl 0 II Bm IMS In mlo v TOO OOO 1941 26 Ooedkoopite en oolledite adres voor Meubelm i TaleU KaaUa Battettea Iteelea aiet leer ea pluche VeeraakednaOaa Welleaea Sallla ekeaa Tkeetalela Mefala tektUarllea aaa eaa MF OaMiMi a na TMr Ka lal w C hsw U kavt aa a 20 KOUT zmie m lunnuTMt iHNiiiiiÉgttui MaltolNl MUM Mi II ihM aÉBHailÉlMaaaiMMBi I i HUISBRftRO mitten rantsoen I Sedert horfit 1917 liebbeo de LAMBERTy BRIKBTTEN in daiieode kaohels hafarde foranizeu en centrale Terwarmingen bewezen dat ie zonder to6voef in £ van and ro brandstof volkomen Anthraciel en Cokes vervangen Voortdurend komen uit alle doelen van hot land Infbituigingen binnen Vril van DIsfMbutI Meep dan 100 7 goedkoopep dan met bent ia het loken met LAMBERTY BRIKETTEN Ze geven een zuiver cokeavuur geen rook geen reuk en geen roet Prijs f I SO per 100 Xiteo bergplaats WACHT U VOOR HAMAAK Ue eohte LAMBERTY URIKHTTEN worden alloen iii de fabrioken te Vreeswgk Vnren en Oldenzaal vervaardigd door den uitvinder zie Ned Octrooi A No 8787 Fabrikant PAUL LAMBERTV te Zeist en zqn te OOUDA verkrijgbaar bij de Co Ooira 2i H 143 DEMONSTRATIE Met de LAMBERTY BRIKETTEN zal op Maandag 23 Deoemi9er a s il van da Soolatan van ia tot a UUP in de DB RftUNIB Ooathav n een demonstratie gehonden worden EeH iftder wördt mt nooc igd iièh to komon orertuigflu taq de braik baarheid d s r briketten 4489 130 Vraagt roor de a 8 Feestdagen onze bekende soorten Koekjes o a SCHUIMKRANSJES KERSTKRANSJES KQFFlCKRAN eS TANOO LEKKERBEKJES ORANJE BOLLETJES AMANDELSTAAFJES enz Kapstkransan Sppltakranaan Appalbollan vanal hadan tat Nlauwlaar h GEBRs DE JONG i GOUDA l p r lraat aa 4503 4 TalAfoon Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws KeizArt Aoht 15 Amst rdam Lelie aoht 30 CURATORIUM Haarl Polak Lid Eenifl Kamer 8 PoctBliU Sckoolopalener P J Raaymakon Oud Secretarii Generaal der Ri kiTerMkert ibank W N WinUrfhoveo Gap L lt Kol O I L Amerifoorl SttrtUirit Mr Aa W Jaooiii ttl Oud AdTOcaat in Nad lodlt H J Colkova Bultea ew Lid Ged Staten Bur emeeiter van Edam ea Schoolopsianer J aariito OMd Reaideai vaa Teraal Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Ondu leldlaf tw So bakende laarkrachUa rador wia Job Bounun DIrecmr Ma r HRndvUtcboal Mr Dr J Bljltan Directeur ener Tucfal efaool Jhr Jaa Peith Jouraallil Dr A A Fokker priT M docent UnjTertitelt Or A J M aarlaklBa leeriet H B S P H vaa ai Btal leereer Heedeleacbool Prol W C de Oraatf Heogleerear Uaivereiteil UtrecU Dr A Halbaratadt oud lceeaeT Gyea oeaiam Dr J m Hoogvliat priTeet docent Univeriiteit Dr C HayaOMB eccoua tent eo endere mennen Ten Been 30 leereere H B S 7 Mn In de Recbtsa 7 Indenleore 6 eccounteata 3 ertaen ene worden door oaa eQrtaniaeerd tveor daa 4eo akrllteUlke BOEKHOUDEN HANDEL8CORR ADMINISTRATIE EDRIJPSRBOLAIliS KTALAOe QRaANMATIE BKURSTBCHNIBK 8TBNOORAFIE 8CHOONBCHR1JVBN NEDERLANDSCH PRANSCH DUITSCH BN0BL8CH ITALIAANBCH SPAANBCH ZWBEDSCH DEBNSCH NOORSCH RUSSISCH MALEI8CH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUiqCllNDE BLEOTRO T CHN TBEKBNBN BOUWKUNDE AUJ ONTWIKK LOGICA HBTORICA STUDIKTECHNIBK WETENSCHAPPEN TATBNORDB HUZIEROESCH HARUONIELEBK JOURNALISTIEK QEZONOH LBER METH Sl KEKBN OOEDE STIJL HANDSCHUrr VBMBTBKINQ VLUOr EN GOED REKENEN nOBELBN LAID Oplaidlaf par brief vaar alle eiamaai voor alle anibtea ea beroepen voor ALLB actaa LO ea MJO ALLB practllkdlylaaia l taa H a r eW Notariaat Mr in do Rechtea aameeate Adiilalitratlo Actaarie Aooaetaata Oadei wlliar Bouwmadls Opilebter aa teekeaaar OpalokUr Wetentaat Bedrilfelalder SearaUrla Redactear aaa aaa 173 150 CumMscn voer beg lnn rs ecolgsxlni gevorderden meerKeverdendeo en versfovorderden Aanjcenacne methode Persoonlijk contact tusschen docent en cursist Uitstelcende correctie cellectiel en Individueel BilHJke condition mlBver openden kunnen vm ons Studiefonds proflteeren Qoede re Itatea wie werkt slaagt Adviezen inzake BeroepekeoM Foor noden inlxAlHifen vra e en i $ mt r a$aHtt fnlu broiluirt m botkdtil cm 144 poyina a Mm vrhnit tuh httricar tal Mti rURIER au lEISTarUATS wi VEIKTÜIfiEH m MITIIEI AANLBO van EliÉiscbe Licbt en Krachtinstallaties a VAN DUIN Co Oouda Vmi Iet AÏvertMtiebarew Il ÜDilielii taiml TILIFe 82 MAIKT 31 b aor t é plutsin ran ADVBRTENTIBN in allo Nadarlaadseha an Buitenlaadseha da an wcakbladan an andara periodiekan sonder aeni a prijsrarhooilnl V Inxondlnfl vaun n arf chrin sloodai voldoondo Inliohrintan wordan GRATIS varstiakt Maar een lichte verkoudheid a l tn all gil nieit hoeat of keelpijn hebt Verwlarlooa die rar koudlmd echter niet lenecit U lelf dadelijk met een krachttg wer keodaiddel all de Abdij troop waat ali U Yer kouden ii li U meer Tatbaar daa ooit voor d spuKSiSifiiiir AOKNOA 30 Deo Blauv XniU VerlawtMtaa E H B a 21 Dm Zaal KniiMniln Boa Oi ChHPgen Toonedlullmeitac voor Ae iH jaOB 30 Dao 2 mir Oebouir Bouw aa f nlngtoesioht Ondwetaardwwaiiaiio f meozoiig Beleefd vorzcckaa wU fereSeUl t dlf mededeel ing ie mogen ontvangen van ver gaJeriegen concerten verawkelükliedti enz om deze tian in oom agvnda te w metdea Bleoirlaclie DrokkwU A BSIiOBIAM ZOOM OODIU 2isT3bfiia sre aU a Tr©rt©±i éi ©TDla cLVo 3c O o Oa ö m £x eD ötr 3ie aHL BEHALVE ZON ÖN FEESTDAGEN 1 Bib fr LVi i i f aU tM Nn ncal hmt ABOMNSUENm KUS jur kwartall 3 par waak t et ZeBdagaUaJ yer kwtrCIIU ƒ 2Sl pér wMl Si raat enifj waar de beiergiag per loofsr guiehledt Ptrnen VW poet Vtr Virertza f 2t tiitt Ikdatebiad ƒ 8 40 I lln n bif eoatnct tot wêtÊt Iwirakotkd aaar ptaatamkat k aladi Qtmom advartcattte a i ogMond ia eecrden prija Oroota lottera n ran lft A di ti HnW i a baaaea wndw li kowlwt td i êOievk AdVHPMMMMKirMftn M MHW Aff a t MW f i enlwi ordea ilsgdl lp aiiag kael bj e yeaten den bwldiHadel en puai j iautui e B ATEKriKPRUSi Üit CauJa s Pniatrelleii bettourmda tot den beiwtkna l meelt ƒ 106 eüce rfgel meor ƒ oifl Vaa tniltea Qou ia en Wn VwoTgirlag l i nvM I IM t ce nsai meer Ofi Advartfciliia vaa votdieke TermakelUk kada lt ceat per nflel 7 AAiivtiHttniti t TeM faiteM 92 Bureau MARKT 31 GOUDA dU mmmmlÊmMkt MaqwiM a MMMa sniaTtftUWïr AU dMlj4 e td duor zd 1 um ikr ai uve ivttiuu i twavt di luf c u i ul ii g ti h 1 1 dvC tif ml ai Iifiili ii dh ir n LPt Kunör immTi K III oiu lie 1 o dy In ÉXtn iti hoti höL feisHttHe alle ftit jHf H d i id pttT jit te viWpc mti k miKftUjUUJdrii MUI do driilM héXsimo pmie W Laiku iim u wn hl tMUinktt a dta vm lioLftt i MCtyito at UJiWligj du vut tag v ou MgH iod volkx UV IWUu MinsLCU ok U lifiOjuU irBi kourd di lB do fVr t K m N ö t Ida toi ril dUftïtmnasi htt itTfl iIt d fhwfitickoatffrtB aaÜ l rl r flUtft oi aOnd r i Mf J JJt tK n SMutjIi dQtlalr ki manii mwc li K i f Kai V wiUa arMl Htui aHvtis ami t n A4d4 3 A I t dtiiAlliik j tie Sr I LoiittWB liOi lL o MB zifiii IhJ öti HHM ie dit vm do ilkr Cti Kmaf HmiJiil kim woiilci dll i Ut ze nM zotiWcl kt vnll b rt lif lJULi als zij iMtl kuAWB 1 r i M n kt ff uti roml bi M nM drtdtbWTT U rlaildii Ju irf opg kointfr t btt tw ï eiiM titM M pww l Jk t b4 dat vn tij I hif oor i k hii aat mff v 11 gpj 1 T oiHa il lomwiMt n an mor Jilen hi i mil v m lo fe tule Kuoerw rt b l13o 1 1 ffr w 1w E Arvï ftWT eomin I eiè vm IWj bim bijvoarbwkd pkrjK Ui R VM iiiPp jiwr HJffflWltn iWt otWB WdMittMl iliif ifiMrli O lea a titddt IH im IwwiJr Iko 1 ftuioianj ibu oiue Uerj e Kojwr lan luliy b UiftiliWl Vf n oiz ailBn iHu4 5 iMi dit ODit 11 Ie to kfim I lik van vol fn erl Kftiw T Hgïnjf e m lietaa mon lrt lf pd op de wit ïovitff rn het b wï luip Wm ortfenen Kn KiAW l i i Mf Ifl Hff fwn gB l wo r t m r voOT d w Kunii Alfe ft d hl r lie fr lot o ïl mg loa iioorw d t or op 8e lijnt te wlj ii dat hij iK ïkrae K inti noff wli liehoiiea lp 11 iki rzijiie ui de Kannr 1b n en Mri r lüWt t vIi4l i 1 rt oik do rii liopalen turn 1 Ji e U i blHn la tei Vuren iltt er dom en wlJ7lg1n n nog wc Iet 1 vm te mnkf i wna Hi 0R nU anltn u tgi i t T iUcT ilnt U di be nfetiis Min Ie fer i Kamer Blro o di lioil 1 5 ulUn treiirpft m virnl Ij nl ge lOfg Owsproftk elijh bfiwmïe de Ko t 1ff A IfHHi dor B t ta Krm er d t el vor hnn tevwi Toen hwtfr dwio rtfur f d nienflff rie du roè Bort li t 4 ia h t ft i en voor Ï Bi dwft e lelt sl ullgtn oiiidon lit fb Pro icfflle ïtifc n do K morb I n uilen ktezin Toe i ec tor koiid d zi nea inn r Mleen g ko i fl worden uU dp riik Uiii In 1S 17 It diartij ifok n ti d i A fijliV4l lftt iij flp iioo e b nkltii flMi h bl n h kleel IjI konim wor ei Fm t biJ tie gttrtn ffr fltft tof ftt ng vat l it7 7ftn i vöönntflT n o r do verfilfp hnM R k fwiW aMi de wn de Tweede Kwmcri Wi aJ enlt a zoo even liet öardoi d r Coiiiidhale in l d Ij de VvJtom it t4 Bop VAn de E T t Kaïuwr wacht Nu i h l rappi r Ml hir i B r 11 I I J iül i l jLUM I U I I iü Oit aMiB W s r iMataaUiit twaa biadan an tare b r aag n alg m4m i Ua ttili al l £ j4 te a JJUig it tUWIMUtf Itf Wt OliHiU ktuur utHo A i ao ivMLUf mt i uj di i4 luiBj OU iop ou ir i t lil fMijt m pr ij i t4 ik nii i iittMi VL wK4iii Uij ibMiee tuz 11 r ll iU lArli u ii oiJil WBiftoiuWHV teïrtiji 7it lu üj i rti 14 iifi düH la ii tdi kUM ikt w etn uiuWtTp V twlvfp it ftj ui lu Ou jaifaM t il i lot 4u Ij 1 jmui iiV t luioAr dan vijf ffberL t lit ziO bpTiUa dti ttLftr t rtl ji r litter al luofpur tul t preokf h i eW v omwerp I Ki Bowigipkourl mdai 4ij Ui g da be MitiKMrituar wjia Av atk ïZiiMi bilijka bu ztwtii n t fcau io NtloL mU wg ir op w xxi lo Lu ie ivmiitr zob tiwod mo aiAl ihunguii o Ui l eMn diw Tweedi a i r u ia dt luttifivUitl H nahi ifsMim R i irtx tde onlaogB ht ir bTïlteiiik K rMM iji ti dAm e ll uicor Ji ilw pivaHiiibtKloa nkL bij Ix9iwo4uj poa ton uauubij afasiidt rijk oidwurp MuAcv wonleu toorgMltfJil opdtU ftij a tOr M lyk ovtsr koi ktprwkeii i i roobtaii la BpoeUv grjji l vl o W lCank iie o d tl uHV in liiiar doud gewteti jfit i iu u t im duo le opirt reveo Hoa Utnl jKir 1KV31 z b tuti mjar ndaniaal iM l K t IwAt b llOHdoii UAUËNA4U Wanneei tfbraits de V e i 3in iml ztJiti xal Kei de ie a van Kbein EuUen woi 7i n daanram nog nwt t Dcbt n die vieirtfaiff znl het ortget jfeM wi zflfl het belang vim B giÖ dM daardoor deitf do r flae geeft i tiH li de beubngen der Ën jeü e dte de beailstmg baaien Wjiat h t lyttt cm a zoo viteimxte vreemd koo onveikl4ai4maT dat die sSao pi lts opg kOfflcii iSnvclWrielgke ïtem iiung een iuiVei Betgisdie uitmg aou 2yn i h t l jkt WW voistrckt nlet oninogeïijl dat deze beweeinff mets u éan rartoon dan e i rmwïoeHvcR dic dekkan nAet de feitelijke bo bolingea d6r I n tente ffi pecmal van Bng land dat onB geduiaode den ooilog lut pure lieffto eeonoutaficb 1 e iKcft v iUon ttooddi ukk Cti De bew gfnjr d e r ijafinde is werkelijk im tnMa bete keiiSt voor ons landtün idaarom i bet zoo gi e I dat èn RogeeTmg to VoJk zxh lo i hooien dat zo lutdel Ott rteere dd ï Mm vftsdbeiaden boudmg aqimemort dSt 3Wffw l fce iwisch Vlaanderen Als 1 mibui g tf een óo nblik van tw ijfel laten onvti fint hun wÉrkelj lEe ge imiheub J De Ileai ït dta Veiwenkpde Staten die e kamp eT wH z tef ferechtigheid cm xier klei no natiea moet bei hooien Ne l dortaod moet Neilerlaud bftjvcn Beljri che en andere aimiexionuBten txÉi spijt neefite eir oïtoffftN ntf gespoord Aeeft om de iffdenrdo bevt ldnjr Hn de b naimui staat tei b lj n dn te steunen Ca e lad a4 4 l aatf fcito tadll Minma M ti ditfit echter deze tegen ons lAad g atthte atmexittiohMt ntet Vleest op rakttunei w Boljfen t flwtfcen Ongetwijfeld bande feit re ti5ffl deete oMCiT uiv oed vunFiaikiijk en van Kngoland in elk geval mitakt de e ieusubaji dat z m hfiafikrs k en £ Ag laad g e t pwSwn J iv amvexiomsme ter tew Deze twee nïogendheri fn nam lljlc wetén in B ie een trouwen schildknaap te b bbpn terwyl zy van onze gehoorzaamheid lanig niËit soo zeker z q lig nmcr het ge M dat ocb èt fd ttog ttt het Oorten Mijft dreigen en té ertlstijrei lui t naar tftate de Franeche n Êngel vbe begeerten d tfi luitfcn vixKie van WiIboji s bodoejm goi atAnagm kamt de vercrterkiing van b it EemAtoeHjk an han diénet te steHen België htm dit tekend té at d Ditt die versterk r g ten onzen koate zal gaan Btuekt dan tevenanegter verzwaflcking van het HoUandocha elemeint welke vennvftkkdig H o el rrankrlju als Fngtelwid ook ten eigen 1 itc men dcnke aan Zuid Afnka en de verfranEcbJng flei Vlaimngei ffawacltömljjk wenacbe öCSpS tUOl ljiV ll et o iaymp ithifak ojVtrfHön an m do 1 Sot Btf iv t S ai0 t MH rtMd umI bitr ter e wa Ir eon gHisoli Bokgiuoi kvup N iMut ee z f MwaiijpEMtamen Mnuk ge mnivt b9iitó i nii wel e li l aöl s we reldH loo iiMrhr Ihoezen r leAw AU w ei H d n ttrwt MCiJ IÏSy MKl tóch auijd V ojT 081 iiifiigeiifXani ooral v in ivat Bel gV frfie volk kan men dit niet goed l ttsii tniidAt dfi op ai ün m lUt lii er te Iflode al tijl lW l i iKwaitn ovfr h t peil d r be tchetViRg bij onz9 zild fjko burw nkti ichiltprüjl waron hrtgwn hi éeti ioorlOöa tt n 35 dileifijts iê gsblel fi Waiwiseö nieaj im ri i w t frMi foi iU ite et Ijd on rttitrHliJ wew I onthfoftd lii Bmewl n t P purtt n 9 bier alianff U O er irt is Mt n et g li 6l opiirfi d t birtr H 0 1 tend d mfttntog post vwt rt rt n n i mên alHjd e n pfMri eaflfla tea ivj itn r ie Wi attf reA date 4Me tti0 alK v k r uip wmien fte willen Ue vtr e iia do amlaiLlU veitgfn op oeu misrkïv aipil g fcJ III dat tbans algpuirKJi virlfwijguJi opkomt o 1 3 3 ELr te K mor flf te B fl lon Wi t liion ildU dt UiSiJtiUut an Bolgiaolie nf komM is In 1S0 zija wij met die Kamer Ojii5o4 Iwopi vrijwel tii tvi dtii zul vaa de Noori Nederiandert hebKii do ZulJ j LANO IMABUVPtt tiiK ii l i erti wftBrontimip t6l ♦ ijtt gt g ut oMf i MPtfjkeJv der i wk we t ha iMKOa l tui vorva iuür veu dat bt wetk bii ii gi9MiXiijkt UootULbhy vau IJ MptMS IjtiT V lo ivu de iwi wle Kfuier wi4it auin gi jiliM u i op 2 i H l i7 dooi di Ka iintf ji Ittr r aJi Iafe ug v a zothiot l oof iHTI fi icaaiaix vit3 aaiu ltauuA ioéii b W UfA RÉhtT btlttu ll lMl Ög h g iéTt Ift il TiManr la wa trtwd duuai Mm itsr 3lêJK i J a ra al U gMfwnl vri bc I d j atoki siwld dat aita dn tn 1 19 ist ujI MoUuutiu Vin v if4 4MW4 tMi ttuacbtf Mi auf T urauirUig zil wuiduii gijtftKVeu Ix h It t v 4M v Kir4 i a lot R bvullini MUI tilt M ftétf éiK ds bj A Uttb aaJ zikl lm wordMi gtslaan A j ht 4Jo 1 c biU r v u dt e soosMciUm vi i vt mn öt mè r prluMutivileai a rii jlllo tï t h 1 ulOirraJttdffVbefi g e h i An t4ï ïÊWtiè b tfjfHg Tt lf VnM MrtittiaweftcA M0M 4ijk t rmkmi ta k liadenwol wtiifle wiiciwlD i l Mn te Niett nk lU haMclélMi dan de Be rtet o € ttwxi wat n onder Fiiüisehein en Engel scRen invWd mog i we ook bun doze boiCteerLykhaad teidege oatn kenea aUermee t wd op dit oogenbllk nu neg ial van behoö tlge Belgwï h er rertoeven en zoo pas A nOiiC v t gnxA t AaWMr bondordduiwn den zeïfs dooi den Nedierlaaidsclien Staat en het Nedcrlamdsche volk yn geateund en op de been ffehouden Het m ii ituuriyk verre V£ t oiM on op deiö hulp te verhoovaardigen of ei tlanJc voor te eiBchen We hebben het graag uit menechenliefde met alloon maar uit gen a Mh tKl ook vftor onze buxon e fitaniveitt anten e tean Maai wel hadden H UHcm viwiiMbtMw dabbafc Bc ai volk een Ucun beetje meer waardeering teotnde en niet althana denKpene naai bet e vén rffflS taa a n WWi tïtfel ib P K g 3tvi ï trdten ontvangen noch de band traCbtan af te hoti ften die him aw pas nog lafenis bood ui hun kommer Nu België zach stoik gevoelt dooi de be Echernung van de sterksten in den grooten worste stryd wil het blyLbaar met alleen Bchadevei jroedtt fein te geleden verlieaen maar bovendien belooning voor ile diensten diè het pi eerde Het wil het werk voltooien van den witwd van 183Ö hetwelk alleei e eftehiei4en kan cm koste vam Neder iaad En an iigi he aÜ de atti deSr zdsk flïit meii geen vnendeljkheden zeirt tegen wien kwaad van zin if L tl It l L 9 X gywiiai i iij i i i I Jl n t m pwm i vf tm m m Circle rwig Eén gwlAobte wae Itaar deor hoi bo d fp l a n Mie cMen Uon IJ ini lifrhtilp an haar vadöf Mü bsa i ner ttft airibt vaH boliecrder ontnomen 7oo paptf tj neem eaa glaas je PaÜblljk daarop fitjbonlk zij hemeen luücdie lil en bat kteliMte bad i j ook i et fieuouiejgb Jbaam us je Htttaaa l ïSoo n voel ik ml v oF beltorf Dtts t tiviMde akie Hij haé dadei fk gespro kch vkn don Atftni ooin het ptvdbttge ma jorfwrt en ten laatótè o of zgn niobl ïïfj bedt zïoh ïn bed boold geztt onzo Ia iiMd tt wortfen bij de eersUaMneudo gelegenlicid Ik movat mh medabelpdn be a tn t sadel t zWaï Hüi je lant laj in oi doehMvtje Mtjiiifceer voa i omtt i lil tk geeegd 4 fk wol hi httt diatrtctabeAtrar üft iflaar liat hij htt miT in CoA üHiam nibt kN alIjl moest ne rïVen Het Ü niet zoa oenvoiidlg onboven dtcu sifetk Ik natuurlijk geen vinder uit oor etn Qlott edt dat aou ei o Hi In II im u bcff ijpt iBj Wrt ï mij dat een KMkknrl Alt f4 nmu weer egt hfj Ik an flt T4en ben fk ni eirtird i cni ben oök aan bet lk b po nen aftl n ttf Biottetedf bob flt verdek gt 7igd fitt zal betdr ztjn aie gij snïke gla n n met u omdrftagt dat wij onzra tnngajie tot bot ftUernoodxaJiuelijkAld bephjikon faid en Ik de vè ltieabig vaa eaa iuwtir laodroAd aou bcdev n dam tem Ik nM p tl h i I bMer dM n betA dehjk wett ïfc ttü ito aadeHJk nrijn rlf iHig laten komen dflt ka u Jtjaa bui breng eh vftiA de menTe moet mbtuurhjk MOUW u 1 t V rTilii t iiK t liim altijd iH t g iioNtrfeiMOb oOT iöl1Wi van bl j i 11 n w tt Muttr daör I dt totwtinl Il riWig vooil Jk raad ji aan Iiaal d Htljili tui tipocittgste in voordat doniiu w u tl ziiitli gobiel en al gf biaju ord h t U Stolji anl nwi zaj alteen jwi Il ïlücbth en idoi Vtiw ww t Tm dat do nï uwe u tf zutk e i gvooöi lAswaan gi lHf5ui lutft U gitii üiidTr als rotabet gced bedéüJ 1 Kt bee l ilja le pa lang 11 b y rt rbp n ouw tflttilSKboJeu vitrkeörd ppioiiif lillfiH WutAoH bi ii or u t telt 1 ilA vfWfi en zijn paajf en t zijner be Pclfllking diha t hem de zoïg oor hot niijoroiit op en God mag wr n wjtblj hnn rVffr nog Wrgefiplajeld herfl r Il k1 mÜt de taMon op elkaar Dat a aH ftufww il rwicbt n 7ooge makkelijk waa bet nkt om met hem uit t te raliin Nu zou zij graa beb Mi fftKfee WlW rfltt tl ïflffien tot Op tt l bbcy o Mttrf et Vo e ovefgttvt fncM tffpfrrfrty tvaéfn Mk gfHg naHrttrtijl Ie ft vtfM Innf P W mIJ U ÏWkt H feV Hfl dr rtid ld 3k op thrt wj een v f MirwctiM JMftt wl litt ver dw ofW ntaiRp gf eöbi pnl ifpreken baal iffljn kMTVfeoon lUfferl Jf f T a Irffld ftai4rt gfrtroitN en nog hAI Oi l emi bb lüit gMWnirm n den rNMdi Htffl IrHt von 1 laiHM zleb la 1 safi tn KÏJ hftd b n eciftter nbt tr m A tn i t i n ÜodiatMjn T rge e d Er lllim t t goAttël oHt fitM Mde lijker venode lioh tt pten to haar bad hiJ niet verwacht tk siii $ dsdiUjk naai den etsJ tooa Ik weer In de kamer kwKn xag ik ttu woHdarBChoon tafeicri De ïuM zotoder rok b vcHit en zïjïi brWtfc iiï do ha a Htj tottert Ma ifi M r1cgen m ttiie dbt do knoopen er door den £ zijn afgesjirongen én au V3 hij bezitg uiu Koék vo aliakktn Ie lxlujt jkul Nu i wtoii ftls Ik eeue bL ln tu lacbeut Ik h een flink êkik touw gohukid en eaa oudt aolttpet Zoo haroii bat touw lavet u Hink om uw ii Wii Pn en het petj op uw deniJfrt fibiwW piaateMil oo heb Ik hem op Iffh opDft jncAtrfag eïi naftr Stolp te g g V OIldlcÜll luu nu lachlt Ctenker iACb er weer op loiM M tgd ich do tmqen uU de oogoo flfi choQk xlcb en de de glaa co riiac in G t4o nttoem oetc la bM Vap bet is tcdi een fréït iAtU va WuMow om Obb deWii aM op bot ftÜt 16 zendün Dochtertje Integendeel bet ta eon groüti be grap ï e ne4 zal je apocdlg 4 k io uitbangMr en uit waiUuw zal je en telegram naar Oost Alrika zend i ea m mijn kina mt ibM In hH teven irttmnet iitfofti zci qj tn te ta jh n oo lecbtii tvéh Woortltn voor saaien QuJang iij w c xel aangaat nt op twee kfenen door d wezold gaan WafAom poiksn jt ui zoo met elkaat AIM co geen emd aan het l6T n kWUul Waarom bed vft j twee 4op llg n tkaar denbe i en tffd vén het teven BM In oiwin 1 M tt wM Me nt t fld FMiflltïlQAUa ïkét luMmik M iNhi Hmt het DüMnh vBa V ÜOtm 0£ QMËR howevM dwr J t IffllstolNK VAN KOaSÜM Niidruii verboden bouM 1 II ludm oiilwvoeroordeold inw DüOPhi xttj hebbaa 9m mede to everl og ga n t I dt 1 tHto lultaiant I raMMiw kwaï diDer tv dt gadaebfeè ïij wba eef batu i vwmAobt b l baw iqHM i W bMHX W ooalH bij eaa kM p m ttvYiJtft vrauw tr d t bM gtwl kev kiwanHA 1 Otele bcdenktfgMf seo a ij den hrtet fasd Du Unge loUeiMuit ken it a verb lieiu ook uiot goheel D jr ata t uw guttouww ki fbi b proefde hy aobtvUood ie in gita Greto gli met t ugde op df a Uchteo tu u la Ja boor de ier1 MirI Ik Iwb tW aan é obedcn met u lebei r ea IntbMQ u lu t be lf ga lian gftrunt Up de ttortei aeht o r e boutvaHtir en tfe btartibt n biyft nog goao g over er om UroiAé jaCAKeeeftu t govea daar h Ik gotn pf tier in Mijn vadeï luwoi oo zóet p aan op c n IceNdd waarop PraefoAu n t x de ailnigelegeiilield zou W©i de got if MtitïfitO sfljn en oi nt de golfle rnevhföUw VOii Blottetedt olet meer In v wairrfe KOU ge iken gebnitltB bU de grtigf nbiW to 4i baAi rwoórib nilM ver mlnid ide kwr And te ti tamx Ilartrv l k AtttA