Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1918

H ntev we l rsii e regeeriog reeds voorraden os er Dieppe het aanvoeren de f ij tnaaire im 4M dub iechua tot d MAktjiian luarv an geholpen Vürdeu D buichtaii ovv den oiiMnd ift Ru4lAHt zid nogfcl tegBinflt Ö i Kmber uMudC mt geHWoeobeode bnm dat toaake het ugx pea ditf gwUieeroeit nog geen d £uatieE p aB ia gevormd oocli rege macodofffMTMUUn betraffende de TryiMéd ter Ma maar wagana moatHjithadao dia aU dars aijn INGEZONDEN NEE DKEUKOEN MORSEN t uur SPOHTTESREIS OLYMPIJil e V S MattUi U 18 wt TWECBEli KCNSTBAB l2 ur UivnuDia 3 LBonidas 3 i luu sxóëüm rnu t ièze gmtüH aaii elegeiiiitact éewt met Witooii nKWt wor i mr uiynipia z Laoniaas 2 Jt ir I aa til 16 GOUDA GËBORbN 1 20 Dm Rwkspb s v R Kempers 011 A Bloot JB Deo Qeertrulda Maiia d v O J van atiaaMa ea J L vaa der Vatt GETROUWD 24 Beo T Boa en N a i Lijk N W Slugter en H J v Hofwt an UVLHJ DEN 20 Dw Oeertrulda Hasebroek geb net B H Qroeoaadal 42 1 21 Deo Areot van IJaeadyk 63 omolla J ViMüt 6 J 28 Deo Maartfen van der Heij 6 w uea oebprokeu Volgens Oen De ucheai oorr Harold bcav uiu uJtt Fetvt rrad wordt de xevoluüonnaire pinopaganda in KueJand op meosteriijke w i e gevoerd ttau ipibermtionaie propagaooa iMenhtie ia georgknu seenl aan het nootd waarvan Uadek atond iot de lederatie behonren vertegenwoordigets van aiie natuonaliWteOT en eUce vertftgenwoordiiger moet de revoiutionnaire dtokbeelden m deo vorm goeben dw oveieaniïoniit met het karakter van zgn natie lenemde het bols wume beter binMu Beriqyo te emokkden zgn m berign aUeea 4U0 botejewiatiache ag ibui aangesteld Uok zgn er zulke agienten in hingeland en i rankryk Dit ie bet oogenUjic waarop de geallieerden moebaa jingrgpen De volgende lente zullen z grootere krachten tegenover xioh vmden en in dien lUwecheatgd zal de propaganda weUichit andere landen aantaatm bcaveniue ia laeker van dat de geallieer den nu genuLkkelgk naar Moakou ea Petio grad kunnen oprukken In J etrogj d zijti ïtOUUO n ode soldaten dae gebrek hebben aatfi wapeoa miuutie en voorraad en de bolsjewika kunnen met op hAt leger r k aen Tweederden der bolejewiki lewterB zi in Joden De hongeranood is V3K Md k De gealJaeerdm kutmen de twiejewiki beter veralaan door het voUc voedae te geven dan met kaaomaiien McrkWaankg ia wat de New Stateenwn sdirijft dae z uit goede inUch tin eiL te welen dait in de alge oopen vieir v t uiaaudea de toodtatod m Kuaiand vol 4i 4 uuurlfij de oiua Üuuui eiUjkeu en bpArtaoj MMiiUiMJtj iii i ii luaUtci ue ovetrhoud üre t ca ii 4 ethuiurecut Qvev het i rc möuecu n ui geuieu aigwkuudtgu beübaii erleden Loiidag tond tleriijn geheel 11 iiet teeKcu vua deu negiuueuden ver iiiiiTiiiinJWi rijfl vooif do Mdduuuale Vergaü iiug V ourftl de HoOiaal Uemücraiett vau eiae lucntiug en de iJUittsolie de uoorati st üe pafVM uadden tal van vergaderugeu btlegd i eiDpurg de vooriuuilige BX aVo evcreiane upraie in een burgengke er gaucnug vtm üerlgn em voojeteaea over de uoctuli eendg In een door aociaal d mocralm van bei de riitSiungtB bezoüue vargaderiag voer do üe ojLdthiuuLetijke tibd Uernateiia hot noord ten behoeve van de heredoigiug h de D uil0CJie HOOiaal denioorateu Va uteu detrheui der vergauerdcn uam een iiKiue auu waarin de gUuite werd afgelegd züo noodig over de hoofden der leider hecu de eenhuid te heretelien lu lal van pliub sen in Dui iichlund kwamen de 8 d vou beide ritohtingtia overeen bij de verkleziugen weliswaar JceiUsLa nd gu Igêten te zullen opstellen doch ze te i Hen verbinden ileH i ert jbeetuur der ineorderheidB eooia hBton geeJt een voorloopigo Igst dor can üiuatta vTüior Ütrlgn en tiot kieudliftrict idtowdïotekJow rkow ChaiPiliOllt ül urg m liet Ucttit Op belde Ignten komen twee Verwaoèitfeg tol den volgenden dnr Matige later woUichl toenemende aiAte lijk wind tgdelljke ojdOariiv later waareohljniijk weer refeo trf zeUde temperatuur Ohdibtbouwd JEANNETTE WAISVISZ en BRAM MOQENOORFF Pmm HaAo Pnniaatraat 91 Gouda KarDemelkaloot 66 2i Deoembar 1918 4563 12 Hadan ovarlaed lat onia diept droef held oost Inail gaUefde Mao V d r ea lehuwdvsder 4ëa Hear Or ARENT VAN IJSENDUK RMtar VM htt flyniiuluni te Biwls ia d D ooderdon van ruim 63 jaar C mJs B VAN USENDUK PoiT M VAN USENDUK Ülfteil H O VAN U8BNDIJK ffêUrgnu imMf A B VAN UBBNDUK PsrPILMAH VAN KaHPSN Geuda 21 Dm 1918 Betoahea kaaaen niet worden alfawaela Oe be raieDia aa plaata hfbben Ie WlasalMea pp Doadafdat H Doeinamidda i drie uur 4529 28 oer V fcdsr ta a dt irop hbort om ÏT ïf De voedeeldistnbutle moet enorm ver bcterd zgn De oorloa brieke hioeten snel zgn oibgezLt voor de vredeaindustrio Hot roode leger mo een goed gedlscipbneerde organieatle zijn van 600 000 mab ook een milUoem wordt opgegeven Het heeft w jAnig artillerie of munitie maar 11 sterker dan éün conira revoiutlfHiiialr hger De girooto otadB orbethieffe zijn bijna al len vóór de bovjetrepubÜek de boeren tliaoB ook de kleine en middenstands bonjrgeod e ie van het najaar naar de bok ewiken ov ergoloopen Ook houdt het blad de berlohteo over het 8 hrlkbewind voor sterk oveidrevsn an de 400 tarediAgeatelden in Moekou zouden 60 pCt gieotrafte omkoopbare So jeteanhienarCTi geweest zijn n boo Demn niet gewond bad ziek gieiegea xou bg do terreur waarsohgniijk g eei hebben vertwnderd Zooals men et er Is nog al eeodg vexscMl Men zal we doen z9sh te houden aan hoc oordeel van den gezant Oud idijk dso van do toestanden ln Rusland kort geledoQ oen eohrllnvekkend beeld keeftgS nummer ééai iq btido di3tria euj 1 Hei 11 ann Kü4 crt behmidt 1 fan iikuoh Paul HliBCh Uealmann en Adolf Gohen i e nationoile vergadaring heeft tot taak de grondtila n voor de DuitBohe repu bliii te leggen Do zidiingadiuur zei naar df Gahfljme Oberreg eningwat bohultze van het Kijkedepanement van Binnenl Zaken ia het tgdeohrilt Deig demokratl ache Deuttjciiland utededeoU mineteus aeht weken dufCn Al plaataen voor de bgeenkontst van du naiuinalo vergaderliog komen veraohU lende steden in aanmerking Bayreuth ft ênëöit die oiogevwr ömatroeke don Gen 1 K l ranklort a d Main Kansel tiriurt Weim r en Neurenberg hebben ziiah bfviohLkbaar ge ld l e bgeenkouiet der naktouaic vargaderïDg kou oatt onmlddellljiK na de verkiezingen plaats heuben daar olijcieel de uiislag u t dun 25en Jaiaoin zal wor den vafi gËt ie d Buiteiiidkeo moet nog een extra week spejuig worden gplaten gedu redide welken de gekozenen zullra moe lo i besliaeen of zg het mandaat aan vaarden A oor het began van Februan zaj er du geen epraJoe zijn van het bgeenko men der nationale vergedeu inigi Bg de veritiezingen voor den Rgksdag nerden de vuornamnste reo ltoteo reeds dtn volgenden niorgËta bekend gemaakt Bg de arkiezmgeai voor de Nationale Vorgudonng zal het tellen van de Igsteu dio bg de evenredige verkiezingen georuikt ftordtu vetl tjdxoovender zgn uMlat de nauwkeurige officieel vaatgeaiet de uiusja in de 66 itiaeHjiak ic on eeret na O dagen kan wordda beidend gemaakt Het depajieaiienl vau iilninenlundeohe Zaken ia er luetteiDm org voor dragen dat reeds den tVoeoedag volgeude op den Zon dag der vorideauigen aithane een voor looj ge miadag iuui gepubliceerd worden De becfiettuag van h t llgnge4 ied gaat voort 1 luns ia Koblenz en hiUiB door de 1 raueohen bezet De 1 r neohe tree pen zijn met volle muziek de ataddoor gemaroheerd teen ze naar éea ector aan den reehtiieroever van den Kijn met name hims trokken Ze deil eerden kranig voorbij hun generaals en trokken vervol geiiö alu overwmnaars over de Kijnbrug giu onder den kreet leve Framtrgk Januari zal boguinea Unze delegatie la rtede Bamengeeteld H t wordt te laat voer de bg oO W Oiiiuit van hot bureau in geval de lytvoon tnde commieete van do loleinationale in vereenigüng met de verl nwoordiigetrB van de juiternatiooale vakr uw 0ng mocht wei jCren de oonieren tie bgeeu te roepen zonder vouooacht vu het bureau etel Ik voor dat Vandervel de Ihomae Gompore on ik zeil ons voor atet zedf uitvoeren dat inhoudt die or ganiaatiee bijeen te roepen welke voor de i iloirgoalUeerde socialist conferenUe In ebruarL en September 1 18 waren uUgenoodigd Onder Ulke oimetandlgheden stel ik voor de neutralen op te roepen De centrale mog ndheden zlju or van in kennis ge etuld dot dat zij zelf maotiregelen moeten nemen HuyeaianB moet aeorotarifl zg n en on imddellijk naar Laueanne vertrekken Do luvenatodB iand 10 llerhjn moet thane voigcnti deta corx van de Douly Lxpreea duar ter plaatse sdeotiter zijn dan ze de Iftivtete dpgen wae De arme meiutchen leven van edxeUof f Ie van l tJit brood waarvan vuer sneod per dag mogen worden gobruiKt Verder gebruikt men nog een Hoortgroentetk oep liet vleeaolu autsoon bedraagit et flcieel 8 ona per week In wvkehjk ivMd oohter kan men slechta de helft krg gen Uo vel ighi dfih en polliiedienel In Ber Igu boataaaiDde uit dOOO willekoung eamui go telde eoldaten is georganiseerd Zeis Ütaiis aangevuld voor een derde deel mei Uerijniiche ingeooteaen Behalve over 4 X 0 pohuoagoiueu boHohlkt Berlijn nu over üt OU man van den veiligheidsdienst Laatst gi noemden zij a etociite een aanvulling vau de politie De beaiobten dragen roode armbajkien met een wit cijlef en de let ter F benevens een it uunaliebewgu met portret De matrozen dragen voor loupig witte annbanden de republikein bcIio SokkUauwehr die onder de oom ufandamur reaeorioari draagt roede ban dtu met £ vaxie cglere De commandan tUr heaft echter aleohia de bewaklDg van de Maats en militaire g xïuwen en van de oigMulooimen van t leger De veilig beid in de stad wordt uitsluUeod door de poUtie verzekerd Geen hiiisaoekdngen mogei gedaan worden behalve door heden die een rooden asfflbaad met witte ogfere dragen De algema ne ve ligh id8toe aud In Ber liju la troung hx Is ook m geweldige opliitelng teven de Joden In allerlei pamflntcn De taicJitelooeheid in de imfftehui zpn 18 eohrildMuoiHl toegenomen £ wordt grweldig ycel wgn geeobon ea daar som ni f 4 e den geheeien nacht open zijn de veronfaaingen zijn tbaiM zeer vrij g vigl Tjt Bremoa wordt gemeld dat de sold tet raden aldaar met het oog op de jong ste woiediiigen in de oude haradebuted Heden overleed vacht aa kalia ten huii van da Wad J Fradrlkta oaaa allafda Vader Grootvader ea Ovariroot ▼ ader da beer WILLEM FREORIKZE in d n oadcrdom t byu 87 JMr H FREORIKZE M N FREDRlKZE lLiNOHLAHD Gntt Ammtri I FREORIKZE O FREDRIKZE loiTiKuoiviK P FREORIKZE M FREOIIIKZB l ai WA Sulmtl W D J FREORIKZE itb VlHIX en kl lokiDd r n 4S63 26 Stol i k 23 Dn 1911 BurmNLAJNDsca ndrtwb OUITSCHLAND De bloedige Vrgdag m Berlgn Onder groote beLangateJiling van de BeriQinach arbeiders had Zaterdagmaddag de begrafenis plaata van veertien op 8 December de Chnuseéeetraat gedoode menachen De rouwÉFtoet waa an de Siegeaaldee opgesteld Op tden vrachtauto e waren apreekigestoel ten Qpgencht Ledefbour Liebknecht en Wurm hiel n een korte rede Ook de Idsten waren op vrachtauto s gepiLaaffast Voorop b en ongeveer 120 man van de roode garde achter de auto hepen de familieleden der gtevalkoen aan wearezgden van den toet acht soldaten De stoet ging door de straten Uixter den Lunden Koeoungstraase Land wgenstcasse naar de be Brand m een gevangenkamp Te LiniJMirg aan de Lahn is Zondagavond m het gevangenkamp door tot dus ver met opgehelderde oorzaak brand ontstaan Verliezen aan menschenJevens zgn naet te l tpeuren Vier gevangen en vier Duiteche manechapaloodsen zign in vlammen opgegaan 84 loodeen het lazaret zoomede alle voorraden hieven onverlet oodat de ddeost gewoon doorgaat Zeer beperkt treinen verkeer Het personenverkeer Is op de Diiiteohe spoorwegen aanmerkelijk beperkt Plaats iiaartoa uwgen aleobts wcvden aJgegeven aar de burg Qre die een sohrifielgk bewijs kunnen loonen dat hun reds drln gjend noodzakelgk ia Gemeld Ordt K ts dae b nn i emkete dagen het trelaenvar keer voor de burgerlgke bevolking geheel stop zal etaan LegerbeetuuT en Volkeg maohtlgden £ 1 la tuaechen het legeiliastuur mi den lUuid van Volkegemaoht gden overeenslenk ming verkregen Het ging daarbij om het besluit van het congree der Areolraden Woecedag genomui nadat de M d tendeputatie van de BerliJDe e regilmea mentan haar eisenen haid gesteld De voorstellen tot afachaifing van de orden en rangoodarflcheidingef tot ootwapnüng der o ioieren buitMi den dienst tot af HciiaifkDg van alle eereteekenwi den adel en vaa bet staande leger e d wraden eanfitemmug aangenomen Het TOtwsM de oommandonucht ln de gamiEoeneQ over te dragen aan de pUuUselgke z den ter Nu do LMeovte het ala eeu grootmoe digh ld een weldaad in zekeren em beecliouwt 011 nu zg j verwinaaar was iu dei atrgd Du leohland van voedlngsmlddtiau te voorzien herinnert het Duitiona ffolffbu eau aan den tooëtand in Parga Iq lad Na de oapiluiitiu van large dedeu de DuiUohera de uitgehongerde bevolking dier Lad sool en overvloedig lev ansmiddelon toekomen Julee I aure had Bia umrck openhartig bekeiod dat men mei de overgave te Ung had gewaoht zoo3 de bevolking door houg r8uood bedreigd werd Bwuiarok was teratond tot steun l oreid en wendde zich tot Uoitke die dedehjk de intendence last gel de voor rodea der Duitaohe tro die gendst koqiden worden naar Parijs te zenden Levend vee en andere voorraden werden aangevoerd elk legeroorps moest 1000 oentenaw meel afgeven Keizer Wilhelm g la t de voor Parijs boetemde trans porttreinen Konder opondboud te laten pasfreeren Zoo stonden In enkele dagen na den wapenAlatand 17 000 centenaar meel en 900 oeotenaar rjjst bij GouMain viJle en MllTy klaar voor Parijs In Vergelijking niet den tegenwoordi gen toeatand van Boltachland was de nood Ln Parfja toen Veel ndoder durde NA DEN OORLOG President Wilson s Europeesohe reis Stemmen over den Velli nbond Intern Sooloiislïseh Congres te ioiusannei Toestanden in Ouilsohland Be Spartaousmannen in Bremen Be kamende weriiiexinaen Wat Buitsohiand deed ia 1871 Be Russisoiie quaeste ONS OViCttXlCHT uvoi tiiiu Mtfea lol t bwc ikJuu Ab j r t uttuü itt um zui en etai UependiiS dor 11 tiu loiite arotun e bia i ttcii u uMJSuuaauatti oarerunjuulij jju ifu flue vuiu nut Jmi dt ze uoptUlu uu ill bot vouiluo Hte vftxtctovm cag ofi i iiuutn nul iwewue iioiüiji ik w w ii h ibc Kuiinu Uftxigea vau de tuiKiaintuieeie üvg iJwölm wtl o in iiet voor yoi ge vre B rur ig iiju verv iU aan 1ü v jaud Iijku n uuoaiuiieaua en de aanvoaidiiifl van uezo im im l u te cuictieu op dweiiae J t all ue andere voorw wruen van dea vwjrlüopigtm vreue Oaar er over dö ü pi liiigeu van turxitoriaien fiuajioitMilea ea uLUiUNiU ohua aoiTU geen aamuiMitQ zal pKtau v iMi CU zuilen de goauti eerdün der eutuuittot UuitfiG dond ou ziju bondffenoultu z pifLu du Vürphditö arbiiroge eo üt UupoiiJiig dw bewapoaiug vormen otn uiiiUoM iikit bjii MiuUfMtitJiucüijU doel onzer V uurwuarucu Ug uioei deze punten aaot utlid oi ereohrij ven gij zuil later ver uuiiLU op wcUe wijze decce begin vileau titi pr uitjiv zu ieu worden gebracot Wau utu de voorloopigc vrede ia geteekeud zuilen de oorlogiVut randen de bizoiuierhe den van liet vredeaverdragi beeprelien I ae na de aodurteeKeiutag iuuut liet der de bedrij I waarin de algeuieeae oonfe rcntie de lUouw vaat te Bteilea betreickiu gen lukWchLu de volkea zal region Up deze caiifereiuUe zuUui de onzijdagen i uu ncu woruou tuegalaleu Geen eultele mo g ndlbaid oUui aU lid van d vol Ji eubond met xeuhiBgicl jkheid U euover de andere mogeuduedeu worden betwliouwd warmeur 21J na onderzoek geen voldoen de waojborgen biedt 1 i Ijausatuio zai een iatern IAouiale eo clitludlietiiie ooHjöreniie plaale hebben W aara u vurtc eiiwoordigers van alle lan dci zullen doelneoien Volgune het blad boaaJklemokraitea te bloo iolm liee t liTtinuiig Vrijdag 1 hst uhg HMÏe lelegram van dea Jljogekmheo ar butleroleider Hi udereon ontvangen Ik heb Vandorvelde en HnysmaJie medegodttld dat de llri4 ohe pertg een in tornauonfllo conferentie te Laueanae f nuttdant WiLwo iieelt ipooo mtpi verkeek naar ciuropa een tieei aiioeurenue luuueic mi ttwjui uiwran zoowei vau ueiuoci artuKlM AMI viut ntjHtwLiteainitcn a oe imhi tui ecabar inw u uixe wnÉULbnctoo tn uw Wtts fvigttWi o a vttTluaMruo a opptMUti t j uuuiuue Vtta W r ipuuMiteuucjw leiuere ia uen beiuutt n uai tuua vaa iugevai i atg aea UM OHU lupcat w uxj u gouatiii om ueo prauuaut t e manoi rea fty ieus z n vermut in Hiuropa Wat lu de oorxaak van deze veraodoruv De w iork iimm g oott om z geKKAt moet wordaa in de t ewoaaeniiig weuie iMt AmerxKaauBcae volle Jdoeitteri oiKlaoJtfi aUe iMTtu pouuette overwefpiMEe i voor x n prettKieut voor oe U iuiteu welke MJ het iawl en de beecüavuns üeei t bewesen voor zvn looed n zya vuiUttiraiueiiiieaü Jim voorts in iMA veruuicen dat de president op de vredeecoolerenue den ontwukUucntiflen geeet xal ooen zegevieren vau oe uiieaaeii w eUe hu soo vaalc oeett verJcoiuidaigtir ea door zyn peraoaalgice aauweutfAeMl een ipoeüe veir sUnrumotKUmg zal tot auuid brettgun met de verleKeawoeniagers oer andere nalien jeCene wie in Aiiieriiui de wa rmMle vn adr jaooa Mgevoeiena J eataaia Wiittoue ioomat m i 4i2elaind wordit thane leeds vooir4 ereid I e £ ngeificlie t erB vervreU Miiit hem reeds Zoo zegit de Daily T e i dat er weimg gebeunUuueeeu ztjn dite m beteelKaus kunnen wedgverai met het bezoek van preeident Wiisooi aan de hoofd tad LoKKMn en Crn ot ürit tAnnte zuilen ittrotaoh zi n op het bei oek van den grooten man die het hootd ia van een groote natie en zelf de mee gezaghebbeode burger ik van de werakL Zy uen in kt ibezoek een bezegeling van Isci groote verband ituaechen de Angelbaxuche vodkeren aan beide sgden van den A tlanti ciken Oceaan wat van buitengewone beteekeoia ia voor het geluk en öe ruist van de menechheiKl ZU weten van hoeveel waaxtls stijn raad sal zyn in het toekonieUge vredesparleluent waiut h hrengt m de beeprekingeai doe duidelgkheid en Inachheid welke zoo gewendcht zyn bjg de nvoeU ke vraagatuJc ken die nweten wordoi oMpeloat In dien im luet zelf aan de groene tafel zit wa t hy lie souverein met igexant zuilen de gedelegeerden aan de verschiUeade mogend bedm het voordeel smaken van veelvuldig oveffleg met hem Wtlson beeofdc beteekent een groei keer punt m de geechiedeaua der uitoriiaitionale poUitiek en de nieuwe echaikei dae de weateUjk zone voi4 indt met de ooBtetuke in inouger gemflenachap van beliangen De Daily Mail heet WiJaon welkom 1 B iit dat het bezoek de initenuutionale w dtog ia van het cement d r zichtbare ver eoiging van de twee li eluch aprekende volkeren in wier handen de nieuwgeboren vrede an de wereld beruBt Dut ie het vredeakeraUmS Juiet m M eelBoen iB het bezoek van den pj udent aan prachtig voorteeken voor de wer d van een vrede gegnuMi op de baai van de vaMe vnendKhap en heit vereenigde doel der BntBciM en Amerikaansahe óemocratien De Par eche oorr van d Daily Ex prees u gemachtigd mede te deelen dat er geen ireden ia te Treeden dat preaadent Wiitfcm eenig standpuivt zal innemen dat verschilt met de beginselen der Bxutsche pobt k ter sea of te land Het ia mogelyk d t het besoek van WiJMm aan £ im elaind het practiach idealisme zal 4f en opleven dat bet kenmerk M geweest van de meemng ia EngelAud geau aneiulhdca oorlog VUeouot Grey heeft een brochure ge aehiwven getiiteld De rredeaoonferentie en daaina Het ij een pleidooi voor dan volkeren bcouL Grey stebt daarm op den vooigrond dat de Tredaaoonfeaentie bij wtoemeiKUieid in de gelegenMMJ ra om etappen te doen voor het eiachten vati een volkerenbond 3ot is Toletrdct noodzak Jul schrift Grey Ut de vredesoonferantie geen zelfmoord pleegt maar dat se zich m leven houdt door zJch envoudig te verdagen en een permament aecrertariaat m te abellen Dat ia lUet alles wat wenachelgk h maar wel allea wat easentw Ibï M i zal er zicb voor nKMiten hoeden dat de volkenbond lete dorgel ka wordt ale het oude Ëuropeesch concert waar oneen hedd baenchta en dat was ges tet m elkaar door mtngues beatrgdende groepen Heit zal even noodlotitig zgn voor de toekxMnstige wereld d voor de Vereenlgde Staten om weer te vervallen tot het oude denldMald van stnkite ieol Ue ala het voor eanige mogendheid zou xijn om de Duitsche poëtoek van afzonderli Jke nwchtsvergrooting te doen herleven De I orijeohe Matin beepreekt hotzeli do on rwerp maar doet dit toch met epiilgo Toaervo ten oprichte van de neu tralea De geallieerden zoo Kagt het blad willen ee volkenbond De werinaamheid van de mannen die dezen sohoooen droom ven duurzamen vrede OAalreven zal in drlo bedrijven Irorden vordeetd Het eerste bedrijf zaJ zijr dat de rogeeringen der gei Ueerden het eena worden o er de begieten van den mtkenbofld on dat ztj aie groiulr gel vaetateUeo het recht der tolken tm wijl de ai H laa4t4vJ vAUtaire aai elegenheden door verLegenwoordigers van t e per oo MB Pd Be g a Tereaui met den gedo egeerdeoraad van het be Kkkan gM ftisoen seud t worden get gtlA wftrd nM den raad van volkageiik oatig dea ter verdere beliandetfng y r Gebrek aaa meatiatoflen Naar aanltHtttng van een interpellatie vau den aeoator tt m dn ei over bet gebrek aan meautolfen in ïraniurgk heelt de ndnieter van Landbouw geaatwoordi dat er weldra dank zg den vuede ver betering ln den boeatand zal komen Het bakken van Mtihlhaueeu kan IQOO ton kaU per dag opleveren daar vijltienvian de aobibea putten nog ln den besten ataat verluereo X e muueter ui propaganda boglnuea te nuuten voor he gebrulK van kalihoudeode meoMirflea OOSXENEUK Een luillioenfliUeTerAiitie VolgfUB de Vorwart deedt het Weener blad Abend mede dat de vroegere inspec teurgeneraal der arbliene aartshertog Leopold balrator n lifl4 en lai er groote zaken met den staat heeift gedaan in g droogde groenten Hg leverde groote hoeveelhedea dezer groetvben en iLreeg daarvoor ruime prgzen 2ïoo wend m oen tgd waarop m den groothandel de prgs voor gedroogde groeovten iKugstene 2 Kr p r K G bedroeg aan hem 3 iu n in Sejitember 191 zelfs 4 Kr betaald Het bied berekent dat de aarbaliertog ki de eerste dezer oorlogejaran voor 45 muUioen Kienen aan het leger leTeiBd m daarium 20 nuüoan vetdomde POBTUGAL Het naeuwe kabinet H t nieuwe kabmet is tluuw als volgt samengesteld l uaguini Berbost premier fla mimieter van binnenlaiodsche zaken Cor tereal oorlog uza Auo manne Aze ode Kevae huatanlandache zaJun LUXEMBURG België en Luxemburg De provmcukle raad van Luxcn burg iutit voigeaa een Havas bencht lut Brujtsel dm wenech geiut de alagboomen die ie pro vjncie van het grooinerbogdom scheidti te zi n verdvrgnen Het erbUjf van den Duitschen keizer De ouijtietedtdhetd van den XJuitsohen ex keizer au van de u eizerjin duun uof steeds voort De toesumd U eohter wel vooruiigaande Uen beweert dot de liel een iion e aanvetl van de opaanacbe grlap zou gn een audwe ueeuung is eohtet dal de reooUe ingeOredeu zou zgn en beider zeauiwgeatei geachokt zou zgn Om trent het gen ealuindig adviea kuanso zelfi de hiuagenootea ueU medadeeleo D keizer moet echt wel m zlchzell gekeerd zgn Het Eeretfeeat wordt op geheel Duijsche wgxe ia de ziekenuamer gevierd Benoeming lot leeraar ia de StaAtewetensohappltt aau de H B echolm voor meisjee ts B Gravenhage is benoemd de heer S v Heiningen leeraar aan de R H B 3 aliuer Kaaaproducenten QltBteren heefit da Oodp KaaaprodooeiL ten Vereeuigmg te Gouda een algemeene VLrgadextuig gehouden tot wgziging van ktari siafejien Beeiotai werd o m tot naamfiverandoating de vereamging aal voortaan heeten Codp Producenten Haodeliiver eenig ing Na afloop der vergadering deed de heer A van Wgnen mededeellngen over de veovordering De Minister hee t hetalaohi Verbod nu opgeheven zonder evenvel TOorai ruggeeprask te houden met wlen ook Bpr vreeade dat tengevolge vul het intrakkon vau het elachtverbod zonder dat daaraan de noodige beperkende bepalingen zgn veïbonden een chom A ontstaan welke den Hintater er wellicht tocbno töe zal brengen de verplichte veeleveriag ln te de zgde da genen die bij bel Veekaatoor büiang hefancu ongetwglekl wndraog op den Jttuuster zal worden uitgeoefend on de veeleverwg in stand t houden De ivegeerlug ia naar sprekers over tuigfaig op Oeo goeden weg zg wil niets iie iv dan ophelf iig deir vele UiJkea aatoreu ea tenigiK eer tot vrij kaoaelairerkeer Maar de U eet DdeQ weüe in de laatste jaren zgn ootataan xijn ingewikkeld en daarmede moet de iiegeering rekening hou den g moet met van hd eane utterate in het andere vervullen Bg haar pogen om het vrga bedrgf te hersfceUe moeten de boeren haar lotusechen steutiw Spr deekie voorts mede d f hel How bureau ln deze periode niet X woiden opgehevui Hg gelooft niet dat de algeliug ÜnsiszakeD in de faukkge oawbuuUg heden tot vordenng van bedrljlahoot over gaan zaL Gemeenteraadsvergsderuig In de Kaadsvergadeong van Vrijdagavond tLB zuUen aisDog aan de orde worden gesteld Aanl g van wegen in het atadsdael 3ort Haarlem en Het tweede aanvujimgakohier der pkuitse Lljke directe belaatang naar het inkonm dienrt 19i8 Goatolen r wiel achterhaald Girterenmiddag is uit het jKirtiek b j den heer S aan de Markt een rgwael geetolen dat later verkocht werd voor ca ƒ 8 aan den opkooper v d W ihur I e jfoMae heeft op het rgwid beelog gelegd Het gelukte haar ook den dader aan te houden dte bleeJf te zgn J v d L art Alkmaar De aangehoudene werd door d i opkooper als den verkooper vian het r wti herkend PNces vertNwd m opgemaakt Kerstfeest JemeL De Zuaterknng van JeruM zal aooala vil achitentannde dverientw bl kt Ke tfeeet Wy vestigen hierop gajime de aandacht Mercorius Examena Voor de Mun uriUA ejLamou waiike la de mdiaod Noveiuber ie ivotierdjim zgu a e uuiuen j n o a gesiuetjd h vdmF Bue ichoudeu de seirgioant J J Bik aloksr Vtxxr ËngoLjehe HandelaoorreBipoDdeiuUe de naer A den Boer laeiluig vaa den beer O J V d PuUe akter voor DuiiBclie Üandelsoorrcepondeotie MaJ N V d Horst en de neexen j M Kwuuie eii berg aiLtiier en A ZOettsueger Üer Vest An te Öo loonliovait leeTiin gea van dan heer Chr Laiebar aLikr Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda De DiiPecKie d T b on b aaüioe Kaeu aen fabriek Goud a iiii heat aee otou tot uitkeer vtiia tj ve e extra weeukKMicn aoii a te tot tiet Ubnekspdrwne 1 b o rmd uiaEueugAe en VTuuwiAig aroeidEiB i e dra e uttkeerkig daarvan ii hotlea plaats da twacie zdl gescaijleu op OadejuAusdag MSKOOP Na ar we vomemuu worü aein de Rijks Tii iiibouwwinterijCüo 4 wt Jer onderwgs ge geveu in de i ranacbe taai wat da laatje Jiureu fluet het geval waa OOUDJEBAJK Hedenmorgen te iU uur vergaderde de Raad deader gemeente Met den voorziitier wairen eJle leden Ie genwooruig ui ezonderd de heer v Hou wen nge JSaOat de vergadering door den voor zitter met gebod geopend was stelde de voorzitter voor het rapport der oomjiiesie van volk£tuiintuea eeicst te behandelen De heer van der Jiiijk deelde mede da üOu grond bulten de gemaeute beschikbaar kan worden get teid mita de vraag uitgaat van een oommisuie oJ vereeuugutg ut de gemeente Indien degenieente liet geeft wordt de opbrengst ln mindermig gebracht van het ranueen Spr ueelde nog mede dat la MoercapeÜe grond lieBohiuLbeer ia voor den prga van 11 éiO per roede geploegd mi geslecht Na breedvoerige didciwsie werd metal geuieeue ewnimen beelotea de zaak nog eena grondig te onderzoeken en naar anderen rond wt te zien De Qommloaie werd opdracht verleend aameoB de gemeente te handelen en te bofliuiten De gemeente zal het eveofeueel tekort bijpaasen In elk geval aal grond gehumd wwden voor de aanvuliiDg van de aardappelvoorziening voor dece gemeente Medegedeeld werd dat de opbrengsCvan eon boom bedroeg 137 60 de opbrengst van do vualnlsstial 112 0 Voorts weed medegedeeld dat de steenkolen aan de gieuieeute Stolwijk g vecd tot denzeJfden prgs twoggegaven zullen worden De tariefhemenuig veerg werd aan gehouden Ontthdfing vaa belOBimg werd verleend aan IJ de Jong en J van Vliet wegens vertrek uH de giemeenie Ingekomen vae een daaiibetülglng van Uej C de Ridder bg haar vertrek n B ë een aohrgven van Mevr Jasaenn wegene het ontvangen ran f 75 voor het gegeven advies van wijien haoreohtgiettoot Het besluit van den Raad batreffend de alariBregellng van de onderwijzers ia door Qed Staten ig eurd 1 teruggezonden De heer Verkerk Vwzette diA Uwtegen de beer van der Eijk stelde voor de regeling als door God Btatwa gegeven aan te nemen H t voorstel ven Ged SUten om f 100 be hiktaar te atsEflii voor hal batMna dt hoodiarfte werd varworpen met 4 tegen i stem Het vooretel om de vergoemng voor wooiogüuur f hoogtr te BUdien werd aangenonieo iot ieden van bet stembureau voor de iweede Kamer werden baooeutd de hee ren VeriLerk lom ta van der Lij vobr de ProviadaJe tüaten de heweu Verturk lom en Bder voor den Qemeeoteraad de heeren lom van HouwenJinge en te Jong Tot armmeeeier werd hariioaea de heer J V d Vllal Haroenoomd werden tot ledt o van de UuumiaBie tot wering van Sohoolvenubn de heer D lom en H de Jong Do Raad guig daarna over in bealotsu AASTUKWr Naar we vernemen zal a 8 ZoDdag das avonds om 7 uur voor de add Haaetrecht vou den Alg Ned Qeh Onth Bood in het gebouw OonAordla spreken wi voor drachten geven de WOiid heer D G Wesmigse van Wlklervank UKOUNliOVaM in de ïuuUjtfu ruiviHverj uikriLg word iAo aoi Bargiengff Armoeutuur U4 de ge mueuletuui een buiienguwoue sabeMe Tuo f d H vw xyin De begrouttug w rd hier vour wgzl en begoten dut bedrag op DLulMu ewtxhi Ie brengen ki aïtwaoUuii vou iM i oorieel vod Üed btaten ol zij meirineJe aeooord gaan De bermgn voor aflossing eener leeam giTüot I 15000 tton egaufci og de RiiKa pjtiteptuiriMUik wordt ver engU met dien vorüuaode Jat de eerste ai osdiug eike il Dae 1918 zou gescalcdan thans p aab Zdl liabbea op 31 Db3 VU en iy2o e ie twmgu ten bedpago van 1 7500 Den mar neeetor Dubbeldjm wordt een graititioaüe van f 26 toegekend over VUi dan agenten van pal tie Biesina on Appel l o m leler 1 60 evaoaLa den iiaohtwaoiil Haeikainan allo eveneens over iJlB Do hoer Itjeahorat stelt voor d n a ten van politie eeit danvaog narwvdüe vm f 850 te gaven met 6 periodieke verlioo glnsjen vain 1 50 oodat hun endealariri op il 1100 komt Dienstjaren ln ande iemoeriten doorg raoUt teilen mede De aooMikgieni bljft buiten deze r gelln Deze hoeh reeds eonlge diensijarea achti den rug en t at dus op zgn maximum Ook wijst de hoer ItjesUrst erop dat het v r aohfll tussohcn bet tractement van den twold m eiit en de gewone agenten Teel to groot is B ea W zullen de zaak ondet deoo en zien ea de hAar bataalffo pol lAe AlariMpn yergidlj toen met die van aidero gm enton van gplgke grot e en met d e van de njkisivetJwiUJht Op vooMtel an den how Kortlfliad zul Ion B en fl een oorierzoek InatHll n naar ie SftlOTllasen co loonen v n irem e te an b tenareïi bewnbten en werklieden la andere spwmeetit van dee de groo te al Söboonhoven teneinde te w ten oï de aala rUisen on loonen hier wel op normaal peil qtaftn Het is eb bedoeltnif van den voor B ler do e op dat peil te brptt ii India i nwcht hUikeni d t il er beneden zijn fOLWIJK Te Stoawijkeraliidfl la opgericht de ijeciib Vwniitgang met aanvanJcAl j k 37 leien De vereènliffing stelt zich voor bij t ije welstLnjden te houden in har lrijd i het sahoonhouden en tn oide bren sn Tam binm enz Tot VM rztWer la gekozen de leer A H V d Hek t t 86cniet rie pennlngiTieP8ter d hffT J Vertorg mmMT Kers voetbaL i lOd trijden ln iv ec dug otN fit orrein Ul mpia i D v ö k Uüti Itlaj VUL Gooo iia KerbtOkifii Ciouuur v Gouda I Blauw ttit IL opoiftuirr ol mp a S Leon dae 2 01i m ia S Leoni a 3 Zoouild men z et lieubtn de v rejüigm gaia zu h oeijvezvi de Kerstia n te btMiut ilia voor vr euasohappi lg iie oeenl g diapgk in ouitvdn Vij mpia e Ie iflaa e u t da B ahdeeltng DVo i lot rdam Wal id D V B iMt de Bterkbte dT 1 fi er J aa zkek n m de gelederen zgnintio ld AdiJüi dk u yLliei iiu $ geweest vum de elo 1 derUgea al i mt D a no n et de tjöiöw pUais De L c y vuwe or dPilLinimpra zgn oude tteka tn vtm Ul mpi du men kan lan ook ver ekcid z n f n aei aaugenome partij voetbal Bij Oiyiu ii iii Moltoi d x r blessuur vorloupi r et nio r ivilkomen terwgl ook Moo aart mr gen OQtbrt eu tQouda trelct er op jit gaat n dea Hauij het sterlce VLO de aa omptoetien van 2 C bekampen Ol Gouda het zal houden wet n wij te b tw jl 1 o uaivr zaker is het een ulia iLea Ie ocfenlni cLt dat ia meer wa rd dan t a uUrilE I n 2en dag oMvangt Gouda om 12 uut ain de KirnemeLksloot Iktt ie e tal Tlla iet Ams pdamsche Blauw W t Ook d t i vour Gouda een zware partij te me T da r ie weietfgd van dea vongp lag n g v el wat ia de beanen z d züm B4Aitg itclln zil er eoh T wel voor zgn j IjaijjI vaiQ om 12 uur op het Sjporterr ti aaa een vnenieclvappeüjk spel van L o ila tS te a Olympia 8 terwijl om 2 uur de 01 mpiarreaervea legen Leouldae 2 ia net v d komen Da oeifenlng komt dt n Ul n IhwiM good te pie de comp L ie Is ac Ülynpui en 3 evenal4 d vm jCiOtda rg EiefAii éPero t t geen Wed rilden Vf zoo nu et dan msar eens n om dan n Uat Bg etkaor genomen waoht den voetbil Üefbebbon bij goeJ weer een ruime ver goeS üttg vroor de twee lasitete legen Zon digen KENNISGEVING LANDsrORM Her euring en Indienitttel ling vaa vroeger afgekeurdaa De BURGEMEESTER vsnG LDA Ir o t M vilgende ter keuiids van beia o iabbeo den Da BegMrtw beril berioina rilitf A v ui JU luavdutïinMNUug V Mi d pe aouun a uij ue uer M ariug v ia nl eKtuidvu e jC ii i gu ue oaoaa iu vtiruuut ui ruidiie tol bin u idar en nveX van uen ute oa jjo aaa raag ueuieu giAiaaa oivt worüen geaiouoen luooot dü vuMOiolde uiSiaiMUgitkden iater kjg w M iea overgegaa 1 t t ueill d n4t dieJjuA van Ue lig a uieTn turtug uaMüit ue oiKten pefa oeu uiu zuilen ij de n ittt jcuu oveoMnkomwlg de geuo ide rif teu een nader oudureoek Uabben aen e vroae jlSDOg ui Ie gv gvWitld wocu u udteitl zooiuidg uouenvek te onderga n üoutia ü December Ul6 Ue Burgemeester voocnoini ULBO J MIJSi 4l e STAAfS LOTIJm 3e Kloeee Irekuing Van Dinsdag UD06 f öOOü No 2öffi UöUO No 1BS46 UOÜO Nw 1696 16334 20 fiQ I40Ü Noe 9727 ilfad6 12772 14302 200 Noe 12763 16404 1100 Noe 1698 8611 A64 8486 US 8 ld62C FJUsXUJLBËUftTfiN Ie KJOiölDAG 26 Deoemher GUUDA REHONTSTKAMTSCHE KERK lOii u vm Dfc H V AblilLNDl LFT KaraUdederfln door M J Scheejpinakar SI JANbKlLRK 10 u vjn De J BUL 6 u n U £ UÜD VAN WIJN GAARDEN In beide GodsdtenetoaEanmgea coUecta voor de Chr Jongel Ver Danwl en voor het geestelgk fonds der Ned Harv Kerk LUIHlbBBCHE KJIRK 10 u Tjn Ds TlL SCUARTEN XJthuigiisclM dienit BOSKOOP RËMONSTBANISCHE KERK 10 u vm Ds A JAGER NED HLRV KERK 10 u vjtt Da Z MOLENAAR GOUDERAK NKD Hl RV KERK 2 u n m dB heer MULLEB GodadienstonderwiitMr te BodegraTiO MOORDRECBT NED HLRV KERK 10uvan DB ATh L Td VEN Kooraong CollMta voor noodt k p STOLWUK NED HERV KERK 10 u vjn Ds HOEKSTRA te Dm Haag 2 u njn Db HONl FRANS te Ouderkerk aA XJaseL EVANGELISATlKGEBOUW 9H u V m en 6H u njm De BOKMA ta Schwdam HAASTRECHT NED HERV KERK van Nieuwarkerk a d Ui L LUTHËRSCHE KEKK 10 u vm Ds Th SCHARTEN Utiiurgieebe dianat STOLWUK NED HERV KERK 6 u lua Keiatf eestvienng voor ike kuw deren der Zondagese uwJ onder leidtog van De IMMINK van Berkenwoude EVANGELISATÏEGLBOUW 2 u n m Kerstfeestviermg mder teic ng van Ds PLANTINGA van Bergambacht MOORDRECHT NËD HLRV KERK 10 n V m Kerstfaestvienng met de leer LuDgttn der Zondagschool Andere Gemeenten geen dienat O ie GeÜlostreerde WeekbUdem Het Et a 4nufniiuor van Het Deven geJt eeo sei4e Kerailotos Terdn kieken van het bezoek van Wilson aan Frank rgk de Bcrtgn ohe troepen terug in Ber Ign Keratbedje van Willem Gebiéla klfdne Lev atjee oaricaturen enf itAKKv ncirrKN Billirie iÉii TeMaavkt 24 December 1 £8 Aangevoerd 177 paardea 8 veulena 806 magere runderen 2 vette runderea 160 vette en grai a veren 208 nuchtere kal veren 26 schapen 69 varkaos 02 big gen 10 bokken Prijaen Koeien Ie lew I 975 1 800 3e kw f 260 r 266 8e kw f 300 Oasen Ie kw r 26 M 280 3e fcw f 240 f 266 3e kw f 160 SÏwrcn Ie kw f 3001 220 2o kw I 180 RedeUJlMMn voer handel matig LAAT8TH BERICBTBN Straaigerechten m Berljjn BERLUN 24 December Hedenmorgen iiebben hevige straatgerechten plaats gahad fyp bet Konmkluk lot en de hofstajjeo I e garde cavakrifl nam bedde gebouwen onder Tuur De martaa tMepan die beide ge bouwen beset hadden vedorwi 70 nran aan doodon en gewondaik Na een gevecht van dn uren werden beide gebouwen entruua nadat aen ov r enkuQsf dienaangaande met de garde Vra d ee c eafOMtle LONDEN 24 DecamlMr De Diüly Neva meldt dat de vredea eooferantie aeoii t d ui worden mtg ateld fai varband met Wilaim a bectoek aan T g Iind Dit hmink k aditer aAü uMf mti g m m VBMBLUKB TAND D FunilM ROÜD betqJRt b jd w htu duk Toor dehute b ir9MB Tu b lMgtl lluic oiid rTMid n a hêt OT rlgd D tui hur g li fd Doohtw Zoitur B huwd iut r Tuito I Nioht IMS Dit kllw nuA U P HOND Vm Ooadt 81 DMMibM ltl8 KOtflLLOOi BOTEKBON BUH0E UE3 811 J1 bUIÜLDiJU Mm üüLDA br j n itr tignmtio kmUr JjU bU doo uMiKoup Tai UiWr ta f rf ufiae nMliui of oofiuj t mhrC4rtii In li t UjJvmk V I1 D owml or U18 m h Jttiiu ri li l ankA buii uo U v i llijluvet oa Bouvkiurt rwr het tm d UJtlvA mfM lugt leTerl borden Ixn ao 77 VMi 4wt Luv nMnlrldt l n iork i Ooudit 24 l o iwiibw UK ABVMKTB liN nur9euM a r m mivmótit ULBO J II UB B HOEKSERK h A Mtdedeelliig Een goede raad Kmiv 411 mit i 41 By Hn of meu d n Tolg nd nnohgnieUn Twk d Mrit voortnekueo der Spaaniroh Ori p gffvoel T o BiakEgn pgn ia da ipi ran an in da ledematao p n ia dan rof liaofdpgoen lioada riUio an lioorti koortaig gaToel an liaalpya lal in de maoata gaTallaa t gabrnik van 4 X daagi 2 SaDaparin tablattaB n poadig doan opknappan OtToalt gn U tarau koottaic neam dan gelgktgdig mat da Saav Sarin tablattan ook 4 X daagt S Ignhtrdt a Koorti tablattan boan lolt aobtar aaaat aan of maar dar genoamde Taraohi Mal B ook lioaat of kaalpgn Toor dan kaa man m C het gabruik Tan Sanapwintablattan allaan mat votstaaa dooh gorgala m garal Tan kaalpgn ook aaniga malen daagi mat aan oploaung Tan giorm tablattan waika ook ali Toorbahoadmiddel tagan baamatting kunnen wordln aangemerkt daar u mond an keel ontimetten Qapaara gaande mat hoeat gebrmke moB behalve de Sanaparin tabletten ook eenige Anga bunboua of loo de hoeat hardnekkiger ia vat Ang twaap Oe maeata drogiiten en apotli baoben dea artikuao wal Toorhaadaa VIOHY WATER Offëgr e iitrflt Vak eiMMiMhfl Ubt V V HaRI itahMantteltevi VWMH laet an Mnns Vwmi Witip t Bronw tirfabrl k Huls d Ottw V rtafaawaofdi ar 3I2 IS 1 1 imi Jr Iiizininil mn TalafM 14a 7 UD VOORUIT KIRtTDaaCH Bioaoooi oc SyMfaal MliHtcraaëa d u ƒ II tf l uM J M Vl la Haof iiunimar De Ifenus Wan Arlas t Da KaMaa t b aaaa Birllliatar Prachtvol ieveaidraina aapa ld door da bakaada Fraaaehe Arüataa aa TalM Frèvaa Oaarbil een 8UCCBS PROORAMMA waaroadar j RIOADIN ALS HOTELDIEP HU de toonecldirccteur ovenraft Bilhe Bo Cfaarly JUNATO HET SLANOENMENSCH cns ent Vardar optredao Tan oosaa bakand a axplkaiatir JULES RMIK U Htuaoilal wM voor da KerMda B ipaciaal Tarvaardi de Rapartobe o a YiCDtSMHMITTÖI eaa eaa BUGCBt 11 4564 40 flUCCBS 11 GROOTE OPRUIMING 4658 van 80 Wlnt rartllc l n inden Goedkoopen Winkel Prima Standaardsohoenan KLEIWEG Wo I hoek Turfmarkt Mej V WIJNGAARDEN Oadlpl ta M m u m m Bc Mlt zlcb beleefd aan voor KAPPEN en CHAMPONEEREN I 1 4662 40 to 7a IU4 p n Ka span an hula 1 BO Kappan mal On lulaila